Реферати українською » Финансовые науки » Цілі, форми і методи тактичного планування


Реферат Цілі, форми і методи тактичного планування

Страница 1 из 6 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

ГЛАВА I: ЕКОНОМІЧНІОСНОВЫТАКТИЧЕСКОГОПЛАНИРОВАНИЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

1.1. Сутність фінансового планування

1.2. Поняття і важливе місце тактичного планування у системі фінансового планування для підприємства

1.3. Цілі тактичного планування

1.4. Форми тактичного планування

1.5. Методи тактичного планування

1.5. Процедура тактичного планування

ГЛАВА II: ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУТАКТИЧЕСКОГОПЛАНИРОВАНИЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. Проблеми здійснення процесу ефективного тактичного планування для підприємства

2.2. Роль і значення тактичного планування фінансової складової діяльності для підприємства у сприйнятті сучасних економічних умов

2.3. Шляхи підвищення ефективності тактичного планування

ГЛАВА III: ПРОЦЕСТАКТИЧЕСКОГОПЛАНИРОВАНИЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКБ “МБРР” (ВАТ)

3.1. Загальна характеристика діяльності АКБ “МБРР” (ВАТ)

3.2. Особливості процесу тактичного планування фінансової складової діяльності ВАТ “МБРР”

3.3. Принципи фінансового побудови планів АКБ “МБРР” (ВАТ) в якості основи підвищення ефективності тактичного планування

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

>ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

У разі будь-якій економічній системи стійкість і успіх господарюючого суб'єкту може забезпечити лише ефективне планування своєї діяльності. У зв'язку з цим можна дійти невтішного висновку, що назріла потреба з розробки концепції фінансового планування.

З рішенням проблеми підвищення ефективності здійснення процесу фінансового планування на підприємствах пов'язані економічного зростання, підвищення життєвий рівень населення, забезпечення соціально-економічної стабільності та безпеки. Як свідчить практичного досвіду реалізації планів російськими, підприємствами, важлива роль процесі планування має приділятися саме тактичного планування. Саме тому розгляд теми «Цілі, форми і силові методи тактичного планування» є актуальною нині.

 Аналіз цього питання передбачає розгляд як теоретичних аспектів, характеризуючих процес тактичного планування, а й проблем здійснення цього процесу, як наслідок - шляхів розв'язання.

Об'єктом курсової роботи є підставою процес планування фінансової складової діяльності на підприємствах.

Предметом - тактична планування фінансової складової діяльності на підприємствах.

Метою роботи є підставою виявлення проблем здійснення процесу тактичного планування на підприємств і шляхів подолання, і навіть аналіз позитивного досвіду здійснення тактичного планування з прикладу конкретного підприємства – АКБ “МБРР” (ВАТ).

 Досягнення цього доведеться вирішити такі:

- вивчити теоретичні основи процесу фінансового планування на підприємствах;

- розглянути позицію тактичного планування у системіфинансвого планування для підприємства;

- розглянути мети, форми й ефективні методи тактичного планування

- розглянути практичні аспекти інвестиційної діяльності конкретного підприємства (з прикладу ВАТ “МБРР”)

- виявити проблеми тактичного планування на підприємствах

- з урахуванням виявленої тенденції і принципів здійснення процесу тактичного планування визначити найефективніші шляху реалізації діяльності іншими підприємствами.

У результаті написання курсової було використано методи дослідження: метод аналізу економічної літератури, присвяченійтеоретико-методологическим основам дослідження інвестиційної діяльності комерційних банків, методи економічного аналізу, синтезу, метод порівняння.

Перша глава дослідження присвячена теоретичних підвалин процесу тактичного планування на підприємствах, на другий розглядаються проблеми здійснення процесу тактичного планування і шляхи їх рішення. У третій главі роботи дається оцінка поступу тактичних планів для підприємства ВАТ “МБРР”.


ГЛАВА I:ЭкономическиЕ основи тактичного планування для підприємства 1.1. Сутність фінансового планування

За сучасних умов планування економічної діяльності всіх підприємств, незалежно від сфери роботи і форми власності, є важливим передумовою ефективного виробництва та підприємництва, і розподілу і споживання ресурсів немає і товарів.

Планування, як центральне ланка управління, охоплює систему принципів, методів, форм і прийомів регулювання ринкового механізму галузі використання обмежених ресурсів з метою підвищення конкурентоспроможності господарського суб'єкта.

План - це документ, який відбиває систему взаємозалежних рішень, вкладених у досягнення бажаного результату [7, з. 32].

План містить такі етапи, як: цілі й завдання; шляху й кошти реалізації; ресурси, необхідних виконання поставлених завдань; пропорції, тобто. підтримку пропорційності між окремими елементами виробництва; організацію виконання плану контроль.

Планування можливо розглядати, як управлінську діяльність, що включає процес обробки інформації, вибору найоптимальнішого шляхів розвитку підприємствам, і навіть контролю змін довкілля короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій перспективи. Таке визначення планування представленоА.В.Мироновой в Віснику МДТУ і розглядає цього поняття як сукупність певних стадій процесу планування [29,с.24].

На думку ряду інших, сутність планування за умов сучасних економічних відносин залежить від:

- науковому обгрунтуванні на об'єктах планування майбутніх економічних цілей їх розвитку та форм господарську діяльність;

- виборі найкращих способів їх здійснення платній основі найбільш повного виявлення необхідних ринком видів, обсягів і строків випуску товарів;

- виконанні робіт і послуг з впровадження таких показників їх виробництва, і розподілу і споживання, які за повному використанні обмежених виробничих ресурсів можуть призвести до досягнення прогнозованих у майбутньому якісних і кількісних результатів [23, з. 41].

У цілому нині,внутрифирменное планування - це створення довгострокових, середньострокових та проведення короткострокових планів, що стосуються всіх відділів, підвідділів і підрозділів організації та визначальних,

по-перше, стратегію, тактику і практику діяльності фірми;

по-друге, прогноз розвитку зовнішнього оточення;

по-третє, мети функціонування, в тому числі інші системотворні чинники.

Фінансовий ж план це документ, у якому відбиваються фінансова стратегія і знаходять способи його реалізації, який би прибутковість, платоспроможність і фінансовий стійкість підприємства, а цілому - збільшення доходів власника.

Фінансове планування є складовоювнутрифирменного планування. Є кілька варіантів розробки фінансового плану. За одним із них же в склад документів входять:

- прогноз обсягів реалізації;

- баланс грошових витрат і надходжень;

- таблиця доходів населення і витрат;

- прогнозований баланс активів і пасивів підприємства;

- розрахунок точки досягнення беззбитковості [16, з. 112].

Поняття фінансового планування можна трактувати як і процес складання комплексного плану функціонування та розвитку підприємства у вартісному вираженні задля забезпечення безперебійної успішної роботи [22, з. 311]. Бюджет чи систему бюджетів повинні показувати орієнтири повсякденну діяльність керівників підприємства.

Складність визначення поняття фінансового планування у тому, що у кожному цукрозаводі під фінансовим планом розуміється щось своє. Практика показує, найчастіше трапляються такі варіанти:

- бюджет прибутків і витрат (планприбилей/убитков);

- бюджет надходжень і платежів (план руху коштів);

- бізнес-план (середньо- чи довгостроковий план роботи) [28].

Думка, якого стоїть дотримуватися під час проведення дослідження і який найадекватніше відбиває сутність фінансового планування характеризується тим, що фінансове планування є процес розробки системи фінансові показники, визначальних основних напрямів майбутньої діяльності з формуванню та використання фондів коштів підприємства, і метою цього процесу є створення орієнтирів для найефективнішого фінансового забезпечення діяльності підприємства.

Фінансове планування є підвалинами проведення фінансового аналізу та контролю (порівняння плану і факту). Натомість, з урахуванням результатів фінансового контролю та аналізу коригуються фінансові плани.

Результатом фінансового планування є сукупність планів, кошторисів, бюджетів, основі яких організується, реалізують і контролюється діяльність із фінансового забезпечення діяльності підприємства.

зважаючи на викладене визначення, варто виокремити такі об'єкти фінансового планування:

показники, що характеризують діяльності підприємства:

- вартісні результати діяльності (валовий оборот, прибуток від реалізації продукції)

- видатки виробництво (за елементами, за статтями калькуляції, методомдирект-костинг)

- доходи і доходи накопичення (валовий дохід, прибуток та обов'язкові платежі із прибутку, фонди, формовані із прибутку);

показники, що характеризують фінансові ресурси, і потреби:

- обсяги власні кошти

- обсяги залучених коштів (позикові, стійкі пасиви)

- інвестиційні потреби

- поточні (експлуатаційні) потреби;

грошові потоки підприємства.

Розглянуті поняття фінансового планування підкреслюють тимчасової характер цього процесу, виділяючи, в такий спосіб, кілька рівнів. Однією з таких рівнів є тактична планування.Подвергнем аналізу цю категорію управління для підприємства, визначивши, насамперед, місце тактичного планування у системі планів для підприємства.

1.2. Поняття і важливе місце тактичного планування у системі фінансового планування для підприємства

Діяльність, пов'язану з плануванням, можна розділити сталася на кілька основних етапів:

1. Процес складання планів, чи безпосередній процес планування, тобто прийняття рішень про майбутніх цілях організації та засобах її досягнення. Результатом процесу планування є система планів.

 2. Діяльність у здійсненні планових рішень. Результатами цієї бурхливої діяльності є реальні показники діяльності організації.

 3. Контроль результатів. Аналізуючи цей етап відбувається порівняння реальних результатів з плановими показниками, і навіть створення для коригування дій організації у потрібному напрямі. Попри те що, контроль є останньою етапом планової діяльності, його значення дуже велике, оскільки контроль визначає ефективність планового процесу у організації.

Безпосередньо саме фінансове планування складає першому етапі.

Як будь-який процес, процес планування загалом складається з низки етапів, наступних друг за іншому. Розглянемо коротко кожен із новачків, і визначимо місце тактичного планування стосовно цих стадій.

У першому етапі фірма проводить дослідження своїй зовнішній і внутрішнього середовища, визначає головні компоненти організаційної середовища, виділяє такі, які справді значення нею, проводить збирання та обробку інформацію про цих компонентах, становить прогнози майбутнього стану середовища, виробляє оцінку реального становища фірми.

З другого краю етапі встановлюються бажані напряму, і орієнтири своєї діяльності (бачення, місія, комплекс цілей). Іноді цей етап передує аналізу середовища.

На етапі проводиться стратегічний аналіз, де порівнюються мети (бажані показники) і вивести результати досліджень чинників зовнішньою і внутрішньою середовища (обмежують досягнення бажаних показників), визначається припустимий розрив ними.

З допомогою методів стратегічного аналізу формуються різні варіанти стратегії.

На четвертому етапі виробляється вибір одній з альтернативних стратегій і його проробка.

У процесі реалізації п'ятого етапу готується остаточний стратегічний план діяльності фірми.

Шостий етап є середньострокове планування, де готуються середньострокові плани і програми.

За підсумками стратегічного плану і результатів середньострокового планування на сьомому етапі фірма розробляє річні плани й молодіжні проекти.

Восьмий і дев'ятий етапи, яка є стадіями безпосереднього процесу планування, визначають передумови до створення нових планів.

Отже, тактична планування є наступній стадією, після затвердженого підприємством стратегічного плану.

Для глибшого розуміння сутності тактичного планування стоїть розглянути класифікацію видів фінансового планування і побачити місце досліджуваного процесу у різних класифікаціях.

На думкуА.В.Мироновой основні риси процесу планування різняться залежно від видів планування [29, з. 24]. Автор розглядає дві основні виду планування: стратегічне і тактична, яких і визначає останнє як ухвалення рішень у тому, як мають бути розподілені ресурси організації задля досягнення стратегічних цілей. Ця класифікація є надто поверхневою, не може відбивати всю специфіку процесу тактичного планування. До того ж, у такому класифікації є обмеження: 1) віднести період до тій чи іншій терміновості у різних галузях народного господарства дуже важко, наприклад, довгостроковий період суднобудівної компанії не рівнозначний довгостроковому періоду супермаркету; 2) деяких випадках проблеми короткострокового періоду можуть придбати стратегічне значення. Приміром, раптові проблеми з поточними платежами часто набувають фундаментальну значимість, оскільки можуть несподівано порушити питання виживання підприємства.

Система планів для підприємства то, можливо систематизовано ще й за такими основними класифікаційним ознаками як у типам цілей планування то, можливо оперативним, тактичним, стратегічним і нормативним.

Але найчастіше, вивчаючи думки економістів можна зустріти таку класифікацію видів фінансового планування: стратегічне (довгострокове), тактична (чи середньострокове) і поточне (короткострокове чи оперативне), яка відображатиме вибір тимчасового інтервалу. При порівнянні параметрів стратегічного, тактичного та оперативної фінансового планування можна назвати розбіжності подібності даних економічних категорій (див.Прил. №1). Такий видовий склад фінансового планування оптимальний і найлаконічніше відбиває систему планів для підприємства.

Для успішного досягнення намічених у планах результатах підприємству необхідно визначити охоплюваний планом інтервал часу.

Одне з підходів на вирішення даного завдання запропонований автором навчального посібника із фінансового менеджментуДранкоО.И.

Автор зазначає, що з середньостроковому плануванні період визначається з термінів обороту з кожної групі товарів або ж послуги термінів авансових платежів з податках:

Т>р12=>max{Т>tax; Т>об1….;Т>обn}

де Т>р12 - час середньострокового планування;

Т>tax - період по авансовим податкових платежах;

Т>обn – термін обороту поi-й товарної групі,i=1, 2…, n [22,с.207]

У цьому підкреслюється, що з планування тактичного характерний тимчасової інтервал – тиждень. Але, тим щонайменше, слід пам'ятати у тому, що період планування може бути різною залежно від розв'язуваних завдань.

Отже, у спеціальній літературі наводиться безліч тлумачень категорії «тактична планування». Звертається увагу до такі її здібності:

- тактичні плани як визначають основних напрямів розвитку підприємства, а й деталізують їх;

- воно орієнтується на середньострокову перспективу;

- головна мета тактичного планування залежить від обгрунтуванні завдань і коштів, необхідні досягнення заздалегідь встановлених чи традиційних цілей;

- виконання рішень краще спостерігається, менш схильна ризику, оскільки таке рішення стосуються переважно внутрішні проблеми;

- результати рішень легше оцінюються, оскільки можуть бути виражені у конкретних цифрових показниках.

Для тактичного планування характерно зосередження на середніх і нижчі рівні управління.

За підсумками усього вищевикладеного можна дійти невтішного висновку у тому, що тактична планування залежить від обгрунтуванні завдань і коштів, необхідні досягнення заздалегідь встановлених цілей (наприклад, завоювати лідерство над ринком збуту), і навіть тривалість цього виду фінансового планування визначається характером стратегічних цілей, особливістю розв'язуваних завдань та інші особливостями, властивими підприємству в індивідуальному порядку.

1.3. Цілі тактичного планування

З погляду теорії фінансового менеджменту, немає питань, як має загалом виглядати система цілей. Спочатку в акціонерів (чи топ-менеджерів) формується бачення - уявлення про спосіб компанії, якого треба прагнути. за таким прямо пов'язані стратегічні цілі: їх досягнення дозволяє у результаті відповідати цьому образу. Стратегічні мети, природно, є довготерміновими (ставляться мінімум на 10 років наперед). Тільки після нього йдуть середньострокові тактичних мети (більш "вузькі, описують конкретні кроки компанії) і далі - операційні завдання нинішнього року.

У фінансовому плануванні обгрунтування прийнятих прийняття рішень та прогноз очікуваних результатів спираються на теоретичні стану та принципи, і навіть практичні дані і факти. Теорія планування використовує таке припущення, що кожен підприємство може сягнути підвищенню сукупної прибутку, обгрунтуванню планів підприємства з вибору виду своєї продукції, набору необхідної робочої сили в, закупівлях необхідних ресурсів в організацію виробництва певної кількості товарів хороших і отриманню максимального прибутку.

Цілі тактичного планування

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Мета монетарної політики. Її механізм та інструменти
  >ФЕДЕРАЛЬНОЕ >АГЕНСТВО ПО ОСВІТІ >Оренбургский державна інституція менеджменту Кафедра
 • Реферат на тему: Ціна і структура капіталу
  Аналіз структури капіталу, її ціна і вартість. Джерела збільшення добробуту власників капіталу
 • Реферат на тему: Ціна і ціноутворення
  Сутність і функції цін ринкової економіки. Види цін, і моделі ціноутворення, зорієнтовані витрати,
 • Реферат на тему: Ціна і ціноутворення
  Функції цін, принципи ціноутворення і системи ціноутворюючих чинників. Закон попиту й пропозиції.
 • Реферат на тему: Цінні папери
  Випуск державних цінних паперів. Сутність поняття "облігація". Реквізити простого

Навігація