Реферати українською » Финансовые науки » Податкова система України, її становлення та Розвиток


Реферат Податкова система України, її становлення та Розвиток

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>ЗМІСТ

 

>ВСТУП .....................................................................................................................3

1.Сутність тарозвитокподатковоїсистеми .................................................5

1.1 Суть тапринципипобудовиподатковоїсистеми; .............................5

1.2Класифікаціяподатків йзборів; .........................................................11

1.3Податкова політика держави. ............................................................17

2. Характеристикаосновнихвидізагальнодержавнихподатків тазборів …………………………………………………………………………………….21

3. Характеристикаосновнихвидівмісцевихподатків тазборів ...............28

4.Податкова служба якскладоваподатковоїсистеми ...............................33

5.Аналізрозвиткуподатковоїсистеми ......................................................43

6.Податковий кодекс, якрегулюючий документ .......................................50

7.Податковізміни у 2007році .....................................................................54

8.Вдосконалення роботиподатковоїсистеми України .............................63

7.1Реформуванняподатковоїсистеми; .............................................................63

7.2Модернізаціяподатковоїслужби. ...............................................................68

>ВИСНОВОК ..........................................................................................................71

>Додатки ..................................................................................................................74

СПИСОКВИКОРИСТАНИХДЖЕРЕЛ ............................................................76


>ВСТУП

>Податкова системавідіграєпровідну роль уформуваннідоходів держави. У державномубюджеті Українисаме наподаткиприпадаєбільшачастинадоходів (>приблизно 85%). Уумовахринковоїекономікибюджетнінадходженнязалежать відрезультатівдіяльностісуб'єктівгосподарювання. Томураціональноорганізована системаоподаткування виннастимулюватигосподарську йпідприємницькуініціативу, бути простою йзрозумілою для всіхгромадян держави,забезпечуватиефективністьпроцесустягненняподатків.Крім цого, вон винна бутистабільною.

Історіярозвиткуоподаткуваннясвідчить, щоподаткиможуть бути нелишеджереломнаповненнябюджетів, але й іінструментомрегулювання тихий чиіншихсоціально-економічнихпроцесів. яксвідчитьзарубіжна практика, державаможевикористовуватиподаткову систему дляперерозподілудоходівміж членамисуспільства,стимулюватидеяківидидіяльності.Свідомевикористанняподатків длядосягненнявизначенихцілейвідбувається у межахподаткової політики.Податкова політикаявляє собою системуурядовихзаходів длядосягненняпоставлених передсуспільствомзавдань задопомогоюподатковоїсистеми країни.

У Українівідбуваютьсяглибокіекономічнізміни,зумовленізаміноюколишньогомеханізмууправлінняекономікоюринковими методамигосподарювання.Перехід доринковихвідносинспричинився дозапровадженняумовноїподатковоїсистеми:використовуючиподатки,пільги йфінансовісанкції, державависуваєєдинівимоги допідприємствщодогосподарювання.

Убудь-якійдержавіюридичні іфізичні особинизобов'язанівіддаватичастинусвоїхдоходів назагальнодержавніпотреби.Досконалість форм йметодівпередачіцихкоштівсвідчить прорівеньрозвитку держави,їїекономічних йправовихінститутів.

У Україніподатковерегулюваннядоходівюридичнихосіб йгромадянперебуває устадіїстановлення. Великакількістьподатків,складниймеханізм їхньогонарахування до бюджету,частізміниподатковогозаконодавстваускладнюють яктеоретичнесприйняття окремихподатків, то йпрактичне їхньогонарахування.

>Метоюданоїкурсової роботиєвивченняподатковоїсистеми України від початкуїїстановлення, процесїїрозвитку та стан насьогоднішній день.

>Завданнякурсової роботи –розглянутискладовіподатковоїсистеми,дослідити тапроаналізуватирозвитокподатковоїсистеми України,порівнятиїї ізподатковими системамирозвинутихкраїн,визначитиїїнедоліки йпереваги тависловитипропозиціїщодовдосконаленняподатковоїсистеми в Україні.


>СУТНІСТЬ ТАРОЗВИТОКПОДАТКОВОЇСИСТЕМИ

1.1 Суть тапринципипобудовиподатковоїсистеми

>Податкова система – >цесукупністьзагальнодержавних ймісцевихподатків тазборів добюджетів всіхрівнів, атакож форм,методівустановлення,зміни,обчислення,сплати,стягнення,такожподаткова служба, котразаймаєтьсяподатковим контролем.

>Податкова системакожної країнивідображаєїїспецифічніумови. У світі немає держав ізтотожнимиподатковими системами. Однакце неозначає, щостворенняподатковоїсистеми йподаткова політикаведуться спонтанно, як комузабажається.Єпевніположення, котрівизначаютьпідхід держави доцієїсферисвоєїдіяльності.

>Науковийпідхід достворенняподатковоїсистемипередбачає,по-перше, >системність, >по-друге, >встановленнявизначальноїбазицієїсистеми й, по третє, >формуванняправовоїоснови йвихіднихпринципів.Звичайно,можливий йваріант, щовизначається як метод «>спроб йпомилок»,який, доречі,використовується в Україні в даний годину. Аліцедовгий шлях.Крім того,експериментувати можна лише тоді, колиекономічнаситуаціябільш-меншстабільна.Якщо жекономіка й сус-пільствоохопленікризою, то права наце ані уряд, анізаконодавча влада немають.

Принципсистемностіполягає до того, що усіподаткиповинні бутивзаємопов'язаніміж собою,органічнодоповнювати один одного, незаходити всуперечність зсистемою вцілому таіншимиїїелементами.Системнийпідхідозначає, щомаютьреалізовуватисьфункціїподатків. Зпозицій >фіскальноїфункції,податкова система винна забезпечитигарантоване йстабільненадходженнядоходів у бюджет. Зпозицій >регулюючоїфункції, –забезпечуватидержавіможливістьвпливу на усісторонисоціально-економічногорозвиткусуспільства.

>Податкова система виннавключатидоситьшироке колоподатківрізноїцілеспрямованості. Системадоходів бюджетумаєвключатинасампередтакі, котрі бзабезпечувалисталуфінансову базу держави.Найкращими длявиконання цого заподіянняєнепряміподатки, атакожподатки намайно, землю,прибутковийподаток із населення. Такихподатків усистемідоходів бюджетурекомендується матір всередньому доп'ятивидів навипадокзриву увиконанні планумобілізації одного із них.

>Кількістьподатків, на котріпокладаєтьсяздебільшогорегулюючафункція,тежмає бутидоситьзначною. Цепояснюється тім, що неможливо задопомогою одного чи двохподатківвпливати на усісторонигосподарськоїдіяльностіпідприємств, на усісферисуспільно-економічного життя.

Аліплатниківцікавить негараздкількістьподатків, які смердотісплачують, якзагальна сумаподатків й їхнічастка водержаномудоході.

>Визначальною базоюпобудовиподатковоїсистемиєобсяг бюджетнихвидатків.Податки ізпозиціїорганізаціїфінансовоїдіяльності державивториннівідносновидатків.Збалансуваннядоходів бюджету ізобсягомдержавнихвидатківєаксіомоюфінансової науки.Відхід віднеїпризводить до тяжкихнаслідків -високогорівняоподаткування.Йдеться проінфляцію, котра, посуті справ,тежєсвоєрідноюприхованоюформоюоподаткування населення.Відмінністьполягає до того, щоцевідкладені наступного дняподатки,однак завтра доводитисяплатитинабагато більше, ніжсьогодні.Причиноюінфляції,тобтознецінення грошей,євипуск вобігзайвої їхнікількості, незабезпеченоїтоварноюмасою. Це, у своючергу,визначаєтьсябюджетнимдефіцитом,тобтоперевищеннямвидатків бюджету над доходами.Тож пристворенніновоїподатковоїсистемислідпам'ятати, що бюджет якфінансовий план держави винен бутиобов'язково балансомдоходів йвидатків, йнехтуватицимвкрайнебезпечно.

>Правову основусистемидоходів бюджетустановлятьвідносинивласності.

>По-перше, права держави надоходизалежать відформивласності - державної чиприватної. Придержавнійвласності не лишемайнопідприємств, але й істворювані нимидоходи належатидержаві, й вонможевилучатиусі «>зайві»кошти увиглядівільноголишкуприбутку.Відносно уприватнихпідприємств державаможеотримати лишепевнучастку їхньогодоходів. Отже,якщо длядержавнихпідприємствподаткова політикамайже немаєвідчутногозначення, то тут дляприватних -цеодне ізголовнихпитань.

>По-друге, формавласностівідбивається наформуваннідоходіввідповіднихюридичних йфізичнихосіб,особливості жформуваннядоходівповиннівраховуватися привстановленніоб'єктаоподаткування. Томуоб'єктомоподаткуваннявизначенокінцевий результат роботи підприємства –прибуток.

>Принципиоподаткування, котрівперше булисформульовані основоположникомтеоріїоподаткуванняшотландськимекономістом йфілософом А.Смітом в йогокласичнійроботі «>Дослідження про природу й заподійбагатстванародів»ще у XVIII від., невтратилизначення й донашого години.Вонизводяться дочотирьох зрозуміти:справедливість,визначеність,зручність,економія (>раціональність).

>Цізагальніпринципиоподаткуванняпоступоворозширювались,трансформувалися подвпливомсоціально-економічних йполітичнихперетворень, котрівідбувались у світі. У одну годину на основномузводяться донаступного:

1.Рівеньподаткової ставки виненвстановлюватись ізврахуваннямможливостейплатникаподатків,тобторівня йогодоходів. Доход,якийзалишиться послесплатиподатків, винензабезпечуватийомунормальнийрозвиток.

2.Необхідноприкласти усізусилля,щобоподаткуваннядоходів малоодноразовий характер.Багаторазовеобкладаннядоходів чикапіталунеприпустиме.

3.Податкиповинні бутиобов'язковими.Податкова система має не винназалишати уплатникаподатківсумнівів вуникненні платежу.

4.Процедурирозрахунку йсплатиподатківповинні бутипростими,зрозумілими йзручними дляплатниківподатків йекономічними дляустанов, котрізбираютьподатки.Слідпрагнути домінімізаціївитрат настягненняподатків.

5.Податкова система винназабезпечуватираціональнийперерозподілчастинистворюваного валовоговнутрішнього продукту й бутиефективнимінструментом державноїекономічної політики.

6.Податкиможутьвикористовуватись якфінансовірегулятори ізметоювстановлення оптимальногоспіввідношенняміж доходамироботодавців йнайманихпрацівників,міжкоштами, котрінаправляються наспоживання йнагромадження.

7.Необхіднозабезпечуватистабільністьоподаткування; ставкиподатків неповиннізмінюватисьупродовждоситьтривалогоперіоду. Разом із тім,податкова система винна бутиадекватноюконкретниметапамекономічногорозвитку країни;цедосягаєтьсяздійсненнямподаткових реформ, котрізабезпечуютьеволюціюподатковоїсистеми.

8. Не можнадопускатиіндивідуальногопідходу доконкретнихплатниківподатків привстановленніподаткових ставок йзастосуванніподатковихпільг.Оподаткуваннямає бутидоситьуніверсальним,забезпечуватиоднаковівимоги йоднаковийпідхід доплатників, із одного боці, йрозумнудиференціацію ставок тавикористанняподатковихпільг - ізіншого.

>Багатовіковаісторіяформування йзастосування якзагальнотеоретичних, то йконкретнихпрактичнихпринципівоподаткування, щовідповідаютьпевномурівнюрозвиткусоціально-економічного життяконкретної країни, далазмогувідібратинайдієвіші йнайефективнішісеред них. Уумовахстановленняринковоїекономіки в Україніпостійноведуть роботу ізудосконаленняподатковоїсистеми, але й, на шкода, вон ідосі невідповідаєсвітовим стандартам.

>Податковізобов’язання

>Основнимобов'язкомплатникаподатків,зборів таіншихобов'язковихплатежівєвиконанняподатковогозобов'язання.

>Органи державноїподатковоїслужбиможутьздійснюватинарахуванняподатків,зборів таіншихобов'язковихплатежів чивноситизміни доранішенарахованих торбподатку дозакінченнятермінудавнини,тобтопротягомтрирічногоперіоду ізостаннього дняпредставленняподатковоїдекларації (>розрахунку).

Придонарахуванніподатків,включаючисумипені, атакож принесвоєчасномунадходженніналежних бюджетузасобів,органиподатковоїслужбисписують ізрахунківплатників упримусовому порядку шляхомвипискиінкасовихдоручень (>розпоряджень)установам банку простягненняпростроченихплатежів,пені,штрафів таіншихсанкцій.Сумизаборгованості до бюджетусписуються напідставірішеннякерівника державногоподаткового органу.

>Самостійновизначатисумиподатковогозобов'язанняплатникаподатківможе органподатковоїслужби увипадку,якщоплатник ненадає увстановленийтермінподатковудекларацію (>розрахунок) чиданіперевірокрезультатівдіяльностіплатникасвідчать прозаниження чизавищенні торб йогоподатковихзобов'язань, атакож,якщо органподатковоїслужбивиявиварифметичні чиіншіпомилки впредставленійдекларації.

Привиявленніпомилокподатковоюслужбою послеодержаннядекларації,податковий органсамостійноздійснюєперерахуноквідповідно додіючогонормативнимзаконодавством йповідомляєплатника проздійснення такогоперерахунку й просуми недоплат чи переплат.

>Виявлена врезультатіподатковоїперевіркизаборгованістьсамостійнопогашаєтьсяплатником.

Увипадкувиявленняподатковоїзаборгованості чи приненаданні увстановленийтермінрозрахунку орган державноїслужбиповідомляєпершоюподатковоюповісткоюпротягомтрьохробочихднів.Після тогопротягомп'ятикалендарнихдніворганиподатковоїслужбиповідомляютьплатникаподатку.Третяповісткапосилається после 15днів з дняповідомленняпершоюповісткою.

Для підприємства (>платникаподатку)можуть бутизміненітермінивиконанняподатковогозобов'язання,якщовідстрочказдійснена наумовахподаткового кредиту,тобто приперенесеннітермінусплатиподатків,зборів таіншихобов'язковихплатежів на болеепізнійтермін напідставі кредитного договору із органомподатковоїслужби.

>Змінатермінувиконанняподатковогозобов'язанняможливотакож прирозстрочці приумовахподаткового кредиту, щоприпускаєподілсумиподатків накількатермінів оплати наумовах,визначенихкредитним договором.

>Змінитермінівсплатиподатківнадаються вмежах бюджетного року принаявності кредитного договору й ізурахуваннямфінансового стану підприємства напідставіписьмової заявиплатника. Узаявівказується сумаподатків,зборів таіншихобов'язковихплатежів, по якіплатник проситирозстрочку, атакожтермінрозстрочки. До заявиплатникдодаєаналізфінансового стану підприємства,розрахунокпрогнознихдоходів йграфікпогашенняподатковихзобов'язань.Заява йпредставленідокументиподатковіорганирозглядають удесятиденнийтермін йповідомляютьплатника пронадання чивідмові увідстрочці. При позитивномурішенні органподатковоїслужбипідписує ізплатникомкредитнийдоговір.

Неможе бутизміненийтермінвиконанняподатковогозобов'язання,якщопорушенакримінальна справа,пов’язана ізподатковимипорушеннями, атакожякщоплатникєбанкрутом чивикористовуєзмінутермінів дляприхованнясвоїхкоштів, щопідлягаютьоподатковуванню.

Приліквідації підприємствамайно,майнові права йзасоби,відбиті вліквідаційномубалансі,використовуються впершучергу дляповногопогашенняподатковоїзаборгованості підприємства, далі дляпогашенняіншихвидівзаборгованості, щопідлягаютьбезперечномустягненню йвиконаннюіншихвидівзобов'язаньвідповідно додіючого в Українізаконодавства.Майно, щозалишилося после оплатизаборгованостей,розподіляєтьсяміжзасновниками підприємствавідповідно додіючогозаконодавства.

>Відповідно додіючогозаконодавства, послезакінченнявстановленоготермінусплатиподатків,зборів таіншихобов'язковихплатежів,сумиплатежівєнедоїмкою йстягуються ізнарахуваннямипені.

Припереплатісумиподатків,зборів таіншихобов'язковихплатежів урезультаті неправильногоїхньогонарахуванняданісумипідлягаютьнарахуванню нарахунокплатежівмайбутніхперіодів чиповерненнюплатнику за йогописьмовомузвертанню. Про суму платежу, щоперевищує сумурозрахунку,органиподатковоїслужбиповідомляютьплатника вдесятиденнийтермін з днянадходження платежу йвиникненняпереплати.

>Зарахування чи Поверненнясуми, щоперевищуєрозрахункову йнадійшла до бюджету,здійснюється вмісячнийтермін з дняподачіплатником заяви.

При неправильногонарахуванніподатків,зборів таіншихобов'язковихплатежівподатковими органами дана сумапідлягаєзарахуванню нарахунокмайбутніхподатковихплатежів чиповерненнюплатникунезалежно відписьмової заяви про Поверненнясумиподатку, й нацю сумунараховуютьсявідсотки врозмірідисконтної ставкиНаціонального банку України протягом дня неправильногостягнення,починаючи із днязарахуваннясуми у бюджет.

1.2  >Класифікаціяподатків йзборів

 

Законом України "Про системуоподаткування"визначено, що подподатком йзбором (>обов'язковимплатежем) добюджетів тадержавнихцільовихфондівслідрозумітиобов'язковийвнесок до бюджетувідповідногорівня чи державногоцільового фонду,здійснюванийплатниками у порядку й наумовах, щовизначаються

>Згідно закону України "Про системуоподаткування", >податки –цеобов’язковібезповоротніплатежіфізичних таюридичнихосіб до центрального й місцевогобюджетів,здійснювані у порядку й наумовах, щовизначаються законами України прооподаткування.

>Збори таіншіобов'язковіплатежіявляють собоюобов'язковібезповоротніплатежі до бюджету чидержавніцільовіфонди, щовносяться у зв'язку ізнаданнямплатникузборупевноїпослуги чи прав.

>Усіподатки,збори ііншіобов'язковіплатежіформуютьбюджетну систему України.

Системаоподаткуванняхарактеризуєтьсяїїелементами –суб'єкт,об'єктоподаткування,податкова ставка,податкова квота,джерелосплати.

>Суб'єктиоподаткування –цеплатники (>фізичні чиюридичні особини), котрібезпосередньосплачуютьподатки.

>Об'єктоподаткування –цедоходи (>прибуток),доданавартістьпродукції (>робіт,послуг),вартістьпродукції (>робіт,послуг),спеціальневикористанняприроднихресурсів,майноюридичних йфізичнихосіб,іншіоб'єкти,визначенізаконодавством прооподаткування.

>Податкова ставка –розмірподатку ізодиницівиміруоб'єктаоподаткування.

Ставкиподіляються натверді йпроцентні.

·  тверда ставкавстановлюється угрошовомувимірі наодиницюоподаткування в натуральномуобчисленні;

·  >процентна – >встановлюєтьсящодооб’єктаоподаткування,якиймаєгрошовийвимір. Під час перебуваннячергупроцентні ставкиділяться на: >пропорційні,прогресивні (ставказбільшується призбільшенні прибутку), >регресивні (призбільшенні прибутку ставказменшується) та >змішані.

>Податкова квота – >часткаподатку вдоходіплатника.

Джерелосплати –дохід (>заробітна плата,прибуток тощо), зякогосплачуєтьсяподаток;собівартість;частинавиручки відреалізаціїпродукції.

>Усіподатки можнакласифікувати так:

1. Заформоюоподаткування – >прямі танепрямі;

2. Заоб’єктомоподаткування – надоходи наспоживання (>сплачуються не приотриманні, а привикористанні), намайно й навитрати;

3.Залежно відрівнявстановлення – >загальнодержавні тамісцеві;

4. За методомстягнення – >розкладні (смердотівстановлюютьсяспочатку взагальнійсумівідповідно до потреб держави прибутків,потімцю суму

>розкладають наокремічастини затериторіальнимиодиницями, але в низовомурівні-міжплатниками) та >складні (>передбачаютьвстановленняспочатку ставок, апотімрозміруподатку для шкірногоплатника;загальна величинаподаткуформується як сумаплатежів окремихплатників)

5.Залежно від характерувикористання – >податкизагальногопризначення (>використовуються назагальнодержавніпотреби безконкретизаціїзаходів чивидатків) таспеціальні (>цільові)податки (>зараховуються додержавнихцільовихфондів йвикористовуютьсявиключно нафінансуванняконкретнихвидатків (>збір до Фонду дляздійсненнязаходівщодоліквідаціїнаслідківЧорнобильськоїкатастрофи тасоціальногозахисту населення,збір наобов'язковесоціальнестрахування,збір наобов'язковедержавнепенсійнестрахування,збір доДержавногоінноваційного фонду).

6. Заперіодичністюстягнення – а)разові,себтотакі, щосплачуються одного разупротягомпевноговідтинку години (>найчастіше –податковогоперіоду) заздійсненняпевнихдій (>податок звласниківтранспортнихзасобів таіншихсамохідних машин ймеханізмів,податок змайна, щоуспадковується чидарується тощо); б)систематичні (>регулярні),себтотакі, щосплачуютьсяперіодично (>щомісячно,щоквартально).

>Найбільшогозначеннянабулакласифікаціяподатків на >прямі танепрямі.Пряміподатки –цеподатки, котрі державастягуєбезпосередньо іздоходів чимайнаплатникаподатку.

1.Податок наприбутокпідприємств йорганізацій;

2.Податок надоходифізичнихосіб;

3.Податок напромисел;

4.Збір заспеціальневикористанняприроднихресурсів;

5. Оплата жторговий патент надеяківидипідприємницькоїдіяльності;

6.Єдинийподаток;

7.Фіксованийсільськогосподарськийподаток;

8.Державнемито;

9.Податок нанерухомемайно (>нерухомість);

10. Плата (>податок) за землю;

11.Податок звласниківтранспортнихзасобів таіншихсамохідних машин ймеханізмів;

12.Гербовийзбір тощо.

>Непряміподатки –цеподатки, котрістягуються увигляді надбавки доціни товару йсплачуютьсяспоживачами при йогокупівлі. Зпідвищенням їхньогозростаютьціни. До них належати:

1.Податок надобавленувартість;

2.Акцизнийзбір;

3.Мито.

Доосновнихвидівзагальнодержавнихподатків,зборів йіншихобов'язковихплатежів в Українівідносяться:

1.Податок надодатковувартість;

2.Акцизнийзбір;

3.Податок наприбуток підприємства;

4.Податок надоходифізичнихосіб;

5.Державнийзбір;

6.Податок на грішну землю;

7.Збір уДержавнийінноваційний фонд;

8.Податок звласниківтранспортнихзасобів йіншихсамохідних машин ймеханізмів;

9.Податок напромисел;

10.Збір наспеціальневикористанняприроднихресурсів;

11.Збір нагеологорозвідувальні роботи,виконані зарахунок державного бюджету;

12.Збір зазабрудненнянавколишньогосередовища;

13.Збір наобов'язковесоціальнестрахування;

14.Збір наобов'язковедержавнепенсійнестрахування;

15.Збір у Фонд поздійсненнюзаходівщодоліквідаціїнаслідківЧорнобильськоїкатастрофи йсоціальномузахисту населення;

16. Оплата жторговий патент надеяківидипідприємницькоїдіяльності;

17.Фіксованийсільськогосподарськийподаток;

18.Збір нарозвиток виноградарства,садівництва йхмільництва;

19.Гербовийзбір;

20.Єдинийзбір, щосплачується в пунктах пропуску черездержавний кордон України;

21.Мито;

>Загальнодержавніподатки таіншіобов’язковіплатежівстановлюютьсяВерховноюРадою йсправляються навсій територї України.

>Сільськими,селищними,міськими радамивстановлюютьсямісцевіподатки йзбори.Обласними радамивстановлюютьсязбори запроїзд по територїприкордонних областей автотранспорту, щонаправляється за кордон.Сумимісцевихподатків (>зборів)зараховуються добюджетівмісцевих радий народнихдепутатів.

Домісцевихподатківвіднесені:

1.Податок зреклами;

2.Комунальнийподаток.

Домісцевихзборів (>обов’язковихплатежів):

1.Збір за паркуванняавтомобілів

2.Ринковийзбір

3.Збір завидачу ордера на квартиру

4.Курортнийзбір

5.Збір за доля вбігах наіподромі

6.Збір ізосіб, котріберуть доля в гру натоталізаторі наіподромі

7.Податок ізреклами

8.Збір за правовикористаннямісцевоїсимволіки

9.Збір за правопроведеннякіно- йтелезйомок

10.Збір запроведеннямісцевихаукціонів, конкурсногорозпродажу й лотерей

11.Комунальнийподаток

12.Збір запроїзд по територїприкордонних областей автотранспорту, щопрямує за кордон

>Збір завидачудозволу нарозміщенняоб’єктівторгівлі

1.3  >Податкова політика держави

 

>Податкова політикаявляє собою діяльність держави у сферівстановлення йстягненняподатків.Головнимикритеріямиподаткової політикиєекономічнаефективність йсоціальнасправедливість. З одного боці,податкимають забезпечитисталуфінансову базу держави, ізіншого, - облишитидостатньокоштівпідприємствам йгромадянам ізметоюзбереженнямаксимальноїзаінтересованості в результатахдіяльності. Уся Історіяподаткової політикизводиться допошуківідеалів оптимальногооподаткування. При цьому держава неможезадовольнитисялишезагальнимипропорціямирозподілу валовогонаціонального продукту.Вона виннавраховуватиінтереси шкірного підприємства, шкірного членасуспільства.

>Податкова політикаведеться,виходячи ізпевнихпринципів, щовідображаютьїї заподіяння.Основними принципамиє:

-соціальнасправедливість;

-рівнонапруженість;

-економічнаефективність;

-стабільність;

-гнучкість.

Принципсоціальноїсправедливості >означає, що держававстановлюєтаку системуоподаткування, котравраховує усіфакторидіяльностіюридичних йфізичнихосіб –доходи йспоживання,майно йприріст копійчаногокапіталу,ресурснузабезпеченість йвіддачу вложеннихкоштів таін.Така система, завинятком окремихвипадків, неможе бутинадмірножорсткою кого чибезмежноліберальною доінших.Основоюреалізації цого принципуєвстановленіорієнтирисоціальної політики.Вонивиступаютьпервиннимявищем, аподаткова політика –вторинним.Якщоціорієнтиривстановлені неправильно, то іподаткова політика неможе бутисправедливою.

Ос-кільки неіснуєабсолютноїсправедливості, то ми неможе бути іустановленої на усічаси абсолютносправедливоїподатковоїсистеми.Аналогічно неіснуєідеально справедливогоподатку.Кожний видподатку болеевлаштовує саміверстви населення йнастільки ж непідходитьіншим. Принципсоціальноїсправедливостіреалізується не черезпошук йвпровадженнянайбільш «справедливого»податку, а шляхомпоступовоговстановленняоптимальноїструктуриподатковоїсистеми, Якамає максимальнозадовольняти усіверстви населення.Саме усіверстви, а чи неокремігрупи, для якіможевстановлюватисяпільговиймеханізмоподаткування, а чи неособливіумови.Порушення принципусоціальноїсправедливості вподатковійполітицінеминучепризводить донапруженості всуспільстві, дотруднощів векономіці, донегараздів удуховній сфері.

З принципомсоціальноїсправедливостітіснопов'язаний принципрівнонапруженості. >Рівнонапруженістьозначає, щозобов'язання до бюджетуустановлюються для всіхплатників згідно ізїхнімиможливостями й результатамидіяльності.Самепоєднанняпотенційнихможливостей йдосягнутихрезультатівможе забезпечитирівнонапруженість.Якщоподаткова політикавиходить лише ізпідсумківдіяльності, то ми невраховуєпотенційніможливостіплатника.Якщо жподаткова політикавідштовхується відпотенціалу, то вонігноруєрізнірезультати йогореалізації, на котрівпливаєбезлічфакторів якоб'єктивного, то йсуб'єктивного характеру.

>Рівнонапруженістьдосягаєтьсярізними способами: тільки ввипадках – шляхомустановленняєдиних для всіхплатників ставок, вінших,навпаки, – задопомогою їхнідиференціації.Головне – забезпеченнярівноціннихпочаткових умів для всіхплатниківподатків.Винятки із цого правиладопускаються лише ізогляду напевніорієнтириекономічної тасоціальної політики.

Принципекономічноїефективності >має двааспекти. перший,якийвідображаєфіскальнуфункціюподатків,полягає вефективностістягнення самихподатків.Цяефективністьпередбачає: забезпеченняповноти йсвоєчасностісплатиподатків,максимальневиключенняможливостіухилення відподатків,мінімальністьвитрат,пов'язаних ізоблікомплатників йзбираннямподатків, порівняно ізнадходженнями відцихподатків.Немаєсенсувстановлюватитакіподатки, котрінадто складномобілізувати до бюджету, читакі,стягнення якіпотребуєзначнихвитрат.

Інший аспектвідображаєрегулюючуфункціюподатків йхарактеризуєвикористанняподатків якфінансовихінструментів. При цьому усіподаткиподіляються надвігрупи. Однустановлять тихподатки, в котрізакладенарегулюючадія, другу – тих, котрівиконуютьрегулюючуфункцію вобмеженійформі чибезпосередньо.Зрозуміло, що принципекономічноїефективностістосується лише тихийподатків, котрінаділяютьсярегулюючимвпливом при їхньогостворенні. При цьомуслідзазначити, щорегулюючафункціяподатків незавждидієавтоматично.Саме томуподаткова політика винна забезпечитивпливподатків наекономічнуефективність.Якщоце заподіяння невиконується,необхідно чикоригуватимеханізмстягнення тихий чиіншихподатків, чиконстатуватинепридатністьдіючихподатків.

Принципстабільностіозначає, щоподаткова політика виннанеодміннодотримуватисявизначених одну годинуорієнтирів урозвиткусуспільства,змінюватисьпоступово,еволюційним шляхом.Стабільністьподаткової політики,по-перше,даєзмогу усімсуб'єктамфінансовихвідносин матірсталіінтереси й,виходячи із них, вестиперспективнуфінансовуполітику. Коліподаткова політиказмінюєтьсящороку, бо ідекількаразів нарік (як,наприклад, в Україні в 1993 р.), тоцепризводить доневрівноваженості йневпевненості уфінансовійдіяльностіпідприємств. Ні про якунормальнефінансовепланування вумовах неможе бути імови.По-друге,стабільністьподаткової політикизабезпечуєвисокийрівеньподаткової роботи,оскількиподаткова службатеж винна матірпевний годину наосвоєннямеханізмустягнення того чиіншогоподатку. Колі жподатки й порядок їхньогостягнення раз в раззмінюються, то, наневизначеністьфінансовихінтересівплатниківнакладаєтьсяще іплутанина вроботіподатковоїслужби.

>Слідзазначити, щостабільністьподаткової політикимає йпевніобмеження. У зв'язку із тім, щосоціально-економічнаситуація вкожній стране раз в раззмінюється,необхідні йвідповіднізміни вподатковійполітиці.Цізміниможутьвідбуватись чи шляхомподатковоїреформи, чиеволюційним шляхомпоступовоговдосконаленняподатковоїсистеми.Необхідністьсвоєчасногореагування назміни всоціально-економічномужиттісуспільствавизначає принципгнучкості.Причомугнучкістьподаткової політикизабезпечуєтьсянасамперед черезпоступовузмінуподатковоїсистеми.Такаподаткова політика йлегшесприймаєтьсянаселенням, й приносити понадкористі.Податкова ж реформа проводитися придуженагальнійнеобхідності.

Отже,принципистабільності йгнучкості вподатковійполітиціперебувають удіалектичнійпротилежності, й державамаєзабезпечуватиоптимальнеспіввідношенняміж ними. Неможе бутиідеальноїсистемиоподаткування для всіхчасів йкраїн. Однак не можна йбезперервнозмінюватиподатковуполітику. І та, ііншакрайністьпризводять донегативнихрезультатів. [10, 27]


2. ХАРАКТЕРИСТИКАОСНОВНИХВИДІВЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХПОДАТКІВ ТАЗБОРІВ

1)Податок надоданувартість

>Податок надоданувартість –ценепрямийподаток,якийсплачується до державного бюджету накожномуетапівиробництвапродукції,товарів,виконанняробіт,наданняпослуг, приімпортітоварів до чи под годинумитногооформлення.

>Платниками >єсуб’єктипідприємницькоїдіяльності, щознаходяться на територї України,міжнародніоб’єднання таіноземніюридичні особини,громадяни, котріздійснюють від свогоіменівиробничу чиіншупідприємницьку діяльність на територї України, атакожгромадяни України,іноземнігромадяни та особини безгромадянства, котріввозять (>пересилають)предмети (>товари) намитнутериторію України, йобсягподатковихоперацій які заостанні 12місяцівперевищив 300 000 грн.

У Українівстановленаєдина ставка ПДВ.Вонамає двавираження – 20% —включення вцінитоварів,робіт,послуг; 16,667% –визначеннясуми ПДВ вреалізаціїтоварів,робіт,послуг зацінами, щовключають ПДВ.Крім того, для окремихвипадківпередбачена так кликананульова ставка.

Контроль засплатоюподатку надобавленувартість ізімпортнихтоварів под годинупереміщення черезмитний кордон Українипокладено намитніоргани, усіінші запитання,включаючиоперації ізімпортними товарами,знаходяться под контролемподатковоїслужби України.

2)Акцизнийзбір

>Акцизнийзбірє виглядомспецифічнихакцизів, щовстановлюються заіндивідуальними ставками для шкірного товару.Перелікпідакцизнихтоварів й ставки акцизногозборувстановлюютьсяВерховноюРадою.

>Платниками акцизногозборуєнаціональнівиробникипідакцизнихтоварів тасуб'єкти, щоімпортують чиреалізуютьцітовари.

>Об'єктомоподаткуваннявиступає оборот ізреалізаціїпідакцизнихтоварів, аімпортних — їхньогомитнавартість.

Ставки акцизногозборувстановлюються у відсотках татвердихрозмірах.Процентні ставкизастосовуютьсявідносно дообсягуреалізації вцінах, щовключаютьцейподаток (>умовнопроцентна ставка акцизногозборуможе бутизіставленазіставкою 16,667% ПДВ).

>Обчислення йсплата акцизногозбору проводитисядвома методами. Длявино-горілчаних йтютюновихвиробів встановленосправлянняподатку задопомогоюспеціальнихакцизних марок. Длярештитоварівобчислення проводитися завстановленими ставками дообсягуреалізації завідповіднийперіод (декаду,місяць, аалкогольнихнапоїв —щоденно).

3)Мито

>Митоявляє собоюподаток натовари таіншіпредмети, щопереміщу-ються черезмитний кордон.

>Платникамимитаєюридичні тафізичні особини, котріздійснюютьекспортно-імпортніоперації.Існує дваосновнихвидимита:ввізне тавивізне.

>Ввізнемито >нараховується натовари таіншіпредмети при їхньоговвезенні намитнутериторію України.Даний видмитаєдиференційований:

а) >преференційні ставкиввізногомита – дотоварів таіншихпредметів, щопоходять із держав, котрівходять разом ізУкраїною домитнихсоюзів чиутворюютьспеціальнімитнізони, атакож дотоварів таіншихпредметів, щопоходять ізкраїн, щорозвиваються;

б)пільгові ставки – дотоварів таіншихпредметів, щопоходять ізкраїнекономічнихсоюзів, котрікористуються в Україні режимомнайбільшогосприяння;

в) >повні (>загальні) ставки – дорештитоварів таіншихпредметів.

>Вивізнемитонараховується натовари таіншіпредмети при їхньоговивезенні замежімитної територї України.

>Об'єктомоподаткуваннявиступаємитнавартістьтоварів, чи їхньогокількіснаоцінка, щозалежить від видувстановлених ставок.

Ставки >митавстановлюються:

— у відсотках домитноївартості;

— угрошовомувимірі вЕСU наодиницю товару чипевнуодиницю його характеристики.

>Процентні ставкимитавстановлено натрьохрівнях:повні,пільгові,преференційні, їхньогозастосуваннязалежить від того,якиймитний режим встановлено в Україні длятієї чиіншої країнипоходженнятоварів.

4)Податок наприбуток

>Прибутковеоподаткуванняпідприємствможезасновуватись на двохоб'єктахоподаткування: валовомудоході іприбутку.Податок з доходусправлявся в Україні у 1993—1994 рр. З 1995 р.відновленоподаток наприбуток.

>Платникамиподатку наприбутокєюридичні особини –суб'єктипідприємницькоїдіяльності, атакожбюджетніорганізації вчастинікомерційноїдіяльності.Національний банк України й йогоустанови (завиняткомгоспрозрахункових)сплачують до державного бюджету сумуперевищенняваловихдоходів надвидатками згідно ізкошторисомвитрат,затвердженимВерховноюРадою України.

>Об'єктомоподаткування >єбалансовийприбуток (ізвідповіднимикорективами)якийвизначається якрізницяміжваловими доходами йваловимивитратами.

>Нинівстановлена >єдина ставкаподатку наприбуток нарівні 30%.

Порядокобчислення йсплати. Заперший йдругиймісяці шкірного кварталуподатоксплачується увиглядіавансовихплатежів (до 25 числанаступногомісяця),виходячи ізфактичноотриманоїсумиприбутку (заоперативнимиданими).Післязакінчення кварталускладаєтьсяперерозрахунок,виходячи ізфактичного балансовогоприбутку,встановленого наосновібухгалтерського йподатковогообліку. Сума плати заперерозрахунком вноситися вп'ятиденнийтермін послевстановленого рядокподаннябухгалтерськогозвіту.

5)Податок надоходифізичнихосіб

>Податок надоходифізичнихосібє виглядомособистогоприбутковогооподаткування.

>Платникамиподаткуєфізичні особининезалежно відвіку,громадянства таіншихознак, котрімаютьсамостійнеджерелодоходів.

>Об'єктом >оподаткуваннявиступає:

- угромадян, щопостійнопроживають в Україні —сукупнийрічнийдохід,одержаний ізрізнихджерел на територї України та заїї межами;

- угромадян, котрі немаютьпостійногомісцяпроживання в Україні —дохід,одержаний ізджерел в Україні.

Ставкиприбутковогооподаткуваннягромадянвстановлені запрогресивноюшкалою (станом на 01.01.99 р.):

>Неоподатковувані Ставкаподатку

 >мінімуми вданомуінтервалі

від 1 до 5 10%

від 5 до 10 15%

від 10 до 60 20%

від 60 до 100 30%

понад 100 40%

>Прогресіяшкали ставокєступінчастою: весьсукупнийдохідрозкладається начастини, докожної із якізастосовуєтьсявстановлена дляданогоінтервалу ставка. Сумаподаткуобчислюється якскладовацихчастин.

Порядокобчислення йсплати >залежить від видудоходів.Доходи від роботи за найманнямоподатковуютьсябіляджерела: замісцемосновної роботи —щомісячно завстановленоюшкалою ставок;

не було замісцемосновної роботи — привиплаті заставкою 20%. Запідсумками рокупроводятьсяперерахункиподатку замісцемосновної роботи, а тихий,хтомавкількаджерелдоходів — вподатковійінспекції замісцемпроживання напідставідекларації.

>Податок іздоходів відпідприємницькоїдіяльності (безстворенняюридичної особини)сплачуєтьсящоквартальноавансовими платежами (напідставіобчисленоїподатковимиінспекціямиочікуваноїсумиподатку нарік) ізперерозрахункомвідповідно дофактичноодержаного зарік прибутку.

6) Оплата ж землю

Оплата ж землюутримується увигляді земельногоподатку чиорендної плати, щовизначаєтьсязалежно відякості тамісцеположенняземельної ділянки,виходячи ізкадастровоїоцінки земель.

>Платниками земельногоподаткувиступаютьюридичні тафізичні особини,яким землянадана увласність чикористування.

>Об'єктомоподаткуванняєплощаземельної ділянки.

Ставки >податкудиференціюютьсязалежно відпризначення земель:

- землями >сільськогосподарськогопризначення –залежно віднапряміввикористанняземлі (>рілля,багаторічнінасадження;сінокоси йпасовища) тародючостіфунтів;

- землями >несільськогосподарського >призначення – загрупаминаселенихпунктівзалежно відчисельності населення тамісцемзнаходженняземельної ділянки

Порядокобчислення йсплати.Юридичні особинисамостійнообчислюють сумуподатку йподаютьрозрахунки вподатковуінспекцію до 15 июля. Дляфізичнихосібнарахуванняподаткуздійснюєподатковаінспекція.Сплатаподатку проводитисярівними частками до 15серпня й 15 листопаду.

7)Податок ізвласниківтранспортнихзасобів таіншихсамохідних машин ймеханізмів

>Податок ізвласниківтранспортнихзасобів таіншихсамохідних машин ймеханізмівє одним зджерелфінансуваннябудівництва,реконструкції, ремонту таутриманняавтомобільнихшляхівзагальногокористування.

>Платниками >єфізичні таюридичні особини, увласності якієвідповіднітранспортнізасоби.

>Об’єктоподаткування –об’ємдвигуна автотранспорту тадовжина корпусу водного транспорту.

Ставкаподаткувстановлюється в ECUзі 100смоб’ємудвигуна чи 1 дивдовжини корпусу водного транспорту.

8)Податок

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація