Реферати українською » Финансовые науки » Кошторис доходів і видатків бюджетної установи та її вдосконалення


Реферат Кошторис доходів і видатків бюджетної установи та її вдосконалення

Страница 1 из 7 | Следующая страница

>ФЕДЕРАЛЬНОЕГОСУДАРСТВЕННОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ

ВИЩОЇПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

«АКАДЕМІЯ БЮДЖЕТУ ІКАЗНАЧЕЙСТВА

МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ»

Калузький філія

>КАФЕДРА «Економіка, фінанси і гуманітарні дисципліни»

>ВЫПУСКНАЯ

>КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РОБОТА

 

НА ТЕМУ:

 

«Кошторис прибутків і витрат бюджетного заклади і її вдосконалення (з прикладу Відділення поАлексинскому районуУФК по Тульської області)»

Студентка групи5ФКз6РОМАНОВА ОЛЬГАСЕРГЕЕВНА

Науковий керівникПОДЪЯБЛОНСКАЯЛИДИЯМИХАЙЛОВНА

Кандидат економічних наук, доцент

>АБиК м. Москва

>КАЛУГА-2006


>СОДЕРЖАНИЕ

>Введение…………………………………………………………………………..3

>Глава1. Основи організації фінансів бюджетних установ і механізм фінансування організацій сфериуправления…………………..……8…….

1.1 Поняття бюджетної організації та місце фінансів бюджетних установ у фінансовомусистеме………………………………………..…...8

1.2. Взаємини бюджетних установ з фінансово-кредитноїсистемой……………………………………………………………………….....12

1.3. Кошторис прибутків і витрат – основа функціонування діяльності бюджетногоучреждения………………………………………………………...20

Глава 2. Аналіз показників результативності використання бюджетних коштів Відділенням поАлексинскому районуУФК по Тульської області ..32

>2.1.Анализ складу і структури фінансових ресурсів Відділення поАлексинскому районуУФК по Тульськоїобласти…………………………….32

2.2 Аналіз основних витрат Відділення поАлексинскому районуУФК по Тульської області протягом 2005 р та його динаміка за2003-2005гг…………..……..…42

2.3 Аналіз показників результативності використання бюджетних коштів за 2005 рік Відділенням поАлексинскому районуУФК по Тульськоїобласти…...………………………………………………………………………48

Глава 3. основні напрями реформування бюджетних установ на етапі соціально-економічного розвитку Росії. …..……...52

3.1 Основні завдання реформи управління на2006-2008гг………………………………………………………………..……….…..52

3.2 Удосконалення економічних механізмів і методів у процесі реформування бюджетногосектора……...…………………………….……56

>3.3.Пути підвищення результативності використання бюджетних коштів бюджетноїорганизации…………………………………………….…….….…61

>Заключение………………………………………………………………..….…..67

Список використаноїлитератури……………………………………….…..71

>Приложения……………………………………………………………….……..74


Запровадження

Процес розвитку казначейської системи одна із ключових елементів державної бюджетної політики і лише комплексу реформ бюджетних установ.

Задля прозорості виконання бюджету здійснюються заходи щодо вдосконаленню бюджетної класифікації, плану рахунків бюджетного обліку, процедур фінансового планування, звітності про виконання бюджетів.

Нині проводиться реформа бюджетного процесу у Російської Федерації, основними напрямами якої є: бюджетування, орієнтоване на результат, середньострокове бюджетне планування, організація бюджетної функціональної класифікації витрат бюджетів по програмному принципу відповідно до цілями і завданнями державної політики.

Зараз планування витрат є найважливішим інструментом підвищення ефективності управління бюджетними фінансами. З того чи добре здійснюватиметься планування, великою мірою залежить обгрунтованість підготовки й ухвалення рішень, які зачіпають всі сфери фінансово-господарську діяльність установи.

Планування стає однією з головних важелів, застосовуваних цілях підвищення результативності витрат і доходів бюджету, оцінки його впливу економіку.

Тема випускний кваліфікаційної роботи «Кошторис прибутків і витрат бюджетного закладу і її вдосконалення» (з прикладу Відділення поАлексинскому районуУФК по Тульської області).

У бюджетному праві кошторис – це затверджений у порядку фінансовий план, визначальний об'єм і цільове напрям бюджетних асигнувань. Донедавна тема планування включала у собі складання проекту кошторису прибутків і витрат бюджетної організації, твердження її розпорядником, виконання кошторису не більше виділених лімітів бюджетних зобов'язань. Планування здійснювалось за статтям бюджетної класифікації шляхом індексації фактичних витрат попереднього фінансового року. Зазвичай, індексація здійснювалася на величину індексу інфляції, визначеного у законі про федеральному бюджеті нинішнього року. Такий порядок планування дозволяв отримувати необхідних забезпечення подальшої діяльності установи кошти. Одночасно передбачувані витрати неможливо ув'язувалися з найбільшим досягненням певних показників у діяльності установи. Аналіз контроль можливий лише у частини зіставлення планових і фактичних показників.

Основним нормативним актом,устанавливающим правові основи функціонування бюджетною системою Російської Федерації, є Бюджетний Кодекс РФ. Він регламентує відносини між установами, міністерствами, відомствами, головними розпорядниками і розпорядниками фінансів, і навіть іншими суб'єктами бюджетних правовідносин, що виникають у процесі планування, упорядкування та затвердження бюджетів всіх рівнів, формування доходів населення і здійснення витрат відповідних бюджетів.

Нині Урядом Російської Федерації вноситься в руки проект Федерального закону «Про внесенні змін у Бюджетний Кодекс Російської Федерації у частині регулювання бюджетного процесу визнання що втратили силу окремих законодавчих актів Російської Федерації». Він розроблений відповідно до Концепцією реформування бюджетного процесу у Російської Федерації, затвердженої постановою Уряди Російської Федерації від 22 травня 2004 року №249.

Основними новаціями, запропонованими законопроектом є:

- перехід всіх рівнях бюджетною системою до середньостроковому планування – формуванню бюджетів на трирічний період;

- чітка ув'язка бюджетних асигнувань для подання державних послуг з виконанням державних завдань, створення умов виникнення організацій нових організаційно-правових форм і проведення реструктуризації бюджетної мережі;

- впорядкування відповідно до єдиними принципами організації бюджетного процесу (складання, розгляду і затвердження, виконання й складання звітності про виконання бюджетів бюджетною системою РФ), зокрема закріплення єдиних вимог до бюджетного планування, чіткіше і прозоре регулювання виконання бюджетів;

- планування витрат у довгострокових цільових програм, тож здійснення бюджетних інвестицій з урахуванням поділу діючих зобов'язань та прийнятих зобов'язань із відображенням кожної програми розвитку й об'єкта у складі відомчої структури витрат відповідного бюджету;

- системне опис складу й обмеження повноважень учасників бюджетного процесу;

- твердження основних принципів, і позицій бюджетної класифікації РФ Бюджетним Кодексом з одночасним розширенням повноважень органів влади різних рівнів з її деталізації, інтеграцією бюджетної класифікації і бюджетного обліку.

Спільно запропонована законопроектом система поправок створить правову основу для принципово нової організації бюджетного процесу всіх рівнях бюджетною системою Російської Федерації, впровадження сучасних принципів, і методів фінансового менеджменту, підвищення самостійності відповідальності органів влади усіх рівнів й у кінцевому підсумку – підвищення ефективності й прозорості управління громадськими фінансами.

Усе вищевикладене підтверджує актуальність обраної теми випускний кваліфікаційної роботи, передбачає накреслення мети і завдання.

Метою випускний кваліфікаційної роботи є підставою дослідження механізму планування та фінансування бюджетних установ у сфері управління, порядку упорядкування та виконання кошторису прибутків і витрат.

Досягнення поставленої мети було визначено такі:

- розкрити поняття, функції й ролі бюджетних установ економіки;

- визначити місце фінансів бюджетних установ у фінансовому системі Російської Федерації;

- вивчити по нормативним матеріалам та вітчизняної спеціальної літератури основи кошторисного планування;

- охарактеризувати витрати бюджетного заклади і доходи, одержані від підприємницької й інший, приносить дохід діяльності;

- визначити права одержувачів бюджетних коштів,

- досліджувати види й порядок складання, затвердження і виконання кошторису витрат і доходів;

- критично оцінити механізм нормування витрат;

- проаналізувати роль кошторису витрат і доходів у процесі виконання бюджетів.

Предмет дослідження – кошторис витрат і доходів відділення.

Об'єктом дослідження є процес створення кошторису прибутків і витрат Відділення поАлексинскому районуУФК по Тульської області.

Суб'єкт дослідження – Відділення поАлексинскому районуУФК по Тульської області.

Для аналізу було використано дані за 2003-2006 роки і проекту не кошторису витрат на 2007 рік Відділення поАлексинскому районуУФК по Тульської області.

У випускний кваліфікаційної роботі використовувалися такі джерела інформації:нормативно-законодательние акти, праці вітчизняних авторів з цієї проблеми, періодичних видань (газети, журнали), статистичні дані, звітні дані про Відділенню поАлексинскому районуУФК по Тульської області, особисті спостереження автора.

Методами дослідження були: монографічний,абстрактно-логический, метод порівняння,расчетно-конструктивний та інші.

>Випускная кваліфікаційна робота викладено на 73 сторінках машинопису, включає 1 таблицю, 7 малюнків, 14 додатків, 34 літературних джерела.


Глава 1. Основи організації фінансів бюджетних установ і механізм фінансування організацій сфери управління

 

1.1 Поняття бюджетної організації та місце фінансів бюджетних установ у фінансовому системі

Відповідно до Бюджетний кодекс відводить Російської Федерації (БК РФ) ст. 161 БК Бюджетне установа - організація, створена органами структурі державної влади РФ, суб'єктів РФ, і навіть органами місцевого самоврядування реалізації управлінських, соціально-культурних, науково-технічних чи інших функцій некомерційного характеру і яка з відповідного бюджету чи бюджету державного позабюджетного фонду з урахуванням кошторису Доходів і витрат.

З цієї визначення слід, що статус бюджетної організації має сенс тільки організація, що має одночасно такими ознаками:

1. Як засновників організації повинні виступити органи структурі державної влади РФ, суб'єктів РФ, і навіть органи місцевого самоврядування. Акціонерні суспільства, кооперативи та інші аналогічні господарючих суб'єктів що неспроможні створити бюджетну організацію.

2. Як мети створення бюджетної організація в установчих документах можуть визначити виключно функції некомерційного характеру. У той самий час, вказане обмеження не можна розуміти отже бюджетної організації заборонено надавати платні і МОЗ самостійно мати прибутки.

Переважна більшість бюджетних установ перебрала чи інші види платній роботи і отримує, в такий спосіб, кошти, необхідних свого розвитку. Проте отримання прибутку перестав бути не може бути метою бюджетної організації. А далі все самостійно зароблені нею гроші мають спрямовуватися виключно розширення і системи послуг, надання яких створено.

3. Бюджетна організація має з федерального бюджету, бюджету суб'єкта РФ, муніципального бюджету чи бюджету державного позабюджетного фонду.

Цей ознака має таку особливість: саме собою фінансування з бюджету ще свідчить, що ця організація є бюджетної. Бюджетні кошти виділяються як бюджетним організаціям, а й комерційним структурам. Це ввозяться численних формах, починаючи з закупівлі різних товарів у державних чи муніципальних мету і закінчуючи наданням фінансової підтримки у вигляді дотацій, субвенцій, субсидій тощо.

4. Основою фінансового планування бюджетної організації є кошторис прибутків і витрат. На початок фінансового року бюджетний організація обов'язково становить цей документ ще, після закінчення звітний період обов'язково складається баланс виконання кошторису.

Слід звернути увагу, що тільки поєднання всіх згаданих ознак разом у відношення до структурі дає бюджетну організацію, кожен із названих ознак сам не означає, що ми маємо справу з бюджетної організацією. [12,с.12-19]

Види бюджетних установ.

Бюджетні організації можуть класифікуватися за низкою ознак.

Залежно від виконуваних ними функцій (тобто. за діяльністю) бюджетних організацій можуть підрозділятися відповідно до функціональної класифікацією видатків бюджету.

У цій ознакою можна назвати бюджетних організацій, реалізують функції держави й, відповідно, отримують фінансування з розділах бюджетної класифікації:

• державне управління економіки й місцеве самоврядування, якого, зокрема, належить Комітет РФ з фінансового моніторингу, Комітет РФ по військово-технічною співпрацею вважати з державами, Федеральна служба РФ з фінансового оздоровлення і банкрутства, Рахунковою палатою РФ, Міністерство фінансів РФ;

• судова влада, зокрема Конституційний суд, Верховний Суд, суди загальної юрисдикції, Вищий Арбітражний суд;

• міжнародна діяльність, посольства і рівень представництва і т.д.

Залежно джерела фінансування бюджетних організацій можна розділити ми такі групи:

• фінансовані рахунок коштів федерального бюджету;

• фінансовані рахунок коштів бюджетів суб'єктів РФ;

• фінансовані рахунок коштів до місцевих бюджетів.

По джерелам формування коштів бюджетних організацій можна розділити на дві групи:

• бюджетних організацій, які надають платні фізичним та юридичним особам і, мають власні джерела коштів;

• бюджетних організацій, не які надають платні фізичним та юридичним особам і, які мають власних джерел коштів. [12,с.19-28]

Місце фінансів бюджетних установ у фінансовому системі РФ.

Особливе місце фінансів бюджетних установ у фінансовому системі залежить від того становищем, яке займають бюджетних організацій у забезпеченні функцій держави. В значною мірою реалізуються через бюджетних організацій. Слід розрізняти такі особливості фінансів бюджетних установ:

1. Винятково тісний зв'язку з бюджетом, з яких
і фінансується переважна більшість витрат бюджетних установ. Будь-яка зміна у бюджеті у першу чергу позначається на
фінансах бюджетних установ.Недополучение коштів бюджетом призводить і до недофінансування витрат бюджетних
організацій. Перевиконання передбачені законами про бюджет відповідного рівня надходжень призводить і до фінансуванню бюджетних установ.

Завдяки зазначеної особливості фінанси бюджетних установ перебувають у значно тіснішої зв'язку й взаємозалежності з громадськими (централізованими) фінансами, ніж інші ланки фінансової систем.

2. Бюджетні організації можуть надавати надають певні платні, формуючи частину власних фінансових ресурсів з допомогою самостійно зароблених доходів, що дозволяє співвіднести їх до господарюючих суб'єктів.

Дві зазначені особливості дозволяють визначити місце фінансів бюджетних установ як проміжне; між громадськими фінансами і фінансами підприємств і закупівельних організацій. Зазначене специфічне місце розташування підтверджено і наступній особливістю фінансів бюджетних установ.

3. Відсутність самостійності у витрачанні коштів. Оскільки бюджетних організацій переважно перебувають у бюджетне фінансування, здійснюється жорсткий з боку держави за ощадливим і раціональним витрачанням виділених бюджетних асигнувань на відміну комерційним структурам, для фінансів яких характерний принцип самостійності. [12,с.37-52]

До основних принципів організації фінансів бюджетних установ ставляться такі:

1. Цільове використання виділених та самостійно зароблених коштів.

На відміну від інших установ бюджетних організацій при витрачання коштів повинні суворо дотримуватися тих цілей, куди ці гроші виділено. Якщо комерційна організація може витратити отримані як оплата за поставлені товари чи надані послуги вартість будь-які мети, починаючи з збільшення фонду оплати праці своїх співробітників та закінчуючи напрямком їхнього на благодійність, бюджетних організацій такий свободою дій мають. Отримані з бюджету чи самостійно зароблені кошти вона може використовувати виключно тих мети, передбачених в кошторисі.

2. Жорстке розмежування бюджетного фінансування й самостійно зароблених коштів. Обидві групи коштів зберігаються на окремих рахунках, кожну з груп складається окрема кошторис з їхньої витрачанню, перспективами кожного із груп складаєтьсяcамостоятельная звітність.

3. Бюджетний імунітет. Відповідно до ст. 239 БК РФ імунітет бюджетів є правової режим, у якому звернення на бюджетні гроші засоби відбувається лише виходячи з судового акта:

• відшкодування недофінансування, якщовзискиваемие кошти було затверджені у законодавчому порядку до складі видатків бюджету;

• відшкодування збитків, заподіяної фізичному чи юридичній особі внаслідок незаконних діянь державні органи чи його посадових осіб.

4. Контроль державних органів прокуратури та органів місцевого самоврядування над цільовим і раціональним витратою коштів. [12,с.156-160].

1.2. Взаємини бюджетних установ з фінансово-кредитної системою

Особливості взаємовідносини бюджетних установ з кредитної системою визначаються принципами організації фінансів бюджетних установ. До основним послуг, які комерційних банків надають своїх клієнтів, ставляться такі.

>Расчетно-кассовое обслуговування — набір послуг, які дають комерційних банків клієнтам, уклали із нею договір банківського рахунки.Расчетно-кассовое обслуговування включає розрахункові послуги і касові послуги.

Розрахункові послуги — це послуги з здійсненню розрахункових операцій через розрахункову мережу ЦБ РФ, розрахункову мережу, освічену комерційними банками самостійно без ЦБ РФ, розрахунки між філіями однієї й тієї ж комерційного банку, які включають у себе повну цикл обробки платежу відповідно до яка у регіоні технологією розрахунку.

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація