Реферати українською » Финансовые науки » Управління фінансами на прікладі Сумського НВО ім. М.В. Фрунзе


Реферат Управління фінансами на прікладі Сумського НВО ім. М.В. Фрунзе

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Курсова робота

На тему «>Управлінняфінансами наприкладіСумського НБО ім. М. В.ФРУНЗЕ»


>Вступ

>Власнийкапітал –цевласніджерелафінансування підприємства, котрі безвизначення рядок Поверненнявнесені йогозасновниками (>учасниками) чизалишені лицарями упідприємстві з чистогоприбутку.

>Утворюєтьсявласнийкапіталдвомашляхами:внесеннямвласниками підприємствагрошовихкоштів таіншихактивів;накопиченнямсуми прибутку, щозалишається напідприємстві.

>Основнимискладовимивласногокапіталуєстатутнийкапітал,якийпредставляє собою сумувкладіввласників підприємства в йогоактиви заномінальноювартістю згідно ззасновницькими документами,додатковийкапітал,резервний танерозподіленийприбуток.Їхнаявність,розмір та тактикавикористаннявизначаютьефективність роботи підприємства вцілому.

Основууправліннявласнимкапіталом підприємстваскладаєуправлінняформуванням йоговласнихфінансовихресурсів. Уумовах забезпеченняефективностіуправлінняцимпроцесом напідприємствірозробляєтьсяспеціальнафінансова політика, Яка спрямованозалученнявласнихфінансовихресурсів зрізнихджерел увідповідності ізпотребами йогорозвитку впопередньомуперіоді.Політикаформуваннявласнихфінансовихресурсівпредставляє собоючастинузагальноїфінансовоїстратегії підприємства, котраполягає в забезпеченнюнеобхідногосамофінансування йоговиробничогорозвитку.

>Саме томуметоюданоїкурсової роботиєдослідженнясутностівласногокапіталу, йоговпливу нафінансовий стан підприємства, атакожзаходів, щодозволяютьзробити болееефективнимуправліннявласнимкапіталом тарозробитишляхиоптимізації йогорозміру напідприємстві.

Длядосягнення метивирішувалисянаступні заподіяння:

·дослідитисутністьвласногокапіталу;

· провестианалізструктури тадинамікивласногокапіталу підприємства тааналізефективності йоговикористання;

·намітитиосновні заходь пооптимізаціїрозмірувласногокапіталу напідприємстві.

>Об’єктомдослідженняданої роботиє ВАТ «>Сумське НБО. ім. М. В. Фрунзе», щозаймаєтьсявиготовленнямобладнання длягазової,хімічної таіншихгалузейпромисловості.

Уякостіінформаційноїбазивикористанофінансовузвітність ВАТ «>Сумське НБО. ім. М. В. Фрунзе»,фактологічнийматеріал, наведень в роботіввітчизняних тазарубіжнихфахівців із проблематикианалізу тауправліннявласнимкапіталом підприємства,інформація ізофіційного сайту підприємства.

>Основнимджереломінформаціїє форма №1 «Баланс», форма №2 «>Звіт профінансовірезультати» та форма №3 «>Звіт провласнийкапітал».

>Періоди, щоаналізуються,включають три роктадіяльності підприємства,тобто 2003–2005 рр.

Принаписанні роботи буливикористанітакіметодианалізу:

·економіко-математичніметодианалізу;

·прийомипорівнянь;

·графічний метод.


1.Теоретичніаспектиуправліннявласнимкапіталомакціонерного товариства

1.1Сутність тазначеннявласногокапіталу удіяльностіпідприємств

>Акціонернимвизнаєтьсятовариство, якумаєстатутний фонд,поділений навизначенукількістьакційрівноїномінальноївартості, йнесе відповідальність зазобов’язаннями лише майном товариства.

>Акціонеривідповідають зазобов’язаннями товариства лише вмежахналежнихїмакцій. Увипадках,передбачених статутом,акціонери, котрі неповністю оплатилиакції, несуть відповідальність зазобов’язаннями товаристватакож умежахнесплаченоїсуми. [15, з. 119].

>Капітал – одна ізфундаментальнихекономічнихкатегорій, сутьякоїнауковцівивчаютьупродовжстоліть.Термін «>капітал» скидатися відлатинського»capitalis», щоозначаєосновний,головний.Можливо, у зв'язку ізцим прианалiзicyтiкапіталу частозгадуютьосновнийкапiтал.Такийпідхід незавждивиправданий, бокапiталмаєрiзнiформивияву імеханізмифункціонування та обороту.Teрмін «>капiтал»з'явивсяще уXІІ-XІIIстоліттях іозначавзасоби,складитоварів,суми грошей,гроші,позичені под відсоток.Поступовоцейтермінпочинаєвживатися увужчомузначенні – якгрошовебагатство виробника чикупця.

Уукраїнськійнауковійлiтературiєкількаточокзору на сутькапіталу. В частности самінауковцівважають, щокапiтал –цеавансованіпідприємцями узасобивиробництвагрошовіресурси ікошти на оплатунайманоїпрацi,якi упроцеciсвоєїпродуктивноївзаємодіїзабезпечуютьзростаннявартості тазбагаченняпiдприємцiв. Уіншихджерелахстверджується, щокапiтал –цесукупніресурси, щовикористовуються упiдприємництвi: суманакопиченихматеріальних благ, результатминулої ізасіб дляподальшоївиробничої чикомерційноїдiяльностi. При цьомурозрізняютькапiталвиробничий іневиробничий,основний іоборотний, постійна ізмінний.

>М.Т.Білухавідмічає, щовласнийкапіталвизначаєтьсявартістюмайнасуб'єктагосподарювання,тобточистими активами (>різницяміжвартістюмайна йпозиковимкапіталом) йскладаєтьсязістатутного,додаткового і резервногокапіталу,нерозподіленогоприбутку тацільових (>спеціальних)фондів.ПрофесорФ.Ф.Бутинецьвважає, щоджереламиформуванняактивів підприємстваєвласні тапозиковікошти. У часстворення підприємства йогостартовийкапіталвтілюється в активах,інвестованихзасновниками (>учасниками), йпредставляє собоювартістьмайна підприємства.Здійснюючипідприємницьку діяльність,підприємствотакожкористуєтьсязалученимикоштами, врезультаті чоговиникаютьборги.Борговізобов’язанняпідтверджують права йвимогикредиторівщодоактивів підприємства (>А=З+К) ймаютьвищийпріоритет порівняно ізвимогамивласників. Томувласнийкапіталвизначається якрізницяміжвартістюмайна йборговими вол'язаннямиК=А-З.Власнийкапітал –цезагальнавартістьзасобів підприємства, котрі належатийому на правахвласності йвикористовуються ним дляформування йогоактивів.Такіактивиформуються зарахунокінвестованого у якихвласногокапіталу йпредставляють собоючистіактиви підприємства.Тобто довласногокапіталу належати:статутнийкапітал,пайовийкапітал,додатковийвкладенийкапітал,іншийдодатковийкапітал,резервнийкапітал,нерозподіленийприбуток (>непокритийзбиток),неоплаченийкапітал,вилученийкапітал.Такерозгорнуте,повневизначеннявласногокапіталу непотребує, напогляд автора,допоміжнихтрактуваньщодо йогосутності. [21].

>З-поміжсучасних українськихучених, на форумі нашу думку,найвдалішетрактуваннясуті, формвияву,механiзмiвформування тавикористаннякапіталуздійснивІ.0. Бланк. Для забезпеченняусебічногоаналізуcyтiкапіталувінрозглядає його ізрізнихточокзору.Найперше,виступаючиносіємекономічних характеристик,капiтал еоб'єктомекономічногоуправління як на макро-, так і намікрорівнібудь-якихекономічних систем.По-друге, Бланкрозглядаєкапiтал якнакопиченувартість.По-третє,розглядаєкапiтал яквиробничий ресурс. Утеоріяхкапіталу його характеристика яквиробничого ресурсупосідаєцентральнемісце.Проте неменшважливим ечетвертийпiдхiд,якийпередбачаєтрактуваннякапiталу якiнвестицiйного ресурсу. З такихпозицій можнарозглядатикапiтал і якджерело прибутку.Цідоходиможуть бути і відсотками, і результатомсамозростаннякапiталу упроцесі обороту.Крімцихпiдxодiв,слідособливуувагуприділититрактуваннюІ.0.Бланкомкапiталу якоб’єктакупiвлi-продажу,об'єктавласності ірозпорядження. Зпозиційоцінкиплатоспроможностікапiтал можнарозглядати як,носійчинниківризику і, напротивагу цьому, якносійчинниківлiквiдностi. Отже, можназробитивисновок, щокапiталявляє собоюнакопичений шляхомзаощаджень запасекономічних благ уформікоштів іреальнихкапітальнихтоваpiв,залучений йоговласниками векономічний процес якiнвестицiйний ресурс ічинниквиробництва ізметоюотримання прибутку.

У моментстворення підприємства йогостартовийкапiталвтілюється

в активах,інвестованихзасновниками,учасниками таасоційованими членами, ієвартістюмайна підприємства. Однак мивважаємо, що сумавласногокапiталуасоційованогопiдприємства –це абстрактнавартістьмайна, Яка неє йогопоточною чиреалiзацiйноювартicтю, а чи невідображаєпоточноївартості праввласниківфірми. На сумувласногокапiталуістотновпливаютьyciумовностіобліку, що булизастосовані приоцінціактивів ікредиторськоїзаборгованості, і вонаможелишевипадковозбігатися зсукупноюринковоювартістюакційпiдприємства чи ізсумою, якої можнаотримати від продажчистихактивів. [14, з. 123–125].

>Водночасвласнийкапіталєосновою для початку іпродовженнягосподарськоїдіяльностібудь-якого підприємства, одним знайістотніших йнайважливішихпоказників,оскількивиконуєтакіфункції:

-довгостроковогофінансування –знаходиться урозпорядженні підприємстванеобмеженодовго;

-відповідальності йзахисту правкредиторів –відображений убалансі підприємствавласнийкапіталє длязовнішніхкористувачівміриломвідносинвідповідальності, атакожзахистомкредиторів відвтратикапіталу;

-компенсаціязавданихзбитків –тимчасовізбиткимаютьпогашатися зарахуноквласногокапіталу;

-кредитоспроможності – принаданні кредиту, заіншихрівних умівпереваганадаєтьсяпідприємствам ізменшоюкредиторськоюзаборгованістю йбільшимвласнимкапіталом;

-фінансуванняризику –власнийкапіталвикористовується дляфінансуванняризикованихінвестицій, на щоможуть непогодитисякредитори;

-самостійності й влади –розмірвласногокапіталувизначаєступіньнезалежності тавпливу йоговласників напідприємство;

-розподілудоходів йактивів –частки окремихвласників укапіталієосновою прирозподіліфінансового результату тамайна приліквідації підприємства.

Сумавласногокапiталу,відображена уфiнансовiйзвiтностi,показуєлишеоблікову, а чи неринковувapтість праввласниківпiдприємства,оскількицілкомзалежить відзастосованихметодівоцінкиактивів тазобов'язаньпiдприємства.Kpiм того, щовласнийкапiталєосновним,початковим таумовнобезстроковимджереломфінансуваннягосподарськоїдiяльностiпідприємств, атакожджереломпогашеннязбитківпiдприємства,вінє одним знайвагомішихпоказників,кoтpiвикористовуються приоцінціфінансового станупiдприємства,оскількипоказує, із одного боці,cтyпiньфінансовоїсамостiйностiпiдприємства (йогонезалежності відзовнiшнiхджерелфінансування), а ізіншого –ступінькредитоспроможностіпiдприємства (>забезпеченостівимогкредиторівфактичнонаявним упiдприємствакапіталомзасновників).Збереженнявласногокапiталує одним зголовнихпоказниківякостіфінансового менеджменту напідприємстві.Цейпоказникдаєзмогувласникам підприємствауникнутиілюзіїприбутковостісвоїхвкладень увипадкахвиплатїмпоточнихдоходів зарахунокзменшеннявласногокапіталуупродовжперіоду, заякийсплачуєтьсядохід.

Узарубіжнихджерелахвласнийкапіталприйнятовважатичистоювартістю підприємства, й хоч частоїїзнаходятьрозрахунковим шляхом якрізницюміжвалютою балансу й всімазобов'язаннямипiдприємства,фінансовоця величинаможевважатисяідентичноювласномукапiталу.

Унайзагальнішомувиглядізакордонними тавітчизнянимиекономістамипоняття «структуракапіталу»характеризується якспіввідношенняycix формвласних іпозиченихфінансовихpecypciв, щовикористовуютьсяпідприємством упроцесісвоєїгосподарськоїдiяльностi дляфінансуванняактивів.Існуєдвіосновнісхеми:змішанефінансуванняпередбачаєформуваннякапiталу як зарахуноквласних, так і зарахунокпозичковихкоштів, щозалучаються урізнихпропорціях;повнесамофінансуванняпередбачаєформуваннякапiталупiдприємствалише зарахуноквласних йоговидів, щовiдповiдаютьорганiзацiйно-правовiйформіпiдприємства (>статутний,пайовий,резервний,додатковий,нерозподіленийприбуток).

Привиборікожноїзі схемтребавраховуватипереваги танедолікиджерелфінансування.

>Перевагивласногокапiталу:

-власнийкапiталєфінансовоюосновоюфункціонуванняпiдприємства;

-формуваннявласногокапiталуєпростішим порівняно ззалученнямпозиковогокапiталу, щозумовлено тім, щорішення,пов'язанiзізбільшеннямкапiталу,приймаютьвласники таменеджерипiдприємства безотриманнязгодиіншихcyб'єктівгосподарювання;

-власнийкапiталзабезпечуєбільшуможливістьгенеруванняприбутку вycix сферахдiяльностi.

>Недолікивласногокапiталу:

-обмеженістьобсягузалученняфінансовихpecypciв длярозширенняопераційної таінвестиційноїдiяльностiпiдприємства на окремихетапах йогожиттєвого циклу;

-високавартість;

-неможливе забезпеченняперевищеннякоефiцiєнтафінансовоїрентабельноcтiпiдприємства надекономічноюрентабельнicтю.

>Середнедолiкiвзначнемісцепосідаєвисокавартістькапiталу.Позичковийкапiталоцінюється менеджментомпiдприємства зарозмірамивiдсоткiв, аформуваннявласногокапiталуперебуває подвпливом такихціновихчинників, якдивіденди,трансакцiйнiвитрати.

1.2. Структуравласногокапіталу та їхнього характеристика

>Створенняюридичногосуб'єктагосподарюванняпочинається ізформування йогопочатковогокапiталу ізакріплення цого фактучинниминормативними актами.Головноюметоюфункціонуваннякапiталупiдприємстває його рух.Протягомпоточноїдiяльностi упiдприємства формакапiталупостійнозмінюється.Цізмінистосуються збільшення (>зменшення) як абсолютногорозмipyкапiталу, так і окремих йогоскладових.Постійноздійснюєтьсяперетворення однихpecypciв накапітал,інших – товару чиiншiвидицінностей.

>Вiдповiдно донаціональнихположень (>стандартів)бухгалтерськогооблікукапiталпiдприємствавідображається впасиві балансу іскладається ізвласногокапiталу ізобов’язань. Ускладівласногокапiталувидiляютъ:статутний,пайовий,додаткововкладений,іншийдодатковий,резервнийкапiтал,нерозподіленийприбуток (>непокритийзбиток) (рис. 1.1).

>Kpiмцихскладовихелементіввласногокапiталу,П(С)БО2визначаєкоригувалънiпоказники,якiвiдображаютъ рухвласногокапiталупiдприємства упроцесі йогоформування тауправління. Доцихпоказниківвiдносятънеоплачений івилученийкапiтал.

>Основнимелементомвласногокапiталуєстатутнийкапiтал – щоєпоказником,якийхарактеризуєрозміри іфінансовий станпiдприємства.Тобтоце сумакоштів, щовнесені вмайнопiдприємствавласниками (>учасниками,засновниками).Розмірстатутногокапiталувизначається задомовленicтюміжзасновниками,фіксується вустановчих документах яксукупністьвнесків (>часток,акцій заномінальноювартістю,пайовихвнесків)засновників (>учасників)пiдприємства тареєструється увiдповiдних органах.

>Статутнийкапіталакціонерного товаристваподіляється напевнукількістьакційрівноїномінальноївартості. АТнесевiдповiдальнiсть зазобов'язання лише майном товариства.Акціонернетовариствоє >найбільшприйнятноюорганiзацiйно-правовоюформою для великихпідприємств із великоюкiлькiстювласників (>акцiонерiв).Власниками товаристваєакціонери,тобто особини,якiволодіють йогоакціями.Акціонерамиможуть бути:

-фiзичнi особини;

-юридичні особини;

- держава, якоїпредставляє Фонд державногомайна України, чиіншауповноважена особа.

>Слідзазначити, щостатутнийкапiталє >найбільшстабільноючастиноювласногокапiталуакціонерного товариства.Йогорозмір, як правило,протягом року не так напідприємствах,якi незмінилисвоєїформивласності.

>Розмірстатутногокапіталувикористовується як основа прирозрахункахбагатьохекономічнихкоефіцієнтів, щохарактеризуютьфінансовий стан підприємства, й, впершучергу, –автономністьбізнесу.

З точкизоруекономіста,змістстатутногокапіталуполягає у забезпеченнюствореноїюридичної особиниосновними йоборотнимизасобами,необхідними для початкугосподарськоїдіяльності повиробництвупродукції,виконаннюробіт,наданнюпослуг чи продажтоварів. [17, з. 230–231].

>Акцiонернi товаристватакожможутьзмінюватирозмірстатутногокапiталу (>збільшувати ізменшувати).Збільшеннястатутногокапiталуздійснюється шляхом:

-емісіїдодатковоїкількостіакцій;

-обмінуоблігацій товариства на йогоакції;

- збільшенняномінальноївартостікапіталу.

>Зменшеннястатутногокапіталуздійснюється шляхом:

-зменшенняномінальноївартостіакцій;

-зменшеннякількостіакційіснуючоїномінальноївартості шляхомвикупучастиниакцій увласників ізметоюанулювання.

>Другоюформоювласногокапіталуєпайовийкапітал.Вінвідображає сумупайовихвнесківчленівспілок таіншихпідприємств.Тобтопайовийкапітал –цесукупністькоштівфізичних таюридичнихосіб,добровільно вложенних уздійсненняспільноїфінансово-господарськоїдіяльності.

>Джереломформуванняпайовогокапіталуєобов’язкові тадодатковіпайовівнески, котрінадходять відчленів АТ.

>Додаткововкладенийкапітал –це сума, на якоївартістьреалізаціївипущенихакційперевищуєїхнюномінальнувартість. Дляакціонерних товаристврізницяміжвартістюреалізаціївипущених нимиакцій та їхніномінальноювартістюмаєназву «>емісійнийдохід».Емісійнийдохід якщообліковуватися навідповідномусубрахунку,якийпередбачаєтьсявідкривати дорахунка «>Додатковийкапітал».

>Іншийдодатковийкапітал –це сумадооцінкинеоборотнихактивів,вартістьактивів,безкоштовноотриманихпідприємством відіншихфізичних таюридичнихосіб, таіншівидидодатковогокапіталу. Убільшостіпідприємствдодатковийкапіталстановитьнайбільшучастку ускладівласногокапіталу. [18, з. 241–243].

Убалансі сумадодатковогокапіталурозкриваєтьсядвомастаттями: «>Додатковийоплаченийкапітал» та «>Іншийдодатковийкапітал»,тобтоокремовідображаєтьсяемісійнийдохід таіншіскладовідодатковогокапіталу.

>Резервнийкапітал – сумарезервів,створенихвідповідно дочинногозаконодавства чиустановчихдокументів зарахунокнерозподіленогоприбутку підприємства.Резервнийкапiтал –цеджерело, якустворюється длягapaнтіїбезперервної роботи івиконання вол'язань передтретіми особами.Наявність цогоджереланадаєостаннімупевненість упогашенніпідприємствомсвоїхзобов'язань.

>Створення резервногокапiталуможе матіробов'язковий (>передбачаєтьсязаконодавством) ідобровільний характер –вiдповiдно доустановчихдокументів. Насучасномуетапістворення резервногокапiталуєобов'язковим лише дляакціонерних товариств іпідприємств ізіноземнимиiнвестицiями.Якщо вустановчих документах не передбаченестворення резервного фонду, топідприємство його нестворює.

>Розміривідрахувань урезервнийкапiталвизначаютьзбориакцiонерiв іфіксуються вустановчих документах товариства. При цьому АТ іспiльнiпiдприємстваповиннідотримуватисямiнiмальної йогомежі.Розмір резервногокапiталу ВАТ неможеперевищувати 25% відстатутногокапiталу. При цьомущорічнопiдприємстваповинніробитивідрахування врезервнийкапiтал не менше 5% чистогоприбутку дотиперіоду,поки йогорозмір недосягнерозміру,визначеноготовариством.

>Резервнийкапiталспрямовують дляпокриттязбитків узвітномуперiодi, дляпогашенняоблiгацiй івикупуакційакціонерного товариства,якщоіншихджерел немає.Резервнийкапiталстворюєтьсяпідприємствами і навипадоклiквiдацiїпiдприємства дляпокриттякредиторськоїзаборгованості.

>Нерозподіленийприбуток (>непокритийзбиток) – сумаприбутку, Якаpeінвестована упідприємство. Цеважливаскладовавласногокапiталугосподарського товариства.Нерозподіленийприбутокподіляється наасигнованучастину,тобточастину, котрамаєпевнецільовепризначення, інеасигновану, котра немає конкретногопризначення.

>Напрямирозподілу чистогоприбутку товариствазакріплені його статутом таобумовленіпоточною йстратегічноюполітикою, що затверджуєтьсязагальнимизборамиакціонерів товариства. Суманерозподіленогоприбутку поточного рокурозраховується таким чином:

>Пн =Пн1 +>Пч –Дп – У, (1.1)

деПн –нерозподіленийприбуток поточного року;

>Пн1 –нерозподіленийприбуток запопереднійрік;

>Пч –чистийприбуток поточного року;

>Дп –дивіденди запоточнийрік;

>В-внески напоповнення резервногокапіталу.

1.3Формування йреалізація політикиуправліннявласнимкапіталом таоцінкавартості йогоелементів

>Політикауправліннявласнимкапіталомявляє собоючастинузагальноїфінансовоїстратегіїпiдприємства (товариства), Яказводиться до забезпечення йоговиробничо-комерцiйноїдiяльностi.

>Сутність політикиуправліннящодо забезпеченнякапіталомфункціонуваннякомпанії івиплатзасновникам івласникамкапiталу (>власного іпозичкового)зводиться довирішення такихпитань:

-вибірміжджереламиформуваннякапiталу (>власні іпозичковікошти).Принциповоюрисоюпозичковихкоштівє їхні Повернення в установлень рядків ізурахуванням плати закористування (про цент);

-вибірсхемимiнiмiзацiїподатковихплатежів;

-вибірформизалученнязовнiшнiхджерелфінансування (ізфіксованим чиплаваючими відсотками запозичковікошти,конвертованихактивів,похідних) і забезпечення їхніпривабливості нафінансових ринках;

-дивідендної політики, схемвиплатвласникамкапiталупiдприємства іпропорціїміжреінвестованимприбутком іприбутком,якийсплачуєтьсявласникам.

>Політикауправлінняскладовимивласногокапiталупiдприємстваможездійснюватися втакійпослiдовностi:

-аналізформуваннязагальногообсягувласногокапiталу в перед плановомуперiодi. Наданомуетапівивчаєтьсявiдповiдністьтемпів приростувласногокапiталу активам іобсягувиробленої (>реалізованої)продукції;

-вивчаєтьсяспiввiдношенняміжзовнiшнiми івнутрiшнiмиджереламиформуваннявласногокапiталу;

-оцінюєтьсядостатністьвласногокапiталу узвітномуперiодi;

-визначаєтьсязагальна потреба увласномукапiталу в плановомуперіоді;

- урозрiзiосновнихелементіввласногокапiталуоцінюєтьсявартістьвласногокапiталу;

- забезпеченнязагальногообсягувласногокапiталу в плановомуперiодiможе бутидосягнуто зарахунокзалученнядодатковогопайовогокапiталу чидодатковоїемісіїакцій чи зарахунокіншихджерел;

-оптимiзацiяспiввiдношеннявнутрiшнiх ізовнiшнiхджерелформуваннявласногокапiталу. [18, з. 252–253].

>Розвитокпiдприємствавимагаєнасампередмобiлiзацiї іпідвищенняефективностівикористаннявласногокапiталу, щозабезпечує йогофінансовустiйкiсть ідостатнійрівеньплатоспроможності. Це, у своючергу,потребуєоцінюваннявартостівласногокапiталу врозрiзi окремих йогоелементів і вцілому.

>Ефективневикористаннявласногокапіталузабезпечуєфінансовустійкість йрівеньплатоспроможності підприємства. Томупершочерговаувага винна бути йприділенаоцінцівартостівласногокапіталу врозрізі окремих йогоелементів й вцілому.

>Оцінюваннявартостівласногокапіталумаєтакіособливості:

-необхідністьпостійногокоригуваннябалансовоїсумивласногокапіталу йпорівнювати ізпоточноюринковоювартістю;

-оцінюваннявартостідодатковоемітованихакцій;

-сумивиплатвласникамкапіталувходять у складоподаткованогоприбутку, щозбільшуєвартістьвласногокапіталу порівняно ізпозичковим;

-залученнявласногокапіталупов’язане ізвищимрівнемфінансовогоризику дляінвесторів, щозбільшує йоговартість тарозмірпремії заризик;

-залученнявласногокапіталу, як правило, непов’язанозізворотнімгрошовим потоком поосновній йогосумі, щоозначаєвигідністьвикористанняданогоджерела, Незважаючи навищу йоговартість.

>Розглянемомеханізмоцінюваннявартостіелементіввласногокапіталу:

1.Вартістьвласногокапіталуфункціонуючого взвітномуперіоді, щовизначається заформулою:

ВК>звіт = (Пгод *100) / ВК, (1.2)

де ВК>звіт -вартістьвласногокапіталу товариства,якийвикористовується узвітномуперіоді, %;

Пгод – сума чистогоприбутку, котрасплаченаакціонерам при йоговикористанні;

ВК –середня сумавласногокапіталу товариства узвітномуперіоді.

>Процесуправліннявартістю цогоелементувласногокапіталувизначаєтьсяопераційноюдіяльністю підприємства.Вінпов’язаний зформуваннямопераційногоприбутку підприємства, атакожполітикоюрозподілу цогоприбутку.

2.Вартістьвласногокапіталуфункціонуючого в плановомуперіодівизначається за такоюформулою:

ВКплан = ВК>звіт * І∆,                                              (1.3)

ВКплан –вартістьвласногокапіталу в плановомуперіоді, %;

ВК>звіт -вартістьвласногокапіталу узвітномуперіоді, %;

І-прогнозованийіндексзростаннявиплат із чистогоприбуткуакціонерного товариства.

3.Розрахуноквартостідодатковогокапіталу череземісіюзвичайнихакційрозраховується заформулою:

ВК>зв.ак = (До>зв.ак>зв пл*100) / (ВК>зв.ак * (>1-Вїм)), (1.4)

де ВК>зв.ак -вартістьдодатковогокапіталу відемісіїзвичайнихакцій, %;

До>зв.ак -кількістьдодатковихзвичайнихакцій, прим.;

Д>зв - сумадивіденду однієюзвичайнуакцію узвітномуперіоді, грн;

І пл –індексзростання дивідентів у плановомуперіоді;

ВК>зв.ак – сумавласногокапіталу,залученого відвипускузвичайнихакцій, грн;

Уїм –витрати наемісіюзвичайнихакційвідноснозагальноїсумиемісіїакцій, %.

>Процесзалученнявласногокапіталу череземісіюпростихакційєнайбільш дорогим,оскількивитрати по йогообслуговуванню незменшують базуоподаткуванняприбутку, апремія заризик –найбільшвисока,оскількицейкапітал прибанкрутстві підприємстваєнайменшзахищеним.

4.Вартістьзалученнядодатковогокапіталу зарахунокемісіїпривілейованихакційвизначається ізурахуваннямфіксованогорозміру дивідентів, що йогозаздалегідьвизначений.Особливістюпроцесувизначеннявартостіданогоелементакапіталує ті, щообслуговуваннязобов’язань запривілейованимиакціями багато вчомуспівпаде ізобслуговуваннямзобов’язань запозиковимкапіталом. Алісуттєвимрозходженням ухарактері цогообслуговування ізпозиційоцінкивартостіє ті, щовиплатищодообслуговуванняпозиковогокапіталувідносяться навитрати (>собівартість) й томувиключенізі складуоподаткуванняприбутку, адивіденднівиплати запривілейованимиакціямиздійснюються зарахунок чистогоприбутку підприємства,тобто немають «>податкового щита».

Зурахуваннямцихособливостейвартістьдодатковогокапіталу, щозалучається зарахунокемісіїпривілейованихакційрозраховується заформулою:

ВК>пр.акц = (Д>пр.акц * 100) / (ВК>пр.акц * (>1-В>ем.пр.акц)), (1.5)

де ВК>пр.акц -вартістьдодатковоговласногокапіталу,отриманого відпривілейованихакцій, %;

Д>пр.акц – сума дивідентів довиплативідповідно доконтрактнихзобов’язаньакціонерного товариства;

ВК>пр.акц – сумавласногокапіталу відпривілейованихакцій;

У>ем.пр.акц –емісійнівитрати запривілейованимиакціямивідноснозагальноїсумиемісії.

>Необхіднозазначити, щозалученняпідприємствомкоштів шляхомвипускупривілейованихакційзменшуєризик. Одна ізособливостейпривілейованихакцій –сплатафіксованогодивіденду чиоголошеного відсотка відвартостіакцій одну годину їхньоговипуску.

>Процесуправліннявартістюзалученнявласногокапіталу зарахунокзовнішніхджерелєскладним йпотребуєвисокоїкваліфікаціївиконавців. Цеуправлінняздійснюється шляхом розробки тареалізаціїемісійної політики підприємства, атакож йогодивідендної політики чи політикирозподілуприбутку.

>Нерозподіленийприбуток –цеджереловнутрішньогопоходження і, як правило,ця сумареiнвестується уфірму. Зчастиною цогоджерелатежпов'язанавартістькапiталупiдприємства.Пояснюєтьсяце тім, щоальтернативоюнерозподіленомуприбутку, коли упiдприємстває потреба взалученомукапiталу, був бівипускдодатковихзвичайнихакцій. Томувартістькапiталу зарахунокнерозподіленогоприбуткуможе бутивизначена за такою самоюформулою, заякоювизначаєтьсявартістькапiталу відзвичайнихакцій. Отже,вартістьджерелакоштів «>нерозподіленийприбуток»кiлькiснодорівнюватимевартостіджерелакоштів «>звичайніакції».


2.Управліннявласнимкапіталомват «>Сумське НБО ім. М. В. Фрунзе»

2.1Фінансово-економічна характеристика підприємства

>Сумськемашинобудівненауково-виробничеоб'єднання ім. М. В. Фрунзепочало свою діяльність відзаснування в 1896році накоштимісцевихцукрозаводчиків йбельгійськихінвесторівСумськихмашинобудівнихмайстерень.

>Сьогоднітовариствоє одним ізнайкрупніших вЄвропівиробників яксерійних, то йексклюзивнихсучаснихтехнологічнихліній йунікальнихкомплексів дляхімічної,газової таіншихгалузейпромисловості.Протягомостанніх роківпідприємствопостійнонарощуєобсягивипускупродукції та валового прибутку,розширює номенклатуруобладнання.

ВАТ «>Сумське НБО ім. М. В. Фрунзе»віднесене догрупи «А» йвизнанеголовним упитанняхнауково –технічного забезпечення занапрямком «>Обладнання дляпаливно-енергетичного комплексу».

>Основнимиджереламифінансуваннядіяльності підприємстваєвласнікошти, до тогочислінерозподіленийприбуток, атакожбанківськікредити, котрівикористовуються ізметоюпоповненняобіговихкоштів.

>Данепідприємствоунікальне засвоїмитехнічнимиможливостями,оснащененайсучаснішимобладнанням йєМашинобудівним комплексом, вякомурозробляється тавиробляєтьсярізноманітнескладнеконкурентоспроможнеобладнання йповнокомплектнітехнологічнілінії длярізнихгалузейпромисловості.

ВАТє одним ізнайбільших вЄвропі такраїнах СНРвиробниківтехнологічногообладнання дляпаливно-енергетичного комплексу (>нафтова,газовапромисловість,атомнаенергетика). ВАТ «>Сумське НБО ім. М. В. Фрунзе»займаємонопольніпозиції увиробництві центрифугнайрізноманітнішихконструкцій йпризначення.

Навнутрішньомуринкутовариствоєєдинимвітчизнянимпостачальникомгазоперекачувальнихагрегатів длямагістральнихгазопроводів, щопроходятьтериторією України, йконкурентів немає.

>Основнимиджереламифінансуваннядіяльності підприємстваєвласнікошти, до тогочислінерозподіленийприбуток, атакожбанківськікредити, котрівикористовуються ізметоюпоповненняобіговихкоштів.

Накінець 2005 рокукапітал підприємствамавтаку структуру:власнийкапітал – 46,9%,зобов'язання – 53,1%.

>Протягом цого року напідставірішенняЗагальнихзборівакціонерів від 20.04.2001 р.акціонернимтовариствомздійснювавсявикупвласнихакцій, улипні 223072викупленихвласнихакційреалізовано, й на

01.01.2005 р. набалансі товариствазнаходились 34894власнихакцій.

Напротязі рокузагальнийрозмірактивівзбільшився на 22,5%.Збільшенняактивіввідбулося, в основному, зарахунокзростанняоборотнихактивів.Основнучастинудовгостроковихзобов'язаньскладаютьзворотніінвестиції,отриманіпідприємством дляздійсненняпрограмирозвитку тамодернізаціївиробництва.

>Підприємствозабезпеченевласнимикоштами, до тогочислі йобіговими.Більшачастинаактивівсформована зарахуноквласнихкоштів.Основніпоказникидіяльності ВАТнаведені втаблиці 2.1.

>Таблиця 2.1.Основніпоказники ВАТ заперіод 2003–2005 рр.

>Показникидіяльності 2003рік 2004рік 2005рік >Відхилення
>Чистийдохід 725697 1036846 1233919 548222
>Валовийприбуток 277705 507785 649160 371455
>Собівартістьреалізованоїпродукції 447992 529061 624759 176767
>Чистийприбуток -5342 -91397 58517 63859
>Рентабельністьвласногокапіталу - - 0,07 0,07
>Рентабельністьдіяльності - - 0,05 0,05
>Рентабельністьпродукції - - 0,03 0,03

>Дані,наведені втаблиці 2.1свідчать, що зааналізованийперіод усіпоказники малістійкутенденцію до покращання. В частности,чистийдохідзбільшився на 548222 тис. грн.,валовийприбуток – 371455 тис. грн.Незважаючи назростаннясобівартостіреалізованоїпродукції (на 176767 тис. грн.),підприємство у 2005роцідосяглоприбутку всумі 58517 тис. грн. ВАТ у 2003–2004 рр.функціонувалозізбитком, томуаналізуватирентабельність зацейперіодєнедоцільним. У 2005 р.показникирентабельностідосягли позитивногозначення.

>Оцінкарентабельності завищезазначенимипоказниками,показує, щорентабельність ВАТзнаходиться надоситьнизькомурівні.

>Протягом рокуакціонернимтовариством згідно ізБізнес-планомтехнічногорозвиткуосвоєнокапіталовкладень на суму 46,8 млн. грн, до тогочислі: нарозробкутехнічноїдокументації нановуконкурентоспроможнупродукцію -3089 тис. грн., нанауково-дослідні йдослідно-конструкторські розробки – 787 тис. грн.; нарозробку йвпровадження увиробництво новихпрогресивнихтехнологічнихпроцесів – 1292 тис. грн.; націльовумодернізацію тавідновленняобладнання тапридбання новогообладнання – 11180 тис. грн.; навпровадженнякомп'ютернихтехнологій – 2114 тис. грн., нарозвиток ймодернізацію системенергозабезпечення – 458 тис. грн.

2.2Оцінкаструктури тадинамікивласногокапіталу товариства

>Аналізвласногокапіталуєважливоюскладовоюаналізуфінансового стану. Длявизначеннядостатностівласногокапіталувстановленовимогущодомінімальнихрозмірівкоефіцієнтакапітальногопокриття таризикованостіактивів.Власнийкапітал виненстановити не менше 30%вартостіактивів. Алізалежно відгалузіця величинаможе бутизначнобільшою. На ВАТ «>Сумське НБОім.М.В. Фрунзе»власнийкапіталстановить 52,8% та 46,9%,відповідно на вушко такінецьаналізованогоперіоду.

>Власнікоштискладаються ізвласного тадодатковогокапіталу.Власнийкапітал –це:

·статутнийкапітал;

·пайовийкапітал;

·додатковийкапітал;

·резервнийкапітал;

·нерозподіленийприбуток.

>Аналізуючивласнийкапітал,требадати характеристикузміни йогообсягу,структури тадинаміки тавідповідності дозміни валового прибутку чи прибутку ізреалізаціїпродукції (>робіт,послуг) табл. 2.2.

>Таблиця 2.2.Аналіз складу таструктуриджерелвласнихфінансовихресурсів

>Назва статейвласнихкоштів 2003рік 2004рік 2005рік >Відхилення
>Тис. грн % >Тис. грн % >Тис. грн % >Тис. грн %
>Статутнийкапітал 710850 72,52 710850 82,88 710850 83,80 0 11,28
>Іншийдодатковийкапітал 68254 6,87 70615 8,25 55520 6,50 -12734 -0,37
>Резервнийкапітал 18912 1,90 18913 2,23 18913 2,20 0 0,30
>Нерозподіленийприбуток (>непокритийзбиток) 182201 18,51 58471 6,40 63373 7,46 -118828 -11,05
>Вилученийкапітал 1913 0,20 1203 0,24 349 0,04 -1564 -0,16
>Власнийкапітал 978899 100 857646 100 848307 100 -130592 0

яксвідчатьданітаблиці 2.2, зааналізованийперіодспостерігаєтьсязначнезменшеннязагальногокапіталу товариства – на 130592 тис. грн. й у

2005роцівінстановить 848307 тис. грн.

>Йогозменшення обумовлене, в основному,зменшеннямнерозподіленогоприбутку – на 91% (у натуральномувираженні – 118828 тис. грн., попитомійвазі – 11,05%) й на 9,8% – зарахунокзменшенняіншогододатковогокапіталу.Зменшеннявідбулося,також, по з статтеювилученийкапітал. Так,якщо у 2003 р.вінстановить 1913 тис. грн., те в 2005 р. -349 тис. грн.

>Найбільшупитому ваги уструктурівласногокапіталузаймаєвласнийкапітал,який у натуральномувираженнізалишаєтьсянезмінним,проте увідносномувираженнівінзбільшився на 11,28%.

>Однією ізважливихознакфінансового стану підприємстває йогофінансовастійкість.

>Фінансовастійкість підприємствахарактеризується:

-достатньоюфінансовоюзабезпеченістюбезперервностіосновнихвидівдіяльності;

-фінансовоюнезалежністю відзовнішніхджерелфінансування;

-здатністюманеврувативласнимикоштами;

-достатнімзабезпеченнямматеріальнихоборотнихзасобіввласнимиджереламипокриття;

- станомвиробничогопотенціалу.

>Фінансовастійкістьзалежить від станукредиторів таінвесторів йпередбачає, щоресурси,вкладені впідприємницьку діяльністьповинніокупитися зарахунокгрошовихнадходжень, аотриманийприбуток – забезпечитисамофінансування танезалежність відзовнішніхджерелформуванняактивів.

>Таблиця 2.3.Аналізпоказниківфінансовоїстійкості ВАТ «>Сумське НБО ім. М. В. Фрунзе»

>Показники 2003рік 2004рік 2005рік Норматив

 

>Коефіцієнтавтономії 0,64 0,55 0,49 >0,5

 

 

>Коефіцієнтфінансовоїстійкості 1,75 1,22 0,88 >1

 

>Коефіцієнтфінансування 0,57 0,82 1,13 <1

 

>Коефіцієнтманевруваннявласногокапіталу 0,11 -0,01 0,03 >0,2

 

>Коефіцієнт забезпечення ВОК 0,19 -0,01 0,02 >0,1

 

>Плечефінансовоговажеля 0,04 0,08 0,17 0,3–0,5

Зтаблиці 2.3бачимо, що завідповіднийперіодфінансовастійкість підприємствапогіршилась. Так,якщо на вухоперіоду, щоаналізується,значеннякоефіцієнтаавтономіїстановило 0,64, тонаприкінці цогоперіоду воно тазменшилось до 0,49.Коефіцієнтфінансовоїстійкостісвідчить про ті, що у 2003 р.підприємствоздатнепокривати зарахуноквласногокапіталу усі своїзобов’язання, а й у 2005 р. –лише

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація