Реферати українською » Финансовые науки » Фінансове управління підприємством


Реферат Фінансове управління підприємством

Страница 1 из 4 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

>ЧУО "ІнститутПарламентаризма та Підприємництва такі"

Кафедра "Фінанси і кредиту"

Звіт

Про проходження переддипломної виробничої практики

Фінансове управління підприємством

Мінськ 2009


Зміст

1. Система організації та управління виробництвом, і зарплатою, кадрами для підприємства

2. Організація фінансової на підприємстві

3. Основні виробничі фонди, їх структура, призначення та порядок переоцінки для підприємства

3.1 Документальне оформлення обліку вибуття і переміщення основних засобів

3.2 Документальне оформлення надходження, списання та ліквідації основних засобів

3.3 Облік зносу основних засобів

4. Оборотні виробничі фонди й його оборотні кошти підприємства

5. Грошові доходи і прибутки. Їх джерела та порядок розподілу

6. Оподаткування підприємства

Додатка


1. Система організації та управління виробництвом, і зарплатою, кадрами для підприємства

Основними завданнями обліку праці та зарплати є:

1) контролю над використанням робочого дня і формування;

2) правильне нарахування заробітної плати розподіл її за напрямам витрат;

3) правильне літочислення податків та інших утримань із зарплати; контролю над використанням фонду зарплати.

>Кадровим підрозділом підприємства вирішуються такі:

1) організовується робота з комплектування підприємства кадрами, робітниками та представниками й відбувається розробка прогнозу поточної та перспективної потреби у кадрах і вибір джерел її задоволення з урахуванням вивчення ринку праці, встановлення прямих зв'язку з навчальними закладами і службами зайнятості, контактів із підприємствами аналогічного профілю, формування працівників всередині підприємства про наявні вакансії, використання засобів для приміщення оголошень про наймання працівників;

2) проводиться робота з добору, відбору і розстановці кадрів з урахуванням оцінки їхньої кваліфікації, особистих і ділових якостей, контролюється правильність використання працівників у підрозділах підприємства;

3) виробляється прийом (заповнюється особистий листок з обліку кадрів, особиста картка формиТ2 і є контракт (Додаток 2,3,4), розміщення та розстановка молодих фахівців і молодих робітників у відповідність до отриманого навчальному закладі професією і фахом, що з керівниками підрозділів виробляється проведення їх стажування і роботи з адаптацію виробничої діяльності;

4) здійснюється планомірна робота зі створення резерву для висування з урахуванням таких організаційних форм, як планування ділової кар'єри, пересування керівників і спеціалістів (навчання спеціальних курсах, стажування);

5) організовується проведення атестації співробітників, її методичне та інформаційний забезпечення, бере участь у аналізі результатів атестації, розробці заходи щодо реалізації рішень атестаційних комісій, визначається коло фахівців, які підлягають повторної атестації;

6) відбувається розробка систем комплексної оцінки працівників і результатів своєї діяльності,служебно-профессионального просування персоналу, підготовці пропозицій з удосконалення проведення атестації;

7) здійснюється своєчасне оформлення прийому, перекладу і звільнення працівників у відповідність до трудовим законодавством, положеннями, інструкціями і наказами керівника підприємства, облік особового складу, видачу довідок про справжню і минулої праці працівників, збереження і заповнення трудових книжок і ведення встановленої документації з кадрів, і навіть підготовка матеріалів до подання персоналу до заохочень інаграждениям;

8) забезпечується підготовка документів по пенсійного страхування, і навіть документів, необхідні призначення пенсій працівникам підприємства міста і їхнім сім'ям, і навіть уявлення в орган соціального забезпечення;

9) проводиться робота з оновленню про забезпечення кадрової роботи, її матеріально-технічної й інформаційної бази, впровадженню сучасних методів управління кадрами з допомогою автоматизованих підсистем ">АСУ-кадри" та автоматизованих робочих місць працівників кадрових служб, створенню банку даних персонал підприємства, його своєчасному поповненню, оперативному уявленню необхідної інформації користувачам;

10) здійснюється методичне керівництво і координація діяльності фахівців і інспекторів з кадрів підрозділів підприємства, контролюється виконання керівниками підрозділів законодавчих актів і постанов уряду, постанов, наказів і розпоряджень керівника підприємства з питанням кадрової політики і з персоналом;

11) забезпечуються соціальні гарантії трудящих у сфері зайнятості, додержання порядку працевлаштування й перепідготовки що працівників, надання їм встановлених пільг і компенсацій;

12) проводиться систематичний аналіз кадрової на підприємстві, розробляє пропозиції щодо її поліпшенню;

13) ведеться табельний облік (Додаток 5), впорядкування і виконання графіків відпусток, контролю над станом трудовий дисципліни в підрозділах підприємства міста і дотриманням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, аналіз причин плинності, розробляє заходи зі зміцнення трудовий дисципліни, зниження плинність кадрів, втрат робочого дня, контролює виконання. Складається звітність з обліку особового складу й працювати з кадрами.

Працівники відділу кадрів мають керуватися повинні знати:

1) нормативні правові акти, інші керівні, методичні матеріали з приводу управлінню персоналом;

2) трудове законодавство Республіки Білорусь у;

3) структуру і штати підприємства, його профіль, спеціалізацію і розвитку;

4) кадрову політику стратегію підприємства; порядок складання прогнозів, визначення перспективною й поточної потреби у кадрах;

5) джерела забезпечення підприємства кадрами;

6) стан ринку праці;

7) системи та методи оцінки персоналу;

8) методи аналізу професійно-кваліфікаційної структури кадрів;

9) порядок оформлення, ведення і збереження документації, рухом;

10) організацію табельної обліку;

11) передовий вітчизняний і закордонний досвід роботи з персоналом;

12) основи соціології, з психології та організації праці;

13) основи профорієнтаційної роботи;

14) основи економіки, організації виробництва й управління;

15) кошти обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;

16) правил і норми охорони праці; пожежної безпеки.


2. Організація фінансової на підприємстві

Відповідно до існуючими нормативними і статутних документів підприємство:

1) робить з усіма суб'єктами господарську діяльність угоди та інші юридичні акти, зокрема купівлі- продажу, підряду, оренди, перевезення, спільної прикладної діяльності тощо.;

2) самостійно планує власну діяльність і визначає перспективи розвитку, з попиту населення в товари народного споживання, роботи, послуги і необхідності одержання прибутку, забезпечення виробничого та розвитку підприємства, підвищення особистих доходів його;

3) укладає договору, контракти, бартерні угоди з усіма суб'єктами господарювання виробництва, поставку, оптову і роздрібний продаж товарів, надання послуг та інші господарські договору;

4) зміцнює матеріально-технічної бази підприємства;

5) ефективно використовує виробничі потужності, основні фонди й його оборотні кошти;

6) забезпечує рентабельну підприємства, встановлює порядок розподілу прибутків, самостійно встановлює види, розміри та напрями використання фондів і резервів підприємства, системи та розміри оплати праці, і навіть решта видів доходів працівників;

7) вирішує питання науково-технічного прогресу, розробки та застосування нової техніки і технології, впровадження наукову організацію праці;

8) удосконалює організацію торгівлі, проводить роботу з розвитку торгової реклами;

9) забезпечує схоронність товарно-матеріальних цінностей;

10) здійснює оперативний бухгалтерський облік результатів своєї діяльності;

11) представляє статистичну звітність не більше, встановлених законодавством, проти неї продавати і передавати іншими підприємствами, організаціям, і установам, обмінювати, здавати у найм, надавати безплатно у тимчасове користування його ж будинку, споруди, торгові й виробничі площі, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальних цінностей;

12) забезпечує всім працівників безпечних умов праці, використання ними правий і соціальних пільг, передбачених законодавством, і навіть додаткові пільги не більше зароблених коштів, спрямованих споживання.

Підприємство проти неї:

1) будувати, набувати, брати і складати наймачам підсобні для своєї діяльності приміщення, і навіть різного роду рухоме і нерухомого майна;

2) продавати матеріальних цінностей і грошові ресурси стороннім організаціям, фізичних осіб, виконуючим роботи з підприємства, зокрема матеріально заохочувати їх колективи і окремих співробітників;

3) набувати гаразд оптової і роздрібної торгівлі необхідну сировину, матеріали, деталі, устаткування, машини, механізми, відходи виробництва, неліквіди, необхідний реквізит у порядку по оптовим, договірних цін по готівкового і безготівковому розрахунку;

4) встановлювати форми розрахунків із організаціями та підприємствами, фізичними особами за згодою сторін. Періодичність розрахунків визначається договором за згодою сторін;

5) приймати рішення, які суперечили чинного законодавства і Статуту підприємства.

Джерелами формування майна підприємства є:

1) прибутки від реалізації товарів;

2) надходжень від платних послуг населенню;

3) прибутки від цінних паперів;

4) надходження за оренду;

5) інші засоби, які утворюються від участі у діяльності спілок, асоціацій, АТ, СП;

6) кредити баків та інших кредиторів;

7) інші законні надходження


3. Основні виробничі фонди, їх структура, призначення та порядок переоцінки для підприємства

Основні кошти є сукупність вироблених громадським працеюматериально-вещественних цінностей, які у незмінною натуральному вигляді протягом тривалого.

Основні кошти, функціонуючі в галузях матеріального виробництва (промисловість, будівництво, сільське господарство й ін.), ставляться на виробничі основних засобів. Вони неодноразово беруть участь у процесі виробництва, зношуються які і вартість їхнього перебування переноситься створений продукт частинами принаймніснашивания.

>Непроизводственние кошти зношуються які і втрачають свою вартість частинами принаймніснашивания.

Основні вартість підприємстві враховуються як поточного обліку, і у балансі по початкової чи відновлювальної вартості. Початкова вартість основних засобів складається з фактичні витрати з їхньої придбання, спорудження (спорудження) та вироблення, включаючи витрати з доставки, монтажу та встановлення, відсотки кредит, сплату держмита та інші витрати. Наприклад, у початкову вартість об'єктів, придбаних з допомогою бюджетних коштів, включається податку додану вартість виходячи з документів постачальників (рахунків, накладних).

По об'єктах, колишнім в експлуатації, у початкову вартість включається не сума їхніх зносу.

Зміна початкової вартості основних засобів допускається придостраивании,дооборудовании, реконструкції та часткову ліквідацію відповідних об'єктів. Витрати про ремонт основних засобів (зокрема про ремонт та реставрації бібліотечного фонду) збільшення вартості основних засобів не ставляться, а списуються на витрати на кошторисі установи.

Якщо кошти отримані безоплатно з інших установ і закупівельних організацій, всі вони приймаються на облік у тій вартості, через яку значилися на балансі цих закладів і закупівельних організацій. За відсутності даних про балансову вартість кошти враховуються виходячи з акта за оцінкою приймальній комісії, затвердженого керівником установи.

При переоцінці змінюються: початкова вартість (після переоцінки звана відновлювальної вартістю), залишкова вартість будівництва і сума зносу основних засобів. У цьому відсоток зносу не змінюється, т. е. пропорційне співвідношення відновлювальної вартості, залишкової вартості та незначною сумою зносу після переоцінки має зберегтися настільки ж, як і по переоцінки. По відновлювальної вартості кошти враховуються до наступній переоцінки.

Переоцінка основних засобів проводиться двома шляхами:

1) шляхом індексації початкової вартості окремих об'єктів (індексний метод) чи

2) шляхом застосування прямих методів оцінки (за аналогом і підставі експертних висновків).

Коефіцієнти (індекси) перерахунку вартості основних засобів затверджуються Міністерством статисти та аналізу.

Метод прямий оцінки є найприйнятніший і дозволяє виправити неточності, що накопичилися у результаті застосуваннясреднегруппових індексів у ході попередніх переоцінок, т. е. передбачає можливість проведення уцінки. Для документального підтвердження відновлювальної вартості у своїй методі можна використовувати даних про цінах на аналогічну продукцію, одержані відорганизаций-изготовителей, торгових, постачальницьких організацій, і навіть опубліковані засобах масової інформації та спеціальної літературі, експертні висновку про вартості об'єктів основних засобів.

З використанням методу прямий оцінки можна використовувати документально підтверджені інформацію про ціні відповідного об'єкта в іноземній валюті на дату переоцінки, перерахованої на рублі по офіційним курсом Національного банку України з цього дату.

Для визначення відновлювальної вартості імпортованих основних засобів, виготовлених зарубіжними виробниками, придбаних за іноземної валюти, необхідно зробити наступний розрахунок: перелічити вартість митних платежів та інших витрат з придбання, доставці, монтажу та встановлення, які сплачувалися в білоруські рублі, в іноземної валюти за курсом Національного банку України на даний момент їх сплати і додати цю вартість до валютної вартості обладнання. Розрахована в такий спосіб початкова вартість об'єкта основних засобів в іноземній валюті перераховується в білоруські рублі за курсом Національного банку України на дату переоцінки.

Документи і матеріалів, є основою переоцінки основних засобів прямим методом, повинні зберігатися разом з іншими документами по переоцінці.

Під час проведення переоцінки складаєтьсяВедомость переоцінки основнихфондов,(Приложение №1) у якій щодо об'єкта основних засобів (інвентарному номера) відбивається початкова вартість,восстановительная вартість, сума зносу і залишкова вартість після переоцінки. Сума зносу визначається з відновлювальної вартості основних засобів і рівня (відсотка) їх зносу за даними бухгалтерського обліку до проведення переоцінки. Залишкова вартість основних засобів окреслюється різницю між відновлювальної вартістю і переоціненою сумою зносу.

 

3.1 Документальне оформлення обліку вибуття і переміщення основних засобів

Причинами вибуття основних засобів з підприємства бути безплатна передача їх іншим бюджетних установ і організаціям всередині міністерства (відомства), реалізація, і навіть списання об'єктів з різних причин:

– які прийшли у непридатність внаслідок фізичного зносу, аварій, стихійних лих, пожежі, порушення нормальні умови експлуатації й на інших причин;

– морально застарілих об'єктів, т. е. об'єкти основних засобів, застосування яких стає

Для визначення непридатності основних засобів, неефективності чи неможливості проведення відновного ремонту, і навіть для оформлення необхідної документації на списання основних засобів наказом керівника в підприємства створюються постійно чинні чи робочі комісії. Персональний склад комісії стверджує керівник установи.

До складу комісії включаються:

1) керівник або його заступник (голова комісії);

2) головний бухгалтер або його заступник (в централізованих бухгалтеріях - керівники груп обліку, і інші працівників цієї бухгалтерії);

3) особи, куди покладено відповідальність за схоронність основних засобів;

4) інших працівників, які займаються технічним обслуговуванням основних засобів;

5) кваліфіковані фахівці сторонніх організацій.

Комісія за безпосередньої огляді об'єкта, що підлягає списанню, встановлює непридатність його до відновлення та перспективи подальшої експлуатації, причини, що обумовили необхідність списання об'єкта (фізичний чи моральний знос, порушення нормальні умови експлуатації, аварії, і ін.), а необхідних накладних та інших.). Матеріально відповідальну особу розписується на документі постачальника до прийняття об'єкта на відповідальне збереження.

Прийняття на баланс будинків, споруд, насаджень оформляється актами про те як їх у дію.

Документи на надходження основних засобів після їх оформлення разом із технічної документацією, якщо вона є, передаються в бухгалтерію.

У бухгалтерії в організацію врахування й забезпечення контролю над збереженням основних засобів кожному об'єкту присвоюється інвентарний номер і заводиться інвентарна картка обліку ОС форми №ОС-6 (Додаток №2).

>Инвентарний номер позначається на жетоні, який прикріплюється об'єкта. У окремих випадках інвентарний номер позначається фарбою, наприклад на звороті килимів, чи іншим чином. При механізації обліку основних

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація