Реферати українською » Финансовые науки » Особливості податку з реклами: об'єкт, ставки та механізм оподаткування


Реферат Особливості податку з реклами: об'єкт, ставки та механізм оподаткування

>МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

>НАЦІОНАЛЬНИЙТРАНСПОРТНИЙУНІВЕРСИТЕТ


>ЕСЕ

іздисципліни: “>Фінанси” на задану тему:

“Особливостіподатку ізреклами:об'єктоподаткування, ставкиоподаткування тамеханізмоподаткування”

>Виконала:

>ст.гр.ТМ-ІV-3

Цюпка М.П.

>Київ НТУ 2010


>ВСТУП

>Податок ізреклами (>AdvertisingTax) –місцевийнепрямийподаток, щостягується ізвартостіпослуг завстановлення тарозміщенняоголошень йповідомлень, котріпередаютьінформацію ізкомерційноюметою задопомогоюзасобівмасовоїінформації,преси,телебачення,афіш,плакатів,рекламнихщитів,іншихтехнічнихзасобів,майна таодягу; навулицях,магістралях, майданах,будинках,транспорті та віншихмісцях.

>Відповідно до ст. 1 Закону України "Про рекламу" від 3 июля 1996 р. реклама -цеспеціальнаінформаціящодоосіб чипродукції, котрапоширюється убудь-якійформі чибудь-яким способом ізметою прямого чиопосередкованогоотриманняприбутку.


1.ПОЛОЖЕННЯ ПРОПОДАТОК НАРЕКЛАМУ

 

1.1Загальніположення

>Податок ізрекламивстановлюється напідставіДекретуКабінету міністрів України “Промісцевіподатки йзбори “ та Закону України “Провнесеннязмін в Україну “Про системуоподаткування”.

Реклама –спеціальнаінформація проосіб чипродукцію, Якарозповсюджується вбудь-якійформі й вбудь-якийспосіб ізметою прямого чиопосерекованогоодержанняприбутку.

>Рекламоюрахуються усівидиоголошень йповідомлень, котріпередаютьінформацію ізкомерційноюметою задопомогоюзасобівмасовоїінформації,преси,телебачення,афіш,плакатів,рекламнихщитів,майна таодягу навулицях,магістралях, майданах,будинках,транспорті таіншихмісцях.

>Здійсненнярекламноїдіяльності виннепроводитись увідповідності із Законом України “Про рекламу” від 03.07.1996 року № 271/96 ВР.

>Юридична чифізична особа, Якаєзамовникомреклами дляїївиробництва та поширення,називаєтьсярекламодавцем.

>Особа, Якаповністю чичастковоздійснюєвиробництвореклами,іменуєтьсявиробникомреклами.

>Юридична чифізична особа, Яказдійснює поширеннярекламибудь-якимирекламнимизасобами,називаєтьсярозповсюджувачемреклами чирекламнимагенством.

>Рекламодавецьможеодночасновиступати вособі виробника тарозповсюджувачареклами.

>Податок ізрекламисплачується із всіхвидівоголошень йповідомлень, котріпередаютьінформацію ізкомерційноюметою задопомогоюзасобівмасовоїінформації,преси,телебачення,афіш,плакатів,рекламнихщитів,іншихтехнічнихзасобів,майна таодягу, навулицях, майданах,будинках,транспорті та віншихмісцях.


1.2Об'єктподатку ізреклами

 

>Об'єктомоподаткуванняєвартістьпослуг ( безподатку надоданувартість), щосплачується завиготовлення йрозміщенняреклами.

>Платникамиподатку ізрекламиє підприємства йорганізації всіх формвласності,включаючи підприємства ізіноземнимиінвестиціями, атакожгромадяни України, котрізаймаютьсяпідприємницькоюдіяльністю йрекламуютьпродукцію (>послуги)власноговиробництва тапродукцію (>послуги)вітчизняних,іноземнихвиробників йотримуютьпрямі чиопосередкованідоходи відцієїреклами.

>Відсплатиподаткузвільняються:

- рекламаблагочиннихзаходів;

-інформаційнівивіски, щорозміщуються вприміщеннях, котрівикористовуються дляреалізаціїтоварів,включаючивітрини;

-оголошення йповідомлення прозмінумісцезнаходження підприємства,організації,номерівтелефонів,телефаксів,телетайпів;

-оголошенняорганіввиконавчої влади,податковоїадміністрації, казначейства, котрімістятьінформацію,пов'язану ізвиконаннямпокладених нимифункцій.

 

1.3Механізмоподаткування

 

>Податок рекламисправляється заставкою врозмірі 0,1відсотка відвартостіпослуг завиготовлення йрозміщенняодноразовоїреклами та 0,5відсоткащомісячно – зарозміщенняреклами натривалий годину.

Увипадкувідсутності документальнопідтвердженоївартостіпослуг завиготовлення йрозміщенняреклами наспеціальнихконструкціях,рекламних щитах татранспортнихзасобах,податок ізрекламисправляєтьсящомісячно врозмірі 0,5відсотка віднеоподакованогомінімумудоходівгромадян за 1квадратний дециметрплощі рекламногоносія,розміщеного натривалий годину й закожнунову рекламуще 0,25відсотка.

Засвітлову тагазосвітлову рекламу,розміщену на фасадахбудинків, опорахелектропередач,іншихмісцях,податок ізрекламисправляєтьсящомісячно одинвідсотка віднеоподаткованогомінімумудоходівгромадян за 1квадратний дециметрплощі рекламногоносія.

Присхемі, колирекламодавецьзамовляєрозповсюджувачеві поширення рекламного продукту тасплачуєйомукошти завиконану роботу,питаньщодонарахування тасплатиподатку реклами невиникає.Відповідно до ст. 1 «>Декрету промісцевіподатки тазбори» від 20.05.93 р. № 56-93 (далі — Декрет № 56)податок ізрекламивідноситься домісцевихподатків, йоб’єктомоподаткуванняєвартістьпослуг із установки тарозміщенняреклами (ст. 11Декрету № 56).Механізмсплатиподатку в цьомувипадкувиглядає так:

-рекламодавецьсплачуєпослуги із установки тарозміщенняреклами й разом ізоплатою запослугиперераховуєподаток ізреклами йогорозповсюджувачеві;

-розповсюджувачреклами приоформленнірозрахунковихдокументівподаток ізрекламивиділяє у якихокремим рядком.Базою длянарахуванняподаткуєвартістьрекламнихпослуг безурахування ПДВ (>оскількиподаток ізрекламиємісцевимподатком, товідповідно до ст. 15 Закону України від 25.06.91 р. №1251-XII «Про системуоподаткування» привизначеннібазиоподаткування ПДВ його невраховують).Він жакумулюєотриманий відрекламодавцяподаток насвоємусубрахунку;

-розповсюджувачреклами у поетичні рядки,установленімісцевим органом самоврядування,перераховуєподаток до місцевого бюджету йзвітує посплаченомуподатку передподатковими органами,представляючи «>Податковийрозрахунокподатку ізреклами» (далі —Розрахунок),затверджений наказом ДПАУ від 24.12.2003 р. № 624.

>Тобтоплатникамиподаткуєрекламодавці, асплачуєцейподаток йзвітує посплаті передподатковими органамирозповсюджувач, бовідповідно до норм ст. 1 Закону України від 21.12.00 р. №2181-III «Про порядокпогашеннязобов’язаньплатниківподатків до бюджету йдержавнимицільовими фондами»платникамиподатківє особини, на якіпокладенообов’язокутримувати тасплачуватиподатки до бюджету.

Напрактиці така схемамайже не працює. Напочатковомуетапірекламодавецьсплачуєпослуги ізрозміщенняреклами рекламне агентство,тобто вроліплатникаподатку ізрекламивиступаєрекламне агентство. Ос-кількирекламне агентство нерозміщає рекламусамостійно, то "заїїрозміщення воно тасплачуєрозповсюджувачеві.

На цьомуетапі вроліплатникаподатку ізрекламивиступає ужерозповсюджувач.Логічно було б бприпустити, щорекламне агентство якпосередникмаєсплачуватиподаток ізреклами лише ізтієїсуми, якої воно та здобуло за наданіірекламодавцевіпослуги,тобто ізрізниціміжсумою,отриманою відрекламодавця, тасумою,сплаченоюрозповсюджувачеві.Іншу жчастинувартостіпослугодержуєрозповсюджувач, томувін й виненоплатити своючастинуподатку ізреклами.

Хоча,відповідно доДекрету № 56,перерахуватиподаток ізрекламиповинніодержувачікоштів за поширенняреклами ізусієїотриманоїсуми. Однак ДПАУ вВПСУ зажовтень 2006 р. № 40, з. 53 усвоїйвідповіді на запитання, чимає праворекламне агентствоперерахувати до бюджетурізницюміжсумоюподатку ізреклами,утриманою ззамовникареклами, йсумоюподатку,оплаченоговиконавцеві зарозміщення і установкуреклами,відповідає, щорекламне агентство, якпосередник,повиннесплатитиподаток ізрекламилише ізтієїсуми, якої воно та здобуло за наданіірекламодавцевіпослуги,тобто ізрізниціміжсумою,отриманою відрекламодавця, тасумою,сплаченоюрозповсюджувачеві.Іншу жчастинувартостіпослугодержуєкінцевийрозповсюджувач, томувін й виненсплатитиіншучастинуподатку ізреклами. Однакпопереджає, щотакий порядоксплатиподатку ізрекламидійснийлише заумовинаявності вплатникаподатківпервиннихдокументів, котріпідтверджуютьперерахуваннярекламним агентствомподатку ізрекламикінцевомурозповсюджувачеві завиконаними нимобсягамиробіт. Упротилежномувипадкурекламне агентствоперераховуєподаток ізреклами до бюджетові уповномуобсязі.

ДПАУвважає, щовитрати будутьпідтверджені документально,якщо вдоговорі нарекламніпослугиобов’язково якщовідображено (>ВНСУ № 17):

-умовивиготовлення чирозміщенняреклами;

-переліквиконуванихробіт;

- порядок й рядкивиконаннязамовлення;

- порядок й рядкирозрахунків;

- сума договору.

ДПАУпропонуєтакий порядокформуваннявартостірекламнихпослуг (>ВПСУ,січень 2001 р., № 4, з. 13):

У = Вт + П +Пр + ПДВ, де:

У –вартістьпослуг рекламної агенції;

Вт –витрати рекламної агенції ізнаданняпослуг,включаючиматеріальнівитрати,нарахуваннязаробітної плати працівникам таіншівитрати;

П –прибуток рекламної агенції,одержуваний віднаданнярекламнихпослуг;

Вт + П – не щоінше, яквартість;

>Пр –податок ізреклами,розрахованийвідповідно до ставки рекламу, що неможеперевищувативстановлених Декретом № 56розмірів, асаме: 0,1 %вартостіпослуг із установки тарозміщенняодноразовоїреклами; 0,5 %вартостіпослуг із установки тарозміщенняреклами натривалий годину:

>податок рекламакомерційнийвартість


>Пр = (Вт + П) x 0,001 чиПр = (Вт + П) x 0,005;

ПДВрозраховується так:

ПДВ = (Вт + П) x 0,2.

>Об’єктомобкладанняподатком ізреклами й ПДВє та сама величина —вартістьпослуг рекламної агенції.Податок ізрекламисплачується под годину оплатипослуг із установки тарозміщенняреклами.

 


>Висновок

>Податок ізрекламивстановлюється напідставіДекретуКабінету міністрів України “Промісцевіподатки йзбори “ та Закону України “Провнесеннязмін в Україну “Про системуоподаткування”.

Реклама –спеціальнаінформація проосіб чипродукцію, Якарозповсюджується вбудь-якійформі й вбудь-якийспосіб ізметою прямого чиопосерекованогоодержанняприбутку.

>Рекламоюрахуються усівидиоголошень йповідомлень, котріпередаютьінформацію ізкомерційноюметою задопомогоюзасобівмасовоїінформації,преси,телебачення,афіш,плакатів,рекламнихщитів,майна таодягу навулицях,магістралях, майданах,будинках,транспорті таіншихмісцях.

>Здійсненнярекламноїдіяльності виннепроводитись увідповідності із Законом України “Про рекламу” від 03.07.1996 року № 271/96 ВР.

>Об'єктомоподаткуванняєвартістьпослуг ( безподатку надоданувартість), щосплачується завиготовлення йрозміщенняреклами.

>Податок рекламисправляється заставкою врозмірі 0,1відсотка відвартостіпослуг завиготовлення йрозміщенняодноразовоїреклами та 0,5відсоткащомісячно – зарозміщенняреклами натривалий годину.


>ЛІТЕРАТУРА

1.rada.kiev.ua (>Верховна Рада України)

2.kmu.gov.ua (>Урядовий портал)

3.president.gov.ua (>ОфіційнеІнтернет –представництво Президента України)

4.minfin.gov.ua/ (>Міністерствофінансів України)

>5.Василик Про. Д.Теоріяфінансів.Підручник длястудентівекономічнихспеціальностей. До.:НІОС, 2000 р. - 416 з.


Схожі реферати:

Навігація