Реферати українською » Финансовые науки » Аналіз фінансового стану ТОВ "Віха-Регіон"


Реферат Аналіз фінансового стану ТОВ "Віха-Регіон"

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Державне освітнє установа

вищого професійної освіти

«Самарський державнийархитектурно–строительний університет»

Кафедра фінансового менеджменту у будівництві

Курсова робота

з дисципліни Аналіз і діагностика фінансово-господарську діяльність підприємства

на задану тему «Аналіз фінансового становища ТОВ «>Веха-Регион»

Виконала:

Студентка 6 курсу, групи 237ОСНИ,

>заочно-економического факультету

>Агапова Світлана Сергіївна

Перевірила:

Науковий керівник

>Ларкина Алла Анатоліївна

>Защищено з оцінкою ______________ від «____» _____________ 2011 р.

_______________________ />Ларкина А.А./

Самара

2011 р


>СОДЕРЖАНИЕ

 

Запровадження

Глава1.Теоретические основи аналізу фінансового становища організації

1.1 Основи аналізу динаміки складу і структури активів і пасивів балансу організації

1.2 Методика аналізу фінансової стійкості й платоспроможності

Глава2.Анализ фінансового становища ТОВ «>Веха-Регион»

2.1 Техніко-економічна характеристика діяльності ТОВ «>Веха-Регион»

2.2 Оцінка майнового стану та джерел освіти майна у власність ТОВ «>Веха-Регион»

2.3 Аналіз ліквідності і платоспроможності ТОВ «>Веха-Регион»

2.4 Аналіз фінансової стійкості ТОВ «>Веха-Регион»

Глава3.Направления зміцнення фінансового становища ТОВ «>Веха-Регион»

3.1 Основні шляху поліпшення фінансового становища підприємства

3.2 Заходи для поліпшення фінансового становища ТОВ «>Веха-Регион»

Укладання

Список використаної літератури


Запровадження

Фінанси – це сукупність грошових відносин, що виникають у процесі виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг) і які включають формування та використання грошових доходів, забезпечення кругообігу засобів увоспроизводственном процесі, організацію взаємин з іншими підприємствами, бюджетом, банками, страхові компанії та інших.

Фінансове становище характеризує, наскільки успішно всі ці процеси роблять підприємстві. Показники фінансового становища відбивають наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів.

>СавицкаяГ.В. визначає фінансове становище підприємства як «економічну категорію, яка відображатиме стан капіталу процесі її кругообігу і можливість суб'єкта господарювання саморозвиватися фіксований час».

Ковальов А.І. і Привалов В.П. вважають, що фінансове становище є «сукупність показників, що відбивають наявність, розміщення та використання ресурсів».

Погоджуючись з вищевказаними визначеннями, ми розуміти під фінансовим станом підприємства здатність останнього фінансувати своєї діяльності. Воно характеризується забезпеченістю фінансових ресурсів, необхідні нормально функціонувати підприємства, доцільністю розміщення і ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами коїться з іншими юридичними і фізичними особами, платоспроможністю і втрати фінансової сталістю.

У процесі постачальницькою, виробничої, збутової і втрати фінансової діяльності відбувається безперервний процес кругообігу капіталу, змінюються структура засобів і джерел формування, наявність і потребу фінансових ресурсів годі як наслідок фінансове становище підприємства, зовнішніми проявами якого виступають платоспроможність і ліквідність.

Фінансове становище то, можливо стійким, хистким (>предкризисним) і кризовим. Здатність підприємства своєчасно виробляти платежі, фінансувати своєї діяльності на розширеній основі, переносити непередбачені потрясіння і підтримувати свою платоспроможність в несприятливих обставин свідчить про його усталеному фінансовий стан і навпаки.

Мета цієї курсової роботи залежить від дослідженні теоретичних і практичних аспектів аналізу фінансового становища конкретного підприємства міста і розробці заходів із його поліпшенню.

Для розкриття зазначеної мети доведеться вирішувати такі:

- досліджувати теоретичні аспекти і методику проведення аналізу фінансового становища підприємства;

- проаналізувати фінансового становища ТОВ «>Веха-Регион»», використовуючи дані фінансової звітності підприємства за 2008-2009 рр.;

- визначити шляхи стабілізації фінансового становища підприємства.

Об'єктом дослідження, у курсової роботі є суспільство з обмеженою відповідальністю «>Веха-Регион». Основних напрямів діяльності є продаж автомобільних запасними частинами відомих світових торгових марок.

Під час написання роботи використані різні методи економічного і фінансового аналізу, такі як балансовий і метод порівняння, графічний і табличний способи відображення інформації.

Структурно курсова робота складається з запровадження, трьох глав, укладання, списку використаної літератури та додатків.

 


Глава 1. Теоретичні основи аналізу фінансового

стану організації

 

1.1 Основи аналізу динаміки складу і структури

активів і пасивів балансу організації

фінансовий аналіз платоспроможність ліквідність

Фінансове становище підприємства – це сукупність показників, що відбивають його спроможність погасити боргові зобов'язання. Фінансова діяльність охоплює процеси формування, руху, і забезпечення схоронності майна підприємства, контролю над його використанням. Фінансове становище є наслідком взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства.

Основними завданнями аналізу фінансового становища підприємства є:

- оцінка динаміки складу і структури активів, їх до стану і рух;

- оцінка динаміки складу і структури власної родини та позикового капіталу, їх до стану і рух;

- аналіз величин і динаміки абсолютних і відносних показників фінансової стійкості;

- аналіз платоспроможності і ліквідності активів балансу.

Основним джерелом аналізу фінансового стану підприємства служить бухгалтерський баланс (форма № 1), визначальний стан справ підприємства на даний момент його складання. У процесі аналізу використовуються форми № 2, 3, 4 і п'яти бухгалтерської звітності, і навіть розшифровки різних балансових статей.

Бухгалтерський баланс – це спосіб відображення в грошової форми майна підприємства міста і джерел його фінансування на певну дату. Вартість майна України та боргових прав, якими володіє підприємство на звітну дату, відбивається у активі балансу. Активи дають певне розуміння про економічні ресурсах чи потенціалі підприємства з здійсненню майбутніх витрат. Власний капітал, і навіть зобов'язання підприємства з кредитах, позикам та кредиторської заборгованості позначаються на пасиві балансу. Отже, зобов'язання (пасиви) показують обсяг коштів, отриманих підприємством, та його джерела, а активи – напрямку використання цих коштів. Загальна сума активу мусить бути дорівнює загальній сумі пасиву.

На виконання аналітичних досліджень статті активу і пасиву балансу підлягають угрупованню. Головними ознаками угруповання статей активів вважають термін їхньої експлуатації (окупності), ступінь ліквідності, тобто. швидкості перетворення на грошову готівку, і напрям використання їх у діяльності підприємства.

За підсумками угруповань активу і пасиву то, можливо складено аналітичний баланс структури майна підприємства міста і джерел його фінансування (табл. 1).

Таблиця 1

Структура майна підприємства міста і джерел її формування

Актив >Усл.обозн. >Пассив >Усл.обозн.

Майно

У

Джерела

фінансування

У

>Иммобилизованние кошти (>внеоборотние активи)

F

 Власний капітал:

СК

Мобільні кошти (оборотні активи):

капітал та резерви

Запаси

Z

 Доходи майбутніх періодів

Д

ПДВ щодо придбаним цінностям

H

 

 >Заемний капітал:

Дебіторська заборгованість:

 довгострокові зобов'язання

 довгострокова

 короткострокові зобов'язання:

 короткострокова

 кредити і позики

Заборгованість по внескам статутний капітал

 кредиторської заборгованості

Короткострокові фінансові вкладення

>КФВ

заборгованість учасникам із виплати доходів

 Кошти

>d

резерви майбутніх витрат

Інші оборотні активи

 інші короткострокові зобов'язання

Аналіз фінансового становища починають із вивчення складу і структури майна підприємства з даним активу балансу. Для поглибленого аналізу структури майна підприємства необхідно залучити додаткові дані з форми № 5 бухгалтерської звітності і форми № 11 статистичної звітності.

Баланс дозволяє дати загальну оцінку зміни майна підприємства, виділити у складі оборотні (мобільні) івнеоборотние (іммобілізовані) активи, вивчити динаміку його структури. Під структурою розуміється відсоткове співвідношення окремих груп майна, і статей всередині цих груп.

Аналіз динаміки складу і структури майна дає можливість встановити розмір абсолютного і відносного приросту чи зменшення всього майна підприємства міста і окремих його видів. Приріст (зменшення) активу свідчить про розширення (звуження) діяльності підприємства.

Показники структурної динаміки відбивають частку участі кожного виду майна загалом зміні сукупних активів. Їх аналіз дозволяє зробити висновок у тому, які активи збільшились протягом рахунок залучених фінансових ресурсів, а які зменшилися у цих колегіях відпливу.

Отже, на рахунку балансу відбиваються, з одного боку, виробничий потенціал, який би можливість здійснення основний (виробничої, комерційної) діяльності підприємства, з другого боку – активи, створюють умови для інвестиційної і втрати фінансової діяльності. У зв'язку з цим слід ретельно вивчити стан, рух і зміни кожного виду майна підприємства.

Аналіз стану основних засобів та іншихвнеоборотних активів

Стан виробничого потенціалу – важливий чинник ефективної діяльності підприємства, його фінансової стійкості. Бухгалтерська звітність дозволяє досить докладно аналізувати стан і журналістам зміну ключового елемента виробничого потенціалу підприємства – основних засобів.

Аналіз стану запасів і витрат

При аналізі фінансового стану підприємства велике значення відводиться вивченню стану оборотних (поточних) активів: запасів, дебіторську заборгованість, коштів.

У процесі аналізу стану запасів необхідно встановити забезпеченість підприємства нормальними переходять запасами сировини, матеріалів, незавершеного виробництва, готової продукції, товарів хороших і виявити їх надлишки.

Аналіз стану розрахунків із дебіторами

Стан розрахункової дисципліни характеризується наявністю дебіторську заборгованість і неабияк впливає значний вплив на стійкість підприємства. Недотримання договірної і розрахункової дисципліни, невчасне пред'явлення претензій по які виникають боргах приводять до значного зростанню дебіторську заборгованість, отже, до нестабільності фінансового становища підприємства.

Аналіз стану дебіторську заборгованість починають із загальної оцінки динаміки її обсягу цілому і з статтям. Далі аналізується якісне стан дебіторську заборгованість виявлення динаміки абсолютного і відносного розміру невиправданою заборгованості.

На закінчення аналізу стану оборотних активів слід оцінити зміна частки важко реалізованих оборотних активів у спільній величині оборотних активів і співвідношення важко реалізованих і легко реалізованих активів. Підвищення частки важко реалізованих оборотних активів послаблює фінансову стабільність підприємства міста і призводить до зниження в його платоспроможність.

Надходження, придбання, створення майна підприємства може здійснюватися з допомогою власної родини та позикового капіталу, співвідношення яких розкриває сутність фінансового стану. Збільшення частки позикового капіталу, з одного боку, свідчить про посилення фінансової нестійкості підприємства міста і підвищення його фінансових ризиків, з другого – про активному перерозподілі доходів від кредиторів до підприємству-боржнику.

Аналіз руху власного капіталу

Власний капітал підприємства включає у собі різні зі свого економічному змісту, принципів формування та ефективного використання джерела: статутний, додатковий і резервний види капіталу,нераспределенную прибуток.

Статутний капітал належить до найстійкішою частини власного капіталу підприємства. Його розмір, зазвичай, не піддається змін у протягом року в підприємствах, не змінили своєї форми власності.

>Добавочний капітал – це емісійний дохід акціонерного товариства, суми від дооцінкивнеоборотних активів, сума асигнувань з бюджету, використана фінансування капітальних вкладень, вартість безоплатно отриманого майна.

Резервний капітал призначений покриття непередбачених втрат (збитків), і навіть з виплати доходів інвесторам, коли вистачає прибутку із метою. Основним джерелом освіти резервного капіталу служить прибуток.

Аналіз руху позикового капіталу

До джерелам позикових коштів ставляться довгострокові і короткострокові кредити і позики, кредиторської заборгованості, включаючи аванси, одержані від покупців і замовників, розрахунки з засновниками із виплати доходів, інші короткострокові пасиви.

Кредиторська заборгованість виникає внаслідок наявної системи розрахунків між підприємствами, коли борг одного підприємства іншому погашається після закінчення певного періоду.

Аналіз руху позикового капіталу слід розпочинати з вивчення руху джерел постачання: кредитів банків, позик та кредиторської заборгованості.

Для визначення якості кредиторську заборгованість і фінансового становища підприємства слід виявити і Польщу вивчити динаміку невиправданою кредиторську заборгованість. До невиправданою належить прострочена заборгованість та понеотфактурованним поставкам, коли вантажі надходять на підприємство без розрахункових документів.

 

1.2 Методика аналізу фінансової стійкості

і платоспроможності

 

Сутністю фінансової стійкості підприємства є забезпеченість товарно-матеріальних запасів джерелами коштів на формування (покриття).

Фінансова стійкість підприємства характеризується системою абсолютних і відносних показників. Найбільш узагальнюючим абсолютним показником фінансової стійкості є відповідність (або невідповідність – надлишок чи недолік) величини джерел коштів на формування запасів. У цьому маю на увазі джерела власних і позикових коштів.

Для характеристики джерел коштів на формування запасів використовуються три показника, відбивають ступінь охоплення різних видів джерел;

1) власний оборотний капітал (>Ес);

>2)собственний оборотний і довгостроковий позиковий капітал (>ЕТ) як суми власного обігового капіталу (>Ес) і частка довгострокових кредитів і позик (>КТ);

>3)все основні джерела коштів на формування запасів (Є) як суми власного обігового капіталу (>Ес), довгострокових (>КТ) та проведення короткострокових (До>t) кредитів і позик.

Нормальним джерелом покриття запасів виступає також заборгованість постачальникам за товарно-матеріальні цінності (>rр), термін оплати якої настав. Розмір такий заборгованості балансі не виділяється, але, можливо встановлено за даними аналітичного бухгалтерського обліку. На величину цей показник слід збільшити суму джерел коштів, формують запаси:

 

E∑ = >Ec + >KT + До>t + >rp.

Трьом показниками достатності джерел коштів відповідають три показника забезпеченості ними запасів (включаючи ПДВ щодо придбаним цінностям):

1) надлишок (+) чи недолік (-) власного обігового капіталу:

 

±>EC = >EC Z;

2) надлишок (+) чи недолік (-) власного обігового і довгострокового позикового капіталу:

 

±ET = ET >Z=(Ec +KT) Z;


3) надлишок (+) чи недолік (-) загального розміру основні джерела коштів на формування запасів:

± E= E Z = (>Ес +КТ + До>t + >rp) – Z.

Визначення показників забезпеченості запасів джерелами формування дозволяє класифікувати фінансові ситуації за рівнем стійкості. При визначенні типу фінансової ситуації використовується тривимірний (>трехкомпонентний) показник (P.S), прийнятий у економічної літературі:

 

P.S ={ P.S>1(±ЕС), P.S2(±ET), P.S2(±E∑)}.

Користуючись цими формулами, можна назвати чотири типи фінансових ситуацій:

1) абсолютну стійкість фінансового становища при таких умовах:

 

±ЄС ≥ 0;

±ET ≥ 0;

±E≥ 0.

>Трехмерний показник ситуації P.S = (1, 1, 1);

2) нормальну стійкість фінансового становища, яка гарантуватиме платоспроможність підприємства:

 

±ЄС < 0;

±ET ≥ 0;

±E≥ 0.


>Трехмерний показник ситуації P.S = (0, 1,1);

3) збаламучену фінансове становище, пов'язана з порушенням платоспроможності, за збереження можливості відновлення рівноваги з допомогою поповнення джерел власні кошти і позикових коштів:

 

±ЄС < 0;

±ET < 0;

±E≥ 0.

>Трехмерний показник ситуації P.S = (0, 0, 1);

4) кризовий фінансове становище, близьке до банкрутства, коли кошти, короткострокові цінні папери дебіторська заборгованість підприємства не покривають кредиторську заборгованість та прострочені позички:

 

±ЄС < 0;

±ET < 0;

±E< 0.

>Трехмерний показник ситуації P.S = (0, 0, 0).

Абсолютна і нормальна стійкість фінансового становища характеризується високий рівень рентабельності діяльності підприємства міста і відсутністю порушень фінансової дисципліни.

>Неустойчивое фінансове становище характеризується порушенням фінансової дисципліни, перебоями в вступі коштів, зниженням дохідності діяльності підприємства.

Кризовий фінансове становище доповнюється наявністю регулярних неплатежів (прострочених позичок банкам, простроченої заборгованості постачальникам, наявністю недоїмок до бюджетів).

Для поглибленого дослідження фінансової стійкості підприємства залучаються дані форми № 5 і дисконтних регістрів, виходячи з яких встановлюються суми неплатежів

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація