Реферати українською » Финансовые науки » Методи оцінки та аналізу фінансової стійкості підприємства на прикладі ТОВ "Інтеркат"


Реферат Методи оцінки та аналізу фінансової стійкості підприємства на прикладі ТОВ "Інтеркат"

Страница 1 из 8 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

1. Теоретичні аспекти оцінки й аналізу фінансової стійкості підприємства

1.1 Поняття й ті види фінансової стійкості підприємства

1.2 Чинники, що впливають фінансову стабільність підприємства

1.3 Методи оцінки й аналізу фінансової стійкості підприємства

2. Фінансова стійкість підприємства у умовах нестабільності економічної середовища (з прикладу ТОВ «>Интеркат»)

2.1 Загальна характеристика фінансово-господарську діяльність підприємства

2.2 Аналіз стійкості фінансового становища підприємства з урахуванням дії сучасних зовнішніх й міністерство внутрішніх чинників

2.3 Оцінка основних показників фінансової стійкості підприємства

3. Підвищення фінансової стійкості підприємства у умовах нестабільності економічної середовища (з прикладу ТОВ «>Интеркат»)

3.1 Розробка і - оцінка заходів із підвищення фінансової сталістю підприємства

3.2 Управління короткостроковими і довгостроковими вкладеннями як засіб підвищення фінансової стійкості підприємства

Укладання

Список літератури

Додаток

Додаток № 1


Запровадження

фінансовий стійкість аналіз

Актуальність теми дослідження. Забезпечення стабільного зростання економіки організації, стабільності результатів її діяльність, досягнення цілей, відповідальних інтересам власників й суспільства загалом, неможливі без розробки і проведення самостійної стратегії організації, що у сучасної економіці визначається наявністю надійної системи її фінансової стійкості. Ефективність діяльності суб'єктів господарювання трапилося в ринковій економіці обумовлюється багато в чому станом їх фінансів, що призводить до потреби розгляду проблем забезпечення фінансової стійкості організації.

Навіть якби високої дохідності бізнесу недостатню увагу до проблем фінансової стійкості організації можуть призвести до того що, що це підприємство стане об'єктом ворожого поглинання. З іншого боку, зростання темпів бізнесу викликає вищу залежність організації від зовнішніх джерел фінансування та, можливо, втрату стійкості й самостійності до прийняття управлінські рішення.

Отже, актуальність дослідження викликана, по-перше, необхідністю всебічного наукового аналізу та розробки системи показників фінансової стійкості організації, виявлення чинників (загроз і небезпек), що призводять до втрати фінансової стійкості із єдиною метою вибору і обгрунтування заходів, протидіючих цієї тенденції, і, по-друге, визначення оптимальної фінансової стратегії організації, спрямованої для досягнення її стійкості в короткостроковому і довгостроковому періоді.

Ступінь вивченості проблеми. Теоретичні і практичні аспекти аналізу та управління фінансової сталістю організацій з різною мірою повноти розглядалися в працях багатьох вітчизняних і зарубіжних економістів, як-от: А. Бобильова, Л. Бернстайн, М. Борисенко, З.Боди, Р.Брейли, У. Бочаров, Л.Гапенски, Ю. Брігхем, Про. Єфімова, А. Грачов, У. Ковальов, М.Крейнина, Б.Коласс, М. Мельник, З. Маєрс, Є.Ненашев, У. Нечаєв, Р. Мертон. А. Шеремет, Р.Сайфулин, П.Милгром, Еге.Хелферт, Дж. Робертс та інших.

Актуальність, теоретична і практична значимість проблем управління фінансової сталістю організації визначили вибір теми дослідження, цілі й завдань.

Метою згаданої роботи є підставою вивчення фінансової стійкості підприємства як економічної категорії, розробка практичних рекомендацій та оцінка їхньої спроможності з прикладу конкретного підприємства.

Досягнення мети дипломної роботи забезпечується рішенням наступних теоретичних і практичних завдань:

- визначення суті Доповнень і змісту фінансової стійкості підприємства міста і чинників, які впливають неї;

- вивчення методології оцінки й аналізу фінансової стійкості підприємства;

- аналіз фінансової стійкості підприємства ТОВ «>Интеркат» з урахуванням дії сучасних зовнішніх й міністром внутрішніх чинників;

- розробка й оцінка заходів із підвищення фінансової стійкості аналізованої організації.

Об'єктом дослідження, у дипломної роботі обрані методи аналізу показників фінансової стійкості організації, і навіть система факторів, і умов її.

Предметом дослідження стали шляху підвищення фінансової стійкості ТОВ «>Интеркат».

>Методологической і теоретичної основою дослідження послужили праці зарубіжних і вітчизняних учених із теорії фінансів, фінансового менеджменту і теорії статистики. Використовувалися системний, функціональний,структурно-елементний, інституціональний,уровневий і суб'єктивний підходи. За позитивного рішення поставлених завдань застосовувалися загальні та наукові методи:коеффициентний фінансовий аналіз, методи розрахунку інтегральних показників.

>Информационно-емпирической базою дослідження послужили дані фінансової звітності ТОВ «>Интеркат» за 2008-2010 рр.

Апробація та впровадження результатів дипломної роботи. Основні результати дослідження викладені і обговорені на науково-практичній конференції. Результати дослідження знайшли практичне використання у ТОВ «>Интеркат», що підтверджено актом про запровадження.

Структура і обсяг дослідження. Склад і структура дипломного проекту сформовані з урахуванням логічного послідовності викладу матеріалів проведеного дослідження та розкриваються у вступі, трьох розділах, укладанні.

У запровадження обгрунтовується актуальність теми дослідження, формулюються мета, завдання, предмет і той дослідження, теоретичні і методологічні основи роботи.

У першій главі роботи «Теоретичні аспекти оцінки й аналізу фінансової стійкості підприємства» виявлено роль аналізу фінансової стійкості як бази прийняття управлінські рішення, вивчено інформаційне забезпечення аналізу фінансової стійкості й розкрито методика проведення оцінки фінансової стійкості з допомогою абсолютних і відносних показників.

У другій главі «Фінансова стійкість підприємства у умовах нестабільності економічної середовища» данаорганизационно-економическая характеристика організації, зроблена діагностика фінансово-економічних результатів своєї діяльності за 2007-2008 рр., виконано оцінка абсолютних і відносних показників фінансової стійкості організації.

У третій главі «Підвищення фінансової стійкості підприємства у умовах нестабільності економічної середовища» визначено основні шляху підвищення фінансової стійкості організації: розглянута оптимізація короткостроковій фінансової політики й притоку коштів організації, і навіть основних напрямів стратегічного механізму фінансову стабілізацію.

На закінчення роботи узагальнені результати дослідження, сформульовані основні висновків та пропозицій.


1. Теоретичні аспекти оцінки й аналізу фінансової стійкості підприємства

 

1.1 Поняття і різноманітні види фінансової стійкості підприємства

 

Найважливішою характеристикою функціонування та розвитку виробничо-економічних систем є фінансова стійкість. Особливої актуальності проблема підтримки економічного потенціалу стоїть у періоди різких змін умов, коливань економічноїконъюнктури.[1]

Є низка інтерпретацій поняття фінансової стійкості. За однією з них стійкість організації є таке фінансове становище, у якому господарську діяльність забезпечує виконання усіх її зобов'язань. Натомість, фінансова стійкість окреслюється характеристика рівня ризику діяльності організації з погляду ймовірності його банкрутства, збалансованості чи перевищення доходів витратами. Але цей підхід представляється обмеженим, оскільки цьому не враховуються інші ключові чинники ефективного функціонування виробничої системи, найважливішими серед яких є виробничо-технологічний потенціал організації та його спроможність до безперебійному виробництву затребуваною споживачемпродукции.[2]

Попри множинність інтерпретацій аналізованого поняття, з метою підвищення ефективності діяльності організації менеджмент дотримується однієї стратегії – підвищення фінансової стійкості. Реалізація стабілізації підприємства у цьому напрямі визначається кваліфікацією і ефективністю управління, метою якого є отримання прибутків і досягнення рівня рентабельності виробництва, у розмірах, дозволяють капіталізувати частка прибутку. На своє чергу стабільна прибутковість організації, зростання її капіталізації покращують доступ організації до запозиченим ресурсів, репутацію загалом.

У цьому годі було заперечити і можливість ослаблення стійкості організації у цілях її зміцнення, що у погляд є абсурдним. Дане твердження можна пояснити тим, щогиперустойчивая система має не здатна саморозвиватися, коли всі відхилення від рівноважного стану виключаються. З іншого боку, до переходу в якісно нове, досконаліший стан система повинна на кілька днів як втратити стійкість, але й придбати здатність необоротності у стару зруйновану структуру. Однією з ефективних способів зниження стійкості організації у цілях її вдосконалення є збільшення надходження фінансових ресурсів, що призводить, зазвичай, до можливості появи нових рішень, що стосуються розвитку виробничої системи та ослаблення опору старих способів функціонування.

Важливо у розвитку організації недопущення крайнощів:гиперустойчивости і тривалої нестійкості що розвивається системи. Якщостационарность Демшевського не дозволяє оновлюватися системі, то нестабільність утрудняє закріплення у системі нових характеристик, які забезпечують життєздатність організації у динамічних умов. У цьому полягає завдання управління господарськоїсистемой.[3]

Організація є складна система, що складається із багатьох підсистем, тому в оцінці його фінансового стану необхідно використовувати низку показників фінансової стійкості.

Стійкість фінансового стану організації у певної міри залежить від місця та ролі на ринках, де реалізується вироблена їм продукція чи купуються чинники виробництва. Тому аналіз стійкості фінансового стану зазвичай починають із дослідження ринкових позицій організації.

Щоб оцінити становище організації на ринках готової продукції, порівнюють обсяг її продажів, виручку і реалізації з показниками інших суб'єктів господарювання, що випускають продукцію такої ж призначення чи йогозаменители.[4]

Балансова модель фінансової стійкості має такий вигляд:

, [1]

де F - основний капітал (підсумок першого розділу балансу);

Z – запаси підприємства.

>Ra - розрахунки (дебіторська заборгованість), кошти, товари відвантажені, короткострокові фінансові вкладення й інші активи (підсумок другого розділу балансу);

>O - оборотні активи підприємства (підсумок третього розділу балансу);

ІВ - джерела власні кошти підприємства (підсумок третього розділу балансу і за статті: «Заборгованість учасникам (засновникам) із виплати доходів», «Резерви майбутніх витрат», «Доходи майбутніх періодів» розділу п'ять балансу);

>KT - довгострокові кредити і позики підприємства (підсумок четвертого розділу балансу);

>Kt - короткострокові кредити і позики (рядок 610 пасиву балансу);

>KO – зобов'язання підприємства, непогашені вчасно (дані із розділів 1, 2 і довідки до поділу 2 форми №5);

>Rp - розрахунки (кредиторської заборгованості) й інші пасиви (рядки 620 і 660 пасиву балансу).

Перед початком господарську діяльність підприємствам колись необхідно набувати основні фонди (будинку, машини, устаткування тощо.) й іншівнеоборотние кошти, і у процесі їх використання споживатимуться запаси підприємства й інші оборотні активи. Тому власний капітал підприємства, довгострокові кредити і позики, насамперед, використовуються придбання основних фондів, на капітальнівложения.[5] Тому вихідна балансова формула виглядатиме:

 [2]

При визначенні фінансового становища підприємства застосовують також показник вартості чистих мобільних активів, визначається як різницю між обіговими коштами та короткотерміновою заборгованістю підприємства. Відповідно до перебудованої балансовою моделлю [2] чисті мобільні активи

 [3]


приблизно відповідають значенням власних і частка довгострокових позикових джерел формування запасів підприємства (ET):

 [4]

Власний капітал та довгострокові позики можна використовувати підприємством час, оскільки вони вимагають термінового погашення. Тому і називають постійним (перманентним) капіталом підприємства (ІВ +КТ).

Отже, задля забезпечення фінансової стійкості підприємства необхідно, щоб після покриттявнеоборотних коштів постійним (перманентним) капіталом власних джерел постачання та довгострокових позик має вистачити покриття запасів.

У цілому нині, співвідношення вартості матеріальних оборотних активів підприємства (запасів) і величини власних і позикових джерел формування та обумовлює стійкість фінансового становища підприємства. У цьому забезпеченість запасів підприємства джерелами формування є суттю фінансової стійкості, а величина платоспроможності відбиває її зовнішній прояв. Тому платоспроможність є результатом забезпеченості, а рівень забезпеченості матеріальних оборотних активів джерелами виступає у ролі чинника, визначаючи той чи інший рівень платоспроможності (неплатоспроможності)организации.[6]

Показана взаємозв'язок застосовується в оцінці фінансової стійкості підприємства. На це є класифікація типів фінансової стійкості підприємства (табл. 1).


Таблиця 1

Класифікація типів фінансової стійкості підприємства

Абсолютна фінансова стійкість підприємства зустрічається рідко. Її наявність підтверджує можливість негайного погашення зобов'язань, але виникнення зобов'язань пов'язані з потреби у використанні коштів, а чи не у тому на рахунках підприємства. Тому абсолютна фінансова стійкість є крайній тип стійкості підприємства.

Нормальна фінансова стійкість підприємства гарантує оптимальну платоспроможність, коли строки й розміри надходжень коштів, фінансових вливань приблизно відповідають термінів погашення і розмірам термінових зобов'язань підприємства.

>Предкризисная (мінімальна) фінансова стійкість підприємства пов'язана з порушенням поточної платоспроможності, коли він можливо відновлення рівноваги при поповненні джерел власні кошти, збільшення власних оборотних активів, продажу частини активів підприємства для розрахунків з боргах.

Кризовий фінансове становище для підприємства виникає, коли оборотних активів організації бракує покриття його кредиторську заборгованість і прострочених зобов'язань. За такого стану організація на межі банкрутства. Для відновлення фінансової стійкості необхідний пошук можливостей та прийняття управлінських заходів для забезпечення зростання ділову активність і рентабельності організації та ін. У цьому необхідна оптимізація структури пасивів, обгрунтоване зменшення величини запасів і витрат, не які у обороті чи використовуваних недостатньоеффективно.[7]

1.2 Чинники, що впливають фінансову стабільність підприємства

 

Чинники, що впливають фінансову стабільність підприємства умовно можна розділити на внутрішні івнешние.[8] Внутрішні чинники:

Успіх чи невдача підприємництва великою мірою залежить від обрання структури та складу своєї продукції, виконуваних робіт і надання послуг. У цьому важливо як попередньо визначитися, що випускати, а й безпомилково вирішити, як виробляти, т. е. з допомогою який технології, за якою моделлю системи виробництва й управління. Від відповіді опікується цими питаннями залежать основні витрати виробництва.

Задля більшої стійкості організації важлива як сумарна величина витрат, а й співвідношення між постійними і перемінними видатками.

Змінні витрати (на енергію, сировину, транспортування продукції й т.д.) пропорційні обсяги виробництва. Постійні витрати (для закупівлі і/або оренду устаткування й приміщень, управління, амортизацію, рекламу, виплату відсотків за банківський кредит, вести співробітників та інші) - від обсягу виробництва независят.[9]

Ще однією істотним чинником фінансової стійкості організації, тісно що з типами готової продукції (надання послуг) і технологією виробництва, є оптимальний склад парламенту й структура коштів підприємства, і навіть правильне визначення стратегії управління ними. Стійкість організації та потенційна результативність підприємництва великою мірою залежать від якості управління поточними активами підприємства, від цього, які й скільки задіяно оборотних засобів, який розмір запасів і активів в грошової форми тощо.

Також слід, що й організація знижує розміри запасів і ліквідних коштів, вона може пустити більше капіталу виробництво отже, отримати більше. Але водночас з цим зростає ризик неплатоспроможності організації та зупинки виробництва через брак запасів. Майстерність управління поточними активами підприємства у тому, щоб зберігати на рахунках організації лише мінімально необхідну суму коштів, що необхідно для поточної виробничої діяльності підприємства.

Наступним істотним чинником фінансової стійкості організації є склад парламенту й структура фінансових коштів, правильний вибір стратегії і тактики управління ними. Чим більший організація власних фінансових коштів, передусім, прибутку, тим спокійніше вони можуть почуватися над ринком. У цьому має значення як загальна сума прибутку, а й структура її розподілу, та власне частка, яку направляють в розвитку виробництва. Тому оцінка політики і розподілу і використання прибутку виступає першому плані під час аналізу фінансової стійкостіорганизации.[10] Зокрема, дуже важливо проаналізувати використання

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація