Реферати українською » Финансовые науки » Ціноутворення на фінансовому Ринку


Реферат Ціноутворення на фінансовому Ринку

>Зміст

>Вступ

>Завдання йпринципиціноутворення нафінансовомуринку

>Види йфункціїцін

>Методиціноутворення.Специфікаціноутворення нафінансовомуринку

Рольціни взабезпеченірівноваги нафінансовомуринку тамеханізмїїформування

>Висновки

Списоквикористанихджерел


>Вступ

Історіярозвиткуфінансовогоринкуналічуємайже п '>ятсот років.Накопичений протягом годинидосвід роботи нагрошовому, кредитному та фондового ринкахвикористовується приствореннірізнихінструментів йорганізаціїінститутів, щофункціонують нафінансовомуринку.

У Україніриноктільки-нонароджується.Минулийдореволюційнийдосвідвтраченобезповоротно, асвітова наука й практика більше, ніж за 80 роківпішли далеко вперед.

Вісьчомувивченнядисципліни ">Фінансовийринок " особливоактуальне вумовахнинішніхекономічнихперетворень, колидержавінадзвичайнопотрібнікваліфікованіспеціалісти ізбухгалтерськогообліку і аудиту, менеджменту, котріповиннівмітиоцінювати усіможливіваріантиінвестицій,прийматиправильніуправлінськірішення вумовахшвидкоїзміниринковоїкон'юнктури.

Метавивченнядисципліниполягає уформуванні комплексногорозуміннясистемивзаємозв'язків нафінансовомуринку. Предметомнавчальноїдисципліниєфінансовийринок, щовиступає якекономічнийпростір, деформуються йфункціонуютьвідносиникупівлі-продажуфінансовихінструментів, щознаходятьсвійвияв,насамперед, уціннихпаперах.

Метакурсової роботи -ознайомитися ізосновнимипоняттямифінансовогоринку,ціноутворенням нафінансовомуринкувзагалі та в Україні,зробитивисновкинедоліківціноутворення йфункцунуванняфінансовогоринку України.


>Завдання йпринципиціноутворення нафінансовомуринку

>Згідно ізкласичнимвизначеннямекономічноїтеорії,ціна -цегрошовийвиразвартості того чиіншого товару.

>Цінацекількіснийвираз тихийвитрат, котрінесевиробник у томущоботриматиприбуток.Поняттяцінитіснопов'язане ізпоняттямринковоївартості.Підринковоювартістюфінансовихінструментівмається наувазівартість, щовизначаєтьсявитратамиемітента йрегулюєринковуціну. Зіншого боці, дляінвестораціна -цегрошовийвиразвартостіціннихпаперів, котрівінкупує.

>Завданнямиціноутворення нафінансовомуринкує:

1)відображення реальногоспіввідношенняпопиту йпропозиції;

2)реалізаціяконкретнихцілейціноутворення;

3)врахуваннярізноманітнихфакторів.

Доосновнихпринципівціноутвореннявідносятьтакі:

науковийпідхід;

>цільовеспрямування;

>можливістьзіставленняцін зарізніперіоди;

>врахуваннярівняцін нааналогічніфінансовіінструменти;

>відображення реальногорівнявитрат нафінансовіоперації.

Упроцесістановленняфінансовогоринкузростаєзначеннясистемиформуванняцін наньому.Ціниєнайважливішоюекономічноюкатегорією, регуляторомекономіки. Уформуванніцін нафінансовомуринкуберуть доляусі йогоучасники:емітенти іінвестори,посередники йспеціалісти. Системаформуванняцихцінбазується на такихосновних принципах:

>цільовеспрямуваннязалежно відцінової політики йціновоїстратегії;

>науковість,тобтообґрунтованістьцілейціноутворення,видівцін й окремихелементівціни;

>вигідність,тобтовідображення вцінідоцільностіемісіїціннихпаперів чиоперацій з ними;

>реальність чидостовірність,тобтовтілення вцініпаперівфактичнихвитрат наемісію;

>можливістьзіставлення,тобтоможливістьпорівнянняцінрізнихкатегорійціннихпаперів;

>поєднаннястратегії й тактикиціноутворення;

>спаднакорисність (>тобточим понадціннихпаперів наринку, тімменшуцінністьмаєкожнадодатковаодиниця);

>відмінності впотребахінвесторів. Рівеньпотребиінвестора впридбанніціннихпаперівдопомагаєвизначити, якої сумувінготовийсплатити них;

>різниця прибутківінвесторів.Доходиінвесторів чи їхньогоплатоспроможністьвпливають напопит. Призбільшеннідоходівпопитзростає й,відповідно, призниженнідоходів -зменшується.

>Принципиціноутворенняреалізуютьсязалежно відстратегіїціноутворення.

>Ціноутворення як процесформуванняцін наринкуціннихпаперівздійснюється запевними правилами, ізвикористаннямконкретнихметодів, наосновізагальноприйнятихпринципів ізурахуванням окремихфакторів.

Наформуванняцін нафінансовомуринкувпливаютьвнутрішні тазовнішніфактори, котрімаютьоб'єктивний йсуб'єктивний характер.Підвпливомрізноплановихфакторівціни однією й тієї жцінний папірможутьсуттєвоколиватися. Уцілому наформуваннярівняцін нафінансовіінструментивпливають:галузеваналежністьемітента татериторіальніумови йогорозміщення,ступіньтехнічноїозброєностівиробництваемітента,якістьціннихпаперів,специфіка окремихрегіонів,інвестиційні характеристикиціннихпаперів тауправлінськіможливостіемітентів, заходь державногорегулюванняцін,врахуваннявзаємозамінності,врахуванняцін нааналогічніцінніпапери тапослуги назовнішньомуринку,особливостісистемиформуванняцін напаперирізнихемітентів,конкуренція,монополізм,ступіньрозвиткуринковихвідносин,співвідношенняміжпопитом йпропозицією,рівеньподатків.

Напрактиці впроцесіформуванняцінодночасновраховується великакількістьринковихфакторів, котріоб'єднані у трьохгрупи:попит,витрати йконкуренція (>факторнийаналіз).

Увідповідності з закономзбалансованостіпопиту йпропозиціїзагальнийрівеньцін націнніпаперизалежить відспіввідношенняпопиту йпропозиції. Дофакторівпопитувідносять:обсягпотенційнихінвестицій,смаки тазвичкиінвесторів,їхнідоходи,наявністьаналогічнихціннихпаперів наринку йціна ними,вартістьіншихфінансовихінструментів.

Націни нафінансовомуринкувпливаєконкуренція,оскількидержавний бюджет,кредитнийринок йринокціннихпаперів нелишедоповнюють один одного, а іконкуруютьміж собою взалученніфінансовихресурсів.Наприклад, збільшення бюджетнихресурсів,підвищенняподатків (заіншихрівних умів)безумовнопризведе доскороченнявільнихгрошовихресурсівсуб'єктівгосподарювання та населення й,відповідно, дозвуженняринківбанківського кредиту йціннихпаперів. Дофакторівконкуренціївідносять:кількість йрізноманітністьемітентів,наявністьаналогічнихціннихпаперів,рівеньцінконкурентів.

Чинникамивитратєемісійні,маркетингові таіншівитрати, щопов'язані ізвипуском йобігомціннихпаперів.

Таким чином, націноутворення нафінансовомуринкувпливають яктрадиційніфактори (>попит,пропозиція,конкуренція), то йспецифічні (тип, вид,різновидцінногопапера,термінобігу,інвестиційнівластивості,управлінськіможливості, рейтинг таділоварепутаціяемітента, йогогалузеваналежність,територіальнемісцезнаходження,інвестиційнийклімат таінвестиційнамісткістьринку).Необхіднозазначити, щопереліченівищефакториможуть якпідвищувати, то йзнижуватирівеньціни. Діяцихфакторів багато вчомузалежить відконкретнихзаходівщодо державногорегулюваннясистемиціноутворення.


>Види йфункціїцін

Нафінансовомуринкузастосовується багатовидівцін нафінансовіінструменти.Ціникласифікуються за такимиознаками:

1) видфінансовогоінструмента;

2) типемітента;

3) сегментринку;

4) видоперацій наринку;

5)місце й годинуціноутворення.

Наринкурозрізняютьтаківидиціни:

>номінальна -зазначена на бланкуцінногопапера.Визначається впроспектіемісії привипуску вобігціннихпаперів.Певноюміроюцеумовна величина,оскількинавіть напервинномуринкуцінніпапериможутьпродаватися не було заномінальноювартістю.Номіналінформує про ті, Якачастинавартостістатутногокапіталу припадала однієюакцію в останній моментформуванняакціонерного товариства чивирішення запитання прообсягстатутногокапіталу уразі йогозміни;

>емісійна -ціна продажціннихпаперів при їхньогопервинномурозміщенні (>може незбігатися ізномінальноюціною);

>балансова -визначається напідставіфінансовоїзвітності підприємства яквартістьмайнаакціонерного товариства,утвореного зарахуноквласнихджерел,поділена накількістьвипущенихакцій;

>облікова - заякоюцінніпапериобліковуються набалансі підприємства в даний момент;

>курсова (>ринкова) -відображаєспіввідношенняпопиту йпропозиції;

>біржова -визначається набіржі впроцесіторгів;

>дисконтована, чипоточна, -визначається ізурахуваннямдисконтнихмножників й нормінвестування.

>Ціна якінструментринкувиконує низкуфункцій:

>облікова - впроцесіціноутворення наринкуфіксуєтьсяпевнавартістьфінансовогоінструмента;

>контрольна - задопомогоювстановленнярізнихцінздійснюється контролю над рухомвартостірізнихвидівінструментів;

>збалансуванняпопиту йпропозиції - припідвищеномупопиті таскороченніпропозиції окремихвидівфінансовихінструментівціни нимизростають;відповідно, призменшенніпопиту йзростанніпропозиціїцінипадають;

>перерозподільча - врезультатівідхиленняціни відвартостіновостворенавартістьперерозподіляєтьсяміжгалузямиекономіки йрегіонами,нагромадженням йспоживанням;

>управління -ціна вумовахринкувизначає, вякійкількості й якіінвестиційнихвластивостейвипускатимутьсяцінніпапери, як якщоздійснюватися їхнівипуск, ізякимивитратами й ізякимприбутком,хто й котріцінніпаперикупуватимезалежно відрівнядоходів й бюджетуспоживання.

>Методиціноутворення.Специфікаціноутворення нафінансовомуринку

>Ціноутворення нафінансовомуринкуздійснюєтьсядекількома методами.Серед нихвиділяють:експертний,статистичний,нормативно-параметричний,балансовий й метод наосновіекономіко-математичногомоделювання.

>Експертний методґрунтується навикористанніаргументованих з висновкамиекспертів (>визнанихспеціалістів) прорівеньреальноївартості того чиіншогофінансовогоінструмента чицінупевноїфондовоїоперації.

>Аналітичний методпередбачає, щорівеньцінивизначається врезультаті детальногоаналізукон'юнктуриринку,виконаннядіагностичного факторногоаналізу,моніторингу.

>Статистичний методбазується настатистичномуаналізі ізвикористаннямсередніх величин,індексів,дисперсії (абсолютноговідхилення відсередніх величин),варіації (>відносноговідхилення відсередніх величин), ззастосуваннямкореляційного тарегресійногоаналізу.

>Нормативно-параметричний (>бальний) метод напрактиціреалізується таким чином. Кожнаінвестиційна характеристикацінногопапера чифондовоїоперації (параметр)маєпевнийдіапазоннормативнихзначень.Обрананормативнаодиницяоцінюєтьсятією чиіншоюкількістюбалів.Далібалипідсумовуються, йотримана сумабалів множитися назавчасноприйнятувартіснуоцінку одного балу. Урезультатіотримуємопевнийвартіснийрівеньціни.

>Балансовий методтеоретичнонайпростіший.Вартістьмайна,зафіксована вофіційнійзвітності підприємства,ділиться назагальнукількістьакцій. Напрактицівикористовуватицей методдоволі складноперш на бовартістьмайнаперіодичнозмінюється входіпереоцінкиосновнихфондів, а ще черезнебажаннябагатьохучасників фондовогоринку матірсправу ізреальноювартістюціннихпаперів.

>Економіко-математичнемоделювання увиглядіімітаційних моделей чидинамічногомоделювання наосновіграфічних чилогічних моделей ізвикористаннямкомп'ютерноїтехнікибазується напобудовіпевних схем, котріфіксуютьвідповідну залежність йвраховуютьконкретніфактори, щочинять якпозитивний, то йнегативнийвплив.Безумовно,цедоситьперспективний методціноутворення нафінансовомуринку.

За умівринковоїекономіки уформуванніцінберуть доляемітенти іінвестори,кожний із якімаєвласніінтереси йорієнтири. Уціломуметодичніпідходи приформуванніціни можнаподілити втричівиди:

>орієнтація наринок.

>Цейпідхідрозрахований навстановленнянизькоїпочатковоїціни ізметоюзалученняякомогабільшоїкількостіінвесторів.Вінвикористовується,якщо очевидно, що наринкуєнезначнакількістьінвесторів,готовихплатитивисокупочатковуціну, атакож принаявностіконкурентів,готовихзапропонуватианалогічніцінніпапери таіншіфінансовіінструменти;

>орієнтація навитрати.

>Цейпідхідвикористовується, коли уфірмидуже широкийасортиментпослуг ізоперацій зціннимипаперами, щоробитьзанадто дорогимпроведеннякалькуляціївитрат накожний видпослуг;

>орієнтація наконкуренцію.

>Цінипотрібновстановлювативиходячи із тогофінансовомуринкунаявніконкуренти, котрівстановили своїціни нааналогічніфінансовіінструменти, атакож з того, що догодиздійснюються зацінами, котрі ужевизначеніринком.

Усучаснихумовахзастосовуютьсятакіметодичніпідходи:

1)підхід,заснований на фундаментальногоаналізі;

2)підхід,заснований натехнічномуаналізі.

>Вониєосновоюціноутворення назакордоннихфондових ринках.

>Фундаментальнийаналізбазується на такомупринципі:будь-якийекономічний чинник, щознижуєпропозицію чизбільшуєпопит товару,спричиняєпідвищенняціни, й,навпаки,будь-який чинник, щозбільшує йзменшуєпопит, як правило,призводить донакопиченнязапасів йзниженняціни. Наційосновівстановлюєтьсяціна, котравідповідаєпевномуспіввідношеннюпопиту йпропозиції. Привикористанні фундаментальногоаналізувраховуютьсявартісніпоказники.Вонисигналізують про станекономіки внайближчомумайбутньому,їїможливізміни йколиваннярівняінфляції;відображаютьосновнінапрямизмін векономіці йспростовують чипідтверджуютьпрогнозніпоказники.Ціпоказникиназиваютьіндикаторами.Основнимиіндикаторамиє:

>динаміка валовоговнутрішнього продукту,

>індексспоживчихцін,

>індексінфляції.

>Фундаментальнийаналіз нафінансовомуринкуздійснюєтьсяпереважно шляхомекономіко-математичногомоделювання. Алі,зважаючи нанерозвиненістьфінансовогоринку вкраїнах СНР, у томучислі і в Україні,цей виданалізумалоперспективний.

>Технічнийаналізвивчаєконкретнеспіввідношенняміжпопитом тапропозицією,тобтозмінуцін нафінансовомуринку.Його сутьзводиться допобудовидіаграм йграфіків, котрівідображаютьпоказникиобсягівторгівлі таіншіфактори.

>Графічнийаналізєкорисним,оскільки:

1)даєзмогувиконатиреальний прогнозцін;

2)визначаєточний годинуподій;

3)фіксуєдинамікуцін йвиявляєстійкітенденції.

>Цей виданалізуприйнятний дляфінансовихринків, щорозвиваються, й широковикористовується в Україні.

>Аналізуючимеханізмціноутворення нафінансовомуринку,необхіднорозрізняти тих йогоелементи, котрівизначаються органами державногорегулювання таемітентамиціннихпаперів, атакож тих, котріформуються подвпливомвторинногоринку, ацеозначає, що смердотівідображаютьринковеспіввідношенняміжпопитом йпропозицією.

>Особливостісистемиформуванняцінвизначаютьсяемітентамище настадії розробки таприйняття уміввипускуціннихпаперів,виборіринкового сегмента їхнього поширення.Якщотакий сегментзанадтообмежений, тоцінавизначаєтьсяціноюпервинногорозміщення йціноюпогашення. Уданомуразіцінаприв'язується додати продажцінногопапера йможеназиватисяпризначуваною. Ос-кількипростірвторинногоринку необмежується,емітентмаєможливістьвизначитилишепочатковуцінупервинногорозміщення йкінцевуцінупогашення.Проміжніцінипротягомусьоготерміну діївстановлюютьсяринком, а чи не органами, щовипустилицінніпапери.Якщоцінніпаперивиступають якборговізобов'язання (>облігації,векселі), то смердотімаютьфіксованіцінипервинного продаж йпогашення, атакожтермін дії та датупогашення.

>Процесціноутворення напервинномуринкувідбувається таким чином.Під годинувипуску новихціннихпаперів проводитисяорганізаційна робота,пов'язана ізпевнимивитратами:вибірвидів,типів,категорійціннихпаперів, щовипускаються,визначенняобсягувипуску йціниціннихпаперів,вибір методурозміщеннявипуску (>аукціони, торги, конкурс,передплата),підготовка проспектуемісії, оплатаемітентомпослугінвестиційногоінституту. Напередемісійнійнарадівстановлюєтьсякінцевацінапаперів новоговипуску ізурахуваннямфінансового стануемітента, метивипуску й видуціннихпаперів.Після цогоздійснюєтьсябезпосереднійвипускціннихпаперів вобіг.Випуск (>емісія)відбувається призаснуванніакціонерного товариства,збільшенніобсягустатутногокапіталу,зростанніпозиковогокапіталу.

>Розрізняютьтакіформиемісії:

>частковерозміщення безпублічногооголошення йпроведеннярекламноїкампанії, продажівпершимвласникам нарівнихумовах (>ціна всіхакцій одноговипускуоднакова);

>відкритий продажів зпублікацією тареєстрацією проспектуемісії (>кількістьінвесторів необмежується).

>Розміщенняціннихпаперівможездійснюватися шляхом прямогозверненняемітента доінвесторів чи шляхомзалученняпосередників. Уостанньомувипадкуцінареалізаціїакційможезрости нарозмірвинагородипосередників.

Навторинномуринкуздійснюються догодикупівлі-продажуціннихпаперівюридичним йфізичним особам черезпосередництвоінвестиційнихінститутів послепервинногорозміщенняціннихпаперів запевноюціною.Вториннийриноквключає у собінеорганізований (>позабіржовий) таорганізований (>біржовий) ринки.

>Формуваннявторинногоринкуакційприватизованихпідприємств в Україніпочалося практичноодночасно ізпоявоюпершихакціонерних товариств.Позабіржові догоди врізнихобсягахукладаютьсяпостійно ізакціями практично шкірногоемітента, щопов'язано ізформуванням великихпакетівакцій передпершимизборамиакціонерів й,відповідно, передперевиборами зарадидиректорів. Занаявностіконкуренціїцінипозабіржового табіржовогоринківдосягаютьдекількохсотеньноміналів. У цихвідхиленьлежитьпрагненнявстановити контроль надпідприємством.Зростаннякурсовоївартостіакції,викликанепереоцінкоюосновнихфондів, викличемісце, але йотримання прибутку від перепродаж якщообмежененеліквідністюбільшостіакцій.

Рольціни взабезпеченірівноваги нафінансовомуринку тамеханізмїїформування

>Функціонуванняфінансовогоринкупідлегле діїпевногоекономічногомеханізму, основуякоїскладаєвзаємозв'язок йогоелементів.Основними ізцихелементів, котрівизначають стан йрозвиток якфінансовогоринку вцілому, то й окремих йоговидів,єпопит,пропозиція йціна.

>Механізмфункціонуванняфінансовогоринку напрямів на забезпечення йогорівноваги, котрадосягається шляхомвзаємодії окремих йогоелементів. У основномуцярівновага вумовахекономікиринкового типудосягається зарахуноксаморегуляціїфінансовогоринку йчастково - зарахунок державногорегулювання.Проте вреальнійпрактиці абсолютнарівновагафінансовогоринку,тобтоповназбалансованість окремих йогоелементів,досягаєтьсяукрайрідко, аякщодосягається, то, надуженетривалийперіод.

>Кожному видуфінансовихринківвластиві своїособливостіформуваннямеханізму забезпеченнявзаємозв'язку окремихелементівринку,протепринциповіосновимеханізмуфункціонуванняцихринківмаютьзагальний характер. Тому впершучергурозглянемозагальніпринципиформуваннямеханізмуфункціонуванняфінансовогоринку вцілому.Ціпринциповіположеннязводяться донаступнихосновнихмоментів:

1.Основну рольсистеміосновнихелементівфінансовогоринкуграєціна наокреміфінансовіінструменти (>фінансовіпослуги).Самецейелементвідображаєсбалансованістьпопиту йпропозиції наринку, стан йогорівноваги,ступіньзадоволенняекономічнихінтересів всіх йогоучасників.Пріоритетна рольціни всистеміелементівфінансовогоринку, щозабезпечують йогорівновагу,визначаєособливу рольціноутворення вмеханізмі йогофункціонування.

2.Ціни нафінансовомуринкувизначаютьсяперш нарівнемприбутковості окремихфінансовихінструментів, восновіякоголежитьсереднійрівеньпроцентної ставки (чисередня нормаприбутковості навкладенийкапітал).Рівеньпроцентної ставки служити не лишекритеріємвиборуальтернативнихнапрямівздійсненняфінансовихоперацій, але й взначніймірівизначаєоб'ємцихоперацій чиділовуактивність окремихгосподарюючихсуб'єктів нафінансовомуринку.Залежністьміжрівнемпроцентної ставки йрівнемцін нафінансовомуринкуілюструєтьсясхемою,представленою нарис.4.1.

>Рівеньцін, ум. гріш. од.

>Рівеньпроцентної ставки, %

>Рис.4.1 Характерзалежностіміжрівнемпроцентної ставки йрівнемцін нафінансовіінструменти.

3.Особливістюформуванняцін нафінансовомуринкуєістотнадія нацей процес щозвертається наньому спекулятивногокапіталу. Цепороджує не лишереальнийпопит наокреміфінансовіінструменти зсторонигосподарюючихсуб'єктів, але й йпопитспекулятивний, непов'язаний ізреальнимипотребамирозвиткуекономіки.Високийрівеньспекулятивноїскладової дляфінансовогоринкуєнормальнимявищем;цейрівеньпостійнозростає уміру збільшенняоб'ємунакопичуваногокапіталупідприємствами йфізичними особами.Підвпливом спекулятивногокапіталурівеньцін нафінансовомуринкузначноюміроюзалежить не лише від реальногопопиту, але й й відочікуванихзмін цогорівня, на котріучасникиринкунамагаютьсявпливативиходячи ізсвоїхспекулятивнихінтересів (">граючи напідвищення чипониження"ринковихцін наокреміфінансовіінструменти).

4.Ціни нафінансовомуринкудужединамічні,схильнівпливубагатьохоб'єктивнихчинників, щовиявляються як на макро-, то й намікрорівні, тому їхньогорівеньміняється практичнощодня.Такийвисокийрівеньдинамікицінєхарактерноюособливістюфінансовогоринку порівняно ізринкомтоварним, дечинникиціноутворенняносять болеестабільний характер.

5.Висока рольінформації прорівеньцін наокреміфінансовіінструменти як вздійсненніуправлінняфінансовоюдіяльністю підприємства, то й вуправлінніекономічнимипроцесамирозвитку країни вціломувизначають не лишеоперативність, але й йвідвертість їхньоговстановлення.Інформація про станцін наосновнихфінансових ринкахпоступає не лише ізрегіональних йнаціонального, але й йсвітовогоринку,роблячиістотнийвплив науправлінняфінансово-економічнимипроцесами нарізнихрівнях.Професійніучасникифінансовогоринку, щоздійснюють наньомуспекулятивніоперації, занаявностісучаснихелектроннихзасобів зв'язкуодержуютьінформацію прорівеньцін наокремі щоцікавлять їхніфінансовіінструменти практично на даний момент.

6.Публічнестановленнярівняцін наосновніфінансовіінструментиздійснюється впроцесі їхньогобіржовогокотируваннязалежно відспіввідношенняоб'ємупопиту, щоскладається, ними й їхньогопропозиції.Біржовекотируванняцінздійснюється наоснові заявокклієнтів брокерам для придбання чи продажів окремихфінансовихінструментів.

Заявкиклієнтів для придбанняфінансовихінструментівформуютьоб'ємпопиту ними набіржі попевнихрівняхцін (>званихцінамипопиту).

>Відповідно заявкиклієнтів на продажівфінансовихінструментівформуютьоб'ємпропозиції їхнього набіржі попевнихрівняхцін (>називаємоцінамипропозиції).

Наоснові заявокклієнтів для придбання й продажівконкретнихфінансовихінструментів набіржіформуєтьсярівеньцін, щозабезпечуютьрівновагузаявленогопопиту йпропозиції.

7.Однією ізособливостейформуванняцін нафінансовомуринкуєвисока залежністьрівняцихцін, щоскладаються нанаціональномуринку, відвідповідного йогорівня насвітовомуринку.Ця залежність характерна задля валютногоринку (де вонвиявляєтьсянайбільшоюмірою), але й й дляіншихвидівфінансовихринків. Уміруінтегрованості всвітовийфінансовийринокця залежністьпосилюватиметься,формуючи якпозитивні, то йнегативнінаслідки векономічномурозвитку країни.

8.Високийступіньвпливудинамікицін нафінансовомуринку наекономічніпроцеси в страневизначаєактивніформиздійснення державногорегулюванняцихцін задопомогоювідповіднихмеханізмів. Такимимеханізмамиєвстановленнярівняоблікової ставки,нормуваннярезервівкомерційнихбанків,регулювання копійчаного обороту шляхомемісії грошей,регулюванняоб'ємуемісії йприбутковостідержавнихціннихпаперів (впершучергу, -облігацій) йінші.Механізм такогорегулюванняздійснюється у всіхкраїнах ізрозвинутоюринковоюекономікою.

9.Об'єктивністьформуванняцін нафінансовомуринкувизначає не лишенеобхідністьобліку впроцесіціноутворення всіх необходимихчинників, щовпливають на їхньогорівень, але й йінформованістьучасників цогоринку проосновні ізцихчинників.Такаінформаційназабезпеченістьучасниківфінансовогоринку (впершучергу,ринкукапіталу)характеризуєтьсяпоняттям ">ефективністьринку".Ефективнимвважаєтьсяфінансовийринок, наякомурівеньцін наокреміфінансовіінструментишвидкореагує назовнішнюінформацію приповномудоступі донеї всіхучасників цогоринку.

>Відповідно доконцепціїефективностіринку (котраєважливимтеоретичнимположенням, щовизначаємеханізм йогофункціонування),виділяють трирівніцієїефективності.

першийрівень, щохарактеризуєслабийступіньефективностіринку,відображаєситуацію, колиціноутворення наосновніфінансовіінструментибазується в основному на їхнідинаміці впопередньомуперіоді.

Іншийрівень, щохарактеризуєсередній (>напівсильну)ступіньефективностіринку,відображаєситуацію, Коліціноутворення наосновніфінансовіінструментиокрімінформації про їхньогодинаміку впопередньомуперіодівідображає йіншуопублікованузагальнодоступнуінформацію.

>Третійрівень, щохарактеризуєсильнийступіньефективностіринку,відображаєситуацію, коли процесціноутвореннябазується не так назагальнодоступній, але й йнеопублікованоїінформації, але в результатахїї фундаментальногоаналізу. У цьомувипадкурівеньцін наокреміфінансовіінструментизавждивідображатимерівень їхньогоприбутковості,відповіднийрівню їхніризику.Іншими словами,сильнийступіньефективностіринкухарактеризує станціноутворення наосновніфінансовіінструменти, щовідображає всюнаявнуінформацію про них.

>Розглянутіпринциповіположенняхарактеризуютьмеханізмціноутворення нафінансовомуринку вцілому й окремих йоговидів. Разом із тім,механізмціноутворення на окремих видахфінансовихринківмаєспецифічніособливості,визначуваніпоказникамиціни (>ринковоївартості) щозвертаються нимифінансовихінструментів;системоючинників, щовпливають наформування конкретногорівняцін (>ринковоївартості)цихінструментів; методахкотирування (>формування)цінучасникамиринку й т.п. У зв'язку ізцимпредставляєінтересрозглядосновнихособливостейціноутворення накожному ізвидівфінансовогоринку.

1.Особливостімеханізмуціноутворення на кредитномуринкуполягаютьперш на до того, щовінбазується наспецифічнихпочатковихелементах цогоринку -попиті накредитніресурси й їхніпропозиції.Протеголовноюособливістю цогоринкує ті, щоперіод в днях повідношенню додатиотриманняінформаціїціною наньомувиступає ставкавідсотка за кредит. Навідміну відцін нареальнітовариставувідсотка за кредитформуєтьсявиходячи зспоживацькоївартості, а чи невартості.

>Залежно від формобігугрошовихактивів на кредитномуринку ставкувідсотка за кредитможепридбавати наньомурізніобличчя -кредитний відсоток,депозитний відсоток,міжбанківський відсоток,обліковий відсоток та т. й.

>Розрізняючись посвоємурівнюцівидивідсотка за кредит неміняють свогоєства, будучиціноюкредитнихресурсів (>пропонованих до продажгрошовихактивів).Проте ускладіцихвидівцін накредитніресурсипріоритетну рольграєоблікова ставка центрального банку,динамікаякоївизначає рухіншихносіївціни нагрошовіактиви,пропоновані до продаж.

>Облікова ставка центрального банкуєрегульованою Державоюпоказником;церегулюванняздійснюєтьсявиходячи ізмакроекономічнихчинниківвідповідно дофінансової політики держави.

Маржапризначена дляпокриттяопераційнихвитрат,сплатиподатковихплатежів йформуванняприбутку покредитнійдіяльностіпродавцякредитнихресурсів.

2.Особливостімеханізмуціноутворення наринкуціннихпаперівполягають а бопопит наньомуформуютьінвестори, апропозиція -емітентирізнихфондовихінструментів.Відповіднорівнемцін на цьомуринкувиступаютькотируваніринковіціни наокремівидиціннихпаперів.

Уосновіпопитуінвесторівлежить потреба вотриманні прибутку навкладений впридбанняціннихпаперівкапітал (уформівідсотків й дивідентів, атакож приростукурсової їхнівартості).Рівень цого прибутку неможе бутинижчим зарівеньнормиприбутку накапітал прибезризиковихінвестиціях.Будь-якііншіформиінвестиційноговиборувідповідно доконцепціїефективностіринкуповинніприноситиоднаковийрівень прибутку приоднаковомурівніризику.Відповідно болеевисока нормаприбутковості повідношенню дорівняризику у конкретній фондовогоінструментуформуватиме болеевисокийоб'ємпопиту нанього йнавпаки.

Уосновіпропозиціїемітентів лежати, як правило,потреби в забезпеченнюрозвитку реальноговиробництва (>операційноїдіяльності)необхіднимифінансовими (>інвестиційними) ресурсами,об'єм які неможе бутисформований зарахуноквнутрішніхджерел. При цьомуемісіяціннихпаперівє длягосподарюючихсуб'єктів (чи держави)лишеоднією ізальтернативних формзалученняфінансовихресурсів зарахунокзовнішніхджерел.Якщовартістьзалученнякредитнихресурсів якщонижчою, ніжзалученнязасобів наринкуціннихпаперів, їхніемісіяможе невідбутися (заіншихрівних умів).

Таким чином,цінапопиту йцінапропозиції наринкуціннихпаперіввизначаєтьсярізнимиекономічнимиінтересамиінвесторів йемітентів, авідповідно йрізнимиспецифічнимичинниками, щовраховуютьумовиформуванняцихінтересів.Реальний процесздійсненняоперацій наринкуціннихпаперів, авідповідно й процес реальногоціноутворення,відбувається лише до тоговипадку,якщоекономічніінтересиінвесторів йемітентівспівпадають. При цьомупевнийвплив на процесціноутворення на цьомуринкунадає йспекулятивнийкапітал.

Зурахуваннямчинників,формуючихреальнихпопит йпропозиціяціннихпаперів, атакожспекулятивнихціноутворюючихчинниківскладаютьсяконкретніціни наокреміфондовіінструменти набіржовому йпозабіржовому ринках.

3.Особливостімеханізмуціноутворення на валютномуринкуполягають до того, щоціною основногооб'єкту продаж наньомувиступаєвалютний курс (заумовипокупки-продажуіноземноївалюти занаціональну) чикрос-курс (заумовипокупки-продажуоднієїіноземноївалюти заіншуіноземну валюту).

>Валютний курсєціноюгрошовоїодиницібудь-якої країни,вираженою вгрошовійодиниціданої держави напевну дату.Звичайновінпоказує, стількиодиниць національноївалютипотрібне на купівлюоднієїодиницііноземноївалюти.Валютний курс уявлень, як правило,двомапоказниками -ціною купівлі йціною продажвалюти.Різницяміжцимидвома курсамиформує маржу (>премію)валютнихділерів чиоператорів, щоздійснюютьобмін валют.

>Крос-курсхарактеризуєспіввідношенняміждвома валютами,витікаюче із їхнікурсів повідношенню дотретьоївалюти.

>Якщорівень валютного курсу,виражений внаціональнійвалюті, допевноїміризалежить відоб'ємупопиту йпропозиціїіноземноївалюти нанаціональному валютномуринку, то, накрос-курсіноземних валютціпоказникивпливу ненадають.

>Котирування валютздійснюється навалютнихбіржах шляхомвстановленнявалютних (внаціональниходиницях) йкрос-курсів, атакож шляхомпроцедури ">фіксингу" наконкретних торгах наосновізіставленняоб'ємупопиту йпропозиції по окремих видах валют.

4.Особливостімеханізмуціноутворення наринку страховкиполягають до того, щопопит наокремівидипослуг страховокформують страхувальники, апропозиція -страхувальщики. При цьомуціноюпослуг страховок із окремихвидівпродуктів страховоквиступаєсумарна ">премія (>внесок страховки) страховки", якоїстрахувальщиквиплачуєстрахувальнику заприйнятий у собіризик.

>Формуванняцінпропозиції наокреміпослуги (>продукти страховок) страховокздійснюється шляхомактуарнихрозрахунків.Методиздійсненняактуарнихрозрахунківдиференціюютьсязалежно від видустрахування,широтиінформаційноїбази, щовикористовується, йінших умів.Результатиактуарнихрозрахунківцінипослуг страховокодержуютьсвоєвіддзеркалення всистемітарифних ставок,пропонованихстрахувальником по окремих видахпослуг страховок (>продуктів страховок).

5.Особливостімеханізмуціноутворення наринку золота (йіншихдорогоціннихметалів)полягають до того, що характерціноутворення наньомунайбільшоюміроювідображаєспецифікумеханізмуформування йкотируванняцін на товарномуринку.

Знаннямеханізмуціноутворення на окремих видахфінансовихринківдозволяєпідприємству болееефективноздійснюватиоперації позалученнюфінансовихресурсів ззовнішніхджерел,формуванню портфеляфінансовихінвестицій,страхуваннюфінансовихризиків йіншим аспектамфінансовоїдіяльності.


>Висновки

Кожнакраїнамає своюунікальну модельфінансовоїсистеми. Україна, як йбільшістькраїнЦентрально-СхідноїЄвропи,пішла шляхомствореннябанківсько-орієнтованоїмоделіструктурноїорганізаціїфінансовоїсистеми, в основіякої взятонімецьку модельуніверсальногофінансуваннякомерційними банками.Протедеякіелементиформувалися наосновіринковоорієнтованої (>англосаксонської)моделі,наприклад, система державногомоніторингуучасниківринкуціннихпаперівстворювалася заамериканським типом, аінфраструктурніінститути - за принципами, котріблизькі до директивЄвропейськогоспівтовариства.

>Фінансовийринок Українивиник у90-ті рокта, йостаннім годиноюпотужнорозвивається. Алінедосконалістьінфраструктуриринкуціннихпаперів йнестабільнамакроекономічнаситуаціяпризводять допевноговідривуфондовихпроцесів відреалійекономіки. Зацихобставинефективна практика корпоративногоуправлінняєголовноюпередумовою, щовизначаєздатністьзалучатифінансовіресурси,необхідні длядовгостроковогоінвестування йекономічногозростання. Томуактуальнимєдослідження проблем й перспективрозвиткуфінансовогоринку України.

1.Основними проблемамифінансовогоринку Україниєнедостатнійрозвитоквторинногоринкуціннихпаперів, стан корпоративногоуправління вакціонернихтовариствах танедосконалаопераційнаінфраструктура. У основурозвиткуфінансовогоринку Українислідпокластипідвищенняпрозоростідіяльностіемітентівціннихпаперів та їхньогорейтинговуоцінку.Основні засадирозкриттяінформації, котраєдієвимінструментомвпливу наакціонернетовариство тазахисту правінвесторів,здійснюються через:безоплатністьрозміщенняемітентомінформації взагальнодоступнійбазі Комісії ізвикористаннямтехнологійІнтернету;впровадження взвітностістандартіврозкриттяінформаціїМіжнародноїорганізаціїкомісій ізціннихпаперів;поступовевпровадженняМіжнароднихстандартівфінансовоїзвітності.

2.Кількісніпоказникирозвиткуфінансовогоринку Українидемонструютьсталутенденцію дозростання,якісніпараметрихарактеризуютьсязміноюструктуризареєстрованихвипусківціннихпаперів,зростаннямроліоблігацій йпохіднихфінансовихінструментів, щоозначаєвиникненняпроцесутрансформаціїринкупайовихпаперів уринокборгових.Розвиток практикирейтингуваннярівня корпоративногоуправліннясприятимепідвищеннюкапіталізаціїакційемітента,ефективномурозвиткупублічногоорганізованогоринкуціннихпаперів;формуванню болеечіткоїстратегіїрозподілуприбутку йдивідендної політикипідприємств.

3.Перспективирозвиткуфінансовогоринку Українислідпов'язувати зрозвиткомринкупохіднихфінансовихінструментів;інструментівсек'юритизаціїфінансовихактивів таринкуіпотечнихціннихпаперів. Длястимулюваннярозвиткуринкупохіднихфінансовихінструментів назаконодавчомурівнімають бутиврегульовані запитаннящодо однозначноговизначенняцихінструментів табазовихактивів;визначення прав й обовязківсторін вугодах ізпохіднимифінансовимиінструментами;створеннямеханізмівзахистуінтересівучасниківринку;визначеннявимог доучасниківринкупохідних,управлінняризикамиоперацій ізпохідними,облікуцихінструментів тощо.

4.Формуваннясистемирейтингування в Україні виннездійснюватисявиключно наринкових засідках.Недоцільним вумовахнерозвинутості тамонополізаціїринкурейтинговихпослугєзапровадженняобов'язковогорейтингуваннярегіонів,галузей тасуб'єктівпідприємницькоїдіяльності, атакожфондовихінструментів.Державнерегулюваннядіяльності ізрейтингуваннямаєздійснюватися лишестосовновиробниківпослугданого виду та не матір ставлення дооб'єктіврейтингування (>замовників рейтингу) йспоживачіврейтингів (>інвесторів таклієнтів) йзводитися довизначеннякритеріїв,якиммаютьвідповідатиструктури, щопрагнутьзайматисярейтинговоюдіяльністю,насамперед із точкизору їхньоготехнічноїспроможності такваліфікації персоналу.

5.Можливими формамиінтеграціїдіяльностіфінансовихпосередниківє:агентськівідносини,кооперація,фінансовий супермаркет.Сучасному станурозвиткуфінансовогоринку Українибільшоюміроювідповідає їхніспівпраця набазіукладенихагентськихугод. Уподальшомуслідочікуватирозвитоккооперативних формінтеграції,наданняуніверсальнихфінансовихпослуг тацілковитоінтегрованихпродуктів.Найбільшвдалоюорганізаційно-правовоюформою, Якадозволяє банкамможливістьзливатися ізіншимифінансовимиустановами,єфінансовахолдингова група.

6.Інтеграціяфінансовихпосередниківдозволяєдосягтисинергетичногоефекту йдодатковоївигоди відоб'єднанняресурсівкомпаній, щопроявляється такимпозитивнихперевагах: збільшеннядоходів зарахунокрозширенняспеціалізації,поліпшення маркетингу тапосиленняпозиції наринку;зменшеннявитрат таекономії навзаємодоповнюючих ресурсах;оптимізаціяоподаткування;зниженнявартостікапіталу.Вонаможеспонукати достворенняоб'єднаногонаглядового органу,оскількифрагментарнийнагляд задіяльністюфінансовоїгрупи, котразаймається всімазазначеними видамибізнесу,єнеефективним.


Списоквикористанихджерел

1.ЗвітДержавноїкомісії ізціннихпаперів й фондовогоринку України за 2006 р. //ssmsc.gov.ua/4/2006/part2.Pdf

2. АлексєєвМ.Ю.,МиркинЯ.М. Технологія операцій із цінними паперами. - М.: Перспектива, 1992. -324с.

3. Бєлих Л. П. Основи ринку:Учеб.пособ. - М.: Фінанси,ЮНИТИ, 1999. - 231 з.

4. Бланк І.А. Основи фінансового менеджменту.Т.2. - До.:Ника-Центр, 1999. - 512 з.

5. Буряк П. Ю., ТатаринН.Б.Корпоративнеуправління:особливостірозвитку в Україні //Фінанси України. - 2006. - №6. -С.78-81.

6.ГапчичД.М.Становленнярейтинговоїінфраструктури фондовогоринку України //Фінанси України. - 2005. - №1. -С.77-82.

7.Голъцберг М.А. Акціонерні товариства. Фондова біржа. Операції із цінними паперами. - До.: РІА "Текст",Ділова Україна, 1992. -416с.

8. Гриценко Р.Тенденціїбанківськогобізнесу:злиттябанків,страховихкомпаній тапенсійнихфондів //ВісникНаціонального банку України. - 2004. - №2. -С.15-17.

9.Дефоссе Р. Фондова біржа і біржові операції. - М., 1995. -422с.

10. ЖуковЕ.Ф. Цінні папери, і фондові ринки. - М.: Банки біржі, 1995 -624с.

11.Клапків М.С.Страхуванняфінансовихризиків:моногр. / М.С.Клапків - Тернополі:Економічна думка,Карт-бланш, 2002. -570c.

12. Король В.А.Проблемиуправлінняфінансамивідкритихакціонерних товариств //Фінанси України. - 2007. - №2. -С.82-86.

13. Кузнєцова М. З,НазарчукI.Р.Ринокціннихпаперів в Україні йправовіоснови йогоформування тафункціонування. - До.:ЮРІНКОМ, 1998 -528с.

14. ЛеоновД.А.,СмаглюкЄ.М.Перспективнінапрямирозвиткуінформаційноїінфраструктуриринкуакцій в Україні //Фінанси України. - 2007. - №2. -С.35-41.

15.Лилик Про.Bancassurance таперспективи йогорозвитку в Україні //Вісник НБУ. - 2007. - №2. -С.32-37.

16. МасловаС.О.,ОпаловО.А.Фінансовийринок:Навч.посіб. - До.,Каравела, 2004 -344с.

17. Мельник В.А.Ринокціннихпаперів:Довідниккерівника підприємства. - До.:А.Л.Д.,ВІРА-Р, 1998. - 560 з.

18.МиркинЯ.М. Формування ринку цінних паперів: грошово-кредитні аспекти // Гроші та кредит. - 1992. - № 2

19.Мозговий О.М.Фондовийринок:Навч.посібник. - До.:КНЕУ, 1999. - 320 з.

20.ОхріменкоО.А.Риноккорпоративнихоблігацій України:тенденції тасуперечності //Фінанси України. - 2005. - №12

21. Павлова Л. Н. Професійна діяльність ринку цінних паперів:Практ.пособ. - М.: ЗАТ "Бухгалтерський бюлетень", 1997. - 192 з.

22.Первозванский А.А. Фінансовий ринок: розрахунок і зростає ризик. - М., 1994. - 216 з.

23.Співак Л.,Каракулова І.Функціонування тавзаємодіябанків йнебанківськихфінансовихінститутів в Україні //Вісник НБУ. - 2006. - №7. -С.46-48.

24.Фінансовийринок:Навч.посіб. / В.М.Шелудько. - До.: Знання, 2002. - 536 з.

25. Фурман У.Перспективистворенняальянсівстраховихкомпаній йбанків в Україні //ВісникНаціонального банку України. - 2005. - №4. - З. 20-21.

26. Черкасова С.В.Інвестиційна діяльністькомерційнихбанків наринкуціннихпаперів //Фінанси України. - 2003. - №10. -С.130-134.


Схожі реферати:

Навігація