Реферат Фінанси и Податки


>Реферат із тими:

>Фінанси йподатки


>Вступ

 

>Успіхпідприємницькоїдіяльностізначноюміроювизначаєтьсявміннями йзнаннями ізбагатьохпитаньуправліннявиробничою,збутовою,маркетинговоюдіяльністю задопомогоюфінансів.Термін >фінанси (від латів.Нпапііа -платіж, />іпо - плачу)означаєсукупність всіхгрошовихкоштів, щознаходяться урозпорядженні підприємства.Водночасце системаформування,розподілу йвикористаннягрошовихкоштів длявтілення в життяпідприємницькихзадумів,управлінськихрішень.

>Важливоюскладовою державногорегулюванняпідприємництва,сприяннярозвиткуініціативної,самостійноїдіяльностієвикористанняфінансовихважеліввпливу наділовуактивністьбізнесу. До складуфінансовихважеліввідносятьсяподатки, політикаціноутворення,бюджетнівитрати,кредитно-грошоверегулювання.

>З'ясування основорганізаціїфінансівпідприємств, формфінансового забезпечення,фінансово-кредитноїпідтримкипідприємницькоїдіяльності тасистемиїїоподаткування йстановитьпровіднуідею тими.


>Організаціяфінансівпідприємств

>Перехід доринковоїекономікизумовлюєпосиленняроліфінансівпідприємств усистеміпідприємницькогоуправління.Конкурентоспроможність таплатоспроможністьпідприємстввизначаються доброналагодженоюорганізацієюфінансів.Організаціяфінансовоїдіяльності підприємства виннасприятипідвищеннюефективностіприйнятихпідприємствомуправлінськихрішень.Функціонуванняфінансівпідприємствздійснюється неавтоматично, а й задопомогоюцілеспрямованої їхніорганізації.

>Організаціяфінансівпідприємств -цесукупність форм,методів,способівформування тавикористанняресурсів, контролю за їхньогокругообігом длядосягненняекономічнихцілей згідно ізчиннимизаконодавчими актами.

У основуорганізаціїфінансівпідприємствпокладенокомерційнийрозрахунок,якийбазується за принципамисаморегулювання,самоокупності тасамофінансування.Сутністькомерційногорозрахункуполягає упостійномупорівнюванні (угрошовомувираженні)витрат тарезультатівдіяльності.Йогометоюєодержання максимальногоприбутку замінімальнихвитраткапіталу тамінімальноможливогоризику.Питання про ті, щовиробляти, яквиробляти, комувиробляти, уринковихумовах дляпідприємцявизначаютьсяосновниморієнтиром -прибутком.

>Комерційнийрозрахунок вринковихумовахмаєзначнийвплив наорганізаціюфінансівпідприємств.Вінпередбачаєзмінувзаємовідносин держави йпідприємця.Фінансовівідносинипідприємстврегламентуються Державою в основномуекономічними методами - задопомогоюважеліввідповідноїподаткової,амортизаційної,валютної,протекціоністської політики.Збитки, що їхньогозазналопідприємствовнаслідоквиконаннявказівокдержавнихорганів тапосадовихосіб, котрісуперечатьчинномузаконодавству,повинні бутивідшкодованівідповідними органами.

>Коженсуб'єктпідприємницькоїдіяльностімаєсправжнюфінансовунезалежність,тобто правосамостійновирішувати, як й щовиробити, комуреалізуватипродукцію, якрозподілитивиручку відреалізаціїпродукції, якрозпорядитисяприбутком, котріфінансовіресурсиформувати та як їхнівикористовувати.Повнасамостійністьпідприємств неозначає,однак,відсутностібудь-яких правилїхньоїповедінки.Ці правиларозроблено тазаконодавчозакріплено увідповіднихнормативних актах. Яснаріч, що підприємстваможутьприйматирішеннясамостійно лише у межахчинних законів.

>Суб'єктипідприємницькоїдіяльності несутьреальнуекономічну відповідальність зарезультатидіяльності тасвоєчасневиконаннясвоїхзобов'язань передпостачальниками,споживачами, Державою, банками. Засвоїмизобов'язаннямипідприємствовідповідаєвласним майном й доходами. Заневиконаннязобов'язаньпідприємством доньогозастосовується системафінансовихсанкцій.Справдісамостійнепідприємствопокриває своївтрати тазбитки зарахунокфінансовихрезервів,системистрахування та зарахуноквласногоприбутку.

>Джереломформуванняфінансовихресурсівпідприємствє реальнозаробленідоходи відреалізаціїпродукції,виконанихробіт танаданихпослуг.Економічна відповідальністьпідприємствнастільки велика, що йогоможутьоголоситибанкрутом уразізавеликихзбитків танеспроможностівиконатизобов'язання перед кредиторами.

Упідприємствформуютьсяпартнерськівзаємовідносини із банками,фінансовимипосередниками,страховимикомпаніями.Підприємства й банкиєрівноправними партнерами, котріналагоджуютьфінансовівзаємовідносини ізметоюодержанняприбутку. Банки ненадаютьпідприємствамбезкоштовних табезстроковихкредитів.Підприємства, у своючергу, зазберіганнякоштів набанківськихрахункаходержуютьпевнівідсотки.Фінансовіпосередникидопомагаютькращезалучати тавикористовуватигрошовікоштипідприємств.Страховікомпаніїстрахуютьчисленніризики,пов'язані ізпідприємницькоюдіяльністюсуб'єктівгосподарювання,створюючипевнігарантіїстабільностівиробничоїдіяльності.

Упідприємствформуютьсявзаємовідносини із бюджетом тадержавнимицільовими фондами,створеними дляпідтриманнякомерційних засідок ворганізаціїпідприємництва. Держававстановлюєподатковіплатежі,обов'язковізбори тавнески на такомурівні,щоб непідірватизаінтересованостіпідприємств урозвиткувиробництва тапідвищенні йогоефективності. Уразінеобхідностіпідприємствамвиділяютьбюджетніасигнування увиглядіцільовихсубсидій тасубвенцій, щовиключаєможливістьпаразитування зарахунокдержавнихкоштів.

Наорганізаціюфінансіввпливаютьорганізаційно-правовіформи, сфера та характерпідприємницькоїдіяльності. Цепроявляється упроцесіформуваннякапіталу (>статутного фонду),розподіліприбутку,утвореннігрошовихфондів, атакожвнутрішньовідомчомурозподілізасобів, увзаємовідносинах із бюджетом тощо.Ринковаекономіказовсім невиключаєнаявностіпоряд ізіншими й державноївласності. До державного сектору належати тихустанови таорганізації, котріповністю чичастковофінансуються з державного бюджету.Створюютьсятакож підприємствазізмішаноюформоювласності, устатутномуфонді які державаєосновнимвласником. Так, намалихпідприємствахуправлінняфінансаминайчастішездійснюєпідприємець -власник (>власники)фірми.Бухгалтеріяздійснюєзбір тапервиннуобробкуінформації, але йуправлінськірішенняприймаєвласник.

 

>Фінансова діяльність упідприємницькомууправлінні

Ууправлінськійроботіпідприємцяфінансова діяльністьпосідаєособливемісце.Віднеї багато вчомузалежитьсвоєчасність таповнотафінансового забезпеченнявиробничо-господарськоїдіяльності тарозвитку підприємства,виконанняфінансовихзобов'язань перед Державою таіншимисуб'єктамигосподарювання.

>Фінансова діяльність -це системавикористаннярізних форм йметодівфінансового забезпеченнящодофункціонуванняпідприємств тадосягнення нимипоставленихцілей,тобтоце та практичнафінансова робота, щозабезпечуєжиттєдіяльність підприємства,поліпшуєїїрезультати.

>Фінансове забезпеченняуправлінняздійснюється за такимиосновними напрямами:

—>фінансовепрогнозування тапланування;

—>аналіз та контрольпідприємницькоїдіяльності;

—>поточнафінансово-економічна робота.

>Фінансовепрогнозування тапланування >єоднією ізнайважливішихланокфінансової роботи підприємства. Наційстадіїфінансової роботивизначаєтьсязагальна потреба угрошових коштах для забезпеченнянормальноївиробничо-господарськоїдіяльності таможливістьодержання такихкоштів.

Заринкових умівпідприємствосамостійновизначаєнапрямивикористання тарозмірприбутку,якийзалишається в йогорозпорядженні послесплатиподатків.Метоюскладанняфінансового плануєвизначенняфінансовихресурсів,капіталу тарезервів напідставіпрогнозуваннявеличинифінансовихпоказників:власнихоборотнихкоштів,амортизаційнихвідрахувань,прибутку,сумиподатку.

>Плануваннявиручки >єнеобхідним для розробки плануприбутку відреалізаціїпродукції чивиконанихробіт,наданихпослуг,визначеннясумиплановихплатежів у бюджет.Відобґрунтованості таправильностірозрахункувиручкизначноюміроюзалежитьтакожреальність основногоджереланадходженнякоштів тарозмірзапланованогоприбутку.

Метаплануваннявитрат -визначенняможливостінайеконом-нішоговитрачанняматеріальних,трудових тагрошовихресурсів наодиницюпродукції.Зменшеннявитратвиробництва таобігу -важливий чинник збільшенняефективностівиробництва.Зниженнясобівартості зарахунокекономіїсировини,матеріалів,палива,енергії таживої роботидаєзмогувиробитизначнукількістьдодатковоїпродукції,збільшитиприбуток тарентабельністьпідприємств,створюєреальніможливості длясамофінансування,приведення вдіюконкурентнихпереваг.Скороченнявитрат навиробництвоодиниціпродукціїєматеріальноюпідставою длязниженняцін нанеї, авідтак -прискоренняобертанняоборотнихкоштів,зростанняможливостейрозширенняпідприємницькоїдіяльності.

>Підприємці таменеджери,орієнтуючись наопрацьованіфінансовіпоказники,складаютьперспективні,поточні таоперативніфінансовіплани. Так, >поточнийфінансовий план >складається уформі балансудоходів тавитратгрошовихкоштів.Аналіз та контрольфінансовоїдіяльності підприємства -цедіагноз йогофінансового

стану, щоуможливлюєвизначеннянедоліків тапрорахунків,виявлення тамобілізаціювнутрішньогосподарськихрезервів, збільшеннядоходів таприбутків,зменшеннявитратвиробництва,підвищеннярентабельності,поліпшенняфінансово-господарськоїдіяльності вцілому.Матеріалианалізувикористовуються впроцесіфінансовогопланування тапрогнозування,визначення потребзалученнязовнішніхджерелфінансування.

Уумовах переходу доринковоїсистемигосподарювання, як було бз'ясовано упопередніх темах,зароджуєтьсяконкуренція -важливиймеханізмрегулюванняекономічнихпроцесів. Однак уперехіднийперіод вонащенезначна, неохоплюєусісфериекономічного життя. Цедаєзмогупродавцямустановлювати і підгримувати болеевисокіціни, ніж смердоті могли б Дозволитисобі заумови розвиненоїконкуренції, щопризводить дозменшенняпопиту, застою увиробництві,безробіття, акінцевомупідсумку - досоціально-економічної таполітичноїнестабільності,блокуваннярозвиткупідприємництва.

>Конкурентоспроможність підприємства можна забезпечитиправильноюорганізацієюуправлінняфінансами: рухомфінансовихресурсів тафінансовимивідносинами. Сутьфінансового менеджментуполягає вефективномувикористанніфінансовогомеханізму длядосягненнястратегічних йтактичнихцілей підприємства.

>Фінансовиймеханізм підприємства -це системауправлінняфінансами,призначена дляорганізаціївзаємодіїфінансовихвідносин йгрошовихфондів ізметоюоптимізаціїїхньоговпливу накінцевірезультатидіяльності підприємства.Взаємодіяфінансовихвідносиндосягаєтьсязавдякивикористанню всіхфінансовихкатегорій (>виручки,прибутку,амортизації,оборотнихкоштів, кредиту, бюджету,податків),нормативів,різного родустимулів,пільг,санкцій таіншихфінансовихважелів.

як нам ужевідомо, напідставі маркетинговогодослідженняпідприємствовирішуєтакі трипроблеми: котрітовари, роботи,послугислідвиробляти та вякійкількості? якмають бутивиробленіцітовари?Хтоотримає,придбає чизможевикористатицітовари тапослуги?

>Підприємцізобов'язанівизначитиобсяг таджерелафінансовихресурсів, необходимих длявиробництва йреалізаціїпродукції,виконанняфінансовихзобов'язань до бюджету, банками, партнерами побізнесу.

>Процесвиробництвавідбувається впевнійтехнологічнійпослідовності, колибезперервноповторюютьсястадіяпридбаннясировини,матеріалів тапідготовки їхні довиробництва,стадіяперетвореннясировини нанапівфабрикати,незавершеневиробництво,готовупродукцію,тобтовідбувається оборот, рухресурсів.Потреба в коштах у

підприємствавиникає накожній зцихстадійще довідшкодуваннявиробничихвитрат ізвиручки відреалізаціїпродукції.Саме томукоженпідприємець,формуючисвійкапітал (>статутний фонд),муситьпередбачитинеобхідну сумуоборотнихкоштів.Вкладеніоборотнікошти накожнійстадіївиробничогопроцесу,переходячи ізоднієїфункціональноїформи віншу,зміщуються послереалізаціїпродукції.

>Дужеважливим упроцесіуправлінняфінансамипідприємствєвизначеннятакоїпотреби воборотних коштах, Яка бзабезпечуваламінімальнонеобхіднірозміривиробничихзапасів,незавершеноговиробництва,залишківготовоїпродукції длявиконаннявиробничоїпрограми. За шлюбомвласнихвиробничихкоштів для поточногоінвестуваннянеобхідновизначити потребу впозичкових коштах.

Шлюбоборотнихкоштів у окремихпідприємстввиникаєсаме через ті, щонадходження тавикористання грошей вчасі йздійснюються врізнихобсягах.Внаслідок цого самихпідприємствах упевний моментз'являютьсятимчасововільнікошти, аінших -виникаєтимчасова потреба у яких.Цясуперечністьпроцесувідтвореннявирішуєтьсякомерційними банками шляхомкредитуванняпідприємств. Затимчасовогодефіцитувласнихоборотнихкоштівпідприємствозвертається до банку ізметоюодержаннякредитів.

Отже,цінова діяльністьзабезпечуєвтіленняуправлінськихрішень у життя.Фінансипов'язані і ізіншиминапрямамипідприємницькогоуправління -виробничим менеджментом,збутом, маркетингом.

>Безпосереднімзавданнямуправлінняфінансамипідприємствє забезпеченняформування та правильногорозподілувиручки відреалізаціїпродукції длявідновленняоборотнихкоштів,формуванняамортизаційного фонду, валового та чистого прибутку.Кожнепідприємствопрагне забезпечитиліквідністьоборотнихактивів длясвоєчасноїсплатикороткостроковоїкредиторськоїзаборгованості. Томусвоєчасне таповненадходженнявиручки відреалізаціїпродукціїпостійноконтролюєтьсяфінансовими менеджерами.

>Амортизаційнівідрахуваннянинієнайважливішимелементомвитрат навиробництво таосновнимджереломвідтворенняосновнихфондів.Управлінняформуванням тавикористаннямамортизаційнихвідрахувань, особливо уразізастосуванняприскореноїамортизації,єважливоюстороноюфінансового менеджменту.Першочерговимзавданнямєтакожсвоєчасневиконанняфінансовихзобов'язань до бюджету,державнимицільовими фондами, банками,страховимикомпаніями таіншимисуб'єктамигосподарювання.

>Чиннимзаконодавством танормативними актамивстановленоконкретні рядкиплатежів закожним виглядомподатків таіншихобов'язковихвнесків.Несвоєчасне танеповнеперерахування такихплатежів у бюджетспричиняєзастосуванняфінансовихсанкцій допідприємств-неплатників.Цісанкціїможуть статі причиноюзначнихдодатковихвитрат, чого не винендопускатифінансовий менеджер, апідприємець виненздійснюватисвоєчасний контроль.

>Управлінняфінансамипідприємстввключаєтакож сферуформування,розподілу тавикористанняприбутку,якийзалишається врозпорядженні підприємства.Розподілприбуткуєоднією із формреалізаціїекономічнихінтересівучасниківпроцесувідтворення. То врезультатіфінансово-господарськоїдіяльностіпідприємств державаодержує своючастку увиглядіподатків,підприємство - увигляді чистогоприбутку, апрацівник - відрозподілу йвикористаннячастиниприбутку.Відрегулюваннярозподілу чистого прибуткузалежитьмотиваціяпідприємницькоїдіяльності,можливістьподальшого збільшенняприбутку.

>фінансипідприємницькийуправлінняоподаткування

>Фінансово-кредитнапідтримкапідприємництва

>Вивчаючиетапирозвиткупідприємницькоїдіяльності - відзаснування справ доотриманняприбутку, - мивстановили, що на процесформування,розвитку тастабільноїдіяльностівпливаютьфакторифінансового забезпеченнябізнесу.

Вже ізпершихкроківсвоєїдіяльностіпідприємецьзустрічається ізпроблемоюформування стартовогокапіталу,страхуванняпідприємницькихоперацій,залученнякредитів длярозвиткувласної справ.

Уподальшому под годинуаналізузовнішньогосередовищапідприємцю доводитисявраховуватизагальний стансистемифінансування,валютний курс,зовнішньоекономічнуполітикурегулюванняекспортно-імпортнихоперацій,вмітикористуватися кредитами.

Кредит -ценаданняфірмігрошовихкоштів наумовах Повернення,визначенихстроківкористування,платності,матеріального забезпечення чиіншогогарантійногопокриття.

Кредитзміцнюєінвестиційніресурси,сприяє болееефективномувикористаннюпідприємницькогопотенціалу.

>Особливу роль урозвиткупідприємництвавідіграє системаоподаткування,рівеньподатків,податковіпільги,формифінансовогосприяннястановленню тарозвиткупідприємницького сектору. Цепояснюється тім, щопідприємництвоє секторомекономіки,найбільшвразливимщодонесприятливих,неусувнихзовнішніхфакторіввпливу. Доостанніхслідвіднестиобмеженістьвласнихресурсів,відсутністьрезервнихкапіталів,надмірніподатки,нестабільністьринковоїкон'юнктури.

>Водночас державазацікавлена урозвитковіпідприємницького сектору, особливо тихийвидівдіяльності, в якієгостра потреба. Цеможуть бути тихвидипідприємництва,завдякиякимдосягаєтьсявирішеннясерйозних проблемекономічного йсоціальногорозвиткусуспільства -збереження йпримноженняінтелектуальногопотенціалу,зайнятість населення,задоволенняконкретних потреб упевних видахпродукції тапослуг. До складуфінансовихважеліврегулюванняпідприємництвавідносять:

—>податкову іфінансово-кредитнуполітику, у томучислівстановлення ставокподатків йвідсотків здержавнихкредитів,податковихпільг;

—>ціни й правилаціноутворення;

—>цільовідотації;

—>валютний курс;

—>розмірекономічнихсанкцій.

>Використанняфінансовихважелівмаєрізніцілі,серед якіосновнимивиступаютьтакі:

—>запобіганнязростаннюцін;

—>стримування чистимулюваннявиробництвапевнихтоварів;

—>вилученнядодатковихкоштів для державного бюджету;

—>запобіганнязначнійдиференціаціїдоходів.

>Лізингєформоюдовгострокового кредиту,якийнадається внатуральнійформі йпогашаєтьсяпідприємцем-орендарем урозстрочку.

>Лізингвиступаєформоюфінансовоїпідтримкипідприємництва йпоєднуєелементиоренди такредитнихзобов'язань.

>Підприємецьмаєможливістьвзяти удовгостроковуорендутехнологічнеустаткування,транспортнізасоби,обладнання.Вартістьоб'єктаорендипогашаєтьсячастинами ізвіднесеннямвитрат нарахуноксобівартостіпродукції, якоївиробляєпідприємець.

як правило,лізингзначновигідніший відвикористанняпозичковихкоштів.

Оплата ж кредитздійснюється ізприбутку підприємства. Уразівідсутностіприбуткупідприємецьзмушенийшукатиіншіджерелапогашенняпозичковихкоштів, а й уразі їхнівідсутностіможенавітьзбанкрутіти,втратитивласнусправу. Томуотриматизначний позикупридбання дорогогоустаткування длябільшостімалих йсередніхпідприємствдосить складно:адже вони немаєнадійнихгарантій його Повернення.Лізинг жнадаєможливостіефективноїпідтримкипідприємництва,дозволяємобілізувати понадфінансовихресурсів длярозвиткубізнесу.

 

Системаоподаткуванняпідприємницькоїдіяльності

>Середфінансовихважеліврозвиткупідприємництваособливемісцепосідає системаоподаткування.Вонавикористовується якінструментвпливу набізнес,стимулює йобмежуєпевнівидипідприємницькоїдіяльності,забезпечуєнадходження до державного бюджету.

Усвітовійпрактицірозвиткупідприємництва системаоподаткуванняпоряд збюджетнимфінансуваннямпріоритетнихнапрямівекономічноїдіяльностісправляєнайбільшийвплив нафінансово-кредитнуполітику,грошовийобіг тагосподарськукон'юнктуру вцілому.

Системаоподаткування - продуктзакономірного результатуекономічногорозвиткусуспільства.Вонавтілюєдоситьскладнеутвореннязаконодавчих йнормативнихактів, котрірегулюютьвзаємовідносиниміж Державою йпідприємцем.Ця системаперебуває упостійномурусі, щознаходитьвідображення упояві новихофіційнихдокументів, узмінах йдоповненнях дочинних законів.Яким ж чиномзаконодавствовизначає сутьцієїсистеми?

Системаоподаткування -цесукупністьподатків,зборів,іншихобов'язковихплатежів до бюджету,внесків додержавнихцільовихфондів, щостягуються вустановленому порядку.

>Законодавча базавизначаєпринципипобудовисистемиоподаткування,диференціюєподатки.Відповідно допобудови бюджетуподаткиможуть бутизагальнодержавними ймісцевими.Крім того,податкиподіляються напрямі йнепрямі. Длякращогозасвоєннясистемиоподаткуваннярозглянемо табл. 1.

Знаведеноїтаблицівипливає, щопряміподаткивстановлюютьсябезпосередньо надохід ймайно, анепрямі -входять доціни товару чи до тарифу.

Системаоподаткуваннябудується за такими принципами:

—>обов'язковості;

—>економічноїдоцільності;

—>соціальноїсправедливості;

—>поєднанняінтересів держави,регіонів,підприємств йгромадян.
>Реалізаціяцихпринципівзабезпечуєнадходженнякоштів добюджетіввідповіднихрівнів йдержавнихцільовихфондів. Це так кликана оптимальна точка, вякійпоєднуютьсяінтереси держави йпідприємницького сектору.Високіподаткові ставкистворюють для держави йпідприємців ряд проблем (>адже смердотіздатніпідірватизацікавленістьпідприємців урозвиткусвоєї справ).

>Одночасноможестатися так, що держава за умівзастосування болеевисоких ставокподатківодержить меншеподатковихнадходжень до бюджету.

>Таблиця 1 - Системаоподаткуваннясуб’єктівпідприємницькоїдіяльності

>Непряміподатки >Пряміподатки >Внески додержавнихцільовихфондів >Іншіподатки,збори,платежі
>Податок надоданувартість >Податок наприбутокпідприємств >Пенсійний фонд Плата ізкомпенсуваннявитрат нагеологорозвідувальні роботи
>Акцизнийзбір Оплата ж землю Фондсоціальногострахування Оплата жспеціальневикористанняприроднихресурсів
>Мито >Податок ізвласниківтранспортнихзасобів Фондзайнятості >Державнемито
>Митнийзбір Оплата жмайнопідприємств Набудівництво, ремонт йексплуатаціюавтошляхів >Місцевіподатки йзбори

>Американськийекономіст Лаффердовівграфічно, що допевноїмежіпідвищенняподаткової ставкизбільшує сумудоходів бюджету, апотім смердотіпоступовознижуються дорівня, зазначеного на рис. 1.

Лаффердовів, щооднаковийдохідможе бутиотриманий й задостатньонизької й зависокоїподаткової ставки.Дійсно,рівність бюджетнихнадходжень (у1 = у2)досягається заумовирізних зарівнемподаткових ставок (;з„значно понад за ж1).Річ утім, щонижчаподаткова ставказбільшуєкількістьоб'єктівоподаткування,залучаючидедалібільшукількістьпідприємців. Інавпаки:зростанняподатківвикликаєзгортаннядіяльності участинипідприємціввнаслідокзбитковостіїхньої справ.

>Податковийтискзмушуєпідприємцяшукатипрогалини вподатковомузаконодавстві чивикористовуватирізнісхемиухилення відподатків. Цеможевідбутися шляхомстворенняфіктивнихфірм, свідомішогозаниженняцін тавикористаннятоварообміннихоперацій,використанняфіктивноїдокументації.

>Усеце негативновідбивається наділовійактивності, особливо в малому тасередньомупідприємництві. Тому дляпом'якшенняподатковоготиску нарозвитокпідприємництва державазастосовуєрізні заходь, щосприяютьпідвищеннюділовоїактивності.

В частности, длясуб'єктів малогопідприємництва в порядку,передбаченомузаконодавством України,застосовуєтьсяпільговеоподаткування.

І 1

І 1

>Рис. 1 -Крива Лаффера

>Замістьдекількохподатків, щосплачувалипідприємці, передбаченеперехід доєдиногоподатку,тобтоспрощена системаоподаткування,обліку тазвітності.

На Єдинийподатокможуть перейти підприємства, на якікількістьпрацівників неперевищує 50осіб.Малі підприємствамають правосамостійно зверни для собі ставкуєдиногоподатку - 6 % чи 10 %. За таких умів приставцієдиногоподатку удесятеро %ніякііншіподатки несплачуються. Базаоподаткування длясуб'єктів малогопідприємництва -річнавиручка відреалізаціїпродукції чинаданняпослуг не виннаперевищувати 1 млн. грн.

>Звичайно,такийзахідфінансовоїпідтримкипідприємництвамаєпозитивнийефект.Він не лишезменшує ставкуподатку, а ізвільняєпідприємця відведення формобліку тазвітності.

>Особливостямиоподаткуванняфізичнихосіб -суб'єктівпідприємницькоїдіяльності безстворенняюридичної особинивиступає,по-перше, правообиратиспосібоподаткування;по-друге, сумаподаткувизначаєтьсямісцевими радами замісцем державноїреєстраціїпідприємця.Вонаколивається від 20 до 200 грн. закалендарниймісяць.Такийпідхід дооподаткуваннястворюєстимули дляпідприємця (>адже послесплатиподатку всявиручка відреалізаціїпродукції чинаданихпослуглишаєтьсяйому),поліпшуєумовирегіональногорегулюванняпідприємництва.Зниженняподаткової ставкисприяє тім видампідприємницькоїдіяльності, котріздатнівирішуватиактуальні дляпевноїмісцевостіекономічні тасоціальніпроблеми.

>Вивченнявсьоголанцюжкаплатежів йзборівсвідчить про ті, щоврешті-рештреальнимиплатникамивиступають несуб'єктипідприємницькоїдіяльності, акінцевийспоживачтоварів,продукції,послуг. Цеозначає, щозростанняцінитоварів подтискомподатківзумовлюєзвуженняпопиту, що негативновідбивається напідприємництві.Саме томунеобхіднекардинальнезниження всіхвидівподатків ізметоюактивізаціїпідприємницькоїдіяльності.

>Яким ж чиномвідбуваєтьсяоподаткуваннябізнесу напрактиці?Конструкціяподаткуміститьтакіелементи:

—>суб'єкт;

—>об'єкт йджерелооподаткування;

—>одиницяобкладання;

—>податкова ставка;

—>податковий оклад;

—>податковіпільги.

>Податковіпільги -цеповне чичастковезвільнення відподатківсуб'єктапідприємницькоїдіяльностівідповідно дочинногозаконодавства.Найважливішоюподатковоюпільгоювиступаєнеоподатковуваниймінімум -найменшачасткаоб'єктаоподаткування, щоповністюзвільняється відподатків.

Усвоїйдіяльностіпідприємецьнайчастішестикається іздеякими із них, але йєподатки, котрімаютьуніверсальний характер. До такихподатківслідвіднести:

—>податок надоданувартість;

—>акцизнийзбір;

—>податок наприбутокпідприємств;

—>цільові (>спеціальні)податки.

Так,особливемісцесередджерелформування державного бюджетупосідаєподаток надоданувартість (ПДВ).Аджемеханізмсплати ПДВпередбачає, щоцейподатоквключається вусівидицін: удержавнірегульовані (>фіксовані) таринкові (>вільні)цінитоварів,робіт,послуг. Цеозначає, щореалізаціявсієїпродукціївідбувається зацінами і тарифами,збільшеними на суму ПДВ.

>Інший видподатків -акцизнийзбір -нараховується увідсотках довартостітоварів увідпускнихцінах.Слідзазначити, що ставка акцизногозборувизначається длякожноїтоварноїгрупиокремо.

>Згідно ззаконодавствоміснуєприбуток підприємства.Вінвизначається якрізницяміжваловим доходом йваловимивитратами.

>Цільові (>спеціальні)податкинадходять дляфінансуваннячітковизначенихзаходів,тобтомаютьцільовепризначення. Доосновнихцільовихподатків в Україніслідвіднеститакі:

—>платежі доПенсійного фонду й Фондусоціальногострахування. Зарахунокостаннього,зокрема,виплачуєтьсядопомога ізтимчасовоїнепрацездатності,пов'язаної зхворобою чиіншою причиною;

—>платежі до Фондусприяннязайнятості населення. Зарахуноккоштів цого фондувиплачуєтьсядопомога ізбезробіття,фінансуютьсявитрати напідготовку таперепідготовкукадрів.Слідпам'ятати, щозаконодавствопередбачає відповідальність заухилення відсплатиподатків.Наприклад,несвоєчаснеподаннядекларації продоходифізичнихосіб чивнесення донеїнеправильнихданихтягненакладання штрафурозміром від шести до максимально восьминеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян.


Схожі реферати:

Навігація