Реферати українською » Финансовые науки » Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства ГУП "Норильське авіапідприємство"


Реферат Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства ГУП "Норильське авіапідприємство"

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

Глава 1. Фінансовий аналіз - основа управлінського рішення

1.1 Поняття фінансового аналізу

1.2 Види фінансового результату

1.2.1 Прибуток

1.2.2 Доходи й витрати

1.2.3 Фінансовий і управлінський облік

1.3 Види аналізу фінансових результатів

1.3.1 Аналіз фінансової стійкості

1.3.2 Аналіз ліквідності

1.4 Методика аналізу фінансових результатів

1.5 Джерела інформації

Висновок на чолі

Глава 2. Розрахунок і - оцінка фінансових результатів діяльності підприємства

2.1 Показники фінансової стійкості

2.2 Показники визначення ліквідності балансу

2.3 Оцінка вартості капіталу підприємства

2.3.1 Показники оборотності капіталу

2.3.2 Показники ефективність використання позикового капіталу. Ефект фінансового важеля

2.4 Факторний аналіз дохідності власного капіталу

2.5 Оцінкапроизводственно - фінансовоголевериджа

2.6 Розрахунок факторних впливів з прибутку від продукції

2.7 Методика аналізу фінансових результатів від продукції (робіт, послуг)

2.8 Методика підрахунку резервів збільшення суми прибутків і рентабельності

Висновок на чолі 2

Глава 3. Програмний продукт

3.1 Опис програмного продукту

3.1.1 Вибір середовища програмування

3.1.2 Опис програми

3.1.3 Інструкція користувача

3.2Хозяйствующий суб'єкт: ГУП "Норильське авіапідприємство"

3.3 Розрахунок фінансових результатів

3.3.1 Аналіз фінансової стійкості

3.3.2 Аналіз фінансових коефіцієнтів

3.3.3 Аналіз ліквідності

3.4 Прогноз банкрутства підприємства

Висновок на чолі 3

Укладання


Запровадження

Особливістю формування цивілізованих ринкових відносин є посилення впливу трьох чинників, як жорстка конкурентна боротьба, технологічні зміни, комп'ютеризація обробки економічної інформації, безперервні нововведення до податкового законодавства,изменяющиеся відсоткові ставки і курси валют і натомість триваючої інфляції. У умовах перед менеджерами і керівниками підприємства постає багато запитань:

Якою має бути стратегія і тактика сучасного підприємства у умовах початку ринку?

Як раціонально організувати фінансову діяльність підприємства задля її подальшого процвітання?

Як збільшити ефективність управління фінансових ресурсів?

Як визначити показники господарську діяльність, щоб забезпечити стійке фінансове становище підприємства?

На й інші життєво важливі питання може з відповіддю об'єктивний фінансовий аналіз, що дозволяє найбільш раціонально розподілити матеріальні, трудові і фінансові ресурси. Відомо, будь-які ресурси обмежені і змогли домогтися максимального ефекту можна лише з допомогою регулювання обсягу, але шляхом оптимального співвідношення різних ресурсів. З усіх видів ресурсів фінансові мають першочергового значення, оскільки це єдиний вид ресурсів підприємства,трансформируемий безпосередньо і з мінімальним часом у будь-який інший вигляд ресурсів.

Важливість проведення фінансового аналізу підприємства міста і підвищує роль такого аналізу, у економічному процесі. Фінансовий аналіз є неодмінною елементом як фінансового менеджменту для підприємства, і його економічних відносин з партнерами, фінансово-кредитної системою.

У цьому дипломної роботі буде проаналізовано фінансові результати діяльності підприємства ГУП "Норильське авіапідприємство".

Метою згаданої роботи є підставою аналіз фінансової складової діяльності підприємства за аналізований період, і підготовка бази щодо прийняття управлінські рішення. Відповідно даної мети визначається методику та система показників аналізу. Аналіз фінансової складової діяльності зводиться для оцінювання змін показників прибутку, собівартості, рентабельності і фінансового становища підприємства за аналізований період, і завершується підготовкою планових рішень з урахуванням цій ситуації.

Для автоматизації і зручності проведення такого аналізу розроблять програмний модуль у системіобъектно-ориентированного програмування З++Builder.


Глава 1. Фінансовий аналіз - основа управлінського рішення 1.1 Поняття фінансового аналізу

Основною метою фінансового аналізу є отримання небагатьох ключових (найбільш інформативних) параметрів, дають об'єктивну і точну картину фінансового становища підприємства, його прибутків і збитків, змін - у структурі активів і пасивів, у розрахунках із дебіторами і кредиторами. У цьому аналітика і керує (менеджера) може цікавити як поточне фінансове становище підприємства, і його проекція на найближчу або як віддалену перспективу, тобто. очікувані параметри фінансового становища. Та не часові кордони визначають альтернативність цілей фінансового аналізу. Вони залежать також від цілей суб'єктів фінансового аналізу, тобто. конкретних користувачів фінансової інформації.

Цілі аналізу досягаються внаслідок рішення певного взаємозалежного набору аналітичних завдань. Аналітична завдання є конкретизацію цілей аналізу з урахуванням організаційних, інформаційних, технічних і методичних можливостей проведення аналізу. Основним чинником зрештою є об'єм і якість вихідної інформації. У цьому треба пам'ятати, що періодична бухгалтерська чи фінансова звітність підприємства - це лише "сира інформація", підготовлена хід виконання для підприємства дисконтних процедур.

Щоб приймати рішення з управлінню у сфері виробництва, збуту і фінансів, інвестицій і нововведень керівництву потрібне постійне ділова поінформованість по відповідним питанням, що є результатом відбору, аналізу, оцінки й концентрації вихідної сирої інформації. Необхідно аналітичне прочитання вихідних даних з цілей аналізу та управління.

Основний принцип аналітичного читання фінансових звітів - це дедуктивний метод, тобто. від загального до окремого [2]. Але він має застосовуватися багаторазово. У результаті такого аналізу хіба що відтворюється історична і логічна послідовність господарських фактів і подій, спрямованість і сила їхнього впливу на результати діяльності.

1.2 Види фінансового результату 1.2.1 Прибуток

Фінансовий результат включає результат всіх операцій, згрупованих по відповідним категоріям прибутків і витрат за звітний період.

Об'єктом перевірки фінансових результатів є бухгалтерська прибуток (збиток), що є кінцевий фінансовий результат, виявлений за звітний період виходячи з бухгалтерського обліку усіх господарських операцій організації і оцінки статей бухгалтерського балансу за правилами, що у відповідність до Положенням ведення бухгалтерського обліку, і бухгалтерської звітності Російській Федерації.

При аналізі фінансових результатів розглядається прибуток як показник ефективності господарську діяльність підприємства, досліджуються чинники, що визначають величину прибутку, порядок формування прибутку, взаємозв'язок прибутків і руху коштів.

Прибуток - найважливіша категорія ринкових відносин - характеризує економічний ефект, отриманих у результаті діяльності підприємства. Значення прибутку на тому, що вона відбиває кінцевий фінансовий результат. На величину прибутків і її динаміку впливають чинники як залежні, не залежать від зусиль підприємства. Поза сфери впливу підприємства перебувають кон'юнктура ринку, рівень ціни споживаніматериально-сирьевие і паливно-енергетичних ресурсів, норми амортизаційних відрахувань.

До певної міри залежить від підприємства рівень ціни реалізовану продукцію та вести. До чинників, залежать від підприємства, ставляться рівень господарювання, компетентність керівництва та менеджерів, конкурентоспроможність продукції, організація виробництва та праці, його продуктивність, стан і ефективність виробничого і фінансового планування. Перелічені чинники впливають з прибутку не прямо, а ще через обсяг реалізованої продукції і на собівартість. Тож виявлення фінансового результату необхідно зіставити вартість обсягу реалізованої продукції і на вартість витрат та земельних ресурсів, які у виробництві.

Отже, фінансовий результат господарську діяльність підприємства визначається показником прибутку чи збитків, формованим протягом календарного (господарського) року.

>Оставшаяся після сплати податку сума прибутку, так звана "нерозподілена прибуток", вступає у розпорядження організації та то, можливо витрачена відповідно до рішенням власників.

І тому власники, чи це зборів акціонерів чи учасники суспільства з обмеженою відповідальністю, мають певний загальних зборах за підсумками минулого року визначити порядок використання прибутку, яку за поточному фінансовому році. Аналогічно засновник унітарною організації своїм рішенням чи записом у статуті має визначити, як організація може використовувати прибуток цього року.

Отримана підприємством прибуток після оподаткування прибуток обіцяє спрямувати:

для поповнення резервного фонду,

на виплату дивідендів.

>Оставшаяся після використання це ще прибуток визнається нерозподіленого прибутком, і її після оподаткування за проведення соціальних витрат не передбачено.

За планом рахунків показники "чистий прибуток" і "нерозподілена прибуток" формуються в різних рахунках бухгалтерського обліку.

Показник чистий прибуток формується на рахунку 99 "Прибули і збитки" до кінця звітного року й є прибуток підприємства, що залишилася після сплати прибуток та інші податків і місцевих податкових санкцій.

Для узагальнення інформації про наявність і рух сум нерозподіленого прибутку організації призначений інший рахунок - 84 ">Нераспределенная прибуток (непокритий збиток)".

Аналітичний облік за рахунком 84 ">Нераспределенная прибуток (непокритий збиток)" організують в такий спосіб, щоб забезпечити формування інформації з напрямах використання коштів. Нормативні документи з бухгалтерського обліку не передбачають освіти фондів з допомогою нерозподіленого прибутку. Але якщо організація вважає за необхідне виділити джерела фінансового забезпечення виробничого розвитку організації, вона може у аналітичному обліку відбити рух коштів на (створення) нового майна (освіту й використання), виділивши відповідні аналітичні рахунки.

1.2.2 Доходи й витрати

У пропонованих актах нормативного регулювання наводиться угруповання прибутків і витрат відбиття в бухгалтерський облік і звітності, дається їх означення й порядок визнання у обліку [5].

Фінансовий результат господарську діяльність організації формується з цих двох доданків, основною з якого є реалізаційний результат, отриманий продажу продукції, товарів, робіт та надаваних послуг, і навіть від господарських операцій, складових предмет діяльності підприємства, як-от здавання в платну оренду основних засобів, передача в платне користування об'єктів інтелектуальної власності і вкладення засобів у статутні капітали інші організації.

Друга частину - у вигляді прибутків і витрат, безпосередньо які пов'язані з формуванням основногореализационного фінансового результату, утворює інший фінансовий результат, до складу якого у собі операційні і позареалізаційні доходи і. Якщо за звітний період підприємство від продажу продукції, товарів, робіт, послуг та інших операцій, складових предмет своєї діяльності, одержало прибуток, його фінансовий результат дорівнюватиме прибутку від продажу плюс інші доходи, мінус інші витрати. Якщо підприємство отримає втрати від продажів, його загальний фінансовий результат дорівнюватиме сумі збитку від продажу плюс інші витрати, мінус інші доходи.

Отриманий в такий спосіб загальний фінансовий результат коригується на суми втрат, витрат і доходів у зв'язки й з надзвичайними обставинами господарську діяльність підприємства.

>Реализационний фінансовий результат від продажу виявляється на бухгалтерському рахунку 90 "Продажі" й як різниці між сумою виручки (без непрямих податків і платежів - ПДВ, акцизи тощо.), відбиваної за кредитами рахунки 90, і сумою фактичної собівартості проданих продукції, робіт та надання послуг, відбиваної по дебету цього ж рахунки. Причому у розрахунок приймаються також доходи і від імпортних операцій, складових предмет діяльності організації.

Інші доходи і,включаемие у єдиний фінансовий результат організації, позначаються на обліку окремо від фінансового результату продажів на рахунку 91 "Інші доходи і" шляхом "розгорнутого" відображення окремих статей протягом звітний період.

Довнереализационним доходах і видатках відносять результати від таких операцій, безпосередньо які пов'язані з виробничою діяльністю організації.

Відповідно доПБУ 9/99 іПБУ 10/99 склад позареалізаційних доходів представлено таблиці 1.1

Таблиця 1.1.Внереализационние доходи і

Доходи Витрати

штрафи, пені, неустойки порушення умов договорів, отримані чи визнані для отримання;

надходження, пов'язані з безплатним отриманням активів в кореспонденції з рахунком 98 "Доходи майбутніх періодів", субрахунок 2 ">Безвозмездние надходження";

надходження у відшкодування заподіяних організації збитків;

прибуток минулих років, виявлена у звітній року;

суми кредиторську заборгованість, якими минув строк позовної давності;

курсові різниці;

інші позареалізаційні доходи.

штрафи, пені, неустойки порушення умов договорів, сплачені чи визнані до сплати;

Витрати зміст виробничих потужностей та об'єктів, що є на консервації;

відшкодування заподіяних організацією збитків;

збитки минулих років, визнані у звітній року;

відрахування на резерви під знецінення капіталовкладень у цінних паперів, під зниження вартості тих матеріальних цінностей, по сумнівним боргах;

суми дебіторську заборгованість, якими минув строк позовної давності, інших боргів, нереальних для стягнення;

курсові різниці;

витрати, пов'язані з розглядом справ у суді;

інші позареалізаційні витрати.

У фінансової звітності прибутки і збитках операційні і позареалізаційні доходи іноді можуть показуватися за мінусом відповідних витрат, які стосуються цим доходах, у разі, якщо передбачено або заборонено правилами бухгалтерського обліку або якщо окремі статті доходів населення і пов'язані із нею аналогічні статті витрат є суттєвими для характеристики фінансового стану організації.

Склад операційних прибутків і витрат представлено таблиці 1.2.


Таблиця 1.2. Операційні доходи і

Доходи Витрати

надходження, пов'язані з наданням за плату у тимчасове користування (тимчасове володіння) активів організації;

надходження, пов'язані з наданням за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки інші види інтелектуальної власності;

надходження, пов'язані з через участь у статутних капіталах інші організації, і навіть відсотки, й інші доходи по цінних паперів;

прибуток, отримана організацією за договорами простого товариства;

надходження, пов'язані з продажем та інших списанням основних засобів та інших активів, відмінних коштів у російської валюті, продукції, товарів;

надходжень від операцій із тарою;

відсотки, отримані (підлягають отриманню) іншого за надання у користування коштів організації, і навіть відсотки використання кредитної організацією коштів, що є на рахунку організації у цієї кредитної організації;

інші операційні доходи.

витрати, пов'язані з наданням за плату у тимчасове користування (тимчасове володіння) активів організації, прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки інші види інтелектуальної власності, і навіть витрати, пов'язані з через участь у статутних капіталах інші організації (якщо господарські операції, пов'язані з зазначеними видатками, не становлять предмет основний (постійної) діяльності підприємства);

залишкова вартість активів, якими нараховується амортизація, і фактична собівартість інших активів, списаних організацією;

витрати, пов'язані з продажем,вибитием та інших списанням основних засобів та інших активів, відмінних коштів у російської валюті, товарів, продукції;

витрати від операцій із тарою;

відсотки, сплачувані організацією іншого за надання їй у користування коштів (кредитів, позик);

витрати, пов'язані з послуг, які надають кредитними організаціями;

інші операційні витрати.

Інші операційні і позареалізаційні доходи відбиваються за кредитами рахунки 91 "Інші доходи і" в кореспонденції з дебетом відповідних рахунків коштів, розрахунків, товарно-матеріальних цінностей тощо.

Інші операційні і позареалізаційні витрати відбиваються по дебету рахунки 91 "Інші доходи і" в кореспонденції із кредитом ніяк рахунків обліку коштів, розрахунків, товарно-матеріальних цінностей та інших відповідних рахунків.


1.2.3 Фінансовий і управлінський облік

Кожна організація, здійснюючи свої господарські функції, існує певна набір цілей. Задля реалізації поставленої мети керівники фірм і підрозділів виконують відповідні управлінські функції:

прийняття рішень;

планування;

оперативне управління.

На виконання цих функцій необхідна інформація, що включає виробничі, фінансові, статистичні дані, результати маркетингових досліджень тощо.

За підсумками внутрішньої інформації, котра

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація