Реферати українською » Финансовые науки » Податкова облікової на прикладі Комсомольського райпо


Реферат Податкова облікової на прикладі Комсомольського райпо

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Запровадження

Будь-яка діюча комерційна організація має історію свого існування. Проте це було б ще одним, що у будь-якому разі «етапи великого шляху» цієї організації знайдуть свій відбиток у регістрах бухгалтерського обліку. І ось, на додаток до звітності, сформованої по бухгалтерським правилам, результати фінансово-господарчої діяльності компанії за період її знайдуть відбиток й у податкових регістрах, сформованих відповідно до принципами податкового обліку.

Податковий облік - поняття досить-таки нове для вітчизняної економіки. Понад те, до набрання чинності глави 25 таки Податкового кодексу РФ це словосполучення вживалося не у тому, щоб охарактеризувати частина облікової роботи бухгалтера чи іншого фінансового фахівця для підприємства, лишень як позначення обов'язки підприємства стати на облік у податковій органі за місцем свого перебування, і навіть за місцем розташування відокремлених підрозділів, нерухомого майна чи транспортних засобів.

Податковий облік дає можливість уявити повної картини податкового стану підприємства. У ньому є всеосяжна інформація по податкових платежах, що дозволяє управляти процесом господарської діяльності й контролювати стан розрахунків із бюджетом.

Податковий облік може бути скрупульозним і ідеальним. Чіткість обліку, його абсолютна зрозумілість і легка читаність необхідні, насамперед, самому бухгалтеру, щоб матимуть можливість приймати важливі рішення на гранично стислі терміни.

Саме тому організація податкового обліку мають забезпечувати виконання дисконтних завдань в мінімальні строки й з великим якістю.

Метою виконання роботи є підставою вивчення організації облікового процесу на конкретному прикладі. І тому у роботі поставлені і вирішені такі:

- вивчити поняття податкового обліку, виявити його принципи і завдання;

- з прикладу досліджуваного підприємства розглянути постановку податкового урахування витрат, вивчити порядок відображення витрат податковому обліку підприємства;

- розглянути основні елементи облікової політики Комсомольськогорайпо та напрями підвищення ефективності.

Як приклад у роботі використана документація і звітність Комсомольськогорайпо.


1. Завдання та організаційні принципи податкового обліку

 

1.1 Визначення й завдання податкового обліку

У Росії її поняття «податковий облік» щодо нове. Як до окремого виду обліку податковий облік довгий час значився конструкцією «облік з оподаткування».

Визначення податкового обліку дано у статті 313 таки Податкового кодексу:

«Податковий облік - система узагальнення інформації визначення податкової бази податку основі даних первинних документів, згрупованих відповідно до порядком, передбачених справжнімКодексом».[1]

Податковий облік ведеться з метою формування повною і достовірною інформації про порядок обліку з оподаткування господарських операцій, здійснюваних платником податків у протягом звітного (податкового) періоду , і навіть забезпечення інформацією внутрішніх та зовнішніх користувачів контролю за правильністю, повнотою і свій- тимчасовістю обчислення та сплати до бюджету податку.

З метою обчислення прибуток паралельно бухгалтерського обліку ведеться податковий облік, тобто угруповання даних із первинних документів мають у аналітичні регістри на формування податкової бази.

Аналітичні регістри - зведені форми систематизації даних податкового обліку за звітний період згрупованих без розподілу за рахунками бухгалтерського обліку.

Система податкового обліку організується платником податків самостійно виходячи з принципу послідовності застосування і правил податкового обліку.

Порядок ведення податкового встановлюється в облікову політику з оподаткування, у якій також висвітлюються самі регістри податкового обліку (Додаток 1).

Форми регістрів та його заповнення розробляється платником податків самостійно й більше додається до облікову політику організації.

Дані податкового обліку мають відбивати порядок формування суми прибутків і витрат порядок визначення частки витрат, врахованих з оподаткування нинішнього року періоді, суми залишків витрат що підлягає до віднесенню на витрати на наступному податковому періоді, порядок формування суми створюваних резервів, і навіть суми боргу розрахунків з бюджетом.

Підтвердженням даних податкового обліку є:

1. первинні документи, включаючи довідку бухгалтера

2. аналітичні регістри податкового обліку

3. розрахунок податкової бази

4. податкові декларації

Податковий облік необхідний здобуття права обчислити податку з прибутку. Але правила, встановлені главою 25 таки Податкового кодексу, такі, що зробити це виходячи з лише даних бухгалтерського обліку неможливо.

На відміну від бухгалтерського обліку, де всі регламентовано, у податковій обліку немає жорстких стандартів, і правил. Податковий кодекс надає бухгалтеру свободу вибору і передбачає, що фірму самостійно вирішить, як вести податковий облік.

Методи податкового обліку:

>1.Введение спеціальнихучетно-налогових показників і понять, що базуються на даних бухгалтерського обліку, і використовуються лише заради цілей оподатковування.

Потрібно наскільки можна максимально зблизити бухгалтерську і податкову дисконтну політику: встановлення способи амортизації основних засобів і нематеріальних активів, списання матеріально-виробничих запасів у виробництво, визначення виробничої собівартості продукції, оцінки незавершеного виробництва та готової своєї продукції складі тощо. Тоді багато операцій, відбиті у бухгалтерському обліку, будуть без зміни брати участь у розрахунку прибуток.

>Сближать податковий і бухгалтерський облік який завжди вигідно. Приміром, якщо фірма вибирає єдиний метод нарахування амортизації - лінійний, то величина зносу проти іншими методами зменшується, а сума податку майно збільшується. Картку рахунки, зворотний відомість та інші бухгалтерські документи можна використовувати як регістрів податкового обліку.

>2.Установление спеціальних правил формуванняучетно-налогових показників відмінних бухгалтерськихучетно-финансових правив і методик.

>3.Определение методу обліку, формування оподатковуваної бази.

>4.Интрепретация і тлумачення деяких загальноприйнятих положень лише заради цілей оподатковування.

>5.Установление податкового дисконту (фіктивного податку з оподаткування).

>6.Определение кожного виду податків свого податкового періоду.

>7.Установление спеціальних податкових регістрів й інший податкової документації.

Головне завдання податкового обліку - сформувати повну і достовірну інформацію у тому, як враховано з оподаткування кожна господарська операція. Серед інших завдань податкового обліку можна назвати оцінку залишків незавершеного виробництва, готової продукції, товарів відвантажених платниками прибуток відповідно до вимог п.1ст.319 НК РФ.

Бухгалтерський і повномасштабний податковий облік здійснюються виходячи з таких основних принципів:

Принцип господарюючою одиниці. Він у тому, що майно господарюючого суб'єкту (юридичної особи) має бути осібно з його засновників І що господарюючою одиницею є решта організацій, має самостійний бухгалтерський і податкова баланс.

Принцип чинного підприємства. Він у тому, що господарюючий суб'єкт передбачається функціонуючим протягом невизначено великого проміжку часу. Тому немає жодного необхідності виробляти переоцінку активів підприємства. Матеріальні ресурси, які було використано під час виготовлення продукції, виконанні робіт і послуг, реалізуються у складі по продажним цінами.

Принцип збереження інформації. Він у тому, що у документах було зроблено певна запис, вона обов'язково надасть свій вплив дальший хід подій і підприємства.

Принцип взаємозв'язку подій і явищ. Він у тому, що бухгалтерська чи податкова запис як проводки завжди зачіпає дві статті, проте господарські операції записуються по дебету один і за кредитами іншого рахунки. Коли якась суму із однієї статті вибула, вона обов'язково з'явиться на другий статті, записаній у цій проведенні.

Принцип порівнянності цінностей і операцій. Він у тому, що це записи виробляються з використанням загальноприйнятих одиниць виміру: натуральних, трудових, грошових. У кінцевому підсумку, вся бухгалтерська і податкова інформація, представляється в грошах. Це дозволяє зіставляти, складати і вичитати неоднорідні чинники господарську діяльність підприємства.

Принцип облікового періоду (принцип періодичності). Він у тому, ніби керівникам підприємства його засновникам, і навіть різним контролюючим і зацікавленим органам необхідна періодична інформацію про станом справ. Показник прибутку (чи чистий прибуток), отриманої за обліковий період, є основним критерієм з метою оцінки роботи організації за певний період.

Принцип консерватизму. Для підприємства, яке може бути існуватиме невизначено довго у майбутньому, немає достатньої визначеності у цьому, яка інформація належить до минулим чи майбутнім звітним періодам. З іншого боку, невизначеною є і - оцінка ступеня прибутковості підприємства. Тому визнання факту одержання прибутку має здійснюватися з часткою обережності.

Принцип нарахувань. Він у тому, що з визначенні величини прибутку обсяг реалізованої продукції повинен зіставлятися з її собівартістю, незалежно від цього, коли сталася оплата. Цей принцип передбачає хорошу кредиторську репутацію покупця, що дає обгрунтовану упевненість у отриманні у майбутньому суми платежу.

Принцип ув'язування доходів з витратами. Він у тому, визначення прибутку методом нарахувань необхідно, щоб наукових і виробничих витрат було тільки ті, які належать до діяльності поточного періоду й не ставляться до доходів майбутніх періодів.

Принцип послідовності. Він у тому, що облікова політика підприємства повинна послідовно застосовуватися рік у рік, а то й з'являться досить вагомі підстави його зміни.

Принцип взаємозв'язку бухгалтерського і податкового обліку у тому, що податкового законодавства пред'являє додаткових вимог до ведення бухгалтерського обліку. Це спричиняє необхідності коригувань прибутку з оподаткування за величиною й часово отримання.


1.2 Відмінність нормативному регулюванні та методиці бухгалтерам податкового обліку

Історично можна говорити про відносну незалежності виникнення та розвитку систем бухгалтерського обліку, і оподаткування. Спочатку бухгалтерський облік виник як інтернаціональне явище, неможливо прив'язана конкретним державним кордонів і регульоване державною владою. Облік (у сенсі) виник поза зв'язку з утворенням та розвитком держави. Єдиним джерелом його становлення була господарську діяльність.

З 2003 року нове «Становище по бухгалтерського обліку розрахунків за податком з прибутку» (>ПБУ 18/02). Воно вимагає організовувати бухгалтерський облік в такий спосіб, щоб її допомогою можна було збагнути оподатковуваний прибуток.

Дані податкового обліку має бути ясно:

- як визначають доходи і підприємства;

- як визначають частку витрат, врахованих з оподаткування у звітній періоді;

- як і сума залишку витрат (збитків), які підлягають віднесенню на витрати наступних звітних періодах;

- як формують суму резервів;

- який заборгованість до бюджету з податку прибуток.

Підтвердженням даних податкового обліку є первинні документи, розрахунок податкової бази, аналітичні регістри податкового обліку.

Аналогічно бухгалтерського обліку, визначення Податковим Кодексом Російської Федерації основних правил ведення податкового обліку виходить з формулюванні набору його базових принципів.

Розглянемо головні відмінності бухгалтерського і податкового обліку в організаціях, пов'язані із освідченням окремих витрат. Це відображення курсових валютних ісуммових різниць.

До найбільшим відмінностям бухгалтерського і податкового обліків в організаціях належить формування балансову вартість основних засобів і відбиток їхньої наступної амортизації.

Бухгалтерський і податкова обліки неправильно розставляють акценти у цій темі, пропонуючи методи і підходи, не підкріплені науковими дослідженнями. Через війну занадто велику увагу приділяється різновидам обчислення сум амортизації і обліку різниць з-поміж них.

Основні кошти - потужний економічний мультиплікатор, та їх питому вагу у складі торгової націнки звичайно перевищує 4%, тому дослідження кількох варіантів використання амортизаційних відрахувань немає великою практичною значимості, тоді як термін технічного використання коштів і капітального ремонту основних засобів незаперечно важливіше. Оскільки для цього стоїть безпеку життю і здоров'я персоналу організації, тобто. схоронність людського капіталу, що у складі торгової націнки з відрахуваннями в соціальні фонди може становити величини 40%.

У цьому слід пам'ятати, що технічний капітал (кошти) є власністю засновників, а людський капітал - предмет занепокоєння кожної окремої особистості. Але це вже проблема державного підходи до економіці.

Нині операції з основні засоби у бухгалтерському і податковому обліках відбиваються роздільно. Розбіжність у сумах амортизаційних відрахувань є часове, від нього обчислюється сума прибуток, що у вигляді поправки вноситься зі знаком плюс чи мінус сумою прибуток, розрахованого за даними бухгалтерського обліку. Механізм обліку, відповідно до згаданої ПоложенняПБУ 18/02, то, можливо відбито так.

Якщо податковому обліку амортизаційні відрахування нижче, тож податкова прибуток вищою, і податку з прибутку більше, то робляться такі проводки:

>Дт 99 -Кт 68 - нарахована сума прибуток у бухгалтерському обліку поточного періоду;

>Дт 09 -Кт 68 - відбито різниця у вигляді відкладеного податкового активу:

>Дт 68 -Кт 51 - оплачена сума прибуток, збільшена за даними податкового обліку.

Якщо ж у податковій обліку амортизаційні відрахування вище, тож податкова прибуток менший прибуток і податку з прибутку менше, то оформляються такі записи:

>Дт 99 -Кт 68 - нарахована сума прибуток у бухгалтерському обліку поточного періоду;

>Дт 68 -Кт 77 - відбито різниця у вигляді відкладеного податкового зобов'язання;

>Дт 68 -Кт 51 - оплачена сума прибуток, зменшена за даними податкового обліку.

Рахунки 09 "Відкладене податкові активи" і 77 "Відкладене податкові зобов'язання" уведено підрозділи до План рахунків бухгалтерського обліку наказом Мінфіну РФ від 07.05.2003 р. N38н.


Глава 2. Організація податкового урахування витрат Комсомольського РПО

 

>2.1.Организационно-економическаяхарактеристика Комсомольського РПО

Кожне, підприємство є і функціонує серед зовнішнього середовища й усвідомлення її значення визначає успішність діяльності.

Зовнішню середу діяльності споживчій кооперації району формують: держава, конкуренти, постачальники, покупці.

Комсомольський район перебуває у південно-західній частиніЧувашской Республіки з відривом 120 кілометрів від р. Чебоксар: межує зКанашским,Яльчикским,Батиревским,Ибресинским районами. Районний центр з. Комсомольське є перспективним. Це з тим, що район має сприятливе географічне розташування. Райцентр перебуває у 30 кілометрів від р.Канаш - Залізничного вузла державного значення. З столицею район пов'язаний шосейній дорогий, між населеними пунктами зв'язок здійснюється з допомогою автомобільного транспорту. Хороше транспортне становище дозволяє підтримувати активні економічні зв'язки з багатьма областями і республіками країни.

Чільне місце економіки Комсомольського району належить сільського господарства. На його території розміщено 3 колгоспів, 25 сільськогосподарських кооперативів та інших. Всього налічується 8743 особистих підсобних господарств і 378 членів дачних (садово-городніх) товариств. Це свідчить про тому, що у районі є певні сировинні ресурси для закупівель. Чисельність району 28800 людина. Район вважається густонаселеним. Усього 54 населені пункти. В усіх життєвих населених пунктів є роздрібна торговельна мережа споживчій кооперації.

>Райпо зі своєї організаційно - правової формі є споживчим суспільством, і розвивається структурне підрозділ регіональної потуги та федеральної системи споживчій кооперації.

Взаєминирайпо з органами місцевого самоврядування визначаютьсяСоглашениями.Райпо веде багатогалузеву діяльність є бюджетоутворюючою структурою, сумлінним платником

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація