Реферати українською » Финансовые науки » Оцінка фінансового стану комерційної організації


Реферат Оцінка фінансового стану комерційної організації

Страница 1 из 8 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

Заснування освіти

«Приватний інститут управління і підприємництва»

Кафедра фінансів

>Допущена до захисту:

Зав. кафедрою,к.е.н. доцент

_________________Є.В.Васина

Дата ____________

>ДИПЛОМНАЯ РОБОТА

«ОЦІНКА ФІНАНСОВОГОСОСТОЯНИЯКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНІЗАЦІЇ»

Виконавець: Адамович Тетяна

>Игоревна

Курс 6сокр., група 2

Факультет: заочного навчання

Спеціальність: фінанси і кредиту

Науковий керівник:

зав. кафедрою фінансів,к.е.н., доцент

___________________Є.В.Васина


Мінськ 2009


>РЕФЕРАТ

Дипломна робота 71 стор., 36 табл., 34 джерела, 4 докладання. Робота складається з 3 розділів, 8 підрозділів.

Ключове слово у дипломній роботі: ОЦІНКА, АНАЛІЗ,ФИНАНСОВОЕ СТАН,ЛИКВИДНОСТЬ,ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ,КОЭФФИЦИЕНТ, БАЛАНС.

Об'єктом дослідження є Заснування «Республіканський центр олімпійської підготовки кінного спорту конярства» п.Ратомка Мінського району.

Предмет дослідження: фінансове становище організації, чинники, формують стійкість і платоспроможність організації.

Метою роботи є підставою оцінка фінансового становища організації.

Завдання – розробка ефективних методів оцінки й зміцнення стабільного фінансового становища підприємств АПК.

За виконання роботи використані методи горизонтального, вертикального, факторного аналізу. У процесі роботи проведено дослідження діючу пенсійну систему організації системи оцінки фінансового становища, методи його стабілізації.

У виконання дипломної роботи пройшли апробацію пропозиції щодо оцінці різних показників фінансового становища методами підстановок різних значень чинників.Областью можливого практичного застосування є фінансово-господарську діяльність підприємств агропромислового комплексу РБ.

Автор роботи підтверджує, що наведений у нійрасчетно-аналитический матеріал правильно і це об'єктивно відбиває стан досліджуваного процесу, проте запозичені з літературних та інших джерел теоретичні, методологічні стану та концепції супроводжуються посиланнями з їхньої авторів.

____________________>Т.И. Адамович


>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1. Теоретичні основи оцінки фінансового становища організації у умовах становлення ринкової економіки

1.1 Сутність категорії фінансове становище, завдання оцінки

1.2 Система показників оцінки фінансового становища організації, методики їх розрахунку

1.3 Коротка економічна характеристика Установи «>РЦОПКСиК»

2. Аналіз фінансового становища Установи «Республіканський центр олімпійської підготовки кінного спорту конярства»

2.1 Оцінка складу, структури та динаміки майна

2.2 Оцінка ліквідності і платоспроможності

2.3 Оцінка показників фінансової стійкості

2.4 Оцінка показників ефективності і інтенсивності використання капіталу

3. Шляхи поліпшення фінансового становища Установи «>РЦОПКСиК»

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННЫХИСТОЧНИКОВ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

У разі становлення соціально орієнтованою ринкової економіки великій ролі грає аналіз стану та оцінка фінансового становища організацій, що стає найважливішим чинником якого перебудови господарського механізму, і його успішного функціонування. Вочевидь, що з фінансової стану окремо взятих господарюючих суб'єктів залежить зрештою фінансова стабільність країни.

До найважливіших галузей народного господарства належить сільському господарстві, де є свої особливості формування та оцінки чинників фінансової стійкості господарюючих суб'єктів. Сучасна методика аналізу фінансового становища організацій Республіки Білорусь у мусить бути орієнтована насамперед виявлення внутрішньогосподарських резервів економічного та розвитку, захист вітчизняного виробника і підвищення конкурентоспроможності продукції.

Актуальність, наукова і практична значимість цієї проблеми, у сучасних умов й не дужеобобщенная розробленість методики аналізу фінансового становища організацій зумовили вибір теми даної дипломної роботи.

Метою дипломної роботи є підставою оцінка фінансового становища організацій, забезпечує своєчасну розробку та прийняття ефективних управлінські рішення.

Мета роботи обумовила постановку і рішення наступних завдань:

• теоретично обгрунтувати економічну сутність понять "фінансове становище" і "фінансова стійкість", визначити їхню соціальну значимість і взаємозв'язок;

• вивчити різні підходи до методикам оцінки фінансового становища господарюючих суб'єктів для зовнішніх й наявність внутрішніх користувачів аналітичної інформації та визначити концептуальні відмінності з вироблення ефективних рекомендацій щодо вдосконалення та розвитку;

• розробити науково обгрунтовані пропозиції щодо систематизації показників вивчення фінансового становища організацій, що використовуються зовнішніми і внутрішніми користувачами аналітичної інформації та вдосконаленню методики їх розрахунку і оцінки;

• розглянути, і вивчити методику експрес-аналізу фінансової стану організацій з урахуванням дослідження структури та змісту бухгалтерського балансу;

• розробити методику виявлення внутрішньогосподарських резервів зміцнення фінансового становища організацій з урахуванням технологічних особливостей сільського господарства;

• досліджувати діючі методики оцінки фінансового становища організацій для розробки рекомендацій щодо вдосконалення.

Об'єктом дослідження даної дипломної праці є причинно-наслідкових зв'язків (чинники), формують стійке фінансове становище Установи «>РЦОПКСиК», і навіть напрями підвищення його ефективності.

Предметом дипломної роботи є підставою фінансове становище організації у умовах становлення соціально орієнтованою ринкової економіки.

Інформаційній базою дослідження послужила спеціальна економічна література, Закони Республіки Білорусь у, нормативні акти Уряди Республіки Білорусь у й низки міністерств (Міністерства фінансів, Міністерства статисти та аналізу, Міністерства економіки, Міністерства промисловості.), матеріали дослідження стану технології, організації та управління виробничим процесом.

Теоретичною й методологічною основою під час написання дипломної праці є праці вітчизняних і зарубіжних провідних вчених у сфері економічного аналізу, чинне законодавство Республіки Білорусь у й Російської Федерації із розглянутого питання, матеріали науково-практичних конференцій і відстежуючи публікації періодичної преси.

У ході дослідження застосовувалися загальнонаукові методи дослідження (діалектика, аналіз, синтез, системного й комплексного підходи та інші), спеціальні прийоми економічного аналізу та статистики (угруповання, способи абсолютних і відносних різниць, ланцюгові підстановки, прийом скоригованих показників, балансовий метод, порівняння).

Застосування практично отримані дипломної роботі результатів сприятиме підвищення ефективності діяльності організації, прийняттю оперативних і економічно обгрунтованих рішень, відстеженню позитивних і негативних тенденцій у її роботи і своєчасному ними реагування.

Дипломна робота складається з реферату, запровадження, трьох глав, укладання, докладання і списку використаних джерел.


1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГОСОСТОЯНИЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗА УМОВ СТАНОВЛЕННЯРЫНОЧНОЙ ЕКОНОМІКИ

1.1 Сутність категорії фінансове становище, завдання оцінки

Розвиток ринкових відносин поставило господарючих суб'єктів різних організаційно-правових форм на такі жорсткі економічних умов, які об'єктивно зумовлюють проведення ними збалансованої зацікавленою політики щодо підтримці і зміцненню фінансового становища, в його платоспроможність і втрати фінансової стійкості. Оцінка фінансового становища є частиною фінансового аналізу. Характеризується певної сукупністю показників, відображених у балансі за станом певну дату. Фінансове становище характеризує у найзагальнішому вигляді зміни у розміщення засобів і джерел покриття.

Фінансове становище – найважливіша характеристика діяльності організації, відбиває забезпеченість фінансових ресурсів, доцільність і ефективність розміщення та ефективного використання, платоспроможність і фінансовий стійкість.

Сталий фінансове становище проявляється у платоспроможності господарюючого суб'єкту, у спроможності вчасно задовольняти платіжні вимоги постачальників відповідно до господарськими договорами, повертати кредити, виплачувати зарплату, вчасно вносити платежі до бюджету. [>11,с.14,88,236]

Економічний аналіз дає можливість своєчасно усунути згадані недоліки виявити резерви поліпшення фінансового становища організації (внутрішній аналіз), і навіть визначити, якою мірою гарантовані економічні інтереси при взаєминах із інші суб'єкти господарювання (зовнішній аналіз). Процес проведення аналіз передбачає такі етапи:

- оцінка наявності, складу і структури активів та його джерел, про причини і наслідків зміни;

- оцінка ліквідності і платоспроможності;

- оцінка фінансової стійкості;

- оцінка інтенсивності та ефективності використання капіталу.

Професійне управління фінансами неминуче вимагає глибокого аналізу, що дозволяє точніше оцінити невизначеність ситуації з допомогою сучасних кількісних методів дослідження. У зв'язку з цим істотно зростає пріоритетність й ролі фінансового аналізу, тобто комплексного системного вивчення фінансового становища організації та чинників її формування з оцінки ступеня фінансових ризиків і прогнозування рівня дохідності капіталу.

Фінансове становище організації характеризується системою показників, що відбивають стан капіталу процесі її кругообігу і можливість суб'єкта господарювання фінансувати своєї діяльності фіксований час.

У процесі постачальницькою, виробничої, збутової і втрати фінансової діяльності відбувається безперервний кругообіг капіталу, змінюються структура засобів і джерел формування, наявність і потребу фінансових ресурсів годі як наслідок – фінансове становище організації, зовнішнім виявом чого є платоспроможність.

Фінансове становище то, можливо стійким, хистким (>предкризисним) і кризовим. Здатність організації успішно функціонувати та розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів в мінливих внутрішньої і до зовнішньої середовищі, постійно підтримувати свою платоспроможність і інвестиційної привабливості у межах за припустимий рівень ризику свідчить про його усталеному фінансовий стан, і навпаки.

Задля більшої стійкого фінансового становища організація повинна мати гнучкою структурою капіталу й уміти організувати його рух в такий спосіб, щоб забезпечити постійне перевищення доходів витратами із метою збереження платоспроможності і створення умов для нормально функціонувати. [>4,с.246]

Фінансове становище організації, його стійкість і стабільність залежить від результатів виробничої, комерційних і фінансової складової діяльності. Якщо виробничий і фінансовий плани успішно виконуються, це позитивно впливає фінансове становище організації. Навпаки, внаслідок спаду виробництва та реалізації продукції відбувається підвищення його собівартості, зменшення виручки та незначною сумою прибутків і як наслідок – погіршення фінансового становища організації та її платоспроможності. Отже, стійке фінансове становище не грою випадку, а результатом вмілого управління всім комплексом чинників, визначальних результати фінансово-господарську діяльність організації.

Сталий фінансове становище позитивно впливає обсяги основний діяльності, забезпечення потреб виробництва необхідними ресурсами. Тому фінансову діяльність як переважна більшість господарську діяльність має бути спрямована забезпечення планомірного надходження й витрачання грошових ресурсів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власної родини та позикового капіталу і найефективніший його використання.

Процеси, які у вітчизняної економіці останнє десятиліття, наочно доводять, що економічне і соціальний стабільність суспільства в що свідчить залежить від фінансового становища організацій. Сталий фінансове становище одна із найважливіших умов його подальшого функціонування, що забезпечує платоспроможність, стійкість економічного розвитку і привабливість суб'єкта господарювання задля встановлення й підтримки з нею постійних фінансових відносин.

Сталий фінансове становище організації залежить, по-перше, від структури залучення іноземних і розміщення фінансових ресурсів суб'єкта господарювання, у якому забезпечується його стала платоспроможність, а, по-друге, від нашої здатності продовжувати свою господарську діяльність, як і час, і у віддаленому майбутньому, що у значною мірою визначається ефективним використанням фінансових ресурсів, отриманням прибутків і стабільного припливу коштів.

Підтримка у часі оптимальної структури залучення й розміщення капіталу грунтується на забезпеченні достатності постійного капіталу, може похвалитися низьким рівнем затребуваності, як на формування майна, який володіє низьким рівнем ліквідності, а й часткового його в ліквідних активах, що однією з основних вимог підтримки стійкою платоспроможності організації. [>1,с.44-56,62-70]

Ефективність використовуваних ресурсів суб'єкта господарювання проявляється у зростання її економічного потенціалу, обмеженому зростанням результатів функціонування, наслідком чого стане підвищення ліквідності активів, скорочення потреби у додаткових фінансових ресурсів годі, зростання прибутку й притоку коштів. Економічна ефективність дозволяє оцінити цінність прийнятих рішень, розкриває можливості й очікування потенційних інвесторів, і навіть здібності організації забезпечити раціональне використання ресурсів.

Ускладнення господарських зв'язків і механізму ринкових відносин, поява нових інструментів ринку, методів і коштів управління діяльністю викликали необхідність отримання додаткового інформації, яка забезпечила функціонування організації у умовах. Кількість варіантів розв'язання виникаючих проблем виросло, зросла і неправильного управлінського рішення. Тому необхідна достовірна оцінка фінансового становища організації. Це виявляєте вкрай важливою й актуальною проблемою як окремої організації, так Республіки Білорусь у загалом. Вочевидь, що з фінансового становища окремо взятих організацій, врешті-решт, залежить фінансова стійкість країни. Оцінка фінансового становища будь-якого господарюючого суб'єкт є важливим характеристикою своєї діяльності і фінансово-економічного добробуту, характеризує результат його поточного, інвестиційного і фінансового розвитку. Щоб забезпечить виживання організації у сучасних умовах, управлінському персоналу необхідно передусім вміти реально оцінити стійкість фінансового становища як частку своєї організації, і його існують і потенційних контрагентів.

Нині перед організацією, що прагне утвердитися у нових ринкових умов, стоїть проблема у вирішенні складного комплексу завдань із забезпечення стійкого фінансового становища. Сталий фінансове становище організації означає її структурну міцність і надійність, здатність швидко адаптуватися добистроменяющимся умовам господарювання. Сталий функціонування організації багато чому визначається його фінансової сталістю. [>4,с.248]

Сутність стійкого фінансового становища розкривається у забезпеченості запасів і витрат джерелами коштів на формування, раціональне використання власних іпривлеченних коштів. Завданням аналізу фінансового становища є повна оцінка розміру й структури активу і пасиву балансу, тобто слід визначити:

1) наскільки організація незалежна з погляду;

2) як змінюється рівень цієї незалежності;

3) чи відповідає стан її активів і пасивів завданням її фінансово-господарську діяльність.

Об'єктивна оцінка фінансового становища має важливе значення як для організації, так його партнерів, потенційних інвесторів.

Сталий фінансове становище формується у процесі всієї торговельно-господарську і той роботи і головне компонентом загальної стійкості. Лише цього разі можна говорити про таке стані ресурсів організації, у якому їх ефективне використання здатна забезпечити ритмічний процес збуту та її реалізації товарів, робіт і рівнем послуг, і навіть процес розвитку організації. Недостатньо стійке фінансове становище можуть призвести до втрати платоспроможності організації, викликати недовіру інвестори і партнерів, що в результаті можуть призвести до банкрутства організації. Натомість, надлишкова фінансова стійкість говорить про неефективному управлінні фінансових ресурсів і неповному використанні наявних резервів організація. Отже, можна дійти невтішного висновку, що сталий фінансове становище має характеризуватися таким станом фінансових ресурсів немає і управління ними, яка диктується вимогами ринку України і потребами розвитку організації. [>2,с.12-18]

Джерелами інформації з метою оцінки фінансового становища є: бухгалтерський баланс (форма 1), звіт прибутки і збитках (форма 2), звіт про рух джерел власні кошти (форма 3), звіт про рух коштів (форма 4), додаток до бухгалтерського балансу (форма 5) і звіт про про цільове використання отриманих коштів (форма 6), заповнені відповідно до постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь у від 17.02.2004 № 16 “Про бухгалтерської звітності організації”. Можуть також використовуватися дані аналітичного обліку, які розшифровують і деталізувають окремі статті звітності, дані статистичної звітності, фінансового і бізнес-планів.

фінансовий платоспроможність капітал ліквідність майно


1.2 Система показників оцінки фінансового становища організації, методики їх розрахунку

Одне з найважливіших прийомів аналізу є читання фінансової звітності вивчення абсолютних величин, які у звітності. Проте ця інформація, попри її значущість прийняття управлінські рішення, не достатня, бо дозволяє оцінити динаміку основних показників, місце господарюючого суб'єкту з-поміж подібних організацій, що актуально за умов конкурентної боротьби. Це досягається з допомогою:

 - складання порівняльних таблиць, виявлення абсолютного і відносного відхилення;

 - обчислення показників

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація