Реферати українською » Финансовые науки » Економічні аспекти збитковості підприємства


Реферат Економічні аспекти збитковості підприємства

Страница 1 из 2 | Следующая страница

року міністерство освіти Республіки Білорусь у

Мінський інститут управління

>КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

предмет: «Фінанси підприємств»

Тема: «Економічні аспекти збитковості підприємства»

Мінськ

2009


Зміст

Економічні аспекти збитковості підприємства

Список використаних джерел


Еге>кономические аспекти збитковості підприємства

Зростання конкурентної боротьби, і жорсткість умов для вітчизняних організацій як у внутрішньому, і зовнішньому ринках пред'являють до них особливі вимоги. Тільки ефективно діюча комерційна організація здатна на виживання та розвитку за умов досить розвиненою конкуренції. Основний показник,измеряющим ефективність, стає кінцевий фінансовий результат діяльності. Закономірно постає запитання: що таке фінансовий результат.

Різниця між виручкою від продукції (робіт, послуг) без податку додану вартість і акцизи та реальними витратами виробництва реалізованої продукції (робіт, послуг) називається валовий прибутком від.

Загальний фінансовий результат (прибуток, збиток) на звітну дату, яку називають також балансовою прибутком, отримують шляхом розрахунку загального обсягу всіх прибутків і розвитком усіх збитків основної і неосновний діяльності підприємства. У балансовий прибуток включають: прибуток (збиток) від продукції, робіт, послуг; прибуток (збиток) від товарів; прибуток (збиток) від матеріальних обігових коштів і інших активів; прибуток (збиток) від тощо вибуття основних засобів; доходи громадян та втрати від валютних курсових різниць; прибутки від цінних паперів та інших довгострокових фінансових вливань, включаючи вкладення майно інших підприємств; витрати і, пов'язані із саудівським фінансовим операціями; позареалізаційні доходи (втрати) [6,с.141].

Традиційно за економічної літературі висвітлюється показник прибутку, який відбиває величину позитивного фінансового результату,т.к. головним спонукальним мотивом здійснення будь-якого виду бізнесу, його кінцевій метою є підвищення добробуту власників.Характеристикой такого зростання і є отримана прибуток.

Досить популярним визначенням прибутку є вираз Дж. Кейнса: «капітал приносить протягом періоду свого існування вигоду понад своєї вартості. Ця вигода це і є прибуток».

Падіння ж є величиною, що характеризує зниження вигоди, добробуту власників. Отже, негативна прибуток є свого роду штрафом за бізнес, за невдалий прояв своєї підприємницької ініціативи.

Щоб прогнозувати значення прибутку, управляти нею, необхідно проводити об'єктивний системний аналіз її формування, і розподілу і використання. Такий аналіз важливий як внутрішніх, так зовнішніх партнерських груп, оскільки прибуток визначає зростання потенційні можливості підприємства, збільшує розміри доходів засновників і власників, характеризує фінансове становище підприємства.

Основні завдання аналізу фінансових результатів по традиційної методиці містять у собі оцінку динаміки показників прибутків і рентабельності за аналізований період; аналіз джерел постачання та структури балансового прибутку; виявлення резервів підвищення балансового прибутку підприємства міста і чистий прибуток,расходуемой на виплату дивідендів; виявлення резервів підвищення різних показників рентабельності.

З метою виконання з завдань проводяться: оцінка виконання плану з фінансових показників (прибутку, рентабельності і коштів, спрямованих на виплату дивідендів) вивчення їх динаміки; загальна оцінка виконання плану з балансового прибутку, вивчення її динаміки проти відповідним базовим періодом, розгляд її структури; визначення впливу окремих чинників з прибутку від продукції (робіт і постачальники послуг); розгляд складу позареалізаційних доходів,оставляемих у розпорядженні підприємства, і збитків,возмещаемих з допомогою балансового прибутку; визначення впливу позареалізаційних доходів населення і втрат на балансовий прибуток; виявлення чинників, які впливають рентабельність продукції і на виробництва; виявлення резервів подальшого збільшення прибутку, коштів, спрямованих на виплату дивідендів, усунення позареалізаційних втрат перезимувало і витрат; виявлення резервів підвищення рентабельності [10,с.391].

Для оцінки розміру фінансового результату, неважливо, представлений він позитивної або негативною величиною, існують 2 основних взаємодоповнюючих підходу, які становлять:

- динамічну концепцію, за якою фінансовий результат - це відмінність між статками і видатками організації за звітний період. На базі цю концепцію вибудовується модель, згідно якої доходи - це потік коштів,втекающих в підприємство, а витрати – потік коштів, що випливають із підприємства; прибуток (збиток) - це різницю, що утворюється з-поміж них;

- статичну концепцію, слідуючи якої, фінансовий результат від діяльності організації у звітному періоді окреслюється зміна вартості власного капіталу протягом даного звітний період. У цьому прибуток (збиток) - це позитивні (негативні) зміни власного капіталу (чистих активів) господарюючого суб'єкту за звітний період, що є результатом господарських операцій та подій, які пов'язані з особистим капіталом власників фірми.

Дані визначень слід, що фінансова результат - це відмінність між статками і видатками компанії, безпосередньо впливаюча на величину її власного капіталу.

Унаслідок чого виникають збитки? Якою буде їхня економічна природа? Такі явища необхідно безпосередньо пов'язувати з діяльністю організацій умовах ринкової економіки. Так, виникнення прибутку є сигналом у тому, що російське суспільство хотів би розширити цю галузь. Але фактично винагороду як прибутку не стільки стимулом до розширення галузі, скільки фінансовими засобами, з допомогою яких фірми в галузях можуть збільшувати свої виробничі потужності.

Втрати ж, своєю чергою, сигналізують про бажання суспільства звернути «хворі» галузі. Підприємства, якою вдалося пристосувати свою виробничу діяльність до випуску товарів хороших і надання послуг,предпочитаемих споживачем, несуть значні збитки. Отже, збиток - це своєрідний «покарання» для господарюючого суб'єкту за неефективне здійснення підприємницької діяльності [8,с.63].

Слід також відзначити, що є розбіжності у рівні прибутковості як серед галузей, а й серед організацій галузі, тобто. конкурентами. Це з багатьох чинників. Відомо, наприклад, кожна фірма свого розвитку проходить фази виникнення, піднесення та спаду. Для кожної з цих фаз характерний певний рівень рентабельності. Здається, у цих умовах повинен виникнути відтік капіталів на більш рентабельні напрями бізнесу, і цього немає,т.к. конверсія організації (зміна спеціалізації) або його продаж може стати збитковими. Тому власники і керівники діючих організацій нерідко погоджуються з низької культури й навіть негативною рентабельністю і продовжує функціонувати, підшукуючи у своїй вихід із становища.

Впровадження нових технологій, чи диверсифікація виробництва, то, можливо однією з таких шляхів виходу із нинішньої ситуації. Згаданою процесам супроводжують зниження обсягів виробництва та реалізації, інколи ж навіть часткове заморожування діяльності. Унаслідок чого отриманої виручки може хапати покриття постійних витрат підприємства (орендної плати, витрат утримання управлінського персоналу, амортизацію устаткування). Тож у цьому разі також можливо тимчасове виникнення від'ємного прибутку.

Через війну появи від'ємного прибутку фірма може мати справу з поруч що ускладнюють обставин, які, своєю чергою, можуть викликати труднощі як у процесі здійснення господарську діяльність, і поставити під сумнів і саме існування збитковою організації. Тому можна назвати правові норми й економічні наслідки збитковості. Серед правових наслідків може бути:

1) ліквідація комерційної організації з рішенню господарського суду. Відповідно до Декретом Президента Республіки Білорусь у від 16 березня 1999 р. № 11 «Про впорядкування державну реєстрацію й ліквідації (припинення діяльності) господарюючих суб'єктів» це може статися у випадках:

- наявності збитків за підсумками другого і всіх подальших фінансових років і напрями комерційної організацією протягом 3 місяців після закінчення фінансового рокурегистрирующему і податковому органам повідомлень про причини виникнення збитків;

- зменшення вартості чистих активів комерційної організації з результатам другого і кожного наступного фінансового року нижчих за встановлений законодавством мінімальної відстані статутного фонду. Слід зазначити, що зниження вартості чистих активів відбувається разом з отриманням від'ємного прибутку, оскільки зменшується розмір власного капіталу організації;

2) виникнення загрози банкрутства. Відповідно до Законом Республіки Білорусь у від 18 липня цього р. №423-З «Про економічну неспроможності (банкрутство)» економічна неспроможність (банкрутство) - це неплатоспроможність, має чиприобретающая сталого характеру, визнана господарський суд, чи правомірно оголошена боржником. Неплатоспроможність, своєю чергою, є наслідком негативного чистого грошового потоку, який нерідко генерується збитками організації. Хоча загроза банкрутства може б виникнути й за умов прибутковою господарську діяльність підприємства (під час використання невиправдано високу частку позикового капіталу, особливо короткострокового; при недостатньо ефективному управлінні ліквідністю активів тощо.), але за інших рівних умов підприємство набагато успішніше виходить із кризового стану за вищого потенціалі генерування прибутку. У організацій із від'ємною прибутком різко падає частка високоліквідних активів (втрачається платоспроможність), знижується частка власного капіталу за відповідного збільшенні обсягу використовуваних позикових коштів (знижується фінансова стійкість), витрачаються раніше сформовані резервні фінансові фонди [4,с.206].

Економічні наслідки збитковості можуть включати:

1. Зниження величини чистого грошового потоку фірми і навіть виникнення чистого грошового відпливу. Це можуть призвести до:

- розірвання договорів і контрактів, із ключовими контрагентами з ініціативи останніх внаслідок невиконання договірних умов (затримки платежів, поставок) або до застосування ними штрафних санкцій, що загалом результаті веде до підвищення витрат організації;

- невчасної виплаті зарплати персоналу організації, що може спричинити втрату цінних співробітників;

- невчасної сплаті обов'язкових відшкодувань до бюджету, у результаті виникатимуть додаткові великі розміри штрафних санкцій.

2. Соціальні наслідки для менеджерів, які є власниками підприємства, збиток - сигнал неефективності своєї діяльності. Поява від'ємного прибутку знижує «ринкову ціну» цих менеджерів, що б'є по рівні їх особистої зарплати. З іншого боку, систематичне зниження рівня прибутку керованого ними підприємства призводить до плачевних результатів у власній кар'єрі менеджерів, рівні одержуваних доходів, можливостях наступного працевлаштування.

Для решти персоналу поява збитків також є достатньо серйознимдезорганизующим чинником, особливо в на підприємстві програми участі найманих працівників у прибутку. Слід враховувати, що з появу збитків (особливо у невеликих організаціях) ніщо неспроможна гарантувати подальшу зайнятість.

Якщо прибуток за закінчення року підлягають розподілу, зокрема. і виплату доходів власникам (дивіденди тощо.), то результаті отримання організацією прибутку із від'ємною величиною це можуть призвести до виходу деяких власників зі складу її учасників. Це своє чергу, причина зниження розміру власного капіталу і збільшення частки позикового капіталу, залученого за умов платності.

Зниження розмірів джерел для інвестиційної діяльності. Господарська діяльність із негативною прибутком протягом тривалого часу дає підстави як неможливості розширеного відтворення, а й навіть простого. Отже, виникає ситуація, коли кошти повністю зношені, а фінансових ресурсів на придбання нових (заміни старих) немає.

У остаточному підсумку негативна прибуток є причиною зниження ринкову вартість підприємства, адже збільшення вартості капіталу забезпечується шляхом капіталізації частини отриманої підприємством прибутку, тобто. її напрями на приріст його активів. Тому що нижче сума і культурний рівень капіталізації отриманої підприємством прибутку, тим, у більшою мірою знижується вартість його чистих активів, відповідно, і ринкова вартість підприємства у цілому, обумовлена за його продажу, злитті, поглинанні та інших.

Отже, збиткова діяльність може бути замкнуте коло: з одного боку, доходів, одержуваних організацією, бракує на всіх витрат, з іншого - наявність збитків породжує додаткові видатки як відсотків за додатково зваблений позиковий капітал та як штрафних санкції з боку як контрагентів, і контролюючих органів щотижня.

Причини виникаючих збитків найкраще вивчати з допомогою застосування прийомів факторного аналізу. У його основі лежить, по-перше, побудовафакторной моделі (у разі - моделі фінансового результату). Чинники би в економічному аналізі - це причини появи тієї або інший економічної величини.Факторная модель фінансового результату є функціональну залежність рівня цієї фінансової результату від такого типу показників, як обсяг продажу, рівень цін, рівень змінних витрат тощо. Причини появи збитку для виробничого підприємства можна визначити, використовуючи таку факторну модель:

П (У) = (До *Уд * (Ц - ПЗ) - ПР + ВП + ВП) * (1 - Доале ) –РННО (1)

де До - обсяг реалізованої продукції;

>Уд - питому вагуi-го виду продукції загальному обсязі продажів;

Ц - середньозважена ціна;

ПЗ - перемінні видатки одиницю продукції;

ПР - постійні витрати;

ВП - сальдо операційних прибутків і витрат;

ВП - сальдо позареалізаційних прибутків і витрат;

Доале - коефіцієнт оподатковування прибутку;

>РННО - витрати, які беруть в оподаткуванні [2,с.305].

Збільшення значень показників, відображених уфакторной моделі зі знаком (+), веде до зменшення величини збитку, зі знаком (-) - для її збільшення. У цьому спірними моментами моделі показники змінних і постійних витрат, які у вітчизняному бухгалтерський облік не обчислюються. Показник змінних витрат найчастіше замінюється показником собівартості одиниці виробленої продукції, а до постійних видатках у організаціях ставляться лишенераспределяемие витрати звернення, а виробничих - іноді загальногосподарські витрати (у разі використання усіченою собівартості). Зазначені обмеження штучно спотворюють результати використання аналізу. Тому, за можливості рекомендується підставі даних управлінського обліку застосовувати показники саме змінних і постійних витрат глибшої оцінки причин збитку організації.

Сальдо операційних і позареалізаційних прибутків і витрат, наприклад, може бути вільно замінені іншими, більш задовольняючими вимогам організації. Наприклад, замість операційних прибутків і витрат можливо використання фінансових результатів від:

- реалізації основних засобів;

- реалізації іншого майна;

- інвестиційної діяльності;

- фінансової складової діяльності;

- здачі майна у найм тощо.

Основним принципом такий градації має бути виділення основних сфер діяльності. Але зайве захоплення аналітикою можуть призвести до «розмивання» кінцевих результатів аналізу та сформульованих з їхньої основі висновків.

Наявність збитку який завжди свідчить, що це підприємство втратило усі шанси на виживання. Слід уважно вивчити «якість» збитку, тобто. розбити його за окремі складові. Якщо фірма є багатопрофільній, то доцільно визначити розмір фінансового результату за видами діяльності. Часто буває, що прибуток однієї сфери діяльності повністю поглинається збитками, отриманими та інших сферах.

Що стосується негативного фінансового результату діяльності організації так можна трактувати два варіанта подальших управлінський рішень або про закриття виробництва, або про вдосконаленні технологічного процесу з єдиною метою значного зниження рівня змінних витрат за одиницю своєї продукції. Такого зниження можна домогтися такими шляхами:

- збільшенням продуктивність праці робочих;

- придбанням ефективнішого технологічного устаткування;

- зниженням норм витрати сировини

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація