Реферати українською » Финансовые науки » Вплив податкової політики на інвестіційну діяльність


Реферат Вплив податкової політики на інвестіційну діяльність

>Реферат

іздисципліни “>Фінансовіінвестиції” на задану тему:

“>Сучасніпроблемиподаткової політики таїївплив наінвестиційну діяльність”


План

>Вступ

1.Податкова політики таїїпроблеми

2.Впливподатків наінвестиційну діяльністьбанків

>Висновки

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

У 90-х рр.минулогостоліття Україна буввимушена практично із нуля будувативласну системуоподаткування.Вона малаводночасвідповідативимогамринковоїсистемигосподарськогорегулювання йвиходитизіспецифічних ристрансформаційнихпроцесів, щовідбувалися вукраїнськійекономіці.Недосконалістьнормативнихактів у сферіоподаткування,численнізміни перед тим табездумнекопіюваннядосвідурозвинутихкраїнпризвели доформування в странезаплутаної,суперечливої танеефективноїподатковоїсистеми.

>Податковерегулюваннябанківськоїдіяльності намікрорівніохоплює діїбанківщодоприйняттяоперативнихрішеньпов'язанихзізмінами взаконодавчійбазі таумовамигосподарювання.Ціданієрівнимивзаємозалежними йвзаємопов'язаними.Наприклад, змінубазиоподаткування, якоїухвалюють намакрорівнібезпосередньовпливає намікрорівень, азменшеннябазиоподаткування намікрорівнівпливає надохіднучастину бюджету намакрорівні.

>Кроки, котріостаннім годиноюзробленоУкраїною у напрямкувдосконаленняподатковоїсистеми, незнімаютьпотреби впідготовці таздійсненні болееґрунтовнихперетворень, які такпотребує наша держава.

>Теоретичнимпідґрунтямнаписаннякурсової роботи стали роботи такихвчених, якПаласевич М., Сербіна Про.,Сколотяний Ю. табагатьохінших, котріпліднодосліджувалипроблемиоподаткування в Україні,теоретичні таметодологічні засади йогоздійснення, атакожвпливоподаткування наінвестиційну діяльність.

>Метою роботиєдослідження проблемподаткової політики таїївпливу наінвестиційну діяльністьбанків.


1.Податкова політики таїїпроблеми

>Податок -цеіндивідуальнобезеквівалентний рухгрошовихкоштів,якийздійснюється наосновіпримусу із боці влади, щомає наметіформування копійчаного фонду,якийвикористовується Державою длявиконаннясвоїхфункцій.

>Метоюподаткової політики державиєнаповненнядохідноїчастини бюджету ізрізнихджерел дляпокриттявитрат.Метоюподаткової політики банкуєзниженнябанківськихризиків у сферіоподаткування ізметоюзбереження йогофінансовоїстійкості тастабільності [5,C.252].

>Функціїподатків:

1. >Фіскальна -основнепризначенняполягає вмобілізаціїкоштів урозпорядження держави,формуванніцентралізованихфінансовихресурсів длявиконаннядержавнихфункцій танакопиченнікоштів фондів.

2. >Регулюючафункція -податки якінструментпримусовоговилученнячастинидоходівсуспільстваздатнісуттєвовпливати на стан національноїекономіки.Позитивнийвпливдозволяє говорити простимулюючу рольподатків,негативний - продестимулюючу рольоподаткування.

Укожній странедієцілийнабірподатків.Сукупністьвстановлених у странеподатківскладаєпоняття >податковоїсистеми.Ціподаткиповинні бутивзаємопов'язаніміж собою,органічнодоповнювати один одного, невступати всуперечність ізсистемою вцілому та ізїїокремимиелементами.

>Становленнясистемиоподаткування в Україніпочалося ізприйняттям 25червня 1991 р. Закону "Про системуоподаткування". Уньому буливизначеніпринципипобудови йпризначеннясистемиоподаткування,перелікподатків,зборів таобов’язковихплатежів,платники таоб’єктиоподаткування.

Системаоподаткування - >цесукупністьподатків йзборів,тобтообов’язковихплатежів убюджетирізнихрівнів, а й удержавніцільовіфонди.

>Системоюоподаткування тазаконодавчими актами Українивизначено понаддвадцятьзагальнодержавних йшістнадцятьмісцевихподатків,зборівобов'язковихплатежів добюджетіврізнихрівнів йдержавнихцільовихфондів. Алі впрактичнійдіяльності банку. Насьогоднікомерційні банкиєплатниками такихзагальнодержавнихподатків йзборів:державнемито; ПДВ;податок наприбуток;податок ізфізичнихосіб; плату землю;податок ізвласниківтранспортнихзасобів; платуторговий патент надеяківидипідприємницькоїдіяльності;збір насоціальнестрахування;збір наобов'язковепенсійнестрахування;збір настрахування навипадокбезробіття;збір настрахування віднещаснихвипадків.

Замісцевимиподатками йзборами банкиєплатникамиподатку ізреклами, комунальногоподатку,збору за правовикористаннямісцевоїсимволіки.Значну роль умеханізміподатковогорегулюваннябанківськоїдіяльностівідіграє ставкаоподаткування.Визначення ставкиоподаткування -відповідальний процес.Вона не винназнижувати стимулпідприємців доефективноговеденнягосподарськоїдіяльності йодночаснозабезпечуватинаповнення бюджету.Визначити доякоїмежіможутьзростати ставки,щобсуб'єктиоподаткування не переходили утіньовий сектор -одне ізголовнихзавдань державногоподатковогорегулювання.Середподатковихважеліврегулюваннядіяльностісуб'єктівгосподарюваннявеликезначеннянадаютьзниженнюподаткових ставок,оскільки воно таістотностимулюєзростанняділовоїактивності таінвестиційноїдіяльностібанків [5,C.254].

Отже,податки -цеобов’язковийелементекономічноїсистеми державинезалежно від того, якої модельекономічногорозвитку вонавибирає, котріполітичнісилиперебувають привладі.Відсутністьподатківпаралізуєфінансову систему держави вцілому,робитьїїнедієздатною й вкінцевомупідсумку -позбавленоюбудь-якогосенсу.

>Існуюча системаформуваннядержавнихдоходіввіддзеркалюєнедосконалість тасуперечностіперехідноїекономіки, тасформована вумовахвисокихсоціальнихзобов’язань держави й томумаєпереважнофіскальний характер.Ринковереформуванняекономікисупроводжувалосьнеодноразовиминамаганнямиудосконалитиподаткову систему. як правило,такіспробиобмежувалисьзапровадженням окремихзаконодавчихактів та були недостатньоадекватними стануекономіки, щохарактеризуєтьсяструктурнимидиспропорціями,суттєвимиобсягамитіньовихоборотів,платіжноюкризою.

>Незважаючи начисленнізміни, щодосить частовносяться доподатковогозаконодавства йспрямовані навдосконаленняподатковоїсистеми України, вон непозбавленасерйозних >недоліків:

1.Податкова системахарактеризується,передусім,фіскальноюспрямованістю.Високеподатковенавантаження навиробництво танизькенавантаження наприродніресурсиробитьїїнесприятливою длярозвиткуекономіки.

2.Нормативно-правова базаоподаткування в Українієскладноюнеоднорідною танестабільною, аокремізаконодавчінорми -недостатньоузгодженими, аінколи ісуперечливими.

3.Застосування в Україніспрощеного режимуоподаткуваннясуб’єктів малогопідприємництвапоряд ізпозитивниминаслідками (>активізаціяпідприємницькоїдіяльності,створення новихробочих місць,стимулюванняраціональноговикористанняресурсів,зменшеннявитрат наадмініструванняподатків) породило низку проблем:викривленнямотиваціїпідприємницькоїдіяльності,створення умів дляпобудови схемуникненняоподаткуваннявнаслідокнечіткогозаконодавчогорегулюванняспрощеноїсистемиоподаткування;використаннясуб’єктів малогопідприємництва, щозастосовуютьспеціальний режимоподаткування, у схемахмінімізаціїподатковихзобов’язаньпідприємств, котріпрацюють узагальномурежиміоподаткування.

4. Системамитно-тарифногорегулювання недозволяє оперативнореагувати назміникон’юнктурисвітовихринків, атакожторговельнихрежимів віншихкраїнах таструктуриекономіки в Україні.

5.Недосконалоює системаформуваннякоштівсоціальногопризначення.Існуваннячотирьохавтономнихфондівсоціальногострахування тадиференційованихплатежів до шкірного із нихпризводить дозначного збільшеннявитрат наадмініструваннявнесків, порівняно ізконсолідованимваріантом їхнісплати (Єдинийсоціальнийвнесок).

6.Податкова система Україниєдорогою вадмініструванні.Витрати наадміністрування окремихподатківєзначними порівняно з доходами бюджету, щозабезпечуються зарахунок їхнісправляння.

7.ДіяльністьМіністерствафінансів України,Державноїподатковоїслужби України,Державноїмитноїслужби Українищодореалізації державноїподаткової політики,збиранняподатків йзборів (>обов’язковихплатежів), їхньогоакумуляції в державному ймісцевих бюджетахєнедостатньоузгодженою таефективноювнаслідокнедосконалого правовогорегулювання їхнівзаємовідносин,відсутностіцілісногоінформаційногопростору.

>Крімзазначенихнедоліківіснують >недоліки системного характеру,породженічинниками, щознаходяться за межамиподатковоїсистеми.Серед них:

>податковазаборгованістьплатників бюджетам тадержавнимицільовими фондами;

>бюджетназаборгованість ізвідшкодування ПДВ;

>значніухилення відоподаткування:ця проблемаєоднією ізнайгостріших в Україні та таких, щовирізняєїїз-поміжбільшостієвропейськихкраїн;

>нерівномірнийрозподілподатковогонавантаження.


2.Впливподатків наінвестиційну діяльністьбанків

>Банківська системапокликанаакумулюватиістотніфінансовіресурси держави.Водночасінтенсивнийрозвитокбанківськоїсистеми тастатистичнаінформаціясвідчать провисокуприбутковістьбанківського сектору. З точкизору жоподаткування добанків якплатниківподатків,висуваєтьсяціла низьказауважень.

Внесокбанківськоїсистеми України упідтриманняекономічногозростання невеликий:часткабанківськихкредитів вінвестиціяхпідприємств восновнийкапіталстановить 6-7%.Особливонезначна роль кредиту якджерелаінвестицій для малого йсередньогобізнесу.Серед причиннедостатньогорозвиткуінвестиційнихопераційбанківє їхнінизькадохідність йнедолікиоподаткуванняінвестиційнихдоходів [1].

У Українібанківський секторналежить донайбільшпрозорихсекторівнашоїекономіки. Однак все-таки, не усі банкиєдобросовіснимиплатникамиподатків.Більшість з нихнамагається максимальноскористатись ">лазівками" узаконодавстві длямінімізаціїсплатиподатків.

Донайбільшвідомихподаткових ">лазівок" належати:

>штучнезавищеннявитрат йприховуваннядоходів;

>маніпуляціявалютно-обміннимиопераціями ізметоювиведення їхнього ізоподаткування;

>купівляціннихпаперівнібито вінвестиційнихцілях;

>відрахування нарезерви покредитнихопераціях;

>виплатастраховихпремійстраховимкомпаніям,пов'язаним із банками, чиакціонерам.

>Ці таінші ">лазівки"відомі ДПАУ,Мінфіну, КРУ.

Упереважнійбільшостістрахуванняфінансових йкредитнихризиківмаєсхемно-оптимізаційний характер.Нерідко банки,маючистрахування відкредитнихвтрат, принеповерненні кредитунавіть незвертаються закомпенсацією достраховоїкомпанії.Замість цого смердотізаймаютьсяреалізацієюзастави йвласними силамиповертають своюзаборгованість.Аджестраховівнескипішли достраховоїкомпанії,пов'язаної із банком, й томуотримати зарахунокнеїстраховукомпенсацію означало бперекладання грошей ізоднієїкишенівласників банку,куди смердоті булизавчасносховані відподатку наприбуток, у другу. За таких умівдоцільнимвидаєтьсярішення проповнуліквідаціюподатковихпільг настраховіплатежі.

Заданими ДПАУ йМінфіну, збазиоподаткуваннябанківськоюсистемоювиводиться коло 1 млрд. грн. (600 млн. грн.припадає нарезерви попроблемних кредитах й коло 400 млн. грн. - насхемистрахуванняфінансових йкредитнихризиків) й томувтрати бюджету черезпільги пооподаткуваннюрезервних йстраховихвідрахуваньбанківстановлять 250 млн. грн. врік.Окрім того,податківцівиявиливипадкифіктивногострахування на суму 250 млн. грн. [3,c.8].

Нацей годину із боціподатковоїслужбивисуваєтьсяціла низьказауважень добанків якплатниківподатків.По-перше,вказується нанеякіснуфінансовузвітністьбанків:показникиприбутку уфінансовійзвітностіможутьістотновідрізнятись відприбутків уподатковійзвітності.Відомівипадки, коли тільки в документах показаноприбутки, а й у інших -збитки. Праворуч до того, що банки усвоїхфінансовихзвітахможутьвказуватирезультатипереоцінкисвоїхактивів. І зарахунокманіпуляцій такоюпереоцінкою банки ">набувають"свійкапітал.

>По-друге,податківцістверджують, що банкидосить широковикористовують методфіктивно-індикативнихугод, заякими,наприклад, 1мпростихпідвальнихприміщеньоцінюєтьсядекількоматисячами гривень, акотируванняакційдеякихпідприємств нафондових ринках часто укількаразівперевищує їхніреальнувартість.

>По-третє,податківці неможутьпояснити феномен як узведеномузвітіфінансовихпоказників за 2004 р.прибутки одного знайбільших українськихбанків дооподаткуваннявиявивсяменшим, ніж послесплатиподатків.

>По-четверте,податковіорганизаявляють, щомайже половинанайбільшихбанків Українизастосовуєнекорисні для державноїскарбниціметодиведеннябізнесу. Заданими ДПАУ, у 50-ти з161-годіючого банкуподатковенавантаження (ставленнясплаченогоподатку наприбуток до валового прибутку) упершомукварталінинішнього рокустановило менше 1%. [3,c.8]

>По-п'яте,податковаадміністраціявимагаєзробити болеесуворимивимоги дофінансовихпоказниківстійкостібанків.Вонапропонуєвключити у списоккритеріївоцінкинадійності банку ставленнясплаченихподатків доприбутків банку, й ставленнясплаченогоподатку додоходів банку.Якщо банки уподатковійзвітностіпоказуютьзбитки, то їхнідоцільнопозбавлятиліцензії на правозалучативклади населення.Якщо банк немаєприбутків, товінненадійний й тому немаєпідставдозволятийомурозширятиресурсну базу зарахуноквкладівфізичних йюридичнихосіб.

>По-шосте,податковіекспертипояснюють, щонинішню практикурезервуваннятребазмінювати,оскількинерідкобанківськірезервніфондиіснуютьдоситьумовно. Уразівиникненняреальнихфорс-мажорнихобставин смердотівиявляютьсябезкорисними дляпідтримкиліквідності банку йздатностівчасновиконуватиплатіжнізобов'язання.Саме тому банкампотрібнопереходити дореальнихрезервнихфондів, назразок фондугарантуваннявкладів. Для цогокоштиповиннізберігатися наспеціальнихрезервнихрахунках.Тодініхто не якщозаперечуватиправомірністьвіднесенняцихрезервнихкоштів навитрати.

>По-сьоме, банки ">оптимізують" своїфінансові потоки шляхомвзаємодії чи ззасновниками, чи іздочірніми структурами, чи ізакціонерами. Урезультаті,витрати по однійдоводяться добажаногорівня.

>По-восьме, немаєсерйознихпідстав,щоб банки не платилиподаток ізприбутку, якбудь-якийіншийбізнес.Нинішняперевагабанків надіншимисуб'єктамипідприємництвавидаєтьсянеобґрунтованою.

>Банкіризі свого боцівизнаютьнеобхідністьвідмінипільгщодострахуванняфінансових йкредитнихризиків. Однакнаголошують на божоденсуб'єктпідприємництва,окрімбанків, неризикуєгрошимавкладників.

При цьому, банки,володіючисуспільнимигрошима,кредитуютьекономіку йзабезпечуютьумови дляїїзростання,покращуютьдобробутнації тощо.Щобзадовольнитипотреби укредитних ресурсах, банкиповиннінарощувати своїкапітали й наце смердотіскеровують весьсвійприбуток. При цьомуприбуток реально іде наформуваннярезервів подкредити.Якщо жрезерви будутьформуватися ізприбутку после йогооподаткування, тоцеще понадобмежитьбанківськийкапітал таможливості йогонарощування.

>Фіскальнезначенняподатковихплатежівбанківєнезначною: востанні роктаподатковінадходження відбанків уконсолідованомубюджетістановлять 2-3%.Поміж тим, щобактивізуватибанківськуінвестиційну діяльність,потрібновикористовувативідповідніподатковіінструменти йзменшуватиподатковіризики.

>По-перше, задопомогоюподатковихпільг можнастворитиконкурентніперевагиінвестиційнимопераціям банку йсформуватисприятливіумови дляактивізаціїінвестиційноїдіяльності.

>По-друге,податкова політика виннарозділитиподатковірежими дляінвестиційних таспекулятивнихоперацій банку. Змакроекономічної точкизору,цезумовлено тім, щобанківськіінвестиції (особливодовгострокові)забезпечуютьприрістсуспільногокапіталу, аспекулятивніоперації на фондовогоринку ізціннимипаперамизбільшують лишедохідокремого банку шляхомперерозподілусуспільного прибутку [4].

>По-третє,введення длябанківособливихпільгможеускладнити системуоподаткуваннябанків йзменшитинадходження до державного бюджету. То вРосії до 1996 р.звільнявся відоподаткуваннябанківськийприбуток,отриманийвнаслідокнаданнядовгостроковихцільовихкредитів (3 рокта й понад)підприємствам, котрівикористовувалицікредити дляінвестицій урозвитоксвоєївиробничоїбази. Однак банки бачили мало такихкредитів,оскільки смердоті було неможливопроконтролювати їхньогоцільовевикористання.Внаслідок цого,кредити, в основному, потрапляли холдингам,основна діяльністьзосереджувалась у сферіобігу, а чи не у сферівиробництва.

>По-четверте,введенняподатковихпільг дляпідвищенняефективностіінвестиційнихоперацій якщодієвим лише заумовиповногозвільнення відоподаткуванняінвестиційнихдоходів. Однак напрактицідужеважко ззагальногообсягуприбутку банкувиділити туїїчастину, котраотримана відінвестиційнихоперацій. Цезумовлено тім, що у наш годину прирозрахункуприбутку банкудоходи йвитрати відінвестиційнихопераційзмішуються із доходами йвитратами відіншихоперацій.Водночасподатковийвплив надоходністьінвестиційнихоперацій необмежуєтьсянаданнямподатковихпільг.

>Важливезначеннямає складвитрат банку, котрівраховуються приобчисленніподатку наприбуток,зокрема,витрати наоцінкузастави,страхуваннязастави тощо.Істотнезначеннямаєоблікподатковоїбази приформуванністворенихрезервів,наприклад, резерву наможливівтрати запозиками, резерву посумнівнихборгах тощо.

>По-п'яте,податковестимулюванняінвестиційноїдіяльностібанків неможеобмежуватисяпідвищеннямдохідностіданихоперацій.Важливимчинникомбанківськоїінвестиційноїдіяльностієінвестиційнапропозиція банку.

>Якщо в банку мало ">довгихпасивів", тосподіватися на збільшеннябанківськихдовгостроковихінвестицій недоведеться.Зумовленоце тім, щонині в Українісереднятривалістьбанківськихвкладівстановитьблизько року, апідприємствамкредитинеобхідні на 5-10 років,водночас длясереднього класуіпотечнікредити будутьдоступні увипадкунадання їхнього на 25-30 років.

>По-шосте,впродовжостанніх роківнабула широкогорозголосу теза пронеобхідністьподатковогостимулюваннязростаннябанківськогокапіталу.Зумовленоцепередусім тім, щоподатковестимулюваннявласнихзасобівбанків непрямосприятимерозвиткудовгостроковихбанківськихінвестицій. Уекономічнійлітературі ізметоюстимулювання збільшеннябанківськогокапіталупропонуютьтакіподатковіпільги: накапіталізованийприбуток (длябанків);вилучення збазиоподаткуваннязасобів, котріспрямовані для придбанняакцій банку (дляюридичних тафізичнихосіб).Безумовно,уведенняцихпільгможестимулюватизростаннябанківськогокапіталу. Однактребабрати доувагищетакуобставину, що, в Українізокрема та і у світізагаломзначначастина приростукапіталу (30-50%)єнаслідкомвикористання схем йогофіктивного збільшення.Своєючергою,це недаєзмогизадіяти данийкапітал для реальногорозширеннябанківськоїінвестиційноїдіяльності.

>По-сьоме,доцільноювидається системаподатковихпільг надоходи відкапіталу,зокрема:відсотковідоходи по вклади у банки,дивіденди поціннихпаперах.Проте,впродовжостанніх роківспостерігаєтьсясвітоватенденціящодоскорочення числакраїн, в яківідсотковідоходи неоподатковуютьсяподатком наприбуток. З 1.07.2005 р. вступила удіюЄвропейськаподаткова директива, згідно ізякою банки 12-їкраїн (>Великобританії,Німеччини,Греції,Данії,Ірландії,Іспанії,Італії,Нідерландів,Португалії,Франції,Фінляндії йШвеції)зобов'язаніінформуватиподатковіслужбикраїн-членівЄС пронаявністьрахунків їхньогогромадян.СвоєючергоюАвстрія,Бельгія,Швейцарія,Ліхтенштейн, Люксембург, Монако, Андорра, атакожофшорніцентриДжерсі,Гернсі йострів Мін не будутьнадавативідомості провкладниківподатковим службаміншихкраїн, але й заце будутьвилучатиподаток ізбанківськихдоходівнерезидентів (довведеннядирективицідоходиподатком необкладались). Ставкаподатку у 2005 р.становить 15%, із 01.01.2006 р. вонстановитиме 20%, із 01.01.2011 р. - 35%. При цьомуподатковінадходження будутьрозподілені: 25%залишаються удержаві, вякомуотримано данийдохід, а 75%надійдуть до бюджету країнипроживанняінвестора.Реалізаціяподібнихзаходів в Україні привела бі довідтокувкладів населення ізбанків йзниженняінвестиційноїактивності векономіці. Зацієї заподій Українапродовжила до 01.01.2010 р.мораторійвведенняподатку навідсотки побанківських вклади йощаднихсертифікатахфізичнихосіб (його ставказапланована п'ять%) [4].

>По-восьме,податки неповинністворюватидодатковіперешкоди длязалученняресурсів націлірозвиткубізнесу якюридичними, то йфізичними особами. Узарубіжнихкраїнахорганізації всю сумувідсотків заотриманікредитивключають у складвитрат, щозбільшуєчистийприбуток йможливостіподальшогозалученняпозиковогокапіталу. Убагатьохкраїнах (>Бельгія,Німеччина,Греція,Данія,Італія, Канада,Норвегія,Нідерланди,Фінляндія,Швеція таінші)фізичним особамнаданозмогузменшувати суму прибутковогоподатку на величинувиплаченихвідсотків по кредити, котрівзяті націлівиробничогоінвестування. У Україніподібніподатковіпільгивідсутні.

>Насамкінець,необхіднозазначити, щозначнийвпливподаткиможуть матір назацікавленістьфізичнихосіб вотриманнііпотечнихкредитів. То внизцізарубіжнихкраїнвикористовується практикаповноговирахування зоподаткуваннявідсотків по кредити напридбання чибудівництвожитла. У Українізапровадженняданихмеханізмівтакож вжевизріло йє начасі, що,зокремаможе статінапрямкомподальшихнауковихдосліджень.


>Висновки

>Існуюча системаоподаткуванняміститьвеликукількістьподатків, котрієтягарем длябудь-якого підприємства, до тогочислі для банку.Податкова система України неєдосконалою,потребуєзмін тадоповнень донормативно-правових тазаконодавчихактів, при цьомуцихзмінможевноситисящорічно великакількість. Усіцевимагає відбанківреагувати назмінизовнішньогосередовища й неполегшуєїхню діяльність. Банки якакумуляторизначнихфінансовихресурсівздатніінвестувати їхнього урізнігалузіекономіки. Алієфактори, котрістримують банки уційдіяльності. Одним ізцихфакторів йєподатковезаконодавство.Воноєнастількинедосконалим, що банкиможуть усвоїйдіяльностівикористовувати ">лазівки", перед тим належатитакі:штучнезавищеннявитрат йприховуваннядоходів;маніпуляціявалютно-обміннимиопераціями ізметоювиведення їхні ізоподаткування;купівляціннихпаперівнібито вінвестиційнихцілях;відрахування нарезерви покредитнихопераціях;виплатастраховихпремійстраховимкомпаніям,пов'язаним із банками, чиакціонерам.

>Саме томупотрібнесистемнезастосуванняподатковогостимулюваннябанківськоїінвестиційноїактивності упоєднанні зпильним контролюватидотриманням банкамиподатковихзобов'язань.


Списоквикористаноїлітератури

1.Реверчук С.К.,ВладичинУ.В. таін.Банківськийкапітал:історія,теорія,досвід/ За ред. д-раекон. наук, проф. С.К.Реверчука. - Львів, ЛНУ ім.Івана Франка, 2004. - 276 з.

2. Борисов Про. Проблеми податкового стимулювання інвестиційної діяльності банків // Питання економіки. - 2005. - № 5. -С.76-88.

3.Сколотяний Ю.Оподаткуваннябанків:діалог без консенсусу/ Дзеркала тижня - 2005. - № 38. -С.8.

4.ПаласевичМ.Б.Оптимізаціяподатковогостимулюваннябанківськоїінвестиційноїдіяльності //nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/16_1/398_Palasewycz_16_1.pdf.

5. СербінаО.Г. Суть та структураподатковогомеханізмурегулюваннябанківськоїдіяльності //nbuv.gov.ua/Portal/chem_biol/nvnltu/18_3/251_Serbyna_18_3.pdf.


Схожі реферати:

Навігація