Реферати українською » Финансовые науки » Аналіз фінансової діяльності підприємства


Реферат Аналіз фінансової діяльності підприємства

Страница 1 из 6 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ

ФЕДЕРАЦІЇ

>НЕГОСУДАРСТВЕННОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ ВИЩОЇПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ І ПРАВА

>ЧЕРЕПОВЕЦКИЙФИЛИАЛ

Кафедра економіки (менеджмент)


Курсова робота

Дисципліна: Фінанси підприємства

Тема: Аналіз фінансової складової діяльності підприємства

>Виполнил студент грн. 1 -47Щурова А.В.

ВикладачБачинаТ.В.

р.Череповец, 2009 р.


Зміст

Запровадження

1. Теоретично аспекти аналізу фінансової складової діяльності підприємства

1.1 Аналіз фінансового становища підприємства

1.1.1 Поняття, мета, завдання й зміст аналізу фінансового становища

1.1.2 Система показників, використовувана для аналізу фінансового становища

1.1.3 Методи аналізу фінансового становища

1.2 Аналіз фінансової стійкості підприємства

1.2.1 Поняття фінансової стійкості, і психологічні чинники, що впливають неї

1.2.2 Основні показники фінансової стійкості

2. Аналіз фінансової складової діяльності підприємства з прикладу ТОВ «Клімат Контроль»

2.1 Загальна характеристика ТОВ «Клімат Контроль»

2.2 Вертикальне аналіз активів і пасивів ТОВ «ПіК»

2.2.1 Аналіз активів

2.3 Аналіз платоспроможності і ліквідності ТОВ «Клімат Контроль»

2.3.1 Аналіз активів за рівнем ліквідності і пасивів по терміновості їх

2.3.2 Аналіз коефіцієнтів платоспроможності і ліквідності ТОВ «Клімат Контроль»

2.3.3 Розрахунок коефіцієнта відновлення платоспроможності

2.4 Аналіз фінансової стійкості ТОВ «Клімат Контроль»

2.4.1 Аналіз типів фінансової стійкості

2.4.2 Аналіз коефіцієнтів фінансової стійкості

2.4.3 Аналіз рентабельності і середньовиваженої дохідності підприємства

Укладання

Список використаної літератури

Додатка


Запровадження

Стабільний успіх підприємства залежить від чіткого й ефективного планування ним своєї діяльності, регулярного збирання й акумулювання інформації про стан та власні перспективи та обмежених можливостях, що дозволяє йому виробляти стратегію і тактику фінансово-господарську діяльність.

Важко у своїй переоцінити роль аналізу фінансово-економічної діяльності, що дозволяє об'єктивно оцінювати результати діяльності підприємства у цілому та її структурних підрозділів, визначати вплив різних зовнішніх та міністр внутрішніх чинників на основні показники діяльності підприємства, і навіть формувати його основу фінансової політики.

Аналіз фінансово-господарську діяльність необхідний підприємству з метою оцінки фінансового становища організацій, із якими воно входить у економічних відносин.

Кінцевою метою аналізу є надання інформації менеджерам та інших зацікавленим особам до ухвалення адекватних рішень, вибору стратегії, що у найбільшою мірою відповідає майбутньому підприємства. У процесі такого аналізу необхідно виявити відповідність внутрішніх ресурсів немає і можливостей підприємства завданням забезпечення й підтримки конкурентних переваг, завданням задоволення майбутніх потреб ринку. Націленість з перспективи, щодо відповідності зовнішніх вимог і нашим стратегічним завданням підприємства відрізняє сучасний аналіз фінансово-господарську діяльність від аналізу, яка була в планово-адміністративної економіці радянських часів.

Важливість і проведення аналізу фінансово-господарську діяльність визначаються також зміною парадигми управління у перехідною економіці: поступовим переходом від виробничої до маркетингової орієнтації управління у поєднані із зміною логіки планування. За сучасних умов, коли підприємства обмежені у можливостях розширення ресурсного потенціалу, аналіз внутрішніх можливостей та ресурсів підприємства мусив стати відправною точкою планування діяльності підприємства.

Аналіз фінансово-господарську діяльність характеризується численними аспектами, широта яких обумовлена багатогранністю економічного життя підприємства. У зв'язку з цим, набір прийнятих до уваги чинників ефективності виробничо-господарської діяльності постійно змінюється тоді, як під впливом зовнішніх й захищає внутрішніх обставин з'являються нові ситуації. Виходячи з цього, можна сказати, конкретну перелік показників, ресурсів немає і сфер діяльності, що їх піддані аналізу, змінюється принаймні зміни умов функціонування підприємства.

Вивчення проблем фінансового аналізу пов'язані з недостатньою забезпеченістю вітчизняних підприємств фінансових ресурсів, отже, виникає нагальна потреба раціонального використання капіталу підприємства.

Аналіз фінансового становища компанії відіграє у процесі оцінки бізнесу.

Мета проведення аналізу - виявлення тенденції розвитку компанії, у минулому, оцінка її сьогоднішнього становища, обгрунтування її розвитку майбутньому, визначення ступеня її ділових та фінансових ризиків.

Визначення фінансового становища компанії на конкретну дату дає змоги виявити, наскільки правильно компанія керувала фінансових ресурсів протягом періоду, попереднього цьому році; як використовувала майно, як і структура цього майна; наскільки раціонально вона поєднувала власні і позикові джерела; наскільки ефективно використовувала власний капітал; як і віддача виробничого потенціалу; нормальні чи відносини з дебіторами, кредиторами, бюджетом, акціонерами тощо.

Висновки фінансового аналізу використовують у всіх підходах для оцінювання бізнесу. Аналіз фінансового становища компанії включає у собі аналіз бухгалтерських балансів і звітів про фінансові результати оцінюваної компанії у попередні періоди з метою виявлення тенденцій її й визначення основних фінансові показники.

Фінансовий аналіз також є підставою розуміння справжнього стану підприємства міста і ступеня фінансових ризиків. Результати фінансового аналізу безпосередньо впливають на прогнозування прибутків і витрат підприємства; визначення ставки дисконту, застосовується у методідисконтированного грошового потоку, на величину мультиплікаторів, які у порівняльному підході для оцінювання.

Усе це постараюся розкрити у своїй курсової роботі. Об'єктом аналізу мною обрано компанія «Клімат Контроль», існуюча і що здійснює свою комерційної діяльності нині біля р. Череповця.

Метою моєї роботи є підставою опис основних прийомів і методів аналізу фінансової складової діяльності підприємства, пояснення розрахунку основних показників, проведення основних етапів фінансового аналізу прикладі конкретної підприємства, узагальнення й докладне пояснення її результатів. Наприкінці даної роботи я постараюся дати загальну оцінку результатів фінансової складової діяльності досліджуваного підприємства за розглянутий звітний період.


1. Теоретичні аспекти аналізу фінансової складової діяльності підприємства

1.1 Аналіз фінансового становища підприємства

1.1.1 Поняття, мета, завдання й зміст аналізу фінансового становища

Практика фінансового аналізу виробила з оцінки фінансового становища підприємства його стійкості систему показників, характеризуючих:

- наявність і розміщення капіталу, ефективність яких і інтенсивність її використання;

- оптимальність структури пасивів, фінансову незалежність" і ступінь фінансового ризику;

- оптимальність структури активів і рівень виробничого ризику;

- оптимальність структури джерел формування оборотних активів;

- платоспроможності і інвестиційної привабливості;

- ризик банкрутства (неспроможності);

- запас фінансової стійкості.

Аналіз фінансового становища проводиться як керівництвом підприємства, і його засновниками, інвесторами, банками, постачальниками тощо. Відповідно до цього виділяють внутрішній і зовнішній аналіз. Внутрішній аналіз здійснюється службами підприємства, його результати йдуть на прогнозування, планування фінансового становища підприємства міста і контролю. Мета внутрішнього аналізу – забезпечення планомірного надходження коштів і розміщення власних і позикових коштів оптимальним способом для нормально функціонувати підприємства міста і максимізації прибутку.

Інвестори, постачальники матеріальних й фінансових ресурсів, органи контролю з урахуванням опублікованій річний (квартального) звітності підприємства здійснюють зовнішній аналіз, мета якого – встановити можливість вигідного вкладення коштів.

Фінансовий аналіз російської по що використовуються видам і формам принципово не відрізняється від аналогічних процедур у межах традиційного західного підходу. Залежно від конкретних завдань фінансовий аналіз ввозяться наступних видах:

- експрес-аналіз (щоб одержати ставлення до фінансове становище компанії з урахуванням форм зовнішньої бухгалтерської звітності);

- комплексний фінансовий аналіз (щоб одержати за 2 – 3 тижня комплексної оцінки фінансового стану компанії на баз форм зовнішньої бухгалтерської звітності, і навіть розшифровок статей звітності, даних аналітичного обліку, результатів незалежного аудиту й ін.);

- фінансовий аналіз як частину загального дослідження бізнес-процесів компанії (щоб одержати комплексної оцінки всіх аспектів діяльності компанії – виробництва, фінансів, постачання, збуту і маркетингу, менеджменту, персоналові та ін.);

- орієнтований фінансовий аналіз (на вирішення пріоритетною фінансової проблеми компанії, наприклад, оптимізації дебіторську заборгованість з урахуванням як основних форм зовнішньої бухгалтерської звітності, і розшифровок лише про тих статей звітності, пов'язані із зазначеною проблемою);

- регулярний фінансовий аналіз (щоб поставити управління фінансами компанії з урахуванням подання у певний час, щокварталу чи щомісяця, спеціальним чином опрацьованих результатів комплексного фінансового аналізу).

Загальна схема і змістом аналітичної роботи, здійснюваної у межах фінансового аналізу, представлені у таблиці 1.1.


Таблиця 1.1. Загальна схема фінансового аналізу

Напрям аналізу Зміст Джерело інформації
Аналіз фінансових результатів діяльності компанії Аналіз рівня, структури та динаміки прибутку, як основного показника, характеризуючого результат (ефективність) діяльності компанії; оцінка чинників її визначальних Звіт прибутки і збитках
Аналіз потоку коштів

Аналіз джерел постачання та напрямів використання коштів.

Оцінка достатності коштів для ведення поточної діяльності.

Оцінка достатності коштів на ведення інвестиційної діяльності.

Оцінка здібності розплатитися за борги

Звіт про рух коштів
Аналіз фінансового становища

Загальна ж оцінка фінансового становища.

Аналіз фінансової стійкості.

Аналіз ліквідності балансу.

Аналіз ділову активність і платоспроможності.

Аналіз оборотності запасів, кредиторської та дебіторської заборгованості.

Баланс компанії, баланс в індексної і відсотковою формах.
Аналіз ефективності діяльності Динаміка показників прибутку, рентабельності і ділову активність початку і поклала край аналізованого періоду Розрахункові коефіцієнти
Аналіз ефективності інвестиційних проектів Оцінка ефективності інвестиційних проектів компанії Розрахункові коефіцієнти

1.1.2 Система показників, використовувана для аналізу фінансового становища

Для характеристики фінансового становища використовуються відносні і абсолютні показники.

До відносним показниками відносять:

1)Платежеспособность, куди входять:

а) коефіцієнт оперативної платоспроможності;

б) коефіцієнт ліквідності (розрізняють поточну, критичну і абсолютну ліквідність);

2) Фінансову стійкість, куди входять:

а) коефіцієнт автономії;

б) коефіцієнт фінансової незалежності;

в) коефіцієнт співвідношення позикових і власних джерел коштів;

р) забезпеченість матеріальних запасів власними обіговими коштами;

буд) коефіцієнт маневреності;

е) коефіцієнт накопичення зносу (амортизація);

ж) частка довгострокових активів у своїх джерела коштів для;

із) коефіцієнт реальну вартість основних засобів у сумі коштів;

3) Ефективність використання активів, куди входять:

а) показники прибутковості (дохідності) активів (розрізняють прибутковість загальних, уточнених поточних активів і прибутковість реалізованої продукції);

б) показники оборотності (розрізняють коефіцієнт оборотності поточних активів, оборотність запасів і витрат, оборотність коштів і оборотність дебіторську заборгованість).

До абсолютним показниками відносять:

1) Загальну суму підприємства (підсумок балансу), куди входять:

а) сумавнеоборотних активів (підсумок розділу I активу балансу);

б) загальна сума оборотних засобів (підсумок розділу II активу балансу), до них належить матеріальні його оборотні кошти (підсумок підрозділ запаси) мінус рядок 216 (витрати майбутніх періодів і кошти); короткострокові фінансові вкладення; дебіторська заборгованість та інші активи;

2) Загальна сума джерел коштів (підсумок балансу), куди входять:

а) сума власних джерел коштів (підсумок розділу III пасиву балансу);

б) сума позикових джерел коштів (підсумок розділів IV і V пасиву балансу);

3) Наявність власних оборотних засобів;

4) Сума платіжних коштів;

5) Сума термінових зобов'язань;

6) Сума приток (надходження) коштів у період часу (квартал, рік тощо.);

7) Сума відпливу (витрати коштів).

У разі високої інфляції використовуватиме аналізу абсолютні показники важко, тому провідної ролі в аналізі фінансового становища грають відносні показники.

Відносні показники аналізованого підприємства можна порівняти:

- з усталеними чи встановленими нормами з метою оцінки ступеня ризику і прогнозування можливості банкрутства;

- з даними інших підприємств (особливо конкурентів), що дає змоги виявити сильні й слабкі боку підприємства його можливий потенціал;

- з даними у попередні роки виявлення і вивчення тенденцій поліпшення чи погіршення фінансового становища.

Для конкретних цілей відбираються конкретні показники з урахуванням виду, методики, галузевої специфіки та аналізу та діагностики фінансово-господарську діяльність. У межах аналізу фінансового становища використовують процедури комплексної оцінки, які завершуються побудовою мультиплікатора – агрегованого показника, виведеного з урахуванням показників нижчого рівня, який виконує роль своєрідного індикатора. Слід зазначити, що є два типу мультиплікаторів: стандартні, застосовувані повсюдно, і суб'єктивні, визначених конкретної підприємства.

До стандартним мультиплікаторам належить широковідома модельДюпона, яку використовують оцінки економічного зростання компанії. Основна складність застосування цієї моделі пов'язана з необхідністю ведення бухгалтерської звітності по міжнародних стандартів, перехід куди у Росії ще здійснено. Інший відомий стандартний мультиплікатор – оцінка ймовірності наступу банкрутства підприємства з методу Альтмана. Це грунтується на розрахунку суми п'яти фінансових коефіцієнтів (рентабельність і оборотність активів, коефіцієнти заборгованості і реінвестування, прибутку на активи, частка власних обігових коштів у активах), кожен із яких існує певна вагу. Але бо набір, та значимості коефіцієнтів було спрямовано в 1960-х рр., вони відповідають сучасним російських реалій. Тому метод Альтмана можна застосовувати лише задля спільної оцінки тенденцій розвитку підприємства.

Суб'єктивні мультиплікатори дозволяють врахувати специфічні характеристики, які враховуються стандартним методом аналізу фінансового становища підприємства.

Для різних цілей аналізу фінансового становища підприємства використовують різноманітні групи показників.

1)  Показники використання матеріальних оборотних засобів.

До них належать показник оборотності матеріальних запасів у днях і коефіцієнт маневреності.

>Оборачиваемость матеріальних запасів у днях – ставлення суми матеріальних запасів дооднодневному обороту щодо реалізації:


.

Тим самим було встановлюється число днів, що припадають однією оборот матеріальних запасів. Низька значення показника свідчить про усталеному попиті продукції підприємства. Високе значення показника означатиме, що з підприємства більше матеріальних запасів, ніж потрібно, або вона відчуває клопоти із збутом. Для отримання точніших результату в чисельнику формули часто використовують середню величину матеріальних запасів у період.

Коефіцієнт маневреності – ставлення обігового капіталу (поточних активів) до власного капіталу підприємства:

.

Коефіцієнт маневреності показує частку власного капіталу підприємства, що у такій формі, що дозволяє вільно їм маневрувати, збільшуючи закупівлі сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, змінюючи номенклатуру поставок, набуваючи додаткове устаткування, здійснюючи інвестиції до інших підприємства. За його величині можна будувати висновки про фінансової незалежності підприємства, тобто. про спроможність підприємства не приєднатися до становищі банкрута у разі тривалого технічного переоснащення чи труднощів зі збутом. Що даний коефіцієнт, тим нижче ризик, з якою пов'язаний володіння автомобілями і устаткуванням, швидко застаріваючими за умов науково-технічного прогресу.

2)  Показники платоспроможності.Платежеспособность підприємства - його спроможність виконувати зовнішні короткострокові і довгострокові зобов'язання, через активи. Показник вимірює фінансовий ризик, тобто. ймовірність банкрутства. У випадку підприємства вважається платоспроможним, якщо його загальні активи перевищують зовнішні зобов'язання. Отже, що більше активи перевищують зовнішні зобов'язання, то вище платоспроможність.

Для виміру платоспроможності використовують спеціальний коефіцієнт платоспроможності, що складає частку власного (акціонерного)каптала підприємства у його загальних зобов'язання:

.

Високий коефіцієнт платоспроможності свідчить про мінімальному фінансовому ризик та добрих можливостях залучення коштів із боку. Зміни коефіцієнта платоспроможності можуть говорити також розширення чи скороченні діяльності підприємства.

При визначенні платоспроможності завжди необхідно аналізувати фінансову структуру джерел

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація