Реферати українською » Финансовые науки » Види діяльності та доходи підпріємств АПК


Реферат Види діяльності та доходи підпріємств АПК

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>ВСТУП

>Формуванняринковоїекономіки Україниздійснюється шляхомзапровадження новихсуспільно-економічнихвідносин, котрібазуються наіснуванні нових формвласності таспособівгосподарювання. Уумовахперебудови народногогосподарства та переходу наінтенсивнішляхирозвитку рольекономічногоаналізунеухильнозбільшується. Прививченніпитаньобліку тааналізусільськогосподарськоїдіяльності, особливотакоїважливої у наше годинуїїгалузі, яктваринництво,потрібно матір наувазі, що відполіпшенняпоказниківвикористанняресурсів,передусім таких якпродуктивність роботи,матеріаломісткістьпродукції тафондовіддачазалежитьпідвищенняорганізаційно-технічного тасоціально-економічногорівнярозвиткувиробництва. У своючергу відпоказниківвикористаннявиробничихресурсівзалежитьпоказникобсягувиробництва в натуральному йвартісномувиразі, атакожсобівартість тарозподілпродукції.Розглянемоаналізосновних ізцихфакторів -ефективністьвиробництва тарозподілупродукціїтваринництва в одному згосподарств –сільськогосподарськомувідкритомуакціонерномутоваристві “>Браїлівське”смт.БраїлівВінницькоїобласті.

Усільськомугосподарстві України таїїгалузяхвідбуваютьсядокоріннізміни векономічнихвзаємовідносинах,з’являютьсяновіорганізаційніформивиробництва тареалізаціїпродукції. Уумовахринковоїекономікиуспішневеденнявиробничої йкомерційноїдіяльностінеможливе безналежноорганізованогообліку таекономічногоаналізу,якийпередбачаєзбір,опрацювання танаданняекономічноїінформації дляприйняттяобґрунтованихуправлінськихрішень,розрахунку йсплатиподатків,складаннязвітності.

>Специфічним способомвзаємодіїлюдини зприродоює діяльність. Усі, щомає людина -це результатїїдіяльності.Господарська діяльністьвключаєпостачання,виробництво тареалізаціюпродукції.

>Ринковіпроцеси, щовпливають назмінуобсягіввиробництва йреалізаціїпродукціїсільськогогосподарстваістотновпливають наповедінку “>собівартості“продукції, але вприбуток. Умірупосиленняцихтенденційзбільшується потребатоваровиробників вінформації прозатрати навиготовленняпродукції таїїреалізацію,адже усільськогосподарськихпідприємствахрослинництвоєпровідноюгалуззю, від йогорозвиткузалежитьвиробництвопродукціїтваринництва йзначноюмірою забезпечення населення країнинайважливішими продуктамихарчування, апромисловості –сировиною.

>Собівартістьпродукціїєнайважливішимпоказникомекономічноїефективностіїївиробництва. Унійвідбиваються усісторонигосподарськоїдіяльності,акумулюютьсярезультативикористання всіхвиробничихресурсів.Відїїрівнязалежатьфінансовірезультатидіяльності підприємства,темпирозширеноговідтворення,фінансовий стансуб’єктівгосподарювання,конкурентоспроможностіпродукції.Об’єктомнашогодослідження було бобраносільськогосподарськевідкритеакціонернетовариство “>Браїлівське”смт.БраїлівВінницькоїобласті, яку в основномузаймаєтьсявирощуваннямрослинницьких татваринницькихвидівпродукції.

Метанаписаннярозрахунково-графічної роботиполягає до того,щоб наосновілітературнихджерел йдіючої практикиорганізаціїобліку йаналізувиробництва тарозподілупродукціївиявитиіснуючі тутнедоліки йрозробитиконкретніпропозиціїщодовдосконаленняаналізу увідповідності додіючихвимогринковоїекономіки.

Уходінаписаннярозрахунково-графічної роботивикористовувались роботивітчизняних тазарубіжнихавторів,нормативніакти поорганізації йметодиціобліку тааналізу,рекомендаціїнауково-досліднихустанов, атакожфактичніматеріали базовогогосподарства, району,статистичнийматеріал.


>РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНЕОБҐРУНТУВАННЯВИДІВДІЯЛЬНОСТІ ТАДОХОДІВПІДПРИЄМСТВ АПК

>дохідопераційна діяльністьризик

1.1Оглядекономічнихджерелвидівдіяльності тадоходівпідприємств АПК

>Поняття „>доходидіяльності”багатогранне.Багатовчених,науковців врізнічасивисвітлювали свої думищодокатегорії „>доходи”, їхнього подивися часторозходилисьщодокласифікаціїдоходів, їхнівизначення.

>Працінауковцівстворюютьпідґрунтя длякваліфікованоїоцінкидосліджуваних вкурсовійроботіпитань,прийняттяефективнихуправлінськихрішень уфінансово-господарськійдіяльності, без чогошанси науспіх уконкурентнійринковійборотьбізначнозменшуються.

Отже,пропонуємодіяти заподібноюсхемою йспочаткупереглянемопершоджерела істини (>таблиця 1.1).

 

>Таблиця 1.1 >Спеціальналітература звивченнявидівдіяльності тадоходівсільськогосподарськихпідприємств

>Літературнеджерело Короткийзміст >Визначення, цитата,коментар
1 2 3
>1.АлебросовВ.Я.Витрати тадоходи привиробництвіоригінального таелітногонасіннязернових культур //Економіка АПК. – 2008. – №7. – З. 80-86 >Поданийпереліквитрат, щоздійснюєпідприємство привиробництвінасіннязернових культур, тафактори,щовпливають наформуванняціни наданупродукцію, таотримання з цогоприбутку. Дляорганізаціїоблікудоходів напідприємстві
>2.Алексіюк Л.Проблемиформуванняприбуткугосподарюючимисуб’єктами //Економіка,фінанси, право. - 2007. -№12. -С.36-39 >Розглядаються йпроблемиформуванняприбутку атакожфактори, щовпливають наотриманнядоходівдіяльності (>зокремаризики)

>Дохід невиникає сампо-собі, ізметою йогоотриманняпідприємствоздійснюєрізноманітніоперації (>операційні,інвестиційні,фінансові,господарські)кожна із якісупроводжуєтьсяризиком.

>Кожен виддіяльностіспроможнийгенерувати своївидиризиків - так,існують

>виробничі,інвестиційні,фінансовіризики. Отже діяльністьгосподарюючогосуб’єктавимагаєпоявиризику, величинаякого прямопропорційновпливає на величинуотримуваного прибутку
>3.Бондур Т.А.Загальновиробничівитрати, якелементвиробничоїсобівартості врослинництві //Економіка АПК. – 2008. – №1. –С.126-130 >Описаний складзагальновиробничихвитрат та їхньоговплив насобівартістьпродукціїрослинництва, схемаотриманняфінансового результату Дляорганізаціїоблікудоходів напідприємстві
>4.Бондур Т.А. Рольоблікової політики підприємства ворганізаціїоблікувиробництвапродукціїрослинництва //Економіка АПК. – 2008. – №10. – З. 81-84 >Розкрито суть тазначенняоблікової політики длядіяльності підприємства привиробництвіпродукціїрослинництва Дляорганізаціїоблікудоходів напідприємстві
>5.Бондур Т.А.Собівартістьпродукціїрослинництва, як чинникїїконкурентоспроможності //НауковийвісникНаціонального аграрногоуніверситету. – 2008. – №120. – З. 235-239 >Розглянутовитрати, щовключаються привизначенісобівартостіпродукціїрослинництва йотриманняфінансового результату Дляорганізаціїоблікуфінансовихрезультатів напідприємстві
>6.Борович О.В.Непрямівитрати: склад таобліктрансакційнихвитратсільськогосподарськихпідприємств //Агросвіт. – 2008. – №10. – З. 17-20 >Даневизначення «>непрямихвитрат»,визначено склад тадетальнийоблікданихвитрат всільськогосподарськихпідприємствах,визначенняфінансового результату Дляорганізаціїоблікудоходів напідприємстві
>7.Войтенко Т. М.Облікова політика //Податки табухгалтерськийоблік. >Подаютьсяетапискладання наказу прообліковуполітику Дляорганізаціїоблікудоходів напідприємстві
– 2010. – №1/2. – З. 16-22
>8.ГерасимчукІ.М.Визначенняпитомої вагивиручки відреалізаціїсільськогосподарськоїпродукції //Бухгалтерія всільськомугосподарстві. 2004 -№13-14.С.6-9 >Розглядаєтьсяекономічнийзмістдотацій тасубсидій,дохід відреалізаціїсільськогосподарськоїпродукціївласноговиробництва тазагальнийдохід,отриманийпідприємством >Дотації —це сумагрошовихкоштів, щовиділяється із бюджетупідприємствам, у якізатрати навиробництво неперекриваютьсяотримуваними доходами.Дотаціїздійснюють-ся в порядку бюджетногорегулювання набезоплатній йбезповоротнійоснові, а їхньоговикористання, як правило, немаєцільовогопризначення
>9.Глибницька Р.Облік йрозподілвитратдопоміжнихвиробництв //Бухгалтерськийоблік й аудит. – 2009. – №4. – З. 11-19 >Розкрито складвитратдопоміжнихвиробництв їхньогооблік тарозподіл Дляорганізаціїоблікувитрат напідприємстві
>10.Гудима О.В.Управлінськийоблік таоперативнийаналіздоходіввиробництва за центрамивідповідальності // Держава й реґіони.Економіка йпідприємництво. – 2008. – №6. – З. 79-83 Детальновисвітленийоблікдоходіввиробництва за центрамивідповідальності Дляорганізаціїоблікудоходів напідприємстві
>11.Іванова Н.А.Удосконаленнябухгалтерськоїзвітностісільськогосподарськихпідприємств //ЕкономікаАПК.-2008. -№6. –>С.71-72 >Розглядається процесуправліннясільськогосподарськимпідприємством та запитанняоблікової політики >Розкриваючибухгалтерськузвітністьнеобхідновраховуватипотреби всіхрівнівуправління дляпідвищенняроліінформації вуправліннідіяльністюсільськогосподарськихпідприємств.
>12.ІголкінІ.В.Впливактивізаціїпідприєм-ства в Україні наформуваннядоходів бюджету/І.В.Іголкін //Формуванняринко-вихвідносин вУкраї-ні. –ISSN 01-103. – 2007. - № 4. – З. 20-23 >Розглядаєтьсявплив наформуваннядоходів бюджетові уринковихумовахгосподарювання >Висвітлено запитаннявпливуактивізації підприємства наформуваннядоходів бюджету, атакожвпливдоходів нафінансовірезультатидіяльностіпідприємств в Україні
>13.Камінська Т.Г.Обліквитрат та >Визнаннявитрат тадоходівдіяльностіс.-г.підприємств >Дохід,пов’язаний знаданнямпослуг,визнаєтьсявиходячизі
>доходівдіяльностіс-гпідприємств //Економіка АПК. – 2004. - №8.-С.24-26 >ступенязавершеностіоперації ізнаданняпослуг на дату балансу,якщоможе бутидостовірнооцінений результатоперації.Оцінкаступенязавершеностіоперацій проводитися шляхом:вивченнявиконаної роботи;визначенняпитомої вагивитрат підприємства

>14.Кодацький В.П.

>Окремі запитаннязростаннядоходів держави йпідприємств /В.П.Кодацький //Актуальніпроблемиекономіки. –ISSN 21-482. – 2007. - №11. – З. 50-56

>Розглядаються запитаннязростаннядоходів держави йпідприємств >Дохід –це,насамперед, збільшенняекономічнихвигід увиглядінадходженняактивів чизменшеннязобов’язань, котріприводять дозростаннявласногокапіталу.Дохід невиникає сампо-собі, ізметою йогоотриманняпідприємствоздійснюєрізноманітніоперації (>фінансові,господарські).

>15.Кодацький В.П.

>Окремі запитаннязростаннядоходів держави йпідприємств//Актуальніпроблемиекономіки. –ISSN 21-482. – 2007. - №12. – З. 50-56

>Розглядаються запитаннязростаннядоходів держави йпідприємств >Дохід відреалізаціїпродукціївизнається за таких умів:покупцевіпереданіризики івигоди,пов’язані із правомвласності напродукцію; сума прибуткуможе бутидостовірновизначена;євпевненість, що врезультатіопераціївідбудеться збільшенняекономічнихвигід підприємства
>16.Колос М.М.Бухгалтерськийоблік тареалізаціяправомочностівласників наотримання прибутку всільськомугосподарстві //Формуванняринковихвідносин в Україні. -2008. - №5. - З. 94-99. >Дослідженнясучасного стануреалізації права надохід та.обґрунтуванняметодичнихпідходіворганізаціїоблікурозрахунків задивідендами. >Потребуєвдосконаленняметодологіяобліку та аудитувідносинвласності,насамперед із точкизорунеобхідності забезпеченняреалізаціїтакоїправомочностівласників, як декларація проотримання прибутку, щоє особливоактуальним длясучасних умівсільськогогосподарства йбезпосередньопов'язано із іншим татретімобліковимизавданнями.Завданняоблікурозвиваються йнабуваютьбільшогозначення, щопов'язано ізнеобхідністювідбитку вобліку прававласності.
>17.Кононенко М.П.Обґрунтуванняоптимізаціїнормативнихвитрат навиробництвосільськогосподарськоїпродукції //Економіка АПК. – 2009. – №6. – З. 31-40 >Висвітленонормативнийпідхід дорозрахункуцін насільськогосподарськупродукціювиходячи знормативів витратактивів ітехнологійвиробництва Дляорганізаціїоблікувитрат напідприємстві
>18.КорольоваО.І. Концепціюрозвиткубухгалтерськогооблікувитрат в Україні //Економіка,фінанси, право. – 2008. – № 7. – З. 13-17 >Розкрито сутьвитрат тависвітлено методику їхньогообліку Дляорганізаціїоблікувитрат напідприємстві

Таким чином,зробившиоглядлітературнихджерел, можназробитивисновок, щоцільовафункціябухгалтерськогооблікувиробництвавимагаєвідповіді натакі запитання: що було бвитрачено, де було бвитрачено, для чого було бвитрачено, якпроходив процесвитрат, на що буливитраченіпредмети.

З цоговитікає, що зданихбухгалтерськогообліку винне бути видно: стільки й якіресурсів було бвитрачено навиробництво, їхньогонатуральні тавартісніпараметри, що надостаннючергу якщообумовлюватиформуваннядоходів тафінансовихрезультатівпідприємств.

1.2Нормативно-правове забезпеченняоб’єктадослідження

Уостанні рокта в Українівідбуваютьсяглибокіекономічнізміни,зумовленіпроцесами розбудовіринковоїекономіки.

Цевимагає відсуб’єктівпідприємництва,фахівців, котріпрацюють напідприємствах АПКглибшогоопанування науки йводночаспідвищеннясвоєїкомпетентності внормативних актах, щорегулюють практикуфінансовихвідносин.

Алі, на шкода, процес розбудовіринковихвідносин,зламу старого укладугосподарського життясупроводжуєтьсязростаннямкількості й масштабомпротиправнихдій урізних сферахфінансовихвідносин.Йдеться пропротиправні дії в сферіоподаткування,ціноутворення,розрахунків навітчизняному тазовнішньому ринках й в сферііншихвідносин усуспільстві. Не знаті закон –невигідно.

>Нормативнідокументи ізорганізації тавивченнявидівдіяльності тадоходівсільськогосподарськихпідприємствнаведені утаблиці 1.2.

 

>Таблиця 1.2 >Нормативнідокументи ізпитаньвивченнявидівдіяльності тадоходівсільськогосподарськихпідприємств

№п/п Документ >Зміст документа Девикористовується
1 2 3 4
1 >Конституція Україниприйнята нап’ятійсесіїВерховної Заради України 28.06.1996 р. Основаправовоїбази України, наякійбудується діяльність всіхпідприємствнезалежно від формвласності Дляздійсненнягосподарськоїдіяльності підприємства
2 >Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. №436-ІV >Визначаєосновні засадигосподарювання в Україні йрегулюєгосподарськівідносини, щовиникають упроцесіорганізації таздійсненнягосподарськоїдіяльностіміжсуб’єктамигосподарювання Дляорганізаціївідносин напідприємстві та за його межами
3 Пробухгалтерськийоблік тафінансовузвітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. №996-XIV >Визначаєправові засадирегулювання,організації,веденнябухгалтерськогообліку таскладанняфінансовоїзвітності в Україні Дляорганізаціїбухгалтерськогообліку йскладанняфінансовоїзвітності
4 >Положення (стандарт)бухгалтерськогообліку 1 «>Загальнівимоги дофінансовоїзвітності»затв.НаказомМіністерствафінансів України від 31.03.1999 р. № 87 >Визначаються позначка, склад йпринципипідготовкифінансовоїзвітності тавимоги довизнання йрозкриттяїїелементів >Використовується прискладанніфінансовоїзвітності
5 >Положення (стандарт)бухгалтерськогообліку 2 «Баланс»затв.НаказомМіністерствафінансів України від 31.03.1999 р. № 87 >Визначаютьсязміст й форма балансу тазагальнівимоги дорозкриття його статей >Використовується под годинузаповненняфінансовоїзвітності
6 >Положення (стандарт)бухгалтерськогообліку 5 «>Звіт провласнийкапітал»затв.НаказомМіністерствафінансів України 31.03.1999 р. № 87 >Визначаютьсязміст й формазвіту провласнийкапітал йзагальнівимоги дорозкриття його статей >Використовується под годинузаповненняфінансовоїзвітності
7 >Положення (стандарт)бухгалтерськогообліку 6 «>Виправленняпомилок йзміни уфінансовихзвітах»затв.НаказомМіністерствафінансів України від 28. 05.1999 р. № 137 >Визначається порядоквиправленняпомилок,внесення тарозкриттяіншихзмін уфінансовійзвітності >Використовується под годинузаповненняфінансовоїзвітності та привиправленніпомилок вній
8 >Методичнірекомендації позастосуваннюрегістрівбухгалтерськогообліку: НаказМіністерствафінансів України від 29.12.2000 р. № 356 >Методичнірекомендаціїспрямовані наузагальнення урегістрахбухгалтерськогообліку (методомподвійногозапису)інформації пронаявність й рухактивів,капіталу,зобов'язань тафактифінансово-господарськоїдіяльностіпідприємств йорганізацій >Використовується дляорганізаціїбухгалтерськогообліку
9 Планрахунківбухгалтерськогооблікуактивів,капіталу,зобов'язань йгосподарськихопераційпідприємств йорганізацій: НаказМіністерствафінансів України від 30.11.1999 р. № 291 >Встановлює планрахунківбухгалтерськогооблікуактивів,капіталу,зобов'язань йгосподарськихоперацій >Веденняобліку напідприємствах йорганізаціях України
10 >Інструкція прозастосування Планурахунківбухгалтерськогооблікуактивів,капіталу,зобов'язань йгосподарськихопераційпідприємств йорганізацій: НаказМіністерствафінансів України від 30.11. 1999 р. № 291 >Встановлюєпризначення й порядокведеннярахунківбухгалтерськогообліку дляузагальнення методомподвійногозаписуінформації пронаявність й рухактивів,капіталу,зобов'язань тафактифінансово-господарськоїдіяльностіпідприємств,організацій таіншихюридичнихосіб >Використовується под годинуздійсненняопераційпов’язаних ізгосподарськоюдіяльністю підприємства
11 >Цивільний кодекс Українивiд 16.01.2003 №435-IV >Регулюютьсяособистінемайнові тамайновівідносини (>цивільнівідносини),засновані наюридичнійрівності,вільномуволевиявленні,майновійсамостійності їхніучасників >Використовується приздійсненігосподарськоїдіяльності підприємства
12 >Методичнірекомендаціїщодозастосуваннярегістрівжурнально-ордерноїформиобліку длясільськогосподарськихпідприємств: НаказМіністерствааграрної політики України від 4.06.2009 р. № 390 >Відображаєузагальнення урегістрахбухгалтерськогооблікуінформації пронаявність й рухактивів,капіталу,зобов'язань тафактифінансово-господарськоїдіяльностісільськогосподарськихпідприємств >Використовується дляорганізаціїобліку приздійсненігосподарськоїдіяльності підприємства
13 >Положення (стандарт)бухгалтерськогообліку 31 ">Фінансовівитрати"затв.НаказомМіністерствафінансів України від 28.04.2006 р. № 415 >Визначаєметодологічні засадиформування убухгалтерськомуоблікуінформації профінансовівитрати таїїрозкриття уфінансовійзвітності >Використовується привідображеніфінансовихвитрат уфінансовійзвітності
14 Прогосподарські товариства: Закон України від 23.12.97 р. № 769 / 97 >Визначаєпоняття,видигосподарських товариств, правила їхньогостворення,діяльності, атакож права,обов'язки їхньогоучасників йзасновників >Використовується приздійсненігосподарськоїдіяльності підприємства
15 Про підприємства в Україні: Закон України від 27.03.91 р. № 888-12 >Визначаєвиди йорганізаційніформипідприємств, правила їхньогостворення,реєстрації,реорганізації йліквідації,організаційниймеханізмздійснення нимипідприємницькоїдіяльності вумовах переходу доринковоїекономіки >Використовується дляздійсненняпідприємницькоїдіяльності підприємства
16 >Методичнірекомендаціїщодоскладаннярозпорядчого документа прообліковуполітику підприємства: НаказМінагрополітикиУкраїнивід 17.12.2007 р. № 921 >Визначаєосновні правиласкладання наказу прообліковуполітику підприємства >Використовується дляскладання наказу прообліковуполітику
17 ПроПримітки дорічноїфінансовоїзвітності: НаказМіністерствафінансів України від 29.11.2000 р. № 302 >Визначаютьсязміст й формаприміток дорічноїфінансовоїзвітності йзагальнівимоги дорозкриття їхні статей >Використовується длязаповненніфінансовоїзвітності
21 >Методичнірекомендації ізплануванняобліку йкалькулюваннясобівартостіпродукції (>робіт,послуг)сільськогосподарськихпідприємств: НаказМіністерствааграрної політики України від18.05.2001р. №132 >Встановлюютьсяосновніметодикалькулюваннясобівартостісільськогосподарськоїпродукції Дляплануванняобліку йкалькулюваннясобівартостіпродукції (>робіт,послуг)сільськогосподарськихпідприємств
22 >Положення продокументальне забезпеченнязаписів вбухгалтерськомуоблікузатв.НаказомМіністерствафінансів України від 24.06.1995 р. № 88 >Встановлює порядокстворення,прийняття йвідображення убухгалтерськомуобліку, атакожзберіганняпервиннихдокументів,обліковихрегістрів,бухгалтерськоїзвітностіпідприємствами >Використовується призаповненніфінансовоїзвітності

Отже,оглянутінормативно-правовіактидаютьможливістьзрозуміти йусвідомитисутністьформуваннядоходів напідприємствах. Наосновірозглянутихджерел можнапроаналізувати йвдосконалитидіючу систему.

>Вітчизнянезаконодавство далеко ще недосконале, адосягненняефективності у доходахпідприємствпотрібно матірдовершенізакони, котрі брегулювали їхнього порядок.Важливим тутєзапозиченняіноземногодосвідувстановленнязаконодавчихактів тавпровадження його вукраїнськійпрактиці ізурахуваннямрівнярозвиткуекономіки.


>РОЗДІЛ 2. >ВИДИДІЯЛЬНОСТІ ТАДОХОДИПІДПРИЄМСТВ АПК

2.1Економічна сутьвидівдіяльності тадоходівпідприємств АПК

>Відповідно до господарського кодексу Українипідприємство –цеосновнаорганізаційна ланка народногогосподарства України,самостійнийгосподарюючийсуб’єктякийздійснюєвиробничу,науково-дослідницьку такомерційну діяльність ізметоюзадоволеннясуспільних потреб йотриманнявідповідногоприбутку.

>Підприємство якгосподарюючийсуб’єктздійснюєрізнівидигосподарськоїдіяльності, незаборонені законом держави,самостійнорозпоряджаєтьсявиробленоюпродукцією,отриманоювиручкою відїїрозпродажу, доходом зякоговираховуютьприбуток,якийпідприємствозалишає всвоємурозпорядженні. Упроцесівиробничо-господарськоїдіяльності наСВАТ “>Браїлівське”постійноздійснюєтьсякругообігкоштів,тобтовкладеннякоштів увиробництво ізметоювиготовленняпродукції таотриманнявиручки відїї продаж.Забезпеченнягрошовихнадходжень,потрібних длявідшкодуваннявитратвиробництва і обороту,своєчасноговиконанняфінансовихзобов'язань перед Державою, банками таіншимисуб'єктамигосподарювання,формуваннядоходів йприбуткуєнайважливішоюстороноюдіяльностіпідприємств.Положеннями (стандартами)бухгалтерськогообліку (>П(С)БО)встановленовідповіднівимогищодовизнання прибутку закожним виглядомдіяльності.Складаючифінансовузвітність, до тогочислі форму 2 „>Звіт профінансовірезультати”,показникислідвносити врозрізівидівдіяльності.Згідно новихстандартівбухгалтерськогообліку підприємстваможутьздійснюватирізнівидидіяльності,класифікація які наведена на малюнку 3.1.                                                                                        

 >ОсновнаФінансова

 >ІншаопераційнаІнвестиційна

>Рис. 2.1Видидіяльності підприємства, згідно ізнаціональними стандартамибухгалтерськогообліку

>Звичайна діяльність -цебудь-яка діяльність підприємства, атакожоперації, щоїїзабезпечують чивиникаютьвнаслідокздійсненнятакоїдіяльності.Прикладомзвичайноїдіяльності наСВАТ «>Браїлівське»може бутивиробництво тареалізаціяпродукції (>робіт,послуг),розрахунки ізпостачальниками йзамовниками,працівниками,банківськимиустановами,податковими органами тощо.Списаннязнеціненихзапасів,курсовірізниці,економічнісанкціїтежвідносять дозвичайноїдіяльності якоперації щоїїсупроводжують.

>Надзвичайна діяльність -операції чиподії, котрічітковідрізняються відзвичайної й неочікується, що смердотіповторюватимуться часто чи регулярно. Цеможе бутистихійне хвацько,техногеннааварія,пожежа тощо.

>Звичайна діяльністьрозподіляється наопераційну,фінансову,інвестиційну.

Най-більшийобсягопераційприпадає наопераційну діяльність.Операційна діяльністьцеосновна таіншаопераційна діяльність, що неєфінансовою чиінвестиційною.Основна діяльність -цеоперації,пов’язані ізвиробництвом тареалізацієютоварів (>робіт,послуг), щоєголовноюметоюстворення підприємства йзабезпечуютьосновнучастку його прибутку. Доіншоїопераційноїдіяльностівідносятьоперації ізреалізаціївалюти,реалізаціївиробничихзапасів,знеціненнязапасів,штрафи,пені заневиконаннягосподарськихдоговорів,обслуговуваннядитячихсадків, оперативнаорендаосновнихзасобів таінші. Закожним виглядомдіяльностідохідвизнається якзростанняекономічнихвигід, котріотримані чипідлягаютьотриманню врезультатіреалізаціїтоварів,продукції,послуг,іншихактивів, а й урезультатівикористанняактивів підприємстваіншими сторонами (увиглядівідсотків, дивідентів,роялті).Визначення прибутку забухгалтерським йподатковимобліком незбігається.Усірозрахунки із бюджетом уСВАТ “>Браїлівське”побудовано наосновіподатковогообліку. Схемуформуваннядоходів,витрат,прибутків тазбитківпідприємстввідповідно донаціональнихстандартівбухгалтерськогообліку,зображено на рис. 2.2.

>Доходи (>прибутки) >Витрати (>збитки)

>виробництво >управління >збут
>Функції
>основна >інша >фінансова >інвестиційна
>Операційна >Інша
>Звичайна >Надзвичайна
>Видидіяльності

>Рис. 2.2Класифікаціядоходів,витрат,прибутків йзбитків

>Згіднодіючихнаціональнихстандартівбухгалтерськогооблікудоходикласифікуються натакідвівеликігрупи:доходи відзвичайноїдіяльності та віднадзвичайнихподій.

>Визнанідоходи відзвичайноїдіяльностікласифікуються за такимигрупами:

-дохід (>виручка) відреалізаціїпродукції (>товарів,робіт,послуг);

-іншіопераційнідоходи;

-фінансовідоходи;

-іншідоходи.

 

2.2Формування прибутку відреалізаціїпродукції (>робіт,послуг)

>Головнимджереломдоходів відопераційноїдіяльностієгрошовікошти,отримані відпокупців йзамовників.Операційна діяльність, як правило,єосновнимджерелом прибутку підприємства. У доходах відопераційноїдіяльностіСВАТ “>Браїлівське”важливемісцепосідаютьдоходи (>виручка) відреалізаціїпродукції (>робіт,послуг).

>Процесвиробництва тареалізаціїзавершуєтьсядоведеннямпродукції доспоживача.

>Реалізаціяпродукції (Т — Р') —цекінцевастадіякругообігукоштів підприємства (Р — Т ... У ... Т' — Р'), котрає йоговажливимпоказником. Рухтоварів йкоштівстворюєпідґрунтяекономічнихвідносинміжвиробниками,постачальниками,посередниками йпокупцями.

Дляпідприємства-виробникареалізаціяпродукціїєсвідченням, що вона заспоживчимивластивостями,якістю таасортиментомвідповідаєпотребампокупців,суспільномупопиту.

Напрактиціможутьвикористовуватись дваметодивизначення моментуреалізаціїпродукції:

а) методнарахування —продукціювідвантажено чивідпущеноспоживачу (>відбулосяпередавання прававласності);

б)касовий метод — здобутокошти нарахунокпостачальника зареалізованупродукцію.

Уобохвипадкахусірозрахунково-платіжнідокументимають бутиоформленівідповідно дочинногозаконодавства.Реалізаціяпродукціїзавждипередбачаєзмінуформивартості (Т — Р), тому бартер, чипрямийтоварообмін (Т — Т), не можнавважатиреалізацієюпродукції. За бартерногообмінутоварів невідбувається рухукоштів, немаєнадходженьвиручки відреалізаціїпродукції,тобто невідбуваєтьсязміниформивартості. На превеликий шкода, векономіці Українище ідосізалишаєтьсязначноюпитома вагитоварообміннихбартернихоперацій.

>Податковізобов'язанняпідприємств уподатковомуобліку,пов'язані ізреалізацієюпродукції (>товарів,робіт,послуг),виникають заподії (>однієї із двох —відвантаженняпродукції чиотриманнякоштів), щовідбуласяраніше.Виняткомємалі підприємства, девиручка відреалізаціїпродукції (>робіт,послуг)визначається лише закасовим методом.

Отже,існуютьрізніметодичніпідходи довизнання прибутку (>виручки) заподатковим йбухгалтерськимобліком.

Так,одержаний відпокупця аванс затовари, котріщейому невідвантажені,відображатиметься вбухгалтерськомуобліку яккредиторськазаборгованість заодержаними авансами,оскільки недотриманопершоїумови, колипокупцевіпередаютьсясуттєвіризики йвигоди,пов'язані із правомвласності товару.Водночас уподатковомуоблікуцінадходженнявизнаватимуться доходом, заякимвиникаютьподатковізобов'язання.

як було бщойно сказано,однією ізважливих уміввизнання прибуткуєможливістьдостовірноїоцінкивитрат,пов'язаних ізодержаннямуказанихдоходів.Стосовнобартернихоперацій, то сума прибутку забартерним контрактомвизнається засправедливою (>ринковою)вартістюактивів, котріодержані чипідлягаютьодержаннюпідприємством,зменшеною чизбільшеноювідповідно на сумупереданих чиодержанихгрошовихкоштів.Якщосправедливувартістьактивів, котріотримані чипідлягаютьотриманню забартерним контрактом,визначитинеможливо, тодохідвизначається завартістюактивів,переданих зацимбартерним контрактом.

>Зростаннябартернихоперацій в Українізумовленекризовим станомплатежів.Багатопідприємств за шлюбомкоштів нарахункахзмушенікористуватисябартернимиопераціями.

>Згідно ізчиннимгосподарськимзаконодавствомбартерніопераціїнинівключаються узвітність ізреалізаціїпродукціїпідприємств, щопевноюміроюспотворюєреальний стансправ.

>СВАТ “>Браїлівське” ,здійснюючигосподарську діяльність,можеотримуватидоходи відреалізаціїпослуг — окремих чисупутніх доіншоїдіяльності (>громадськехарчування, продажівтоварів ізнаступнимобслуговуванням тощо).

>Особливостівизнання прибутку вбухгалтерськомуобліку віднаданняпослугСВАТ “>Браїлівське”випливаютьзіспецифікиданого видугосподарськихоперацій.Дохід,пов'язаний ізнаданнямпослуг,визнаєтьсявиходячи ізрівнязавершеностіоперації ізнаданняпослуг на дату балансу,якщоможе бутидостовірнооцінений результатцієїоперації.Існуютьпевніособливостівизнання прибутку зацільовогофінансуваннягосподарськоїдіяльностіпідприємств,організацій таіншихюридичнихосіб.Цільовефінансування невизнається доходомдоти, доки неіснуєпідтвердження того, що воно таотримане тапідприємствовиконуєумовифінансування.Інакшекажучи,цільовефінансуваннявизнається доходомпротягом тихийперіодів, у яківизнаютьсявитрати,пов'язані ізвиконанням умівцільовогофінансування.

>Доходи (>виручка) відреалізаціїгрупуються за такими видамидіяльності:

-реалізаціятоварів;

-реалізаціяготовоїпродукції;

-виконанняробіт танаданняпослуг.

>Виручка відреалізаціїпродукції >цефінансовакатегорія, котравиражаєгрошовівідносиниміжпостачальниками йспоживачами товару.

>Виручка відреалізації —це сумакоштів, котрінадійшли напоточнийрахунок підприємства в банку чи вкасу підприємства від продажтоварів танаданняпослуг.Вонаєосновнимджереломгрошовихдоходів йфінансовихресурсівпідприємств.

>СВАТ “>Браїлівське”визначає якпланову, то йфактичнувиручку відреалізаціїпродукції. Для забезпеченняправильностіїївизначеннянадзвичайноважливезначеннямаютьдані прорізницюміж годиноювідвантаження й годиною оплатипродукції;питома ваги поставок ставокпродукції запопередню оплату; поставок, котрі будутьоплаченіпротягомодного-трьохмісяців послевідвантаження; поставок за бартером;зміндебіторськоїзаборгованості.Узагальненнятакоїінформаціїдаєзмогуспрогнозуватиреальненадходженнягрошовихкоштів у плановомуперіоді (>місяць, квартал,рік).

>Проаналізуємонасампередзагальну структурудоходівгосподарстваСВАТ “>Браїлівське”, тавизначимочастку вонирезультатів відопераційноїдіяльності (>таблиця 2.1).

 

>Таблиця 2.1 >Аналіз складу таструктуридоходівСВАТ «>Браїлівське» за 2007 – 2009 рр., тис. грн.

>Показники 2007 р. 2008 р. 2009 р. >Відхи-лення Темпзрос-тання, %
Сума >Питома ваги, % Сума >Питома ваги, % Сума >Питома ваги, %
>Дохід(виручка) відреалізаціїпродукції 11397,7 82,69 28331,1 83,07 56887 69,23 45489,3 499,1
>Операційнідоходи 2255,1 16,36 5751 16,86 25159
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація