Реферати українською » Финансовые науки » Типи і види прогнозів соціально-економічного розвитку держави. Планування видатків у сферах освіти та охорони здоров'я


Реферат Типи і види прогнозів соціально-економічного розвитку держави. Планування видатків у сферах освіти та охорони здоров'я

Страница 1 из 2 | Следующая страница

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

>ФЕДЕРАЛЬНОЕАГЕНСТВО ПО ОСВІТІ

>ГОСУДАРСТВЕННОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ

ВИЩОЇПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

«>ТЮМЕНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ІНСТИТУТДИСТАНЦИОННОГО ОСВІТИ

>СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «Фінанси і кредиту

Контрольна робота

По предмета: Бюджетне планування та прогнозування

На тему: Типи й види прогнозів соціально-економічного розбудови держави.

Планування витрат у сфері освіти.

Планування витрат у сфері охорони здоров'я

р. Тюмень 2009


Зміст

Запровадження

Глава 1 Теоретичні основи прогнозів соціально-економічного розвитку Російської Федерації

1.1 Типи й види прогнозів соціально-економічного розвитку Російської Федерації

1.2 Прогноз соціально-економічного розвитку Російської Федерації на 2009-2011 роки

Глава 2 Планування видатків бюджету

2.1 Планування витрат у сфері освіти

2.2 Особливості планування витрат установ професійного та будівництво додаткового освіти

2.3 Планування витрат до охорони здоров'я

Укладання

Список літератури


Запровадження

Методи прогнозування і планування, починаючи з 1970-х років, збагачуються і вдосконалюютьсяускоряющимися темпами. Особливу роль цьому конкурсі грають два чинника. Перший — це економічні кризи останньої чверті XX в. Вони змусили економістів і менеджерів за кордоном шукати нові адекватні методи управління. Другий чинник пов'язані з швидким поширенням інформаційних технологій й комп'ютерної техніки. Ці цифри зробили загальнодоступними аналіз перспектив та прогнозування. Вони дозволили автоматизувати, спростити і прискорити виконання величезної кількості функцій планування і функцію контролю.

Практика планування найчастіше рясніла нереальними цілями і неадекватними методами. Відмова від неефективною командно-адміністративної системи було сприйнятий багатьма політиками, керівниками й російськими фахівцями як відмовитися від прогнозування і планування зовсім. Але такий підхід згубний, результати його, зазвичай, жалюгідні. Відмова від планування і прогнозування — це найглибшу кризу країни чи регіоні.

Метою контрольної роботи: досліджувати основи прогнозування соціально-економічних систем, і навіть теоретичні аспекти планування витрат у сфері освіти й охорони здоров'я

Завдання контрольної роботи:

- розглянути типи і різноманітні види прогнозів соціально-економічного розбудови держави;

- охарактеризувати прогноз соціально-економічного розвитку Росії на 2009-2011 роки

- охарактеризувати методи планування витрат у сфері освіти й охорони здоров'я


Глава 1 Теоретичні основи прогнозів соціально-економічного розвитку Російської Федерації

1.1 Типи й види прогнозів соціально-економічного розвитку Російської Федерації

Передбачаючи майбутнього економічної системи прогнозування, з одного боку, передує планування, з другого – є складовою частиною, використовується різних стадіях здійснення діяльності з планування: застосовується на етапі аналізу середовища проживання і визначення передумов на формування стратегії системи; складає стадії реалізації планів з метою оцінки можливих результатів та його відхилення від планових показників і має своєю метою організацію додаткових управляючих впливів ліквідацію відхилень.

Прогноз – це комплекс аргументованих припущень (виражених у якісною і кількісної формах) щодо майбутніх параметрів економічної системи. Відомий вітчизняний футуролог І.Бестужев-Лада розділив прогнозування і планування як пророцтво і пророцтво.

Для передбачення майбутнього економічної системи використовуються такі типи прогнозування:

1. прогнозування, заснований на творчому баченні майбутнього, використовує суб'єктивне знання прогнозиста, його інтуїцію. Такий тип прогнозування можна використовувати для безпосереднього передбачення менеджерами та інші учасниками економічної організації майбутніх результатів її діяльність;

2. пошукове прогнозування – спосіб наукового прогнозування від справжнього до майбутнього. Прогнозування починається від сьогодні, спирається на інформацію та поступово проникає у майбутнє.

Пошукове прогнозування то, можливо два види: традиційним чиекстраполятивним і новаторським – альтернативним.

>Экстраполятивний підхід передбачає, що економічне обґрунтування та інше розвиток відбувається гладко і безупинно, тому прогноз може бути простою проекцією (екстраполяцією) минулого у майбутнє. Цей підхід" означає, по-перше, оцінку минулих показників діяльності економічних суб'єктів і тенденцій їх розвитку (трендів) і, по-друге, перенесення цих тенденцій у майбутнє.

Попри виникнення альтернативного підходу,екстраполятивний підхід дуже широко застосовується у прогнозуванні й дуже чи інакше відбивається у більшості методів прогнозування. Здебільшого даний метод використовується при прогнозуванні макроекономічних показників (ВВП, НВ, інфляція, безробіття та інших.).

Альтернативний підхід розмірковує так, поки зовнішня й внутрішня соціальність середовище бізнесу схильна до постійним змін, і як наслідок:

- розвиток економічних суб'єктів відбувається гладко і безупинно, а й стрибкоподібно і переривчасто;

- існує певна число варіантів розвитку економічних суб'єктів.

3. нормативне прогнозування використовується тоді, коли економічний суб'єкт не володіє такими необхідними вихідними (історичними) даними. У межах такого типу прогнозування спочатку визначаються спільні цілі і стратегічні орієнтири наступний період, та був менеджери оцінюють розвиток економічного суб'єкта, виходячи з цих цілей.

Види прогнозів можна класифікувати з кількох ознаками.

4) прогнози поділяють залежно від своїх тимчасового охоплення. Існують прогнози на дуже недовго – терміном до місяці. До таких прогнозам ставляться місячні, тижневі прогнози. Короткострокові прогнози зазвичай застосовуються під час складання річних планів. Перспективними називають середні і довгострокові прогнози.

5) прогнози діляться за типам прогнозування на пошукові, нормативні, засновані на творчому баченні.

6) у зв'язку з можливістю впливу економічного суб'єкта на майбутнє прогнози діляться на пасивні й активні.

Пасивний прогноз розмірковує так, що економічне суб'єкт з низки причин (відсутність необхідних коштів, наявність сприятливих тенденцій розвитку та т.д.) має наміру впливати зважується на власну середовище, й припускає можливість самостійного, незалежного від дій економічного суб'єкта розвитку зовнішніх процесів.

Активний прогноз передбачає можливість активним діям економічного суб'єкта з проектування власної долі, її реальний вплив на зовнішню середу.

7) прогнози діляться на варіантні і інваріантні залежно від рівня ймовірності майбутніх подій. Якщо економічний суб'єкт розраховує на високий рівень визначеності майбутньої середовища, то прогноз включає у собі лише одне варіант розвитку, тобто є інваріантним.Вариантний прогноз грунтується на припущенні про невизначеність майбутньої середовища проживання і, отже, наявності кількох ймовірних варіантів розвитку. Кожен із варіантів розвитку враховує специфічне стан майбутньої середовища економічного суб'єкта яких і визначає основні параметри цього бізнесу.

8) прогнози поділяються за способом уявлення результатів на точкові іинтервальние. Точковий прогноз передбачає, що це варіант включає єдине значення прогнозованого показника.Интервальний прогноз – це таке пророцтво майбутнього, у якому пропонується певний інтервал, діапазон значень прогнозованого показника.

9) Найчастіше дослідниками застосовується комплексний метод спрощення завдання прогнозування – поділ глобальної завдання на цілий рядподзадач.[4,c.156]

Вирізняють три напрями спрощення прогнозування у реалізації аналізованого методу:

- вертикальне, чи поетапне напрям;

- горизонтальне;

- тимчасове.

Велике розмаїття різних типів і деяких видів прогнозів, дозволяє розробити завдання упорядкування соціально-економічного розвитку.

1.2 Прогноз соціально-економічного розвитку Російської Федерації на 2009-2011 роки

У майбутній період розвиток економіки визначатиметься такими основними чинниками і тенденціями:

· адаптацією до їх зниження світових нафтових цін, і ціни метали за умов обмежені можливості з нарощування фізичних обсягів експорту енергоносіїв є й основних сировинних товарів;

· посиленням залежності платіжного балансу і за економічного зростання знизилися від припливу іноземного капіталу і стан інвестиційного клімату;

· зменшенням технологічних досвіду у низці високотехнологічних галузей економіки при посиленні потреби у активізації інноваційно-інвестиційної компоненти зростання;

· необхідністю модернізації основних фондів високотехнологічних деяких галузей і подолання обмежень у інфраструктурних галузях (електроенергетика, транспорт);

· активізацією інноваційно-інвестиційної компоненти зростання;

· посиленням дефіциту над ринком робочої сили в, початком зниження з 2008 р. чисельності економічно активного населення за досить низький рівень безробіття.

· посиленням конкуренції, як у внутрішніх, і на зовнішніх ринках за значного скороченні цінових конкурентних переваг через випереджаючого зростання зарплати, енергетичних витрат й зміцнення курсу рубля.

У прогнозний період відбудуться значних змін в чинниках, які зростання економіки.

Розробка прогнозу соціально-економічного розвитку та параметрів прогнозу на період до 2011 р. здійснювалася з двох основних варіантів (1 і 2) та двом додатковим варіантів. Основним і розробити параметрів федерального бюджету на 2009-2011 рр. пропонується другого варіанта прогнозу.

У основних варіантах прогнозу закладено однакові прогнозні оцінки світових нафтових цін - помірковане зниження середньої ринкової ціни не на нафту "Urals" з 112 дол. США за барель в 2008 р. до 88 дол. в 2011 р.

Відмінності за варіантами пояснюються, передусім, зміною динаміки конкурентоспроможності російського бізнесу і ефективністю реалізації урядових заходів для посилення інноваційного характеру російської економіки та її диверсифікації.

Варіант 1 (інерційний) відбиває розвиток російської економіки умовах уповільнення зростання експорту вуглеводнів при відносному погіршенні конкурентоспроможності вітчизняної своєї продукції тлі наростаючих кризових процесів над ринком іпотеки до й світових фінансові ринки. Це виявляється в гальмуванні інвестиційної активності, значному зниженні темпи зростання банківського кредитування і щодо вищому внесок імпорту задоволення внутрішнього попиту. Темпи зростання кількості ВВП знижуються з 8,1% 2007 р. до 5,4-5,9% в 2010-2011 рр.

Варіант 2 (інноваційний) орієнтується на відносне поліпшення конкурентоспроможності російського бізнесу, збереження високої інвестиційної активності і проведення низки великих інфраструктурних проектів, сталий розвиток банківської системи та підвищення його внеску до зростання економіки. Темпи зростання кількості ВВП 2009-2011 рр. прогнозуються лише на рівні 6,2-6,7%.

У інноваційний варіант передбачається збільшення витрат за НДДКР, освіту й охорону здоров'я й підвищення ефективності цих сфер, що впливає й не так на поточні темпи економічного зростання, скільки на якість економічного розвитку і розворот російської економіки до інноваційногосоциально-ориентированному типу розвитку.

Додатково опрацьовані варіанти, враховують різні сценарії розвитку на світовому ринку нафти і світова економічної кон'юнктури.

Чинник зовнішньоекономічної кон'юнктури, значною мірою який визначав високих темпів зростання попередні роки, помітно знижується.

Якщо 2004 р. 42% економічного зростання забезпечувалося зовнішніми чинниками, то 2007 р. їх внесок у структуру зростання не перевищив 26%. Протягом наступних років прогнозного періоду внесок зовнішніх чинників в приріст економіки стабілізується лише на рівні 1,3-1,5 відсоткових пункти приросту ВВП. Частка зовнішніх чинників забезпечуватиме лише 22-26% приросту ВВП.

Зростання вартісного обсягу експорту визначатиметься стриманою динамікою нафтових цін та інші паливно-енергетичні товари російського експорту. Отже, на відміну минулих років зростання економіки буде випереджати динаміку експорту і зможе підтримуватися на прогнозованому рівні зовнішньоекономічними чинниками.

Внутрішні чинники в дедалі більшому ступеня визначатимуть і рівень, і стійкість темпів економічного зростання. У зв'язку з цим значно зростає роль інвестиційного клімату й Управлінням державної економічної політики.

У межах першого варіанта буде розвитку погіршення зовнішньоекономічних умов не компенсується відповідним поліпшенням якості економічного розвитку і конкурентоспроможності російського бізнесу. Це призводить до їх зниження темпи зростання до 5,4-6,0% в 2009-2011 рр.

Для стабілізації траєкторії економічного зростання лише на рівні не нижче 6-7% на рік, відповідної другому варіанту розвитку, необхідно істотне збільшення ефективності та конкурентоспроможності економіки та посилення інвестиційної складової економічного зростання.

Інноваційний сценарій (варіант 2) на відміну варіанта 1 передбачає:

Перше - активніше поведінка компаній із підвищенню конкурентоспроможності своєї продукції, зниження витрат, впровадженню ефективних технологій, завоюванню та брати участь у спільних із державою інноваційних та структурних проектах. Підвищення конкурентоспроможності виявляється у вищих темпи зростання приватних інвестицій, більш динамічному нарощуванні експорту, особливо обробній продукції, і щодо дешевше еластичності імпорту з попиту.

Друге - формування елементів національної інноваційної системи та підвищення інвестицій у розвиток людського капіталу.

Третє - проведення активнішої соціальної полі-тики (зокрема. в бюджетному секторі), що стримує збільшення диференціації доходів.

Четверте - ефективне використання інструмента держінвестицій у розвиток енергетичній і транспортній інфраструктури, реалізації високоефективних інноваційних проектів та пріоритетних галузевих стратегій і програм (зокрема. реалізації програм розвитку громадянської морської техніки, цивільної авіації, федеральної космічної програми, програми виробництва стратегічних матеріалів та інших.).

Певний внесок у збільшення попиту надасть й вищий зростання доходів населення, прогнозований за другим варіантом. У результаті та інших соціальних, чинників активізації економічного зростання буде забезпечена до 0,2 відсоткових пункти приросту ВВП.

Однією з умов підвищення ефективності функціонування економіки буде збільшення капіталовкладень у розвиток інноваційної системи Росії та людський капітал. У 2009-2011 рр. передбачається збільшення бюджетного та приватного фінансування секторів НДДКР, освіти й охорони здоров'я, і навіть підвищення показників інноваційної активності.


Глава 2 Планування видатків бюджету

2.1 Планування витрат у сфері освіти

Питання організації системи освіти у державі є перешкодою однією з центральних.

Конституція Російської Федерації встановила, що має декларація про освіту. Гарантується безкоштовність і загальнодоступність дошкільного, основного загального користування та середнього професійної освіти у державних і муніципальних освітні установи.

Конституцією також визначено, кожен вправі на основі отримати безплатно вище фахова музична освіта чи державній чи муніципальному освітньому установі.

Поняття безкоштовності громадянам означає, що Витрати забезпечення освіти перебирає держава, тобто. ці витрати мають бути передбачені у відповідній бюджеті.

На освіту у 2009-му закладається 336,1 млрд крб., чи 4,8% від видатковій частині бюджету. Але у тому, що Витрати освіту у грошах зростають, питома вага у сумі бюджетних витрат, соціальній та співвідношенні до ВВП, постійно знижується.

Фінансування витрат освіту здійснюється з бюджетів всіх трьох рівнів бюджетною системою, причому кожному за рівня визначено своя компетенція.

за рахунок федерального бюджету фінансуються федеральні освітні установи, зазвичай, це установи вищого й середнього професійної освіти. Також з федерального бюджету фінансуються витрати на фінансуванню цільових освітніх програм, тож проведення наукових досліджень галузі освіти.

Регіональні бюджети фінансують зміст освітніх закладів, що у віданні суб'єкта РФ, регіональні цільові освітні програми, і навіть фінансування придбання підручників і навчального устаткування освітніх закладів суб'єкта.

Місцеві бюджети здійснюють фінансування загальноосвітніх шкіл, закладів дошкільної та будівництво додаткового освіти, цільових освітніх програм. Також з допомогою місцевих бюджетів фінансуються заходи щодо захисту неповнолітніх дітей.

Витрати федерального бюджету на освіти у 2008 рік становили 1 564 8864 тис. крб., на плановий період 2009 року 4464007тис. крб. і 2010 року 460 1939 тис. крб.

Організація фінансування видатків освіту полягає в нормативи для 1 одного студента,

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація