Реферати українською » Финансовые науки » Заходь Щодо оптімізації Формування та Використання прибутку Херсонська нафтопереробний завод


Реферат Заходь Щодо оптімізації Формування та Використання прибутку Херсонська нафтопереробний завод

Страница 1 из 2 | Следующая страница

заходьщодооптимізаціїформування та

>використанняприбутку ХНПЗ


План

>прибутокнафтопереробнийбеззбитковістьмоделювання

1.1Удосконаленняформуванняприбуткунафтопереробнихпідприємств

1.2Економiко-математичнемоделювання воптимiзацiївикористанняприбуткупідприємств

1.3Прогнозуваннябеззбитковостiнафтопереробнихпідприємств України

>Висновки

>Література

>прибутокекономічнематематичнемоделювання


1.1Удосконаленняформуванняприбуткунафтопереробнихпiдприємств

>Квінтесенцієювирішенняпроблемиуправління системамиформуванняприбуткувважаєтьсямоделювання йстворенняавтоматизованих процедур дляпроведеннярозрахунків.Саметакийпідхідзабезпечуватимеефективністьреалізаціїприкладноїсторони нашихдосліджень.Спираючись навимоги системногопідходу доуправлінняскладнимиекономіко –виробничими системами,проведемодекомпозиціюоб’єкту нашихдосліджень йвиділимоосновніскладовікомпонентисистемиуправлінняприбутком, що уразімоделюванняможутьрозглядатись якетапивирішенняпроблеми:

1.Наявність мети йїїформування якоптимізаціядоходіввласників.Реалізаціянашої метипотребуєзастосуванняспеціальнихформальнихпідходів. З цого приводуконкретизуємонашізадачі:

>1.1оптимізаціяобсягуприбутку, напідставіврахуванняресурсноїорганізаціїпотенціалу йкон’юнктури наринкунафтопродуктів.Тобто,спираючись нанаявні йпотенційно-реальніресурси підприємства,спробуватиоптимізуватиобcягуможливогоприбутку;

1.2врахуваннянеобхідноївідповідностіміжобсягомприбутку, щопланується йможливимступенемризику,якийпов’язаного із ним,оскількивідносиницихпараметрівєлінійними. При цьому,важливимєдосягненнямаксимальноїгнучкості тавідповідностіміжоб’ємомприбутку тазначеннямризику;

1.3вибірвідповідного методупрогнозування йтрендів ізврахуванням чиннику години (проект напідставіминулого незавждиреалізується умайбутньому);

1.4 забезпеченняприбуткувисокоїякості.Тобто,потенціалзростання винен бутиреалізовано зарахунокопераційноїдіяльності й реальногоінвестування чистогоприбутку, щостворюєперспективирозвитку підприємства;

1.5наявність принципуальтернативності в процедурах розробкисистемиприйняттярішень;

1.6передбаченість йстворення умів для збільшенняринковоївартості підприємства, щовизначаєтьсярівнемкапіталізаціїприбутку.Така завдання закласичнимиваріантамипередбачає:

-формуванняоб’ємуфінансовихресурсів зарахунокприбутку,щоб бувдостатній длярозвитку. Зазвичай смердотіконцентруються ускладіфондівнакопичення йспрямовуються нафінансуваннявитрат;

-розробкаефективнихпрограмучасті уприбутках персоналу;

-пошук тадосягненняоптимальнихспіввідношеньміжчастинамирозподіленогоприбутку(виплата дивідентіввласникам,поповненнястатутного фонду,розробкаефективнихсоціальнихпрограм,пов'язаних із чистимоприбутком підприємства);

>2.Доузагальненихмеханізміврегулювання всистеміуправлінняприбутком будемовідносити:

2.1державнерегулювання;

>2.2комплексринковихмеханізміврегулювання;

>2.3комплексвнутрішніхмеханізміврегулюванняприбутком;

2.4 системаконкретнихметодів тазаходіврегулювання тауправління –фінансово-економічнірозрахунки,статистичніметоди,економіко-математичніметоди;

>2.5необхідністьорганізаційного забезпеченняуправлінняприбутком.3.Організаційне забезпеченняуправлінняприбуткомвизначаєтьсянаявністювнутрішніхструктурнихпідрозділів, ізфункціями розробки тареалізаціїуправлінськихрішень.Повинні бутисформованіцентривідповідальності:витрат, прибутку,прибутку,інвестицій;

>4.Формування центруінформаційного забезпеченняуправлінняприбутком йстворенняавтоматизованих систем.

>5.Визначення форм йметодіваналізуефективностісистемиуправлінняприбутком:

5.1економіко-організаційнийаналізформування тавикористанняприбутку (>виходячи ізоб’єктудосліджень);

5.2зовнішній тавнутрішнійаналіз (взалежності відорганізаціїпроведення);

5.3повний йтематичнийаналіз взалежності відперіоду (>попередній,оперативний,послідуючий).

>Стосовнометодіваналізуприбутку, тонайбільшпоширенимивважаютьсягрупиметодів (>деякі із них намиреалізовані йоговоренівище):

>5.4горизонтальнийаналіз, читрендовий;

>5.5вертикальнийаналіз, чиструктурний;

>5.6порівняльнийаналіз;

>5.7-аналізкоефіцієнтів (>аналізуютьсякоефіцієнтирентабельності йефективностірозподілуприбутку);

>5.8інтегральнийаналіз (>корпоративний метод засхемоюфірми Дюпон);

>5.9аналізризиків (>визначенняймовірностейпоявиризиковихситуацій йможливихгрошовихвтрат).

>6.Контролінгприбутку – системаприйомів тазаходів контролю надвиконанням плануприбутку підприємства.Існуютьпевнівимоги досистеми цого контролю:

6.1орієнтація нареалізаціюрозробленої напідприємстві політикиуправлінняприбутком;

6.2 забезпеченнябагатоцільового характеру контролюприбутку;

6.3орієнтація контролюприбутку накількіснізначенняпараметрів;

6.4відповідністьметодів контролюпідходам дозасобіваналізу;

6.5своєчасністьоперацій контролюприбутків закритеріємупередження; 6.6 забезпеченнягнучкості тапрозорості приорганізації контролю.

>Спираючись нанаведенівимоги доорганізації контролю можнавиділититакіетапиреалізації:

>1.визначенняобсягу контролю,видів

>2.встановленнясистемиприоритетівпоказників, щоконтролюються

>3.встановленнясистемикількіснихстандартів контролю

>4.створеннясистемимоніторингупоказників, щовикористовуються для контролю

>5.розробкасистемиалгоритмівдій, щоусуваютьнебажанівідхилення у планах й стандартах.

>Перш назауважимо, щопідприємствосамостійнорозробляє планотриманняприбуткуспираючись на домов йконтракти,економічнінормативи,матеріалианалізугосподарсько-фінансовоїдіяльності упопередньомуперіоді.

>Зазначимо, що данаконцепція, заякоюпланується провестианалізописується напідставісистемності.Застосуванняданоїконцепціїсистемності наоб’єкті ізврахуванням йогоспецифічності (>такої якнафтопереробнапромисловість)міститьелементновізни, але й даний параграфєлишепреамбулою длярозкриттярезультатівданого аспекту цогодослідження.

>Створеннясистемиплануванняприбуткувключаєтаківзаємопов’язаніпроцеси:

-визначенняобсягуопераційногоприбутку йвстановленняфакторіввпливу нацейобсяг;

-плануваннярозподілу тавикористанняприбутку.

>Традиційними в цьомувипадкувважаютьсятакіметоди йпідходи: метод прямогорахунку,аналітичний йнормативнийпідходи, методсумісногорозрахунку.

>Вимогисистемностідослідженьскладних завданьпередбачаютьвизначенняпоняттяоб’єктудосліджень, тому ми уякостіпередумовивизначимось, щоплануванняприбутку будемовважатискладовоючастиноюфінансовогопланування напідприємстві, а й за своїмзмістом –це системазаходівщодо забезпеченняпроцесуформування,розподілу тавикористанняфінансовихресурсів упевнихобсягах, котрівизначаютьсязавданнямирозвитку підприємства. У основуфункціонуваннятакоїсистемипокладенорозрахункипланових величинобсягувипуску іреалізаціїпродукції,їїповноїсобівартості,цін,асортиментутоварів йпослуг. Тому, безперебільшення можнасказати, що уплануванніприбуткуберуть доляусівиробничі тафункціональніпідрозділи підприємства.Фінансовіслужби ізврахуваннямнаявнихрезервівповинні активновпливати на процес розробкивиробничихпоказників ізметоюдосягнення їхнімаксимальноїузгодженості із планомприбутку.

На нашпогляд,всебічнаоцінкаплануванняприбуткуґрунтується начотирьохосновнихелементах: позначка,об’єкти, рядки таметоди. На характерпланування тауправлінняприбуткомзначновпливаєрозмір підприємства,стадія йогожиттєвого циклу,організаційно –правовіформідіяльності тагалузеваспецифіка.

>Найважливішоюметоюплануванняприбуткуєправильневизначеннясумиприбутку, щозалишається урозпорядженні підприємства йякийвизначає йогоможливості уфінансуваннірозвиткувиробничої,соціальноїсфери,матеріальногозаохоченняпрацюючих.Розрахуноквпливу наприбуток окремихфакторівдозволяєзбільшувативипускпродукції,знижувативитрати наїївиробництво іреалізацію,підвищуватиякістьпродукції.Крім того, якплатникподатків,підприємецьзацікавленийпланувати величинуподатку наприбуток та сумуавансовихплатежів, щосплачуються до бюджетові узаздалегідьвизначенийтермін.Досягненнязазначенихцілейпов’язано ізконкретнимиоб’єктамипланування.Звідсивитікаєважливістьзастосування прогнозногопідходу йметодівоцінкирезультатівпрогнозування.

>Короткостроковепланування – (термінплануванняприбутку –місяць, квартал, тарік ).Якщоціни,заробітна платавідносностабільні, топерспективнеплануванняохоплюєтермін 3-5 років.Воноєнайбільшскладним тапотребуєвизначеннясистемидовгостроковихстратегічнихцілейплануванняприбутку ташляхидосягненнявизначенихпрогнознихпоказників.Загалом,плануванняпроцесуформування,розподілу тавикористанняприбутку підприємстваумовноподіляють втричіосновнихетапи:прогнозуванняприбутку надекільканаступних років,поточнепланування (одинрік) йоперативнепланування (>місяць, квартал). Унестабільнихекономічнихумовахтермін перспективногопланування неєдоситьтривалим йобмежується усередньомутрьомароками.Розробкасистемипрогнозуванняприбуткусуб’єктагосподарювання удовгостроковомуперіодієосновою для поточного й оперативногопланування. Уразівиявленнязначнихрозбіжностей таз’ясування причинвідхиленьвносятьсявідповіднікорективи уплани.Вихідними параметрами для всіхстадійплануванняєзбалансованість політикиплануванняприбутку ізвнутрішньоюзагальноюфінансовоюстратегією підприємства таїїузгодженість ззовнішніми чинниками, котріпов’язані іздіяльністю підприємства. Отже, із одного боцінеобхідновраховуватиплановіобсягивиробництва,реалізаціїпродукціївиходячи ізнаявногопотенціалуфінансових,виробничих йтрудовихресурсів тасистемирозроблених напідприємстві норм йнормативіввитратцихресурсів. А із іншого –змінисистемиподаткових ставок,кон’юнктурисегментівринку (товарного,фінансового) та прогнозекономічногорозвитку держави вцілому.

У наш годину, приплануванні на короткийперіод (квартал,місяць)використовується метод прямогорахунку. Арічне таперспективнеплануванняприбуткудоцільноздійснювати задопомогоюаналітичного методу. Напрактицізокрема,використовуютьсяобидваметоди.

>Узагальненнявітчизняногодосвідуплануванняприбутку напідприємствахдозволяєвизначитиособливості шкірного ізметодів, їхніпереваги танедоліки. Так,перший метод – прямогорозрахунку непотребуєвиборурізноманітнихваріантів йє вибачимо затехнікою.Обов’язковимиумовами йогозастосуваннямають бутистабільніціни танезміннівитратипротягомперіодупланування, атакож невеликакількістьнайменуваньвиробів тапослуг, щопропонуютьсяпідприємством.Цей метод бувосновним усистемі директивногопланування напідприємстві, але й ітеперможе бутидоситьточним длярозрахунків укороткостроковомуперіоді.

>Методи прямогорозрахунку. Суть методу прямогорозрахункуполягає до того, щомаючиінформацію прообсягивиробництватоварів йпослуг наплановийперіод,поточнуціну нацюпродукцію таїїповнусобівартістьвизначаєтьсяприбуток протягом усьоговиробленупродукцію:

 чи  

де ПТБ –прибуток наплануємийобсягвиробництвапродукції;        

Цй –ринковаціна й->їпродукції підприємства;

n –кількістьвидівпродукції;

Зй –повнасобівартість й->їпродукції закалькуляцієювитрат ;

ВР –виручка відреалізації ;

Зр –повнасобівартістьреалізованоїпродукції уринковихцінах;

Під час перебуваннячергу, наплановийобсягвиручки відреалізації (ВР) взначніймірівпливає величиназалишківтоварноїпродукції на вушко йкінець плановогоперіоду і суматоварноїпродукції, якоїплануєтьсявипустити:

,

де Пр -прибуток відреалізаціїпродукції увизначеномуперіоді;

П12 -прибуток узалишках нереалізованоїпродукції на вухо йкінецьвизначеногоперіоду;

У такомуразіваловийприбутокстановитиме: ,

де ЗП –>внереалізованіприбутки послевідрахуваннявитрат;

Пм –прибуток відреалізаціїмайна.

>Прибуток відреалізаціїрозраховується закожним виглядомпродукції – методом прямогорахункуасортиментного складу.Використовуючи “>рівняння товарного балансу”,підраховуєтьсярізницяміжплановимобсягомвиручки відреалізаціїконкретноїгрупитоварів та їхніповноїсобівартості. Для цоговизначаються:

1)залишки ізкожноїасортиментноїпозиції на вухо року –нереалізованатоварнапродукція на яких складах підприємства;відвантаженітовари, рядківсплати за межі не наставши, чи несплачені у рядків; атакожтовари навідповідальномузбереженні;

2)залишкиготовоїпродукції накінець плановогоперіоду –цепродукція на яких складах підприємства тавідвантаженітовари,термінсплати за межі не наставши;

3)товарнийвипуск за планом;

4)цінаодиниціпродукції безподатку надоданувартість і акцизногозбору;

5)плановасобівартість заодиницюпродукції.

>Слідвраховувати, що на даний моментплануваннязалишкитоварноїпродукціїприймаються урозміріфактичнихскладськихзалишків наостаннюзвітну дату, Яказрозуміло, неспівпадає іздатою початку плановогоперіоду. Вісьчомуприйнятообчислюватиочікуванізалишкипродукції базовогоперіоду.Крім того,вказанийвище методплануванняприбутку невідображає того факту, щозростанняпитомої вагитоварів,відвантажених, але й несплачених увизначений рядків,зменшуєреальнінадходження підприємства тапогіршує йогофінансовий стан.Вихід із цого станупідприємцівбачають уприпиненні поставокпродукції, абагатьохвипадках йїї Повернення відпідприємств-боржників,застосування перед тимфінансовихсанкцій (>пені,штрафів),передачі справ доарбітражного суду.Зменшитиризикнеплатежівможливозавдякиретельнійперевірціфінансовоюслужбою підприємстваплатоспроможності партнера, атакожналагодженнюпостійного контролю завчасністюрозрахунків зпокупцями завідвантаженітовари.

>Рис.....

>Зауважимо, що метод прямогорозрахункувідноснопростий й безсуттєвих проблемреалізується у машинномуваріанті. Однак,використовувати йогослід вумовахстабільногоекономічного стану підприємства принаявностівизначеногообсягузамовлень йцін напродукцію.

>Аналітичні йнормативніпідходи. >Крім методу прямогорахунку довідноснопростихметодів,відносять методекстраполяції йнормативний метод.Такожвідомим методомплануванняприбуткуєаналітичний, чиперевірочний метод.Використовуватицей методрекомендується не було закожним виглядомтоварноїпродукції, щовипускається, ацілому – длявсієїпродукції. Методсприяєможливостямвиявленнявнутрішніхрезервівзростанняприбутку впроцесіпланування, щодозволяєвиявляти ірозраховувативплив окремихфакторів напланову величинуприбутку.

>Розрахункиприбуткуаналітичним методоммаютьдвірізновиди: ізврахуваннямвитрат на 1 грн.товарноїпродукції й напідставіпоказникавідсоткабазовоїрентабельності.

Упершомувипадку маємо ПТБ= (>ТП·Пдо)/100,

де ТП –>товарнапродукція вцінахринку;

Пдо –прибуток на 1 грнтоварноїпродукції.

Уразівизначеннязагальногообсягупланованогоприбутку досумиприбутку від товарноговипускупродукціїдодаєтьсяприбуток відіншихреалізацій йприбуток узалишках нереалізованоїпродукції на вухо йкінецьвизначеногоперіоду.

>Стосовноіншогопідходу вреалізаціїаналітичного методу, то йогосутністьполягає увиявленнівпливурентабельності окремихвидівпродукції нарозміриприбутку ізврахуваннямвідсоткабазовоїрентабельності.Послідовністьпроведеннярозрахунків за такимпідходом дореалізаціїаналітичнихметодіввключаєетапи:

>1.Визначаєтьсябазоварентабельність, шляхомвіднесення базовогоприбутку дособівартостіпродукції.Підбазовимприбутком будеморозуміти:цеочікуванийприбуток,скорегований назміницін та ставкидоданувартість, щовідбуваютьсяпротягом року. Під час перебуваннячергу,очікуванийприбуток зазвітнийперіодпідраховується як сумафактичноодержаногоприбутку забухгалтерським балансом наостаннюзвітну дату іочікуваногоприбутку докінцязвітного року.

>2.Виходячи ізбазовоїрентабельності та наосновісобівартостіпродукції планового року, щопереобчислена засобівартістюзвітного рокурозраховуєтьсяприбуток зпорівняноїпродукції:

де Пп –прибуток зпорівняноїпродукції;

Т –товарнапродукція заплановоюсобівартістю;

З – заподіяння позниженнюсобівартостіпродукції у плановомуроці, %;

>РВР –рівеньбазовоїрентабельності.

>3.Розраховується змінувеличини плановогоприбутку подвпливомобсягувипускутоварноїпродукції,їїсобівартості,асортименту,сортності,оптовихцін.

>3.1Враховуєтьсяприбуток відреалізаціїнепорівнянноїпродукції,прибуток узалишкахнереалізованоїпродукції. Таким чином,одержанняприбутку відреалізаціїтоварноїпродукціїзаплановано зарахуноквипускутоварноїпродукції планового року,зниженнясобівартості,змінисортності,асортиментупродукції,підвищенняцін,прибутку взалишкахнереалізованоїпродукції на вушко йкінець року.

>Підкреслимо, що системаціноутворення плановогоперіоду виннавраховувати нелишезміницін натоварнупродукцію, щореалізується, а іколиваннязакупівельнихцін наресурси, щовикористовуютьсяпідприємством –сировину,матеріали,паливо,заробітну плату. Методика, щозапропонованаКоробовимМ.Я.[50,с.160]дозволяєвизначити, яквзагалізмінюєтьсярентабельністьпродукції підприємства,ціни наресурси, щовключаються дособівартостіпродукції принезміннихпоказникахобсягувиробництва,собівартості,асортиментупродукції.Формальневідображення методуподається увигляді:

,

де Дор –базовийкоефіцієнтрентабельностіпродукціїскоригований назмінувідпускнихцін затовари,послуги іціни наресурси, щоформуютьсобівартістьпродукції вумовах планового року;

До1р –базовийкоефіцієнтрентабельності;

IT –індексвідпускнихцін натоварнупродукцію;

I>r –індексцін наресурси, котріформуютьсобівартістьтоварноїпродукції.

>Проведенняаналізувпливуцінового чиннику впроцесіплануванняприбуткуускладнюєтьсяпроблемою точного прогнозуіндексівцін.

>Окрімвищевизначених уразіплануванняфінансовихрезультатівнайчастішевикористовуютьсятакіметоди, якнормативний метод,балансовий метод, методекспертнихоцінок,економічно-математичнемоделювання,методиситуаційногоаналізу тапрогнозування (методоптимізаціїплановихзавдань).

>Наведемоосновніхарактернірисинайбільшпоширенихметодівцієїгрупи.

>Нормативний метод >застосовується приплануваннігрошовихдоходів йприбутку тагрунтується на нормахвитрачаннясировини,матеріалів,палива,теплової йелектроенергії наодиницюпродукції, ставках йрозцінках із оплати роботи, ставкахподатків, ставкахвідрахувань доцільовихфондів, нормахамортизації.Обсягиприбутку в цьомувипадкувизначаються напідставівстановленогопідприємствомвідсоткарентабельності протягом усьогопродукцію, щореалізується. Нормаприбутківпогоджується іззамовником.

>Ефективність цого методузалежить відвикористаннянауковообґрунтованих норм йнормативнихцін,тарифів, ставок,розцінок,затвердженихвідповідно дочинногозаконодавства.

>Балансовийпідхіддаєзмогупов’язуватипрогнознівитративиробництва іобігу ізваловим доходом йприбутком, зарахунок чогозабезпечуєтьсязбалансованістьфінансовихресурсівпідприємництва.Результати такихрозрахунківвідображуються убізнес-плані,планідоходів йвитрат.

Длягосподарюючихсуб’єктів державноїформивласностівизначено порядокскладанняфінансового плану із такихрозділів як:джерелаформування танадходженнякоштів тавключення до планутакої з статтеюдоходів якасигнування із бюджету, у томучислі надержавнікапіталовкладення;прирістактивів підприємства; Поверненнязалученихкоштів;витрати,пов’язані ізвнесеннямобов’язковихплатежів до бюджету тадержавнихцільовихфондів;покриттязбитківминулихперіодів. Дляпідприємствінших формвласностіскладання балансудоходів йвидатків носитирекомендаційний характер. Форму такогоплануванняпідприємствоможеобиратисамостійно.

На нашу думку,вказанінормативніактиможутьсправитизначнийвплив наінвестиційну,операційну тафінансову діяльність. Уперіодпереважноадміністративногоуправлінняекономікою їхнівідсутністьзумовлювалонечіткурегламентаціюпроцесуфінансовогопланування напідприємстві.Фінансовіплани чи нескладалисязовсім чиприймали форму окремихфінансовихпоказників,включених у складбізнес – плану. Це незавждисприйяєвизначеннюобсягівфінансовихресурсів, котрі будутьзнаходитися урозпорядженні підприємства, йвідповідно,рівнюпередбачуванихзаходів зрозширеннявиробництва,проведеннядивідендної політики, Повернення тасплативідсотків закредитнимизобов’язаннями .

>Фінансовий планпов’язаний з рухомфінансовихресурсів,процесом їхнімобілізації танапрямамицільовоговикористаннякоштів длявиконаннязавданьсоціально-економічногорозвитку підприємства. як правило,фінансовий планохоплюєрозрахункидоходів,видатків підприємства, йоговзаємовідносини ізрізнимисуб’єктамипідприємницькоїдіяльності –постачальниками,споживачами,страховимикомпаніями, кредиторами із приводуодержанняпозик відбанків таіншихфінансовихустанов й Повернення іобслуговуванняборгів, атакожфінансовіплатежі до бюджету тапозабюджетнихфондів,одержання від нихкоштів.

>Основнимзавданнямскладання такого плануєвиявлення імобілізаціярезервів збільшенняприбутку,спрямованого напостійневдосконаленняматеріальноїбази,впровадженнянауково-технічногопрогресу навиробництві,соціальнийрозвиток, що, вкінцевомупідсумку,зумовлюєплатоспроможність тафінансовустабільністьпідприємницьких структур.Цєстаєможливимзавдякиздійсненню контролю зараціональнимвикористаннямматеріальних,трудових тафінансовихресурсів,визначенняшляхівефективногокапітальногоінвестування.Крім тогокожному конкретномуетапірозвитку підприємствавкрайважливимєчіткевизначенняпріоритетнихнапряміввикористаннякоштів,розподілувитрат накапітальні та напоточні.

>Зауважимо, що нафінансовостійкихпідприємствахрозрахункипланованогоприбуткуможутьвідбуватися напідставі методувласногофінансування.Послідовність такихрозрахунківвключаєтакіаналітичніпроцедури:

>1.Розрахункипотреби вфінансуваннівиробничого йсоціальногорозвитку (наосновізагального планурозвитку підприємства) безамортизаційнихвідрахувань – П>вс.

>2.Визначенняпитомої вагиприбутку насоціальний йвиробничийрозвиток узагальномуобсязі чистогоприбутку –Уп

>3.Визначенняоб’єму чистогоприбутку, щозабезпечуєможливостівласногофінансування – ПП>вф :

ПП>вф=(П>всп)·100.

>4.Встановлюєтьсяпитома ваги чистогоприбутку узагальномуоб’єміприбутку напідставіфактичнихданихзвітногоперіоду-В>чп:

У>чп=(ППф/ВПф)·100

>5.Визначеннязагальногооб’єму валовогоприбутку, щозабезпечуєумовивласногофінансування впродовжперіодупрогнозування - ВП>вф.

ВП>вф= (ПП>вф>чп)·100.

>Такийпідхід доплануванняприбуткуактивізуєінвестиційну діяльність ізметоюоновленнявиробничогопотенціалу підприємства.

>Удосконаленняформуванняприбуткуможливо за умівудосконаленняелементів (>параметрів), щоскладають процесформування йвпливають нанього.

>Розвиток підприємстватіснопов’язаний ізопрацюванням тареалізацієюстратегії й тактикиуправлінняпроцесомформування тарозподілуприбутку.

>Удосконаленнюформуванняприбутку напідприємствісприйяєвиконаннянаступнихзавдань напідприємстві: збільшенняобсягувиробництва тареализаціїпродукції, збільшенняціниреализаціїпродукції,скороченнявитрат навиробництвопродукції таструктурнізрушення упродукції підприємства.Усіпереліченірезерви у тому чиіншомуступеніможуть бутиреализованізавдякиурахуваннювідповідного чиннику таконкретнихшляхів, котріреалізуються черезвпровадження тихий чиіншихзаходів.

Дляреалізаціїописанихвище моделей намистворенаавтоматизована системаприйняттярішеньвідносноформування реальноможливогоприбутку.Тобто, всистемі вавтоматизованомурежимівирішується комплекс завданьописаних впопередньому ізвикористаннямвідповідноїінформації.

>Наголосимо, щостворення реальнопридатної для практичноговикористаннясистемипов’язанезізборомдостовірної,актуальноїінформації тавірноїїїінтерпретації.Збіртакоїінформаціїдоситьтривалий таскладний.Особливістьвітчизняноїекономічноїсистеми, як ми ужевідмічали,полягає у боекономічніпроцеси, котрівідбуваються у нашій стране перше на неносятьеволюційного характеру йданіминулих років невикористовуються дляпрогнозування намайбутнє,по-друге, багатоекономічнихпоказниківвзагаліотриматинеможливо. Томувиникаютьособливітруднощізбираннянеобхідноїінформації.Відмітимо, щовірноінтерпретуватизібрануінформаціюможливолише приумовіїїсвоєчасноїобробки.Такаобробка проведена нами ізперспективою бутипов’язаноюстатистичним таекономіко-математичниманалізомданих накомп’ютері.

>Стосовноорганізаційно-структурного плану мизастосувалитаку схему розробки (>рис.3.1):

>Машинний синтез алгоритму комплексурозрахунківреалізується утакійпослідовності:

1.Запровадженнязапиту. Узапитізазначається режим роботи, модель (метод),необхідна дляреалізаціїмоделіінформація, контрользапиту. Уосновіостанньоїпроцедурипокладенопослідовнепорівнянняданих, щовводяться ізвідповідними порогамизначень.

2.Аналізсукупностівхіднихпараметрів.Перевіряєтьсякоректність йнесуперечність їхніодне одному.

3.Виведеннярезультатіврозрахунків увідповідності ізобраним режимомфункціонуваннясистеми.

Алгоритммашинноїреалізації увиглядісхемидаєнаочнеуявлення профункціонуваннясистеми (>додаток У), а багатовіконний режим, що представленедодатках З, D, E, F проїїексплуатаційніможливості.

>Рис.3.1Блок-схема алгоритмумашинноїреалізаціїплануванняформуванняприбутку підприємства

Прирозробціпрограмного комплексу АС великаувагаприділяласязабезпеченнюкомфортностікористувача черезвідповіднийінтерфейс.Усівищевикладеніетапипобудовифункцій йреалізаціїздійснюються вдіалозі ізкомп’ютерноюсистемою.Питаннязадаються уформі,звичної длякористувача,усіскладності, щопов’язанібезпосередньо ізмоделюваннямзакриті. Разом із тімкористувачможе набудь-якомуетапіознайомиться із результатомсвоєїучасті,переглянутирішення йпочати його ізпопередньогокроку.Остаточнерішеннящодовибору проектного (>ефективного) комплексуекономічнихпараметрівдіяльностіприймаєкористувач,базуючиcь наданихбагатокритеріальногоаналізу йпоказникахекономічноїоцінки. До такихоціноквіднесеніпереваги, що невраховувалисякритеріямиоптимізації, йїхняпривабливістьістотна длякористувача.Ефективнийваріантможе незбігатися ізнайкращим, але йприйнятірозрахункивизначатьцінуприйнятогорішення йнададутьваріантиальтернативностівибор.

>Автоматизаціядозволяєкористувачуістотнозбільшитикількістьрозглянутихваріантів упорівнянні ізтрадиційноюпрактикою, коликількістьваріантів, щовраховуються припроектуванніприбуткурідкоперевищувало два.Програмнізасобисистемиорієнтовані наопераційну систему Windowsверсії ненижче 5.0. дляперсональнихкомп’ютерівсумісних ізоперативноюпам’яттю неменш 1 МБ. ПрироботівикористовуєтьсяСУБДнаписані мовою Delphi 6.0.

Припроектуваннімаркетинговихпроцесів (>операцій) уякостіЛПРможуть бутименеджеривідповіднихпідрозділів,адміністративний апараторганізації,керівникипроектів, щоздійснюють розробки й захистпроектнихрішеньвідповідно донормативних йправовихдокументів, щоведутьвиконавці, котрівідповідають завизначеніфункції.

СистеманадаєЛПР не лишенеобхіднуінформаціющодоприйняттярішень, але й йпідсумковірекомендації увиді великихблоківкращогорішення, аіноді йвсьогорішення вцілому,якщоаналітичнозабезпечена його абсолютнакоректність.

>Використанняможливостейколективногоінтелекту всистемі,по-перше,забезпечуєнадійністьінформації длявиробленнярішення,по-друге,сприяєзниженнюможливоїнегативностінаслідківреалізаціїрішення,чимбезумовнопідвищуєякістьприйнятогорішення.Можливостіприйняттярішень наосновіальтернативності,прозорості процедур,визначаєще однуфункціональнуздатністьнашоїсистеми – добезупинногонавчання персоналукористувачів ізметоюпідвищення йогокваліфікації.Тобто,окрімсутовиробничихперевагСППР “>Прибуток”єзручнимінструментарем дляреалізаціїосвітянськихфункцій.

 

1.2Економі>ко-математичнемоделювання воптимі>зац>iївикористанняприбуткунафтопереробних пі>дприє>мств

>Чистийприбутокпiдприємствєджереломдоходiвакцiонерiв, атакож ізнього можназдiйснюватизначнiiнвестицiї длязбiльшенняпотужностей таструктурно-технологiчноговдосконаленнянафтопереробнихзаводiв.

>Можнаспрямувати весьчистийприбуток поточного року навиплатудивiдендiвакцiонерам, не рахуючись ізпотребамитехнiчногорозвиткувиробництва. Алі такастратегiяобернеться укiнцевомурахункупротиекономiчнихiнтересiвцихакцiонерiв унаступнi рокта, колизношенеустаткування таустарiлатехнологiяпризведуть дозбiльшеннявитратвиробництва,зниженнюякостiпродукцiї тавтратiринковихпозицiй. Таким чином,виникає проблема оптимальногоузгодженнямотивiвповедiнкивласникiвкапiталакомпанiїзiстратегiєюїїтехнiчногорозвитку.Оскiлькиголовнеджерелоiнвестицiй –чистийприбуток, то моваiде провстановленнiрацiональноїнормиїїреiнвестування із такимрозрахунком,щоботриматинайбiльшу ізможливих сумудивiдендiв заповнийжиттєвий циклкомпанiї.

>Тривалевiдлученнябiльшоїчастиниприбутку навиробниченакопиченняшкiдливе дляматерiальногостимулювання тазнижуєтворчуактивнiстьробiтникв, і якслiдствокапiталовiддачу.

Зiншого боці,спрямування чистогоприбуткузагалом напоточнеспоживанняобмежуєможливостiтехнiчноїпереоснастки длязбїльшеннякапiталовiддачi та фондуспоживання умайбутньому.Додатковускладнсть уцю проблематику вноситиперехiд доакцiонерноїформиорганiзацiївласностi намайноколишнiхдержавнихпiдприємств танеобхiднiстьурахуваннярiзноспрямованихмотивiвекономiчноїповедiнкиакцiонерiв,управлiнцiв таробiтникiв. Рададиректорiв та президенткомпанiїповиннiнадаватизiбраннюакцiонерiвобгрунтований проектвикористання чистогоприбутку уперспективi.

Заданихобставиннеобхiднимєрацiональнийпiдхiд,який вноситинауковуобгрунтованiсть уприйняттiрiшень про нормуреiнвестуванняприбутку.Його можназдiйснити шляхоманалiзу реальнодоступнихрежимiвспоживання танакопичення,якiзадовольняютьзакономiрностiекономiчного зростанню таконкретнiвиробничiумовипiдприємства.

Намакроекономiчномурiвнiтеорiянакопиченнярозробленазадовiльно.

Упрацях А. Маршала,Ж.Б.-Сея, До.Викселля, Д. Кейнса, Є.Домара, У.Солоу, Є.Фелпса, До. Шеллавстановленiфундаментальнiзакономiрностi процесунакопичення.Вонистворюютьаксiоматику даногороздiлуекономiчноїтеорiї.Цю аксіоматикузагально можнауявитинаступнимиположеннями:

1. Метанакопичення –максимiзацiяспоживання удовгостроковомупланi

>2.Удовгостроковомупланiнакопиченнядорiвнюютьiнвестицiям

>3.Споживаннязростаєзiзбiльшенням прибутку, але йменшими темпами

>4.Урiвноваговiйекономiцiiснує оптимальна норманакопичення, Яказабезпечує максимумiнтегрального фондуспоживання заперiодстратегiчногопланування.

>Розрахунокоптимальноїнормиреiнвестуванняприбутку задужемалореалiстичнихприпущеннях бувздiйснений у 1966роцi Є.Фелпсом наосновiдинамiки чистого продукту увиглядiвиробничоїфункцiї:


, (3.1)

де Y –нацiональний дохід

K –капiтал;

L –робоча сила;

A –статистичнийкоефiцєнт;

n -статистичнийпоказникступеня;

Є.Фелпс показавши, щоїснує особастацїонарнатраєкторiяекономiчного зростанню. Протягомстацiонарноїтраєкторiїусiзмiннiмоделi (K і L)зростають ізпостiйним учасi темпомякiйдорiвнює темпу зростанняробочоїсили. Зацихобставинзалишаються суворопостiйнимипродуктивнiстьпрацi,фондовiддача та фондспоживання однієїробiтника.Цiумовивиконуються дляфункцiї Y задеякого оптимальногорiвняфондовозброєностiпрацi F=К/L.Йомувiдповiдає оптимальна нормареiнвестуваннянацiонального прибутку, котрадорiвнює параметру nфункцiї Y.

Аліголовна проблематикарозрахункуфункцiї Yполягає до того, що данафункцiядоситьприблизно ізгрубимспрощеннямпередаєдiйсний процесзамiщення працікапiталом.Внаслiдок цогорозрахунок параметру nєнестiйким, іможе бутизовсiмрiзним позначенню приобробцi одних і тихий самихданих урiзнихавторiв.

Таким чиномвиникаєнеобхiднiсть уметодицi, котра б нарiвнiокремогопiдприємства дозволяларозрахуватиоптимальну нормуреiнвестуванняприбутку набазiобмеженоїiнформацiї, Яка б бувдоступною менеджерам. Алінеобхiдно знаті параметр,якийвизначаєдинамiкувiдтворення чистогоприбутку, -очикуванакапiталовiддача за чистимоприбутком.Данийпоказниквизначається впроцесiвiдбiрупевнихiнвестицiйнихпрограм, щоскладаютьзагальнуперспективнупрограмутехнiчногорозвиткупiдприємства.

>Прогнознасереднярентабельнiстькапiталу за чистимоприбуткомвизначаєтьсянаступним чином:

, де (3.2)

>P0 –прогнознасереднярентабельнiсть ужефункцiонуючогокапiталукомпанiї

D0 - частка ужефункцiонуючогокапiталукомпанiї узагальнiйсумiкапiталукомпанiї наперiодстратегiчногопланування

n –iндексiнвестицiйного проекту,який буввключеним доперспективноїiнвестицiйноїпрограми

>Pn –очикуванарентабельнiстькапiталу приреалiзацiїn-го проекту

Dn –питома вагикапiталу,якийвiдноситься доn-гоiнвестицiйного проекту укапiталiкомпанiї.

Заданимиiнвестицйiноїпрограми ВАТ «>Херсоннафтопереробка» 2004 року маємо триiнвестицiйнихпроекти:будiвництвогiдрокрекингу вакуумногогазойлю (>n=1),замiнакаталiзатора тареконструкцiярiформiнга (>n=2),будiвництвогiдроочистки дизельногопалива (>n=3). У межах шкірного проекту ми маємо:

>n=1:рентабельнiсть проекту –>0,07,питома вагикапiталу у рамках Першогоiнвестицiйного проекту узагальнiйсумiкапiталу – 0,13 ;

>n=2:рентабельнiсть проекту -0,02 ,>питома вагикапiталу в іншогоiнвестицiйного проекту – 0,17;

n =3:рентабельнiсть проекту – 0,06 ,питома вагикапiталу у рамкахтретього проекту – 0,05.

>Прогнознарентабельнiсть ужефункцiонуючогокапiталу – 0,12,питома ваги ужефункцiонуючогокапiталукомпанiї – 0,65.

Таким чином,розраховуємоочикуванусереднюрентабельнiстькапiталукомпанiї:


>P = 0,12 * 0,65 + 0,07*0,13 + 0,02 * 0,17 + 0,06 *0,05 = 0,0935

А,щоб забезпечитидостовiрнiстьзначень Рn закожним проектомоцiнюютьсявирогiдностi йогореалiзацiї , тазагальнарентабельнiстьпроектiврозраховуєтьсянаступним чином:

 (3.3)

де і –можливийiтогреалiзацiї n- го проекту

Р>ni -рентабельнiсть капiталу приреалiзацiїi-го проекту

V>ni –вiрогiднiстьреалiзацiїi-го проекту

Заданимипiдприємства шляхомрозрахункуобсягу продаж,витрат,прибутку унесприятливих,промiжкових тасприятливихумовах булиотриманiнаступнiданiщодовирогiдностiреалiзацiї івiдповiдновеличини їхнірентабельностi :

Р11 =0,07 V11=0,25

Р12 = 0,2 V12= 0,3

Р13= 0,15 V13= 0,25

Р14= 0,24 V14=0,2

>Найбiльшвирогiднезначеннярентабельностi запершим проектом:

Рn = 0,07*0,25+0,2*0,3+0,15*0,25+0,24*0,2 = 0,59.

>Пiсля того, якочикуванарентабельнiстьвизначена,наступнимкроком якщовикористаннядетермiнованоїрозрахунковоїсхеми, котраобумовленазакономiрностямивiдтворення чистогоприбутку.Iнтегральна сумадивiдендiв за Трокiв, якоїнеобхiднозробитинайбiльшою шляхомвиборуоптимальноїнормиреiнвестування чистогоприбутку P.S, винна бути представленафункцiєю P.S, приданих параметрахP і T.Тривалiстьперiоду Т удеяких моделяхприймаєтьсябезкiнечною, але йце навряд чивиправдано,оскiльки за межами 20-30рiчногоiнтервалуможливостiвиробництва тазбутупродукцiї, стансировинноїбазиєневизначеними.Такожiнтересиакцiонерiв за межами даного терміну непоширюються.Внаслїдок цогозначення Тнеобхiдноприйняти умежах 20 – 30рокiв.

>Завдяки бопараметри Т і Рвiдомi, тодинамiкапроцесувiдтворення чистогоприбутку тадивiдендiвцiлкомвизначаєтьсязмiноюкапiталувпродовж Трокiв.

>Якщоприйнятикапiтал Першого року за З0, токапiталпiдприємства убудь-якомут-омуроцi ізурахуваннямреiнвестуванняприбутку складі:

 (3.4)

Сумаскладовихкапiталу ,якiутворюютьгеометричнупрогресiю ізпершоюскладовою, котрадорiвнюєодиницi і зізнаменником1+Р * P.S, за Трокiв складі:

 (3.5)

>Обсяг чистогоприбутку за тієї жперiод якщодорiвнюватидобуткукапiталовiддачi навказану суму:

 (3.6), де

п =iнтегральна величина чистогоприбуткукомпанiї за Трокiв, котравиражена водиницяхпочатковогокапiталу;

P.S – нормареiнвестування чистогоприбутку.

На оплатудивiдендiвакцiонерам та насоцiальнiпотреби колективупiдприємстваiдечастина чистогоприбутку, котрадорiвнює 1- P.S, тацiльовафункцiямоделi якщо матірнаступнийвигляд:

, (3.7)

Де G –iнтегральнийобсяг чистогоприбуткупiдприємства напотребиспоживання за Трокiв водиницяхпочатковогокапiталу.

>Розподiляючивираз  до кількох по щаблях доп’ятого порядку,скоротив його на P.S тавикористовуявiдомiметодипониженняступеняалгебраїчногорiвнянняотримаємо:

 (3.8)

>Похідна G по P.S якщодорівнювати:

(3.8)

>Виконуючиумовимаксимiзацiї Gрiвняємо правучастину до нулю тавирiшиврiвняннявiдносно P.Sзнаходимо формулу длярозрахункуоптимальноїнормиреiнвестуванняприбутку :

 (3.9)

Заданими «>Херсоннафтапереробка»очикуванезначення Р ізурахуваннямвзваженоїрентабельностi – 0,15розрахуємооптимальну нормуреiнвестуванняприбутку умежах 20рокiв:

>Загальновiдомо, щонафтопереробнiпiдприємства впроцесiсвоєїгосподарськоїдiяльностiвикористовуютьзаємнийкапiтал.Звичайновикористанняпозиковихкоштiвдозволяє укороткi рядкимодернiзуватитехнологiювиробництва, чиздiйснитибудь-якiiнвестицiйнiпрограми, але йголовна проблемазапозиченьполягає до того, що смердотіприховують усобiдодатковiфiнансовiзобов’язання та ризики,якiторкаютьсяекономiчнихiнтересiвакцiонерiвпiдприємства.Саме томунеобхiднопроаналiзувати,яким чиномзмiниться модельоптимальноїнормиреiнвестуванняприбутку,якщо уструктурiкапiталупiдприємства будуть матірмiсцедовгостроковiкредити. Таким чином,основналогiкаматематичноговиразуоптимiзацiї P.S незмiнилася, але йнеобхiдноурахувативведення новихпоказникiвпов’язаних ізвикористаннямкредитiв, асамефiнансового ризику,цiни кредиту, тавiдносногорiвнявикористаннязаємногокапiталу.

>Спочаткурозглянемо алгоритмрозрахункурентабельностiвласногокапiталу напiдприємствi, демаютьмiсцедовгостроковiкредити узагальнiйструктурiкапiталу,цеспiввiдношеннябазується натеорiїфiнансовоговажеля, Якарозроблена ФранкоМодiльянi таМертономМiллером:

, де (3.10)

 –рентабельнiстьвласного капiталу фiнансово-залежного пiдприємства

 –>рентабельнiстьвласногокапiталуфiнансово ->незалежногопiдприємства

 –власнийкапiтал пiдприємства

 -заємнийкапiталпiдприємства

 –середньоквадратичневiдхилення

 –рiчна ставкавiдсотка по кредити.

>Показникрентабельностiвласногокапiталуфiнансово-незалежногопiдприємстварозраховуєтьсянаступним чином:

, де (3.11)

РЗ –очикуванезначеннясередньогорiвнярентабельностiвласногокапiталуфiрми ізурахуваннямреалiзацiїзапланованихiнвестицiйнихпроектiв тарiвняфiнансовоїзалежностi,якийдорiвнює (>В+З/З) ;

>Var –коефiцiєнтварiацiїфактичноївеличини РЗ запопереднi рокта будiяльностiпiдприємства.

>Ураховуючи ті, щопоказники РМ і РЗ >змiнюютьсяпiдвпливом одних і тихий самихфакторiв івiдрiзняютьсялишемасштабнимкоефiцiєнтом, тосередньоквадратичневiдхиленняпоказника РМ >розраховується ізумовирiвностiкоефiцiєнтiвварiацiїпоказникiв РМ і РЗ. >Тобто,

 , де (3.12)

 –середньоквадратичневiдхиленнярiвнярентабельностiвласногокапiталупiдприємства завiдсутностi унеїдовгостроковихкредитiв.

>Показниксередньоквадратичноговiдхиленнядаєможливiстьрозрахуватифiнансовийризикзалученнядовгостроковихзаймiв – F ,т.б.

 (3.13)

>Додатковийвплив наiнтегральний дохідiнвесторiвпоказникафiнансовогоризику (Ф*З/В), тавитрат,пов’язаних ізобслуговуваннямборгу (I *>З/В)єрiзним,саме тому данийвпливподiляється на двалогiчнихцикли. перший цикладаптує процесвiдтворення чистогоприбутку ізурахуваннямдодатковогофiнансовогоризику впродовж nрокiв,другий цикл –формуєнарощення основногоборгу тавiдсоткiв по кредитвпродовж nрокiв.

>Розглянемопоетапноусiрозрахунки наприкладi ВАТ «>Херсоннафтапереробка» за 2004рiк.Згiдноданихбухгалтерськоїдокументацiївласнийкапiталпiдприємстваскладає – 136986тис.грн. ,довгостроковiкредити – 20986 тис. грн. ,чистийприбуток – 20,0 тис. грн.Середньоквадратичневiдхилення Рскладає – 0,147 ,коефiцiєнтварiацiї – 0,35.

>Згiдноданихпiдприємстварентабельнiстьвласногокапiталускладатиме:

>P = 20 : 136986 = 0,000146.

Напершомуетапiзробиморозрахунокрентабельностiвласногокапiталу РМ ізприпущенням того, що ускладiкапiталу немаєдовгостроковихкредитiв зареальної ставкивiдсоткуi=0,12 .

РМ = (0,000146 + 0,12*20986/136986) : ((136986 + 20986)/136986 – 0,35*20986/136986) = 0,016,

>Середньоквадратичневiдхiлення РМдорiвнює:

 = 0,35*0,016=0,0056

>Перерахуноканалiтичним методомнормиреiнвестуванняприбутку Iпов’язаного із нимiнтегральногообсягу фондуспоживання давшинаступнiрезультати:

нормареiнвестуванняприбутку (P.S) >Iнтегральнийобсяг фондуспоживання (G)
0,1 1,8
0,2 2,5
0,3 3,2
0,4 3,8
0,5 4,5
0,6 5,2
0,7 4,2
0,8 3,8

>Найбiльшийобсяг фондуспоживання G = 5,2можливий принормiреiнвестуванняприбутку P.S = 0,6.

>Iснує аспектпроблемиреiнвестуванняприбутку,якийпов’язанзiструктуроюжиттєвого циклутехнiки татехнологiї іполягає унерiвномiрномурозподiлу потребiнвестицiйнихвнескiв учасi, таким чиноммоделюванняоптимiзацiїнормиреiнвестуванняприбутку тарентабельностiкапiталу виннеурахуватипостiйнiстьданихпоказникiв,зробити їхнідиференцiйованими,доцiльними для шкірногоокремогоперiоду.

А,щобвирiшитидану проблему,по-першенеобхiдно звернипотрiбнiстроки-етапи, заякими якщовiдбуватисядиференцiйованеiнвестування.

>Припустимо, що длянашогопiдприємства миоберемозагальний

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація