Реферати українською » Финансовые науки » Аналіз фінансово-господарської діяльності малого підприємства


Реферат Аналіз фінансово-господарської діяльності малого підприємства

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

1. Зміст фінансового аналізу діяльності виробничого підприємства

1.1 Фінансовий аналіз: суть і стала функції

1.2 Методи й інструментарії аналізу фінансового становища підприємства

1.3 Роль аналізу господарської діяльності управлінні виробництвом і які підвищення його ефективності

2. Фінансовий аналіз діяльності виробничого підприємства

2.1 Загальна ж оцінка фінансового становища підприємства

2.2 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

2.3 Аналіз ліквідності балансу підприємства

3. Розробка рекомендацій для поліпшення роботи підприємства

3.1 Визначення характеру фінансової стійкості підприємства

3.2 Аналіз фінансової стійкості підприємства з урахуванням розрахунку відносних показників

3.3 основні напрями вдосконалення фінансової складової діяльності підприємства

Укладання

Список літературиЗапровадження

Результати у сфері бізнесу залежить від наявності та ефективності використання фінансових ресурсів, що майже прирівнюються до кровоносної системі, які забезпечують життєдіяльність підприємства. Тому турбота про фінансах є відправним моментом і кінцевим результатом концепцію діяльності будь-якого суб'єкта господарювання. У разі ринкової економіки опікується цими питаннями мають першочергового значення. Висування першому плані фінансових аспектів діяльності суб'єкта господарювання, зростання ролі фінансів є характерною рисою і тенденцією в усьому світі.

Фінансове становище підприємства характеризується сукупністю показників, що відбивають стан капіталу процесі її кругообігу і можливість підприємства фінансувати своєї діяльності фіксований час. Проводиться аналіз фінансового становища підприємства з виявлення можливостей підвищення ефективності його функціонування. Здатність підприємства успішно функціонувати та розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів на постійно мінливих внутрішньої і до зовнішньої підприємницької середовищі, постійно підтримувати свою платоспроможність і фінансовий стійкість свідчить про його усталеному фінансовий стан, і навпаки.

Відповідно до цим аналіз фінансового становища є елементом управління. У ринковій економіці фінансове становище підприємства з суті відбиває кінцеві результати своєї діяльності.

Результати фінансового аналізу потрібні передусім власникам, і навіть кредиторам, інвесторам, постачальникам, менеджерам і податковим службам. У цьому роботі проводиться фінансовий аналіз діяльності виробничого підприємства саме з погляду власників, т. е. для внутрішнього використання коштів і оперативно керувати фінансами.

Метою згаданої випускний кваліфікаційної роботи – є фінансовий аналіз діяльності виробничого підприємства ТОВ ">Типография …….." і вироблення рекомендацій для вдосконалення наявної системи управління.

Досягнення поставленої мети вирішити такі:

1. виявити проблеми фінансової складової діяльності;

2. провести попередній аналіз балансу і за його ліквідності;

3. проаналізувати динаміку і структуру прибутку підприємства;

4. провести факторний аналіз прибуток від реалізації продукції;

5. оцінку фінансової стійкості;

6. розрахувати коефіцієнти ліквідності.

Інформаційну основу роботи склали дані бухгалтерської (фінансової) звітності ТОВ «>Типография ……..»:

— бухгалтерський баланс за 2002 рік (форма № 1 поОКУД),

— звіт прибутки і збитках (форма № 2 поОКУД).

Об'єктом дослідження є суспільство з обмеженою відповідальністю ">Типография...........". Предмет аналізу - фінансові процеси підприємства міста і кінцевіпроизводственно - господарські результати своєї діяльності.

Під час проведення даного аналізу було використано такі прийоми та художні засоби:

 — горизонтальний аналіз;

 — вертикальний аналіз;

 — аналіз коефіцієнтів (відносних показників).

Під час написання випускний кваліфікаційної роботи була проаналізовано наступна література: Балабанов І.Т. «Аналіз і планування фінансів господарюючого суб'єкту», СтояноваЕ.С. «Фінансовий менеджмент», Шеремет А.Д.,Негашев Є.В. «Методика фінансового аналізу», Ковальов В.В. «Фінансовий аналіз: Управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності», «Аналіз і діагностика фінансово-господарську діяльність підприємства» під ред.П.П.Табурчака, «Довідник директора підприємства» під ред. проф. М.Г.Лапусти.

Діяльність проводиться аналіз фінансової складової діяльності ТОВ «>Типография ………..». Це виробниче підприємство, який займається поліграфією і наданням послуг у цій галузі. Підприємство розміщається варендуемом приміщенні, у ньому є виробничі ділянки, складські приміщення, побутові приміщення, кімнати, відведені під офіс. Кінцевою продукцією є поліграфічна продукція різних видів.


1. Зміст фінансового аналізу діяльності виробничого підприємства

 

1.1 Фінансовий аналіз: суть і функції

 

Зміст і полягала основна цільова установка фінансового аналізу – оцінка фінансового становища і виявлення можливості підвищення ефективності функціонування господарюючого суб'єкту з допомогою раціональної фінансової політики.

Фінансове становище господарюючого суб'єкту – це характеристика його фінансової конкурентоспроможності (тобто. платоспроможності, кредитоспроможності), використання фінансових ресурсів немає і капіталу, виконання зобов'язань перед державою та інші господарюючими суб'єктами [3,с.32].

У традиційному значенні фінансовий аналіз є метод оцінки й прогнозування фінансового становища підприємства з урахуванням його бухгалтерської звітності. Прийнято виділяти два виду фінансового аналізу – внутрішній і зовнішній. Внутрішній аналіз проводитися працівниками підприємства (фінансовими менеджерами). Зовнішній аналіз проводиться аналітиками, можуть бути сторонніми особами підприємствам (наприклад, аудиторами).

Результати фінансового аналізу діяльності підприємства необхідні наступним групам споживачів:

— менеджери підприємств й у першу чергу фінансові менеджери. Неможливо керувати підприємством, приймати господарські рішення, не знаючи її фінансове стану. Для менеджерів важлива оцінка ефективності прийнятих ними рішень, які у господарську діяльність ресурсів немає і отриманих фінансових результатів;

— власники (зокрема акціонери). Їм важливо знати віддачу від вкладених у підприємство коштів, прибутковість підприємства, і навіть рівень економічного ризику і можливість втрати своїх капіталів;

— кредитори і інвестори. Їх цікавить оцінка можливість повернення виданих кредитів й можливості підприємства, реалізувати інвестиційну програму;

— постачальники. Їх важлива оцінка оплати поставленої продукції, виконаних послуг та виконання робіт;

— аудиторам, яким необхідно розпізнавати фінансові хитрості своїм клієнтам.

Інформаційній базою щодо фінансового аналізу головне чином бухгалтерська звітність. Це бухгалтерський баланс (форма № 1 поОКУД), звіт прибутки і збитках (форма № 2 поОКУД), звіт про рух коштів (форма № 4 поОКУД), додаток до бухгалтерського балансу (форма № 5 поОКУД).

У разі ринкової економіки бухгалтерська звітність суб'єктів господарювання стає основним засобом комунікації і найважливішим елементом інформаційного забезпечення фінансового аналізу. Будь-яке підприємство у тій чи іншій ступеня постійно потребує додаткових джерела фінансування. Знайти їх можна над ринком капіталів, залучаючи потенційних інвесторів і кредиторів шляхом об'єктивного інформування їх про своє фінансово-господарську діяльність, тобто у основному з допомогою фінансової звітності. Наскільки привабливі опубліковані фінансові результати, що дають поточне і перспективне фінансове становище підприємства, настільки висока, і можливість отримання додаткові джерела фінансування.

Основну вимогу до інформації, поданої у звітності у тому, щоб у неї корисною для користувачів, т. е. щоб цю інформацію можна було використовуватиме прийняття обгрунтованих ділових рішень. Щоб корисною, інформація має відповідати відповідних критеріїв [19,с.76]:

— Доречність означає, що ця інформація значущою і сьогодні впливає влади на рішення, прийняте користувачем. Інформація вважається також доречною, якщо вона забезпечує можливість перспективного і ретроспективного аналізу;

— Достовірність інформації визначається її правдивістю, переважання економічного змісту над юридичної формою, можливістю перевірки і документальної обґрунтованістю;

— Правдивість, що інформація зовсім позбавлений помилок, і упереджених оцінок, і навіть не фальсифікує подій господарському житті;

— Нейтральність передбачає, що "фінансове звітність робить акценту задоволення інтересів однієї групи користувачів загальної звітності на шкоду іншій;

—Понятность означає, що користувачі можуть усвідомити зміст звітності без спеціальної професіональною підготовкою.

— Порівнянність вимагає, щоб ці про діяльність підприємства були порівняти з аналогічної інформацією щодо діяльності інших фірм.

У результаті формування звітної інформації мають дотримуватися певні обмеження на інформацію,включаемую до звітності [5,с.56]:

1. Оптимальний співвідношення витрат і вигод, що означає, що видатки складання звітності повинні розумно співвідноситися з вигодами, вилучаються підприємством від уявлення цих даних зацікавленим користувачам.

2. Принцип обережності (консерватизму) передбачає, що документи звітності нічого не винні допускати завищеною оцінки активів та одержання прибутку і заниженою оцінки зобов'язань.

3. Доречність і своєчасність – здатність спричинити ухвалення рішення користувачем і задовольнити її інтересів у потрібний момент або до визначений час, тобто. інформація, представлена своєчасно. Оскільки користувачів найбільше цікавить перспектива діяльності фірми, інформація мусить користувачам допомогу у прогнозуванні результатів діяльності фірми з урахуванням звітні показники минулих років і справжнього періоду.

4. Достовірність – гарантія об'єктивності і правдивості експонованих даних, що передбачає необхідність вказівки методів обліку, і навіть процедур обліку, і оцінки, щоб користувачі могли правильно розуміти призначення представленої інформації та перевірити її.

5. Порівнянність – можливість порівняння показників звітності фірми з цими на інших фірмам, що потребує застосування набору визначень, одиниць виміру, методики обробки даних, термінів звітності, відповідних національним чи міжнародних стандартів звітності, і навіть міжнародної комерційної практиці.

6. Доступність і зрозумілість – надання інформації в ясною розуміння формі, щоб користувач міг застосовувати її ухвалення рішення, не боючись припуститися помилки. Для чіткого розуміння інформації необхідно, щоб форми надання звітності (описові заголовки,анализируемие поняття, бази класифікації даних, зміст приміток) відбивали істота питань, були чіткими, без зайвої деталізації, правильно переведеними на іноземні мови; надання інформації безплатно передбачає цілеспрямованість розповсюдження серед відомих фірмі користувачів.

7.Конфиденциальность вимагає, щоб звітна інформація не містила даних, які можуть опинитися зашкодити конкурентним позиціям підприємства.

Користувачі інформації різні, мети їх конкурентні, а то й протилежні. Класифікація користувачів бухгалтерської звітності можуть виконати у різний спосіб, проте, зазвичай, виділяють три укрупнені їх групи: користувачі, зовнішні стосовно конкретного підприємства; самі (їх управлінський персонал); власне бухгалтери.

Одне з найважливіших функцій з фінансового менеджера – консультування керівництва підприємства з фінансових. Але такий консультування немислимо без докладного аналізу фінансові показники. Лише на самій основі фінансового аналізу, виявлення сильних і слабких сторін у фінансовий стан підприємства можна намітити заходи для її зміцненню чи виходу зі складної фінансової ситуації. Саме тому кожен фінансовий менеджер повинен знати технологію проведення фінансового аналізу підприємства, вміти робити за його основі необхідні висновки, розробляти і пропонувати керівництву підприємства заходи для поліпшення його фінансового становища. Під час проведення аналітичної роботи фінансовий менеджер може скористатися програмними засобами, що значно ефективніше, чи влаштувати розрахунки вручну. Алгоритм, закладений основу проведення аналізу фінансового стану підприємства, як те, і у другому випадках грунтується на взаємозв'язках, притаманних балансу та інших формам звітності.

Через те, більшість аналітичних процедур формалізовані, фінансовий менеджер за її проведенні може застосувати спеціальне програмне забезпечення для більший ефект. Нині розробкою спеціальних аналітичних програм займається ряд фірм.

Керівництво підприємства має чітко усвідомити, рахунок яких джерел ресурсів він буде здійснювати своєї діяльності, у які сфери діяльності вкладатиме свій капітал. Опіка фінансах є відправним моментом і кінцевим результатом концепцію діяльності будь-якого підприємства.

У разі ринкової економіки опікується цими питаннями висуваються першому плані. Різко підвищується значимість фінансових ресурсів, з допомогою яких здійснюється формування оптимальної структури та нарощування виробничого потенціалу підприємства, і навіть фінансування поточної господарську діяльність. Від, яким капіталом має суб'єкт господарювання, наскільки оптимальна його структура, наскільки доцільно він трансформується на основні оборотні фонди, залежать фінансове благополуччя підприємства міста і результати своєї діяльності. Тому аналіз наявності, джерел формування капіталу має виключно важливого значення.

Зміст аналізу господарську діяльність як наукової дисципліни випливає, передусім, з тих функцій, що він виконує на системі інших прикладних економічних наук.

Однією з цих функцій вивчення характеру дії економічних законів, встановлення закономірностей і тенденцій економічних явищ і процесів за умов підприємства. Наприклад, закон випереджаючого зростання продуктивність праці тоді як оплати повинен виконуватися у масштабах всієї національної економіки, а й у кожному цукрозаводі та її підрозділах. У своїй функції аналіз є способом вивчення дії економічних законів у умовах виробництва.

Важливою функцією аналізу є наукове обгрунтування поточних і найперспективніших планів. Без глибокої економічної аналізу результатів діяльності підприємства за роки (>5-10лет) і обгрунтованих прогнозів з перспективи, без вивчення закономірностей розвитку підприємства, без виявлення які мали місце недоліків, і помилок не можна розробити науково обгрунтований план, вибрати собі оптимальний варіант управлінського рішення.

До функцій аналізу належить і контролю над виконанням планів і управлінські рішення, за ощадливим використанням ресурсів. Разом про те ряд економістів приймають чи взагалі заперечують цю функцію аналізу, приписуючи її виключно бухгалтерського обліку і контролю. Безумовно, бухгалтерський облік виконує вельми суттєві контрольні функції в останній момент реєстрації, узагальнення і систематизації інформації про господарських роздрібних операціях і процесах. Але це виключає контролю та під час проведення аналізу господарську діяльність. Аналіз проводиться лише з метою констатації фактів з оцінкою досягнутих результатів, але й метою виявлення недоліків, помилок, і оперативного на економічні процеси. Саме тож треба підвищувати оперативність і дієвість аналізу.

Однією з основних функцій аналізу вивчення впливу об'єктивних і суб'єктивних, зовнішніх і управління внутрішніх чинників на результати господарську діяльність, що дозволяє об'єктивно оцінюватимуть роботу підприємства, робити правильну діагностику його зі стану і прогноз розвитку з перспективи, виявляти основних напрямів пошуку резервів підвищення його ефективності.

Центральна функція аналізу, що він виконує для підприємства, - пошук резервів підвищення ефективності виробництва з урахуванням вивчення передового досвіду і досягнень науку й практики.

Наступна функція аналізу — оцінка результатів діяльності підприємства з виконання планів, досягнутому рівню розвитку, використання наявних можливостей та діагностика її положення над ринком товарів та послуг. Об'єктивна діагностика діяльності підприємства сприяє зростання, підвищенню його ефективності, і навпаки.

І, нарешті, розробка рекомендацій з використання виявлених резервів у процесі господарську діяльність — також одне з функцій аналізу господарську діяльність.

Отже, аналіз господарську діяльність як наука є систему спеціальних знань, пов'язаних з дослідженням тенденцій господарського розвитку, науковим обгрунтуванням планів, управлінські рішення, контролювати виконанням, виміром впливу чинників, оцінкою досягнутих результатів, пошуком, виміром і обгрунтуванням величини господарських резервів підвищення ефективності виробництва та розробкою рекомендацій з використання.

1.2  Методи й інструментарії аналізу фінансового становища підприємства

 

Аналіз фінансового становища підприємства переслідує кількох проблем:

1. визначення фінансового стану;

2. виявлення змін - у фінансовий стан в просторово-тимчасовому розрізі;

3. виявлення основних чинників,

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація