Реферати українською » Финансовые науки » Фінансовий аналіз підприємства


Реферат Фінансовий аналіз підприємства

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Курсовой проект

на задану тему:

"Фінансовий аналіз підприємства"


Запровадження

 

У разі ринкових відносин великій ролі грає аналіз фінансового становища підприємства. Це з тим, що це підприємство, набуваючи самостійність, несе повну відповідальність за результати своєї діяльності. Ця відповідальність, передусім, перед своїми акціонерами, працівниками підприємства, банком, фінансовими органами і кредиторами.

Фінансове становище підприємства характеризується широким колом показників, відбиваючим наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів. У разі масової неплатоспроможності підприємств і практичного застосування багатьох із них процедури банкрутства об'єктивна і точна оцінка їхньої фінансового становища набуває першочергового значення. Визначення фінансового становища на або ту дату допомагає з відповіддю, наскільки правильно підприємство управляв фінансових ресурсів протягом періоду, попереднього цьому році. Фінансове становище підприємства визначається здатністю погасити свої борги і реструктуризувати зобов'язання.

Велика роль відводиться аналізу у справі ухвали і використання резервів підвищення ефективності виробництва. Він сприяє використовувати ресурсів, виявлення та впровадження передового досвіду, наукову організацію праці, нової техніки і технології виробництва, попередження зайвих витрат. Аналіз є важливим елементом у системі керування виробництвом, ефективним засобом виявлення внутрішньогосподарських резервів, основний розробки науково обгрунтованих планів і управлінські рішення.

Для управління виробництвом керівникам потрібно мати повну і достовірну інформацію про перебіг виробничого процесу, про виконання планів. Інформація досягається з допомогою фінансово-економічного аналізу. У процесі аналізу первинна інформація проходить аналітичну обробку: проводиться порівняння досягнутих результатів провадження з даними за минулі відтинки часу, з показниками інших підприємств і среднеотраслевыми; визначається вплив різних чинників на величину результативних показників; виявляються недоліки, помилки, невикористані можливості, перспективи.

Оцінка фінансового становища є частиною фінансового аналізу. Характеризується певної сукупністю показників, відображених у балансі за станом певну дату. Фінансове становище характеризує у найзагальнішому вигляді зміни у розміщення засобів і джерел покриття.

Фінансове становище є наслідком взаємодії всіх виробничо-господарських чинників: праці, землі, капіталу, підприємництва.

Фінансове становище проявляється у платоспроможності господарюючого суб'єкту, у спроможності вчасно задовольняти платіжні вимоги постачальників відповідно до господарськими договорами, повертати кредити, виплачувати зарплату, вчасно вносити платежі до бюджету.

Перший розділ присвячуватиметься безпосередньо аналізу фінансового становища підприємства, його поняттю, значенням та його мети, і навіть методи проведення аналізу. Ми дамо поняття аналізу ліквідності і платоспроможності, і навіть аналізу фінансової стійкості підприємства. У цьому ж розділі ми розглянемо показник званий ефектом фінансового левериджа.

У другому розділі ми виконаємо розрахунок аналізу фінансового становища будівельного підприємства. Наприкінці кожної таблиці ми зробимо висновок про показниках, оцінимо їх позитивно чи негативно підприємствам.

Третій розділ присвячуватиметься розрахунках ефекту фінансового левериджа. А скористаємося двома методами щодо його перебування: табличний і аналітичний.


1. Теоретичні основи

 

1.1 Поняття, значення і завдання аналізу фінансового становища організації

 

Під аналізом розуміють – спосіб комплексного системного вивчення фінансового становища організації та чинників її формування з оцінки ступеня фінансових ризиків і прогнозування рівня дохідності і капіталу. Фінансовий аналіз дозволяє їм отримати об'єктивну інформацію фінансове стані організації, прибутковості та ефективності її.

Під фінансовим станом розуміється здатність організації фінансувати своєї діяльності. Воно характеризується забезпеченістю фінансових ресурсів, необхідні нормально функціонувати, доцільністю розміщення і ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами коїться з іншими юридичними і фізичними особами, платоспроможністю і легальною фінансовою сталістю.

Аналізом фінансового становища організації займаються керівників Західної й відповідні служби, і навіть засновники, інвестори для вивчення ефективне використання ресурсів, банки з метою оцінки умов надання кредиту та визначення ступеня ризику, постачальники для своєчасного отримання платежів, податкові інспекції до виконання плану надходжень коштів бюджету тощо. Фінансовий аналіз є гнучким інструментом до рук керівників організації. У аналіз фінансового становища входить аналіз бухгалтерського балансу; аналіз використання капіталу і - оцінка фінансової стійкості; аналіз платоспроможності організації тощо.

Фінансове становище організації оцінюється показниками, котрі характеризують наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів. Ці показники відбивають результати економічної діяльності підприємства, визначають його, ділової потенціал, дозволяють прорахувати ступінь гарантій економічних інтересів підприємства його партнерів у фінансовим та інших відносинам.

Основними завданнями фінансового аналізу є:

1. За підсумками вивчення взаємозв'язку між різними показниками виробничої, комерційних і фінансової складової діяльності оцінку виконання плану з надходженню фінансових ресурсів немає і їх використанню з позиції поліпшення фінансового становища підприємства.

2. Прогнозувати можливі фінансові результати, економічну рентабельність з реальних умов господарську діяльність, наявності власних і позикових ресурсів немає і розроблених моделей фінансового становища при різноманітні варіанти використання ресурсів.

3. Розробляти конкретні заходи, створені задля ефективніше використання фінансових ресурсів немає і зміцнення фінансового становища підприємства.

Однією з функцій аналізу може бути вивчення характеру дії економічних законів, встановлення закономірностей і тенденцій економічних явищ і процесів за умов підприємства.

Наступна функція аналізу – контролю над виконанням планів і управлінські рішення, за ощадливим використанням ресурсів. Центральна функція аналізу – пошук резервів підвищення ефективності виробництва з урахуванням вивчення передового досвіду і досягнень науку й практики. Також інша функція аналізу – оцінка результатів діяльності підприємства з виконання планів, досягнутому рівню розвитку, використання наявних можливостей. І, нарешті, розробка заходів із використанню виявлених резервів у процесі господарську діяльність.

У вивченні фінансового становища конкретної організації зацікавлені і його зовнішні, та внутрішні користувачі. До внутрішнім користувачам ставляться власники і адміністрація організації, до зовнішніх – кредитори, інвестори, комерційні партнери.

Аналіз фінансового становища, проводять у інтересах внутрішніх користувачів, спрямовано виявлення найслабших позицій у фінансовому діяльності підприємства у цілях їх зміцнення й визначення можливостей, умов праці підприємства, створення інформаційного бази щодо прийняття управлінські рішення, які забезпечують роботу організації.

Аналіз фінансового становища у сфері зовнішніх користувачів проводитися з оцінки ступеня гарантій їх економічних інтересів – здібності підприємства своєчасно гасити свої зобов'язання, забезпечувати ефективне використання коштів на інвесторів тощо. Цей аналіз дозволяє оцінити вигідність і надійність співробітництва з конкретною організацією.

1.2 Мета і методи фінансового аналізу

платоспроможність фінансовий стійкість леверидж

Аналіз фінансового становища має джерела, свою мету і свою методику.

Головна мета аналізу – оцінка існування фінансового становища організації та розробка заходів із фінансового оздоровлення; своєчасне виявлення й усунення недоліків фінансової складової діяльності і прогноз резервів поліпшення фінансового становища організації в його платоспроможність.

Принципами фінансового аналізу є безперервність контролю над станом та розвитком фінансових процесів, наступність, об'єктивність, науковість, динамічність, комплексність, системність, практична значимість, суттєвість, надійність, узгодженість і взаимоувязка даних форм бухгалтерської звітності, ясність в інтерпретації результатів фінансового аналізу, обгрунтованість і оперативність до прийняття управлінські рішення.

Є різноманітні методики аналізу фінансового становища. У нашій країні за досвіду економічно розвинених країн усі більшого поширення набуває методика, джерело якої в розрахунку й використанні системи коефіцієнтів.

Слід розрізняти типи моделей фінансового аналізу. До найважливішим із них ставляться дескриптивные, предикативные і нормативні. Дескриптивные моделі найчастіше описового характеру. Вони побудовано на використанні бухгалтерської звітності і пояснювальних записок до неї. Для такий моделі фінансового аналізу широко використовується структурний, структурно-динамический і коэффициентный аналіз. Предикативные моделі, зазвичай, прогностичного характеру. Їх використовують із побудови прогнозних оцінок поточного і перспективного характеру прибутки і доходах, платоспроможності, фінансової стійкості. Нормативні моделі дозволяють порівнювати фактичні результати діяльності підприємства з середніми за галуззю чи внутрішніми нормативами підприємства. Ця модель передбачає встановлення нормативів за кожним показником і аналіз відхилень фактичних даних від нормативів.

Аналіз фінансового становища підприємства грунтується головним чином відносних показниках, оскільки абсолютні показники балансу за умов інфляції важко навести до сопоставимому виду. Відносні показники фінансового становища аналізованого підприємства можна порівняти:

з усталеними «нормами» з оцінки ступеня ризику і прогнозування можливості банкрутства;

з даними інших підприємств, що дає змоги виявити сильні й слабкі боку підприємства його можливості;

з даними у попередні роки вивчення тенденції поліпшення чи погіршення фінансового становища підприємства.

Результати і якість аналізу фінансового становища організації багато чому визначається доступністю і якістю інформаційної бази.

Інформаційній базою фінансового аналізу є дані бухгалтерського облік і звітність, вивчення яких дозволяє оцінити фінансове становище організації, зміни, які у її активах і пасивах, переконатися у наявності прибутків і збитків, виявити перспективи розвитку.

Для загальної оцінки динаміки фінансового становища підприємства готують аналітичний баланс-нетто, дозволяє оцінити структуру майна підприємства міста і одночасно зробити горизонтальний і вертикальний аналіз.

У складі річного бухгалтерського звіту підприємства є такі форми, які мають інформацію для аналізу фінансового становища:

– форма №1 «Бухгалтерський баланс». У ньому фіксується вартість (грошовий вираз) залишків внеоборотных і оборотних активів капіталу, фондів, прибутку, кредитів і позик, кредиторську заборгованість інших пасивів. Баланс містить узагальнену інформацію про стан господарських коштів підприємства, які входять у актив, і вибір джерел етапі їх утворення, складових пасиви. Цю інформацію представляється «на початку 2002 року» і «наприкінці року», як і дає можливість аналізу, зіставлення показників, виявлення його зростання чи зниження. Проте свій відбиток у балансі лише залишків дає можливості відповісти на питання власників та інші зацікавлених служб. Потрібні додаткові докладних відомостей як про залишках, а й русі господарських коштів та їхнього джерел.

Це досягається підготовкою наступних форм звітності:

– форма №2 «Звіт прибутки і збитках»;

– форма №3 «Звіт про зміни капіталу»;

– форма №4 «Звіт про рух коштів»;

– форма №5 «Додаток до бухгалтерського балансу».

– форма статистичної звітності, дані первинного і аналітичного бухгалтерського обліку, які розшифровують і деталізувають окремі статті балансу.

Кошти на рахунку балансу групуються з двох розділах. У розділі 1 відбиваються довгострокові (внеоборотные) активи: кошти і нематеріальні активи по залишкової вартості, довгострокові фінансові вкладення, незавершене капітальне будівництво. У розділі 2 цієї наводиться інформація по оборотним активам, до яких належать запаси сировини й матеріалів, незавершеного виробництва, готової продукції, всі види дебіторську заборгованість, кошти й інші активи.

Пассив балансу (зобов'язання підприємства) представлений трьома розділами: капітал та резерви (розділ 3), довгострокові зобов'язання (розділ 4), короткострокові зобов'язання (розділ 5).

Класична схема проведення аналізу фінансового становища підприємства передбачає загальний аналіз фінансового становища підприємства, визначення фінансової стійкості й ліквідності балансу, аналіз фінансових коефіцієнтів, визначення ділову активність і рентабельності і узагальнюючу характеристику фінансового становища із зазначенням виявлених критичних точок у фінансовому діяльності підприємства.

У кінцевий результат аналіз фінансового стану підприємства мусив дати керівництву підприємства картину її справжнього стану, а особам, безпосередньо які працюють цьому підприємстві, але зацікавленою його фінансовий стан – відомості, необхідних безстороннього судження, наприклад, про раціональності використання вкладених у підприємство додаткових інвестиціях тощо.

Перш ніж проводити аналіз фінансового становища підприємства, слід сформувати аналітичний (придатний аналізу) баланс.

Перелік процедур перетворення звітної форми балансу в аналітичний баланс залежить від конкретних умов. Цей перелік важливих не можна заздалегідь визначити попри всі випадки. Важливо, щоб було поправлены показники, найістотніше спотворюють реальної картини.

1.3 Аналіз майнового становища організації

 

Аналіз фінансового становища організації починається з вивчення її майна, оцінки складу, структури, розміщення акцій і використання коштів (активів) і вибір джерел формування (пасивів) за даними балансу. І тому складається порівняльний аналітичний баланс, у якому статті активу групуються за рівнем наростання ліквідності, а джерела – по терміновості наступу зобов'язань.

Порівняльний аналітичний баланс включає показники, що характеризують майновий стан підприємства, дає можливість оцінити його зміну і дійти невтішного висновку у тому, які джерела був приплив нових засобів у які активи ці гроші вкладено.

Аналіз динаміки складу і структури майна дозволяє визначити розмір абсолютного і відносного приросту чи зменшення всього майна підприємства міста і окремих його видів.

За даними порівняльного аналітичного балансу оцінюється зміна суми коштів, перебувають у розпорядженні підприємства, тобто. валюти балансу, шляхом зіставлення показників наприкінці і почав аналізованого періоду.

Темпи зміни валюти балансу доцільно зіставляти з темпами зміни виручки та одержання прибутку (за даними звіту прибутки і збитках). Вважається, що випереджаючі темпи зростання виручки проти темпами зростання активів балансу відбивають раціональне використання коштів організації.

Потім вивчається структура розподілу коштів, тобто. прораховується частка участі кожного виду майна у зміні загального розміру активів.

Зростання суми і частки оборотних засобів, з погляду, свідчить про зростання мобільності майна або про розширенні господарську діяльність організації. Але ще важливіше встановити, рахунок яких видів оборотних засобів відбулася зміна структури поточних активів.

Зростання суми і частки основних засобів (внеоборотных активів) свідчить про зміцнення матеріально-технічної бази організації, але показує, значна частина залучених фінансових ресурсів вкладена менш ліквідні активи, що знижує фінансову стабільність підприємства, оскільки веде уповільнення оборотності загального розміру активів підприємства, зниження ефективність використання коштів.

Зміна валюти балансу чи вартості активів (майна) забезпечується джерелами, які можна власними і позиковими. Співвідношення між тими джерелами переважно й визначає фінансове становище підприємства.

Зростання розміру й частки власні кошти свідчить про розширення діяльності підприємства, спричиняє зміцнення фінансової незалежності підприємства міста і підвищило б його надійність як комерційного партнера.

Збільшення частки позикових коштів може засвідчувати посиленні фінансової нестійкості організації та підвищення фінансових ризиків. У результаті аналізу необхідно вивчити структуру позикових засобів у порівнянні із засобами активу підприємства (грошима, короткостроковими фінансовими сложениями, дебіторської заборгованістю).

Вивчення даних активу і пасиву дозволяє оцінити зміна складу і мобільності коштів, джерела формування майна організації та ефективність їх використання.

1.4 Аналіз фінансової стійкості підприємства

 

Після загальної оцінки майнового становища організації та його за аналізований період вивчається її фінансова стійкість.

У

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація