Реферати українською » Финансовые науки » Теоретичні основи Вивчення сутності грошів


Реферат Теоретичні основи Вивчення сутності грошів

Страница 1 из 7 | Следующая страница

>Зміст

>1.Походження грошей. Роль держави утворенні грошей.

>2.Сутність грошей.Гроші якгроші йгроші яккапітал.

>3.Еволюція форм грошей.Причини тазначеннядемонетизації золота.

>4.Поняттянеповноцінних грошей та характеристика їхньогоризновидів –паперових йкредитних грошей. Роль держави втвореннікредитних грошей.

>5.Різновидисучаснихкредитних грошей. Характеристикабанкноти, “>класична” йсучасна банкнота.Депозитні таквазігроші.

>6.Вартість грошей.Чинники, щообумовлюютьвартістьнеповноцінних грошей.Формипроявувартості грошей.

>7.Функція грошей якміривартості.

>8.Функція грошей якзасобуобігу.

>9.Функція грошей якзасобу платежу.

>10.Функція грошей якзасобунагромадженнявартості.

>11.Функціясвітових грошей.

>12.Якіснівластивості грошей.

>13.Роль грошей урозвиткуекономіки:кількісний таякіснийаспекти.

>14.Еволюціяролі грошей векономіці України.

>15.Класичнакількіснатеорія грошей,їїсутність, характеристикаосновнихпостулатів.

>16.ВкладМ.І.Туган-Барановського урозвитокмонетаристськоїтеорії.

>17.ВкладДж.М.Кейнса урозвитоккількісноїтеорії грошей.

>18.Сучасний монетаризм. ВнесокМ.Фрідмана умонетаристськутеорію.

>19.Синтезкейнсіанських танеокласичнихпозицій усучаснійкількіснійтеорії грошей.

>20.Сутність таекономічна основа копійчаного обороту.

>21.Модель копійчаного обороту. Характеристика окремихпотоків копійчаного обороту та їхньоговзаємозв’язку.

>22.Порядокбалансуваннягрошовихпотоків в окремихсуб’єктів та вгрошовомуобороті вцілому.

>23.Структура копійчаного обороту заформоюплатіжнихзасобів та заекономічнимзмістом.

>24.Грошовамаса:сутність, склад тафакторизміниобсягу йструктури.

>25.Характеристикабазових грошей тагрошовихагрегатів.

>26.Швидкістьобігу грошей,їїсутність, порядоквизначення,факторивпливу та рольмакроекономічнійстабілізації.

>27.Закон копійчаногообігу.

>28.Механізмзмінимаси грошей вобороті. Ролькомерційнихбанків у цьомумеханізмі.

>29.Грошово-кредитниймультиплікатор.

>30.Сутність,особливостіфункціонування таінструменти копійчаногоринку.

>31.Інституційна модель копійчаногоринку.

>32.Структура копійчаногоринку заокремимикритеріями. Характеристика тавзаємозв’язок окремихсегментівринку.

>33.Попит нагроші:сутність,цілі тамотивипопиту нагроші.Чинники, щовпливають напопит нагроші.Кривапопиту нагроші.

>34.Пропозиція грошей,їїсутність,особливостіформування тачинникизміни.Кривапропозиції грошей.

>35.Графічна модель копійчаногоринку.Рівновагапопиту йпропозиції та відсоток.

>36.Заощадження таінвестиції вмеханізмі копійчаногоринку.

>37.Сутність,призначення таосновніелементигрошовоїсистеми.

>38.Характеристикаосновнихвидівгрошових систем та їхніеволюція.

>39.Створення тарозвитокгрошовоїсистеми України.

>40.Державнерегулювання копійчаного обороту якскладоваекономічної політики, йогозадачі,методи танаслідки.

>41.Грошово-кредитна тафіскально-бюджетна політика всистемі державногорегулювання копійчаного обороту.Дискусіїщодопереваг танедоліківкожної із них.

>42.Суть,цілі таінструментигрошово-кредитної політики.

>43.Проблемимонетизації бюджетногодефіциту та валовоговнутрішнього продукту в Україні.

>44.Сутність,закономірностірозвитку тавидиінфляції.Способивимірюванняінфляції.

>45.Причиниінфляції.Монетариський такейсіанськийпідхідщодовизначення причинінфляції.

>46.Економічні тасоціальнінаслідкиінфляції.

>47.Особливостіінфляції в Україні.

>48.Державнерегулюванняінфляції:основні напрями таінструменти.

>49.Сутність,цілі тавидигрошових реформ.

>50.Особливостіпроведеннягрошовоїреформи в Україні.

>51.Поняттявалюти тавалютнихвідносин.Конвертованістьвалюти,її суть,видизначення тапередумови.

>52.Валютнийринок: суть та структура,чинники, щовизначаютькон’юнктуру валютногоринку.

>53.Функції таоперації валютногоринку.

>54.Валютний курс:сутність, роль тафактори, щовизначають йогодинаміку тарівень.

>55.Економічніоснови,режими таметодирегулюваннявалютнихкурсів. Режим валютного курсу в Україні.

>56.Поняття тапризначеннявалютних систем.Елементи національноївалютноїсистеми.Розвитоквалютноїсистеми в Україні.

>57.Валютна політика тавалютнерегулювання, їхніособливості в Україні.

>58.Платіжний баланс:сутність, структура та рольмеханізмі валютногорегулювання.

>59.Золотовалютнірезерви:сутність,призначення та рольмеханізмі валютногорегулювання.

>60.Поняття,розвиток таосновніелементисвітової таміжнародноївалютних систем.

>61.Загальніпередумови таекономічні заподій, щовизначаютьнеобхідність кредиту.

>62.Сутність кредиту, його структура,еволюція тазв’язок ізіншимиекономічнимикатегоріями.

>63.Стадії тазакономірності руху кредиту намікро- ймакрорівнях.Принципикредитування.

>64.Форми,види тафункції кредиту.

>65.Характеристикабанківського кредиту.

>66.Характеристикаміжгосподарського кредиту, йогопереваги танедоліки,особливостірозвитку в Україні.

>67.Характеристикаспоживчого кредиту.Особливості,суб’єкти йогорозвитку в Україні.

>68.Характеристика державного кредиту.Особливості йогорозвитку в Україні.

>69.Характеристикаміжнародного кредиту.Особливості йогорозвитку в Україні.

>70.Економічнімежі кредиту.Кредитнівідносини вумовахінфляції.

>71.Сутністьпозичкового відсотку, йогофункції тачинники, щовпливають нарівень відсотку.

>72.Роль кредиту врозвиткуекономіки.

>73.Розвитоккредитнихвідносин в Україні вперехіднийперіод доринковихвідносин.

>74.Сутність,призначення тавидифінансовогопосередництва.

>75.Поняття банку,місцебанків нагрошовомуринку.

>76.Функції та рольбанків.

>77.Сутність,принципипобудови тафункціїбанківськоїсистеми.

>78.Особливостірозвитку тапобудовибанківськоїсистеми в Україні.

>79.Небанківськіфінансово-кредитніустанови, їхньоговиди, таособливостіфункціонування в Україні.

>80.Центральні банки:сутність,призначення,правовий статус,організаційна структура.

>81.Характеристикафункій центрального банку

>82.Діяльність центрального банку як банкубанків.

>83.Походження тарозвиток центральнихбанків.СтворенняЄвропейськоїсистеми центральнихбанків.

>84.Становлення таосновнінапрямидіяльностіНаціонального банку України.

>85.Поняття,призначення такласифікаціякомерційнихбанків.

>86.Особливостістановлення тарозвиткукомерційнихбанків в Україні.

>87.Основиорганізації тадіяльностікомерційнихбанків в Україні.

>88.Пасивніопераціїкомерційнихбанків.

>89.Активніопераціїкомерційнихбанків.

>90.Банківськіпослуги.

>91.Стійкістьбанківськоїсистеми тамеханізмїї забезпечення.


Тема 1. Суть тафункції грошей

>1.Знайдітьправильнувідповідь на запитання:чомувиниклигроші?

>а)завдякидомовленості людей дляспрощенняпроцесівобміну продуктами роботи;

б) їхністворила держава дляфінансового забезпеченняреалізаціїсвоїхзагальносуспільнихфункцій;

в)завдякистихійномувиділенню ізвсієїмаситоварів, щообмінювалися наринку, одного,який ставшивиконуватиспецифічну рользасобуобміну;

р) бобезпосереднійобмінтоварів (бартер)технічнонадтоскладний,дорогий й незручний.

>2.Щотаке банкнота?Яківиди банкнот Візнаєте?

>Банкнотає вибачимо векселемемісійного банку чи банкнотаемітується ЦБ йє вибачимозобов’язанням ЦБ.Існуєрозмінна банкнота танерозмінна.Характерніознакирозмінноїбанкноти:випускаєтьсябанколмзамістькомерційного векселі;обов’язковообмінюється на золото запершоювимогою;подвійне забезпечення: золоті (>золотий запас банку ) йтоварне (>комерційними векселями, щоперебувають упортфелі банку).Головнаознака йперевагарозмінноїбанкноти -навіть напокриттявитрат держави вонавипускається небезпосередньо йбезповортно, а ще черезкредитування подборговізобов’язання казначейства.

3.Яке ізнаведенихвизначеньнайбільшповно й точновиражаєсутність грошей:

а)гроші –цезаконнийплатіжнийзасіб;

б)гроші –цеабстрактнеміриловартості;

в)гроші –це абсолютноліквідний актив;

р)гроші –цезагальнийеквівалент;

буд)гроші-це всі ті, щовикористовується якгроші;

е)гроші –церечова формасуспільнихвідносин.

4.Чимгроші яккапіталвідрізняються від грошей як грошей?

>Гроші якгрошівикористовуються дляреалізаціїспоживчоївартості, їхніцільовепризначенняобмежуєтьсяпосередництвом вобміні.Грошівитрачаються наособистеспоживання, так якзабезпечуютькупівлютоварів тапослуг.Вартістьформуєтьсябезпосередньо вобігу, дегрошіобмінюються нареальні блага, авартістьнабуваєформикупівельноїспроможності.Гроші яккапіталвикористовується для забезпеченнязростаннянаявноївартості. Для цоговиготовленувартістьпотрібнолреалізувати,нагромадити тавикористати так,щобїї не лишезберегти, а ізбільшити.Функціонуючи яккапітал,грошіпродовжуютьвиконувати своїтрадиційніфункції:міривартості йзасобуобігу, котрі разомконстатуютьявище грошей. Томувідмінністьміжгрошима якгрошима йгрошима яккапіталудоситьумовні йвизначаютьсяекономічнимисуб’єктами.

5.Чимповноціннігрошівідрізняються віднеповноцінних? Чимаютьнеповноціннігрошівартість?

>Повноціннігрошімаютьвнутрішнюреальнувартістьадекватнувартості товару,якийвиконуєфункції грошей, чивартостіматеріалу ізякогогроші буливиготовлені.Неповноціннігрошінабуваютьвартості вобігу.Вонаможевідхилятися відвартості тогоматеріалу, ізякого смердотівиготовлені. Це знакивартості, смердотімаютьспоживчувартість й немаютьсубстанціональноївартості.

6.Чимспоживчавартість грошейвідрізняється відспоживчоївартостізвичайнихтоварів?

>Грошімають неконкретну, азагальнуспоживчувартість,тобтоздатнізадовольнятибудь-яку потребулюдини.Споживчавартістьпевного товаруздатназадовольнитилишеякусь одну потребу,задляякої було бствореноцей товар.

7.Знайдітьправильнувідповідь на запитання, щотакекредитнігроші:

а)гроші, щоемітуютьсяцентральним банком длякредитування потреб державного бюджету;

б)будь-якінеповноціннігроші, котрімаютьстабільнувартість, щобазується надовірі доемітента;

в)гроші, щоемітуються банками длякредитування реального секторуекономіки;

р)будь-якігроші, щомаютьстабільнувартість.

8.Якідвіфункції грошейісторичнозформувалисяпершими:

а)міравартості йсвітовігроші;

б)засібобігу йзасіб платежу;

в)засібнагромадження йзасібобігу;

р)міравартості йзасібобігу.

9.Укажіть,який ізнаведенихнижчефінансовихінструментівєзаконнимзасобом платежу в Україні:

а)депозитнігроші;

б)банківськібілети центрального банку;

в)облігаціївнутрішньої державноїпозики;

р) чеки;

буд)платіжнікартки;

е)векселі;

ж) монета.

10.Назвітьсучасніформикредитних грошей, котрізустрічаються усвітовійпрактиці, йвкажіть, Яка із нихкористуєтьсянайбільшоюдовірою й котра –найменшою.Депозитні,Квазігроші -векселі, чеки,довгостроковідепозити.

11.Які ізнаведенихчинниківвідіграливирішальну роль удемонетизації золота:

а)прагненняурядівсконцентрувати все золото усвоїхстратегічних запасах;

б)інтенсивневикористання золота увиробництві (>електроннатехніка,озброєння,медтехніка,виробництво прикрас тощо);

в) великадорожнечаобігу грошей;

р)недостатнізапаси золота вприроді;

буд)непіддатливістьзолотомонетногообігу дорегулюючоговпливу держави;

е)бажання державперебрати у собіемісіюнерозміннихгрошовихзнаків дляпокриттясвоїхфінансових потреб.

12. У які двохфункціяхгрошінайбільшпотерпають відінфляції:

а) якміравартості;

б) якзасіб платежу;

в) якзасібобігу;

р) якзасібнагромадження.

13. Колиєспільногоміждепозитними йелектроннимигрішми:

а)відсутністьвнутрішньоїсубстанціональноївартості;

б)здійснюють оборот лишевнутрібанківськоїсистеми;

в)здійснюють оборот лише позабанківськоюсистемою;

р) немаютьспільних рис.

14.Назвітьшістьякіснихвластивостей грошей.

1)економічність -мінімальнівитрати навиготовлення грошей й забезпечення ними потреб обороту;

>2)довгостроковістьвикористання;

>3)однорідність -екземпляри грошейєвзаємозамінними;

>4)подільність -легкодільні набудь-якічастини;

>5)портативність - легконосити,зручнокористуватись;

>6)стабільністьвартості -полягає впостійностірівня їхньогокупівельноїспроможності.

15.Укажіть, якоїфункціювиконуютьгроші такимвипадках:

а) прикупівліавтомобіля вмагазині заготівку(засібобігу);

б) привизначеннітарифів наелектроенергію;(міравартості)

в) прирозміщенні грошей настроковомубанківськомудепозиті (>засібнагромадження);

р) прикупівлітелевізора ізвідстрочкою платежу (>міравартості);

буд) присплатіподатку ізприбутку(засіб платежу).

16.Визначіть, щотакепаперовігроші:

а)грошові знаки, щовиготовлені ізпаперу

б)будь-якігроші,номінальнавартість які неспівпадає ізреальноювартістю тогоматеріалу, ізякого смердотівиготовлені;

в)грошові знаки, щовипущені в господарський оборотурядом в порядкупокриття доходом від їхньогоемісії бюджетногодефіциту.

17. За які умівбанкноти центрального банку (>кредитнігроші)можутьперетворитися впаперовігроші:

а)якщоцентральний банквиготовляє їхні ізособливого, азізвичайногопаперу;

б)якщо ЦБвипускає в господарський оборотнедостатнюкількість банкнот;

в)якщоемісія банкнотвикористовуєтьсяпереважно дляпокриття бюджетногодефіциту;

р)якщо наданіікомерційними банкамикредити в широких масштабахсвоєчасно неповертаютьсяпозичальниками.

18.Визначітьпослідовністьісторичноїеволюції форм грошей,поставившибілякожної із нихвідповідніномери від Першого доостаннього:3 шматкизвичайногометалу,1сіль,4золотімонети,5срібнімонети,2перловінамиста,6розміннібанкноти,8банківськідепозити,9“електроннігроші”,7нерозміннібанкноти.

19. Учомуполягає роль держави утворенні грошей:

а) державастворюєгроші якекономічнеявище назаконодавчійоснові;

б) держава нестворює грошей, а лишенадаєїмпевноїформи;

в) держава лишенадає грошамзручної длякористувачівформи йпевнихякіснихвластивостейвідповідно довимогринку;

р) держава лишерегулюєобіг грошей й їхньоговартість.

20. Зякоюякісноювластивістю грошейпов’язановитіснення із оборотугіршимигрошимакращих (“ЗаконГрешема”):

а)стабільністьвартості;

б)економічність;

в)однорідність.

21.Яку ізсвоїхфункційгрошівиконуютьідеально?Міравартості

22. Учомупроявляється масштабцін приповноцінних грошах й принеповноціних?

>Маштабцін принеповноцінних грошахміжвартістю товару, якоїпотрібновиміряти йгрошовоюціною як результатом такоговимірювання немає золота.Відпала потреба уваговійкількості золота, щоприйнято загрошовуодиницю йслугуємаштабомцін.Усі держави пересталифіксуватизолотийвмістгрошовиходиниць.Створюєтьсявраження, щогрошоваодиницябезпосередньовимірюєвартість товару й щофункціяміривартостізводиться дотехнічногообчислення, до забезпечення практикиціноутвореннярахунковоюодиницею. Уумовахобігусправжних грошейцінаформуєтьсявнаслідокподвійного їхніфункціонування - яквтіленнязагальної роботи длявираженнявартостіконкретнихтоварів й якмаштабцін длявизначеннясамоїваловоїкількості копійчаногометалу.Маштабцін якваловакількість шляхетногометалу,прийнятого загрошовуодиницю,єскладовоюфункціїміривартості,доповнюєїїпризначеннявиражативартістьтоварів.Йогонеможна непротиставлятимірівартості,вважаючи їхнідвомарізнимифункціями, аніототожнювати із нимимірувартості,зводячи лише дорахункових грошей.

23. Учомупроявляєтьсявідмінністьміжфункціями грошей якзасобуобігу й якзасобу платежу?

>Засібобігу -грошієпосередником вобмінітоварів тапослуг йзабезпечує їхніобіг.Товаривиходять ізобігу, агрошізалишаються (>використовуються убудь-якійформі).Засіб платежу -грошіобслуговуютьпогашеннярізноманітнихборговихзобов’язаньміжсуб’єктамиекон.відносин, щовиникають упроцесірозширеноговідтворення.

24.Більшість держав світунакопичуєзолотізапаси. Чипов’язанетакенакопичення золота ізфункціонуванням грошей?Якщо так, то ізякоюсамефункцією?

Золотізапасипродаютьсяцентр-ми банками та казначействами однією ізнаціональних валют, щокористуєтьсядовірою насвітовомуринку йрозраховується нею поборгах.Функція -світовігроші.

25.Якічинники далиможливістьнеповноцінним грошам окремихкраїнвиконуватифункціюсвітових грошейзамістьзолотоїмонети?

>По-перше,сформувався широкийсвітовийринок ізсистемоювзаємозв’язків йвзаємозалежностейміж йогосуб’єктами, з широкимрозвиткомміж нимикредитнихвідносин йбанківськогообслуговування. Уданихумовахсвітовігрошіфункціонуютьмиттєво йвідпала потреба увикористанніповноцінних грошей.По-друге,економічнийпотенціал окремихкраїндосягнув великихрозмірів, що даломожливість забезпечитидеякимрозвинутим державамдовіру до їхньогонаціональних грошей.По-третє, держависпівробітничають ізметоюспільногорегулюванняекономічногопростору, а якнаслідок -появадовіри додолара,євро,екю,СДР.

Тема 2.Кількіснатеорія грошей тасучасний монетаризм

1. яквпливає змінукількості грошей вобігу навартість грошей йрівеньтоварнихцін:

>1)рісткількості грошей Веде до:

а) збільшеннявартості грошей;

б) зростаннюцін;

в)зменшеннявартості грошей;

р)зниженняцін;

>2)зменшеннякількості грошейспричиняє:

а)зменшеннявартості грошей;

б)зниженняцін;

в) зростаннюцін;

р) збільшеннявартості грошей.

2. На які постулатахбазуєтьсякласичнакількіснатеорія?

1)МV ->масанаявних грошей воборотіпротягомпевногоперіоду накількість;

>2)РQ -рівеньцін накількістьвиробленого йреалізованого товару;

>3.Якіпричинно-наслідковізв’язкипритаманнірівняннюобмінуІ.Фішера:

>1)рівеньцін натоваризмінюєтьсяоберненопропорційномасі грошей вобігу;

>2)рівеньцін натоваризмінюється прямопропорційношвидкості грошей вобігу;

>3)рівеньцін натоваризмінюється прямопропорційномасі грошей вобігу;

>4)рівеньцін натоваризмінюється прямопропорційнообсягупроданихтоварів;

>5)рівеньцін натоваризмінюєтьсяоберненопропорційношвидкості грошей вобігу;

>6)рівеньцін натоваризмінюєтьсяоберненопропорційнообсягупроданихтоварів.

4.Виділитиосновнівідмінностікон’юнктурноїтеорії грошейМ.Туган-Барановського відкласичноїкількісноїтеорії:

а)заперечуєвпливкількості грошей нарівеньцін;.

б)заперечуєпрямопропорційну залежністьцін відкількості грошей;

невизнаєвпливу націнишвидкостіобігугролшей;

р)визнаєвплив націни всіхтрьохчинників:маси грошей,швидкості їхньогообігу,обсягуреалізованихтоварів йпослуг;

буд)визнаєпопит нагроші якважливийчинникзмінишвидкостіобігу грошей.

>5.Запишіть формулукоефіцієнта Маршала йвизначте щовінхарактеризує.

">Кембріджзькерівняння" -Md = КРУ, деMd -попит нагроші (>касовізалишки), До -коеф., щовиражаєчастинурічного прибутку, якоїсуб’єктизберігають уліквіднійформі (>коеф. Маршала), Р -середнійрівеньцін, У -обсягвиробництва унатуральнійвазі

>6.Якімотивинагромадження грошей векономічнихсуб’єктівсформулювалипредставники ">кебріджської школи"

Двамотивипопиту нашроші:1)трансакційний мотив (>щоб щоськупити, для поточногоспоживання,цепоточнікаси.Залежить від прибутку);2)застережливиймотив.Цей компонент копійчаногопопитупропорційнийномінальним доходах (>провсяквипадок,якийвиходить замежі нормальногофункціонування).

>7.Якімотивинагромадження грошей векономічнихсуб’єктівзформулювалипредставники “>кембріджської школи”? =>пит№6

>8.Черезякийконкретний “>передатний”механізмздійснюєтьсявплив грошей наекономіку утвердженнях:

>1)Кейнсіанців:

а)процентна ставка;

б)дивіденди;

в)валютний курс;

р)фіскальна політика;

буд)інвестиції;

е) банк;

ж)державніоблігації.

>2)Монетаристів:

а)ціна товару;

б)касовізалишки;

в)пропозиція грошей;

р)емісія грошей;

буд)кредити;

е)бюджетніресурси;

ж)сукупнийпопит натовари.

9.Який внесокзробив Кейнс урозвитоккількісноїтеорії грошей?

>1)обгрунтував роль грошей уринковійекономіці;

>2)змістив центраналізуроліціни іздовготривалогоперіоду накороткйперіод із тим, щоб “>прив’язати”гроші доекономічного циклу;

>3)вплив грошей нареальнуекономіку накороткостроковихінтервалахздійснюється по постулатахкількісноїтеорії;

>4)вплив грошей нареальнуекономікуздійснюєтьсяперш на через відсоток;

>5)доповнивмотивикембріджськоїверсіїформуваннякасовихзалишків “>спекулятивним” мотивом;

>6)встановивзв’язокгрошовоїмаси ізнормою відсотка;

>7)обгрунтувавзв’язокміж відсотком таінвестиціями;

>8)відкривновиймеханізмзв’язкуміжгрошима йвиробництвом;

>9)відмовився відкласичнихпостулатівкількісноїтеорії, у Кейнсазникло “М” , яку прямо можназмінювати.

10.Визначіть, котрі ізназванихположеньвідносяться домонетаристськоїтеоріїМ.Фрідмана:

>1)на першемісце урегулюванніринковоїекономікивиходить бюджет;

2) на першемісце урегулюванніринковоїекономікивиходитьцентральний банк йбанківська система;

>3)механізмуправліннямасою грошей (М)зводитьсяпереважно допідтриманняїїстабільності: “М” виннезмінюватися, але йцізмініповинні бутиобгрунтованими,щобсереднійрівеньціннепомітнозмінювавсяпротягомтривалого години;

>4)маса грошей вобігу винназростати:

а)швидше відзростання ВВП;

б)відповідно до зростанню ВВП;

р)відставати від зростанню ВВП;

>5)відставання “М” від зростанню ВВПкомпенсується:

а)зростаннямшвидкостіобігу грошей;

б)зменшеннямшвидкостіобігу грошей;

>в)зростаннямцін;

р)зниженнямцін.

11.Визначте, учомупроявляєтьсязближенняпозиціймонетаристів такейнсіанців усучаснійкількіснійтеорії грошей.1)Грошівідіграютьважливу рольекономіці;2)кейнсіанціпогодилися із монетаристами до того, що причиноюінфляціїєнадмірнагрошовамаса, аосновним шляхомподоланняінфляціїєжорсткерегулюваннягрошовоїмаси;3)длякейнсіанців % ставки буливажливим чинникомрозвиткуекономіки ймонетаристи всвоїхрекомендаціяхпочаливикористовувати %-нуполітику.

12.Визначитихарактерніособливостігрошової політики в Україні вумовах переходу доринковоїекономіки:

>1)використовуютьсякейнсіанськіпостулати вуправлінні “М”;

>2)проводитьсямонетаристська, поМ.Фрідмену,антиінфляційна політика;

>3)Національний банк України в саміперіодикерувавсякейнсіанськими “рецептами”, аіншімонетаристськими;

>4)Уряд та НБУсвоїймонетарнійполітиціорієнтуютьсявиключно нафіскально-бюджетниймеханізм;

>5)Уряд та НБУсвоїймонетарнійполітиціорієнтуєтьсявиключно нагрошово-кредитниймеханізм.

>6)Державний бюджет і невідділено відгрошово-кредитногомеханізму НБУ.

13.Розставтевказаніверсіїкількісноїтеорії в порядкуісторичноїеволюції монетаризму:

>1)номіналістичнатеорія грошей; –

>2)кейнсіанско-неокласичнийсинтез;5

>3)класичнакількіснатеорія грошей; 1

>4)неокласична (>монетаризм);2

>5)неокейнсіанськийнапрямок;4

>6)кейнсіанськаверсія.3

Тема 3.Грошовий оборот йгрошові потоки

1.Строковівклади йдепозитивходять у склад такихгрошовихагрегатів:

а) М0;

б) М1;

в) М2;

р) невходять у складвказанихгрошовихагрегатів.

2. Нормаобов’язковогорезервування длябанків вводитися ізметою:

а)обмеженнягрошовоїмаси;

б)щобзапобігтивилученнювкладів;

в)підвищенняприбутковостібанків;

р)підвищенняліквідностібанків;

буд)покриттядефіциту державного бюджету.

3. У банк внесеноготівкою на депозит 10000 грн. Нормаобов’язковогорезервування – 25%.Цей депозитможезбільшитимасу грошей вобороті зарахунокмультиплікатора на:

а)невизначену величину;

б) 7500 грн.;

у 10 тисяч грн.;

р) 30000 грн.;

буд) 40000 грн.

4.Грошовамаса за агрегатомМ3збільшуєтьсякожний раз, коликомерційні банки:

а)збільшують своївклади в центральному банку;

б)збільшуютьобсягипозичок своїмклієнтам-юридичним особам;

в)збільшують своїзобов’язання попоточнимрахункам шляхомзалученняготівкових грошей навклади населення;

р)вилучаютьчастинувкладів у центральному банку.

5.Якщо нормаобов’язковогорезервування длябанківдорівнює 100%, то величина копійчаногомультиплікаторадорівнює:

а) 0;

б) 1;

удесятеро;

р) 100.

6. Доскладовихгрошовоїбазивідносяться:

а)обов’язковібанківськірезерви;

б)готівка вкасахбанків;

в)резерви накоррахункахкомерційнихбанків у центральному банку;

р)готівковігроші, щознаходяться вобігу поза банками;

буд) усінаведенівідповідівірні.

7.Якізіслідуючихпроцесівпов’язаніпричинно-наслідковимизв’язками?

а)зростаннядефіциту державного бюджету й збільшенняобсягугрошовоїмаси;

б)скорочення прибутковогоподатку йзменшенняобсягугрошовоїмаси;

в)зростаннятрансфертнихплатежів йскороченняобсягугрошовоїмаси;

р)зростанняподатків накорпорації й збільшенняобсягугрошовоїмаси.

8.Якщотрансакційнігроші (>гроші дляугод)здійснюють усередньому 5обертів зарік, токількість грошей, необходимих дляобслуговуванняобміну:

а 5разів понадномінального ВНП;

б)складає 20%номінального ВНП;

в)дорівнюєвідношенню:5/ВНП>ном;

р)неможливовизначити.

9.Банківська системастворюєгроші,видаючикредити. Урезультатігрошовамаса:

а)збільшується на величину,меншу відзагальноїсумидепозитів;

б)збільшується на величину, щодорівнюєзагальнійсумідепозитів;

в)збільшується на величинубільшу відзагальноїсумидепозитів;

р) незбільшується й незменшується.

10.Визначити, із якісекторівскладаєтьсягрошовий оборот:

а) копійчаногообігу тафіскально-бюджетного обороту;

б) копійчаногообігу,фіскально-кредитного обороту, кредитного обороту;

в) копійчаногообігу та >фінансово - кредитного обороту.

11.Якщофактичнамаса грошей вобороті (Доф)перевищуєнеобхідну для обороту (Дозв), то котріявищаматимутьмісце:

а)нестачакупівельноїспроможності;

б)грошовийпопитвідповідаєтоварнійпропозиції;

в)надлишоккупівельноїспроможності.

12. яквизначаєтьсярівеньмонетизаціїекономіки:

а) як ставленнягрошовоїмаси накінець року до валовоговнутрішнього продукту завідповіднийрік;

б) як ставлення валовоговнутрішнього продукту зарік догрошовоїмаси накінець року;

в) як ставленнясередньомісячноїгрошовоїмаси до валовогонаціонального продукту зарік.

13.Якігроші належати донеповноцінних:

а)готівковігроші;

б)золотімонети;

в)депозитнігроші;

р)електроннігроші.

14.Визначитизасоби платежу, котріобслуговуютьнинігрошовий оборот Україні:

а)банкноти;

б)акредитиви;

в)розміннімонети;

р)депозитнігроші;

буд)казначейськібілети;

>є)платіжнідоручення.

15.Залученіресурсикомерційного банкустановлять 20,0 млн. грн., нормаобов’язкового резерву – 15%. Накоррахунку в НБУ станом на 1червня банкмає 3,5 млн. грн. й вкасахготівкою – 0,5 млн. грн.Виходячи ізцихданихвизначіть станом на 1червня:

а)загальнийобсяг резерву банку; 3,5+0,5 =>4млн.грн.

б)обсягобов’язкового резерву;200,15=3млн.грн.

в)обсягвільногорезрву.4-3=1млн.грн.

16.Визначити, котрігрошіперебувають вобороті в Україні усучаснихумовах:

а)повноціннігроші;

б)неповноціннігроші;

в)обидвавиди.

17.Якщо станом на 1червнямасаготівки поза банкамискладає 2,1 млрд. грн.,готівка вкасахбанків – 0,5 млрд. грн.поточнихвкладів – 4,0 млрд. грн.,ощаднихвкладів – 2,9 млрд. грн.,строковихвкладів – 3,5 млрд. грн., точому будутьдорівнювати:

а) агрегат Мо; 2,1 млрд. грн.

б) агрегатМ1;4+2,1+2,9=9 млрд. грн.

в) агрегатМ3.9+3,5=12,5 млрд. грн.

18.Грошова базавключає у собі:

а)металеві іпаперовіготівковігроші тапоточнівклади;

б)металеві іпаперовіготівковігроші тастроковівклади;

в)готівка поза банками,готівка вкасахбанків та усібанківськідепозити;

р) всяготівка (поза банками й вкасахбанків) такошти накоррахункахкомерційнихбанків в НБУ.

19.Якігрошові потокивідносяться допотоків “>втрат”:

а) оплатаімпорту;

б)заощадженнясімейнихгосподарств;

в)чистіподатки;

р)державніпозики;

буд)відплив копійчаногокапіталу насвітовийринок.

20.Визначити, котрігрошові потокивідносяться допотоків “>ін’єкцій”:

а) оплатаекспорту;

б)державніпозики;

в)інвестиції;

р)державні закупівлі.

21.Визначіть, якспіввідносятьсяміж собоюгрошовий оборот йгрошовийобіг:

а)грошовийобігцечастина копійчаного обороту, щообслуговуєтьсягротівковимигрошами;

б)грошовийобігцечастина копійчаного обороту, щообслуговуєреалізаціюматеріальнихцінностей тапослуг (>продуктів таресурсів);

удвічірізнихявища, котрі неспіввідносятьсяміж собою;

р)це дватотожнихміж собоюявища.

22.Яке ізначеденихвизначень копійчаного оборотунайбільшповнорозкриває йогоекономічнийзміст:

а)цесукупність всіхплатежів, котріздійснюються в народномугосподарстві запевнийперіод;

б)цебезперервний рух грошей впроцесісуспільноговідтворення;

в)цепроцесиформування йвитрачаннягрошовихдоходівокремимиекономічнимисуб’єктами.

23. яквизначаєтьсякоефіцієнт Маршала:

а) як ставленняготівки поза банками дозагальноїмаси грошей;

б) як ставленнямасидепозитних грошей дообсягу копійчаного обороту;

в) як ставленнязагальноїмаси грошей дообсягу ВНП.


Тема 4.Грошовийринок

1. Колиєоб’єктомкупівлі-продажу нагрошовомуринку:

а)гроші якгроші;

б)гроші яккапітал;

в)гроші якгроші й яккапітал;

р) кредит.

2. якспіввідносятьсяміж собоюринок грошей йгрошовийринок:

а)грошовийринокєсладовоючастиноюринку грошей;

б)ринок грошейєскладовоючастиною копійчаногоринку;

в)ці два ринкифункціонуютьвідокремлено й паралельно;

р)цедвіназви одного й того жринку –фінансового.

3.Які ізвказанихнижчеринківвідносяться доринку грошей, а котрі – доринкукапіталів:

а)риноккороткостроковихціннихпаперів; (РК)

б)ринокдовгостроковихціннихпаперів;(РК)

в)валютнийринок;(РГ)

р)риноксередньо- тадовгостроковихбанківськихкрдитів;(РК)

буд)риноккороткостроковихфінансовихактивів;(РГ)

>є)риноккороткостроковихбанківськихкредитів.(РГ)

4.Якіфакторивпливають напопит нагроші?

а) змінуобсягівномінального ВНП, зміну депозитноговідсотку тадоходностіціннихпаперів;

б) змінурозмірівпоточноїкаси,номінального ВНП тацін натовари тапослуги;

в) змінуцін,рівноважної ставкивідсотка,поточноїкаси.

5.Поточнакаса –це:

а)залишкиготівкових грошей вкасахпідприємств таорганізацій;

б)залишкиготівкових грошей вкасахпідприємств,організацій та на руках в населення;

в)гроші, котріпотрібніекономічнимсуб’єктам дляздійсненняпоточнихплатежів;

р)залишокготівкових грошей тапоточнихдепозитів;

буд) запас грошей,сформований подвпливомтрансакційного мотивацію.

6.Пропозиція грошей намакрорівнідорівнює:

а) агрегату М2;

б) агрегату М1;

в)загальніймасі грошей вобороті;

р)грошовійбазі.

7. Урезультаті діїгрошово-кредитногомультиплікатора:

а)збільшуютьсядепозити вбанківськихустановах;

б)збільшуєтьсязагальнамаса грошей вобороті;

в)збільшується агрегат М0;

р)збільшуєтьсягрошова база.

8. Упоповненнімаси грошей воборотіберуть доля:

а)Національний банк;

б) НБУ,комерційні банки,Міністерствофінансів;

в)комерційні банки,небанківськіфінансово-кредитніустанови;

р) НБУ,комерційні банки;

буд)державне казначейство,комерційні банки.

9. Колитакерівноважна ставка відсотка:

а) ставка відсотка, Якаскладається наринку примасі грошей вобороті нарівні агрегату М2;

б) ставка відсотка, котраскладається наринку, колимаса грошей воборотідорівнюєсумікоштів, якоїхочуть матір всвоємурозпорядженніекономічнісуб’єкти;

в) ставка відсотка, Якаскладається наринку заумови, щопропозиція грошейспівпадає ізпопитом нагроші.

10. яквпливаєпідвищеннярівняпроцентної ставкизагальнумасу грошей вобігу:

а)маса грошейзбільшиться;

б)маса грошейзменшиться;

в)маса грошей незміниться.

11.Грошова база –це:

а)готівка, Яказнаходиться в сейфах НБУ такомерційнихбанків;

б)готівка позабанківськоюсистемою, вкасахбанків, тарезервикомерційного банку накоррахунках в НБУ;

в) М0,готівка вкасахбанків,обов’язковірезервикомерційнихбанків нарахунках в НБУ;

р)готівка вобігу тадепозити дозапитання.

12. Величинагрошово-кредитногомультиплікаторавизначається:

а)оберненопропорційногрошовійбазі;

б)оберненопропорційнонорміобов’язковогорезервування;

в) як ставленнязагальноїмаси грошей вобороті (агрегатМ3) дообсягугрошовоїбази;

р) як ставлення грошей, котрінадійшли вбанківську системуззовні (>додатковий резерв), донормиобов’язковогорезервування.

>13.Призбільшеннінормиобов’язковогорезервуванняпропозиція грошей:

а)збільшується;

б)зменшується;

незмінюється.

14.Облікова ставка відсотка –це:

а)цепроцентна ставкавстановлена пооблігаціям;

б)цепроцентна ставка, поякій НБУнадаєкредитикомерційним банкам;

в)цепроцентна ставкавстановлена поціннимпаперам.

15. Каналі прямогофінансування нагрошовомуринку –це:

а)переміщеннякоштів відбанківськихустанов доспоживачів;

б)переміщеннякоштів від їхнівласників доспоживачів черезфінансовихпосередників;

в)переміщеннякоштівбезпосередньо від їхнівласників доспоживачів.

16. Каналіопосередкованогофінансування нагрошовомуринку –це:

а)переміщеннякоштів від їхнівласників доспоживачів вобмін наакції;

б)переміщеннякоштів від їхньоговласників доспоживачів черезфінансовихпосередників;

в)переміщеннякоштів від їхньоговласників доспоживачів черезбанківськіустанови.

17.Рівновага нагрошовомуринкунаступає, коли:

а) усівідсоткові ставкирівновеликі;

б)облікова ставка йоблігаційний відсотокрівновеликі;

в)попитдорівнюєпропозиції;

р)економічнісуб’єктихочуть матір всвоємурозпорядженні скільки грошей, стількипропонується нагрошовомуринку.

18.Якіфакторивпливають наобсягпоточноїкаси:

а) змінуоблікової ставки НБУ;

б) зміну депозитного відсотка тадоходностіціннихпаперів;

в) змінуномінальногообсягу валовогонаціонального продукту;

р) змінуцін натовари тапослуги.

19.Грошовийринок –це:

а)ринок, депродаються йкупуютьсягроші ;

б)ринок, депродаються йкупуютьсяцінніпапери;

в)ринок, депродаються йкупуютьсябудь-якіфінансовіінструменти;

р)фінансовийринок.

20.Ціна грошей нагрошовомуринку –це:

а) плата, якоїсплачуєпозичальник закористуваннягрошима;

б)кількістьтоварів, котрі можнапридбати загрошовуодиницю;

у відсоток;

р)різницяміж ставкамипозичкового й депозитного відсотка.


Тема 5Грошовісистеми

1.Грошова система –це:

>1)сукупністьплатежів унаціональній таіноземній валютах;

>2)сукупністьгрошовихпотоківміжюридичними йфізичними особами;

>3)формаорганізації копійчаногообігу, котразакріпленазаконодавством;

>4)те жсаме, що ігрошовий оборот;

>5)грошовівідносиниміжекономічнимисуб’єктами ;

>6)сукупністькредитних тафінансовихустанов удержаві;

>7)центральний банк йкомерційні банки.

2 .Якіелементивключаєгрошова система удержаві?

>1)назвагрошовоїодиниці;

>2)видиподатків;

>3)фінансовіустанови, котрідіють в стране;

>4)масштабцін;

>5)валютний курс;

>6)видистрахування, котріпередбаченізаконодавством країни;

>7)облікова ставка відсотка;

>8)законніплатіжнізасоби;

>9)організаціяплатіжного обороту;

>10)нормаобов’язковогорезервуваннякоштів;

>11)операції ізціннимипаперами навідкритомуринку;

>12)органи, щорегулюютьгрошовийобіг;

>13)видикредитів;

>14)процентні ставкикомерційнихбанків.

>3.Визначитизаконніплатіжнізасоби угрошовійсистемі держави:

>1)казначейськівекселі;

>2)комерційнівекселі;

>3)казначейськібілети;

>4)банківськібілети;

>5)державніоблігації;

>6)акціїкорпорацій;

>7)платіжнідоручення;

>8)монета;

>9)чеки;

10)акредитив.

>4.Визначитиінструментигрошово-кредитної політики НБУ:

>1)обліковавідсоткова ставка;

>2)податкова ставка;

>3)відсоткові ставкикомерційнихбанків;

>4)нормаобов’язковогорезервуваннядепозитівкомерційнихбанків;

>5)дозвіл чизаборонацентральним банком окремихвидівкредитів КБклієнтам;

>6)операції навідкритомуринку;

>7)страхуваннякредитів;

>8)диверсифікаціякредитів;

>9)лімітуванняцентральним банкомкредитнихоперацій КБ;

10)рефінансуванняцентральним банкомкомерційнихбанків.

>5.Визначитиоргани, щорегулюютьгрошовий оборот:

>1)центральний банк;

>2)міністерствофінансів;

>3)ломбарди;

>4)комерційні банки;

>5)страховікомпанії;

>6)органимісцевої влади;

>7)міністерствоекономіки;

>8)торгівельнізаклади;

>9)видовищнізаклади;

>10)податковіоргани;

>11)митниця.

>6.Назвітьосновнітипигрошових систем, котрівідомі ізекономічноїісторії, впослідовності їхніісторичногорозвитку.

>7.Щотакегрошово-кредитна політика?

>1)регулюванняекономічноїдіяльності у сферахфінансів табанківської справ;

2)регулювання й контрольбанківськоїдіяльності із боці держави;

>3)системазаходів угрошово-кредитній сфері,спрямованих на забезпеченнястабільності національноїгрошовоїодиниці;

>4)сукупністьекономічних,правових таорганізаційнихзаходів,здійснюванихцентральним банком угалузівалютнихвідносин;

>5)системарегулювання валютного курсу;

>6)регулюваннягрошово-кредитнихвідносинміж державами;

>7)регулюванняобліковихвідсоткових ставокцентральним банком.

>8.Визначитистратегічніцілігрошово-кредитної політикиНаціонального банку України:

>1)забезпеченнякоштами малого тасередньогобізнесу;

>2)підпорядкуваннякорпоративнихінтерсів окремихбанківсуспільнимінтересамвсієїбанківськоїсистеми;

>3)зростаннявиробництва в стране;

>4)розвитокмашинобудування;

>5)забезпеченнязростанняінвестицій увиробничу сферу;

>6)підвищеннязайнятості населення;

>7)розвитокосвіти та вдержаві;

>8)подоланняінфляції;

>9)стабілізаціяцін;

>10)рістнародонаселення в стране.

9.Визначтепроміжніцілігрошово-кредитної політикиНаціонального банку України:

>1)стабілізаціяпроцентних ставок по кредитахкомерційнихбанків;

>2)прискоренняплатіжного обороту;

>3)накопиченнятоварнихзапасів у стране;

>4)зниженнярівняцін йтарифів;

>5)стабілізаціярівняцін йтарифів;

>6)пожвавленняринковоїкон’юнктури;

>7)розвитоккредитноїкооперації;

>8)стримуванняринковоїкон’юнктури;

>9)розвитокмережіустановкомерційнихбанків;

10.Визначтетактичніцілігрошово-кредитної політикиНаціонального банку України:

>1)зростаннягрошовоїмаси у населення;

>2)зростаннягрошовоїмаси уюридичнихосіб;

>3)прискорення зростаннюгрошовоїмаси вобороті;

>4)прискорення зростаннюкоштів накореспондентськихрахункахкомерційнихбанків;

>5)стимулювання зростаннюкоштів накореспондентськихрахункахкомерційнихбанків;

>6)стримування (>обмеження) зростаннюгрошовоїмаси вобороті;

>7)зростанняпроцентів за кредит;

>8)зниженняпроцентів за кредит;

>9)стабілізаціяцін татарифів;

>10)рістгрошовихдоходів малого тасередньогобізнесу.

11. яквпливаєзниженняоблікової ставки центрального банку нагрошовумасу:

>1)прискорюєзростаннягрошовоїмаси уфізичнихосіб;

>2)стримуєзростаннягрошовоїмаси вобороті;

>3)прискорюєзростаннягрошовоїмаси вюридичнихосіб;

>4)обмежуєвкладеннякоштів уцінніпапери;

>5)стимулюєзростаннягрошовоїмаси вобороті;

>6)грошовамаса воборотізалишаєтьсянезмінною;

>7)стимулюєзростаннябанківськогокредитуванняекономіки.

12.Сеньйораж –це:

>1)процентна ставка построкових депозитахфізичнихосіб;

>2)різницяміжринковоюціноюакції таїїноміналом;

>3)прибутковістьбанківськоїоперації;

>4)дохід, що йогоодержуєчекодавець;

>5)дохід, що йогоодержуєемітентплатіжнихзасобів (грошей);

>6)дохід відтранспортування грошейінкасаторами;

>7)витрати наутриманнякаси банку;

>8)доходи відкасовихоперацій банку;

>9)прибуток монетного двору;

>10)процентний дохід банку потрастовихопераціях.

13.Інфляція –це:

>1)перевищеннявитрат бюджету над доходами;

>2)рістцін натовари тапослуги;

>3)економія бюджетнихкоштів порівняно іззатвердженимивитратами;

>4)знеціненнязолотих тасрібних монет;

>5)знеціненняпаперових грошей;

>6)зниженняринковоїціниоблігації;

>7)зниженнявідсоткових ставок за кредит.

14.Назвіть 4чинники, котріспричинилигіперінфляцію в Україні в1992-1994рр.

>1)Укр-надістала успадок від СРСРвисокозатратну,неефективну,високомонополізовануекономіку;2)"Інфляційнийнавіс" увиглядівкладів населення в російських банках,якийобвалився черездефіциттоварів (>ВВП);3)Укр-на нерозробилачіткоїпрограмитрансформаціїекономіки;4)Надтоліберальнамонетарна політика уряду таЦБУ.

15.Поясніть,чому пригіперінфляціїрівеньмонетизаціїекономікизнижується.

Пригіперінфляціїрівеньмонетизаціїекономіки =М(заМ3)/ВВП.Відбуваєтьсядемонетизаціяекономіки, широкогорозмахунабуває бартер,знижуєтьсяліквідністьекономічнихсуб’єктів табанків.

16.Якінаслідки малагіперінфляція в Україні в1992-1994рр.:

>1)прискореннярозвиткувиробництва;

>2)зростаннязайнятості;

>3)скороченнявиробництва ВВП;

>4)збільшення бюджетногодефіциту;

>5)зростаннярівня життя населення;

>6)зниженняреальнихдоходів населення;

>7)скороченнябартеризаціїекономіки.

17.Грошова реформа –>це:

>1)частковаперебудовагрошовоїсистеми держави;

>2)повнаперебудовагрошовоїсистеми держави;

>3)емісія Державою новихгрошовихзнаків;

>4)оголошення Державоюзнеціненихпаперових грошейнедійсними;

>5)викупзнеціненихгрошовихзнаків Державою;

>6)нагромадженнязолотовалютих йматеріальнихрезервів;

>7)припиненнязростаннягрошовоїмаси вобігу;

>8)оздоровленнядержавнихфінансів;

>9)збалансування копійчаногоринку;

>10)раціоналізаціяструктуривиробництва удержаві.

>18.Визначте, доякого типугрошових реформвідносятьсяслідуючіреформи:

>1)грошова реформаС.Ю.Вітте у1895-1897рр. уРосії;паралельна,структурна,повна

>2)грошова реформа в Україні із 2вересня1996р.;повна,неконфіскаційна,деномінаційна

>3)грошова реформа в СРСР у1922-1924рр.;повна,маєознаки всіхтипів реформ

>4)грошова реформа в СРСР у1947р.;часткового типу,конфіскаційна

>5)грошоваденомінація в СРСР із1.01.1961р.;часткова,деномінаційна

>6)емісія100-рубльових

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація