Реферати українською » Финансовые науки » Оцінка ефектівності інвестіцій


Реферат Оцінка ефектівності інвестіцій

>Зміст

>Вступ.

1. Методрозрахунку чистогонаведеногоефекту

2. Методрозрахункуіндексурентабельностіінвестицій

3. Методрозрахункунормирентабельностіінвестицій..

4. Методвизначення рядококупностіінвестицій

5. Методрозрахункукоефіцієнтівефективності

>Висновок

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

 

>Термін ">інвестиції" скидатися відлатинського ">invest", щоозначає ">вкладати". У более широкомутрактуванніінвестиціївиражаютьвкладеннякапіталу вактиви підприємства ізметоюнаступного його збільшення. При цьомуприрісткапіталу,якийотриманий врезультатіінвестування, винен бутидостатнім,щобвідшкодуватиінвесторувідмову відвикористаннявласнихкоштів наспоживання впоточномуперіоді,нагородити його заризик такомпенсувативтрати відінфляції вмайбутньомуперіоді.

>Інвестиціївиражають усівидимайнових таінтелектуальнихцінностей, котрівкладаються воб’єктипідприємницькоїдіяльності, врезультатіякоїутворюєтьсяприбуток чидосягаєтьсясоціальнийефект.

Длявизначеннядоцільностівкладаннягрошовихкоштів урізніінвестиційніпроектиіснує багатометодів.Серед нихосновнимиєнаступні:

- методрозрахунку чистогонаведеногоефекту ;

- методрозрахункуіндексурентабельностіінвестицій;

- методрозрахункунормирентабельностіінвестицій;

- методвизначення рядококупностіінвестицій;

- методрозрахункукоефіцієнтівефективності.

>Розглянемосутність шкірного із них.


1.Методрозрахунку чистогонаведеногоефекту

>Центральнимскладникоманалізудоцільностіздійснення таефективностіінвестиційєрозрахунокпоточноївартості. Методрозрахунку чистогонаведеногоефекту прямопов'язаний із ним.Йогорозраховують за такоюформулою:

деNPV —чистий наведеньефект;

Рп—грошовийпотікупродовж п років;

>r — ставкадисконтування;

>1C — сумапочатковихінвестицій.

Таким чином,чистий наведеньефектдорівнює -різниціміждисконтованоювартістю тасумоюінвестиції.Також очевидно, щоякщо:NPV >0,інвестиціїдадутьприбуток;NPV<0,інвестиції будутьзбитковими;NPV=0,інвестиції недадуть аніприбутку, анізбитку.

>Можназобразити схематичногрошові потоки тапочатковівкладення за«допомогоюсистеми координат (рис. 1).

>Рис. 1. Схемагрошовихпотоків тапочатковихвкладень укапітал

як видно із малюнку 7, дляінвесторапочатковіінвестиціїмають знак "-",грошові потоки – знак "+".ЯкщоNPV>0, сумадовжинивідрізківдисконтованихгрошовихпотоків виннаперевищуватидовжинувідрізкапочатковоговкладеннякапіталу. Колі жNPV<0,ситуація якщозворотною, а; приNPV=0довжинацихвідрізків винназбігатися.

>Розрахунок заформулою (1) можнапроводити,якщоінвестиціїздійснюютьупродовжневеликогопроміжку години чи одноразово.Такаситуаціямаємісце,наприклад, колигосподарствопридбало йвстановилолінію ізпереробкисільгосппродукції.Якщоінвестиціїздійснюють не одноразово, амаємісцетривалий процесінвестування,розрахунки заформулою (1) будуть незовсімкоректні.Крім того,можливо, що послезавершення проектуобладнання, якувідпрацювалозапланованийперіод, якщопродане засвоєюзалишковоювартістю. У такомуразінеобхідновикористовувати формулу:

 (2)

деRC —>ліквідаційнавартістьобладнання.

2.Методрозрахункуіндексурентабельностіінвестицій

 

Методрозрахунку чистогонаведеногоефектудопомагаєрозраховувати йогоабсолютнийрозмір. АліабсолютнийрозмірNPV далеко ще незавждидаєправильнеуявлення проекономічнуефективністьінвестиції.Об'єктивнішеситуацію можнаоцінити,якщозіставитиNPVдекількохпроектів ізсумоюпочатковихінвестицій вони.Самепорівняння чистогонаведеногоефекту тапочатковихінвестицій йлежить восновірозрахункуіндексурентабельностіінвестиції. Формула йогорозрахунку така:

 3)

Зцієїформуливипливає,якщо:

>РІ>1,інвестиціїрентабельні;

>РІ<1,інвестиціїзбиткові;

>РІ=1,інвестиції незбиткові й нерентабельні.

Таким чином,інвестиціївиправданілише тоді, колиїхнярентабельність вищий зацінуцихінвестицій (>CС).ТобтоРІ>СС.

Формула (3)маєбазовий характер йзалежно відконкретних умівможливаїїмодернізація, як й увипадку ізмодернізацієюформулирозрахунку чистогонаведеногоефекту.

3.Методрозрахункунормирентабельностіінвестицій

 

>Інвестиції, перед тім як їхніздійснити,потребуютьвизначенняджерелаїхньогофінансування.Відомо, щоіснує дваможливихджерела цогофінансування:власні тазапозичені.Вартістьвласнихджерелвизначаютьрівнемодержуванихакціонерами дивідентів,вартістьзапозичених —відсотками ізкредитівбанків,облігацій.Тобтовиникає потреба взіставленнірентабельностіінвестиції таціниїхньогозалучення.

>Нормоюрентабельності (>IRR) чиприбуткуінвестиціїєтакезначеннякоефіцієнтадисконтування, колиNPV проектудорівнює 0:

>IRR =r приNPV=0. (4)

Так,якщопідприємствобере в банкудовгостроковий кредит под 40% на два рокта, то воно тамаєвкласти його до проекту,якийзабезпечитьпозитивнезначення чистогонаведеногоефекту прикоефіцієнтідисконтування 40%впродовж двох років.Розглянемоумовний приклад.

Колігрошовийпотік неявляєтьсяпостійноювеличиною, тодінеобхідновикористовуватитаку формулу:

 (5)

>r1 —значеннятабульованогокоефіцієнтадисконтування, заякогоNPV>0;

р2 —значеннятабульованогокоефіцієнтадисконтування, заякогоNPV<0.

>Точністьрозрахунку зацієюформулою якщо тімбільша,
>чимменшарізницяміжr1та р2. При цьомунеобхідноюумовоюєminNPV2>0 приr2, таmaxNPV2<0 приr2.

Нормурентабельностіінвестицій можнатакожвизначити задопомогоюграфічного методу. Для цого поосіабсцисвідкладаютьзначенняNPV, а, поосі ординат —значеннякоефіцієнтадисконтування (рис. 1).

>Рис. 1.Графічневизначеннянормирентабельності

Ос-кількизначенняNPV-прямопропорційнеставцідисконтування, то залежністьміж ними викличевиглядпрямої. З курсуелементарної математикивідомо, щонеобхідно матірдві крапки надплощиніXY,щобпобудуватипряму. У цьому конкретномувипадкуцеозначає, щонеобхідно матірдані про двазначенняNPV при двохзначенняхкоефіцієнтадисконтування. як правило,прийнятобратитакізначення цогокоефіцієнта,щоб одна величинаNPV бувдодатною, аінша —від'ємною.Розглядаючи проблемувизначеннянормирентабельності,слідтакожзазначити, щосьогоднідедалічастішевикористовуютьмодифіковану нормурентабельності (>MIRR).

>Модифікована нормарентабельності (>MIRR) —значеннятабульованогокоефіцієнтадисконтування, заякогопоточнавартість (>PV) проектудорівнює йогокінцевійвартості,деостанняперебуває як сумамайбутніхвартостейгрошовихприбутків,компаудированих подвартістькапіталуфірми.

4.Методвизначення рядококупностіінвестицій

 

>Аналізінвестицій ізвикористаннямвищевикладенихметодівдаєможливість уціломуоцінитиїхнюефективність. Алі усі смердотізалишають позаувагою одна річ — годину,упродовжякого якщодосягнутаокупністьпочатковихвкладень. Уфінансовомуаналізіцейпоказникмаєназву рядококупностіінвестицій (>РР). Формула йогорозрахункумаєтакийвигляд:

 (6)

як видно ізнаведеноїформули,зіставленняінвестиційроблять ізгрошовим потоком від проекту. як лишевінперевищить їхні,період, уякомуцесталося, й якщовважатисякінцевим увизначенні рядококупностіінвестицій.

>Чомуважливо знаті рядкиокупностіінвестицій? Боцепов'язано ізможливістюреінвестуваннядоходів таодержаннявідповіднододатковихприбутків.Капіталзавждивіддаватимеперевагу тім проектам, котрізабезпечатьнайкоротшийтермін йогоокупності заіншихрівних умів.

>Пропонована формуламає іокремінедоліки. Так, воназалишає позаувагоюсумигрошовихпотоків, котрі будутьодержані позастрокомокупностіінвестицій.Крім цого,аналізстроківокупностіінвестиційроблять,враховуючинедисконтованігрошові потоки. Цетежможезначновикривитиодержанірезультати.

5. Методрозрахункукоефіцієнтівефективності

 

У основу цого методупокладенозіставлення чистогоприбутку тапочатковихінвестицій. Формула йогорозрахункумаєтакийвигляд:

, (7)

деАRR—коефіцієнтефективностіінвестицій;

>RV—ліквідаційнавартістьобладнання;

>ІС —>середня величинапочатковихінвестицій;

>PN—середньорічнийприбуток протягом години дії проекту.

Формуларозрахункукоефіцієнтаефективностіінвестиціймаєокреміособливості.Перша з нихполягає до того, що якекономічнийефект тутвикористовуютьчистийприбуток, а чи негрошовийпотік. Другаособливість —чистийприбутокберуть безурахування йогопоточноївартості. Це,безумовно, із одного боці,спрощуєрозрахунки, але й, ізіншого,можепризвести до неправильноготлумаченняодержанихрезультатів.


>Висновок

 

>Інвестуванняявляє собою один знайбільшважливихаспектівдіяльностібудь-якого підприємства.Головнимнапрямкомпопередньогоаналізуєвизначенняпоказниківможливоїекономічноїефективностіінвестицій,тобтовіддачі відкапітальнихвкладень, щопередбачається проектом. як правило, урозрахункахприймається вувагучасовий аспектвартості грошей.

Прианалізіінвестиційнихпроектіввиходять зпевнихдопущень.По-перше, зкожнимінвестиційним проектомприйнятозв'язуватигрошовийпотік.Частішеусьогоаналізведеться пороках.Передбачається, щоусівкладенняздійснюютьсянаприкінці року,хоча впринципі смердотіможутьздійснюватисяпротягом рядунаступного років. Притік (>відтік)коштіввідноситься докінцячергового року.

>Показники, котрівикористовуються прианалізіефективностіінвестицій, можнапідрозділити назасновані надисконтованихоцінках йзасновані наобліковихоцінках.Показник чистогоприведеного прибуткухарактеризуєсучасну величинуефекту відмайбутньоїреалізаціїінвестиційного проекту. Навідміну відпоказникаNPVіндексрентабельностієвідноснимпоказником.Вінхарактеризуєрівеньприбутків наодиницювитрат,тобтоефективністьвкладень.ЕкономічнийзмісткритеріюIRRполягає внаступному:IRRпоказує максимальноприпустимийвідноснийрівеньвитрат у проекті.

Приоцінціефективностікапітальнихвкладень вартообов'язкововраховувативпливінфляції. Цедосягається шляхомкоригуванняелементів копійчаного потоку чикоефіцієнтадисконтування наіндексінфляції. Точнісінькотакий ж принциппокладений основою методикиурахуванняризику.

>Підводячипідсумок,хочетьсявідзначити, щозастосуваннябудь-яких,навіть самихвитончених,методів незабезпечитьповноїпередбачуваностікінцевого результату, томуосновноюметоювикористаннязапропонованоївищесхемиє неодержання абсолютноточнихрезультатівефективностіреалізації проекту й йогоризикованості, азіставленнязапропонованих дорозглядуінвестиційнихпроектів наосновіуніфікованогопідходу ізвикористанням поможливостіоб'єктивнихпоказників йпоказників, котрі можнаперевірити, йупорядкуваннящодо болееефективного йщодоменшризикованогоінвестиційного портфеля.


Списоквикористаноїлітератури

 

1.ІзмайловаК.В.Фінансовийаналіз:Навч.посібн. -До.: МАУП,2002.-152с.

2. КоваленкаЛ.О.,РемньоваЛ.М.Фінансовий менеджмент:Навчальнийпосібник. –Чернігів:ЧДІЕУ, 2001. – 456 з.

3.КоробовМ.Я.Фінансово-економічнийаналіздіяльності підприємства:Навч.посібн. – До.:КОО ">Знання",2004. –378с.

4. 29. Мец О.В.Економічнийаналізфінансовихрезультатів тафінансового станупідприємств:Навч.посібн.:КНЕУ, 2003. –53с.

5.МнихЄ.В.Аналізфінансового стану йфінансовихрезультатівдіяльностіпідприємств. – До.:НМКВО, 2002. –53с.

6.Фінансипідприємств:Підручник. /Під. ред.Поддєрьогіна А.М. – До.:КНЕУ.-2006. –460с.

7.Фінансова діяльністьпідприємств. /Під. ред. Бандурко О.М. таін. – До.: Ли-бідь.- 2003. –312с.


Схожі реферати:

Навігація