Реферати українською » Финансовые науки » Облік, аналіз і планування інвестиції


Реферат Облік, аналіз і планування інвестиції

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Міністерство освіти і науки України

>ДонГТУ


Курсова робота

з дисципліни:

Облік, аналіз політики та планування інвестиції

Алчевськ, 2010


Зміст

інвестиційний проект капітал

1. Інвестиції та інвестиційна діяльність підприємства

1.1 Економічна сутність інвестицій

1.2 Класифікація інвестицій

1.3 Інвестиційна діяльність підприємства

1.4 Мета, завдання і функції інвестиційної діяльності

2. Розрахункова частина

2.1 Визначення інвестиційних потреб інвестиційного проекту

2.2 Визначення джерела фінансування інвестиційного проекту

2.3 Прогноз прибутку

2.4 Прогноз балансу інвестиційного проекту

2.5 Прогноз грошових потоків

2.6 Розрахунок показників ефективності інвестиційного проекту

2.7 Визначення показників інвестиційній привабливості цінних паперів підприємства

2.8Аддитивная модель звіряння приватних критеріїв оптимальності

Перелік посилань


1. Інвестиції та інвестиційна діяльність підприємства

 

1.1 Економічна сутність інвестицій

Термін "інвестиції" (від латів. >іnvest — "вкладати") — тепер це вкладення капіталу з його подальшого збільшення.

Відповідно до закону України "Про інвестиційної діяльності" інвестиції - усе це види майнових і інтелектуальних цінностей, які у об'єкти підприємницького чи іншого видів діяльності, у яких створюється прибуток (дохід) чи досягається соціальний ефект. До таких цінностям належать: кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінних паперів; рухоме і нерухомого майна; майнових прав, пов'язані з авторським правом, досвідом та інші види інтелектуальних цінностей; сукупність технічних, технологічних, комерційних та інші знань, оформлених як технічної документації, звичок і виробничого досвіду, який буде необхідний організації тієї чи іншої виду виробництва, аленезапатентованного (ноу-хау); права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, устаткуванням, і навіть інші майнових прав; інші цінності.

Цю ухвалу має певні недоліки, бо є межа між інвестиціями і заощадженнями; у ньому відсутні власне довгострокові вкладення і класифікація цих вкладень. Проаналізуємо поняття інвестицій, які склала цьому Закон. Перелічені гроші, акції, майно, інтелектуальні цінності й ін. перетворюються на інвестиції буде лише тоді, якщо їх у об'єкти підприємницької та інших видів діяльності. Якщо власники акцій та інших цінних паперів внесли чи гроші, чи інтелектуальні цінності, чи інший майно, всі вони вже - інвестори. Акції та інші цінних паперів вже з суті є здійсненими інвестиціями.

Визначення пов'язує інвестиції для одержання прибутку (доходу) чи досягнення соціального ефекту. Насправді, у часто ця мета є головним. Проте інвестори можуть мати й, здебільшого, мають у своєму реальності й інші і економічні, і зовнішньоекономічні мети.

>Сводить мети інвестування тільки в отримувати прибутки чи досягненню соціального ефекту неправильно, оскільки віддачу від інвестування вочевидь пов'язана водночас з обома цими наслідками (наприклад, утримання будинку людей з фізичними вадами, котрі можуть одночасно приносити прибуток плюс соціальний ефект).

У сучасному економічної літературі, присвячена фінансових аспектів функціонування економіки, інвестиції є одній з категорій, які найчастіше розглядаються як у мікро-, і на макрорівні.

Різниця в трактуванні поняття "інвестиції" на мікрорівні окреслюється цілями і завданнями дослідження окремих авторів, імногоаспектностью важливих ознак цієї міжнародної економічної категорії.

Поняття "інвестиції" на макро- і мікрорівнях має певний відмінність у в зв'язку зі передусім функцією, яку вони (інвестування) цих рівнях.

Узагальнюючи думки багатьох дослідників, можна сказати, що інвестиції - це багатоаспектні вкладення капіталу, що потенційно можуть реалізуватися у різних форми і характеризуватися різними особливостями.

Узагальнення поглядів щодо визначення поняття "інвестиції" на макро- і мікрорівнях дозволили виділити такі ознаки інвестицій, що є найважливішими:

1) інвестування - відкритої системи;

2) інвестиції потенційно мають здатність давати прибуток або соціальне ефект;

3) інвестування - це процес перетворення частини накопиченого капіталу альтернативні види активів суб'єкта господарювання;

4) використовуються різноманітні і можливі інвестиційні ресурси, які характеризуються попитом, пропозицією і ціною;

5) мають цілеспрямований спосіб вкладення капіталу будь-які об'єкти чи активи щодо впровадження НТП;

6) характеризуються наявністю терміну вкладення;

7) мета інвестора (інвесторів) щодо вкладання (інвестування);

8) мета суб'єкта управління (держави, області, регіону, підприємства);

9) характеризуються наявністю ризику вкладення капіталу;

10) мають страхування коштів від інфляції.

З метою обліку, аналізу та планування інвестиції класифікуються з різних ознаками. Для потенційних інвесторів класифікація інвестицій пов'язана з необхідністю розробки стратегії і тактики їхньої поведінки в інвестиційному процесі. Класифікація визначає підходи до аналізові досягнень і методам оцінки інвестицій до ухвалення попередніх управлінські рішення щодо реалізації, і навіть відповідальність за отримані результати. Єдиного погляду щодо класифікації інвестицій у економічної літературі немає.

Економічну сутність інвестицій з погляду фонду відшкодування та своєчасне відновлення представлене рис. 1.1. Вирізняють такі види реальних інвестицій:


>Рис. 1.1. Валові і чисті інвестиції

1) інвестиції відновлення, здійснювані рахунок коштів фонду відшкодування підприємства;

2) інвестиції розширення (чисті інвестиції -ЧИ), здійснювані з допомогою частини національного доходу (НВ) або фонду чистого накопичення;

3) валові інвестиції (>ВИ) - як інвестиції відновлення, і інвестиції розширення.

Динаміка показника "чисті інвестиції" відображає характер економічного розвитку у тому чи іншому етапі. Можливі три такі ситуації:

1) (∑ >ЧИ < 0 ), тобто. негативна величина, що СРСР розвалився, що валові інвестиції менші (>ВИ < ∑АТ), ніж амортизаційні відрахування (АВ). Результатом цього є зниження виробничого потенціалу, як наслідок, зменшення обсягів продукції, яка випускається (держава "проїдає" свій капітал);

2) (∑>ЧИ = 0), (∑>ВИ = ∑АТ) — відсутність економічного зростання, виробничий потенціал не змінюється (держава "тупцює дома");

3) (∑>ЧИ > 0), (∑>ВИ > АТ) - економіка знаходиться на стадії розвитку, оскільки забезпечується розширене відтворення її виробничого потенціалу (держава з економікою, яка розвивається). Зростання чистих інвестицій визначає збільшення доходів, у своїй темпи зростання доходів значно перевищує темпи зростання чистих інвестицій. У фундаменті економічної теорії процес зростання доходів у більший обсяг, ніж обсяг інвестицій у економіку, називається "ефектом мультиплікатора". Вже цей термін характеризує значення коефіцієнта зростання доходу зростання чистих інвестицій. Наприклад, якщо зростання на 1 млн. грн. забезпечує отримання у сумі 250 млн. грн, то мультиплікатор дорівнює 2,5.

 

1.2 Класифікація інвестицій

Для обліку, аналізу та підвищення ефективності інвестицій необхідна їх науково обгрунтована класифікація як у макро-, і на мікрорівні. Продумана й у науковому плані обгрунтована класифікація інвестицій дає можливість їм грамотно враховувати, чи аналізувати рівень їхнього використання коштів і цій основі одержувати об'єктивну інформацію стосовно та її реалізації ефективної інвестиційної політики.

Науковий практичним інтереси викликає класифікація інвестицій і його узагальнення з використання у вітчизняній практиці. Так, німецький професора А.Д. Вайнріх запропонував таку класифікацію інвестицій: інвестиції в майно (матеріальні інвестиції) - інвестиції у будинку, споруди, устаткування, запаси матеріалів; фінансові інвестиції - придбання акцій, облігацій та інших цінних паперів (ЦБ); нематеріальні інвестиції - інвестиції підготовка кадрів, дослідження й розробку нових технології, рекламу.

У зарубіжній літературі наводиться класифікація портфельних інвестицій за ознакою впливу фірму й контролю над ній (акції цієї фірми придбано інвестором) - це, зокрема, інвестиції, які:

- мають значний вплив (придбання більш як 20 %, але менш як 50 % акцій, які заслуговують голоси);

- забезпечують контроль, якщо інвестор володіє більш як 50 % акцій з правом голоси;

- не дозволяють встановленню контролю і несуттєво впливають (володіння менш як 20 % акцій з правом голоси);

- не дозволяють встановленню контролю, але істотно впливають (володіння більш як 20 %, але менш як 50 % акцій з правом голоси);

- забезпечують контроль при володінні більш як 20 %, але менш як 50 % акцій материнської компанії та 100 % акцій дочірню компанію.

Така класифікація важлива формування оптимальної структури портфельних інвестицій для підприємства.

Використовуючикомбинаторное поняття інвестицій, Ж.Перар виділяє такі типи інвестицій:

- для заміни чи підтримки робочого стану устаткування;

- розширення з допомогою збільшення виробничих потужностей;

- розширення діяльності, зі допомогою створення нових видів продукції;

- науково-дослідні роботи;

- просування товару і реклами;

- участі у капіталі інших підприємств;

- обов'язкові інвестиції (на запобігання забруднення довкілля, інвестиції до сфери та інших.):

- стратегічні інвестиції, пов'язані з поглинанням підприємств чи розміщенням капіталу по закордонах.

В.О. Бланк пропонує найбільш комплексну класифікацію інвестицій:

Ознаки класифікації інвестицій

1) По об'єктах вкладень:

- реальні;

- фінансові

2) За характером участі у інвестиціях:

- непрямі;

- прямі

3) По періодам інвестування:

- довгострокові;

- короткострокові

4) По формам власності:

- загальні;

- іноземні;

- державні;

- приватні

5) По регіональним ознаками:

- по закордонах;

- у середині країни.

У межах наукової літературі подаються та інші класифікації інвестицій, які, з погляду авторів, мають право життя як і практичному плані, і у науковому. Вони дають можливість детальніше охарактеризувати на інвестиції та проводити аналіз з метою підвищення ефективності їх використання. Однак у сучасних умовах цих класифікацій недостатньо.

Наведена нижче класифікація інвестицій є найбільш придатної від використання для підприємства (рис. 1.2). Перевага цієї класифікації з інших у тому, що вона дає справжню виставу про мету підприємства про інвестиції, і по суті, ця класифікація характеризує інвестиційний портфель підприємства Оптимізація портфеля з мінімізацією ризику імаксимизацией одержання економічного вигоди (збільшення капіталу і доходу) є одним із найважливіших проблем для підприємства.


>Рис. 1.2 - Класифікація інвестицій для підприємства

1.3 Інвестиційна діяльність підприємства

Управління інвестиціями - це процес успішного управління всіма аспектами інвестиційної діяльності.

Інвестиційна діяльність - це сукупність практичних дій фізичних, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій. Інвестиційна діяльність може здійснюватися у таких формах:

- інвестування, які здійснюється громадянами, недержавними підприємствами, господарськими асоціаціями, об'єднаннями і установами, і навіть громадськими структурами і релігійними організаціями, іншими юридичних осіб, заснованими на колективної власності;

- державне інвестування;

- іноземне інвестування,

- загальне інвестування засобів і цінностей громадянами і юридичних осіб України та інших держав.

Об'єктом інвестиційної діяльності може бути будь-яка майно, зокрема основні фонди й його оборотні кошти в усіх галузях народного господарства, цінних паперів, цільові грошові вкладення, науково технологічна продукція, інтелектуальну власність, інші об'єкти власності, майнових прав та інших.

Взагалі управлінь інвестиціями аналізується лише на рівні держави, галузі, регіону, підприємства міста і окремих інвестиційних проектів і включає:

- управління інвестиційної діяльністю як у державних масштабах (держава, область, регіон), що передбачає регулювання, контроль, стимулювання і підтримку інвестиційної діяльності законодавчо регламентованими методами;

- управління окремими інвестиційними проектами, куди входять діяльність із планування, організації, координації, мотивації і контролю протягом життєвого циклу проекту шляхом застосування системи сучасних методів і техніки управління Цю систему має своєю метою забезпечити найбільш ефективну реалізацію визначених у проекті результатів по складом, обсягу робіт, вартості, якості та відповідності інтересам учасників інвестиційного проекту;

- управління інвестиційної діяльністю окремого господарюючого суб'єкту - підприємства - передбачає управління інвестиційним портфелем підприємства (формування, моніторинг, оцінка якості, реінвестування та інших.), управління оборотним капіталом (короткострокові інвестиції) та інших.

Управління інвестиційної діяльністю має таких функцій: аналіз стану та прогнозування; планування (стратегічне, поточне, оперативне) і організація: облік, мотивація, моніторинг (контроль), координація та регулювання управління діяльністю. Перелічені функції істотно відрізняється залежно від рівня суб'єкта управління: держави, області, регіону (суб'єктів України та АР Крим), господарюючих суб'єктів - підприємств.

На рівні держави управління інвестиційної діяльністю спрямоване на соціально-економічне і науково-технологічний розвиток України та здійснюється:

- відповідно до державним інвестиційним програмам;

- шляхом прямого управління державними інвестиціями;

- законодавчими заходами стимулювання і заохочення чи підтримки (наприклад, запровадження податкових ставок й відповідних пільг, впровадження системи платежів користування певних ресурсів тощо.);

- проводками відповідної політики: ціноутворення, фінансової та кредитної, амортизаційної та інших.;

- шляхом контролю державних і стандартів, і навіть над втіленням правил обов'язкової сертифікації;

- антимонопольними заходами, приватизацією об'єктів державної власності, зокрема. об'єктів незавершеного будівництва;

- експертизою інвестиційних проектів.

Основна мета інвестиційної діяльності - забезпечення найефективніших шляхів реалізації інвестиційної стратегії держави. Держава виконує таких функцій управління інвестиціями:

- аналіз політики та прогнозування розвитку інвестиційного ринку з урахуванням її кон'юнктури, і загальнодержавних потреб у результатах інвестиційної діяльності;

- розробка стратегічних напрямів інвестиційної політики України з урахуванням цільових напрямів розвитку (суб'єкта України, регіону та ін.);

- законодавча діяльність щодо стимулювання, регулювання, підтримки і місцевого контролю інвестиційної діяльності;

- моніторинг інвестиційної роботи і реалізація конкретних заходів із її регулювання всіх рівнях (держава- область - регіон - підприємство - проект), підтримка й фінансування інвестиційних проектів.

У процесі реалізації основний мети інвестиційна діяльність суб'єктів України в рівні держави мусять забезпечувати:

1) високих темпів економічного зростання країни (суб'єктів України та АР Крим, регіонів та інших.) з допомогою ефективної інвестиційної діяльності;

2) максимальну частина національного доходу інвестиційної діяльності;

3) мінімізацію інвестиційних ризиків.

На рівні підприємства управління інвестиційної діяльністю здійснюється відповідно до перспективам розвитку.

Україна має багато аспектів управління інвестиціями підприємства, які мають основний об'єкт функціональної системи управління, поки що залишаються лише стадії становлення, зіштовхуючись із об'єктивними економічними труднощами справжнього, недосконалістю нормативно-правової бази на, недостатнім рівнем з підготовки спеціалістів до роботи у складних ринкових умов. Просування країни шляхом ринкових реформування і подолання кризових економічних тенденцій можна буде повною мірою застосувати теоретичні результати, накопичений закордонний а оновлювати вітчизняний досвід управління інвестиціями всіх рівнях.

Інвестиційна діяльність - це складова економічного управління діяльності підприємства, яка має у визначенні організаційно-економічних методів і форм успішного управління всіма стадіями інвестиційних процесів лише на рівні підприємства - регіону- області - національного господарства за цілому.

Головна мета інвестиційної діяльності - це впровадження форм реальних та фінансових інвестицій. Чільну увагу має приділятися розробці стратегії інвестицій і заходів із реалізації.

Ефективне управління інвестиційної діяльністю підприємства забезпечується реалізацією основних принципів (рис. 1.3.)

>Рис. 1.3. - Основні засади управління інвестиційною діяльністю підприємства

На думку дослідників, слід додати перелічені вище принципи таким: постійність ікорректируемость на стратегічні цілі із загальною системою управління підприємством. Вона має

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація