Реферати українською » Финансовые науки » Управління грошовими потоками ВАТ "ОЗТП"


Реферат Управління грошовими потоками ВАТ "ОЗТП"

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Запровадження

За сучасних умов господарювання багато підприємств поставлено у умови самостійного вибору стратегії і тактики свого розвитку. Саме управління підприємством своєї діяльності стало завданням першочергової ваги.

У разі конкуренції, та нестабільної довкілля необхідно оперативно реагувати на відхилення від нормальної діяльності підприємства. Управління грошовими потоками є тією інструментом, з якого можна досягнути бажаного результату діяльності підприємства – одержання прибутку. Цими обставинами обумовлений вибір теми дослідження.

Метою курсової роботи – управління грошовими потоками з прикладу ЗАТОЗТП.

У курсової роботі до виконання поставленої мети вирішити такі:

- розглянути теоретичні підходи до поняття та сутність грошових потоків;

- проаналізувати основні методи управління грошовими потоками;

- визначити основні показники використовувані при управлінні грошовими потоками;

- з урахуванням аналізу показників розробити рекомендації для поліпшення механізму управління грошовими потоками підприємства.

Курсова робота складається з запровадження, з трьох основних частин, укладання, списку використовуваної літератури та додатків.

У першій частині розглядаються теоретичні питання, що стосуються поняття та сутність грошових потоків підприємства, управління грошовими потоками для підприємства, роль і значення коштів у діяльності підприємства у цілому і найбільш ліквідної частини оборотних засобів.

В другій частині розглядаються основні методи управління грошовими потоками, методи оцінки оборотності коштів, аналізу руху потоків коштів, методи розрахунку основних показників руху коштів.

У третій, практичної частини з прикладу досліджуваного підприємства виробляється оцінка гніву й руху грошових потоків для підприємства, розробляються заходи щодо вдосконаленню управління грошовими потоками.


1. Теоретичні основи управління грошовими потоками

 

1.1 Поняття, сутність грошового потоку для підприємства

Грошовий потік – рух коштів у часі. У основі управління грошовими потоками лежить концепція грошового кругообігу. Наприклад, гроші конвертуються в запаси, дебіторської заборгованості і навпаки на гроші, замикаючи цикл руху обігового капіталу компанії. Коли грошові потоки зменшується чи перекривається повністю, виникає явище неплатоспроможності. Недолік коштів підприємство може відчути у тому разі, якщо формально вона залишається прибутковим (наприклад, порушуються терміни платежів клієнтами компанії). Саме з цим пов'язані проблеми дохідних, але неліквідних компаній, що стоять межі банкрутства.

Управління на фінансові потоки є надзвичайно відповідальним напрямом потрібне на вирішення наступних завдань:

- Контроль як реального часу руху коштів підприємства, облік всіх грошових надходжень і розвитком усіх грошових витрат.

- Ведення взаєморозрахунків з зовнішніми і внутрішніми контрагентами.

- Ведення взаєморозрахунків у межах існуючі контракти (договорів) і - оцінка поточних фінансових результатів за контрактами (договорами).

- Управління дебіторської заборгованістю.

- Управління кредиторської заборгованістю.

- Формування звітів про рух коштів, які включають інформацію про:

· Грошовому потоці основної виробничої діяльності підприємства,

· Грошовому потоці від інвестиційної діяльності,

· Грошовому потоці від фінансової складової діяльності.

· Планування грошових потоків.

Грошовий потік підприємства є сукупність розподілених у часі надходжень і виплат коштів,генерируемих його господарської діяльністю. Висока роль управління грошовими потоками підприємства такими основними положеннями:

- Грошові потоки обслуговують ведення господарської діяльності підприємства практично у всіх її аспектах. Образно грошові потоки можна подати як систему «фінансового кровообігу» господарського організму підприємства. Ефективно організовані грошові потоки підприємства є найважливішим симптомом його «фінансового здоров'я», передумовою досягнення високих кінцевих результатів його господарської діяльності цілому.

- Ефективне управління потоками забезпечує фінансову рівновагу підприємства у процесі її стратегічного розвитку. Темпи цього розвитку, фінансова стійкість підприємства у значною мірою визначаються тим, наскільки різні види потоків коштів синхронізовані між собою за обсягами та у часі. Високий на рівень такої синхронізації забезпечує значне прискорення реалізації стратегічних цілей розвитку підприємства.

- Раціональне формування грошових потоків сприяє підвищенню ритмічності здійснення операційного процесу підприємства. Будь-який збій у виконанні платежів негативно б'є по формуванні виробничих запасів сировини й матеріалів, рівні продуктивність праці, реалізації готової продукції й т.д. У той самий час ефективно організовані грошові потоки підприємства, підвищуючи ритмічність здійснення операційного процесу, забезпечують зростання обсягу виробництва та його реалізації продукції.

- Ефективне управління потоками дозволяє скоротити потреба підприємства узаемном капіталі. Активно керуючи грошовими потоками, можна забезпечити раціональніше й економне використання власних фінансових ресурсів, формованих з внутрішніх джерел, знизити залежність темпів розвитку підприємства від залучуваних кредитів. Особливої актуальності цьому аспекті управління грошовими потоками набуває підприємствам, що є на ранніх стадіях свого життєвого циклу, доступ яких до зовнішніх джерелам фінансування досить обмежений.

- Управління грошовими потоками є важливим фінансовим важелем забезпечення прискорення обороту капіталу підприємства. Цьому сприяє скорочення тривалості виробничого і фінансового циклів,достигаемое у процесі управління грошовими потоками, і навіть зниження потреби у капіталі, обслуговуючому господарську діяльність підприємства.Ускоряя з допомогою управління грошовими потоками оборот капіталу, підприємство дає зросту суми генерованою у часі прибутку.

- Ефективне управління потоками забезпечує зниження ризику неплатоспроможності підприємства. Навіть в підприємств, успішно здійснюють господарську діяльність й генеруючих достатню суму прибутку, неплатоспроможність може постати як наслідок незбалансованості різних видів грошових потоків у часі. Синхронізація надходження, і виплат коштів, яка у процесі управління грошовими потоками підприємства, дозволяє усунути цього чинника виникнення його неплатоспроможності.

- Активні форми управління грошовими потоками дозволяють підприємству отримувати додатковий прибуток,генерируемую безпосередньо його грошовими активами. Йдеться насамперед про ефективне використання тимчасово вільних залишків коштів у складі оборотних активів, і навіть накопичуваних інвестиційних ресурсів у здійсненні фінансових інвестицій.

Високий рівень синхронізації надходжень і виплат коштів за обсягом й часі дає змогу знижувати реальну потреба підприємства у поточному та страховому залишках грошових активів, обслуговуючих операційний процес, і навіть резерв інвестиційних ресурсів, формований у процесі здійснення реального інвестування. Отже, ефективне керівництво грошовими потоками підприємства сприяє формуванню додаткових інвестиційних ресурсів реалізації фінансових інвестицій, є джерелом прибутку.

1.2 Види грошового потоку для підприємства, його класифікація

Поняття «грошові потоки підприємства» єагрегированним, які мають до свого складу численні види цими потоками, обслуговуючих господарську діяльність. Задля ефективного цілеспрямованого управління грошовими потоками вони вимагають певної класифікації. Таку класифікацію грошових потоків пропонується здійснювати за такими основним ознаками:

- За масштабами обслуговування господарського процесу вирізняються такі види грошових потоків:

• грошові потоки підприємством в ціпом. Це найбільш агреговане вид грошового потоку, який акумулює всі види грошових потоків, обслуговуючих господарський процес підприємства у цілому;

• грошові потоки щодо окремих структурних підрозділах (центрам відповідальності) підприємства. Така диференціація грошового потоку підприємства визначає її як об'єкт управління у системіорганизационно-хозяйственного побудови підприємства;

• грошові потоки щодо окремих господарським операціям. У системі господарського процесу підприємства такий її різновид грошового потоку слід розглядати, як первинний об'єкт самостійно керувати.

- По видам господарської діяльності відповідності з міжнародними стандартами обліку виділяють такі види грошових потоків:

• грошові потоки по операційну діяльність. Він характеризується на грошові виплати постачальникам сировини й матеріалів; стороннім виконавцям окремих видів послуг, які забезпечують операційну діяльність: зарплати персоналу, зайнятому в операційному процесі, і навіть здійснюючому управління цим процесом; податкові платежі підприємства у бюджети всіх рівнів й у позабюджетні фонди; іншими виплатами, пов'язані з здійсненням операційного процесу. Одночасно цей вид грошового потоку відбиває надходження коштів від покупців продукції; від податкові органи гаразд здійснення перерахунку зайве сплачених сум та інших платежі, передбачені міжнародних стандартів обліку;

• грошові потоки по інвестиційної діяльності. Він характеризує платежі й надходження коштів, пов'язані з здійсненням реального і фінансового інвестування, продажем вибувають основних засобів і нематеріальних активів, ротацією довгострокових фінансових інструментів інвестиційного портфеля та інші аналогічні потоки коштів, обслуговуючі інвестиційного розвитку підприємства;

• грошові потоки із питань фінансової діяльності. Він характеризує надходження, і виплати коштів, пов'язані з допомогою додаткового акціонерного чи пайового капіталу, отриманням довгострокових та проведення короткострокових кредитів і позик, сплатою в грошової форми дивідендів та відсотків за депозитними вкладами власників та інших грошові потоки, пов'язані з здійсненням зовнішнього фінансування господарську діяльність підприємства.

- По спрямованості руху коштів виділяють дві основні виду грошових потоків:

• позитивний грошові потоки, що характеризує сукупність надходжень коштів на підприємство на всі види господарських операцій (як аналога цього терміна використовується термін «приплив коштів»);

• негативний грошові потоки, що характеризує сукупність виплат коштів підприємством у процесі всіх видів його господарських операцій (як аналога цього терміна використовується термін «відтік коштів»).

Характеризуючи ці види грошових потоків, слід звернути увагу до високий рівень їх взаємозв'язки. Недостатність обсягів у часі однієї з цими потоками обумовлює наступне зниження обсягів іншого виду цими потоками. Тож у системи управління грошовими потоками підприємства обидві ці виду грошових потоків є єдиний (комплексний) об'єкт фінансового менеджменту.

- За методом обчислення обсягу виділяють такі види грошових потоків підприємства:

· валовий грошові потоки. Він характеризує всю сукупність надходжень чи витрати коштів у аналізованому періоді часу у розрізі окремих його інтервалів;

· чистий грошові потоки. Він характеризує відмінність між позитивним і негативним грошовими потоками (між надходженням і витрачанням коштів) в аналізованому періоді часу у розрізі окремих його інтервалів. Чистий грошові потоки є найважливішим результатом фінансової складової діяльності підприємства, мірою визначальною фінансову рівновагу і темпи зростання його ринкову вартість.

Розрахунок чистого грошового потоку підприємством загалом, окремим структурним його підрозділам (центрам відповідальності), різних видів господарську діяльність чи господарським операціям здійснюється за такої формули:

>ЧДП =ПДП-ОДП, (1)

де:

>ЧДП – сума чистого грошового потоку в аналізованому періоді часу;

>ПДП – сума позитивного грошового потоку (надходжень коштів) в аналізованому періоді часу;

>ОДП – сума негативного грошового потоку (витрати коштів) в аналізованому періоді часу.

- За рівнем достатності обсягу виділяють такі види грошових потоків підприємства:

• надлишковий грошові потоки. Він характеризує такий грошові потоки, у якому надходження коштів істотно перевищують реальну потреба підприємства у цілеспрямоване їх витраті. Свідченням надлишкової грошової потоку є висока позитивна величина чистого грошового потоку, не що у процесі здійснення господарську діяльність підприємства;

• дефіцитний грошові потоки. Він характеризує такий грошові потоки, у якому надходження коштів істотно нижчий від реальних потреб підприємства у цілеспрямоване їх витраті. Навіть якби позитивному значенні суми чистого грошового потоку може характеризуватися як дефіцитний, Якщо ця сума не забезпечує планову потреба у витраті коштів за всі передбачених напрямам господарську діяльність підприємства.

Негативне ж значення суми чистого грошового потоку автоматично робить цей потік дефіцитним.

- За методом оцінки у часі виділяють такі види грошового потоку:

• справжній грошові потоки. Він характеризує грошові потоки підприємства як єдину яку можна його величину, наведену за вартістю до поточному моменту часу;

• майбутній грошові потоки. Він характеризує грошові потоки підприємства як єдину яку можна його величину, наведену за вартістю до конкретного майбутнього моменту часу. Поняття майбутній грошові потоки можна використовувати як і номінальна ідентифікована його величина у майбутньому моменті часу (чи розрізі інтервалів майбутнього періоду), яка служить базою дисконтування з метою приведення до справжньої вартості.

>Рассматриваемие види грошового потоку підприємства відбивають зміст концепції оцінки вартості грошей у часі стосовно господарським операціям підприємства.

- По безперервності формування в аналізованому періоді розрізняють такі види грошових потоків підприємства:

• регулярний грошові потоки. Він характеризує потік надходження чи витрати коштів щодо окремих господарським операціям (грошових потоків жодного виду), що у аналізованому періоді часу здійснюється постійно щодо окремих інтервалам цього періоду. Характер регулярного носять більшість видів грошових потоків,генерируемих операційній діяльністю підприємства: потоки, пов'язані з обслуговуванням фінансового кредиту у всіх його формах; грошові потоки, щоб забезпечити реалізацію довгострокових реальних інвестиційних проектів тощо.;

• дискретний грошові потоки. Він характеризує надходження чи витрата коштів, що з здійсненням одиничних господарських операцій підприємства у аналізованому періоді часу. Характер дискретного грошового потоку носить одноразове витрата коштів, що з придбанням підприємством цілісного майнового комплексу; купівлею ліцензії франчайзингу; надходженням фінансових засобів у порядку безоплатної допомогу й т.п.

Розглядаючи ці види грошових потоків підприємства, слід звернути увагу, що вони різняться лише рамках конкретного тимчасового інтервалу. За певного мінімальному часовому інтервалі все грошові потоки підприємства, можуть розглядатися як дискретні. І навпаки – у межах життєвого циклу підприємства переважна частину його грошових потоків носить регулярний характер.

- По стабільності тимчасових інтервалів формування регулярні грошові потоки характеризуються такими видами:

розділ і. управління потоками

• регулярний грошові потоки з рівномірнимиВременними інтервалами У межах аналізованого періоду. Такий грошові потоки надходження чи витрати коштів мають характеру ануїтету;

Процес управління грошовими потоками підприємства виходить з певних принципах, основними серед яких є:

- Принцип забезпечення збалансованості. Управління грошовими потоками підприємства має справу із багатьма їх видами

- і різновидами, розглянутими у процесі їх класифікації. Їх підпорядкованість єдиним цілям й завданням управління потребує забезпечення збалансованості грошових потоків підприємства з видам, обсягам, тимчасовим інтервалам та інших істотним характеристикам. Реалізація цього принципу пов'язані з оптимізацією грошових потоків підприємства у процесі управління ними.

- Принцип забезпечення ефективності. Грошові потоки підприємства характеризуються істотною нерівномірністю надходження й витрачання коштів у розрізі окремих тимчасових інтервалів, що зумовлює формуванню значні обсяги тимчасово вільних грошових активів підприємства. Фактично ці тимчасово вільні залишки коштів носять характер непродуктивних активів (досі їх використання їх у господарському процесі), які втрачають свою вартість у часі, від інфляції й на інших причин. Реалізація принципу ефективності у процесі управління грошовими потоками залежить від забезпеченні ефективного їх використання шляхом здійснення фінансових інвестицій підприємства.

- Принцип забезпечення ліквідності. Висока нерівномірність

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація