Реферати українською » Финансовые науки » Оцінка економічної ефективності використання основних виробничих фондів


Реферат Оцінка економічної ефективності використання основних виробничих фондів

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Зміст

 

Запровадження

1. Теоретичне обгрунтування організації основних засобів

1.1 Теоретичні основи організації основних засобів

1.2 Відновлення й відтворення основних засобів

2. Аналіз і - оцінка поточного фінансового стану підприємства

2.1 Коротка економічна характеристика підприємства

2.2 Аналіз і - оцінка платоспроможності і втратити фінансове стійкості

2.3 Аналіз і - оцінка ділову активність і рентабельності

2.4 Загальна ж оцінка фінансового становища підприємства

3. Розробка та обґрунтування пропозицій з підвищення ефективності використання основних засобів

3.1 Розрахунок прогнозного балансу

3.2 Удосконалення управління основні засоби

Укладання

Список використаної літератури:

 


Запровадження

Основою сільськогосподарського виробництва та важливою умовою розвитку галузі служить наявність матеріально - грошових ресурсів. Головна роль у тому числі відводиться засобам виробництва.

Метою згаданої роботи є підставою оцінка наявності, руху, рівня забезпеченості, і навіть оцінка рівня економічну ефективність використання основних виробничих фондів, виявлення шляхів підвищення економічну ефективність використання основних виробничих фондів в ринкових умов з прикладу конкретного господарства. Об'єктом дослідження є СГВК ">Пучах".

Досягнення поставленої мети необхідно виділити ряд завдань:

вивчення теоретичних аспектів основних засобів та ефективності

їх використання,

короткаорганизационно-економическая характеристика господарства,

вивчення складу основних виробничих фондів господарства,

вивчення динаміки відтворення основних виробничих

фондів,

вивчення динамікифондообеспеченности іфондовооруженности

праці,

вивчення динаміки фондовіддачі іфондоемкости,

визначення можливостей поліпшення економічну ефективність використання основних виробничих фондів в ринкових умов.

Джерелами інформації на дослідження є форми річний фінансової звітності господарства у період 2004 - 2006 років, статут СГВК ">Пучах"Чебоксарского району, облікова політика, бухгалтерський баланс з додатками, фінансовий план, навчальну літературу, законодавчі акти (>ПБУ) і періодичних видань.


1. Теоретичне обгрунтування організації основних засобів

1.1 Теоретичні основи організації основних засобів

Існує безліч підходів до визначення основних виробничих фондів, наведемо найпоширеніші їх:

Бабаєв Ю. А.: "Основні кошти - сукупністьматериально-вещественних цінностей, використовуваних як коштів праці під час виробництва продукції, виконанні робіт чи наданні послуг, або керувати організацією протягом періоду, перевищує 12 місяців, чи звичайного операційного циклу, коли він перевищує 12 місяців".

Мельник М. У.: "Основні кошти є сукупністьматериально-вещественних цінностей, які у натуральному вигляді протягом багато часу".

Відповідно до Положення по бухгалтерськогоучету (>ПБУ6/01)"Учет основних засобів" майно визнається організацією як об'єкт основних засобів і під час наступних умов:

використання у виробництві продукції, і під час робіт чи наданні послуг або для управлінських потреб організації;

використання у перебігу багато часу, тобто терміну корисного використання, тривалістю понад 12 місяців, або звичайного операційного циклу, коли він перевищує 12 місяців;

організацією не передбачається наступна перепродаж даних активів;

здатність приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому.

До основних засобів ставляться: будинку, споруди, робітники і силові машини та устаткування, вимірювальні і регулюючі прилади й устрою, обчислювальної техніки, транспортні засоби, інструмент, виробничий і Київський господарський інвентар та приналежності, робочий, продуктивний та племінної худобу, багаторічні насадження, внутрішньогосподарські шляхи і інші відповідні об'єкти.

З іншого боку, у складі основних засобів у бухгалтерському обліку враховуються також: капітальні вкладення на корінне поліпшення земель (осушувальні, зрошувальні та інші меліоративні роботи); капітальні вкладення орендовані об'єкти основних засобів, земельні ділянки, об'єкти природокористування (вода, надра, та інші природні ресурси).

Під структурою основних засобів розуміється питому вагу окремих видів основних фондів у спільній їх вартості. Залежно від характеру участі у процесі виробництва основні фонди поділяються на виробничі і невиробничі. До складу виробничих основних фондів включаються кошти що у галузях сфери матеріального виробництва щоб одержати продукції, товарів та послуг. Поруч із основними виробничими фондами сільському господарстві використовуються основні невиробничі фонди, які є щоб одержати нематеріальних послуг. До них належать основні фонди житлово-комунального господарства і культурно-побутового обслуговування: житлові будинки, клуби, школи, лазні, пральні та інші об'єкти, належать господарству.

>Относящиеся до основних фондів кошти поділяються з різних підставах.

За рівнем використання основних засобів поділяються на:

в експлуатації;

про запас (резерві);

на стадії добудови,дооборудования, реконструкції, про модернізацію й часткову ліквідацію.

Залежно наявних прав на об'єкти кошти поділяються на:

об'єкти основних засобів, підлягають організації на праві власності (зокрема здані у найм);

об'єкти основних засобів, котрі перебувають при організації у оперативному управлінні чи господарському віданні;

об'єкти основних засобів, отримані організацією у найм.

Основні виробничі фонди стосовно виробництву продукції можна підрозділити на частини:

1) активну (включає верстати, устаткування, машини, передавальні пристрої і таке інше)

2) пасивну (включає будинку, споруди)

У процесі виробництва сільськогосподарської продукції всі види основних фондів зношуються, втрачають свої перші якості. Поступово вони стають непридатними задля її подальшого використання коштів і потребують заміни. Принаймні зношування основних фондів здійснюється процес перенесення їх вартості створений продукт.

Поруч із основними виробничими фондами сільському господарстві використовуються основні не виробничі фонди, які є щоб одержати нематеріальних послуг. До них належать основні фондижилищно - комунального господарства і культурно - побутового обслуговування: житлові будинки, клуби, школи, лазні, пральні та інші об'єкти належать господарству.

>Фондообеспеченность є ставлення середньорічний вартості основних засобів в розрахунку на одиницю сільськогосподарської площі.

>Фондовооруженность праці сільське господарство визначається ставленням середньорічний вартості основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення до розрахунку одному працівникові.

Економічна ефективність використання основних засобів виробництва сільському господарстві характеризується системою показників.

Головними вартісними показниками ефективність використання основних засобів виробництва є фондовіддача іфондоемкость продукції.

>Фондоотдача показує, скільки продукції сільського господарства за грошах отримано на одиницю вартості основних виробничих фондів.

>Обратним показником фондовіддачі виступаєфондоемкость. Вона висловлює ставлення середньорічний вартості виробничих основних засобів до обсягу валової продукції сільського господарства за грошової форми.Фондоемкость показує скільки основних засобів в вартісному вираженні було витрачено виробництва одиниці вартості продукції.

Економічна ефективність виробничих фондів характеризується показником їх рентабельності. У економіці цей показник називають нормою прибутку. Він розраховується як відсоткове співвідношення прибуток від реалізації сільськогосподарської продукції до середньорічний вартості основних та оборотних засобів.

Норма прибутку показує, скільки прибутку (збитку) отримано на одиницю вартості виробничих фондів.

1.2 Відновлення й відтворення основних засобів

У процесі виробництва сільськогосподарської продукції всі види основних фондів зношуються, втрачають свої перші якості і спроможність. Поступово вони стають непридатними задля її подальшого використання коштів і потребують заміни.

Принаймні зношування основних фондів здійснюється процес перенесення їх вартості створений продукт.

Зношеність основних фондів буває два види: фізичний моральний.

фізично застаріло відбувається як у процесі інтенсивного їх використання, і у результаті бездіяльності.

моральний знос означає, що фізично вони ще придатні використання їх у кошти економічно вже не виправдовують і потребують заміни.

Моральний знос буває два види:

у слідстві здешевлення виробництва існуючих машин і устаткування;

під час створення нових більш продуктивних машин.

Процес відшкодування фізичного зносу основних фондів шляхом переміщення вартості зношеною їх останній частині на створювану продукцію прийнято називати амортизацією.

Відповідно доПБУ 6/01 ">Учет основних засобів" іМетодическими вказівками по бухгалтерськогоучету основних засобів організації можуть за нарахуванні амортизації використовувати такі способи:

1) лінійний спосіб;

2) спосіб зменшуваного залишку;

3) спосіб списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання;

4) спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт).

Лінійний спосіб у тому, що річну суму амортизаційних відрахувань визначають, виходячи початкової вартості об'єкта основних засобів і норми амортизації,исчисленной з терміну корисного використання. Цей метод доцільно застосовувати як активної, так пасивної частин основних засобів, які рівномірними частками протягом строку корисного використання переносять свою вартість на витрати виробництва та звернення.

Спосіб зменшуваного залишку у тому, що річну суму амортизаційних відрахувань визначають, виходячи з залишкової вартості об'єкта основних засобів початку звітного року й норми амортизації, встановленої залежно від терміну корисного використання, зазвичай збільшеною вдвічі. У результаті нарахування амортизації даним способом, амортизація нараховується у сумі менше 100% початкової вартості об'єкта, це цілком нормальна річ, бо за розрахунок із використанням більшості нелінійних методів виникає залишкова величина, так звана ліквідаційна вартість.

Списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання у тому, що річну суму амортизаційних відрахувань визначають з кумулятивного числа (сума чисел років терміну корисного використання), початкової (відновлювальної) вартості об'єкта основних засобів і річного співвідношення числа років, залишених остаточно служби об'єкта (чисельник) і кумулятивного числа (знаменник). Цей метод доцільно застосовувати для активній частині основних засобів, які у роки експлуатації інтенсивніше використовують у виробничої роботи і інтенсивніше зношуються.

Спосіб списання вартості пропорційно обсягу отриманої продукції. Нарахування амортизації у разі здійснюється з натурального показника обсягу продукції звітному періоді і співвідношення початкової вартості об'єкта основних засобів і гаданого обсягу продукції за всі терміни корисного використання цього об'єкта.

Відповідно до Урядовою постановою РФ від 01.01.02 №1 "Про класифікації основних засобів, які включаємо вамортизируемие групи", у зв'язку з статтею 258 НК РФ, встановлено десятьамортизируемих груп, якими розподіляєтьсяамортизируемое майно відповідно до термінами його корисного використання.


2. Аналіз і - оцінка поточного фінансового стану підприємства

2.1 Коротка економічна характеристика підприємства

 

>Землепользование СПК - колгоспу “>Пучах”Чебоксарского району лежить у в північно-західній частиніЧувашской республіки.Административно - господарським центром є буд.Пархикаси, яка зараз переживає 20 кілометрах від республіканського центру р. Чебоксар й у 25 кілометрах від районного центру п.Кугеси.

Напрям господарстварастениеводческое, де провідна роль належить вирощуванню зернових культур.

Територія господарства, має форму розтягнутого з півдня північ неправильного багатокутника, лежить уПриволжскомпочвенном районі, що характеризується сильно хвилястим рельєфом з глибокоовражно-балочной мережею, де поширені грунту наступних типів: світло-сірі лісові,дерново-овражно балочні.Преобладающую площу мають світло - сірі лісові грунту. По механічному складу грунту господарстватяжелосуглинистие ісуглинистие. гідрографічна мережу представлена рікоюУнга, і навіть річками і струмочками джерельного походження, поточними по днищ ярів і балок.Озер але немає, але кілька ставків і водойм.

Найбільш важливими й суттєвими умовами діяльності, визначальним профіль виробництва та поєднання галузей, можна вважати з природних: структуру сільськогосподарських угідь, характер природних сінокосів та пасовищ, наявність природничих і штучних водойм біля землекористування кооперативу, і навіть лісів або ж близькість його до державного лісовому фонду.


Таблиця 1

Структура земельного фонду

>Угодья Площа, га Структура,%
2004-2006 У в середньому у району 2004-2006 У в середньому у району
Загальна земельнаплощадь-всего 1140 1777 100 100
в т. год.: з. - x. угідь - всього 967 1574 84,82 88,58
їх: рілля 939 1400 82,34 78,78
сіножаті 13 68 1,14 3,83
пасовища 15 81 1,32 4,55
багаторічні насадження - 25 - 1,42
Лісові масиви 89 55 7,81 3,10
>Древесно-кустарниковие насадження 6 19 0,53 1,07
>Пруди і водойми 14 21 1,23 1,18
Інші землі  64 108 5,61 6,07

Таблиця 1 показує, що структура земельного фондуСХПК-"Пучах" з 2004 по 2006 роки не змінювалася. Сільськогосподарська освоєність становить 84,82%, тут щось нижчий рівня у середньому району (88,58%,) а рівень розораності 97,1% вище посередньо районного (88,9%).

Дані складу і структурі основних фондівСХПК-"Пучах" представлені у таблиці 2.

Таблиця 2

Склад і структура основних фондів

Види основних фондів Середньорічна вартість, тис. крб. Структура,%
2004 2005 2006 У в середньому у району 2004 2005 2006 У в середньому у району
Будівлі 10507 10112 9762 16793 64 66 67 37
Споруди 2247 2162 2107 13471 14 14 14,5 30
Машини й устаткування 2377 2231 2201 10115 15 14 15 22
Транспортні кошти 351 265 254 1656 2,60 1,80 1,7 3
Виробничий і Київський господарський інвентар 56 71 83 156 0,30 0,30 0,6 0,30
Робочий худобу 6 3 - 35 0,03 0,03 - 0,07
Продуктивний худобу 606 452 171 1573 4,07 4,17 1,2 4,83
Багаторічні насадження - - - 163 - - - 0,30
Інші - - - 1138 - 2,50
Разом 16144 15295 14577 45100 100 100 100 100

Загальна вартість основних фондівСХПК-"Пучах" в 3 рази менше посередньо районної. У тому числі частка будинків майже 2 разу вищу середньо районної, частка робочого і вільного продуктивного худоби, виробничого інвентарю приблизно дорівнює середнім даним, а частка машин, устаткування й транспортних засобів нижчий від середнього рівня. Це засвідчує тому, що справжній рівень механізації для підприємства досить низький.

Таблиця 3 показує рівень забезпеченості основними фондами і ефективність їх використання.

Таблиця 3

Забезпеченість основними фондами і ефективність їх використання

Показники 2004 2005 2006 У в середньому у району
Вартість валової продукції з. - x., тис. крб. 4623 3169 3768 44231
>Фондообеспеченность, тис. крб. 16,7 15,8 15,1 28,65
>Фондовооруженность праці, тис. крб. 260 255 265 255
>Фондоотдача, тис. крб. 0,28 0, 20 0,25 0,98
>Фондоемкость продукції, тис. крб. 3,50 5 4 1,01

>Фондообеспеченность=;

>Фондовооруженность=;

>Фондоотдача=;

>Фондоемкость=;

Провівши розрахунки з урахуваннямвишеприведенних формул з'ясували, що це показники забезпеченості основними фондами вСХПК-"Пучах" знижувалися з 2004 по 2006 роки.Фондообеспеченность для підприємства майже 2 рази менше, ніж у в середньому у району, фондовіддача вп'ятеро нижче, відповіднофондоемкость вп'ятеро вище середніх даних. Це свідчить про низької технологічної ефективності використання основних фондів. Щоправда слід зазначити, щофондовооруженность трохи вища даних із району.

Таблиця 4

Структура товарної продукції

Найменування галузей Виручка від, тис. крб. Питома вага до спільної виручці,%
2004 2005 2006 2004 2005 2006
Зернові і зернобобові 369 658 765 16 23 38
Картопля 43 63 20 2 2 1
>Прочая продукція рослинництва 261 145 176 11 5 9

Худобу у живій вазі:

ВРХ

557 1240 557 23 44 28
Молоко незбиране 899 504 278 38 18
Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація