Реферати українською » Финансовые науки » Формування и Оцінка інвестіційного та інноваційного портфелю компанії


Реферат Формування и Оцінка інвестіційного та інноваційного портфелю компанії

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Формування йоцінкаінвестиційного таінноваційного портфелюкомпанії


>Зміст

>Вступ

1.Економічнасутність таформиінвестицій

2. Держава, яксубєктінвестиційноїдіяльності

3.Класифікаціяінвестиційнихпроектів

4.Правова базаінвестиційноїдіяльності

5. Мета таціліінвестиційногоуправління

6.Формування йоцінкаінвестиційного портфелюкомпанії

7.Інвестиції ввиробничіфонди

7.1Інвестиції восновнийкапітал

7.2Інвестиції воборотнийкапітал

8.Інноваційніінвестиції

9.Оцінкаефективностіінвестицій


>Вступ

>Найболючішимнаслідкомекономічноїкризи в Україні сталозниженняінвестиційноїактивності.Основними причинамигальмуванняінвестиційноїактивностіє,насамперед,екстенсивний характерлібералізації тареформуванняекономіки,відсутністьекономічноївідповідальності заодержаніінвестиційніресурси тазниженняфондовіддачі. якзазначав усвоїйщорічнійдоповіді провнутрішню тазовнішнюполітику України ПрезидентЛеонід Кучма, нарівеньінвестиційноїактивності негативновпливаєневизначеністьперехідногоперіоду наетапіреформуванняекономіки за формамивласності,відсутністьнеобхідногосоціально -психологічного базису дляформуванняінвестиційноїперспективи.Крім того,інвестиційна діяльністьпозбавленапозитивнихімпульсів,продовжуютьзростатитемпиїїзгортання.Аджерівеньінвестиційноїактивностіперебуває упрямійзалежності від стануекономіки вдержаві,якостіфункціонуванняфінансово -кредитноїсистеми,прибутковостіпідприємств таорганізацій, впершучергу,виробничих,доходної політикибюджетів всіхрівнів тадоходів населення.

Дляпідтвердженнявласноїінвестиційноїактивності якдержавнихпідприємств, то йнезалежнихінвесторіввиникає потребаоновленнязнеціненогоінфляцієюінвестиційногопотенціалупідприємств. Зцієюметоюнеобхіднонасамперед підвищити рольвласнихджерелфінансуванняінвестиційнихкоштівпідприємств:амортизації таприбутку. Здосвідуринковихкраїнвідомо, що вперіодкризи смердотіповинністановитимайже 70 ... 75 % всіхкоштів нафінансуванняінвестицій, асприятливіперіоди -часткаамортизації уваловихінвестиціяхдосягалаблизько 50 ... 60 %. У Україні у тому годину, коли вон вступив уактивну фазукризи,часткаамортизація неперевищувала 10 ... 12 %. Тому вонавтратилазначенняіндикаторазносуосновнихвиробничихфондів таважеля їхніоновлення, сталаформоюперерозподілу чистого прибутку.Такий станвикликаний тім, щовнаслідокнизьких нормамортизаційнихвідрахуваньзменшувалисьвитративиробництва тазавищувавсяприбутокпідприємств.

Негативновпливає наінвестиційний процесвідсутністьчіткоївизначеності тапослідовності упроведенні державноїінвестиційної політики. Одним ізосновнихфакторівскороченняобсягівкапітальнихвкладень,насампереднебюджетних,євисокийрівеньінфляції,якийоб'єктивнопризводить допереливукапіталу всфери ізшвидкимобігом та недаєзмогинакопичитинеобхіднийінвестиційнийпотенціал дляреалізаціїдовгостроковихпроектів.Наслідкомвпливуінфляційнихпроцесівєвисокийрівеньпроцентів забанківськікредити, щоробить їхньогонеефективними таневигідними дляінвесторів удовгостроковийперіодвикористання. Безподоланняінфляції забезпечитистановлення йфункціонуванняринкудовгостроковихінвестиційнихкредитів якосновикапітальногобудівництва вринковихумовах практичнонеможливо.

Дляактивізаціїінвестиційногопроцесуважливезначеннямає не лишестримуванняінфляції,зменшення ставок закредити,послабленняподатковогопресу , а іконцентраціянеобхідногокапіталу,призначеного дляінвестицій.Такаконцентрація винна,насамперед,ґрунтуватися намеханізмах, котрідозволяютьзалучатикапітал внайефективнішійсфериекономіки.Протеперспективиполіпшенняінвестиційногоклімату в Україніпов'язуються,перш на, ізпідвищеннямполітичноїстабільності тазниженнямінфляції.Падінняінфляційноїприбутковостіпереорієнтуєкапіталифінансовихринків увиробничий сектор,підвищитьпривабливість національноїекономіки дляіноземнихкредитнихресурсів, котрізалишаютьсяпоки щодешевшими, ніжвнутрішні.Підвищенню кредитного та,відповідно,інвестиційного рейтингу вціломусприятимеосвоєннякредитнихресурсівміжнароднихфінансовихорганізацій. Однакголовнимджереломінвестиційнихресурсів припадінніобсягівцентралізованих (бюджетних)капіталовкладеньзалишатьсявласніресурсипідприємств -прибуток таамортизація,часткаякоїзбільшуватиметься зарахунокіндексаціїосновнихфондів тапоступовогозменшеннятермінівамортизації.


1.Економічнасутність таформиінвестицій

>Економічна діяльність окремихгосподарчихсуб’єктів й країни вцілому взначнійміріхарактеризуєтьсяоб’ємами та формамиінвестицій. Унайбільш широкомутрактуванніінвестиціїявляють собоювкладаннякапіталу ізметоюодержанняприбутку. При цьомуприрісткапіталу винен бутидостатнім у тому,щобкомпенсуватиінвесторувідмову відвикористаннякоштів наспоживання, вперіодінвестуваннякоштівнагородити його заризик,компенсувативтрати відінфляції вмайбутньому.

>Джерелом приростукапіталу й мотивом длявкладанняінвестиційєотриманий від нихприбуток.Ці двапроцеси -вкладаннякапіталу йотриманняприбутку -можутьвідбуватися врізнійчасовійпослідовності. Припослідовномупроходженніцихпроцесівприбутокотримуєтьсявідразу ж послевкладанняінвестицій вповномуобсязі. Припаралельному їхньогопроходженніотриматиприбуток можнаще доповногозакінченняпроцесуінвестування. Приінтервальномупроходженніцихпроцесівміжперіодомзакінченнявкладанняінвестицій йотриманнямприбутку проходитивизначений момент години,якийзалежить від формінвестування таособливостейконкретнихінвестиційнихпроектів.

>Інвестиціївідіграютьважливу рольрозвитку йефективномуфункціонуванніекономіки. Ащобвизначитицю роль,розглянемо двапоняття -валові йчистіінвестиції.Валовіінвестиціїявляють собоюзагальнийоб’ємінвестованихкоштів ввизначеномуперіоді,направлених нановебудівництво,купівлюзасобіввиробництва й наприрісттоварно-матеріальнихзапасів.Чистіінвестиції -це сумаваловихінвестицій,зменшена на сумуамортизаційнихвідрахувань ввизначеномуперіоді.

>Динамікапоказникачистихінвестиційвідображає характерекономічногорозвитку країни на тому чиіншомуетапі.Якщо сумачистихінвестиційскладаєвід’ємну величину (>тобтоякщооб’ємваловихінвестицій менше ніж сумаамортизаційнихвідрахувань), тоцеозначаєзменшеннявиробничогопотенціалу, якнаслідок -зменшенняоб’ємупродукції, щовипускається (такаситуаціяхарактеризує державу, «котрапроїдаєсвійкапітал»).Якщо сумачистихінвестиційдорівнює нулю (>тобтоякщооб’ємваловихінвестиційдорівнюєсуміамортизаційнихвідрахувань), тоцеозначаєвідсутністьекономічногозростання так якпромисловийпотенціалзалишається при цьомунезмінним (такаситуаціяхарактеризує державу «щотопчеться намісці»). І,якщо сумачистихінвестиційскладаєдодаткову величину (>тобтооб’ємваловихінвестиційперевищує сумуамортизаційнихвідрахувань), тоцеозначає, щоекономіказнаходиться встадіїрозвитку (такаситуаціяхарактеризує державу «ізекономікою, щорозвивається»).Зростанняоб’ємучистихінвестиційвизиваєзростаннядоходів. При цьомутемпизростаннясумидоходівзначноперевищуютьтемпизростанняоб’ємучистихінвестицій.

>Об’ємінвестиційзалежить від:

а)розподіленняотримуваного прибутку наспоживання танакопичення.

Уумовахнизькихдоходівосновна їхньогочастинавикористовується наспоживання.

>Зростаннядоходіввизиваєпідвищення їхньогочастки,направленої нанакопичення, котрієджереломінвестиційнихресурсів. Отже,зростанняпитомої вагинакопиченьє причиноювідповідногозростанняоб’ємуінвестицій йнавпаки.Кривуоб’ємупопиту наінвестиції взалежності відпитомої вагинакопичень вотримуваних доходах показано на Малий. 1

б)значнийвплив наоб’ємінвестиціймаєочікувана норма чистогоприбутку. Цепов’язано із тім, щоприбутокєосновнимзбудникоммотивівінвестицій.Чимвище нормаочікуваного чистогоприбутку, тімвідповідновище якщооб’ємінвестицій йнавпаки.Кривуоб’ємупопиту наінвестиції взалежності відочікуваноїнорми чистогоприбутку показано на Малий. 2

в)такожзначнийвплив наоб’ємінвестиціймає ставкапозичкового відсотку. Праворуч до того, що впроцесіінвестуваннявикористовується нелишевласний, а ізапозиченийкапітал.Якщоочікувана норма чистогоприбуткуперевищує ставкупозичкового відсотку, то, прирештірівнихумовахінвестування якщоефективним. Томузростання ставкипозичкового відсоткувизиваєзниженняоб’ємуінвестицій йнавпаки.Кривуоб’ємупопиту наінвестиції взалежності від ставкиПозичкового відсотку показано на Малий. 3

р)середфакторів, щоздійснюютьзначнийвплив наоб’ємінвестицій,слідзазначитиочікуваний темпінфляції.Чимвищецейпоказник, тім понад якщообезцінюватисьприбуток відінвестицій йвідповідно меншестимулів допідвищеннязростанняоб’ємівінвестицій (>особливу рольцей чинниквідіграє впроцесідовгостроковогоінвестування).Кривуоб’ємупопиту наінвестиції взалежності відтемпівінфляції показано на Малий. 1.1-1.42. Держава яксуб’єктінвестиційноїдіяльності

Держава вринковійекономіціможевиступати як вроліінвестора, то й вролі одного чидекількохучасниківінвестиційноїдіяльності. Держававпливає наінвестиційну діяльність прямо, черездержавний секторекономіки чиопосередковано, через своїінститути:органивиконавчої влади,національний банк, фонддержмайна,іншінебюджетніфонди,антимонопольнийкомітет,органи державногоарбітражу таінші.

>Прямийвплив держави наінвестиційну діяльністьвиражається в формах. Держава якінвесторприймає у собіфункціїфінансування тихийгалузей йвиробництв,продукція якімаєзагальнонаціональний характер й згідно ізіснуючимзаконодавствомможе бутивиготовленалише надержавнихпідприємствах чипідприємствах,приватизація які не якщоздійсненанайближчим годиною. Помірірозвиткуринковихвідносин в Україні йрозширенняпрограмиприватизації,функції держави якінвесторазводяться дофінансування лише тихийгалузей йвиробництв, в які державазалишаєтьсязамовником таспоживачемпродукції.Можескластисявраження, що державапередаєфункціїінвестораіншимсуб’єктам,наприклад прибудівництвісіткиплатнихавтомагістралей,однак якпоказуєдосвід,частинаоб’єктів цогоелементуінфраструктуризавжди якщоналежатидержаві, адоходи від їхніексплуатації будутьпоповнюватидержавний бюджет.

разом із тім вумовахінфраструктури України держава винназберегтифункціїінвестора всоціальній сфері, особливо придержзаказі йфінансуванніпродукціїагропромислового комплексу.Щодопредметіввиробництва, то окремихвипадкахдеякий годину можна їхніінвестувати, особливо тих,продукція якієагрегати,вузли йзапаснічастини, котріспоживаютьсявітчизнянимипідприємствами, депростежується спадвиробництва з - занедостачіцієїпродукції. Умірузниженнядефіциту бюджету й, як правило,активізаціїінвестиційноїдіяльності, державаможеінвестуватикошти врозвитоквиробництв, котріпотрібні привиникненніринковоїкон’юнктури,тобто в цьомуразі держававиступає якрядовийінвестор -вкладаєкошти внадіїотримати вмайбутньомудоходи йвикористовує їхні длярозширеннявиробництва йсоціальногозахисту населення.

Усвітовійпрактиці захистнаціональногоінвестиційногоринку Державоюназиваєтьсяпротекціонізмом.Політикапротекціонізмуздійснюється зарахуноквисокихмитнихстягнень натовари, котріімпортуються,податків наіноземніінвестиції,обмеження чизаборонуввезення окремихтоварів.Дотримуючисьцієї політики, державапідтримуєрозвитокнаціональноговиробництва,експортнаціональнихтоварів,субсидуєнаціональнихінвесторів,перешкоджаєекспортукапіталу йпрагнеотриматиіноземніінвестиції.Грошово-кредитнерегулюванняекономікиздійснюється Державою черезНаціональний банк шляхомрегулюванняпопиту тапропозиції назапозиченікошти.Центральні банкиопосередковановпливають наінвестиційну діяльністьтакож черезрегулюваннянормиобов’язкових чимінімальнихрезервів.Цей методполягає увстановленнікомерційним банкам нормобов’язковихрезервівцентральним банком увиглядівизначеного відсотку відсуми їхньогодепозитів, котрізберігаються на йогорахунках. Призбільшенні нормобов’язковихрезервівзменшуєтьсярозміркредитнихресурсів йнавпаки, при їхньогозниженнікомерційні банкиотримуютьможливістьрозширеннякредитнихоперацій,підвищеннячасткидовгостроковихкредитів,стимулюючи тім самимінвестиційний процес. У Україні ізсерпня 1992 рокуіснує системадовгостроковогокредитуваннябудівництв йоб’єктіввиробничогопризначення, зарахунокцентралізованихрезервівНаціонального банку.Державний кредитнадаєтьсябудівництвам йоб’єктам,перелік якірозробляєтьсяміністерствомекономіки й затверджуєтьсяКабінетом міністрів України.Переліккомерційнихбанків, котріздійснюютьтакекредитування,складаєтьсяМіністерствомфінансів, воно та жскладає із ними догоди й доводити перед тимоб’єми державного кредиту йпланифінансування.

Усібільшийвплив наінвестиційну діяльністьздійснюютьнебюджетніфонди, через котрі державаформуєдодатковіджерелафінансуванняінвестицій.Булостворенодержавнийінноваційний фонд дляфінансування йматеріально -технічноїпідтримкизаходів позабезпеченнюрозвитку тавикористаннюдосягнень науки йтехніки.Кошти цого фондувикористовуються дляфінансуваннягалузевих йміжгалузевихнауково -дослідних йдослідно-конструкторськихробіт,заходів ізосвоєння новихтехнологій,виробництва новихвидівпродукції.Обов’язковівідрахування вДержавнийінноваційний фондпідприємстввстановлені урозмірі 1% відфактичногообсягуреалізаціїпродукції (>робіт,послуг) заминулиймісяць (безподатку надоданувартість).

>Необхіднозазначити, щосумиобов’язковихвідрахуваньпідприємств,організацій таустанов вінноваційний фондвідносяться навитративиробництва,тобто насобівартістьвиготовленоїпродукції,виконанихробіт йнаданихпослуг.


3.Класифікаціяінвестиційнихпроектів

1. Заоб’єктом вложеннихкоштів:

а)реальніінвестиції - под нимирозуміютьвкладаннякоштів вреальніактиви, якматеріальні то йнематеріальні (>інколивкладаннякоштів внематеріальніактивипов’язано ізнауково -технічнимпрогресом йхарактеризуються якінноваційніінвестиції);

б)фінансовіінвестиції - под нимирозуміютьвкладаннякоштів врізніфінансовіінструменти (>активи),серед якінайбільшзначнучастинузаймаєвкладаннякоштів вцінніпапери.

2. За характеромучасті вінвестуванні:

а)пряміінвестиції -даютьможливістьбезпосередньоінвесторубрати доля ввиборіоб’єктуінвестування йвкладаннякоштів.Прямеінвестуваннявикористовують в основномупідготовленіінвестори, котрімаютьдостатньоточнуінформацію прооб’єктінвестування й доброознайомлені ізмеханізмомінвестування;

б)непрямі -інвестуванняздійснюється задопомогоюінвестиційних чифінансовихпосередників. Не усіінвесторимаютьдостатнюкваліфікацію дляефективноговиборуоб’єктівінвестування йзгодомуправління ним. У цьомуразі смердотіпридбаютьцінніпапери,випущеніінвестиційними чиіншимифінансовимипосередниками, апосередникизібравши утакийспосібкоштивибираютьнайбільшефективніоб’єктиінвестування,беруть доля вкерівництві ними, аотриманіприбуткирозподіляютьсередсвоїхклієнтів.

3. Заперіодомінвестування:

а)короткостроковіінвестиції -вкладаннякапіталу на рядків не більше, ніж одинрік (>наприклад,короткостроковідепозитнівклади,придбаннякороткостроковихощаднихсертифікатів таінше);

б)довгостроковіінвестиції -вкладаннякапіталів на рядків більше, ніж одинрік. Упрактицікрупнихінвестиційнихкомпанійдовгостроковіінвестиціїдеталізуються таким чином: до 2 років, від 2 до 3 років, від 3 до 5 років, более ніж 5 років.

4. За формамивласностіінвесторів:

а)приватніінвестиції -вкладаннякоштівгромадянами, атакожпідприємствами недержавних формвласності,перш наколективної;

б)державніінвестиції -вклади, котрівносятьсяцентральними ймісцевими органами влади тауправління зарахуноккоштівбюджетів,внебюджетнихфондів йзапозиченихкоштів, атакождержавнимипідприємствами йустановами зарахуноквласних йзапозиченихкоштів;

в)іноземніінвестиції -вкладанняздійснюєтьсяіноземнимигромадянами,юридичними особами й державами;

р)спільніінвестиції -вкладаннякоштівсуб’єктамиданої країни йіноземнимигромадянами.

5. Зарегіональноюознакою:

а)інвестиції всередині країни -вкладаннякоштів воб’єктиінвестування,розташовані втериторіальнихмежахданої країни;

б)інвестиції за кордоном -вкладаннякоштів воб’єктиінвестування,розташовані поза межами територїданої країни (доцихінвестицій належатитакожпридбаннярізноманітнихфінансовихінструментівінших держав;акційзарубіжнихкомпаній,облігаційінших держав таінше).


4.Правова базаінвестиційноїдіяльності

>Законодавча базавизначаєправовий статусінвесторів -суб'єктівінвестиційноїдіяльності, котріприймаютьрішення провкладанняматеріальних таінтелектуальнихцінностей воб'єктиінвестування.Законодавстводекларує, що усісуб'єктиінвестиційноїдіяльностінезалежно від формвласностімаютьрівні права вздійсненніцієїдіяльності;самостійновизначаютьцілі, напрями,види йоб'ємиінвестицій;можутьсамостійно надоговірнійосновізалучати чи - якіучасниківінвестиційноїдіяльності, до тогочислі шляхоморганізаціїторгів таконкурсів.Інвестормає правоволодіти,користуватися йрозпоряджатисяоб'єктами та результатамиінвестицій,включаючиреінвестиції, йторговіоперації на територї України.

разом із правамиінвесторівзаконодавствовстановлює й їхньогообов'язки. Так,інвестор виненподаватифінансовим органамдекларацію прооб'єми таджерелаздійснюваних нимінвестицій;отримуватинеобхіднідозволи чиузгоджувати свої дії ізвідповіднимидержавними органами йспеціальними службами;отримувативисновкиекспертизиінвестиційнихпроектів вчастинідотриманнятехнологічних,санітарно -гігієнічних,радіаційних,екологічних таархітектурнихвимог;отримуватиліцензії навиконанняспеціальнихвидівробіт, котріпотребуютьатестаціївиконавця.Крім того,суб'єктиінвестиційноїдіяльностіповиннідотримуватисьдержавнихстандартів та норм;подавати увстановленому порядкубухгалтерську йстатистичнузвітність; недопускатинедоброякісноїконкуренції,виконувативимоги антимонопольногорегулювання.

>Прийняття законів таіншихнормативнихактів,регулюючихінвестиційну діяльність,єоднією ізнайбільшважливих умівреалізації державноїінвестиційної політики. Насьогодні правова система Українискладається более ніж із 100 законів таіншихнормативнихактів, котрірегулюютьінвестиційну діяльність.Серед нихпотрібно впершучергузазначити Закон України " Проінвестиційну діяльність ", ДекретКабінету міністрів України " Про режиміноземногоінвестування ", Закон України " Процінніпапери тафондовубіржу ", котріскладають основу правовогорегулюванняінвестиційноїдіяльності.Законодавчіосновицієї політикирегулюютьінвестиційну діяльність в інших формах.

>Регулювання сфер таоб'єктівінвестуваннявизначаютьзагальнівимоги до їхнівибору, атакожформуютьнайбільшпріоритетні напрямиінвестування.Діючимзаконодавствомвизначено, щооб'єктомінвестиційноїдіяльностіможе бути чи - якумайно, до тогочисліосновніфонди таоборотніактиви в всіхгалузях й сферахекономіки,цінніпапери,цільовігрошовівклади,науково -технічнапродукція,інтелектуальні ціності,іншіоб'єктивласності, атакожмайнові права.Ніхто помиляюсяобмежувати праваінвесторів увиборіоб'єктівінвестування завиключеннямвипадків,передбаченихзаконодавством. Так,забороняєтьсяінвестування воб'єкти,використання якісуперечитьвимогамсанітарно -гігієнічних,радіаційних,екологічних таінших нормвстановленихзаконодавством, а й у тих, котріпорушують права йінтересигромадян,юридичнихосіб та держави.Заохочуючиінвестування у сфері йгалузяхекономіки, держава впрограмізалученняіноземногокапіталувизначаєпріоритетніоб'єкти цогоінвестування.Згідно ізцієюпрограмоюпріоритетними сферамиінвестування,є підприємства :

-агропромислового комплексу;

-легкоїпромисловості;

-лісопромислового комплексу;

-машинобудування;

-медичноїпромисловості;

-металургійного комплексу;

-паливно-енергетичного комплексу;

-транспортноїінфраструктури;

- зв'язку;

-хімічної танафтохімічноїпромисловості;

-соціальноїінфраструктури.

>Податковерегулюванняінвестиційноїдіяльностізабезпечуєнаправленняінвестицій впріоритетнісфериекономіки шляхомвстановленняподаткових ставок тапільг. Так,основна ставкаподатку надоходипідприємстввстановлена за 30 я %. На тому годину підприємства таорганізаціїагропромислового комплексу пообслуговуваннюсільськогосподарськоговиробництваобкладаютьсяподатком 11 %,діапазон ставокподатку надохід,якийстановить від 11 до 75 % ,є регулятором потокуінвестицій вокремісферидіяльності.

>Регулюванняінвестиційноїдіяльності шляхомнаданняфінансовоїдопомоги йпроведеннявідповідноїкредитної політикипоки що лишепродекларовано ввідповіднихзаконодавчих актах, але й воно та неотримало широкого практичногозастосування у зв'язку ізважкимфінансовимстановищем в стране. Так, законом " Проінвестиційну діяльність " передбачененаданняфінансовоїдопомоги ввиглядідотацій,субсидій,субвенцій, бюджетнихпозичок нарозвиток окремихрегіонів,галузей,виробництв.Розмірифінансовоїдопомогивизначаютьсякожнийрік впроцесізатвердженняДержавного бюджету. Колистосуєтьсяпроведеннявідповідноїкредитної політики, то можназазначити, щопільговікредитиостаннім годиною булинаправлені нарозвиток,переважно,підприємствагропромислового комплексу.Державнапрограмазаохоченняіноземнихінвестицій в Україніпередбачаєтакожнаданняподаткового кредиту напільговихумовах на тихвидиподатків, котрісплачуються в Перші три роктаіснування підприємства ізіноземнимиінвестиціями,однакцяпільганадається лишепідприємствамагропромислового комплексу йпідприємствам повиробництвутелерадіоапаратури таелектропобутовихприладів

>Регулюванняінвестиційноїдіяльності шляхомпроведеннявідповідноїамортизаційної політики насьогодніотрималопрактичнуреалізацію.Ця політика проводитися шляхомнадання праваздійсненняприскореноїамортизації для окремихгалузейекономіки,елементівосновнихфондів,видівобладнання.Розроблений йзатверджений порядокзастосування нормприскореноїамортизації машин йобладнання под годинуреалізаціїінвестиційнихпроектів ізучастюіноземнихінвесторів. Колистосуєтьсянематеріальнихактивів, тонорми їхньогосписання підприємствавстановлюютьсамостійно наперіод до 10 років. Так якамортизаціяосновнихфондів йнематеріальнихактивіввідноситься насобівартістьпродукції (>товарів,послуг), товикористання нормприскореноїамортизаціїдозволяє, із одного боці,зменшити базуобкладанняподатку надохід, а ізіншого вбільшомуобсязіформуватикоштиамортизаційного фонду, котріпотімможуть бутинаправлені нановеінвестування.

>Регулюванняфінансовихінвестицій навідміну відреальнихмаєдеякіособливості.Правову основу цогорегулюванняскладаютьзакони України " Процінніпапери тафондовубіржу ", " Прогосподарські товариства " , указ президента " Проінвестиційніфонди таінвестиційнікомпанії " таінші.

>Законодавчі таіншінормативніакти, котрідіють вційобласті,визначаютьвидиціннихпаперів, котрівипускаються в Україні, порядок їхньогообертання,вимоги доемітентів,форми йспособиреалізації окремихфінансовихінструментів напервинному тавторинному фондовогоринку, порядок державного контролю завипуском йобігомціннихпаперів йдіяльністюфінансовихпосередників.

>Експертизаінвестиційнихпроектівєоднією ізнайважливішихсторін державногорегулюванняінвестиційноїдіяльності.Згідно іздіючимзаконодавством Українидержавні,міждержавні тарегіональніінвестиційніпроекти йпрограми, котріреалізуються зарахунок бюджетних йпозабюджетнихкоштів,підлягаютьобов'язковійдержавнійекспертизі.Інвестиції зарахунокіншихджерелпідлягаютьдержавнійекспертизі впитанняхвідповідностіекологічним тасанітарно -гігієнічнимвимогам. Увипадкунеобхідностіекспертиза окремихінвестиційнихпроектів тапрограмможевиконуватисьекспертнимикомісіями,утворенимиВерховноюРадою України.Окремівимогинадаються дляекспертизиінвестиційнихпроектів ззалученняміноземнихінвестицій, заякимиінвесторипретендують наотриманнядодатковихподаткових,митних таіншихпільг.Поряд ізприналежністю допріоритетних сферекономікитакіінвестиційніпроектиповиннісприятистворенню новихробочих місць напідприємствах,сприятивпровадженнюперспективнихресурсозберігаючих таекологічнобезпечнихвидівтехнологій,сприятизниженнюенерговитрат наодиницювиробленоїпродукції, бутиконкурентоздатними наміжнародних ринках.

>Забезпеченнязахистуінвестиційздійснюєтьсядержавними органами в інших формах.Перш на, державагарантуєцей захистнезалежно від формвласностіінвестора.Всімінвесторам, до тогочислііноземним,забезпечуєтьсярівноправнийправовий режимінвестиційноїдіяльності,якийвиключаєвикористанняспособівдискримінаційного характеру,направлених назаборону Управліннямінвестиціями, їхнівикористання таліквідацію.Законодавствомпередбаченіумови й порядоквивозу вложеннихцінностей тарезультатівінвестування.Важливоюзаконодавчоюгарантієює ті, щоінвестиції неможуть бутибезкоштовнонаціоналізовані.Ціміроприємстваможуть бутивикористанілише наосновізаконодавчихактів України, ізкомпенсацієюінвестору вповномуобсязі всіхзбитків,пов'язаних ззакінченнямінвестиційноїдіяльності,включаючивтраченувигоду йморальнізбитки. "Іноземніінвесторимають декларація провідшкодуваннязбитків ,включаючивтраченувигоду йморальнізбитки, якіїм було бзавдановнаслідокдій,бездіяльності чиненалежноговиконаннядержавними органами України чи їхньогопосадовими особамипередбаченихзаконодавством обовязківщодоіноземногоінвестора чи підприємства ізіноземнимиінвестиціями,відповідно в Україну... "

>Регулювання умівздійсненняінвестицій за межами державипокладено наНаціональний банк України.Згідно іздіючиминормативними актамивстановленітакіумовинаданняіндивідуальнихліцензій наздійснення резидентамиінвестицій за кордоном:

-резидентиможутьздійснюватиінвестиції за кордонами України шляхомучасті впідприємствах, котрістворюються разом ізіноземнимиюридичними йфізичними особами;придбаннячастки вдіючихіноземнихпідприємствах чипридбання такимпідприємствповністю;створення за кордономпідприємств, котріповністю належатиукраїнськимінвесторам, атакожвідкриття за кордономфіліалів таінших окремихпідрозділів;придбаннянерухомого тарухомогомайна,іншихмайнових прав таінтелектуальноївласності;придбанняакцій,облігацій,іншихціннихпаперівіноземних держав,фірм,банків;

-інвестиції за кордонздійснюються резидентамивиключно зарахуноквласнихкоштів,зарезервованих йвідображених ізцієюметою нарахункахбухгалтерського балансу. Для цогозабороненовикористаннязапозиченихкоштів;

- усівидигрошовихінвестицій за кордон (>незалежно від їхньогосуми)повинніздійснюватисялише вбезготівковійформівиключно черезкореспондентськірахункиуповноваженихбанків у банкахкраїнінвестування;

- усінадходження накористьрезидентів віноземнійвалюті (>прибуток,дивіденди й т. п.)отримані відздійсненняінвестиційноїдіяльності за межами України,підлягаютьзачисленню навалютнірахункирезидентів.Законодавствовизначає порядокобов'язковоїпродажівалютнихнадходжень йвикористаннявалютнихкоштів відздійсненняінвестиційноїдіяльності;


5. Мета таціліінвестиційногоуправління

>Інвестиційний менеджментявляє собою процесуправління всіма аспектамиінвестиційноїдіяльностікомпанії (>фірми).Основноюметоюінвестиційного менеджментуявляється забезпеченнянайбільшефективнихшляхівреалізаціїінвестиційноїкомпанії (>фірми) на окремихетапахїїрозвитку. Упроцесіреалізаціїцієї метиінвестиційний менеджмент напрямів навирішення завдань:

1.Забезпеченнявисокихтемпівекономічногорозвиткукомпанії зарахунокефективноїекономічноїдіяльності.Стратегіярозвитку чи -якоїкомпанії йфірми із моменту їхністворенняявляє собою постійнаекономічнийріст зарахунок збільшенняобсягівдіяльності. Цеекономічнезростанняздійснюється в,першучергу, зарахунокінвестиційноїдіяльності, впроцесіякоїреалізуютьсядовгостроковістратегічніцілікомпанії.Міжефективністюінвестиційноїдіяльності й темпамиекономічногорозвиткукомпаніїіснуєпрямийзв’язок.

2.Забезпечення максимумуприбутків відінвестиційноїдіяльності.Прибутокявляєтьсяосновнимпоказником,якийхарактеризуєрезультати не лишеінвестиційної, а йвсієїгосподарчоїдіяльностікомпанії. Однак дляцілейекономічногорозвиткукомпаніїпотрібен небалансовий, ачистийприбуток,якийзалишається вїїрозпорядженні послесплатиподатків таобов’язковихплатежів. Тому принаявностіальтернативнихрішень внапрямкахінвестуванняпотрібно ізрештирівних уміввибирати тих, котрізабезпечують вкінцевомурезультатінайбільшу суму чистогоприбутку ізрозрахунком навкладенийкапітал.

3.Забезпеченнямінімумуінвестиційнихризиків. Привизначенихнезадовільнихумовахціризикиможутьвизвати втрачу не лишеприбутку й прибутку відінвестицій, а ічастиниінвестованогокапіталу. Тому приприйняттіуправлінськихрішень,пов’язаних ізреалізацією окремихінвестиційнихпроектів,необхіднозначнообмежитиінвестиційніризики йпов’язані із нимифінансовівтрати.

4.Забезпеченняфінансовоїстійкостікомпанії впроцесіздійсненняінвестиційноїдіяльності.Інвестиційна діяльністьпов’язана ізвкладаннямфінансовихресурсів великірозмірах й, як правило, надовгостроковийперіод. Цепризводить дозниженняплатіжоспроможностікомпанії,несвоєчасноговиконанняплатіжнихобов’язків перед партнерами,державним бюджетом,тобтоскладанняпочаткових умів, котріможутьпризвести до банкрутства.Крім того,фінансування окремихінвестиційнихпроектів частоздійснюється зарахунокзалученнязначнихзапозиченихкоштів.Різкепідвищеннячасткизапозиченихкоштів в активахкомпаніїможепризвести дозниженняфінансовоїстійкості вдовгостроковомуперіоді. Томуформуючиджерелаінвестиційнихресурсів,потрібно напередпрогнозувати, якцевідобразиться нафінансовійстійкостікомпанії.

5.Пошукшляхівприскоренняреалізаціїінвестиційнихпрограм.Намічені нареалізаціюінвестиційніпрограмиповинні бутивиконані як можнаскоріше,виходячи ізнаступних причин:перш на,високітемпиреалізаціїкожноїінвестиційноїпрограмисприяютьприскореннюекономічногорозвиткукомпанії вцілому;крім того,чимскорішереалізованаінвестиційнапрограма, тімскорішепочинаєформуватисядодатковийгрошовийпотік увиглядіприбутку відінвестиційних йамортизаційнихвідрахувань;прискоренняреалізаціїінвестиційнихпрограмзменшує рядкивикористаннякредитнихресурсів;швидкареалізаціяінвестиційнихпрограмсприяєзменшеннюінвестиційнихризиків.

>Всіперерахованізадачіінвестиційного менеджментутіснопов’язаніміж собою. Так забезпеченнявисокихтемпіврозвиткукомпаніїможе бутидосягнуто із одного боці зарахунокпідборувисокодоходнихінвестиційнихпроектів, а із іншого - зарахунокреалізаціїінвестиційнихпрограм,передбачених на тому чиіншомуетапіїїрозвитку. Під час перебуваннячергумаксимізаціядоходів відінвестицій, як правило,пов’язана ззначнимпідвищеннямрівняінвестиційнихризиків, аотжеціпоказникиповинні бутиоптимізованіміж собою.Мінімізаціяінвестиційнихризиківвиступаєодночасноважливоюумовою забезпеченняфінансовоїстійкості йплатоспроможностікомпанії впроцесіздійсненняінвестиційноїдіяльності.

Зурахуваннямсистеми завдань, котрі стояти передінвестиційним менеджментом,визначаються йогофункції (>малюнок 5).Основнимифункціямиінвестиційного менеджментуявляється:

1.Дослідженнязовнішньогоінвестиційногосередовища йпрогнозуваннякон’юнктуриінвестиційногоринку. Упроцесіреалізаціїцієїфункціїдосліджуютьсяправовіумовиінвестиційноїдіяльності вцілому йрозрізі окремих формінвестицій;аналізуєтьсякон’юнктураринку йфактори, котріїївизначають;складається прогнозкон’юнктуриінвестиційногоринку врозрізі окремих йогосегментів,пов’язаних іздіяльністюкомпанії.

2.Розробкастратегічнихнапрямківінвестиційноїдіяльностікомпанії. Упроцесіреалізаціїцієїфункції,виходячи ззагальноїстратегіїекономічногорозвиткукомпанії й прогнозукон’юктуриінвестиційногоринку,формується системацілейінвестиційноїдіяльності йосновніїї напрями надовгостроковийперіод.

3.Розробкастратегіїформуванняінвестиційнихресурсівкомпанії. Упроцесіреалізаціїцієїфункціїпрогнозуютьсязагальніпотреби вінвестиційних ресурсах, необходимих дляреалізаціїрозробленоїінвестиційноїстратегії на окремихетапахїїздійснення;визначаєтьсяможливістьформуванняінвестиційнихресурсів зарахуноквласнихджерел (>прибутку,амортизаційнихвідрахувань таінших);виходячи ізситуації нагрошовомуринку (>перш нанорми судного відсотку)визначаєтьсядоцільністьзалученнязапозиченихкоштів. Упроцесіоптимізаціїструктуриджерел,інвестиційнихресурсівзабезпечуєтьсяраціональнеспіввідношеннявласних йзапозиченихресурсів, атакождиверсифікаціязапозиченихджерелінвестування поокремим кредиторам й потокаммайбутніхплатежів ізметоюзапобіганнязниженняфінансовоїстійкості йплатоспроможності вмайбутньомуперіоді.

4.Пошук таоцінкаінвестиційноїпривабливості окремихреальнихпроектів тавідбірнайбільшефективних. Упроцесіреалізаціїцієїфункціївивчаютьсянаявніпропозиції наінвестиційномуринку;відбираються длявивченняінвестиційніпроекти,найбільшвідповідніфінансовійстратегіїкомпанії; проводитися їхніекспертиза; покожномуінвестиційному проектурозраховуєтьсярівеньдохідноcті таіншіпоказникиекономічноїефективності .

5.Оцінкаінвестиційнихякостей окремихфінансовихінструментів йвідбірнайбільшефективних із них. Упроцесіреалізаціїцієїфункціїрозглядаєтьсяпопитцихінструментів наринку;оцінюютьсяокреміпоказники їхніекономічнихякостей;проводятьсярозрахунки їхніреальноїринковоївартості;відбираютьсянайбільшефективні із них. Основу такихфінансовихінструментівскладаютьакції таіншіцінніпапери («фондовіінструменти »).6.Формуванняінвестиційного портфеля й йогооцінка закритеріямидоходності,ризику йліквідності. Напершомуетапіформуванняінвестиційного портфеляоптимізуютьсяпропорціїміжреальними тафінансовимиінвестиціями вцілому; на іншомуетапі - врозрізікожної із формпідбираютьсянайбільшефективні (поспіввідношеннюдохідності йризику)інвестиційніпроекти (>фінансовіінструменти дляінвестування). Натретьомуетапіоцінюєтьсядохідність портфеля.

7.Поточнепланування йоперативнеуправлінняреалізацією окремихінвестиційнихпрограм тапроектів. Упроцесіреалізаціїцієїфункції для забезпечення оперативногоуправліннясформованимінвестиційним портфелемрозробляютьсярізнівидипоточнихпланів,серед якінайбільшважливу рольвідіграютькалендарніпланиреалізації окремихінвестиційнихпроектів табюджетицихпроектів.

8.Організаціямоніторингу окремихінвестиційнихпрограм йпроектів. Упроцесіреалізаціїцієїфункціїформується системапервиннихпоказників,пов’язаних ізреалізацієюкожноїінвестиційноїпрограми й окремихінвестиційнихпроектів;визначаєтьсяперіодичністьзбору йаналізуінформації;виявляються заподійвідхилень віднаміченихстроків,об’ємів,ефективності й т.п. уінвестиційних проектах, котріреалізуються.

9.Підготовкарішень просвоєчаснийвихід знеефектифнихінвестиційнихпроектів (продаж окремихфінансовихінструментів) йреінвестуваннякапіталу.Внаслідокзміникон’юнктуриінвестиційногоринку,фінансового станукомпанії,прорахунків уформуванніінвестиційного портфеля таіншихфакторівфактична чиочікуванаефективність окремихінвестиційнихпроектів (>фінансовихінструментів)може бутинабагато меншерозрахункової. У такомуразіприймаєтьсярішення провихід з такихінвестиційнихпроектів (продаж окремихфінансовихінструментів) йвизначаютьсяформи цоговиходу (>реалізація,акціонування й т.д.).Відповідновідбуваєтьсякорегуванняінвестиційного портфеля шляхомпідборуіншихінвестиційнихпроектів чифінансовихінструментів, взалежності від тогокудиреінвестуєтьсякапітал.


6.Формування йоцінкаінвестиційного портфелякомпанії

>Сучаснаінвестиційна діяльністьбезпосередньопов'язана із «>портфельноютеорією».Вонабазується на бобільшістьінвесторіввибирають длясвоєїінвестиційноїдіяльності більше, ніж одиноб’єкт реального чифінансовогоінвестування,тобтоформуютьвизначенусукупністьоб’єктів.Цілеспрямованийпідбір такихоб’єктівявляє собою процесформуванняінвестиційного портфеля.

>Інвестиційний портфельявляє собоюціленаправленосформованусукупністьоб’єктів реального тафінансовогоінвестування,призначених дляздійсненняінвестиційноїдіяльності всередньостроковомуперіоді згідно ізрозробленоюінвестиційноюстратегієюкомпанії.Головноюметоюформуванняінвестиційного портфелякомпаніїє забезпеченняреалізаціїїїінвестиційноїстратегії шляхомвідборунайбільшефективних йбезпечнихінвестиційнихпроектів тафінансовихінструментів. Зврахуваннямсформульованоїголовної метибудується системаконкретнихцілейформуванняінвестиційного портфелякомпанії. До числаосновнихцілейможуть бутивіднесені:

1.Забезпеченнявисокихтемпівзростаннякапіталу.Реалізаціяцієїцілідозволяє забезпечитиефективну діяльністькомпанії вдовгостроковійперспективі. Так якформуванняінвестиційного портфеляпідпорядкованорозробленійінвестиційнійстратегії йєформоюїїреалізації всередньостроковомуперіоді, тодану мітку можнарозглядати якпріоритетну.

2.Забезпеченнявисокихтемпівзростання прибутку. Так якздійсненняінвестиційноїдіяльностіпотребуємобілізаціїзначнихфінансовихресурсів, до тогочислі йзапозичених, приформуванніінвестиційного портфеляпотрібно забезпечитивключення вньогопроектів ізвисокоюпоточноюдохідністю, котрізабезпечуютьпідтримкупостійноїплатоспроможностікомпанії.Крім тогочастинапоточнихдоходівкомпанії (>фірми)може бутикапіталізована вціляхпідтримкиоптимальноїструктуриінвестиційного портфеля.

3.Забезпеченнямінімізаціїінвестиційнихризиків.Окреміінвестиційніпроекти, особливо, котрізабезпечуютьвисокітемпи зростанню прибутку,можуть матірвисокийрівеньризику,однак у межахінвестиційного портфеля вціломуцейрівень виненмінімізуватися врозрізі окремихнапрямківінвестиційноїдіяльності. Упроцесімінімізаціїзагальногорівняризиків поінвестиційному портфелюосновнуувагутребаприділятимінімізаціїризикувтратикапіталу, апотіммінімізаціївтратикапіталудоходів.Крім того,ризик поінвестиційному портфелю винен бути под контролем.

4.Забезпеченнядостатньоїліквідностіінвестиційного портфеля. Зметоюдосягненняефективногоуправлінняінвестиційним портфелем, забезпеченняможливостейшвидкогореінвестуваннякапіталу в болеевигідніпроективизначеначастинаінвестиційного портфеля виннаноситивисоколіквідний характер.Рівеньліквідностіінвестиційного портфелювизначаєтьсяінвестиційнимкліматом вдержаві,динамікоюкон’юнктуриінвестиційногоринку таспецифікоюінвестиційноїдіяльностікомпанії (>фірми).

>Рісткапіталу йрістдоходівзнаходяться впрямійзалежності відрівняінвестиційнихризиків.Забезпеченнядостатньоїліквідностіможеперешкоджативключенню в портфельвисокодохіднихінвестиційнихпроектів, атакожпроектів, котрізабезпечуютьзначнийприрісткапіталу вдовгостроковомуперіоді.Основніціліформуванняінвестиційного портфеляможуть бутипокладені основоюпоказників, котрірозробляютьсякомпанією. Так, приформуванніінвестиційного портфелякожнакомпаніяможевстановлюватиприйнятні длянеїнормативнізначеннямінімальнихтемпів зростаннюкапіталу;мінімальногорівняпоточноїдохідності; максимальногорівняінвестиційногоризику;мінімальну покапіталоємкостічасткувисоколіквіднихінвестиційнихпроектів.

>Типізаціяінвестиційнихпортфелів за видамипов’язанаперш на ізнапрямком йоб’ємомінвестиційноїдіяльностікомпанії. Портфельреальнихінвестиційпроектівформується, як правило,компаніями йфірмами, котріздійснюютьвиробничу діяльність, для забезпечення свогорозвитку.Вінформується зарахунок реальногоінвестування всіхвидів. Портфельціннихпаперівформується, як правило,інституціональнимиінвесторами -інвестиційними фондами таінвестиційнимикомпаніями,трастовимифірмами й т.п. Портфельрештиоб’єктівінвестуваннядоповнюєінвестиційний портфель окремихкомпаній (>наприклад:валютний портфель;депозитний портфель й т.п.).Сукупнийінвестицій портфелькомпаніїможеформуватися набазілише одного ізперерахованихвидівпортфелів чивключати ряд (>можливо й сув'язь)цихвидів.

>Типізаціяінвестиційнихпортфелів попріоритетнимцілямінвестуванняпов'язанаперш на ізреалізацієюінвестиційноїстратегіїкомпанії. Портфель зростаннюформується в основному зарахунокоб’єктівінвестування, котрізабезпечуютьдосягненнявисокихтемпів зростаннюкапіталу (привисокихрівняхризику). Портфель прибуткуформується в основному зарахунокоб’єктівінвестування, котрізабезпечуютьдосягненнявисокихтемпів зростанню прибутку (>рівеньризикутакожвисокий).Консервативний портфельформується в основному зарахунокоб’єктівінвестування ізсереднім, аінколи ймінімальнимзначеннямрівняризику.

Портфельреальнихінвестиційнихпроектівмає рядособливостей, котрівідрізняють його відіншихінвестиційнихпортфелів.Формування йреалізація портфеляреальнихінвестиційнихпроектівзабезпечуєвисокітемпирозвиткукомпанії,створюєдодатковіробочімісця,формуєвисокийімідж йдержавнупідтримкуінвестиційноїдіяльності.Цей вид портфеляєнайбільшкапіталоємкім,найменшліквідним, болееризиковим взв’язку іздовгимтерміномреалізації, атакожнайбільшважким йпрацемістким вуправлінні.

>Оцінкавартостіактивівфірмипов'язана ізпоняттямризику, щопритаманнийринковійекономіці.Ризик -ценевизначенність водержанні прибуткувзагалі чи водержанні тогорозміру прибутку відінвестицій, наякийрозраховуєінвестор.Інвестормаєпідібратитакий "набір "ціннихпаперів,який бізнижувавризиквтрати прибутку чиодержаннянадто малого прибутку.Ризикдорівнюєвеличинівідхиленняочікуваного прибуткувипадковоїзмінної (>тобтодивіденду) відїїсередньогорівня.Даліздійснюютьсявідповіднірозрахунки, позначка якіполягає узіставленнідивіденду йризику, наоснові чогофірмиформують своїпортфелі зрізнихвидівціннихпаперів, котрі здобулиназвуефективних.Ефективність портфеляозначає, що заданоїструктуриціннихпаперівінвестородержитьочікуванийдохід замінімальногоризику.Підбірціннихпаперівздійснюється таким чином,щобповніше, убільшійсумі булиподаніпапери беззначнихколиваньринковихцін. Нафінансовомуринкуобертається один звидівціннихпаперів,який безризику приноситиінвесторудохід напередвідомогорівня. Такимиціннимипаперамиєдержавніоблігації,дохід поякимфіксований йгарантований доходами державного бюджету. Уданомувипадкуінвесторєзахищеним відризику,вінзаздалегідьзнає, щоодержить тієї відсотокрічних,якийзазначений воблігації.

>Ризикможе бутисистематичний йнесистематичний.Систематичнийризикціннихпаперівєчастиноюзагальногоризику,якийзалежить відзагального стануекономіки.Вінвиникає для всіхучасниківгосподарськогопроцесу,тобто для всіхфірм, йзумовленийдинамікоюінвестицій, оборотомзовнішньоїторгівлі,змінамиподаткової політики таіншихфакторів, що незалежать відфірми.Вінспричиненийфункціонуваннямекономічноїсистеми йвпливає нанеї.Від цогоризикунеможливопозбавитися шляхомдиверсифікаціїціннихпаперів,тобтопідбору оптимального портфеля.

>Несистематичнийризикціннихпаперівєризиком дляданогоінвестора. Тому його можнаподолати шляхомправильної політики вгалузіінвестицій уцінніпапери.Формування "ефективного портфеля "ціннихпаперівзнизитьризик,оскільки,якщо одна часткаціннихпаперів непринесе прибутку, тоінший видзабезпечитьвисокий дохід й т. буд.Диверсифікаціяціннихпаперівдаєзмогузнизитиневизначеність водержанні прибутку.

У.Шартрозробивтеоріюринкукапіталів, чи "цінову модельринкукапіталів ".Згідно ізцієютеорією,співвідношенняміжризиком й доходомформується накожнуакцію.Основнаідеяполягає до того, щоамплітудаколиваньвисотидоходів націнніпаперивизначаєризик.Якщоспостерігаєтьсянеістотнеколиванняочікуванихдоходівпевнихакцій, тоінвестування у якихєнеризикованим. І,навпаки,цінніпапери із доходами, котрізначновідхиляються відочікуваногорівняєризикованими.

У основустратегічногофінансовогоуправліннямає бутипокладеноуправліннянесистематичнимризиком йретельневивченнясистематичногоризику.Індивідуальнийризикпевнихактивів (>тобтоінвестицій уцінніпапери)може бутискорочений шляхомдиверсифікації.Можливістьзгладитинесистематичнийризик чиуникнути йогорозглядається яксвоєріднакомпенсація завимушенийсистематичнийризик. якпоказуєграфік намалюнку 8,специфічний

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація