Реферати українською » Финансовые науки » Видатки місцевіх бюджетів


Реферат Видатки місцевіх бюджетів

Страница 1 из 5 | Следующая страница

>Зміст

>Вступ

>Розділ 1Організаційні засадиформуваннявидатківмісцевихбюджетів

1.1 Рольвидатківмісцевихбюджетів всоціально –економічномурозвиткутериторій

1.2Сутністьвидатківмісцевихбюджетів, їхнього характеристика такласифікаціявідповідно до Бюджетного кодексу України

1.3Зарубіжнийдосвідфінансуваннявидатківмісцевихбюджетів

>Розділ 2Аналізвидатківмісцевихбюджетів

>2.1Склад та структуравидатківмісцевихбюджетів України

2.2Особливостіфінансуваннявидатків навиконаннявласних таделегованихповноважень

>Розділ 3Шляхивдосконаленняфінансуваннявидатківмісцевихбюджетів

3.1Новіпідходи доплануваннявидатківмісцевихбюджетів ізприйняттям Бюджетного кодексу

3.2Перспективирозвиткуфінансуваннявидатківмісцевихбюджетів

>Висновки

Списоквикористанихджерел


>Вступ

>Бюджетна система України якунітарної державискладається ізчітковизначених двохланок - державного тамісцевихбюджетів. Складмісцевихбюджетів України, як й віншихкраїнах,відображаєособливостіадміністративно-територіальногоподілу таспецифікуфункціонування місцевогосамоврядування. Практикаформування тавиконаннямісцевихбюджетівмає своюспецифіку,відмінніособливості тапроблеми.

 >Місцевібюджетиздійснюютьважливу рольпроцесісоціально –економічногорозвиткурегіону,забезпечуючифінансуванняосновноїмережідошкільнихустанов,шкіл,медичних тасоціальнихустанов.

Запоняттямвидаткимісцевихбюджетівкриється великакількість не лишенаукових, але й іпрактичних проблем, щоставляться самимжиттям.Насамперед,необхідністьдослідженняролівидатківмісцевихбюджетів усоціально-економічномурозвиткурегіонуобумовленаздійсненням в странеекономічноїреформи, Якавідбивається насоціальномужитті населення,проведеннямбюджетноїреформи йрозвитком бюджетногофедералізму.Продовженняекономічних реформ в Україніпред'являєособливівимоги дочіткостіфункціонування бюджетнихпроцесів.

>Вирішеннясоціальних проблемстаєтакожневідкладним.Затримки повиплатізаробітної плати працівникамбюджетноїсфери приводити доствореннякритичнихситуацій. Ценабуває системного характеру, йжоднівливаннякоштів домісцевихбюджетів незмінюють стансправ накраще. Недивлячись нависокийпрофесійнийрівеньзаконодавців,учених йфінансистів -практиків, вдослідженніролівидатків місцевого бюджетує чимало «>білихплям»

Дляекономічногорозвиткурегіонівперспективнимєвикористання такоговажеля, яквидаткимісцевихбюджетів. Алі насьогоднііснує ряд проблем із їхньогоефективноговикористанням:

- дисбалансміждохідною йвидатковоючастинамибюджетів;

-законодавчо невизначенорозподілвидатковихповноваженьміж органами влади центрального та місцевогорівня й органами місцевого самоврядування

-відсутністьчіткоїстратегіїрозподілувидатківщодо їхнівпливу наекономічнийрозвиток усередньостроковій тадовгостроковійперспективі.

невизначеністьджерелфінансуванняделегованихповноваженьорганів державної влади органам місцевого самоврядування.

>Потрібнийновийконцептуальнийпідхід доаналізуролівидатків місцевого бюджетові усоціально-економічномурозвиткутериторій йрозробціосновнихнаправленьїїреформування.

>Метоюмагістерської роботиєвизначенняекономічногозмістувидатківмісцевихбюджетів, їхні склад та структуру та рольсоціально-економічномурозвиткурегіонів,узагальненнязарубіжногодосвіду їхньогофінансування та із йоговрахуваннямрозробкапропозиційщодовдосконаленняфінансуваннявидатківмісцевихбюджетів в Україні.

Длядосягненняпоставленої метинеобхідновирішитинаступні заподіяння:

> Провестидослідженняролівидатківмісцевихбюджетів всоціально –економічномурозвиткутериторій;

>Узагальнитизарубіжнийдосвідфінансуваннявидатківмісцевихбюджетів в Україні;

>Проаналізувати склад та структурувидатківмісцевихбюджетів;

>Визначитиновіпідходи доплануваннявидатківмісцевихбюджетів ізприйняттям Бюджетного кодексу;

>Розкритиособливостіфінансуваннявидатків навиконаннявласних таделегованихповноважень;

> Зврахуваннямзарубіжногодосвідурозробитипропозиціїщодовдосконаленняфінансуваннявидатківмісцевихбюджетів в Україні.

Предметомдослідженнямагістерської роботиєсукупністьекономічнихвідносинщодопланування тафінансуваннявидатківмісцевихбюджетів.

>Об’єктомдослідженняєвидаткимісцевихбюджетів.

Уроботізастосованосукупністьметодів йпідходів, що дозволилореалізуватиконцептуальнуєдністьдослідження.Використанінаступніметодинауковогоаналізу:економічнийопис,аналіз й синтез,системнийпідхід,індукція йдедукція,науковаабстракція.

>Інформаційною базоюдослідженняєзаконодавчі танормативніакти ізпитаньреалізаціїфінансово-бюджетної політики в Україні,матеріалиМіністерствафінансів України,Державногокомітету статистики України,органів державної влади та місцевого самоврядування,Інституту бюджету тасоціально -економічнихдосліджень,вітчизняна тазарубіжналітература.

>Логіка таметодологіядослідженняобумовили структуру роботи, котраскладається ізтрьохрозділів,вступу та з висновками.

У Ірозділірозкритісутністьвидатківмісцевихбюджетів та їхні рольсоціально –економічномурозвиткутериторій, дана їхні характеристика.Узагальненозарубіжнийдосвідфінансуваннявидатківмісцевихбюджетів.

У ІІрозділі проведеноаналіз складу таструктуривидатківмісцевихбюджетів,розкритіособливості їхньогофінансування навиконаннявласних таделегованихповноважень.

У ІІІрозділірозглянутіновіпідходи доплануваннявидатківмісцевихбюджетіввідповідно до Бюджетного кодексу таперспективирозвитку їхньогофінансування в Україні.

>Розділ 1Організаційні засадиформуваннявидатківмісцевихбюджетів

 

>1.1Рольвидатківмісцевихбюджетів всоціальноекономічномурозвиткутериторій

 
>Важливоюпередумовоюпобудовидемократичної державиєфінансованезалежністьорганів місцевого самоврядування.Фінансовий бікнезалежностімісцевихорганів владиєвизначальнимадже відфінансовихможливостейзалежать вкінцевомупідсумку їхньогореальнівладніфункції.

>Механізмперерозподілу бюджетнихкоштівміжрізнимиланкамибюджетноїсистеми, щодіявраніше, невідповідав принципамсамостійності тафінансовоїнезалежностімісцевихорганів влади.Переважали в основномуадміністративніметодиуправління,внаслідок чоговідносиниміжцентральними тарегіональними органами влади маліадміністративний характер.

Томусьогодні вперехідний дляекономіки Україниперіод запитанняфінансовоїдецентралізації таекономічноїсамостійностірегіонівстають особливогострими.

Рівеньфінансовоїнезалежностімісцевихорганів владихарактеризуєнезалежність держави вцілому,потенційніможливостіїїекономічногорозвитку,рівеньдемократичних прав й свободгромадян. Держава неможеуспішнорозвиватись таекономічнопроцвітати, недаючигарантійфінансовоїнезалежностімісцевим органам влади. Цеоб’єктивнанеобхідністьформування новихекономічнихвідносин.

>Фінансовунезалежність місцевого самоврядуваннятребарозглядатинасамперед якекономічнийпростір для йогодіяльності умежахпевної територї за принципамиекономічноїефективності таекономічноїдоцільності.Пріоритетноюумовою вданомуразі винна бутисукупністьтериторіальнихінтересів, щовідображаютьособливостіекономічних йсоціальних уміврегіону.

>Передумовоюфінансовоїнезалежності місцевого самоврядуванняєрозумна, із точкизоруекономічноїдоцільності,децентралізація влади й адекватнийрозподілповноважень,відповідальності, аотже, йфінансово-економічноїбазиміж центром йрегіонами,місцевими органамиуправління.Межіфінансовоїнезалежності місцевого самоврядування заждиповиннівизначатись узаконодавчому порядку,тобто закон виненчіткоокреслюватифункції місцевого самоврядування йвідповідно перед тимджереларесурсів, котрістановитимутьфінансове забезпеченняцихфункцій.

>Витрачання бюджетнихкоштівяскравовиявляєзмістосновнихфункцій йзавдань, котрівиконуютьоргани державної влади й місцевого самоврядування. Склад, структура йдинаміка бюджетнихвидатківвідображаєдержавні,регіональні тамісцевіприорітетисоціально –економічногорозвитку.Крім того,специфікафункціонування таособлива рольмісцевихбюджетіввиявляєтьсясаме ускладі таструктуріїхньоївидатковоїчастини.Бюджетнівидаткидаютьзмогурозкрити йдослідитиекономічнусутністьмісцевихбюджетів,фінансову базуорганів місцевого самоврядування, котрімаютьвирішувати заподіяння місцевогозначеннязабезпечувати населеннядержавнимипослугами,сприятивсебічному йгармонійномурозвиткутериторій.

Дляаналізуролімісцевихбюджетів всоціально-економічномурозвиткурегіонів та їхньогомісця убюджетнійсистемі Українипотрібні їхньогокількісна таякісна характеристика. Проспіввідношеннямісцевихбюджетів змакроекономічнимипоказниками,передусім зваловимвнутрішнім продуктом (ВВП),свідчатьданітаблиці 1.1.  

>Проаналізувавшитаблицю 1.1. можназробитивисновки про ті, у 2000році черезмісцевібюджетиперерозподіляласядесятачастина ВВП.Причому до 2003 рокуспостерігаласятенденція дозростанняобсягівперерозподілу ВВП черезмісцевібюджети. Так,якщо у 2000роціпитома вагимісцевихбюджетів у ВВПстановила 10,01%, те в 2003році 11,75%, чи на 1,74%. Однак 2004-гороціпитома вагивитратмісцевихбюджетів у ВВПзменшилась до 11,23%, чи на 0,52%.   


>Таблиця 1.1

>Питома вагивидатків державного тамісцевихбюджетів у ВВП за 2000-2008роки.[1]

>Показники/

>Роки

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ВВП, млн. грн. 170070,0 204190,0 225810,0 267344,0 345113,0 441452,0 544153,0 720731,0 949864,0

>ВитратиДержавногобюджету,[2] млн. грн.

31 219,00 33 021,50 35 650,80 44 028,00 62 652,10 89 614,80 102 957,7 129 580,9 182 376,40
>Витратиреспубліканського бюджету АР Крім тамісцевихбюджетів,2 млн. грн. 17 032,20 22 392,20 24 838,70 31 402,10 38 763,40 52 084,00 72 326,60 96 454,80 126 827,30
>Питома вагивитратДержавного бюджету у ВВП, % 18,36 16,17 15,79 16,47 18,15 20,30 18,92 17,98 19,20
>Питома вагивитратреспубліканського бюджету АР Крім тамісцевихбюджетів у ВВП, % 10,01 10,97 11,00 11,75 11,23 11,80 13,29 13,38 13,35

>Проте із 2005 по 2008р.р.зновувідбулосязростанняпитомої вагивитратмісцевихбюджетів у ВВП із 11,80 до 13,35 % чи на 1,55%.

АліякщорозглянутидинамікучасткивитратДержавного бюджетові уперерозподілі ВВП за тієї жперіод, видно, щопорядзізростаннямдолімісцевихбюджетів уперерозподілі ВВП,одночаснозростаєчасткаДержавного бюджету. На вушкодосліджуваногоперіоду (в2000р.) черезДержавний бюджетперерозподіляласямайжеп’ятачастина ВВП. І,якщо в2001-2003р.р.відбуваютьсянезначніколивання (один%) убік збільшення -зменшення, а 2004 й2005р.р.перерозподілі ВВП із 16,47% в2003р до 20,30% в2005р., чи на 3,83%. У 2006-2007цейпоказникзменшується із 20,30% в2005р. до 17,98% в2007р., чи на 3,83%. І накінецьдосліджуваногоперіоду (в2008р.) черезДержавний бюджетперерозподілялася 19,20%, порівняно із2007р.часткаперерозподілузновузросла на 1,22%. Цепов’язано ззмінами в державномурегулюваннірозподілудоходівміжрізнимиланкамибюджетноїсистеми тасвідчить пропосилення державноговпливу на процесмобілізаціїкоштів тарозподілміжрізнимирівнями влади.

>Наведені втаблиціданнісвідчать, що запитаннядецентрацізаціїїбюджетноїсистеми Україна й натеперішній годинуєактуальним, так якзростаннячасткиперерозподілу ВВП черезДержавний тамісцевібюджетивідбуваєтьсяприблизнооднаковими темпами. Іхочадеякіпозитивнізрушення в цьому напрямі ужезроблені (>такі, яквдосконаленнязаконодавчоїбази),необхідністьпошуку оптимальноговаріантуспіввідношенняміждержавними тамісцевими бюджетамизалишаєтьсяактуальним.

 >Необхідновраховувати, щомобілізація тавикористаннякоштівмісцевихбюджетівпов’язані ізінтересамирізнихсоціальних груп населення,підприємницьких структуррізних формвласності, щозумовлюєстановленнямісцевихбюджетів якважливогофінансовогоінструментурегулюваннягосподарського йсоціального життя.

>Важливим приоцінціролімісцевихбюджетів усоціально-економічномурозвиткурегіонівєаналізспіввідношеннявидатківДержавного тамісцевихбюджетів узведеномубюджетіУкраїни(таблиця 1.2.).


 >Таблиця 1.2

>СпіввідношеннявидатківДержавного тамісцевихбюджетів узведеномубюджетіУкраїни[3]

>Показники/Роки 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
>Видатки, млн. грн.: 48 251,2 55 413,7 60 489,5 75 430,1 101 415,5 141 698,8 175 284,3 226 035,7 309 203,7
>Зведеного бюджету

>Державногобюджету[4]

31 219,00 33 021,50 35 650,80 44 028,00 62 652,10 89 614,80 102 957,7 129 580,9 182 376,40
>Республіканського бюджету АР Крім тамісцевихбюджетів4 17 032,20 22 392,20 24 838,70 31 402,10 38 763,40 52 084,00 72 326,60 96 454,80 126 827,30
>Питома ваги узведеномубюджетівидатків державного бюджету, % 64,70 59,59 58,94 58,37 61,78 63,24 58,74 57,33 58,98
>Республіканського бюджету АР Крім тамісцевихбюджетів, % 35,30 40,41 41,06 41,63 38,22 36,76 41,26 42,67 41,02

>Наведеніданісвідчать, що до 2001 рокуспостерігалисьнадмірнацентралізація увитрачанні бюджетнихкоштів йзвуженняфінансовихможливостейорганів місцевого самоврядування, що малонегативнінаслідки –значнозатримувалорозвитокрегіонів,оскільки зарахунокмісцевихбюджетівздійснюєтьсяфінансуваннянародногосподарської тасоціально-культурної сфердіяльностірегіонів.

З 2001 по2003р.р.часткавитратмісцевихбюджетів ввитратахзведеного бюджетупоступовозбільшилася із 40,41 до 41,63% чи на 1,22%. Цесвідчить про ті, у цьомуроцівідбуласяпевнадецентралізація увідносинахміжланкамибюджетноїсистеми. Однак,починаючи із 2004 по2005р.р.питома вагивидатківмісцевихбюджетів узведеномубюджеті країнинеухильнознижується, щосвідчить про подаліпосиленнявпливу центральнихорганів влади нарозподілкоштів. Так було в 2004роцічасткавидатківмісцевихбюджетів узведеномубюджеті України з 38,22%знизилась до 36,76 % в січні 2005році. У2006-2007р.р.зновувідбуваєтьсяпоступове збільшенняпитомої вагивидатківмісцевихбюджетів узведеномубюджеті країни із 36,76% у2005р. до 42,67% у2007р. чи на 5,91%. Алі, в2008р.зновузнижуєтьсяпитома вагивидатків до 41,02% чи на 1,65%. Длянаочногоуявлення проспіввідношеннявидатківДержавного тамісцевихбюджетів узведеномубюджеті України заданимитаблиці 1.2.складемодіаграму 1.1.

>Протеслідзазначити, щодецентралізація державного сектораекономікидоречна тоді, колисприяєефективнішомувиконанню йогофункцій. Уекономічнійтеоріїприйняторозглядатилокальні тазагальнодержавнісуспільні блага,виробництво які йєоднією ізголовнихфункцій держави.Природно, що привиробництвізагальнодержавних благфіскальнадецентралізаціяпризведе дозниженняекономічноїефективності такихзаходів.

Усучаснихумовахмісцевіоргани владиповиннізабезпечуватикомплекснийрозвиток територї,пропорційнийрозвитоквиробничої йневиробничоїсфери напідвідомчій територї. Це приводити доподальшогорозширення йзміцненняфінансовоїбазирегіональнихорганів влади.

>Діаграма 1.1.

>Проводячиполітикуфіскальноїдецентралізації чицентралізації,слідбрати доувагичисленнічинникиекономічногорозвитку,серед які неостанню рольвідіграютьособливості державноїполітичноїсистеми таісторичносформованихвзаємовідносинміжїїрізнимиланками.Зміцненняфінансовоїнезалежностіорганів місцевого самоврядування -актуаль не заподіяння політикидецентралізаціїдержавнихфінансів України. Самеврядні ланкиекономікиповинні матірнормальніумови длягосподарськоїдіяльності та бутизацікавленим вефективномувикористанні всіхвидівресурсів, амісцеві влади - устабільномуекономічномузростанні.

>Неабияквпливає наформування івикористаннякоштівмісцевихбюджетіврівеньекономічногорозвитку окремихрегіонів.

 >Місцевібюджетимають своювнутрішню структуру тахарактернівідмінності. Структурамісцевихбюджетіврозглянута надіаграмі 1.1. Так, Незважаючи тих, що насьогодніналічуєтьсямісцевихбюджетівусього понад 12 тис., анайчисельнішугрупустановитьсільські іселищнібюджети – более, як 10 тис., понад 72відсотки всіхвитратмісцевихбюджетівздійснюється черезобласнібюджети (їхні 25) табюджети містзагальнодержавного й обласногопідпорядкування (їхні203).Нинівитратиреспубліканського бюджету АР Крім таобласнихбюджетівстановить 26,5відсотка відзагальногообсягувитратмісцевихбюджетів, абюджетів містзагальнодержавного та обласногопідпорядкування – 45,9,районнихбюджетів – 19,4відсотка.Значноменшучасткустановлятьвитратиіншихвидівмісцевихбюджетів:сільських – 4,5відсотка, міст районногопідпорядкування – 1,9відсотка,селищних – 1,8відсотка (рис. 1.1.)

>Діаграма 1.1.

>Розподілвитратмісцевихбюджетів за видамибюджетів в2007р

Знаведенихданих видно, щонайбільшчисельнугрупускладаютьбюджетирайонів, щооб’єднуютьрайонні,селищні,сільські та міст районногопідпорядкування, котрієбазовими убюджетнійсистемі країни. Через нихмобілізується йвикористовуєтьсямайжетретина всіхресурсівмісцевихбюджетів.Протесьогоднісаме вційланцімісцевихбюджетівіснуєнайбільшепитань, котріпотребують своговирішення.Насамперед,це запитаннязакріплення по нихпостійнихджерелдоходів, атакож запитаннявдосконаленнявзаємовідносин як іздержавним бюджетом, то й ізобласними.

>Усецесвідчить, що приподальшомуреформуваннібюджетноїсистемипроблемимісцевихбюджетівнеобхіднорозв’язати невзагалі, а ізурахуваннямособливостей йчіткогорозмежуванняфункційміжокремимиланкамимісцевихбюджетів.Диференціаціяфункціймаєзалежати відрівнярозвитку шкірного ізцихбюджетів убюджетнійсистемі держави.>Всього 12 111місцевихбюджетів

Малюнок 1.1. Складмісцевихбюджетів України.


>Реалізація цогоположеннявимагаєвизначеннярозміругарантованогорівнявитрат насоціально-економічнийрозвитокадміністративно-територіальниходиниць.Забезпечення такогорівнямаєздійснюватись ізурахуваннямсукупностівідносинщодорозподілу йвикористанняфінансовихресурсів,створюваних навідповідній територї йперерозподільчихрегіональнихпроцесів.

>Важливезначення для забезпеченняфінансуванняпроцесурозширеноговідтворення навідповідній територїєрозробка бюджетурозвитку ускладімісцевихбюджетів.

>Неможливопереоцінитиважливістьфінансуваннякапіталовкладень нарівні місцевого самоврядування.Великівитрати настворенняінфраструктури приобмеженихподаткових ресурсахзмушуютьдужеретельновідбирати іфінансуватикапітальнізасоби, йнадзвичайноважливимєзв'язок зфінансуванням шляхомодержанняпозики. УзвітіСвітового банку за 2006 р.відзначенозв'язокміжкапітальнимизасобами таекономічнимрозвитком: "Добраінфраструктурапідвищуєпродуктивність йзнижуєвитративиробництва, але й вона виннадостатньошвидкорозростатися,щобвідповідатирозвиткові.Тіснийзв'язокміжінфраструктурою йрозвиткомщечекає свогообговорення. Алінарощуванняпотужностіінфраструктури ідепліч-о-пліч ізобсягомвиробництва:зростанняфондівінфраструктури на 1%супроводжуєтьсязростанням на 1 % ВВП у всіхкраїнах". Бюджетрозвиткумісцевихбюджетів,якийвключаєплануваннякапіталовкладень напоточнийперіод,єнадзвичайноважливоючастиною місцевого бюджету,оскількипрограмикапіталовкладеньє фундаментомекономічногорозвитку територї.

>Кошти цого бюджетуспрямовуються нарозбудовусоціальної тавиробничоїінфраструктуриадміністративно-територіальноїодиниці. Таким чиномреалізуєтьсяположення ст. 143Конституції України та Закону "Промісцеве самоврядування" пронаданнямісцевійвладіреальнихможливостейздійсненнядовготривалоїпрограмисоціально-економічногорозвитку територї.

>Дослідження,проведенепредставництвомСвітового банку в Україні,засвідчило, щоінфраструктураперебуває вдуже поганомустані вбільшостінаселенихпунктів,закладиосвіти таохорониздоров'янедостатньофінансуються.Дослідження показало, що в 2006-2008 рр.середнякількістьсоціальнихоб'єктів унаселених пунктахзменшувалась із годиною, завиключеннямвиїзнихклінік.Багато ізрозглянутихнаселенихпунктівфінансово неспроможніутримуватинаявнуінфраструктуру.Муніципальнаінфраструктуранедорозвинена.Лише 3,8% населеннявикористовуютьцентралізованеопалення, й 9,7% -мають доступ доцентралізованогозборусміття. 67%респондентіввважаютьякістьшляхівзадовільною.Усіцісуспільні блага йпослугипогребують великихінвестицій, котрімісцевіоргани влади неможутьсобі Дозволити,зважаючи наобмеженіресурси.Окрім того, 56%респондентівзауважили, щостикалися ізправовими чифінансовими проблемами,пов'язаними ізмуніципальною /комунальноювласністю.

>Поліпшеннявиробничої тасоціальноїінфраструктурисприяєполіпшеннюякості життя вадміністративно-територіальнійодиниці черезполіпшення станудоріг, водо - таенергозабезпечення, станубудівель якжитлових, гак йзакладівосвіти,охорониздоров'я тощо. Усіцезабезпечує покращаннявзаєморозумінняміжнаселенням тамісцевоювладою.Окрім того,поліпшення станумісцевоїінфраструктуривпливає наактивізаціюекономічноїдіяльності шляхомрозширенняіснуючих тастворення новихпідприємств,створюєдобріумови длярозвиткубізнесу.Своєючергою,розвитокбізнесуєбажаним длябудь-якоїадміністративно-територіальноїодиниці,аджевінзабезпечуєроботоюмісцеве населення танаповнюємісцевібюджети, котрі,своєючергою,забезпечуютьсоціально-економічнийрозвиток територї.

>Видатки бюджетурозвиткуслідспрямовувати на:капітальнівкладення нарозвитоквиробництва йсоціальноїсфери;пошукові танауково-дослідні роботи;фінансування,кредитуванняінвестиційнихпроектів,відібраних наконкурснійоснові.Вплив бюджетурозвиткумісцевихбюджетів насоціально –економічнийрозвиток територї видно ізрис.1.2.


>Рис.1.2.Вплив бюджетурозвиткумісцевихбюджетів насоціально –економічнийрозвиток територї.

>Щобдетальнішерозглянути рольвидатківмісцевихбюджетів всоціально-економічномурозвиткутериторій,звернемоувагу на бюджетОдеськоїобласті.Згідноданих головногоуправління статистики вОдеськійобласті тазвітівОдеської державноїадміністраціїситуацію можнаохарактеризувати так:

Навирішеннянайактуальнішихсоціальних проблемрегіону булиспрямованісубвенції із державного бюджету.

Длябудівництва тареконструкціїоб’єктівсоціальноїсфери у 2008році дляОдеськоїобластіпередбаченасубвенція із державного бюджетумісцевим бюджетам насоціально-економічнийрозвиток всумі 62,7 млн. грн., запідсумками у 2008роціфактичнопрофінансована вобсязі 62,5 млн. грн.

На заходь ізенергозбереження, у томучисліоснащенняінженернихвводівбагатоквартирнихжитловихбудинківзасобамиоблікуспоживання води йтепловоїенергії, ремонт йреконструкціютепловихмереж такотелень,будівництвогазопроводів йгазифікаціюнаселенихпунктівспрямовано 30,9 млн. грн.відповідноїсубвенції із державного бюджету.

Набудівництво йпридбанняжитлавійськовослужбовцям та особам пересічного йначальницького складу,звільненим у запас чивідставку за станомздоров’я,віком,вислугою років та узв’язку зскороченнямштатів, котріперебувають на квартирномуобліку замісцемпроживання, членамсімей із числацихосіб, котрізагинули под годинувиконання нимислужбовихобов’язків, атакожучасникамбойовихдій вАфганістані тавоєннихконфліктів у 2008роціспрямовано 7,0 млн. грн., що даломожливістьпридбати 17 квартир та 4житловихбудинки.

>Пріоритетнимнапрямкомсоціально-економічногорозвиткурегіонузалишалосяспорудження,реконструкція таутриманняжитлового фонду.

У 2008році зарахунок всіхджерелфінансування вОдеськійобласті введено вексплуатацію 847,4 тис. кв. мзагальноїплощіжитловихбудинків на 8733квартири, що на 6,8% (54,0 тис. кв. м.) та 747 квартир більше, ніж було б введено за 2007рік.

>Станом на 1 января 2009 року надержавнепільговекредитуванняіндивідуальнихсільськихзабудовників запрограмою “>Власнийдім” з державного бюджетуспрямовано 4919,0 тис. грн., змісцевихбюджетів – 1481,0 тис. грн. Нанаданняпільговихдовгостроковихкредитівмолодимсім’ям та самотніммолодимгромадянам набудівництво тапридбанняжитлавиділено 2300,0 тис. грн.

>Пріоритетнимнапрямомсоціальної політикиє збільшеннярівнязаробітної плати,підвищенняплатоспроможності населення.

У 2008роцісередньомісячназаробітна плата штатногопрацівникастановила 1633 грн. йзрослапроти 2007 року на 33,2% та в 2,4 разиперевищилапрожитковиймінімум дляпрацездатної особини (669 грн.).

>Найвищийрозмірзаробітної плати (у 1,5-1,7 рази більше, ніж усередньому по видахекономічноїдіяльності)спостерігався упрацівників транспорту й зв'язку тапрацівниківфінансовихустанов.Середньомісячназаробітна платапрацівниківрибного,сільського,лісовогогосподарств,охорониздоров’я танаданнясоціальноїдопомоги,підприємств, щонадаютькомунальні таіндивідуальніпослугиколивалася від 598 грн. до 1250 грн.

Усистемісоціальногозахистузначнаувагаприділяласяобслуговуваннюпенсіонерів та самотніхнепрацездатнихгромадян,наданнюгрошової танатуральноїдопомоги увиглядіпродуктівхарчування,одягу тавзуття,палива,медикаментів тощо.Службоюсоціальноїдопомоги втериторіальних центрахобластіобслуговувалось 103,9 тис.громадян, із нихвдома – 24,5 тисчол. У 2008роцімалозабезпеченим ветеранамвійни й роботи,інвалідам всіхкатегорійнаданодопомоги назагальну суму 51,4 млн. грн., у томучислі:грошовудопомогу на суму 16,3 млн. грн.отримали 56,5 тис.чол.громадянпохилоговіку,натуральнудопомогу на суму 35,1 млн. грн. – 67,9 тис.громадян.

>Завдякиреалізаціїзаходівобласноїсоціальноїцільовоїпрограми ">Милосердя в дії"спостерігалисяпозитивнізрушеннящодо покращанняматеріально-побутового станумалозабезпеченихгромадян. Націльовуадреснудопомогумалозабезпеченимгромадянам із обласного бюджетувиділено 286,5 тис. грн.

З початку року понад 138,5 тис.сімейобласті, в яківиховується 304,5 тис.дітей,отрималисоціальнупідтримку ізДержавного бюджету України на суму 678,4 млн. грн.; за принципом ">грошіходять задитиною" -виплачено 333дітям-сиротам та 151батькам-вихователям назагальну суму 5,96 млн. грн.

>Протягом 2008 рокуреалізовувавсяспільний проект влади табізнесу «>Зігрійлюбов’юдитину», напрямів напідтримкубагатодітнихсімей,дітей–сиріт тадітей,позбавленихбатьківськогопіклування:

напридбання новогожитла,реконструкцію (>добудову) тапроведенняремонтнихробітвитрачено 5,96 млн. грн.;

>придбано та вручено 16мікроавтобусів «>Газель»: 15 - запідтримкиблагодійноїорганізації „>Президентськийрегіональний фонд”; 1 – зарахунокмісцевихбюджетів;

>вирішувалисьсоціально-побутовіпроблемибагатодітних батьківщин.

Уобластіпродовжується робота порозвиткумережізакладівзагальноїпрактики/сімейноїмедицини. За 2008рікстворено 9закладівсімейноїмедицини.Станом на 1 января 2009 рокупрацюють 163закладипервинноїмедико-санітарноїдопомоги на засідкахсімейноїмедицини, до тогочислі усільськіймісцевості - 145,міських – 14,приватних – 4.

>Кількістьлікарськихамбулаторно-поліклінічнихзакладівзбільшилась із 315 до 320 врезультатіреорганізаціїфельдшерсько-акушерськихпунктів.

>Здійснюєтьсяоснащеннясільськихлікарськихамбулаторій таФАПів комплектамимедичногообладнання зарахунокцентралізованихкоштів державного бюджету.Отримано 89комплектівмедобладнання длясільськихлікарськихамбулаторій та 121 – дляФАПів.

>Вдосконалення йрозвитоксистемиосвітиобласті,оптимізаціямережіосвітніхзакладів,створеннясприятливих умів длявпровадженняновітніхінформаційнихтехнологій,здобутківпедагогічної науки й перспективногодосвіду внавчально-виховний процесєважливимнапрямомдіяльностіорганівмісцевої влади.

>Дошкільноюосвітоюохоплено 59% відзагальноїкількостідітейвідповідноговіку.Функціонує 754дошкільнихнавчальнихзакладів (даліДНЗ), девиховуються йнавчаються 63,5 тис.дітей. У 2007-2008рокахпоновлено роботу 13ДНЗ та 4ДНЗ введено вдію послереконструкціїбудівель.

У 2008році в 951загальноосвітніхнавчальних заставах (даліЗОНЗ)навчаються 242 тис.учнів.Функціонують 161навчально-виховнікомплекси, із них 25 - “>Загальноосвітняшкола-гімназія”, 24 - “>Загальноосвітняшкола-ліцей» та 1 - “>Загальноосвітняшкола-колегіум”.Упродовж 2008 року введено вдію 4загальноосвітні школи на 1332уч.місця.

>Значнаувагаприділяласьреалізаціїпрограми „>Шкільний автобус”.Протягом 2008 рокуорганізованопідвезення 10570учнівсільськоїмісцевості, щоскладає 96,3% відпотреби тапридбано 56 машин.

Усистемівищоїосвітирегіонупідготовкакадрівведетьсямайже за всіма напрямами,спеціальностями,освітньо-кваліфікаційнимирівнями йскладається із 55вищихнавчальнихзакладів І -ІVрівнівакредитації, у томучислі 47 -державних та 8недержавних. Статуснаціональногомають 7 вищих навчальних закладів.

У 2008році вобластідіє 1728установ культури, із них 22 – обласногозначення: 7театрально-видовищнихпідприємств, 3обласнібібліотеки, 4центринаціональних культур, 6музеїв, 2навчальнізаклади культури ймистецтва.

У 2008році із обласного бюджету наохоронукультурної спадщини було бвиділено 10582946,84 грн., зарахунок бюджетнихкоштів проведеноремонтно-реставраційні тапроектні роботи на 20пам’яткахмістобудування та архітектури.

Дляздійсненняприродоохороннихзаходів йполіпшення станудовкілля із обласного фондуохоронинавколишньогосередовища у2008р.профінансовано низкуприродоохороннихзаходів назагальну суму 8356,55 тис. грн.

>Проте вобластієзначнакількість проблем, котрівпливають натемпиекономічногозростання й котрінеобхідновирішити у 2009році, асаме:

-недостатнєфінансуванняцільовихгалузевихпрограм;

-постійнезростанняцін наенергоносії;

-недостатнійрівень зростаннюреальнихдоходів населення череззначнезростанняіндексуспоживчихцін;

-залишаєтьсязаборгованість ізвиплатизаробітної плати;

-невирішенісоціальніпроблеми села –безробіття,трудоваміграція,занепадсоціальноїінфраструктури;

Длядосягненняосновної мети тапоставленихцілей, навирішеннянагальних проблемобластіпріоритетамирозвиткуобласті на 2009рік є:

·Збереженняякості життямешканцівобласті,доступностісоціальнихпослуг шляхом:

>недопущеннязначногозниженнядоходів населення тамаксимальнезменшеннязаборгованості звиплатизаробітної плати;

>підвищенняякостіпослуг, котрібезпосередньонадаютьсянаселенню;

>збереженняекономічноїактивності населення;

>удосконаленняматеріально-технічноїбазизакладівохорониздоров’я танаданняякіснихмедичнихпослуг;

забезпеченнядобудовиоб’єктівнезавершеногобудівництвасоціальноїсфери ізвисокимступенембудівельноїготовності;

>реформуванняжитлово-комунальногогосподарства,наданнядопомоги устворенніОСББ.

·Розбудовасистемисоціальногозахисту шляхомпідтримкивразливих груп населеннязасобамиефективної таадресноїсоціальноїдопомоги:

>подоланнябезпритульності йбездоглядності,запобіганнясирітству;

>підтримканаціональногоусиновлення таінших формсімейноговихованнядітей-сиріт тадітей,позбавленихбатьківськогопіклування;

>наданнясоціальноїдопомогиінвалідам, ветеранамвійни, роботи таіншимверствам населення, котріперебувають ускладнихжиттєвихобставинах;

>створеннясприятливих умівжиттєдіяльності таінтеграція у сус-пільствоосіб ізобмеженимифізичнимиможливостями.

·Створення умів длягармонійногорозвиткуособистості:

>збереженнямережізакладівосвіти та покращання їхньогоматеріально-технічноїбази,підвищеннярівняякостіосвіти;

>збереженнякультурнихнадбань таіснуючоїмережізакладів культури ймистецтва;

>охорона тазбереженняпам’ятоккультурної спадщини;

·Енергозбереження шляхом розробки ПрограмиенергоефективностіОдеськоїобласті на 2009-2015 рокта

·Подоланнядиспропорційсоціально-економічногорозвиткурайонівобласті шляхомстворення умів для забезпеченнясталогорозвиткупівденно-західноїчастини тапівнічнихрайонівобласті,підвищенняефективностівикористання їхнього природно-ресурсного,людського таекономічногопотенціалу.

>Одеськаобласнадержавнаадміністрація,розуміючи усінаслідкивпливусвітовоїфінансовоїкризи нареальніпоказникирозвиткуекономіки,аналізуючиїїпрояв надіяльностібільшостіпідприємств,організаційобласті, уженаприкінці 2008 рокуприйнялавідповідні діїщодозменшеннянегативнихпроявів наусісфериекономіки та діяльністьзакладівсоціальноїсфери.

>Утвореноантикризовуробочугрупу, назасіданняхякоїрозглянуто запитання пропідсумкидіяльностіпідприємств за 2008рік,основнінапрями таперспективи на І півріччя 2009 року та пронадходження добюджетів всіхрівнів.Крім того:

-затвердженіосновні заходьщодо забезпеченнястабільногорозвиткуекономікиОдеськоїобласті ;

-обмеженовидатки обласного бюджету;

-створеноробочугрупу ізвиявленнярезервів збільшеннядоходноїчастинимісцевихбюджетів.

Отже,діяінституту місцевого самоврядуванняєнормою демократичногорозвитку, Якапередбачаєширокуавтономію населення увирішенніпитаньсамоврядногорозвитку. Одним з такихважливихпитаньє забезпеченняфункціонуваннясоціальноїінфраструктури ізметоюнаданняпослугсоціального характеру ненижчерівня, щовстановлений Державою, ізметоюгарантуваннясоціально-економічних тасоціально-культурних правгромадян.

У Українімісцеві репетуваннягани владифінансуютьосновнучастинудержавнихсоціаль нихвидатків.Державнівидатки нажитлово-комунальне держподарствомайжеповністюфінансуються ізмісцевихбюджетів.

>Ще однасоціальна сфера, дезначнийвпливмаютьфінансимісцевихорганів влади, -цезайнятість населення.Місцевіоргани влади - один ізнайбільшихроботодавців наринку роботи. У 2007 р. напідприємствахкомунальноївласностіпрацювалоблизько 17% всіхзайнятих у народномугосподарстві України.

Отже, наданнясуспільних благсаме на локальногорівнієефективнішим присамостійно муприйняттірішень органами місцевого тарегіональногоуправління.

Таким чиномвидаткимісцевихбюджетівєважливимінструментомрегулюванняекономічногозростання й забезпеченнягромадських по слуг йвиконанняфіскальнихфункцій.

1.2Сутність тазагальна характеристикавидатківмісцевихбюджетів

 

>Видаткимісцевихбюджетівмаютьпевнийекономічнийзміст,зумовленийсуспільним способомвиробництва,природою тафункціями держави.Вонивідіграютьвирішальну роль узадоволенні потребсоціально-економічногорозвитку країни.

>Видатки бюджету -кошти, щоспрямовуються наздійсненняпрограм тазаходів,передбаченихвідповідним бюджетом, завиняткомкоштів напогашенняосновноїсумиборгу та Поверненнянадмірусплачених до бюджету торб.Спрямуваннявидатківздійснюєтьсявідповідно дозавдань, що

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація