Реферати українською » Финансовые науки » Роль злиття і поглинання у фінансовій стратегії компаній


Реферат Роль злиття і поглинання у фінансовій стратегії компаній

Страница 1 из 8 | Следующая страница

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

 

Сьогодні в загальносвітовій і з російської практиці склалася ситуація, коли забезпечення зростання бізнесу почни» виникає у процесах злиття і поглинання і це не дивно, надзвичайно останніми роками різко зріс рівень глобальній конкуренції переважно сфер діяльності, що змушує компанії до інтегрування.

Актуальність теми дослідження у тому, що з російських підприємств здійснюють свою виробничу діяльність у конкурентної боротьби необхідно ефективно адаптуватися до стрімко змінюваним ринковим умовам. Саме злиття і поглинання стають тієї стратегією зростання, що дозволяє підприємству як зберегти свої позиції ринку, а й «вибитися» в лідери.

З огляду на швидкозростаючого ринку зливань і поглинань у Росії гостро встає питання про ефективність проведення угод зі злиття чи поглинання. Загальносвітовий досвіду у цій галузі показує, що майже 76 % угод закінчуються невдачею. Отже, стратегія зростання підприємства шляхом інтеграції є їх украй ефективної, але тільки за умови правильно проведеною угоди щодо злиття чи поглинання всіх етапах.

Метою дипломної праці є аналіз стану та обгрунтування ефективності злиття і поглинання компаній та їхнього роль підвищення ефективності своєї діяльності.

У відповідність до метою цій роботі було поставлено такі:

1) досліджувати місце й ролі процесів злиття і поглинання з урахуванням аналізу та узагальнення теорій існуючих сучасних західних і російських шкіл інституціонального напрями у області економіки та теорії фінансів;

2) сформулювати основні засади зливань і поглинань;

3) проаналізувати сучасні методи оцінки ефективності злиття чи поглинання, і навіть виявити основні мотиви, керуючись якими менеджери приймає рішення проведення угоди щодо злиття чи поглинання;

4) виявити сучасну специфіку російського ринку зливань і поглинань;

5) оцінити вартість бізнесу ВАТ Холдинговою компанією «Об'єднані кондитери» і ВАТ «Приморський кондитер»;

6) Визначити економічний ефект від участі поглинання ВАТ «Приморський кондитер» відкритим акціонерним суспільством «Об'єднані кондитери».

Предмет дослідження даної роботи - роль злиття і поглинання у фінансовому стратегії компаній.

Об'єктом дослідження є оцінка ефективності можливого поглинання ВАТ «Приморський кондитер» акціонерним суспільством Холдинговою компанією «Об'єднаний кондитер».

У дипломної роботі використаністатистико-економический метод дослідження, метод порівняння, методи аналізу та синтезу теоретичного і практичного матеріалу, індукції і дедукції, методи оцінки фінансового становища підприємства, методидисконтированного грошового потоку, метод вартості чистих активів та інших.

>Теоретическую базу дипломної роботи склали дослідження провідних російських і зарубіжних провідних вчених і практиків у сфері зливань і поглинань, як-отТеоретическую базу дипломної роботи склали дослідження провідних російських і зарубіжних провідних вчених і практиків у сфері зливань і поглинань, як-от М.Бекье,Д.М. Бішоп, С.В.Валдайцев, Д. Грейм,Д.А.Ендовицкий, Р.Коуз,К.М. Крістенсен, А.А. Левін, С.В. Савчук, Про.Уильямсон, В.А. Устименко, Р.Фаулер,Р.С. Фостер,Ф.Ч. Еванс, у сфері оцінки й управління вартістюД.М. Бішоп, О.Г.Грязнова,Т.В.Крамин, А.Кей та інших.

У першій главі роботи розглядаються теоретичні основи злиття і поглинання, проаналізовано економічна природа процесів зливань і поглинань з погляду досліджень великих вчених у сфері економічної теорії та фінансового менеджменту.

У другій главі дипломної роботи розглядається механізм проведення угод зі злиття і поглинання, і навіть методи оцінки ефективності зливань і поглинань. До того ж у цій главі аналізується сучасний стан ринку зливань і поглинань.

У третій главі даної роботи проводитися аналіз фінансового становища і - оцінка ринкову вартість підприємств до поглинання і процедуру поглинання ВАТ «Приморський кондитер» ВАТ Холдинговій компанією «Об'єднані кондитери». Наприкінці третього розділу проводитися аналіз ефективності злиттів підприємств.


1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВРЫНОЧНОЙ ЕКОНОМІКИ РОСІЇ

1.1 Особливості зливань і поглинань

Розглянемо теоретичну сутність таких процесів, як злиття і поглинання. Реорганізація підприємства можна здійснити у вигляді злиття підприємств.

>Слиянием підприємств визнається створення нової підприємства з передачею йому всіх правий і обов'язків двох або кількох підприємств і припиненням діяльності останніх. Реорганізація у вигляді злиття підприємств вважається завершеною з державної реєстрації речових нової підприємства - правонаступника. Відтоді, створивши його підприємства вважаютьсяпрекратившими своє існування.

Злиття підприємств як засіб реорганізації підприємств означає укрупнення знову виникає суб'єкта громадянського права з допомогою припинення кількох підприємств, внаслідок злиття. У цьому повне право й обов'язки кожного їх сумуються підприємством, виникає внаслідок злиття, відповідно допередаточним актом.

На спільному зборах засновників всіх що у злитті підприємств приймають рішення складу засновників, розмір статутного капіталу та її розподілі серед засновників, про затвердження Статуту нового підприємства, і навіть про обрання виконавчих органів створюваного підприємства.

При злитті підприємств повне право й обов'язки кожного їх переходять до знову яке з'явилося підприємству відповідність допередаточним актом.

При процесі поглинання відбувається збереження принаймні одного юридичної особи та переходом щодо нього прав власності інших.

Метою зливань і поглинань є збільшення добробуту акціонерів і досягнення конкурентних переваг над ринком.

Насправді будь-яке товариство, функціонуюче за умов нормальним цивілізованим ринкової економіки має ставити це ще собі як пріоритетні цілей своєї діяльності. У цьому це ще можуть досягатися компанією з допомогою використання як внутрішніх методів (підвищення ефективності управління, використання найсучасніших способів ведення бізнесу, нових технологій, підвищення продуктивність праці тощо.), і зовнішніх методів, куди входить діяльність із злиття і поглинань.

Дорогою до досягнення зазначених вище цілей компанія розробляє конкретну стратегію своєї діяльності. У цьому сенсі компанія постійно оцінює своє становище над ринком, свої сильні й слабкі позиції, шукає такі напрями своєї діяльності, сповідуючи які доможеться найбільших конкурентних переваг.

Виходячи з цього компанією може бути обрані такі основні стратегії, чи концепції, свого розвитку:

1) посилення основних напрямів своєї діяльності;

2) диверсифікація діяльності;

3) відмова (продаж) від неосновних напрямів діяльності.

Діяльність по злиття і поглинань одна із основних методів реалізації перелічених стратегій розвитку фірми. Зокрема:

1) якщо фірма займає вдале становище над ринком, перебувають у галузі, обіцяє їй гарні перспективи розвитку, проте їй потрібно посилення своїх позицій задля досягнення конкурентних переваг у галузі, то, використовуючи механізм злиття і поглинань, вони можуть досягти своєї мети, об'єднуючись чи набуваючи компанії тієї самої сегмента ринку;

2) часто компанія може здійснювати злиття і поглинання фірм з деяких інших сегментів ринку зниження ризику своєї діяльності (яка досягається, наприклад, через випуск різнорідною продукції, продукції яка перебуває в різних етапах свого життєвого циклу, через географічну диверсифікацію в збуті продукції - тобто, інакше кажучи, через диверсифікацію виробництва), належала для розширення сфери своєї присутності;

3) якщо компанія переглядає свої позиції ринку, знаходить нові пріоритети, виділяє собі основних напрямів своєї діяльності, звільняючись від неосновних, проблемних напрямів, і, нарешті, якщо компанія просто відчуває брак грошах, вона може змогли ефективно використати механізм зливань і поглинань на продаж чи виділення окремих підрозділів, дочірніх компаній.

Теорія і практика сучасного корпоративного менеджменту висуває досить багато причин до пояснень зливань і поглинань компаній. Виявлення мотивів злиттів дуже важливо, і вони відбивають причини, якими два чи кілька компаній, об'єднавшись, стоять дорожче, ніж у окремішності. А зростання капіталізованою вартості об'єднаної компанії мета більшості зливань і поглинань.

1.2 Мета і мотиви здійснення угод зливань і поглинань, вибір об'єктів

Теорія і практика сучасного корпоративного менеджменту висуває досить багато причин до пояснень зливань і поглинань компаній. Виявлення мотивів злиттів дуже важливо, і вони відбивають причини, якими два чи кілька компаній, об'єднавшись, стоять дорожче, ніж у окремішності. А зростання капіталізованою вартості об'єднаної компанії мета більшості зливань і поглинань.

Аналізуючи світовий досвід і систематизуючи його, можна назвати різні основні мотиви зливань і поглинань компаній (малюнок 1.1).


Малюнок 1.1. Основні мотиви зливань і поглинань компаній

1) отримання синергетичного ефекту. Основною причиною реструктуризації компаній у вигляді зливань і поглинань у прагненні отримати й посилити синергетичний ефект, тобто. взаємодоповнююче дію активів двох або кількох підприємств, сукупний результат якого значно перевищує суму результатів окремих дій цих компаній.Синергетический ефект у разі може виникнути завдяки:

а) економії, зумовленої масштабами діяльності;

б) комбінування взаємодоповнюючих ресурсів;

у фінансовому економії з допомогою зниження трансакційних витрат;

р) зрослої ринкової мощі через зниження конкуренції (мотив монополії);

буд) взаємодоповнюваності у сфері НДДКР;

2) економія, обумовлена масштабами, досягається тоді,когдасредняя величина витрат на одиницю продукції знижується зі збільшенням обсягу виробництва. Одне з джерел такий економії залежить від розподілі постійних витрат за більший число одиниць своєї продукції. Основна ідея економії з допомогою масштабу у тому, щоб виконувати більший роботи вистачить тих-таки потужностях, за тієї ж чисельності працівників, за тієї ж системи розподілу тощо. Інакше кажучи, збільшення обсягу дозволяє ефективніше вживати наявні у наявності ресурси. Але треба пам'ятати, що існують певні межі збільшення обсягів виробництва, при перевищенні яких витрати виробництва може істотно зрости, що сприятиме падіння рентабельності виробництва.

Злиття і поглинання компаній можуть часом забезпечувати економію, отриману з допомогою централізації маркетингу, наприклад, через об'єднання зусиль і надання гнучкості збуту, можливості пропонувати дистриб'юторам ширший асортимент продуктів, використовувати загальні рекламні матеріали.

Одержання економії, зумовленої масштабами діяльності, особливо притаманно горизонтальних злиттів. Але й при освіті конгломератів часом можливо її досягнення. І тут домагаються економії, зумовленої масштабами, завдяки усуненню дублюванні функцій різних працівників, централізації низки послуг, як-от бухгалтерський облік, фінансовий контроль, діловодство, на підвищення кваліфікації персоналові та загальне стратегічне управління компанією.

Та заодно слід зазначити, що інтегруватипоглощаемую компанію в діючу структуру зазвичай надзвичайно складно. Тому компанії після злиття продовжують функціонувати як сукупність окремих проектів і іноді навіть конкуруючих підрозділів, мають різну виробничу інфраструктуру, науково-дослідні й маркетингові служби. Навіть економія з допомогою централізації окремих функцій управління може бути недосяжною. Складна структура корпорації, передусім,конгломератного типу, навпаки, може призвести до підвищення чисельності адміністративно-управлінського персоналу;

3) злиття може бути доцільним, якщо два чи кілька компаній мають взаємодоповнюючими ресурсами. Кожна їх має той, що необхідне інший, і тому їх злиття може бути ефективним. Ці компанії після об'єднання коштуватимуть дорожче проти сумою їх вартостей до злиття, оскільки кожна набуває те, що їй бракувало, причому отримує ці ресурси дешевше, що вони обійшлися їй, якби довелося їх створювати самостійно.

Злиття з єдиною метою отримати взаємодоповнюють ресурси характерні як крупних фірм, так підприємств. Найчастіше об'єктом поглинання із боку великих компаній стають малі підприємства, оскільки вони можуть забезпечувати відсутні компоненти їхнього успішного функціонування. Малі підприємства створюють часом унікальні продукти, але відчувають брак в виробничих, технічних і збутових структурах в організацію великомасштабного виробництва та цих продуктів. Великі компанії, найчастіше, самі може створити необхідні собі компоненти, проте його можна набагато дешевше і швидше отримати до них доступ, здійснивши злиття з компанією, яка один виробляє;

4) мотив монополії. Інколи при злитті, передусім, горизонтального типу, на вирішальній ролі грає (гласно чи негласно) прагнення досягти чи посилити свій монопольне становище. Злиття у разі дає можливість компаніям приборкати цінову конкуренцію: ціни через конкуренцію працювати може бути знижено настільки, що з виробників отримує мінімальний прибуток. Проте антимонопольне законодавство обмежує злиття з явними намірами підвищити ціни. Іноді конкуренти може бути придбано і далі закриті, оскільки вигідніше викупити їх і усунути цінову конкуренцію, ніж знизити ціни нижчі за середні змінних витрат, примушуючи над усіма виробниками нести суттєві втрати;

5) вигоди від злиття можна отримати у зв'язку з економією на дорогих працях з розробці нових технологій і нових видів продукції, і навіть на інвестиціях у нові й нові продукти. Одна фірма може мати видатних дослідників, інженерів, програмістів тощо., але з мати відповідними виробничими потужностями, мережею реалізації, необхідні одержання вигоди від нових продуктів, що ними розроблялися. Інша компанія може мати чудові канали збуту, та її працівники позбавлені необхідного творчий потенціал. Разом ж, обидві компанії здатні плідно функціонувати. Через злиття можуть бути і з'єднані передові наукові ідеї, й кошти, необхідних реалізації.

Молоді передові в технологічно до рівня галузі, пов'язані з виробництвом і які використанням наукомісткої продукції, технологічних новинок, надскладній техніки, стають головною сферою інтересів злиттів;

6) підвищення якості управління. Усунення неефективності. Злиття і поглинання компаній можуть ставити за мету досягнення диференційованої ефективності, що означає, що управління активами одній з фірм було неефективним, а після злиття активи корпорації стануть ефективніше керованими.

За бажання можна знайти компанії, у яких зниження витрат і підвищення обсягів продажу та одержання прибутку залишаються не використаними, компанії, закинеш брак таланту чи мотивації керівників, тобто. компанії, мають неефективний апарат управління. Такі компанії стають природними кандидатами на поглинання із боку фірм, мають ефективніші системи управління. У окремих випадках "ефективніше управління" означатиме просто необхідність болючого скорочення персоналу чи реорганізації діяльності компанії.

Практика підтверджує, що об'єктами поглинань, зазвичай, виявляються компанії з невисокими економічними показниками. Дослідження свідчать, що у спожитих компаніях фактичні норми дохідності були щодо низькими протягом кілька років до їх приєднання решти фірмам.

Безумовно, злиття і поглинання годі було вважати єдиним можливим засобом вдосконалення методів управління. Звісно, якщо реструктуризація дозволить підвищити якість управління, це саме собою досить вагомий на її користь. Проте, часом можна переоцінити свої можливість керувати складнішою організацією плюс працювати з незнайомими технологіями і ринками. Проте у деяких ситуаціях саме ця процедури є найбільш простий та раціональний спосіб підвищення якості управління. Адже менеджери, ясна річ, стануть приймати рішення про звільненні чи зниженні на посаді себе

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація