Реферати українською » Финансовые науки » Фінансові механізми управління формуванням та використанням прибутку будівельної організації


Реферат Фінансові механізми управління формуванням та використанням прибутку будівельної організації

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>ОГЛАВЛЕНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТИ ПРИБУТКУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

1.1 Поняття, значення прибутку на діяльності організації

1.2 Порядок формування «Звіту прибутки і збитках»

ГЛАВА 2. АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ НАПРИМЕРЕ ТОВ «Будівельник»

2.1 Коротка характеристика компанії

2.2 Аналіз формування прибутку

2.3 Факторний аналіз формування чистий прибуток

2.4 Аналіз рентабельності будівельного підприємства

ГЛАВА 3. ШЛЯХУ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОКИСПЛЬЗУЕМОЙ ЛІТЕРАТУРИ

 


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

У разі ринкових відносин підприємство слід прагнути для отримання максимального прибутку, тобто до такого її обсягу, який допоміг би підприємству як міцно утримувати позиції збуту над ринком своєї продукції, а й забезпечувати динамічний розвиток його виробництва, у умовах конкуренції. Актуальність цієї теми підкреслюється тим, що впродовж останніх роки попит нерухомість досить знизився, будівельні підприємства продовжують працювати, малорентабельне з низькою прибутком.

Будівельні підприємства зацікавлені у максимізації доходу за скорочення витрат, зниженні собівартості будівництва, тому що від цього, у більшою мірою залежить їх фінансова стійкість і становище над ринком житла, саме тому управління прибутком має важливого значення нічого для будь-якого підприємства. Умови господарювання змінилися в такий спосіб, що будівельні підприємства змушені вирішувати як завдання фінансування своєї діяльності, а й стратегічного планування і прогнозування реалізації побудованих об'єктів, маркетингової діяльності тощо. У зв'язку з цим роль ефективного аналізу фінансово-господарську діяльність у роботі підприємств невпинно зростає, тому забезпечення функціонування організацій вимагає економічно грамотного керування їхньою діяльністю, яке багато чому визначається умінням її аналізувати.

Значний внесок у розробку цієї теми внесли КриловЭ.И, Ковальов В.В., Степанов І.С.,ЧистовЛ.М. та інших.

Використання розроблених заходів зниження витрат й оптимізації прибутку дозволить підприємству збільшити ефективність прийнятих рішень, цим поліпшивши його економічну ситуацію.

Метою роботи є підставою розробка заходів із управлінню формуванням та використанням прибутку підприємства. Досягнення даної мети знадобилося вирішити такі:

- розкрити суть і стала значення прибутку на діяльності організації;

 - розглянути порядок формування звіту прибутки і збитках;

- проаналізувати фінансових результатів діяльності будівельної організації;

- зробити узагальнення й оприлюднять висновки під час отриманого аналізу; - розробити методи підвищення прибутку організації. Предмет досліджень дослідження є

Об'єкт ж дослідження – будівельна компанія ТОВ «Будівельник».


ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТИ ПРИБУТКУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

1.1 Поняття, значення прибутку на діяльності організації

 

У разі економіки ринкового типу основа економічного розвитку будівельної організації — прибуток, що виступає показником ефективності роботи організації, джерелом життєдіяльності організацій. Зростання прибутку створює фінансову основу задля забезпечення виробничої діяльності організації власними фінансових ресурсів, здійснення розширеного відтворення й задоволення соціальних і матеріальних потреб трудових колективів. У зміна її суми виявляються усі сторони діяльності організації:

1) зниження чи збільшення обсягів виробництва і продажів товарів, продукції, робіт, послуг;

2) ефективне чи неефективне використання ресурсів (матеріальних, трудових, основних фондів та інших.), якими володіє організація;

3) цінову політику на ринки збуту для боротьби з конкурентами;

4) ефективність фінансових операцій (з грошима, цінними паперами);

5) ефективність операцій із майном;

6) ефективність участі у діяльності інші організації;

7) ефективність управління дебіторської заборгованістю;

8) наявність або відсутність збитків від безгосподарності (штрафи, пені, неустойки порушення умов договорів із контрагентами, відшкодування збитків, заподіяних іншими організаціями, тощо.). [11, 245]

Отже, показники прибутку стають найважливішими оцінки виробничу краще й фінансової складової діяльності підприємства. Вони характеризують ступінь його ділову активність і фінансового добробуту. Класифікація прибутку представлена на рис. 1.1.


>Рис. 1.1. Класифікація прибутку

Відповідно до Положенням по бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організації» (>ПБУ 4/99), затвердженого наказом Мінфіну РФ від 6 липня 1999 р. №>43н, і навіть уточненнями 2003 р., введена бухгалтерська звітність організацій, підприємств, зокрема і форма №2 «Звіт прибутки і збитках». У цьому формі представлені різні види прибутку, використовувані нині:

· валова прибуток;

· прибуток за продажів;

· бухгалтерська прибуток (прибуток до оподаткування);

· чистий прибуток.

Валова прибуток з економічного змісту близька до показникамаржинального доходу. Вона розраховується як відмінність між виручкою від продажу товарів, продукції, робіт, послуг і собівартістю проданих товарів, продукції, робіт, послуг.

Прибуток від продажу – це фінансовий результат основної діяльності організації. Це можна розрахувати двома шляхами:

1) прибуток за продажів = прибуток від продажів – собівартість проданих товарів, продукції, послуг та виконання робіт – комерційні витрати – управлінські витрати;

2) прибуток за продажів = валова прибуток – комерційні витрати – управлінські витрати.

Бухгалтерська прибуток (прибуток до оподаткування) – це зведений фінансовий результат на всі види діяльності організації. Це розраховується так: бухгалтерська прибуток = = прибуток за продажів + відсотки для отримання – відсотки до сплати + прибутки від участі у інших організаціях + інші доходи – інші витрати.

Торішній чистий прибуток (ПП) – це частина бухгалтерської прибутку (>БП), залишається у розпорядженні організації після нарахування поточного прибуток (ТНС), ні з урахуванням відкладених податкових активів (ВОНА) і відкладених податкових зобов'язань (>ОНО). Торішній чистий прибуток визначається за такою формулою:

ПП =БП + ВОНА –ОНО –ТПН (1)

Залежно від етапу інвестиційного процесу розрізняють кошторисну, планову і фактичну прибуток.

Під кошторисної прибутком розуміється прибуток, певна у процесі розробки проектно-кошторисної документації.

Кошторисна прибуток - сума коштів, необхідні покриття окремих (загальних) витрат будівельно-монтажних організацій в розвитку виробництва, соціальної сфери, і матеріальне стимулювання.

У її зведенні кошторисна прибуток має специфічне назва - планові накопичення. Планові накопичення визначаються нормативним методом у відсотках від прийнятої бази обчислення. За базу для нині застосовують фактичну величину коштів у оплату праці робітників-будівельників, і навіть робочих, обслуговуючих будівельні машини та механізми, чи кошторисну собівартість будівельно-монтажні роботи.Сметний рівень прибутку визначається розмірі 50% засоби на оплату праці, або 12% від собівартості будівельно-монтажні роботи, тобто. забезпечуєстроительно-монтажним організаціям можливість мати мінімальний розмір коштів, необхідні їх успішного функціонування, які йдуть для сплати прибуток, здійснення розвитку, стимулювання праці працівників та інші мети.

У разі розвитку ринкових взаємин у залежності рівня розвитку нормативи з визначення планових накопичень можуть періодично змінюватися.

Планова прибуток є прогноз прибутку будівельної організації,составляемий розробки бізнес-плану. Планова прибуток за виконання будівельно-монтажні роботи складається з таких складових: суми планових накопичень, передбачених у кошторисі, та планової економії витрат від зниження собівартості будівельно-монтажні роботи, планованої з урахуванням ефекту від розроблених організаційно-технічних заходів. Визначення розміру планової прибутку (Ппл) від виконання (здачі) робіт проводиться у разі наступним формулам:

Ппл =ПН + Еге + До, (2)

деПН – планові накопичення (кошторисна прибуток);

Еге – планова від зниження собівартості робіт у період будівництва об'єкта;

До – компенсації, одержані від замовника;

Ппл = (З>смр + До) – ССпл,                                                                           (3)

де З>смр – кошторисна вартість робіт;

ССпл – кошторисна собівартість робіт.

Планова прибуток обіцяє визначатися як у окремих об'єктах і виконуваних роботам, і у цілому в будівельно-монтажної організації.

Планова прибуток у цілому в організації розраховується як сума прибуток від здачі робіт замовникам, виконаних самотужки, і південь від реалізації послуг підсобних виробництв та допоміжних господарств.

Фактична прибуток (>Пф) здаватися виконаних робіт замовникам окреслюється різницю між виручкою від своїх реалізації без податку додану вартість будівництва і витратами їх виробництво і реалізацію (фактична собівартість будівельно-монтажні роботи) за такою формулою:

Пф = Дц – ПДВ – ССф,                                                                   (4)

де Дц – договірна ціна;

ПДВ – податку додану вартість;

ССф – фактична собівартість виконаних робіт.

Більшість підприємств основне джерело прибутку пов'язані з його виробничою і підприємницькою діяльністю. Ефективність її використання залежить від знання кон'юнктури ринку нафтопродуктів та вміння адаптувати розвиток виробництва до мінливою кон'юнктурі. Величина прибутку залежить від правильності вибору виробничого профілю підприємства з випуску продукції (вибір продуктів, які мають стабільним чи високим попитом); від створення конкурентоспроможних умов продажу своїх товарів хороших і надання послуг (ціна, терміни поставки, обслуговування покупців, післяпродажне обслуговування тощо.); від обсягу виробництва (що більше обсяги виробництва, то більше вписувалося маса прибутку); від зниження витрат виробництва.

Крім виробничої і підприємницької діяльності джерелом освіти прибутку підприємства може бути його монопольне становище з випуску тій чи іншій продукції або унікальності продукту. Цей джерело підтримується з допомогою постійного вдосконалювання технології, відновлення своєї продукції, забезпечення її конкурентоспроможності. [17. 352]

На зміна прибутку впливають дві групи чинників: зовнішні та внутрішні. До зовнішніх чинникам ставляться природні умови; транспортні умови; соціально-економічні умови; рівень розвитку зовнішньоекономічних зв'язків; ціни на всі виробничі ресурси, і ін.

>Внутренними чинниками зміни прибутку може бути основні чинники (обсяг продажу, собівартість продукції, структура продукції і на витрат, ціна продукції); неосновні чинники, пов'язані з порушенням господарської дисципліни (неправильне встановлення цін, порушення умов праці та якості продукції, які ведуть штрафів й фактично економічним санкціям та інших.).

При виборі шляхів збільшення прибутку орієнтуються здебільшого внутрішні чинники, що впливають величину прибутку. Збільшення прибутку підприємства можна досягнути з допомогою:

-збільшення випуску продукції;

-поліпшення якості продукції;

-продажу зайвого устаткування й іншого майна чи здачі їх у оренду;

-зниження собівартості продукції з допомогою раціональнішого використання матеріальних ресурсів, виробничих потужностей та площ, робочої сили й робочого дня;

-диверсифікації виробництва;

-розширення ринку продажу та т.д.

Розподіл прибутку

Принцип розподілу прибутків будівельної організації можна так:

– прибуток, отримувана організацією внаслідок фінансово-господарську діяльність, розподіляється держави і організацією;

– прибуток державі вступає у відповідні скарбниці податків і зборів. Склад і податків, порядок їх обчислення і внесків до бюджету встановлюються законодавчо;

– прибуток, залишається, у розпорядженні організації після оподаткування, називається чистим прибутком, й її першу чергу направляють на інвестицію, на приріст основного і обігового капіталу, на покриття збитків минулих років і відрахувань до резервний капітал, і навіть на виплату дивідендів, прибутків і витрат соціального характеру.

>Укрупненно принципу розподілу прибутку можна як схеми.

 У разі розвитку ринкових відносин держава встановлює будь-яких нормативів розподілу прибутків, та за порядок надання податкових пільг стимулює напрям прибутку на капітальні вкладення виробничого і невиробничого характеру, на благодійницькі цілі, фінансування природоохоронних заходів, витрат за змісту об'єктів та шкільних установ соціальної сфери, і ін.

Розподіл чистий прибуток — один напрямвнутрифирменного планування. У першому етапі відповідно до законодавством РФ і установчими документами устроїтельная організація, якщо передбачено статутом організації, формує резервний фонд, завдяки якому покриваються збитки та інші непередбачені витрати, виплачуються дивіденди за браку прибутку, а при ліквідації організації погашається кредиторської заборгованості.

Після відрахування чистий прибуток в резервний фонд будівельна організація (власників майна чи зборів акціонерів) незалежно від організаційно-правовою форми формує фонди споживання та накопичення грошових.

за рахунок коштів фонду накопичення здійснюються ці витрати, як:

– будівництво об'єктів виробничого призначення, реконструкція, технічне переозброєння основних та підсобних виробництв;

– модернізацію устаткування, придбання будівельних машин, устаткування, транспортних засобів та інших засобів виробництва;

– освоєння нової техніки і технологій виробництва будівельно-монтажні роботи;

– видатки науково-дослідні, проектні, конструкторські і технологічні роботи;

– будівництво житла та соціально-культурної сфери;

– здійснення капітальних природоохоронних заходів;

– розвитокподсобно-вспомогательного господарства;

– погашення довгострокових позичок банків та відсотків за ними;

– внесок у ролі вкладів засновників статутний капітал інших підприємств;

– відрахування на вертикально інтегровані компанії, до складу яких входить організація;

– придбання цінних паперів інших підприємств і скоротити витрати, пов'язані з випуском і поширенням цінних паперів;

– інші витрати, пов'язані з допомогою прибутку в розвитку.

Кошти Фонду споживання витрачаються різні соціально спрямовані виплати. Зокрема, до таких видатках ставляться:

– Витрати матеріальне заохочення, преміювання, одноразова допомога працівникам організації;

– Витрати безплатне харчування, компенсацію вартості харчування, лікування,культурно-оздоровительние заходи до працівників і членів їхнім родинам;

– Витрати навчання, допомогу навчальних закладів, утримання об'єктів комунального харчування, охорони здоров'я, культури, відпочинку і спорту;

– Витрати зміст що є на балансі будівельник іншої організації закладів охорони здоров'я, народної освіти, культури та спорту, дитячих таких закладів;

– відрахування утримання апарату управління об'єднань, асоціацій, концернів та інших вищих органів управління;

– відшкодування витрат понад встановлених доз при напрямі працівників до виконання монтажних, налагоджувальних і щодо будівельних робіт, за рухомий і роз'їзний характер своєї діяльності, за виробництво робіт вахтовим методом;

– відшкодування відрядних витрат понад встановлених доз;

– страхування працівників організації (крім обов'язкового соціального і соціального страхування);

– робимо інші соціальні витрати.

Для оцінки результативності і економічній доцільності діяльності підприємства недостатньо лише визначити абсолютні показники. Більше об'єктивної картини можна з допомогою показників рентабельності. Показники рентабельності є відносними характеристиками фінансових результатів та ефективності діяльності підприємства.

Показники рентабельності використовують із порівняльної оцінки ефективності роботи окремих підприємств і галузей, що випускають різні об'єми та види продукції. Ці показники характеризують отриманий прибуток стосовно витраченим виробничим ресурсів. Найчастіше використовуються такі показники, як рентабельність продукції і на рентабельність виробництва.

Рентабельність продукції (норма прибутку) – цей показник загального обсягу прибутку до недоліків виробництва та реалізації продукції (відносна величина прибутку, що припадає на 1 крб. поточних витрат):

де Ц - ціна одиниці виробленої продукції; З - собівартість одиниці виробленої продукції.

Рентабельність виробництва (загальна) показує ставлення загального обсягу прибутку до середньорічний вартості основних та нормувальних оборотних засобів (величину прибутку на розрахунку 1 крб. виробничих фондів):

де П – сума прибутку; ОСпорівн - середньорічна вартість основних засобів;ОбСпорівн – середні протягом року залишки оборотних засобів.

Це характеризує ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства, відбиваючи при який величині використаного капіталу отримана дана маса прибутку.

З допомогою рентабельності продукції оцінюють ефективність виробництва окремих видів виробів, а рентабельність виробництва, чи загальна, балансова рентабельність, служить показником ефективності роботи підприємства (галузі)

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація