Реферати українською » Финансовые науки » Підвищення якості адміністрування податків, податків, складових основні джерела формування бюджету Республіки Марій Ел


Реферат Підвищення якості адміністрування податків, податків, складових основні джерела формування бюджету Республіки Марій Ел

Страница 1 из 10 | Следующая страница

 

>ДИПЛОМНАЯ РОБОТА

Тема: Підвищення якості адміністрування податків, складових основні джерела формування бюджету Республіки Марій Ел


Зміст

Запровадження

1. Теоретичні і нормативно-правові основи державного регулювання податкової системи

1.1 Поняття і сутність в державній податковій системи

1.2 Нормативно-правові основи державного регулювання податкової системи

1.3 Діяльність державні органи з адміністрування податкової системи

2. Аналіз стану адміністрування податків, складових основні джерела формування консолідованого бюджету республіці Марій Ел

2.1 Аналіз адміністрування податкових надходжень у консолідований бюджет Республіки Марій Ел

2.2 Оцінка якості адміністрування податків, які є основною джерелом формування дохідної частини бюджету консолідованого бюджету Республіці Марій Ел

2.3 Аналіз результативності камеральних і виїзних податкових перевірок

3. Вироблення рекомендацій щодо якості адміністрування податків, складових основні джерела формування бюджетуРМЭ

Укладання

Список використаної літератури


Запровадження

Актуальність теми даної роботи - "Підвищення якості адміністрування податків, складових основні джерела формування бюджету Республіки Марій Ел" - викликана необхідністю забезпечення ефективного функціонування податкової системи, складової істотну частку економічної системи Росії, і відіграє важливу роль стимулюванні економічного зростання, зокрема на регіональному рівнях.

За десятиліття докорінних змін в усіх галузях російської державності приймалися різні концепції щодо реформування економіки, мети реалізації яких полягали ворганизационно-структурним перетворенням і підйому економіки. У цьому особливу увагу в проведені реформах відводилося загальнодержавних податках імежбюджетним відносинам. Такий інтерес пов'язана з, передусім, об'єктивно що склалися історичними передумовами.

Податки є необхідною умовою існування держави Вони визначають багато аспектів економіки; від цього, скільки їх зібрано, залежить добробут країни, регіону, конкретного міста.

У разі світової кризи податки грають чималу роль зміцненні економічної позиції Росії.Налогам відводиться важливе місце серед економічних важелів, з яких держава впливає на економіку.

За десятиліття докорінних змін в усіх галузях російської державності приймалися різні концепції щодо реформування економіки, мети реалізації яких полягали ворганизационно-структурним перетворенням і підйому економіки. У цьому особливу увагу в проведені реформах відводилося адмініструванню податкової системи Такий інтерес пов'язана з, передусім, об'єктивно що склалися історичними передумовами.

Сучасне розвиток суспільно-економічних взаємин у поєднанні з реформуванням податкової системи вимагає підвищення надходження податків, спрощення податкового обліку, стабільності та ефективності податкової системи загалом.

Однією з основних проблем держави є забезпечення надходження до бюджетів всіх рівнів й у позабюджетні фонди податків, зборів та інших встановлених законом платежів. Фінансова діяльність держави за отриманню податків як однієї з суверенних прав держави дієвою в тому разі, якщо розроблять оптимальний механізм податкового адміністрування.

Податкове адміністрування одна із основних елементів ефективного функціонування податкової системи та економіки держави. Ефективність податкової системи обумовлена повнотою виявлення джерел доходів у цілях оподаткування їх і мінімізацією витрат за їх мобілізації й обов'язки сплаті.

У той самий час, оскільки Росія було проголошено федеративним державою і конституційно закріплювався принцип бюджетного федералізму, у регіонах було передано федеральні мандати, виконання яких були потрібні певні фінансові ресурси, які, проте, були як і централізовано передані з федерального Центру. У зв'язку з цим суб'єкти Федерації змушені були самостійно балансувати свій бюджет. Проте, з диспропорцій в регіональному розвитку, більшість суб'єктів Федерації були забезпечувати своїх функцій рахунок власних джерел, включаючи податкові, і вони почали хронічно залежать від перерахувань (трансфертів) з федерального Центру.

У умовах представляється виключно актуальним питання пошуку шляхів поліпшення формування дохідної частини бюджету бюджетів всіх рівнів, як добробуту всієї Федерації. Тому дослідження питань адміністрування податків, складових основні джерела формування бюджету, зокрема в регіональному розрізі нині набуває особливої значимості. Саме необхідність вивчення податкової системи конкретного суб'єкти федерації - Республіки Марій Ел - визначила вибір теми дослідження.

Проблеми визначення ролі податків у системі державного регулювання економіки представлені у дослідженнях вітчизняних і зарубіжних теоретиків і практиків. Слід зазначити праці А. Сміта, А. Маршалла, Дж. Кейнса, М. Фрідмана, А. Лаффера, Дж. Стігліца, З. Фішера, П. Самуельсона, П.Нордхауса, Л.Абалкина, З. Глазьєва,ВЛексина, З. Шаталова, З. Шохіна, А. Швецова та інших.

Роботи тих авторів носять, зазвичай, комплексний характер, та заодно немає прикладного характеру, який враховував б концепції державного регулювання економіки, проблеми розвитку податкової системи, зокрема в регіональному розрізі.

Поняття податкового адміністрування відбито у роботах вчених-економістів О.З.Дадашева, В.А.Красницкого, А.В. Лобанова, І.А.Перонко.

Мета роботи - аналіз державного регулювання податкової системи з прикладу суб'єкти федерації - Республіки Марій Ел.

У цьому роботі вирішуються такі завдання:

вивчити теоретичні основи адміністрування податків, його законодавчу і нормативну базу;

проаналізувати сучасного стану податкової системи до іРМЭ останніми роками;

оцінку проблемам адміністрування податків і побачити основних напрямів розв'язання.

Об'єкт дослідження - податкову систему Республіки Марій Ел.

Предмет дослідження - адміністрування податків, складових основні джерела формування бюджету Республіки Марій Ел.

1. Теоретичні і нормативно-правові основи державного1.регулирования податкової системи

 

1.1 Поняття і сутність в державній податковій системи

Державне регулювання економіки - процес впливу держави щодо господарське життя нашого суспільства та пов'язані із нею соціальні процеси, під час якого реалізується економічна і політика держави, джерело якої в певної концепції.

Найголовнішим метою державного впливу економічну сферу діяльності є економічна і соціальний стабільність суспільства, і навіть зміцнення існуючого ладу всередині країни та там [72, З. 19].

Як основних методів впливу економіку задля досягнення необхідних суспільству результатів держава використовує методи прямого й опосередкованого впливу.

Особливістю прямого методу державного впливу є передусім, що грунтується на авторитеті державної влади не пов'язані з створенням додаткових матеріальних стимулів щодо його здійснення. Важлива специфічна його риса ще у цьому, що він передбачаються заходи заборони, дозволу, примусу (законотворча діяльність, ліцензування та ін.), і навіть передбачається організація управління тими підприємствами державного сектора, державної власністю.

>Косвенний метод державного на країни характеризується опосередкованим способом впливу соціально-економічних процесів й господарські об'єкти [59,С.68].

Пряме регулювання реалізується через нормативно-правові акти (різного рівня), а непряме (економічне) - крізь ці сфери, і ланки фінансово-кредитної системи.

Забезпечуючи умови життєдіяльності суспільства, держава активно втручається у хід економічних процесів з двох основних причин. Виникнення першої причини виникає з визначення держави, як суб'єкта, який потребує певної сукупності матеріальних благ та надаваних послуг підтримки свого існування й функціонування. Основним і це об'єктивно відповідним економіко-правовий природі держави джерелом формування коштів, необхідні виконання державних функцій, є частина власності юридичних і фізичних осіб,отчуждаемая користь держави (податків). Цей процес відбувається вилучення є одним із форм державного втручання у економіку.

Виникнення другий причини обумовлюється необхідністю реалізації безпосередньо державних функцій. Держава здійснює широкомасштабні дії з регулювання ринкових процесів, забезпечує соціальні гарантії суб'єктам ринку нафтопродуктів та громадянам, виконує інші проблеми, покладені на інститут структурі державної влади [50,С.52].

Віддаючи перевагу під управлінням економікою механізмам вільного ринку, за мінімального державного регулюванні, суспільство, досягаючи з більшими на втратами еквівалентності в обміні між окремими суб'єктами, втрачає контролю над розвитком господарства, який би у сфері більшості населення. Тому, як пишуть До.Макконелл і З.Брю, "всюди уряд перебирає проведення низки економічних функцій:

1) забезпечення правова база й суспільного атмосфери, сприяють ефективному функціонуванню ринкової системи;

2) захисту конкуренції;

3) перерозподілу прибутку і багатства;

4) коригування розподілу ресурсів з єдиною метою зміни структури наявного національного продукту;

5) стабілізації економіки, тобто контролю над рівнем зайнятості і інфляції, породжуваних коливаннями економічної кон'юнктури, і навіть стимулювання економічного зростання" [59,С.94].

Головним інструментом мобілізації фінансових коштів на покриття державних витрат є податки. Податки - це обов'язкових платежів, стягнуті державою з фізичних юридичних осіб. Вони є є основним джерелом коштів, позабюджетних фондів і місцевих органів управління.

Державне регулювання з допомогою податків залежить вирішальною мірою від вибору податкової системи, висоти податкових ставок, і навіть від видів тварин і розмірів податкових пільг. Податки чи державній регулюванні економіки грають дві ролі:

але це найголовніший джерело фінансування державних витрат і витрат;

б) це інструмент регулювання. Бо у завдання державних бюджетних органів входить непросто обкласти податками суб'єктів економіки, а й тонкий механізм на господарське поведінка.

Систему оподаткування - сукупність стягнутих податків, методів і форми їх побудови і стягнення, і навіть відповідних органів, котрі займаються управлінням цієї діяльністю [38,С.162].

Державне регулювання системи оподаткування відбувається у відповідності зі такими принципами:

стимулювання підприємницької виробничої роботи і інвестиційної активності - пільги з оподаткування прибутку (доходу), спрямованих розвиток виробництва;

обов'язковість всім;

рівнозначність і пропорційність стягування податків (що стоїть доходи - то більше вписувалося податки);

рівність, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації стосовно суб'єктам господарювання;

соціальна справедливість щодо і здійснення податків, зборів і обов'язкових платежів;

стабільність - забезпечення незмінності податків та його ставок, і навіть податкових пільг протягом бюджетного року;

економічна обгрунтованість;

рівномірність сплати - встановлення термінів сплати податків;

єдиний підхід до розробки податкових законів;

доступність - забезпечення дохідливості норм податкового законодавства для платників податків.

Податкове регулювання ввозяться процесі мобілізації доходів бюджету. Інструментами регулювання є всі прямі й опосередковані податки.Регулирующее вплив може здійснюватися через підвищення чи зниження ставок податків, диференціації ставок щодо різноманітних категорій платників податків або типів об'єктів оподаткування, розширення чи звуження оподатковуваної бази й неоподатковуваних мінімумів, звільнення від податків окремих категорій платників податків, надання податкових пільг і місцевих податкових кредитів, зміна періодичності сплати податку, розподіл податків за рівнями бюджетною системою.

Податки займають центральне місце у комплексі економічних методів. Оперуючи податковими ставками, пільгами і штрафами, змінюючи умови оподаткування адекватно ситуації, держава створює умови для прискорений розвиток певних деяких галузей і видів виробництва, сприяє рішенню актуальних суспільству проблем [51,С.13].

Фундаментальна завдання держави у цій сфері полягає у цьому, аби з допомогою податків забезпечити потреби бюджету й не викликати невдоволення платників податків. При зависоких податкових ставках починається масове ухиляння від сплати податків. З іншого боку, налагоджена і нормально функціонуючої системи податків одна із коштів боротьби з тіньової економікою.

>Налогам властива одночасно стабільність і рухливість.

Стабільність податкової системи значить, що склад податків, ставки, пільги, санкції можуть бути назавжди і безповоротно. ">Неподвижних" систем оподаткування немає і "бути неспроможна. Поєднання стабільності і динамічності, рухливості податкової системи досягається тим, що протягом року ніяких змін (крім усунення очевидних помилок) не вносяться; склад податкової системи (перелік податків і платежів) може бути стабільний протягом кілька років [62,С.127].

Систему оподаткування вважатимуться стабільної та, відповідно, сприятливою для підприємницької роботи і економічного розвитку, якщо залишаються незмінними основні засади оподаткування, склад податкової системи, найважливіші пільги та санкції.

Стабільність податків означає відносну незмінність протягом кількох років основних принципів системи оподаткування, і навіть найвагоміших податків і ставок, визначальних взаємовідносини підприємців та підприємств із державним бюджетом.

Чим стабільніше систему оподаткування, то впевненіше почуваються економічні агенти.

Податки, як непідвладна інфляції вартісна категорія, мають відмітні ознаки і функції, які виявляють їх соціально-економічну суть і призначення. Розвиток податкових систем історично визначили чотири основних його функції - фіскальну, стимулюючу, регулюючу і розподільну.

Регулююча. Державне регулювання ввозяться двох основних напрямах:

регулювання ринкових, товарно-грошових відносин. Вона полягає головним чином розробці законів, нормативних актів, визначальних взаємовідносини діючих над ринком осіб, передусім підприємців, роботодавців України та найманих робітників. До них належать закони, постанови, інструкції державні органи, регулюючі взаємини товаровиробників, продавців і покупців, діяльність банків, товарних і фондових бірж, і навіть бірж праці, торгових домів, встановлюють порядок проведення аукціонів, ярмарків, правила звернення цінних паперів тощо. Цей новий напрям державного регулювання ринку безпосередньо із підвищеними податками не пов'язано;

регулювання розвитку народного господарства, громадського виробництва, у умовах, коли основним об'єктивним економічним законом, які у суспільстві, є закон вартості. Тут ідеться переважно про фінансово-економічних методах впливу держави щодо інтереси людей, підприємців із метою напрями своєї діяльності у властивому, вигідному суспільству напрямі.

Отже, розвиток ринкової економіки регулюється фінансово-економічними методами - шляхом застосування налагодженої системи оподаткування, маневрування позичковим капіталом і відсоткові ставки, виділення з бюджету капітальних вкладень і дотацій, державної закупівлі і здійснення народногосподарських програм тощо. Центральне місце у цій комплексі економічних методів займають податки.

Маневруючи податковими ставками, пільгами і штрафами, змінюючи умови оподаткування, вводячи одні й скасовуючи решту податків, держава створює умови для прискорений розвиток певних деяких галузей і виробництв, сприяє рішенню актуальних суспільству проблем.

>Стимулирующая. З допомогою податків, пільг і санкцій держава стимулює технічний прогрес, збільшити кількість робочих місць, капітальні вкладення розширення виробництва та ін. Стимулювання технічного прогресу з допомогою податків проявляється, передусім, у цьому, сума прибутку, спрямовану технічне переозброєння, реконструкцію, розширення виробництва товарів народного споживання, обладнання виробництва продуктів харчування інших звільняється з оподаткування.

>Распределительная, чи, вірніше, перерозподільна. Через податки у бюджеті концентруються кошти, щоб їх потім влади на рішення народногосподарських проблем, як виробничих, і соціальних, фінансування великих міжгалузевих, комплексних цільових програм - науково-технічних, економічних пріоритетів і ін.

З допомогою податків держава перерозподіляє частка прибутку підприємств і для підприємців, доходів громадян, спрямовуючи в розвиток виробничу краще й соціальної інфраструктури, на на інвестиції та в капіталомісткими і фондомісткі галузі з тривалими термінами окупності витрат: залізниці і автостради, представляють видобувну галузь, електростанції та інших.

Через податки відбувається також перерозподіл ресурсів: завдяки податках у бюджеті концентруються кошти, щоб їх потім влади на рішення проблем народного господарства, як виробничих, і соціальних, фінансування великих міжгалузевих, комплексних цільових програм - науково-технічних, економічних пріоритетів і ін.

>Перераспределительная функція податкової системи має яскраво виражений соціальний характер. Відповідним чином побудована податкову систему дозволяє надати ринкової економіки соціальної спрямованості,

Страница 1 из 10 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація