Реферати українською » Финансовые науки » Організація розрахунків у міжнародній торгівлі


Реферат Організація розрахунків у міжнародній торгівлі

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>ЗМІСТ

>ВСТУП

1.СУТНІСТЬРОЗРАХУНКІВ УМІЖНАРОДНІЙТОРГІВЛІ

1.1Поняття йвидиміжнароднихрозрахунків

1.2Способи платежу вміжнароднихрозрахунках

2ФІНАНСОВІАСПЕКТИМІЖНАРОДНИХРОЗРАХУНКІВ

2.1Ціноутворення вміжнароднійторгівлі

2.2Валютно-фінансові таплатіжніумовиміжнароднихоперацій

2.3Аналізякостівиконанняконтрактнихзобов’язань ззакордонними

3Практичначастина

3.1Горизонтальний тавертикальнийаналіз балансу тазвіту профінансовірезультати

3.2Факторнийаналіз результатуопераційноїдіяльності підприємства

3.3Фінансово-коефіцієнтнийаналіздіяльності підприємства

3.4Визначення типуфінансовоїстійкості підприємства

3.5Визначенняопераційного тафінансового циклу підприємства

3.6Оцінкаймовірностібанкрутства підприємства

>ВИСНОВКИ

СПИСОКВИКОРИСТАНОЇЛІТЕРАТУРИ

>Додаток А

>Додаток Б


>ВСТУП

>Актуальність тими.Основою дляпроведенняміжнароднихрозрахунківєзовнішняторгівля,оскількинасамперед унійвиявляєтьсявідносновідокремлена форма рухувартостей уміжнародномуобороті черезрозбіжності вчасівиробництва,реалізації таоплатітоварів, атакожзавдякитериторіальнійрозрізненостіринківзбуту.

>Метоюнаписаннямоєїкурсової роботиєдослідженнярозрахунків уміжнароднійторгівлі,розглядціноутворення,способів платежу тааналізуякостівиконанняконтрактнихзобов’язань уміжнароднійторгівлі.

>Міжнароднірозрахункиохоплюютьторгівлю товарами тапослугами, атакожнекомерційніоперації,кредити й рухкапіталівміжкраїнами, у томучислівідносини,пов’язані ізбудівництвомоб’єктів за кордоном йнаданнямекономічноїдопомогикраїнам.

Предметдослідження:розрахунки уміжнароднійторгівлі

>Міжнароднаторговельнаопераціярозпочинається із продаж товаруекспортеромімпортеру.Процес продажявляє собоюобмінтоварів нагрошовийеквівалент. Зюридичногопоглядуторгівля —це акт, под годинуякоговласність (товар)передаєтьсяоднієюстороною (>продавцем)другій (>покупцю) вобмін наотриманугрошовувартість.Ефективна організаціярозрахунківсприяє нормальномукругообігукоштів,забезпечуєбезперебійністьреалізаціїпродукції.

>Міжнароднаторгівляєоднією ізнайбільшдинамічних формміжнароднихекономічнихвідносин.Вонивідображаютьзагальносвітовітенденціїпоглибленняподілу роботи,спеціалізації такоопераціївиробництва,тобтотенденціїпосиленнявзаємозалежностікраїнсвітовоїспівдружності. Нарівеньвзаємозалежностіроблятьвпливтакічинники яктериторія країни,рівеньїїекономічногорозвитку,обсягвнутрішньогоринку,наявність чивідсутністьприроднихресурсів й т.ін.


1.СУТНІСТЬРОЗРАХУНКІВ УМІЖНАРОДНІЙТОРГІВЛІ

1.1Поняття йвидиміжнароднихрозрахунків

сучаснийетапрозвиткусвітовоїекономікихарактеризуєтьсяподальшимпоглибленням тазміцненнямвзаємозв’язківміжнаціональнимиекономіками, котріпередбачаютьздійсненняміжнароднихрозрахунків. >Міжнароднірозрахунки —цегрошовірозрахункиміжустановами,підприємствами, банками таокремими особами,пов’язані із рухомтоварно-матеріальнихцінностей тапослуг уміжнародномуобороті.Основою дляпроведенняміжнароднихрозрахунківєзовнішняторгівля,оскількинасамперед унійвиявляєтьсявідносновідокремлена форма рухувартостей уміжнародномуобороті черезрозбіжності вчасівиробництва,реалізації таоплатітоварів, атакожзавдякитериторіальнійрозрізненостіринківзбуту.

На станміжнароднихрозрахунківвпливаєцілий комплексчинників, до які належати: >політичні таекономічнівідносиниміжкраїнами;позиція країни натоварних тагрошових ринках;ступіньвикористання таефективністьдержавнихзаходівщодозовнішньоекономічногорегулювання;валютнезаконодавство;міжнародніторговельні правила тазвичаї;регулюванняміждержавнихтоварнихпотоків,послуг йкапіталів;різниця за темпамиінфляції в окремихкраїнах; станплатіжнихбалансів;банківська практика;умовизовнішньоторговельнихконтрактів йкредитнихугод;конвертованість валют. Зурахуваннямцихчинниківміжнароднірозрахункинеобхідновиділити всамостійну систему,нерозривнопов’язану із рухомтоварно-матеріальнихцінностей.

>Міжнароднірозрахункиздійснюютьсябанківськимиустановами. Узв’язку ізцим ізорганізаційно-технічногопоглядуміжнароднірозрахунки —церегулюванняплатежів загрошовимивимогами йзобов’язаннями, котрівиникаютьміжсуб’єктамизовнішньоекономічноїдіяльності.

>Основнимисуб’єктамиміжнароднихрозрахунківєекспортери таімпортери, атакож банки, що їхніобслуговують.Усі смердотівступають увідповіднівідносини, котріпов’язані із рухомтоваророзпорядчихдокументів йопераційнимоформленнямплатежів. При цьомупровідна роль уміжнароднихрозрахункахналежить банкам. Рівень їхньоговпливузалежить відмасштабівзовнішньоекономічнихзв’язків країни,купівельноїспроможностіїї національноївалюти,спеціалізації тауніверсалізаціїбанків, їхніфінансового стану,діловоїрепутації,мережіфілій такореспондентськихрахунків.

>Міжнароднірозрахунки-це системарегулюванняплатежів загрошовимивимогами, котрівиникаютьміж державами,організаціями,фізичними йюридичними особамирізнихкраїн.Вониздійснюються в основному через банк[ 2 ]

>Міжнароднірозрахункимають рядособливостей, котрісклалисяісторично:

1. Приміжнароднихрозрахункахімпортери таекспортери,їхні банкивступають упевнівідособлені відзовнішньоторговельного контрактувідносини,пов'язані ізоформленням,пересиланням,обробкоютоваророзпорядчих йплатіжнихдокументів,здійсненнямплатежів. При цьомуобсягзобов'язань йрозподілвідповідальностіміж нимизалежать відконкретноїформирозрахунків.

2.Міжнароднірозрахункирегулюютьсянаціональними нормативами тазаконодавчими актами, атакожміжнароднимибанківськими правилами йзвичаями.

3.Міжнароднірозрахункиєоб'єктомуніфікації, щозумовленоінтернаціоналізацієюгосподарськихзв'язків тауніверсалізацієюбанківськихоперацій. Так,ще в 1930 й 1931роках наконференціях вЖеневі булиукладеніміжнародніВексельна йЧековаконвенції, котрі булиспрямовані науніфікаціюнаціональнихвексельних йчекових законів таспрощеннявикористаннявекселів йчеків уміжнароднихрозрахунках.СьогодніКомісія із праваміжнародноїторгівлі ООНздійснюєподальшууніфікацію вексельногозаконодавства.Міжнароднаторгова палатарозробляє йвидаєУніфіковані правила йзвичаї длядокументарнихакредитивів та ізінкасо.

4.Міжнароднірозрахункиносять в основномудокументарний характер,тобтоздійснюються подфінансові такомерційнідокументи. Дофінансовихдокументів належатипрості іперевіднівекселі (>тратти), чеки,платіжнірозписки.Комерційнідокументивключають:

-рахунки-фактури;

-документи, котріпідтверджуютьвідвантаження тавідправленнятоварів, чиприйняття донавантаження (>коносаменти,залізничні,автомобільні іавіаційнінакладні,поштовіквитанції,комбінованітранспортнідокументи назмішаніперевезення);

-документистраховихкомпаній;

-іншідокументи -сертифікати, котрізасвідчуютьпоходження, ваги,якість чианалізтоварів, атакожперетин ними кордону тощо.

Приміжнароднихрозрахунках банкперевіряєзміст йкомплектністьцихдокументів.

5.Міжнародніплатежіздійснюються врізних валютах. Тому смердотітіснопов'язані ізвалютнимиопераціями,купівлею-продажем валют. На їхніефективністьвпливаєдинамікавалютнихкурсів. [22]

>Розрізняють двавидиміжнароднихрозрахунків:

-Безпосередній (>повний)розрахунок -здійснюєтьсяповна оплата товару до моменту чи в останній моментпередачі товару читоваророзпорядчихдокументів урозпорядженняпокупця.

-Розрахунок у кредит (ізрозстроченням) -здійснюється шляхомнаданняекспортеромімпортеру кредиту укомерційнійформі.

>Слідвідмітити, щоповнийрозрахунокє болеевигідним дляекспортера, а кредит - дляімпортера.

>Міжнароднірозрахункиздійснюються такимосновних формах:

-передоплата;-акредитивнірозрахунки;-інкасо;-розрахунки привідкритомурахунку;-банківськийпереказ;-розрахунки ізвикористаннямвекселів йчеків. Навибір формміжнароднихрозрахунківвпливає рядчинників:1) вид товару,якийєоб'єктомзовнішньоторговельноїугоди;2)наявністькредитноїугоди;3)платоспроможність йрепутаціяконтрагентів, щовизначаєможливістькомпромісуміжними;4)рівеньпопиту йпропозиції товару насвітових ринках.

Укожномуконтракті конкретнозазначаютьсяумови йформиміжнароднихрозрахунків.Причому,сьогодніпередоплатадужерідкозастосовується унормальнихміжнароднихвалютнихрозрахунках.

1.2Способи платежу вміжнароднихрозрахунках

Упрактиціміжнароднихрозрахунківіснує триспособи платежу:

-платіжготівкою;

-авансовийплатіж;

-платіж у кредит.

>Платіжготівкоюздійснюється через банк под годинупереданняпродавцемтоваророзпорядчихдокументів чи самого товарупокупцю. Цеозначає, що товарповністюоплачується від моменту йогоготовності доекспорту до моменту його переходу врозпорядженняпокупця.

>Залежно відобраної сторонами вконтрактіформирозрахунківплатіжготівкоюздійснюється,якщовиконанітакіумови:імпортер здобувши відекспортераповідомлення проготовність товару довідвантаження;імпортеротримав відкапітана суднателеграфнеповідомлення прозакінченнязавантаження товару на борт судна в портувідправлення;імпортеротримав комплекттоварнихдокументів й правовідстрочки платежу накілька часів чиднів,якщо передцимімпортернадавбанківськугарантію, щовін заплатитипротиприймання товару в портупризначення.

>Сьогодніготівковіплатежі вміжнароднихрозрахунках практично невикористовуються,оскількицедуженезручнийспосіб платежу.

>Авансовіперерахунки якспосіб платежупередбачаютьвиплатупокупцемпогоджених уконтракті торб допереданнятоваророзпорядчихдокументів й самого товару врозпорядженняпокупця.Здебільшоготакіперерахункиздійснюються под годину до вживання початкувиконаннязамовлення.Авансовийплатіжвідіграєподвійну роль. З одного боці, авансомімпортеркредитуєекспортера, а ізіншого —забезпечуєвиконаннязобов’язань,узятихімпортером за контрактом.Якщо послевиконаннязамовленняпокупецьвідмовляється відприймання цого товару,експортерможевикористати аванс длявідшкодуваннясвоїхзбитків. [7]

Авансможенадаватися вгрошовій йтоварній формах. Аванс утоварнійформіпередбачаєнаданнязамовником-імпортеромсировини йкомплектуючих, необходимих длявиконаннязамовлення. Аванс угрошовійформівизначається увідсотках доконтрактноївартостізамовлення.

Уміжнароднійторгівліавансиздебільшогонадаються:

- великимфірмам, котрі собі доброзарекомендували;

- за поставоктоварів, щовимагаютьтривалоговиробництва йвиконуються заіндивідуальнимиспецифікаціями;

- за поставокдефіцитнихтоварів, коли авансєзаставою того, щодефіцитний товар якщопоставленийсаме цьомупокупцю.

>Спосіб платежу в кредитозначає, щопокупецьоплачує суму,обумовлену вконтракті, черезпевний годину после поставки товару,тобтопродавецьнадаєпокупцюкомерційний (>товарний) кредит. Ос-кількицей кредитнадаєтьсяоднієюфірмоюіншій, тотакий кредитназиваєтьсящефірмовимтоварним кредитом.

>Кредитиможутьнадаватися на короткий й болеетривалийперіод.Користування кредитомпередбачаєсплатувідсотківпокупцем товару. Уконтрактіобумовлюються:

>вартість кредиту, котравимірюється увідсоткахрічних;

рядківкористування кредиту;

рядківпогашення кредиту;

>пільговийперіод,протягомякого по кредит несплачуютьсявідсотки.

Кредитнадається лише занаявності упродавцядостатньоїкількості резервногокапіталу.Межа кредиту,тобтомаксимальний йогорозмір, неможеперевищувати 10% відкапіталупокупця. Кредитнадається не так на всю суму контракту, але в 80—85%,решту контрактупокупецьсплачує авансом, щодаєзмогупродавцювідшкодуватичастинусвоїхвитрат, допогашенняпокупцемсвоїхзобов’язань за контрактом.

Принаданнікомерційного кредитувиникають запитання прогарантіїплатежів.Середспособівзапобігання неплатежів чизатримкамплатежівосновнимиєгарантійнілистипершокласнихбанків,підтверджені (>резервні)акредитививідомихбанків,векселі,банківськіакцепти та авальвекселів,чеків.

>Доситьпоширеноюформою кредитує кредит ізопціономнегайного платежу.Йогосутністьполягає в такому:якщоімпортерскористається правомвідстрочки платежу закуплений товар, товінвтрачаєзнижку ізціни товару, Яканадається уразінегайної оплати.Цяумовазазвичайобумовлюється вконтракті, аакредитиві,якщовикористовуєтьсяакредитивна формарозрахунків.Платіжніумовизовнішньоекономічнихугод

>Існуєвеликерозмаїттязовнішньоекономічнихдоговорів: домовкупівлі-продажу, котрівключають домовекспорту,імпорту,реекспорту тареімпорту; домовзустрічних поставок,тобтокомпенсаційні домов; домовконсигнації; домовміжнародноголізингу таін. Практикаукладаннядоговорівпоказує, щосформулювати усіумови договорудостатньоповно тачіткоінодібуваєдосить нелегко.Якщо вугодімаютьмісценеточності чивідсутнійякийсь пункт,цеозначає, щосторонизастосовуютьвідповіднийміжнароднийторговийзвичай. [ 16 ]

>Від форм та умівміжнароднихрозрахунківзалежатьшвидкість йгарантія платежу, атакож сумавитрат,пов'язаних зздійсненнямрозрахунків.Якщоміжурядовимиугодамивстановлюютьсязагальніпринципиміжнароднихрозрахунків, те вконкретнихзовнішньоекономічних контрактахмаютьчіткоформулюватися їхньогоплатіжніумови.Основнимиплатіжнимиумовамизовнішньоекономічнихдоговорівє: валютаціни та валюта платежу,термін платежу,спосіб платежу, формарозрахунків,застереження,спрямовані назменшення чиусунення валютногоризику.

Валюта платежу —це валюта, вякійздійснюється оплата товару. Неюможе бути валютакраїни-експортера, валютакраїни-імпортера чи валютатретьої країни.

Валютаціни (валюта догоди) —це валюта, вякійфіксуєтьсявартість товару. Цеможе бути валютакраїни-експортера, валютакраїни-імпортера, валютатретьої країни чиміжнароднарозрахунковагрошоваодиниця (>наприкладСДР).

Валюта платежуможезбігатися чи незбігатися ізвалютоюціни товару. Уостанньомувипадку вугодізазначається курс, заяким валютацінимаєпереводитись у валюту платежу. Цеможе бути курс - на день платежу чисередній курс заперіод.Сторонивстановлюють уконтрактіконкретнітерміни платежу.Якщо смердоті невстановленіугодою, товизначаютьсяторговимизвичаямиміжнародної практики.

>Способи платежувизначаютьспіввідношення години оплати за товар та йогофактичної поставки.Основними способами платежує:

—готівковийплатіж;

—платіж авансом;

—платіж у кредит;

— кредит ізопціоном,тобто правомвиборуготівкового платежу.

>Платіжготівковийвключає усівидирозрахунків, заякими товароплачуєтьсяповністю: уперіод від моменту йогоготовності дляекспорту до моменту переходу товару читоваророзпорядчихдокументів урозпорядженняпокупця; в останній момент переходу товару чизазначенихдокументів допокупця. Формамирозрахунків приготівковомуплатежіможуть бути чек,переказ,акредитив,інкасо.

>Авансовіплатежівипереджають рухтоварів, за котріздійснюєтьсяплатіж.Якщоімпортероплачує товар авансом,вінкредитуєекспортера. Уміжнароднійпрактиціавансовіплатежівживаються уторгівлідорогоціннимиметалами,ядернимпальним,зброєю.Імпорт дорогогообладнання суден йлітаків,виготовлених заіндивідуальнимзамовленням, як правило,передбачаєчастковіавансовіплатежі.

>Розрахунок у кредитможе бутикомерційним йбанківським.Якщоміжнароднірозрахунковіопераціїздійснюються после переходу товару увласністьімпортера, томаємісце йогокредитуванняекспортером.Комерційний кредитможепередбачатинадання вексельного кредиту (>виставленнятратти),розстрочки платежу чикредитування завідкритимрахунком.

Кредит ізопціоном (правомвибору)готівкового платежупередбачаєнаданняімпортеру праваскористатисявідстрочкою платежу запридбаний товар, але й ізпозбавленнямзнижки, Яканадається за умівготівкового платежу.

>Низкатоварівпродається застандартними правилами поставок,розробленими ГАТТ (смердотіпередбачаютьпевніформирозрахунків таіншівалютно-фінансовіумови).Наприклад,валютоюціниєдолар США уторгівлісироюнафтою,газовим конденсатом,цукром-сирцем, кави,алюмінієм,нікелем, оловом, цинком,виробами ізхутра. Уанглійських фунтахстерлінгіввизначаютьсяціни назахідноєвропейськихбіржах накакао-боби,картоплю,ячмінь,свинець,мідь, каучук.Відповідно до порядкукотируванняцінтоварів набіржахвизначається валютаціни та валюта залишкового платежу. Формамиміжнароднихрозрахунківможуть бути чеки,переказнівекселі (>тратти),банківськіперекази,документарнеінкасо,документарнийакредитив, системавідкритихрахунків,пластиковікартки. [9 ]

Длястрахування відвалютнихризиківвикористовуютьвалютнізастереження —договірніумови, котрівключаються взовнішньоекономічну угоду йможуть бутипереглянуті входівиконання догоди.Ранішезастосовувалося золотізастереження, якубазувалося нафіксації золотоговмістувалюти платежу на датуукладення догоди та наперерахункусуми платежупропорційнозміні цого золотоговмісту на датувиконання догоди. Насучасномуетапізастосовуютьвалютнізастереження татоварно-ціновізастереження.

>Валютнезастереження —цеумоваміжнародноїзовнішньоекономічної догоди, котрапередбачаєпереглядсуми платежу прямопропорційнозміні курсувалютизастереження (>фактичновалютиціни) ізметоюстрахуванняекспортера (чи кредитора) відризикузнеціненнявалюти платежу. Валюта платежу переносити у залежність від болеестійкоївалютизастереження (>валютиціни).

Уумовахпосиленнянестабільностіплаваючихвалютнихкурсів широкозастосовуютьсябагатовалютні (>мультивалютні)застереження.

Дотоварно-ціновихзастережень належати:застереженнящодозмінної (>ковзкої)ціни, колицінапідвищується заумовизростанняціноутворюючихскладових;індексація, Якапередбачаєпереглядсуми платежупропорційнозмінііндексуцін заперіод іздатипідписання до моментувиконання догоди.

>Єтакожкомбінованівалютно-товарнізастереження, котріпередбачаютьрегулюваннясуми платежузалежно відзмінитоварнихцін йвалютнихкурсів.Якщотоварніціни та курсвалютизастереженнязмінюються в одному напрямі, то сума платежуперераховується нанайбільший відсотоквідхилення.Якщо напрями їхньогодинаміки незбігаються, то сума платежузмінюється нарізницюміжвідхиленнямитоварнихцін й валютного курсу.


2.ФІНАНСОВІАСПЕКТИ УМІЖНАРОДНИХРОЗРАХУНКАХ

2.1Ціноутворення вміжнароднійторгівлі

яквідомо,ціна -цегрошовийвиразвартості товару. Уосновівартості лежатизатрати навиробництво тареалізаціюпродукції ізврахуванням чистого прибутку таплатежів до бюджету. Ззміноювартості, як правило,змінюються йціни натовари. Уміжнароднійторгівлівикористовуютьсясвітовіціни.Вонивиступають якціни, що їхніузгоджуютьміж собоюнайбільшіпродавці тапокупці, чи якціниосновнихсвітовихторговихцентрів, таких,наприклад, якЧикагськаторговабіржа,Лондонськабіржаметалів тощо.

>Процесціноутворення насвітовомуринку можнадослідити врезультатіаналізуекспортнихцін.Прийняторозрізнятипочатковіціни йцінипроникнення.Початковіціни -цеціни, щовстановлюються припершомувходженні наринок.Вониможуть бутивисокими увипадку, коли наринокнадходитьновийудосконалений продукт йдещонижчими,якщо на цьомуринку ужеєтовари, котріпропонуєекспортер. Упершомувипадкупочатковуцінувизначає самекспортер, в іншому - вонаформується вумовахконкуренції наринку.

>Цінипроникнення -становлять собоюнизькіціни, що їхньоговстановлюютьекспортери зазарадиперехопленнямасовогоспоживача внадії, щовтрати назниженіціни будутькомпенсованівиручкою від збільшенняобсягу продаж тавідповідногозниженнявиробничихвитрат йвартості маркетингу.

>Світовіціниділять надвігрупи:ціни напродукціюобробноїпромисловості йціни насировину. Уролісвітовихцін напродукціюобробноїпромисловостівиступають, як правило,експортніціни великихфірм, котрівиробляють таекспортуютьзначнучастинупродукціїгалузі. При цьому базоюекспортнихцінслужатьціни навнутрішньомуринку.

>Ціни насировину, доякої, згідно ізкласифікацієюстатистичного бюро ООН,відносятьсяенергоресурси,мінеральнасировина,сільськогосподарськіпродукти,добриво,кольорові метали,залежать не відвеличинивнутрішніх витрат, якихфакторів як:

-співвідношенняміжпопитом йпропозицією наринкусировиннихтоварів;

-поєднанняціносновнихвиробниківекспортерів йбіржовихкотирувань вролісвітовихцін длязначноїчастинисировиннихтоварів;

-регулюванняцінокремими державами чи їхнігрупами, котрієголовнимиекспортерами (країни ОПЕК);

-пануваннямонополій, котріпродають своїтовари за монопольновисокимицінами, акупують - за монопольнонизькими;інфляція,оскількиочікуванняпримушуєвиробниківзакуповуватисировину таобладнання ізврахуванням цього умайбутньому нихтреба якщоплатити понад.

Зметоюміжнародногоспівставленняекспортрозраховується усвітовихцінах на даний моментперетину товаром кордону набазіФОБ (віданглійськоїабревіатури (FOB -free onboard), щоозначає ">вільно на борту", аімпорт - набазіцінСІФ (віданглійськоїабревіатури CIF -cost,insurance,freight), щоозначає ">вартість,страхування й фрахт".Згідно іззагальноприйнятими правиламитлумаченняміжнароднихкомерційнихтермінівекспортнацінаФОБпередбачаєвключення вціну товарувитрат на доставку товару до порту йвантаження його на судно, аімпортнацінаСІФпередбачаєвключення уціну товарувитрат на доставку товару до порту,вантаження його на судно,купівлю страховки, оплату фрахтові таіншихзборів.. Запереміщення товару від пунктувідправлення відповідальністьбере у собіпокупець,сплачуючи усітранспортнівитрати йекспортніподатки тапослуги;експорт наумовах франко-вагон ззазначенням пунктувідправлення ізпопередньоюоплатоювартостіперевезень до пунктупризначення. За таких умівцінавключаєвартістьперевезень, йпокупець ненесевитрат натранспортування товару від пунктувідправлення до пунктупризначення.

>Деякуособливістьмаєціноутвореннятранснаціональнихкорпорацій. Вонирозрізняють двавидицін:зовнішніміжнародніціни йвнутрішніміжнародніціни.Зовнішніміжнародніціни (>ціниміжнароднихкорпорацій) -цеціни, заякимикорпораціїреалізують своїтовари наміжнародномуринку.Внутрішніміжнародніціни (>трансфертніціни) -цеціни, заякимиздійснюєтьсяобмін товарами йпослугамиміжматеринськоюкомпанією таїїзакордоннимифіліалами, атакожміжфіліалами. Привстановленнітрансфертнихцінфірма ставити собі за мітку забезпечитиконкурентоздатністьпродукції на ринках. А томупрагнедіяти в тихийкраїнах, в які болеенизькіподатки йтарифи.

Убільшостікраїн держава активновтручається у процесціноутвореннящодотоварів йпослуг, котріреалізуються назовнішньомуринку.Вплив держави націниздійснюється черезфінансуваннянауково-досліднихробіт,бюджетнефінансуванняекспорту, а й задопомогоювідповідноїмитної політики. Зметоюзниженняекспортнихцін йпідвищенняконкурентоспроможностівітчизнянихтоварівурядинадають своїмекспортерамсубсидії (>своєрідну доплату доекспортноївиручки),якщовнутрішніцінивищіекспортних.Крім того,урядиможутьопосередковановпливати наекспортніціни системоюоподаткуванняекспортнихтоварів,знижуючи чинавітьвідмінюючиподатки натовари йсировину, ізякої смердотівиробляються. [12]

>Бюджетніфінансуванняекспортудаютьможливістьфірмам в окремихвипадкахзастосовуватидемпінговіціни, котріможуть бутинижчісобівартості. За таких умівфірми-експортерипокривають своїзбитки зарахунокпрямих чиопосередкованих доплат із боці держави. Продажівтоварів занизькимицінамидаєможливістьфірмамусунути ізринкусвоїхконкурентів йзберегти наньомусвоєпанування.

Націноутворення уміжнароднійекономіціпоряд ізнаціональнимидержавними структурамивпливаютьорганізаціїміжнародногоспівробітництва іінтеграції.Серед нихнайбільшийвпливроблятьЄС, МВФ,Світовий банк, ГАТТ, атакожсімканайбільшрозвиненихкраїн.Певнийвплив наміжнароднеринковеціноутворенняроблятьрізноманітніасоціаціївільноїторгівлі,митнісоюзи,вільніекономічнізони таіншірегіональніоб'єднання.

2.2Валютно-фінансові таплатіжніумовиміжнароднихоперацій

>Вирішальнезначення впрактиціміжнароднихрозрахунковихопераціймаютьвалютно-фінансовіумовизовнішньоекономічнихдоговорів (>контрактів).

>Зовнішньоекономічнийдоговір (контракт) —цематеріально оформленаугодасуб’єктівзовнішньоекономічноїдіяльності та їхнііноземнихконтрагентів,спрямована навстановлення,зміну чиприпиненняїхніхвзаємних прав таобов’язків узовнішньоекономічнійдіяльності.

Довалютно-фінансових йплатіжних умівзовнішньоекономічної догодивходятьтакіелементи:

- валютаціни;

- валюта платежу;

-умови платежу;

-засоби платежу;

-формирозрахунків й банки, через котріцірозрахунки будутьздійснюватися.

Довалютно-фінансових умів, котрімають бутипередбачені вдоговорі (>контракті), належатитакі. [18]

1.Ціна тазагальнавартість договору (контракту). У цьомурозділі контрактувизначаєтьсяцінаодиницівиміру товару тазагальнавартістьтоварів чивартістьвиконанихробіт,наданихпослуг) згідно із договором (контрактом) та валютаплатежів.

2.Умовиплатежів.Цейрозділ контрактувизначаєспосіб, порядок та рядкифінансовихрозрахунків йгарантіївиконання сторонамивзаємнихплатіжнихзобов’язань.Залежно відобраних сторонами умів платежу втексті договору (контракту)вказуються:умовибанківськогопереказу до (>авансовийплатіж) та (чи) послевідвантаження товару чиумовидокументарногоакредитиву, чиінкасо (ізгарантією);умовигарантії,якщо вонає чи коли воннеобхідна (видгарантії — «навимогу» та «>умовна»,умови татермін діїгарантії,можливістьзміни умів контракту беззмінигарантій).

Валютаціни (валюта догоди) — валюта, вякійфіксуєтьсявартість товару. Цеможе бути валютакраїни-експортера, валютакраїни-імпортера, валютатретьої країни чиміжнароднарозрахунковагрошоваодиниця .

Валюта платежу —це валюта, вякійздійснюється оплата товару. Неюможе бути валютакраїни-експортера, валютакраїни-імпортера, валютатретьої країни.

Валюта платежуможезбігатися чи незбігатися ізвалютоюціни товару. Уостанньомувипадку вконтрактізазначається курс, заяким валютацінимаєпереводитись у валюту платежу .

Уконтрактівстановлюютьсяумовиперерахунку:

1) курспевного видуплатіжногозасобу — телеграфногопереказу за платежами без тратт чи векселі зарозрахунками,пов’язаними із кредитом;

2)визначається годинукоригування (>наприклад,напопередні чи щодня платежу) напевному валютномуринку (>продавця,покупця читретьої країни);

3)обумовлюється курс, заякимздійснюєтьсяперерахунок:звичайносередній курс,іноді курспродавця чипокупця навідкриття,закриття валютногоринку чисередній курс дня.

>Сторонивстановлюють уконтрактіконкретнітерміни платежу.Якщо смердоті невстановленіугодою, товизначаютьсяторговельнимизвичаямиміжнародної практики.

>Способи платежувизначаютьспіввідношення години оплати за товар та йогофактичної поставки.Основними способами платежує:

-готівковийплатіж;

-платіж авансом;

-платіж у кредит;

- правовиборуготівкового платежу.

>Платіжготівковийвключає усівидирозрахунків, заякими товароплачуєтьсяповністю: уперіод від моменту йогоготовності дляекспортера до моменту переходу товару читоваророзпорядчихдокументів урозпорядженняпокупця; у момент переходу товару чизазначенихдокументів докупця. Формамирозрахунку приготівковомуплатежіможе бути чек,переказ,акредитив,інкасо.

>Авансовіплатежівипереджають рухтоварів, за котріздійснюєтьсяплатіж.Якщоімпортероплачує товар авансом,вінкредитуєекспортера. Уміжнароднійпрактиціавансовіплатежівживаються уторгівлідорогоціннимиметалами,ядернимпальним,зброєю.Імпорт дорогогообладнання суден йлітаків,виготовлених заіндивідуальнимзамовленням, як правило,передбачаєчастковіавансовіплатежі.

>Розрахунок у кредитможе бутикомерційним йбанківським.Якщоміжнароднірозрахунковіопераціїздійснюються после переходу товару увласністьімпортера, томаємісце йогокредитуванняекспортером.Комерційний кредитможепередбачатинадання вексельного кредиту (>виставленнятратти).Відстрочення платежу чикредитування завідкритимрахунком. [4]

>Правильністьвизначеннявалютно-фінансових умів приукладаннізовнішньоекономічного контракту —запорукаефективностіздійсненнязовнішньоекономічнихоперацій.

>Нині немаєєдиного,закріпленогобагатосторонньоюугодою,універсальногомеханізмувалютнихрозрахунківміжкраїнами.Найпоширенішіумовиміжнароднихрозрахунків:

-безпосередній (>повнийрозрахунок —повна оплата товару до моменту чи в останній момент переходу товару читоваророзпоряднихдокументів урозпорядженняпокупця;

-розрахунок у кредит (ізвідстроченням) —наданняекспортером ;

-імпортеру кредиту вкомерційнійформі (дляімпортера).

2.3Аналізякостівиконанняконтрактнихзобов’язань ззакордонними партнерами

>Зобов'язання за контрактамипотрібновиконувати затермінами поставоктоваріввідповідно доякостітоварів (невраховуючиіншихзобов'язань, щотакожпідлягаютьбезумовномувиконанню). Заматеріаламирічногозвіту підприємства (>розділ ">Зовнішньоекономічна діяльність")визначаютьузагальнювальнийкоефіцієнтпротермінованихзобов'язань заформулою: (>SKпр:SKе)Ч100 [ 2.3.1.]

деSKпр -експортнавартістьтоварів за всіма контрактами,протермінованимипротягом року;

>SKe - сума всіхконтрактів ізекспорту, щопідлягаютьвиконанню зацейрік.Показникпротермінуваннявизначають повсьомуекспорту зарік, закраїнамиекспорту й за товарами. При цьомупоказники зазвітнийрікпорівнюють зпоказниками запопереднійрік, на якої суму й дезміниласьвартість тафізичнийобсягекспорту, атакожсередніекспортніціни.

>Якщопідприємствопоставляєтоваринижчоїякості, тодізакордоннийпокупець ставитипретензіїщодоякості, котрі, як правило,задовольняють, щоспричиняєзбитки йпослаблюєпозиції підприємства якекспортера.Конкурентоздатністьтоварів тапослугнеобхіднорозуміти як їхніздатністьвитриматипорівняння ізаналогічними товарами тапослугамиіншихвиробників й бутиреалізованими за межі ненижчими засередніринкові.Рівеньконкурентоздатностітоварів тапослугвизначаєсукупністьрізнихтехніко-економічнихчинників,серед які:якість йсобівартість, форма таметодиторгівлі,ціни,умови йтерміни поставок татранспортування,відповідністьвимогам йумовам місцевогоринку,види таформирозрахунків йплатежів ізпокупцями, престиж виробника тапродавця (">ціна"фірми), престиж товару (>товарний знак),ефективністьреклами іін.

>Основнийчинникїїконкурентоздатності -якість, якоївизначають багатоскладових,набір якіскладніший, ніж утоварівіншихкатегорій.Поняття ">якість машин таобладнання"передбачаєпродуктивність йуніверсальність,стандартизацію іуніфікацію моделей. При цьомупродуктивністьобладнання — незавждиголовнийчинник;інколиперевагунадаютьнизькопродуктивномуобладнанню, але йдешевшому,універсальному, простому,безпечному йзручному вкористуванні (упобуті, у невеликихмайстернях).Важливоюхарактеристикоюякості машин йобладнанняє їхньоготехнічнадосконалість.Великезначеннямаютьтакожнадійність тадовговічність роботи йтермінслужби докапітального ремонту,рівеньтехнічногообслуговування тапостачаннязапаснимичастинами.

Дляотриманнявідповіді назапитання прозмінивартісноїструктуриекспорту закраїнами й за товарамискладаютьтаблиці, де покожнійпозиції (>країна чи товар)показують для шкірногопорівняльного року сумуекспорту вгрошовиходиницях йїїпитому ваги увідсотках дозагальногопідсумку. Затоварнимигрупами, щомістятькількісно йякіснозіставленітовари (>наприклад,нафтопродукти й бензин,дизельнепаливо, мазут), можнарозрахуватиіндекскількісноїструктури,якийвизначають заформулою:

 [2.3.2.]

деg1 —кількістьтоварів поточногоперіоду;р0 -базовіціницихтоварів;

>р1 -середняцінатоварів базовогоперіоду.

>Середнюцінурозраховують заформулою:


 [2.3.3.]

>Показникефективності -цепоказниквалютноївиручки нагрошовуодиницювитрат.

>Контрактикупівлі-продажу -цеосновнийкомерційний документ, щовизначає права таобов'язкиучасниківзовнішньоторговельноїоперації, вякомуєцілий комплексдійщодоздійсненняторговельногообміну.

У основумеханізму дії контрактузакладена його структура,обсягвзаємнихзобов'язаньсторін,умовиплатежів,базовіумови поставок,умовистрахування,технічніумови,санкції запорушенняпозицій контракту.

Отже,механізмомзовнішньоторговельного контракту можнавважатизлиттяструктурнихелементівзовнішньоторговельної догоди та їхнівзаємодіювідповідно доузгодженихконтрагентівюридичними нормами.Контракти можнаоформити:

• натермін -передбачають доставку товару досуворовизначеноготерміну, й припорушеннітермінупокупецьмає праворозірвати контракт;

•довготермінові —укладаютьтерміном на 3 - 5 років й понад;

•спеціальні — напроектування,монтажні роботи,технічнеобслуговування,проведення іспитів тощо;

•>рамкові —містятьлишеосновніумови, щопідлягаютьподальшомууточненню;

•наміри —встановлюютьнамірипокупцяпридбати товар безчітких обовязків. Заформоювикладенняконтрактикупівлі-продажупотрібноскладати вписьмовомувигляді. Однак уміжнароднійпрактиці часто догодиукладають вуснійформі: телефоном, нааукціонах, набіржах.Проте, заснудомовленість после цогообов'язковопідтверджуютьписьмовим контрактом,якийпідписуютьобидвісторони. З цого моменту йвиникаютьзобов'язаннясторін.Дуже часто уміжнароднійторгівлітрапляютьсядвосторонніконтракти, томурозглядові йогоструктури, складупозицій ймеханізму діїпотрібноприділятинеобхіднуувагу.

Текст контрактупочинається звступноїчастини, вякійподанеповнеюридичненайменуваннясторін, щоберуть доля в йогоукладенні.Вступначастина контрактупередує тексту договору ймаєпереважнотакийзміст:

а) номер контракту;

б)місце й датуукладення;

в)визначеннясторін, щовиконують угоду.

Привизначенністорінвказують їхньогоповнінайменування, подякимиконтрагентизареєстровані вторговельномуреєстрісвоєї країни, їхнімісцезнаходження (>назва країни чиміста),найменуваннясторін уконтракті (>продавець йпокупець чипостачальник тазамовник).Іноді увступнійчастиніроблятьпосилання на переговори, щопередуютьконтрактові, ззазначенняммісця йтерміну їхньогопроведення чи напропозиціюпродавця звказівкоюїї номери йдатипосилання. [10]

>Необхіднодаватиточнуназву товару, аякщонайменувань багато, тоскладають їхніперелік йзаносятьпропозицію до контракту.

Уконтрактікупівлі-продажуобов'язковозазначають, чи входити тара і упаковка укількість товару,якийпостачають.Залежно від цогорозрізняють ваги брутто й нетто.

>Термін поставки товарурозуміють як момент, колипродавецьзобов'язанийпередати товар увласністьпокупцеві чи йоговідповідальнійособі, Якадіє від йогоімені.

У контрактахпереважновказуютькалендарнітерміни поставок, але йце неозначає, щовказуютьлише одну дату.Головним чином,вказуютьмісяць, квартал,рік, азамість конкретного числавказуютьінтервал.

>Експортеризавжди несуть відповідальність запсування товару, якувиникло черезнезбіганняпакування ізбазовимиумовами поставок.

>Маркуваннябуває двохвидів:товарне таспеціальне.

>Товарнемаркуванняпоказуєім'я тапрізвищепродавця,покупця, № контракту, №місця, ваги (брутто й нетто) таіншіреквізити.Спеціальнемаркуваннямістить:вказівкизверху, ">боїтьсявологи" й т.ін.

>Маркуванняпроводять згідно ззагальноприйнятимиміжнародними нормами йспеціальнимивимогамипокупців.

Привиконанні контрактуекспортердопускаєпротермінування упоставці товару,несвоєчаснеповідомлення,некомплектні поставки таін. Зметоюкомпенсаціївтратімпортерів у контрактахпередбачаютьстягненняштрафів, щозбільшуютьсязалежно відтермінупротермінування.Максимальнийрозмір штрафустановить 8 - 10% відвартостінедоставлених увизначенийтермінтоварів.Порядзі штрафамитакожстягуютьзбитки завтраченувигоду, при цьомуекспортер незвільняється від обовязківщодо поставок.

Уконтрактіможе бутизакладене правоімпортеріввідмовитись від їхнівиконання,якщо черезпротермінуваннятермінувтрачаєтьсякомерційнийінтерес до товару.

У своючергу,імпортериможутьстворититруднощі для роботиекспортера черезнесвоєчасненаданнядокументації,затримкувідкриттяакредитивів,запізнення ізвідряджаннямфахівців й т.ін. Тому вконтрактіпотрібнопередбачитисанкції й доімпортера. [16]

Уміжнароднійторгівлівикористовуютьрізнімеханізми длястрахуванняпокупця. Один із них -гарантійнезобов'язання.

>Гарантійнезобов'язанняпродавцянадаєвпевненості до того, щопокупецьотримаєтовари чипослуги вобумовленій уконтрактікількості і увстановленітерміни.

Увипадку,якщопродавецьпорушує контракт, то яккомпенсаціюпокупецьотримує суму, щопереважностановить від 7 до 10відсотківціни контракту.Такігарантійнізобов'язаннязвичайнопередбачаються великі контрактах. [14]

Увипадку, коли контракткупівлі-продажуукладаютьміж собою підприємстваоднієї йтієї ж країни,невиконанняоднієюзісторінсвоїхдоговірнихзобов'язань ставитиїї передзагрозою нелишештрафнихсанкцій, а йвтратирепутації. Узовнішньоторговельнихугодах, де сторонамиєкомерційні підприємстварізнихкраїн,загрозавтратирепутації черезвідомі заподій ненастількидієва, як вугодахвнутрішнього характеру.Підписуючидоговіркупівлі-продажу ізіноземним партнером,завждинеобхідновраховувати, щоштрафнісанкції, котрі будутьпередбачені уконтракті,спрямовані тих,щобстимулюватипартнеріввиконувати своїобов'язки йпокриватизбитки партнера,якийпостраждав віднедбалостііншоїсторони, щоуклаладоговір.Наприклад,крімштрафів, утексті контракту можнапередбачити правопокупцяукласти, увипадкуневиконанняпродавцемсвоїхзобов'язань,договір зтретьоюособою,утримавши при цьому із Першогопродавцявидатки наукладення нового договору, атакожрізницю уцінах натовари запершим й іншим договорами.

>Виконаннясанкцій, у томучисліутриманняштрафів йвтрат, необов'язковопотрібноздійснювати в судновому чиарбітражному порядку.Покупецьполегшитьсобівирішенняпроблемиутриманняштрафнихсанкцій ізпродавця увипадку, коли тієїпротермінує,наприклад поставку товару, чипродасть товарненалежноїякості,якщозакріпить за собою вконтракті правоутриматигрошову суму, щовідповідаєрозмірові штрафубезпосередньо зсуми,призначеноїї для оплативартостіпоставленого товару.Такийзахіднеможливовжити,якщопокупецьпогодиться напередоплатувсієївартості товару.Одне знайважливішихпитань -розмірштрафнихсанкцій йспосібвизначеннявтрат, щопідлягаютьутриманню.Покупець виненнамагатися,щоб штраф запротермінування товару чи за непостачаннявзагалі бувякомогабільшим.Продавцеві ж уданомувипадкувигіднийнайменшийрозмірштрафнихсанкцій.Якщопокупцевівдаєтьсянаполягати нависокомурозмірі штрафу,продавецьможепіти нацю вчинку,передбачившиобмеженнязагальногорозміру штрафупевноючастиною відвартостінепоставленого товару, - 10 чи 30відсотків.

>Штрафиможутьвиражатися

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація