Реферати українською » Финансовые науки » Порівняльна характеристика бюджетного устрою двох держав: Україна та Німеччина


Реферат Порівняльна характеристика бюджетного устрою двох держав: Україна та Німеччина

>Міністерствоосвіти й науки України

КиївськийНаціональнийЕкономічнийУніверситет

>імені Вадима Гетьмана

>Лекція

натему:"Порівняльна характеристика бюджетного улаштую двох держав: Україна таНімеччина"

>Підготувала:

>Білецька ОльгаІгорівна,

студенткаІV курсу,ФЕФ,

спец. 6508, 17 група

>Київ – 2010


>Зміст

>Вступ

1.Бюджетна система

2.Міжбюджетнівідносини

3.Доходи тавидатки бюджету

>Висновки

>Додатки

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

 

>Бюджетна система —сукупністьсамостійнихвідокремленихвзаємопов'язанихміж собоюланок, у якіфункціонуютьбюджетнівідносини.

>Бюджетнийустрій — організація йпринципипобудовибюджетноїсистеми,їїструктури,розподілдоходів йвидатківміжокремимиланками,правовіосновифункціонуваннябюджетів,встановлення характерувзаємовідносинміж бюджетами,взаємозв'язокміжокремимиланкамибюджетноїсистеми.

>Бюджетнийустрій державизалежить відїї державного улаштую таадміністративно-територіальногоподілу. Тому дляпорівняння бюджетних систем двохкраїн яобрала Україну таНімеччину,оскількиці країнидоситьсуттєвовідрізняють одна відодної можнадужечіткопроаналізуватихарактернівідмінностіміжїхнімбюджетнимустроєм.

Уосновнійчастині ярозглянулабюджетнісистеми двох держав, бюджетний процес,міжбюджетнівідносини атакождоходи тавидаткибюджетів.

Усяінформація, котра був узята дляпорівняння двох бюджетних систем був узята ізнавчальнихпідручниківвітчизнянихавторів.


1.Бюджетна система

>Існує триваріантивиокремленнявидівбюджетів:

·створенняєдиного длявсієї країни бюджету назагальнодержавномурівні наоснові принципуцентралізаціїдержавнихкоштів уєдиномуфонді;

·створення лишерегіональних (>територіальних)бюджетів;

·створеннякількохрівнів бюджету наосновіпоєднання накожномурівніцентралізованихбюджетів.

>Бюджетнісистемиобохкраїнпобудована затретімваріантом .

Українаєунітарною Державою тому вонмаєдворівневубюджетну систему, щоскладається із державного тамісцевихбюджетів. Усукупностіцібюджетистановлятьзведений бюджет України.Адміністративно Українаподілена на 24області таАвтономнуРеспубліку Крім (>хоча ймаєавтономію, але йїї бюджетприрівнюється до обласного), котрі на свійчергуділяться нарайони,міста, села, селища тарайони умістах. Тому склад місцевого бюджету наведень удодатку 1маєтрирівневий характер.

>Німеччинаєфедеративноюреспублікою (>офіційнаназва –ФедеративнаРеспублікаНімеччина).Німеччинамаєтрирівневубюджетну систему, таскладається із федеративного, земельного й общинного бюджету, щотакожпояснюєтьсяїїадміністративно-територіальнимподілом.АдміністративноНімеччинаподілена наземлі, округи іобщини.Земель 16 –Баден-Вюртемберг,Баварія,Берлін, Бранденбург, Бремен, Гамбург, Гессен,Мекленбург-ПередняПомеранія,НижняСаксонія,ПівнічнийРейн-Вестфалія, Рейнланд-Пфальц, Саар,Саксонія-Ангальт,Шлезвіг-Гольштейн йТюрінгія.ТакожНімеччинамає 11тисяч громад (громад), котріоб‘єднуються в округи.Усіземлімаютьширокі праваавтономії. Так,кожна землямає своюконституцію,свій парламент,прем‘єр-міністра, суди. разомбюджети, то й в Україні,складають Єдинийзведений бюджет,показникиякогозвільнені від повторногообрахунку,пов‘язаного звзаєминамиміж бюджетамирізнихрівнів.

2.Міжбюджетнівідносини

>Міжбюджетнівідносини –цевідносиниміж Державою тамісцевими органами влади із приводу забезпеченнявідповіднихбюджетівкоштами длявиконанняпокладених нимифункцій .

Метарегулюванняміжбюджетнихвідносин – забезпеченнявідповідностіміжповноваженнями табюджетними ресурсами, котріповиннізабезпечувативиконанняцихповноважень .

За напрямамивзаємовідносинміж бюджетамивідносиниможуть бутивертикальними тагоризонтальними.

>Вертикальнівиникаютьміж бюджетамирізнихрівнів,безпосередньопов‘язанихміж собою вієрархічнійструктурі.

>Горизонтальнівиникаютьміж бюджетами одногорівня.

У Українімаютьмісцетакіформивзаємовідносин:

1.бюджетнесубсидіювання;

2.вилученнякоштів;

3.взаємнірозрахунки;

4.бюджетніпозички.

>Бюджетнасубсидіювання – передачакоштів із бюджетувищогорівня добюджетівнижчогорівня набезповоротнійоснові.Види бюджетнихсубсидіювань:бюджетнадотація;бюджетнасубсидія;бюджетнасубвенція.

>Вилученнякоштів –обернена бюджетномусубсидіюванню, асамебюджетнійдотації;ценадлишоккоштів, щовиникає умісцевих бюджетах настадії бюджетногопланування.

>Взаємнірозрахунки –виникають впроцесівиконаннібюджетів приумовізмін уперерозподілідоходів йвидатківміж бюджетамирізнихрівнів.

>Бюджетніпозички –виникають впроцесівиконаннябюджетів;тимчасова передачакоштів ізвищогорівня бюджету донижчого.

У Бюджетногокодексі України передбаченеспеціальниймеханізмміжбюджетнихтрансфертів, котрі, у своючергу,базуються нафінансових нормативибюджетноїзабезпеченості тавідповіднихкоригуючикоефіцієнтах.

>Фінансовий нормативбюджетноїзабезпеченостівикористовується длярозподілуміжбюджетнихтрансфертів.Цей нормативвизначаєтьсяділеннямзагальногообсягуфінансовихресурсів, щоспрямовуються нареалізацію бюджетнихпрограм, накількістьмешканців чиспоживачівсоціальнихпослуг тощо.

>Фінансовінормативибюджетноїзабезпеченості длямісцевихбюджетівкоригуютьсякоефіцієнтами, щовраховуютьвідмінності увартостінаданнясоціальнихпослугзалежно від:кількості населення таспоживачівсоціальнихпослуг;соціально-економічних,демографічних,кліматичних,екологічних таіншихособливостейадміністративно-територіальниходиниць.

>Вертикальнийрозподіл:трансферти, котрінадаються із державного бюджету Українимісцевим бюджетам. УДержавномубюджеті України затверджуєтьсяобсягдотаціївирівнювання тасубвенційокремо для бюджету АРК, шкірного ізобласнихбюджетів,бюджетів міст обласногопідпорядкування,районнихбюджетів,бюджетів міст Києва та Севастополя, містреспубліканськогопідпорядкування, атакожкоштів, щопередаються доДержавного бюджету ізмісцевихбюджетів,якщоєпідстави длянадання таотриманняміжбюджетнихтрансфертів.

>Горизонтальнийрозподіл:якщо впевномумісцевомубюджетівиникаєнадлишоккоштів понадзапланований, тоцінадлишковікоштиможуть бутивилучені тапередані доіншого місцевого бюджету.

УНімеччинімеханізм вертикального та горизонтальногофінансовоговирівнюванняєдоситьскладний. Дляакумуляціїресурсів напотребифінансовоговирівнюваннястворенийФедеральний фондфінансовоговирівнювання.Вінформується зарахуноквідрахуваньчастиниподатку надоданувартість.

>Якщозростанняфінансових потреб земель носитистійкий характер й неможе бутипокрите зарахуноккороткостроковихзаходів, воно таслугуєпідставою для збільшення їхньогочастки в цьомуподатку.

>Своїособливостімає і система горизонтального чиміжземельногофінансовоговирівнювання:міжокремими землями, атакожусередині земель,між громадами, котрівходять у склад.ЗгідноКонституції ФРНфінансовосильнішіземлінадаютьдопомогуфінансовослабшим землям. Уосновісистемилежитьбазовий принципвирівнюванняподатковихдоходів на свою душу населення.Метоювирівнюванняє збільшеннядоходівфінансовослабких земель дорівня 95% відсередньогорівняподатковихнадходжень на свою душу населення по всіх землях вцілому. землі, щомаютьнадлишокфінансовихресурсів 100-102% відсередньогорівнядоходів на свою душу населення по ФРН, невідраховуютькошти напотребифінансовоговирівнювання.Вониперебувають у такзваніймертвійзоні. землі із доходами 102-110% на свою душу населення відсередньогорівнявідраховують 70%ресурсів, щоперевищуютьсереднійрівень. землі із доходами, щоперевищують 110% відсередньогорівня, весьнадлишок понадцейрівеньперераховують напотребивирівнювання.

75% від ПДВрозподіляютьміж бюджетами земельпропорційночисельності населення , атакожвідповідноекономічній йдемографічнійситуації.Інші 25%йдуть у Фондфінансовоговирівнювання земель.Критерієм длянаданнякоштів із Фондуслугуєобсягдоходів земель й громад на свою душу населення. Для цогорозраховуються 2показника:

·первиннийфінансовийпотенціал – сумаподатковихнадходжень у бюджетземлі + 50%надходжень у бюджет громад, котрівходять у складцієїземлі, віднайбільшихподатків.

·середнійфінансовийпотенціал – суманайбільшихподатків, котрінадходять убюджети всіх земель й всіх громад, щорозділена начисельність населення ФРН й помножена начисельність населеннякожноїокремовзятоїземлі.Допомогуодержують тихземлі, у якіфінансовіможливостістановлять менше 95%.

>Такожіснує Фонднімецькоїєдності –спеціальнафінансоваустанова длявирівнюванняфінансовогопотенціалусхідних земель, котрі входили у складколишньої НДР.Кошти фондуформуються зарахуноквнесків із федерального бюджету йбюджетів земель таіншихджерел.

бюджет влададохідвидаток

3.Доходи тавидатки бюджету

>Доходи бюджету –цеекономічнівідносини, котрівиникають у держави ізгромадянами,підприємствами,установами,організаціями впроцесіформування бюджетного фонду держави;це тихкошти, щонадходятьдержаві упостійнекористування набезповоротнійоснові.

У Українівідповідно до Бюджетного кодексу доходами бюджетує:

·податковінадходження;

·неподатковінадходження;

·доходи відоперацій ізкапіталом;

·офіційнітрансферти.

>Податковінадходження:податки наприбуток;податки навласність;збори заспеціальневикористанняприроднихресурсів;внутрішніподатки натовари йпослуги;податки наміжнароднуторгівлю тазовнішніоперації,іншіподатки.

>Неподатковінадходження:доходи відвласності тапідприємницькоїдіяльності;адміністративнізбори таплатежі,доходи віднекомерційного тапобічного продаж;надходження відштрафів тафінансовихсанкцій таінші.

>Доходи відоперацій ізкапіталом:надходження від продаж основногокапіталу;надходження від продаждержавнихзапасівтоварів;надходження від продажземлі йнематеріальнихактивів,інші.

>Офіційнітрансферти: відорганів державногоуправлінняіншихрівнів;з-за кордону; ізнедержавнихджерел.

>Німеччина.Формуваннядоходіввизначаєцілу системуфінансовихканалів, , через котрі до стратистікаютьсякошти відфізичних йюридичнихосіб.Податковінадходженнястановлять 4/5 всіхдоходів бюджету, причому на 2/3податковінадходженняформуються зарахунокпрямихподатків, 1/5складаютьіншідоходи. У ФРНрозрізняють 40податків,загальнимисеред якіє:прибутковий;податок накорпорації;податок із обороту;податок на зарплатню,податок напальне;податок на підприємства.

Дофедеральнихподатків належати:доходи відфінансовихмонополій;митнізбори;податок звантажного автотранспорту;разовийподаток намайно;податок накористьЄС.

>Податкова система земельохоплюємайже 25податків:податки намайно,спадщину, под годинупридбанняземельної ділянки, наавтомобілі,проведеннялотереї таін..

>Видатки бюджету –цеекономічнівідносини, котріскладаютьсяміж Державою із одного боці,юридичними йфізичними особами ізіншого, наоснові якіздійснюється процесвикористаннякоштівцентралізованого фондугрошовихкоштів зарізниминапрямами.

Україна. Склад й структуравидатків:

· назагальнодержавніфункції (у томучислівидатки наобслуговування державногоборгу) 13%

· оборона 7%

· громадський порядок, безпека йсудова влада 8%

·економічна діяльність 16%

·охоронанавколишнього природногосередовища 1%

·ЖКГ 2%

·охороназдоров‘я 13%

· духовний йфізичнийрозвиток 3%

·освіта 20%

·соціальний захист йсоціальне забезпечення 17%

>Видаткибюджетів УкраїниплануютьорганисистемиМіністерствафінансіввідповідногорівня.

Увиконаннівидатковоїчастинибюджетівприймають доля:органисистемиМіністерствафінансів,органи державного казначейства,банківськіустанови,розпорядники йодержувачі бюджетнихкоштів йконтрольно-ревізійнеуправління.

>Німеччина. Нацентральний урядприпадаютьнаступнівитрати:

·економічнівитрати (із них 90% іде нафінансуваннявиробничоїінфраструктури:будівництво іутриманняавтошляхів,аеродромів,федеральноїзалізниці йпошти);

·військовівитрати 25-30%

·витрати назовнішнівідносини;

·соціальнівитрати(основначастина), особливотакі з статтею, якпенсії,виплатидопомоги збезробіття,перенавчаннябезробітних йфінансуваннябірж роботи,допомоги принародженні та догляду задитиною ;

·витрати нафінансовесприяння окремихгалузей,виробництв йрегіонів;

·витрати на науку таосвітувідбуваються черезміністерстводосліджень йтехнологій 2,9%

·витрати наутриманняадміністративногоапарату 3%.


>Висновки

>Спільне тавідміннеміжбюджетнимустроєм України таНімеччини.

Україна ФРН
>Бюджетна система

2рівнева:

·державний

·місцевий

3рівнева:

·федеративний

·земельний

·общинний

>Всібюджетиоб‘єднані взведений бюджет
>Бюджетний процес
>Бюджетнийрікспівпадає ізкалендарним фатальністю
>Міжбюджетнівідносини
>Горизонтальні тавертикальнівідносини

>Вертикальний:переданнякоштів намісцевийрівеньздійснюється із державного бюджету;

>Горизонтальний:вилученнякоштіввідбуваєтьсяякщо умісцевихбюджетівіснуєнадлишокдоходів(доходивищепланових),вилучається весьнадлишок тапередається доіншихмісцевихбюджетів.

>Вертикальний:вирівнюваннявідбуваєтьсярахуноккоштів із 1) Федерального фондуфінансовоговирівнювання; 2) Фондунімецькоїєдності;

>Горизонтальний:якщоіснуєнадлишоккоштів у земельні бюджетах:

>Якщонадлишок 100-102% - мертва зона,кошти невилучаються;

102-110% -вилучається 70%надлишку

>Більше 110% -вилучаються усінадлишковікошти.

>Доходи тавидатки
>Основнимджереломдоходівєподатковінадходження
>Більшачастинавидатківприпадає наосвіту >Більшачастинавидатків -соціальнівитрати

>Додаток 1

>Складовізведеного (>консолідованого) бюджету України


Списоквикористаноїлітератури

1.Бюджетна система:навч.Посібник /К.М. Владимиров,Л.О.Абсава, Л. В. Владімірова,Т.К.Мінза. – До.: Кондор, 2009. –220с.

2.Бюджетна система України:навч.посібн. /М.І.Карлін. – До.: Знання, 2008. –429с. – (>Вищаосвіта XXIстоліття). –Бібліогр.:с.424-428.

3.Бюджетна система України:навч.посібник / Л. В. Фещенко,П.В.Пронза, Н.В.Кузьминчук;М-воосвіти й науки України. – До.: Кондор, 2008. –440с.

4.Бюджетна система України:навч.посіб. / Ю.В.Пасічник. –2-ге вид.,переобл. йдоповн. – До.: Знання, 2008. –670с. – (>Вищаосвіта XXIстоліття).

5.Фінансовісистемизарубіжнихкраїн:навч.посіб. /Л.ОМиргородська. – До.: Центрнавчальноїлітератури, 2003. –240с.

6.Фінанси:підручник /С.І.Юрій,Л.М.Алексеєнко,І.В.Зябковський,О.П. Кириленко таін.. за ред.С.І. Юрія, В.М.Федосова. – До.: Знання,2008.-611с.

7.Фінанси: курс дляфінансистів:навч.посібник /В.І.Оспіщев,О.П. Близнюк, Л. П.Лачкова, Т.А.Ставерська; за ред..В.І.Оспіщева. – До.: Знання,2008.-567с.

8.Фінансовісистемизарубіжнихкраїн:навч.посібн. /Ю.М. Руденко, В.В.Токар;Міністерствоосвіти й науки України,ДВНЗ "Київськийнац.екон. ун-т ім.. В.Гетьмана". – До.:КНЕУ, 2010. –347с. –Бібліогр.:с.336-337.


Схожі реферати:

Навігація