Реферати українською » Финансовые науки » Облік власного капіталу організації


Реферат Облік власного капіталу організації

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>1.Введение

Існування та людський розвиток вимагає матеріального виробництва, бо тільки у виробництві створюється майно, необхідне здійснення діяльності громадських організацій і задоволення потреб членів товариства. Отримана внаслідок виробництва продукція розподіляється, відбувається її міна й споживання. Для відображення господарських процесів та його результатів потрібно облік.

Щоб зібрати інформацію про господарських процесах, необхідно стеження чиненими операціями, фактами і що відбуваються явищами, з яких складається господарську діяльність.

Отримані відомості вимагають виміру, реєстрації, угруповання і узагальнення окремих явищ і фактів господарську діяльність. Відбиваючи процеси виробництва та звернення, облік як дає кількісну характеристику господарських процесів, а й розкриває якісну бік врахованих явищ.

Правильний і своєчасний облік нерозривно пов'язані з управлінням господарської діяльністю окремих організацій корисною і всім народним господарством. Господарський облік включає у собі оперативний (оперативно-технічний), статистичний, податковий і бухгалтерський облік. Інформація, отримана у системі бухгалтерського обліку, дає можливість приймати обгрунтовані управлінські рішення на цілях успішної роботи господарюючого суб'єкту. Для задоволення різноманітних інформаційними потребами зазвичай створюють управлінську інформаційну систему. Бухгалтерський облік- це центр управлінської інформаційної системи. Він дає управлінському персоналу, і навіть зовнішнім користувачам повної картини господарському житті організації.Учетние дані забезпечують інформаційну базу для реалізації трьох функцій: планування, контролю, оцінки.

>2.Основи та принципи фінансового обліку до

 

2.1 Основи фінансового обліку

 

Фінансовий облік є частиною системи бухгалтерського обліку. Він є збір зведені дані на рахунках бухгалтерського обліку, необхідні складання фінансової звітності і виявлення фінансових результатів діяльності організації заотчетний період. Фінансовий облік охоплюєучетную інформацію, яка лише використовується всередині організації керівництвом, а й повідомляється зовнішнім користувачам.

Основне завдання фінансового обліку є надання інформації для зовнішніх користувачів. До них належать фактичні й потенційні інвестори, кредитори, постачальники і клієнти, урядових установ, представники громадськості, або ті, хто є від імені користувачів.

Дані фінансового обліку уявити не можуть комерційної таємниці. Основні засади обліку, закладені у міжнародні стандарти фінансової звітності (>МСФО), ставляться до фінансовогоучету. Ведення фінансового обліку та уявлення форм фінансової звітності обов'язковий всім організацій. За підсумками відомостей фінансової звітності широке коло користувачів має можливість проводити з порівняльного аналізу діяльності різних організацій. Тому ведення фінансового обліку та формування фінансової звітності в усіх країнах регламентуються законодавчо чи у вигляді закріплених практикою загальновизнаних принципів, і стандартів. Для регулювання обліку встановлюються єдині принципи осередку, оцінки майна, форми фінансової звітності. Регламентація обліку дозволяє збирати і дозволяють опрацьовувати дані, застосовуючи єдину термінологію і методологію, контролювати і зіставляти ці дані.

Формування інформації, задовольняє потреби зацікавлених користувачів, забезпечує керівництво організації. Воно несе відповідальність за цю інформації і надання її користувачам.

Для задоволення загальних потреб користувачів у цих фінансового обліку формується інформацію про фінансове становище організації, фінансові результати її роботи і змін у її фінансове становище.

Фінансове становище організації визначається наявними у її розпорядженні активами, структурою зобов'язань та капіталу, і навіть її здатністю адаптуватися до змін у середовищі функціонування.

2.2 Принципи фінансового (бухгалтерського) обліку

Що стосується фінансовому (бухгалтерського)учету, із єдиною метою підкреслити відмінність між базовими основними принципами, прийнято висловлюватись у термінах «припущення» і «вимоги», вважаючи «припущення» базовим принципом, який передбачає певні умови, створювані організацією під час постановки фінансового (бухгалтерського) обліку, котрі мають змінюватися, а «вимоги» - основним принципом, що означає дотримання прийнятих правил організації та ведення бухгалтерського обліку.

>Допущения – це основні базові принципи, з яких, повинна формуватися облікова політика та складатися фінансова (бухгалтерська) звітність. Цей термін виник російської практиці 90-х років у зв'язку з початком реформи бухгалтерського (фінансового) обліку. Основною метою реформи був перехід РФ на прийняту міжнародної практиці систему обліку та статистики. Саме рамках реалізації положень Програми реформування системи СУ (>ФУ) й розробкою нової Концепції обліку країни, яка орієнтована міжнародні стандарти фінансової звітності (>МСФО), і було сформульовані засадничі принципи організації обліку.

>Допущения, використовувані у російській практиці, визначено бухгалтерським стандартом «>Учетная політика організації»-ПБУ 1/98 і Концепцією бухгалтерського обліку трапилося в ринковій Росії (1997 р.):

Принцип майнової відособленості - майно й інвестиційні зобов'язання організації існують окремо від майна України та зобов'язань власників цієї організації та інші організації.

Принцип безперервності діяльності - організація продовжуватиме своєї діяльності у майбутньому і в неї відсутні наміри так і необхідність ліквідації або істотне скорочення.

Принцип послідовності застосуванняучетной політики – обрана організацією облікова політика застосовується послідовно, від однієї звітного року до іншого.

Принцип нарахування (тимчасовоїопределенности фактів господарську діяльність) – факти господарську діяльність організації ставляться до того щоотчетному періоду, де вони мали місце, незалежно від фактичного часу надходження чи виплати коштів, пов'язаних із цими фактами.

Відповідно доп.10 Положення ведення СУ іБО до,утвержденного наказом Мінфіну РФ №34н «>Учетная політика організації має відповідати вимогам повноти, обачності, пріоритету змісту перед формою, несуперечливості і раціональності».

Ці самі вимоги відбиті й у п.7ПБУ 1/98 «>Учетная політика організації»:

Повнота – свій відбиток уФУ (СУ) всіх фактів господарську діяльність.

Своєчасність – відбиток фактів господарської діяльностіФУ (СУ) в міру їхнього скоєння.

Обачність – велика готовність доФУ (СУ) втрат (витрат) і пасивів, ніж можливих доходів населення і активів (не допускаючи створення приховані резерви).

Пріоритет змісту перед формою – свій відбиток уФУ (СУ) фактів господарську діяльність виходячи тільки з їх правової форми, але й економічного змісту фактів і умов.

>Непротиворечивость – тотожність даних аналітичного обліку оборотів і залишкам за рахунками синтетичного обліку першу число кожного місяці, і навіть показників бухгалтерської звітності даним синтетичного і аналітичного обліку.

>Рациональность – раціональне й економне веденняФУ (СУ) з умов господарської діяльності й величини організації.

Принципи побудови російськогоФУ (СУ) не дуже різняться від міжнародних; основи, у яких будується всю системуФУ (СУ) практично дублюють становища міжнародних стандартів.


>3.Финансовий облікнераспределенной прибутку

>Нераспределенная прибуток є складовою власного капіталу організації.

Відповідно до Концепцією СУ трапилося в ринковій Росії капітал є вкладення власників і прибуток, накопичену за постійно діяльності організації. При визначенні фінансового стану організації величина капіталу розраховується як відмінність між активами і зобов'язаннями.

Можна виокремити такі складові капіталу:

статутний капітал (>складочний капітал, статутного фонду);

резервний капітал;

додатковий капітал;

цільове фінансування.

>Нераспределенная прибуток – це частина чистий прибуток, котра була розподілено між акціонерами (учасниками) і у розпорядженні підприємства.

Для узагальнення інформації про наявність і рух сумнераспределенной прибутку чи непокритого збитку організації призначений рахунок 84 «>Нераспределенная прибуток (непокритий збиток)». Економічне зміст цього рахунку залежить від акумулюванні невиплаченої у вигляді дивідендів (доходів) чинераспределенной прибутку, яка залишається в обороті організація як внутрішнього джерела фінансування довгострокового характеру.

Формуваннянераспределенной прибутку (непокритого збитку) відбивається такими проводками:

>Дебет 99 Кредит 84субсчет «Прибуток, підлягаючий розподілу» - відбито чистий прибуток звітного року;

>Дебет 84субсчет «>Непокритий збиток» Кредит 99 – відбитий чистий (непокритий) збиток звітного року.

Протягом звітного року фінансовий результат організації (прибуток або збиток) віддзеркалюється всчете 99 «Прибули і збитки». 31 грудня кожного року за реформації балансу сума отриманої чистий прибуток (збитку) списується із рахунку 99 на рахунок 84 «>Нераспределенная прибуток (непокритий збиток)».

Досчету 84 можуть бути відкриті субрахунка:

«Прибуток, підлягаючий розподілу» (84/1). Його функції:

а) зарахування всього комплексу чистий прибуток звітного року –Дебет 99 Кредит 84/1;

б) нарахування дивідендів –Дебет 84/1 Кредит 70,75;

в) відрахування на резервний фонд –Дебет 84/1 Кредит 82.

«>Нераспределенная прибуток у зверненні» (84/2). Його функції:

а) відбиток загального обсягунераспределенной між акціонерами прибутку;

б) характеристика величини коштів, накопичених до створення нового майна у вигляді основних та інших матеріальних ресурсів;

в) відбиток фактичного використання коштів у створення нової майна.

«>Нераспределенная прибуток використана» (84/3). Він виконує функцію узагальнення інформації у тому, яка частину коштівнераспределенной прибутку перетворена з грошової форми в товарну, тобто. яку суму придбано нове майно. Принаймні виробництва записи: дебет рахунку 01 і кредиту рахунку 08 в обліку робиться внутрішня запис за ліком 84: дебетсубсчета «>Нераспределенная прибуток у зверненні» і кредитусубсчета «>Нераспределенная прибуток використана».

Торішній чистий прибуток можна використовувати на:

- виплату дивідендів акціонерам (учасникам) організації;

- створення умов та поповнення резервного капіталу;

- збільшення додаткового капіталу;

- погашення збитків минулих років.

Що стосується отримання збитку рішення, рахунок яких коштів він покритий, приймається власниками (засновниками) організації.

Падіння то, можливо погашений рахунок:

>1)целевих внесків акціонерів (учасників) організації;

>2)средств резервного капіталу;

>3)средствнераспределенной прибутку минулих років.

Типові проводки з погашення збитків організації.

>п/п

Зміст операцій >Корреспондирующие рахунки
>Дебет Кредит
1. Падіння покритий рахунок цільових внесків працівників організації 73 84
2. Падіння покритий рахунок цільових внесків засновників організації 75 84
3. Кошти резервного капіталу спрямовані погашення збитку 82 84
4. Кошти додаткового капіталу спрямовані погашення збитку 83 84
5. Статутний капітал зменшений до величини чистих активів (після внесення змін - у установчі документи) 80 84

Якщо джерельної бази недостатньо на погашення збитків звітного року, приймають рішення про залишення на балансі непокритого збитку із можливістю його списання в майбутніх періодах. Організації, що у попередньому році втрати від реалізації продукції (робіт, послуг), звільняються й від сплати «>Налога з прибутку» на частка прибутку, що спрямована на покриття цього збитку протягом наступних 5 років. Така пільга вживається лише покриття збитку від продукції (робіт, послуг).

Падіння може бути списаний з балансу, якщо загальна збори прийме рішення про зменшення статутного капіталу до величини чистих активів.

Рішення розподілу чистий прибуток приймається власниками організації. Таке рішення зазвичай приймається початку року, наступного заотчетним. Розподіл чистий прибуток перебуває у виключній компетенції загальних зборів акціонерів не може бути здійснено одноосібним розпорядженням (наказом) керівника організації. Збори акціонерів організації може затвердити рішення не розподіляти отриманий прибуток або залишитинераспределенной якусь її частка. Новий План рахунків коштів окремих рахунків до створення фондів спеціального призначення. Організація може самостійно організувати аналітичний облік прибутку, щоб забезпечити отримання інформації з напрямах використання коштів.

Мінфін Росії у Новому Плані рахунків реалізував підхід, відповідно до яким чистий прибуток можна використовувати лише з розвиток організації за наявності згоди власника.

Слід звернути увагу, що відбиток насчете 84 «>Нераспределенная прибуток (непогашені збитки)» витрат рахунок чистий прибуток при її відсутності заборонена. І тут витрати мають відбиватися на рахунках обліку витрат за звичайним видам діяльності або позареалізаційних, операційних витрат.

У Новому Плані рахунків передбачена можливість поділу в аналітичному обліку коштівнераспределенной прибутку, як у ролі фінансового забезпечення виробничого розвитку організації та інших аналогічних заходів із придбання (створенню) нового майна, і не використаних. Аналітичний облікнераспределенной прибутку може бути організований в такий спосіб, щоб забезпечити формування інформації з напрямах використання коштів. У аналітичному обліку коштинераспределенной прибутку, використані як фінансового забезпечення виробничого розвитку організації та інших аналогічних заходів із придбання (створенню) нового майна України та не використані, можуть розділятися. На підприємствах може бути організований системний контроль гніву й руху коштівнераспределенной прибутку.


Типові проводки з використаннянераспределенной прибутку.

>п/п

Зміст операцій

>Корреспондирующие

рахунки

>Дебет Кредит
1. >Оплачени витрати рахунокнераспределенной прибутку зрасчетного, валютного, спеціального рахунків у банку (у вирішенні засновників). 84 51,52,55
2. Нараховано дивіденди (доходи) засновникам (учасникам), що є співробітниками організації. 84 70
3. Нараховано дивіденди засновникам організації (відповідно до змінами,внесенними до Закону «Про акціонерних товариствах» декларація про виплату проміжних дивідендів (протягом року) скасовано). 84 75/2
4. Нараховано доходи учасникам простого товариства (на окремому балансі). 84 75/2
5. Нараховано доходи, належні державному (муніципальному) органу (в обліку унітарного підприємства). 84 75/2
6. Торішній чистий прибуток спрямовано збільшення статутного капіталу (після внесення змін - у установчі документи). 84 80
7. Торішній чистий прибуток формування (збільшення) резервного капіталу. 84 82
8. Торішній чистий прибуток формування (збільшення) додаткового капіталу. 84 83
9. Торішній чистий прибуток звітного року спрямовано погашення збитків минулих років. 84 84

Синтетичний облікнераспределенной прибутку (збитку) минулих років ведеться в журналі-ордері № 12,нераспределенной прибутку (збитку) звітного року – в журналі-ордері № 15.


>4.Задача

>Учет прибутків і витрат від продукції приучетной політики щодо методу нарахування.

>Дано:

1) Виручка від продукції – 2500000 крб., зокрема. ПДВ – 18%.

2) Собівартість реалізованої продукції 1500000 крб., зокрема.:

- матеріальні витрати – 550000 крб.;

- амортизація устаткування – 97500 крб.;

- вести працівникам – 500000 крб.;

- ЄСП – 130000 крб.;

- загальногосподарські витрати – 222500 крб.

Скласти модель господарських операцій, виявити фінансові результати.

Рішення.

1.Составим модель господарських операцій:

>Дт 62Кт 901 - 2500000 = реалізована продукція покупцю;

>Дт 903 >Кт 685 - 381356 = нарахований ПДВ у ((2500000 18%) 118%);

>Дт 902 >Кт 20 - 1500000 = нарахована собівартість реалізованої продукції;

>Дт 51Кт 62 - 2500000 = нар/сч надійшла оплата від покупця;

>Дт 20Кт 10 - 550000 = нараховані матеріальні витрати;

>Дт 20Кт 02 - 97500 = нарахована амортизація;

>Дт 20Кт 70 - 500000 = нарахованаз/пл працівникам;

>Дт 20Кт 69 - 130000 = нарахований ЄСП;

>Дт 26Кт 70 - 176587 =1-ая частина загальногосподарських витрат списана на собівартість;

>Дт 26Кт 69 - 45913=2-ая частина загальногосподарських витрат списана на собівартість;

>Дт 10Кт 60 - 550000 = оприбутковано матеріали;

>Дт 19Кт 60 - 99000 = нарахований ПДВ на матеріали;

>Дт 20Кт 26 - 176587 =1-ая частина загальногосподарських витрат списана на основне виробництво;

>Дт 20Кт 26 - 45913 =2-ая частина загальногосподарських витрат списана на основне виробництво.

>Виявим фінансові результати:

909 =Кт 901 –Дт 903 –Дт 902 = 2500000 – 381356 – 1500000 = 618644 крб.

>Дт 909 >Кт 99 - 618644 = прибуток до оподаткування;

>Дт 99Кт 68 - 148475 = нарахований податку з

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація