Реферати українською » Финансовые науки » Комплексний економічний аналіз механізмів ефективного використання основних фондів підприємства


Реферат Комплексний економічний аналіз механізмів ефективного використання основних фондів підприємства

Страница 1 из 10 | Следующая страница

>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ

РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

>ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Омський інститут (філія)

Кафедра «Економіка і бухгалтерський облік»

>Допущена до захистуЗащищена з оцінкою

«___»________>2010г. ______________________

___________________ «____»___________>2010г.

___________________ ______________________

>КУРСОВАЯ РОБОТА

«Комплексний економічний аналіз механізмів ефективне використання основних фондів підприємства»

Виконала:

студентка 4 курсу заочного відділення

факультету «Бухгалтерський облік, аналіз стану і аудит»

№ залікової книжки: У – 06 – 36

Керівник:

Омськ – 2010


>Оглавление

Запровадження

Глава 1 Огляд літератури

Глава 2 Характеристика підприємства ВАТ «>МЦОЗ»

2.1 Техніко-економічна характеристика ВАТ «>МЦОЗ»

2.2 Аналіз основних економічних показників діяльності ВАТ «>МЦОЗ»

Глава 3 Аналіз основних виробничих фондів і устаткування ВАТ «>МЦОЗ»

3.1 Аналіз забезпеченості підприємства основними виробничими фондами та її технічного стану

3.2 Аналіз ефективність використання основних засобів і устаткування

Висновки

>Библиографический список

Додатка


Запровадження

У разі формування ринкових взаємин держави і загострення конкурентної боротьби перемагають ті товаровиробники, що потенційно можуть ефективно використовувати всі види наявних. Фінансове становище суб'єктів господарювання визначається ефективністю використання всіх елементів процесу праці: коштів праці, предметів праці та самого праці. Ефективність застосування знаходить свій відбиток у рівні витрат за один карбованець товарної продукції, отже, і прогнозного рівня рентабельності виробництва, який визначає фінансову стабільність господарюючого суб'єкту.

Управління майном — це складний і багатогранний процес, який передбачає вирішення низки комплексних проблем із управління основними і обіговими коштами, нематеріальними активами, фінансових ресурсів, тобто усім тим майном, що має підприємство. Складність бізнесу, нестабільність зовнішніх умов, розмаїття та суперечливість виникаючих проблем, жорстка конкуренція й багато іншого вимагає від керівників підприємств, фінансово-економічних служб переосмислення всього процесу управління підприємством, і майном, його власністю. Інакше кажучи, економіка сучасного підприємства трансформується з «економіки виробництва» в «економіку знань», що стає найважливішим чинником якого управління майном. Складовою і невід'ємною частиною процесу управління майном необхідно й уміння аналізувати кожен елемент майна на подальше його найближчого використання.

Саме основні фонди (кошти) — найбільша і найважливіша частина вартості майна підприємства. Проблема поліпшення використання основних засобів з урахуванням наявних методичних розробок та практичний досвід — одне з першорядних за значимістю підприємствам різних організаційно-правових форм. Це визначається як зростом і удосконаленням основних фондів, а й значним впливом рівня половини їхньої використання ефективність громадського виробництва, у цілому, на кількісні і якісні показники роботи окремих підприємств, і навіть наявністю значних резервів у цій галузі.

У цьому на наукові розробки у сфері методики аналізу та виявлення резервів поліпшення використання основних фондів мають важливе методичне і практичного значення.

Питаннями аналізу та оцінки рівня використання основних засобів займаютьсяинженерно-економические служби підприємств, науково-дослідні й проектні інститути, і навіть головні (старші) бухгалтера для підготовки пояснювальній записки до річного звіту, оцінювачі, тобто ті, хто займається вивченням й аналізом використання коштів і вартістю бізнесу підприємства.

Метою згаданої курсової роботи є підставою визначення шляхів підвищення ефективність використання основних фондів.

Досягнення поставленої мети слід виконати ряд завдань:

> узагальнити теоретичні аспекти аналізу основних фондів;

> встановлення забезпеченості підприємства його структурних підрозділів основними фондами – відповідність величини складу і технічного рівня фондів потреби у них;

> вивчення складу і динаміки основних засобів, темпів відновлення активною частиною;

> визначення рівні використання основних фондів і внутрішніх чинників, ними вплинули.

Курсова робота виконуватиметься на матеріалах ВАТ «>Магнитогорскогоцементно-огнеупорного заводу». Основний сферою діяльності цього підприємства є виробництво.

>Методологической базою курсової роботи стала навчальна, наукова література, періодична печатку з питань методів фінансового аналізу підприємств. Діяльність було використано методи економічного аналізу: статистичні, методи факторного аналізу (метод абсолютних різниць, інтегральний метод), стандартні прийоми фінансового аналізу та інше монографічне дослідження.


 

Глава 1 Огляд літератури

Об'єкти основних фондів становлять основу будь-якого виробництва, де створюється продукція, виявляються послуги і виконуються роботи. Основні фонди займають основний питому вагу у сумі основний капітал господарюючого суб'єкту. Від його кількості, вартості, якісного стану, ефективність використання великою мірою залежать кінцеві результати діяльності господарюючого суб'єкту.

У нормативні документи активи називають основні засоби, якщо виконують одночасно ряд умов: призначені для тривалого (більш 12 місяців) використання їх у виробництві продукції, робіт, послуг, не призначені для перепродажу і спроможні давати економічну вигоду [4, §1 п.4], [3, §1 п.2].

Автори економічних підручників пропонують такі інтерпретації терміна «кошти»:

> грошова оцінка основних фондів підприємства як тих матеріальних цінностей. Основні фонди - специфічна економічна категорія, що з формуванням матеріальних фондів нашого суспільства та використанням у різних галузях народного господарства для валового внутрішнього продукту і задоволення культурно-побутових потреб населення [11];

> фонд фінансових ресурсів, інвестований в основні фонди виробничого і невиробничого призначення [15,с.198];

> частина майна, яка у ролі коштів праці процесі виробництва, виконання робіт і надання послуг або керувати організацією протягом періоду, перевищує 12 місяць [17, з. 145].

З власного призначенню (складу) основні фонди ділять на два чи групи. Більше розгорнутий пропонують варіант вивчення складу і структури основних фондів наступний [18]:

> промислово-виробничі основні фонди - ставляться кошти праці, які чи побічно беруть участь у процесі впровадження продукції і на переносять її у свою вартість;

> виробничі основні фонди інших галузей - кошти праці, які застосовують у виробничих господарствах, не стосовних за родом діяльності до промисловості (капітальне будівництво, підсобне сільському господарстві, торгівля та інших.);

> основні фонди невиробничого призначення – використовують із задоволення культурно-побутових потреб працівників підприємств.

У курсової роботі основні фонди ділитимуть на виробничі і невиробничі.

При визначенні групи основних фондів слід виходити із те, що все основні фонди розподіляються по відповідним галузям народного господарства, а кожної галузі — виходячи з їхньої призначення й правничого характеру виконуваних функцій. Угруповання основних фондів за галузями народного господарства і видам діяльності виробляється у відповідність доОбщероссийским класифікатором основних фондів [8].

З іншого боку, з першого групи основних засобів прийнято виділяти активну (робочі машини та устаткування) і в пасивну частини фондів [15, з. 198].

Аналіз основних фондів дозволяє:

> з відповіддю у тому, наскільки добре використовуються фонди й які резерви є у галузі, для підприємства, в цеху, ділянці;

> виявити і оцінити що відбуваються зміни у складі - й структурі фондів, у тому технічний стан і змістовності;

> визначити відповідність що відбуваються змін вимогам технічного прогресу і виконання виробничої програми;

> дати економічну оцінку рівня використання фондів за часом і за потужністю;

> відібрати найважливіші чинники та виявити їх кількісне впливом геть зміна рівня використання основних фондів;

> встановити резерви кращого використання основних засобів і прийняти правильні управлінські рішення з їх мобілізації;

> визначити відповідність що відбуваються змін вимогам перспективного розвитку підприємства міста і потребам ринку, конкурентним можливостям.

Насправді залежно від поставленої мети, рівня з підготовки спеціалістів застосовуються різні методичні підходи до аналізу. Кожне підприємство самостійно вирішує рівень деталізації аналізу.

У цьому курсової роботі інформація про основні фонди представленій у бухгалтерської звітності. Бухгалтерська звітність дає можливість дуже докладно проаналізувати наявність, стан й зміна найважливішого елемента виробничого потенціалу підприємства — його основних фондів. У табл. 1.1 представлений синтез основних методологічних підходів аналізу основних фондів різних авторів.

Таблиця 1.1

Завдання аналізу основних засобів і частка довгострокових інвестицій

основні напрями аналізу Завдання аналізу
1 2
1. Аналіз структури та динаміки основних фондів

1. Оцінка розміру й структури вкладень капіталу організації у основні фонди (горизонтальний аналіз показників руху основних фондів)

2. Визначення характеру і соціальної спрямованості змін (вертикальний аналіз показників руху основних фондів)

3. Оцінка змін - у інвестиційної політики організації

2. Аналіз відновлення і фондовіддачі основних фондів

1. Оцінка прогресивності і інтенсивності відновлення основних фондів.

2. Аналіз фондовіддачі. Факторний аналіз змін фондовіддачі

3. Аналіз ефективність використання основних фондів

1. Аналіз рентабельності основних фондів.

2. Аналіз використання парку виробничого устаткування.

3. Аналіз використання устаткування за часом (балансу час його роботи).

4. Інтегральна оцінка використання устаткування

4. Аналіз ефективності витрат з змісту і експлуатації устаткування

1. Аналіз витрат з капітальний ремонт основних фондів.

2. Аналіз витрат з поточному ремонту

5. Аналіз ефективності інвестицій у основні фонди

1. Аналіз ефективності варіантів капітальних вкладень.

2. Оцінка ефективності залучення позик для інвестування

Розглянемо детальніше основних напрямів аналізу основних фондів.

При аналіз складу і структури основних фондів за звітний період входять такі операції:

> розрахунок абсолютних сум відхилень від базового періоду (у відсотках) за групами основних фондів;

> визначення зміни питомих терезів окремих груп у загальної вартості основних фондів.

Для характеристики стану основних фондів, їх динаміки і технічного стану розраховують показники, представлені у табл. 1.2.

Таблиця 1.2

Показники, що характеризують рух і технічний стан основних фондів

Коефіцієнт Формула розрахунку Характеристика
1 2 3
>Износа Сума зносу основних фондів / початкова вартість основних фондів Характеризує знос основнихфонджов
>Годности Залишкова вартість основних фондів / початкова вартість основних фондів чи1-коеффициент зносу Показує частку нових, працездатних основних фондів
Оновлення Вартість які поступили основних фондів / вартість відновлення фондів наприкінці року >Отражает інтенсивність відновлення основних фондів
>Вибития Вартість вибулих основних фондів / вартість основних фондів початку року Показує частку списаних цього року основних фондів

Якісного (технічного) стану основних фондів починають із визначення рівня половини їхньої фізичного зносу. Фізичний знос основних фондів неминучий. Проте її розмір можна скоротити, зберігаючи основні фонди, проводячи профілактичні огляди і ремонт, раціонально використовувати основні фонди. Рівень зносу визначається через коефіцієнт зносу.

Що коефіцієнт (відсоток) зносу, гірше якісне стан основних фондів, отже, нижче коефіцієнт придатності, що характеризує питому вагунеизношенной частини основних фондів у спільній вартості основних фондів.

Автори підручника [16, з. 156] пропонують таку послідовність проведення аналізу:

> виявляються коефіцієнти зносу і придатності початку і поклала край року звітний період, і навіть попередній рік;

> визначається зміна цих показників відповідно за періодами;

> дається оцінка зміни показників за періодами;

> виявляються причини зміни даних показників.

Коефіцієнти відновлення і вибуття слід розглядати взаємозалежне. Показники розраховуються за періодами, визначаються зміни, дається оцінка зміни складу і технічного стану основних фондів. У процесі аналізу слід з'ясувати, здійснювалося чи відновлення з допомогою здобути нові фондів або модернізації наявних.

Ефективність використання основних фондів характеризується показникомамортизационноемкости, тобто частки амортизації вартості продукції. У разі науково-технічного прогресу частка амортизації зростає у собівартості. Проте величина амортизації знижується з допомогою інші елементи витрат.

Інтенсивність і ефективність використання основних фондів визначає дохідність капіталу, отже, і стан підприємства. уявімо узагальнюючі показники використання (споживання) основних фондів у виробництві в табл. 1.3.

Таблиця 1.3

Показники ефективність використання основних фондів

Показник Формула розрахунку Характеристика
1 2 3
>Фондоотдача Виручка від продажу / середньорічна вартість основних засобів Показує, який обсяг товарної продукції посідає 1 карбованець основних виробничих фондів
>Фондоемкость 1 / фондовіддача чи середньорічна вартість основних засобів / прибуток від продажів Показує, з якою обсягом основних виробничих фондів пов'язано виробництво однієї одиниці виробленої продукції
>Фондовооруженность Середньорічна вартість основних засобів /среднесписочная кількість працівників Показує, скільки основних фондів на одну працівника.
>Фондорентабельность Прибуток до оподаткування / середньорічна вартість основних засобів Показує, скільки прибутку на рублях одержують з 1 рубля фондів

На величина і надасть динаміки фондовіддачі і фондоємності впливають різноманітні чинники, залежні і залежать від підприємства. величина фондовіддачі залежить від обсягу випуску чи реалізації продукції, частки машин і обладнання загальної вартості основних фондів. Інтенсивний шлях ведення господарства передбачає систематичний зростання фондовіддачі рахунок збільшення продуктивність праці, устаткування, скорочення простоїв, оптимальноїзагрузи устаткування, технічного вдосконалення основних фондів.

Як джерела для аналізу основних фондів використовуються дані бухгалтерської і статистичної звітності. Форми звітності № 1, 2, 5 річний і квартального бухгалтерської звітності. До джерелам аналізу ставляться форма №1-П «Звіт підприємства з продукції», форма № 11 «Звіт про наявність і рух основних фондів та інших нематеріальних активів», форма №11-ф «Звіт про наявність і рух основних засобів (підприємствам всіх галузей народного господарства, крім в промисловості й будівництва), формаБМ «Баланс виробничої потужності», форма № 7 «Звіт про запасах невстановленого устаткування, знаходиться в складах, в капітальному будівництві», форма №НО-1 «Бланк перепису невстановленого, зайвого устаткування», форма №1 — переоцінка, форма №2-КС «Звіт про виконання плану набрання нею чинності об'єктів основних фондів й використанні капітальних вкладень», інвентарні картки, і ін. до виконання завдань даної курсової роботи використовується лише бухгалтерська звітність, подана у додатках.

Перейдемо до практичної частини курсової роботи. Уявімо теоретичний матеріал практично. Спочатку уявімо характеристику підприємства міста і основні економічні показники.


 

Глава 2 Характеристика підприємства ВАТ «>МЦОЗ»

 

2.1 Техніко-економічна характеристика ВАТ «>МЦОЗ»

Відкрите товариство «Магнітогорськийцементно-огнеупорний завод» (далі Суспільство) створене результаті реорганізації шляхом злиття акціонерного товариства «Магнітогорський цементний завод» і закритого акціонерного товариства «>Огнеупор» 21 січня 1997 року.

Юридична адреса: 455002, р.Магнитогорск, вулиця Кірова, 93.

Поштовий адресу: 455022, р.Магнитогорск, шосеБелорецкое, 11.

Правову базу дії організації: Цивільний кодекс Російської Федерації, Федеральний закон «Про акціонерних товариствах», Статут Товариства.

Нині Статутний капітал Товариства становить 223 751 100 рублів, що складається з 447 502 200 штук звичайних іменних акцій

Страница 1 из 10 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація