Реферати українською » Финансовые науки » Фінансовий аналіз підприємства


Реферат Фінансовий аналіз підприємства

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Федеральне агентство за освітою РФ

Державне загальноосвітній установа вищого професійної освіти

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра менеджменту

КУРСОВАЯ РОБОТА

з дисципліни «Фінансовий менеджмент»

на задану тему

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВА

Виконали

Студентки грн. 3220

К.Д.Безшлях

М.Т.Валиуллина

Н.И.Кляйн

Е.А.Козлова

Перевірив викладач

Т.Р.Рахимов

Томськ 2008
СОДЕРЖАНИЕ

 

АНАЛІЗ ФИНАСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ.. 3

БАЛАНС.. 3

ОТЧЕТ Про ПРИБЫЛЯХ І УБЫТКАХ.. 5

ОТЧЕТ Про ДВИЖЕНИИ ГРОШОВИХ ЗАСОБІВ.. 7

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ОТЧЕТНОСТИ.. 9

БАЛАНС.. 9

ОТЧЕТ Про ПРИБЫЯЛХ І УБЫТКАХ.. 13

ВЕРТИКАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФИАНСОВАЙ ОТЧЕТНОСТИ.. 15

БАЛАНС.. 15

ОТЧЕТ Про ПРИБЫЛЯХ І УБЫТКАХ.. 18

ОТЧЕТ Про ДВИЖЕНИИ ГРОШОВИХ ЗАСОБІВ.. 20

АНАЛІЗ ДЕБИТОРСКОЙ І КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.. 22

АНАЛІЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦІЇ.. 23

КОЭФФИЦИЕНТНЫЙ АНАЛІЗ. 25

ОПЕРАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ. 25

АНАЛІЗ ОПЕРЕЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК.. 27

АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ.. 29

АНАЛІЗ ЛИКВИДНОСТИ.. 32

АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ.. 34

АНАЛІЗ СТРУТУРЫ КАПІТАЛУ.. 36

АНАЛІЗ ОБСЛУГОВУВАННЯ БОРГУ.. 37

АНАЛІЗ РИНКОВИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.. 39

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ.. 42

ВИСНОВКИ... 44


АНАЛІЗ ФИНАСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

БАЛАНС

АКТИВ

На початок звітного року

У найгіршому разі звітного року

I. Внеоборотные активи

Нематеріальні активи

2 744

928

втом числі: виняткові права на патенти, програми, товарні знаки (знаки обслуговування), інші аналогічні з переліченими правничий та активи 2 744 928

Основні кошти

5 109 548

4 929 400

будинку, машини та устаткування 5 109 548 4 929 400

Довгострокові Фінансові вкладення

216 573

170 998

зокрема: інвестиції в дочірні суспільства 44 218 33 218
інвестиції в залежні суспільства 33 639 33 615
інвестиції до інших організації 1 140 1 305
позики, надані організаціям терміном більш 12 місяців 1 082
інші довгострокові фінансові вкладення 136 494 102 860

Разом у розділі I

5 328 865

5 101 326

На балансі підприємства значаться нематеріальні активи у складі виняткових прав на патенти, програми, товарні знаки й інші аналогічні цінності, й захопити основні кошти, представлені будинками, автомобілями і устаткуванням. На балансі значаться довгострокові фінансові вкладення вигляді інвестицій у дочірні і залежні суспільства, що свідчить про розгалуженості організаційної структури компанії.

АКТИВ

На початок звітного року

У найгіршому разі звітного року

II. Оборотні активи

Запаси

1 926 425

1 940 045

зокрема: сировину, матеріали та інші аналогічні цінності 1 342 872 1 133 939
витрати в незавершеному виробництві (витратах звернення) 207 797 274 105
готову продукцію і товари для перепродажу 357 518 477 206
товари відвантажені 6 651 18 167
витрати майбутніх періодів 11 587 36 628

Податок на додану вартість по придбаним цінностям

106 578

95 495

Дебіторська заборгованість (платежі через яку очікують протягом 12 місяців після звітної дати)

1 041 693

1 007 966

зокрема: покупці, й замовники 829 634 661 782
заборгованість дочірніх і залежних товариств 6 16 136
аванси видані 182 657 78 538
інші дебітори 29 396 251 510

Короткострокові фінансові вкладення

94 169

14 470

зокрема:
позики, надані організаціям терміном менш 12 місяців

54 626 4410
інші короткострокові фінансові вкладення 39 543 10 060

Кошти

103 745

9 677

зокрема: каса 83 180
розрахункові рахунки 102 199 3 998
валютні рахунки 295 5 113
інші кошти 1 168 386

Разом у розділі II

3 272 610

3 067 653

Компанія має досить високі запаси сировини й матеріалів. Є також незавершене виробництво, що свідчить про тривалому виробничому циклее виробництво, з стасы сировини й матеріалів.

У компанії велика сума дебіторську заборгованість, переважно що це стосується покупців і замовників. Порівнюючи з сумою виручки у період (3 930 596 крб.) вона становить близько п'ята частина надходжень від продажу.

Є короткострокові фінансові вкладення вигляді позик, наданих інших організацій терміном до 12 місяців, та інші вкладень. Власних акцій, викуплених акціонери, немає.

ПАССИВ

 

На початок звітного року

У найгіршому разі звітного року

III. Капітал і резерви

Статутний капітал

324 039

324 039

Добавочный капітал

2 696 464

2 686 502

Резервний капітал

48 605

48 605

резерви, освічені відповідно до установчими документами 48 605 48 605

Нераспределенная прибуток минулих років

3 342 806

3 336 566

Нераспределенная прибуток звітного року

0

479 080

Разом у розділі III

6 411 914

6 874 792

Власний капітал кампанії відрізняється досить невеликим статутним капіталом. Проте, сума додаткового капіталу велика, що піти може говорити, що ця компанія є досить тривалий час, і його майно регулярно переоценивалось у бік зростання вартості. У компанії є більшу суму нерозподіленого прибутку минулих років. Її наявність може говорити, що це підприємство нагромаджує кошти за проведення будь-яких великих інвестиційних програм.

ПАССИВ

 

На початок звітного року

У найгіршому разі звітного року

IV. Довгострокові зобов'язання

 

 

Позики і кредити

248 354

248 354

зокрема: кредити банків, підлягають погашення більш як через 12 місяців після звітної дати 248 354 248 354

Відкладене податкові зобов'язання

222 967

157 364

Разом у розділі IV

471 321

405 718

V. Короткострокові пасиви

 

 

Позики і кредити

762 675

355 189

зокрема: кредити банків, підлягають погашення протягом 12 місяців після звітної дати 762 675 355 189

Кредиторська заборгованість

950 005

528 970

зокрема: постачальники і підрядчики 414 846 118 131
векселі до сплати 16 000 16 000
заборгованість перед дочірніми і залежними товариствами 683
заборгованість з праці перед персоналом 63 821 51 330
заборгованість із соціального страхуванню і забезпечення 8616 20 663
заборгованість із податків і зборів 247 216 179 248
аванси отримані 29 042 38 142
інші кредитори 170 464 104 773

Заборгованість учасникам (засновникам) із виплати доходів

5 560

4310

Разом у розділі V

1 718 240

888 469

На балансі також значаться довгострокові зобов'язання як довгострокових кредитів банків, і навіть відкладених податкових зобов'язань. Також є більшу суму кредиторську заборгованість, переважно представленої кредитами банків, заборгованістю перед постачальниками, до бюджету із податків і зборів.

Кошти за проведення каких-дых років. Її наявність може говорити, що компаниолжности невелика.

ОТЧЕТ Про ПРИБЫЛЯХ І УБЫТКАХ

Найменування показника

За звітний період

За аналогічний період минулого року її

I. Доходи й витрати на звичайним видам діяльності

Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів) 3 930 596 3 036 802
Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг -1 655 807 -1 418 099
Валова прибуток 2 274 789 1 618 703
Комерційні витрати -65 377 -167 023
Управлінські витрати -923 435 -742 452
Прибуток (збиток) від продажу (рядки 010-020-030-040) 1 285 977 709 228

II. Операційні доходи і

Відсотки для отримання 2 825 2 238
Відсотки до сплати -115 822 -125 294
Доходи від участі у інших організаціях 683 19
Інші операційні доходи 449 757 15 341
Інші операційні витрати -889 714 -192 116

III. Внереализационные доходи і

Інші позареалізаційні доходи 249 881 65 454
Інші позареалізаційні витрати -348 303 -258 511
Прибуток (збиток) до оподаткування (рядки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 -100 + 120- 130) 635 284 216 359
Податок з прибутку й інші аналогічні обов'язкових платежів -156 204 -143 521
Прибуток (збиток) від звичної діяльності 479 080 72 838

IV. Надзвичайні доходи і

Надзвичайні доходи
Надзвичайні витрати

Торішній чистий прибуток (нерозподілена прибуток (збиток) звітний період)

479 080

72 838

Найменування показника

За звітний період

За аналогічний період минулого року її

Справочно Дивіденди, що припадають однією акцію <*> по привілейованим

0,00200 0,00200
зі звичайних 0,01905 0,00233
Пропоновані наступного звітному року суми дивідендів, що припадають однією акцію <*>: по привілейованим 0,00200 0,00200
зі звичайних 0 0

Виручка від повністю покриє всі видатки виробництво та реалізацію продукції. У цьому є також операційні доходи, представлені відсотками для отримання, прибутки від участі у інших організаціях й інші доходи. Операційні доходи складаються з відсотків за кредити і позикам та інші витрат. Є також позареалізаційні доходи і. Підприємство працює із прибутком і виплачує дивідендні доходи своїм акціонерам.


ОТЧЕТ Про ДВИЖЕНИИ ГРОШОВИХ ЗАСОБІВ

Найменування показника

Сума

з її:

за поточною діяльності

по инвестиц. діяльності

по финанс. діяльності

1. Залишок коштів початку року

103 519

 

 

 

2. Надійшло коштів - всього

7 217 749

6 822 063

25 920

369 766

прибуток від продажу товарів, продукції, робіт та
Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація