Реферати українською » Финансовые науки » Завдання та обов'язки фінансових служб підприємства


Реферат Завдання та обов'язки фінансових служб підприємства

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Оглавление

1. Запровадження.

2. Завдання фінансових служб підприємства

3. Обов'язки фінансових служб підприємства

3.1 Функції й молдавські підрозділи ФЕС компанії

3.2Регламенти для фінансового блоку

3.3 Чинники, що впливають структуру ФЕС

3.4 Посадові інструкції

4. Укладання


1. Запровадження

У цьому роботі ставиться завдання розглянути завдання й обов'язки фінансових служб підприємства. Слід зазначити, що, виходячи зі структури заходи, й правничого характеру господарську діяльність завдання й обов'язки фінансового органу будуть різними.

Універсального рецепта формування фінансового блоку немає. У кожній конкретної історичної ситуації структура ФЕС і функції її працівників залежатимуть цілої ряду факторів: специфіки бізнесу, вимог власників і законодавства. Щоб структура ФЕС була оптимальної, рекомендується обговорити із тодішнім керівництвом компанії завдання фінансової служби, які з стратегічних цілей, можливість делегувати їм повноваження, необхідні цих завдань, коло обов'язків співробітників, і навіть систему оцінки діяльності фінансового блоки і її керівника.

Посадові інструкції компанії – важлива, але дуже хвора тема. З одного боку, все підкреслюють їхню соціальну значимість і корисність, з іншого – посадові інструкції частенько «ж не працюють». Посадові інструкції дозволяють фінансовому директору мінімізувати конфлікти, пов'язані про те, що керівник «розходиться» з підлеглим у визначенні обов'язків останніх.

Основний зміст посадових інструкцій – в надання більшої прозорості трудовому процесу. Тобто інструкції повинні описувати прямих обов'язків фахівця, сферу її відання, критерії оцінки ефективності роботи, відповідальність. І якщо них усе це відбито і більше, чи реальні, то керівник отримує відмінний інструмент управління персоналом, значно який полегшує рішення таких найважливіших проблем, як, наприклад, адаптація і мотивація персоналу, зменшення чи збільшення зарплати.


2. Завдання фінансових служб підприємства

Метою управління є забезпечення підприємства необхідними фінансових ресурсів і підвищення ефективність його роботи фінансової складової діяльності.

Під фінансової службою підприємства розуміється самостійне структурне підрозділ, яке виконує певні функції у системі керування підприємством. Зазвичай таким підрозділом виступає фінансовий відділ. Його структура і чисельність залежить від організаційно-правовою форми підприємства, характеру господарську діяльність, обсягу виробництва та загальної кількості працівників підприємстві.

Характер господарської діяльності й обсяги виробництва визначають величину грошового обороту, кількість платіжних документів, що з розрахунками коїться з іншими підприємствами — постачальниками і покупцями (замовниками), із найкращими комерційними банками, інші кредитори, бюджетом. Кількість працюючих впливає обсяг касових операцій та розрахунків із робітниками та представниками.

Предметом управління є регулювання фінансових потоків.

У результаті управління фінансами застосовують широке коло методів, основними у тому числі вважаються: прогнозування, планування, оподаткування, страхування, кредитування, застосування фінансових санкцій і важелів економічного на підприємство, стимулювання, ціноутворення, інвестування, лізинг, оренда. Для перелічених методів використовуються такі інструменти управління, як кредити, позики, відсоткові ставки, дивіденди, котирування валютних курсів, дисконт.

Побудова ефективну систему управління фінансами підприємства передбачає створення відповідної фінансової служби підприємства. З огляду на об'єми та складність завдань, котрі наважуються для підприємства, його фінансова служба то, можливо представлена:

- фінансове управління - великих підприємствах;

- фінансовим відділом - на середніх підприємствах;

- фінансовим директором чи головний бухгалтер, що займається як питаннями бухгалтерського обліку, а й питаннями фінансової стратегії - на малих підприємствах.

Суб'єктом управління фінансами підприємств є керівний і фінансовий апарат системи органів управління для підприємства.

Будь-яка систему управління фінансами функціонує у межах чинних законодавчих актів і нормативної бази, починаючи з законів та указів Президента РФ і закінчуючи відомчими вказівками й інструкціями. З іншого боку, управління передбачає використання інформації фінансового характеру, котра міститься у бухгалтерській звітності, котра надходить зтоварно-фондових бірж та кредитної системи.

Основне призначення фінансового менеджменту — побудова ефективну систему управління фінансами, спрямованої для досягнення тактичних і стратегічних цілей діяльності. Організація управління фінансами на конкретних підприємствах залежить від рада чинників: форми власності, організаційно-правового статусу, галузевих і технологічних особливостей, розміру підприємства.

Нині яка й економічно самостійні підприємства діють у умовах нестабільності й невизначеності та повинні пристосовуватися до швидко мінливих умов довкілля, оперативно визначаючи власну стратегічну модель управління. Стратегічне управління пов'язані з виробленням довгострокового курсу розвитку підприємства його реалізацією системою поточних господарських планів.

Ділова стратегія є узагальнений план управління, орієнтований досягнення основних цілей компанії.

Фінансовий менеджмент, чи керування фінансовими ресурсами, охоплює систему принципів, методів, форм і прийомів регулювання ринкового механізму сфері фінансів з метою підвищення конкурентоспроможності господарюючого суб'єкту. При малому бізнесі керувати фінансами достатня кваліфікація бухгалтера чи економіста, оскільки фінансові операції не за рамки звичайних безготівкових розрахунків, основа яких — грошовий оборот.

У великій бізнесі діє закон переходу кількості в якість. У великій бізнесі потрібно великий потік капіталу і великий потік споживачів продукції (робіт, послуг). За середнього показника великому бізнесі, об'єм і розмах діяльності якого вимірюються значними сумами, переважають фінансові операції, пов'язані з інвестиціями, рухом іпреумноженном капіталу. Для управління фінансами великого бізнесу вже необхідні професіонали зі спеціальним підготовкою у сфері фінансового бізнесу — фінансові менеджери (фінансові директора).

Знаючи теорію фінансів, основи менеджменту, фінансовий менеджер, набуваючи досвіду, виробляючи в собі інтуїцію і чуття ринку, стає ключовою фігурою бізнесу. Донедавна фінансова робота для підприємства полягала в суто оперативним завданням: оформленню розрахунків, і платіжних документів, організації розрахунків із іншими підприємствами, бюджетом, банком, робітниками та представниками.Типовим становищем про організацію фінансової роботи, що визначало завдання й функції фінансових служб державною підприємстві, на фінансові відділи покладалися розробка фінансові показники у 5-річному у плані підприємства, оцінка проектів перспективного плану з метою прийняття більш напружених фінансових завдань і збільшення внутрішніх фінансових ресурсів підприємства, складання річних фінансових планів підприємства. Але права підприємств у сфері фінансового планування були формальними за умов галузевої системи управління народним господарством.

За сучасних умов господарювання фінансова робота набуває якісно нового змісту, що об'єктивно пов'язана зі зміною відносин власності і становленням підприємств різних організаційно-правових форм, заснованих на виключно недержавних формах власності, приватизацією державних підприємств і муніципальних підприємств, самостійністю підприємств як суб'єктів господарювання, зокрема й області зовнішньоекономічної діяльності.

На малих підприємствах (індивідуальних приватних чи товариствах з обмеженою відповідальністю) з невеликими оборотами і незначною кількістю працюючих функції фінансиста можуть бути з функціями бухгалтера, але більших підприємствах, особливо у формі акціонерних товариств відкритого чи закритого типу, наявність фінансової служби у системі керування підприємством необхідно.

У ринкових умов господарювання найважливішими завданнями фінансових служб виступають як виконання зобов'язань до бюджету, банками, постачальниками, працівниками підприємства, решти фінансових зобов'язань, організація розрахунків, контролю над використанням власних і позикових коштів, а й організація фінансового менеджменту, що включає усі ці завдання й містить якісно "нові.

Конкретні форми та фізичні методи реалізації завдань управління фінансами визначаються фінансової політикою підприємства, основними елементами якої виступають:

облікова політика- то, можливо представлена бухгалтерією

На бухгалтерію покладаються обов'язки вести бухгалтерський облік підприємства міста і формуватиме відкриту фінансову звітність відповідно до встановленими вимогами і положеннями;

кредитна політика – то, можливо представлена аналітичним відділом

Аналітичний відділ зобов'язаний аналізувати й оцінювати фінансове становище підприємства, виконання планових завдань із прибутку, обсяги виробництва та її реалізації, підтримувати ліквідність і рентабельність підприємства;

політика управління грошима - то, можливо представлена відділом фінансового планування.

Відділ фінансового планування розробляє плани і бюджети підприємства (баланс прибутків і витрат, бюджет руху грошового кошти, баланс активів і пасивів тощо.) ;

політика щодо управління витратами - то, можливо представлена оперативним відділом.

Оперативний відділ виконує збір рахунків, накладних простежує рахунок їх оплати, забезпечує ефективні стосунки з банками щодо безготівкових розрахунків й отримання готівки коштів, контрагентами - щодо оплати товарів послуг, рішення спірних питань, державою щодо сплати податків, обов'язкових платежів, штрафів, пені та інших заходів економічного впливу підприємство;

дивідендна політика - то, можливо представлена відділом роботи з цінними паперами.

 Відділ роботи з цінними паперами займається формуванням і що портфелем цінних паперів, забезпечує ефективність з позиції дохідності і ризику.

фінансова служба обов'язок завдання


3. Обов'язки фінансових служб підприємства

Під час розробки обов'язків фінансової служби підприємства необхідно виходити з таких моментів наведених нижче.

Універсального рецепта формування фінансового блоку немає.

У кожній конкретної історичної ситуації структура ФЕС і функції її працівників залежатимуть цілої ряду факторів: специфіки бізнесу, вимог власників і законодавства.

Щоб структура ФЕС була оптимальної, рекомендується обговорити із тодішнім керівництвом компанії завдання фінансової служби, які з стратегічних цілей, можливість делегувати їм повноваження, необхідні цих завдань, коло обов'язків співробітників, і навіть систему оцінки діяльності фінансового блоки і її керівника.

Створюючи фінансовий блок, доведеться специфіку бізнесу, традиції, сформовані у компанії, – наприклад, виконання суміжних функцій співробітниками, особливості організаційної структури. Безумовно, тут щось ускладнює процес адаптації початківця фінансовий директор, але, приміром, не знаючи специфіки бізнесу компанії, ви зможете ефективно впоратися і з простими завданнями, що стоять перед ФЕС.

Для успішного формування фінансового блоку фінансовий директор має визначити, які функції виконуватиме ФЕС і які підрозділи увійдуть до її складу. Потім необхідно розробити і затвердити документи, які регламентують діяльність ФЕС та її підрозділів, і навіть посадові інструкції кожного з співробітників: під час узгодження й затвердження цих документів знімаються багато запитань, пов'язані з чисельністю співробітників, вимогами до кваліфікації, фондом оплати праці.


3.1 Функції й молдавські підрозділи ФЕС компанії

Розглянемо завдання, які треба вирішувати фінансовому директору. Саме з цього витікає виходити, визначаючи функції фінансової служби компанії та включаючи у складі ФЕС ту чи іншу підрозділ.

Фінансовийконтроллинг.

>Контроллинг можна охарактеризувати в розумінні системи визначення цілей, прогнозування і планування, встановлення механізмів і інструментів досягнення поставлених завдань, і навіть перевірки того, наскільки успішно ці портрети виконані3. Цю роботу, зазвичай, виконує відділ фінансовогоконтроллинга, чи планово-економічний відділ. При визначенні функцій співробітників цього підрозділу слід, що системуконтроллинга тримається на «чотирьох китах»: обліку, аналізі, плануванні та молодіжні організації бізнес-процесів, які стосуються компетенції фінансовий директор.

Казначейська функція.

До компетенції казначейства компанії зазвичай належить поточне управління потоками, визначення черговості платежів, порядку взаєморозрахунків, валютообмінні операції, і навіть контроль платежів і залишків на рахунках компаній всередині периметра групи, якщо йдеться про холдингу. Найчастіше казначейство виділяється на окремий підрозділ у великих і середніх компаніях, у невеликих фірмах відповідні функції виконують чи кілька тисяч працівників (наприклад, менеджер роботи з банками).

Залучення фінансування.

Щоб привабити фінансування й вибору найвигідного способу розміщення тимчасово вільних коштів у межах ФЕС може створюватися відділ фінансування (кредитний відділ). Однак у багатьох компаніях функція залучення іноземних і розміщення коштів нерідко є також у сфері відповідальності казначейства. У цьому діяльність даних підрозділів не лише лише вибором надійного банку та придбанням кредитів на прийнятних для компанії умовах. Вони нерідко проводять роботу замещению кредитних ліній на банківські гарантії з відстрочкою платежу, випуску цінних паперів (векселів і облігаційних позик), впровадженню факторингу, і навіть підготовчі роботи з виведення компаній наIPO.

Нормування.

Нормування, однак, зачіпає різні сфери діяльності компанії. Це то, можливо нормування витрат, показників, характеризуючих стан оборотних активів, тощо. І щоб коли керівник компанії ж виконує функцію якогось прискорювача бізнесу, то фінансовий директор – власник процесу «нормування» – постає як обмежувач, оскільки його завдання – не дозволити компанії піднятися межі своїх фізичних можливостей. У процесі нормування функції підрозділів ФЕС може бути розподілені по-різному. Наприклад, за нормування витрат може відповідати як бухгалтерія, і відділ управлінського обліку (нерідко що з виробничими підрозділами); за нормування оборотних активів – хоча б відділконтроллинга.

Експертиза інвестиційних проектів.

Хотілося б зазначити, що розробкою інвестиційного проекту має займатися виключно менеджер проекту, інвестиційний блок (наприклад, відділ капітального будівництва) чи блок розвитку компанії, а компетенції фінансовий директор перебуває оцінка того, наскільки проект ризикований і який прибуток може принести компанії, у найближчому чи віддаленому майбутньому. І тут від імені фінансовий директор генеральний отримує консультанта і водночас контролера інвестиційної політики компанії.

У процесі узгодження й затвердження регламентів для ФЕС знімаються багато запитань, пов'язані з чисельністю співробітників, вимогами до кваліфікації, фондом оплати праці

Організація і ведення бухгалтерського і податкового обліку.

Ця функція не вимагає якихось особливих пояснень. Зазначимо лише, що кримінальну відповідальність за уявлення податкової, фінансової та статистичної звітності в контролюючі органи лежить на жіночих головного бухгалтера. Його дії зосереджені у тому, як правильно розрахувати податки у межах діючої системи податкового обліку. Фінансовий директор відпо-відає формування облікової і податкової політик, які тісно пов'язані з податковим плануванням. У цьому робота фінансовий директор можна порівняти за складністю з роботою сапера на мінному полі. Якщо він навів своє підприємство до успіху і «вибухнув», отже, врахував усі юридичні і фінансові тонкощі для формування фінансово-правовий схеми діяльності компанії (див. нижче).

Одне з питань, який можна вважати однозначно вирішеним, – визначення рівня підпорядкованості головного бухгалтера. Головний бухгалтер, слідуючи закону про бухгалтерський облік, повинен підпорядковуватися генерального директора. Якщо ж виходити із логіки управління, його безпосередній керівник є фінансовий директор. Ще ускладнюється ситуація, коли бізнес-структура складається з кількох юридичних, оскільки це передбачає наявність кількох головних бухгалтерів.

Можу запропонувати досить найпростіше його вирішення. Ніщо на заваді вам поставити на чолі відділу бухгалтерського облік і звітність не головного бухгалтера, а керівника відділу бухгалтерського облік і звітність. І тоді питання у

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Лізинг у Росії
  Розгляд сутності лізингу і виявлення його переваг проти традиційними формами фінансування, і навіть
 • Реферат на тему: Лізинг з фінансів
  >СОДЕРЖАНИЕ Запровадження 1. Лізинг як фінансовий інструмент 1.1 Основні поняття лізингу 1.2 Форми
 • Реферат на тему: Місцевий бюджет села Пензятка
  Бюджетна система РФ є засновану на економічні відносини і державному устрої РФ регульована нормами
 • Реферат на тему: Готівка підприємства
    Курсова робота   На тему   >Наличность підприємства     Зміст
 • Реферат на тему: Податкові інструменти
  Російський державний аграрний університет - >МСХА імені >К.А. Тімірязєва (>ФГОУ >ВПО >РГАУ-МСХА

Навігація