Реферати українською » Финансовые науки » Проблеми реформування податку на Доданий вартість в Україні


Реферат Проблеми реформування податку на Доданий вартість в Україні

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Зміст

>Вступ

1.Проблемиреформування ПДВ в Україні

2.Ефективністьвикористання ПДВ в Україні

3.Змінищодо ПДВ

4.Шляхиудосконаленнясистемистягнення ПДВ

>Висновки

Списоквикористанихджерел


>Вступ

>Жоден ізподатків, щостягуються в Україні, невикликає скількидискусій, як ПДВ.Пристрастінавколоньоговирують уже чималорік: із одного боці, неодноразовопорушувалося запитання пронеобхідність йогоскасування йзапровадженняподатку ізреалізації чиподатку із продаж; ізіншого –наводятьсяаргументи на захист ПДВ, накористь йогозбереження ускладіподатковоїсистеми України. Однаккрапку вцихдискусіяхще не поставленовнаслідоквідсутностіобґрунтованихвідповідей натакізапитання:чомустягнення цогоподатку,теоретичнонайдосконалішоїформиуніверсальнихакцизів, породило скільки негараздів у Україні; чи можна було буникнутицих проблем; учому їхньогокоріння (вприродіподатку чи вособливостях йогозастосування в Україні); чисприятимутькроки,здійснені впроцесіподатковоїреформи,вирішенню проблем,пов'язаних ізфункціонуванням ПДВ?

Одним зголовнихзавданьринковоїекономіки в Українієстворенняефективноїподатковоїсистеми, котра бналежним чиномрегулювалаекономічніпроцеси вдержаві.

На шкода,останнімдесятиріччям в Україніпростежуєтьсятенденціязмін всистеміоподаткування незавждиекономічнообґрунтованих, безвідповідногопрогнозуванняїхньоговпливу на макро- ймікроекономічніпоказники, вкомплексі ізіншимифінансовиминововведеннями.Найбільшесуперечностей у цьомупроцесівиникає із приводузапровадження тафункціонуванняподатку надоданувартість,якийєрізновидомнепрямихподатків.

Томусьогодні, наетапікардинальнихперетвореньподатковоїсистеми України, асамеприйняттяПодаткового Кодексу,важливопроаналізуватистановлення тарозвиток ПДВ в нашійдержаві.


1.Проблемиреформування ПДВ в Україні

>Аналізтеоретичних засідокоподаткуваннядоданоївартостідозволяєдійтивисновку, щокоріннячастини проблемфункціонування ПДВкриється вособливостяхоб'єктаоподаткування,найуживаніших принципахутриманняподатку та методахобчисленняподатковихзобов'язань. В частности,наслідкомзастосуваннянайпоширенішого – кредитного – методуобчисленнязобов'язань із ПДВєіснування годинникового лагуміжсплатоюподатку вцініпридбанихматеріальнихресурсів йвідшкодуваннямцієїсуми послереалізаціївиробленоїпідприємствомпродукціїзавдякиперерахуванню до бюджетурізниціміжотриманим йсплаченимподатком. Величина цого лагузалежить відтривалостівиробничого циклу й вдеякихгалузяхможе бутидоситьзначною. Це неспричиняєособливихнезручностей,якщо підприємствамаютьвільний доступ до недорогихкредитнихресурсів йможутьсвоєчаснопоповнюватиобіговікошти.Якщо жтакий доступєобмеженим, аресурси дорогими, товиникає їхньогогостранестача. На величину лагувпливаєтакожшвидкістьреалізаціївиробленоїпродукції. Уумовахнедостатньогосукупногопопиту,низькоїякості таконкурентоспроможностібагатьохвидівпродукції, щоускладнюютьїїреалізацію,цявада ПДВнабуваєособливої ваги йпороджуєзначнітруднощі у йогозастосуванні.

>Кредитний метод запевних умівспричиняєвиникнення кумулятивногоефекту,відсутністьякоговважаєтьсяосновноюперевагою ПДВ надподатком ізреалізації.Умовою йоговиникненняєзвільнення відсплатиподаткуекономічногосуб'єкта, щоперебуває убудь-якійточціланцюжка «>виробництво –кінцевеспоживання»,крімкінцевого пункту –роздрібноїторгівлі.Внаслідок такогозвільненняпідприємствовтрачає декларація проподатковий кредит. ПДВ,сплачений нею вцініпридбаноїпродукції,відноситься навитративиробництва йпідвищуєїїціну. Через ті, щотакепідприємство неутримує ПДВ зсвоїхпродажівпідприємству-покупцю,останнєтакож помиляюся наподатковий кредит йперекладає всю сумуподатку наспоживача. Таким чином,звільнення від ПДВ,перериваючиланцюжокподатковихкредитів, не лишедозволяєоподаткувати напізнішійстадіїдоданувартістьзвільненого відподаткуекономічногосуб'єкта, а іпризводить доти, щовартість,доданаіншимиекономічнимисуб'єктами на болеераннійстадії,оподатковується напізнішійстадії,внаслідок чого івиникаєкумулятивнийефект.

Цеозначає, що всистемі ПДВ,обтяженійчисленнимизвільненнями,кредитний методобчисленнязобов'язань ізподаткупороджує ряд проблем. Зацих умів, яквважаютьдеяківченіперевагуможе бутинадано прямому методувіднімання як такому, що неспричиняє кумулятивногоефекту.

>Певніризикипов'язані і ізутриманням ПДВ за принципомпризначення. В частности, вразі йогозастосуваннядоданавартістьпродукції, щоекспортується,єскладовоюподатковоїбазикраїни-імпортера.Інакшекажучи,додатне сальдоторговельного балансузумовлюєзвуженняподатковоїбази тазниженняфіскальноїефективностіподатку надоданувартість.

Уцілому ПДВхарактеризуєтьсяскладниммеханізмомвизначенняоб'єктаоподаткування іподатковихзобов'язань,отже, іскладниммеханізмомадміністрування. Усіцезбільшуєризикиухилення відсплатиподатку, котрізалежать відтехнічної таорганізаційноїпростоти йогообчислення тастягнення.

Уособливостях ПДВкриєтьсяоб'єктивнаможливістьвиникненнядеяких проблем йогофункціонування.Протеперетворитися надійсність вонаможелише запевнихобставин. До них належати:відсутністьнадійного йстабільного правовим полемгосподарськоїдіяльності; «>непрозорість»операційкупівлі-продажу якпідґрунтя дляфіктивнихоперацій, щостворюютьумови длявідшкодування із бюджетунесплачених торб ПДВ;низькийрівеньправової таподаткової культури;становленняподатковоїслужби, щохарактеризуєтьсявідсутністюдостатньогодосвідуподатковогоадміністрування,сучаснихподатковихтехнологій,адекватноїматеріальноїбази. При цьомувиникаєневідповідністьміжвимогами доадміністрування ПДВ йможливостями такогоадміністрування.

>Деякінововведення (>наприклад,підвищенняпороговоївеличиникомерційного обороту,нижчеякщо підприємства не належати доплатників ПДВ)сприялиполіпшеннюадмініструванняподатку.Натомість ряд новихправових нормспричинивзагострення проблем ізадмініструванням ПДВ.Передусім цьомусприявперехід відкасового методувизначеннядативиникненняподатковихзобов'язань й,відповідно,датиздобуття права наподатковий кредит до їхньоговизначення за правиломпершої ізподій.

Уміжнароднійпрактиціщодо цоговикористовуються триметоди: методнарахувань,касовий йгібриднийметоди;останнійпередбачаєвиникненняподатковихзобов'язань згідно із методомнарахувань, а права наподатковий кредит – згідно ізкасовим методом.

У Україні було бздійсненоперехід відкасового методувизначеннядативиникненняподатковихзобов'язань й права наподатковий кредит до їхнівизначення за правиломпершої ізподій, яку, на форумі нашу думку,виявилосягіршим й відкасового, й відгібридногометодів.Згідно ізцим правилом,підприємствоможездобути декларація проподатковий кредит после поставкийомутоварівпостачальникомнезалежно від того,розрахувалося воно та ізостаннім чи ані. Це сталооднією із причинзагостренняпроблемиподатковоїзаборгованості до бюджету йбюджетноїзаборгованості із ПДВ. Уосновімеханізмувиникненнятакоїзаборгованостілежить проста йдоситьпоширена до 2000 р. схема, колипосередницькафірма-експортерздобувала декларація провідшкодуваннявхідного ПДВ, нерозрахувавшись ізпідприємством-виробником. У своючергу,останнє буливиконатисвоїхподатковихзобов'язань до бюджету,перетворюючись на йогоборжника, а держава,недоотримуючиподатки, нерозраховуваласявчасно ізекспортерами.

Цезумовилонеобхідністьвнесеннязмін в Україну «Проподаток надоданувартість»,спрямованих на болеежорсткурегламентацію умівнаданняекспортерам права навідшкодування ПДВ.Такізміни було б внесено Законом України «Провнесеннязмін в Україну «Проподаток надоданувартість» від 1червня 2000 р.Вонипередбачалиподанняекспортером,крімрозрахункусумиекспортноговідшкодування,такожкопіїплатіжногодоручення,завіреної банком, проперерахуванняплатникомподаткукоштів накористьіншогоплатника врахунок оплатипридбанихтоварів. Цефактично означалоопосередкованепідтвердженнязначеннякасового методу як болееприйнятного вумовах, щосклалися в Україні.

>Загостреннюпроблемибюджетноїзаборгованостісприялотакожзапровадженнядоситьжорстких уміввідшкодування ПДВ із бюджету –протягоммісяця послеподачідекларації. У зв'язку ізускладненнямпроцесу такоговідшкодування внаступні роктаробилисяспроби внестизміни йдоповнення довідповідних статей закону,узгодивши їхнього ізреаліями українськоїекономіки.Цимидоповненнямипередбачалосяув'язатиотримання бюджетного таекспортноговідшкодування ізвиконаннямплатникамиподатківсвоїхподатковихзобов'язань до бюджету.

>Робилисянеодноразовіспробивирішити проблемувідшкодування ПДВ шляхомвзаєморозрахунків. Одна із моделей такоговідшкодування,запропонована,зокрема,ПостановоюКабінету міністрів України №2215 від 7грудня 1999 р» котра дозволяла сумуекспортноговідшкодування зазгодоюплатникаподаткузараховувати врахунокплатежів до бюджету його кредитора, своїмнаслідком малавиникнення «>тіньових» схемпогашеннязаборгованості із ПДВ, в якіосновним мотивомборжника бюджету бувекономіяобіговихкоштів.

>Незважаючи начисленніпостанови, атакожзміни йдоповнення в Україну «Проподаток надоданувартість», проблемубюджетноїзаборгованості із ПДВдосі невирішено. Невдалосяотримати іостаточноївідповіді назапитаннящодо причинїївиникнення тазагострення.Більше того,деякіекономісти та практикицезапитаннянавіть неставлять, а сам собою фактбюджетноїзаборгованості із ПДВоцінюється як результатзловживань із боці держави, Яка, длязбереженнязбалансованого бюджетові уумовахзменшення йогодоходів,направляєнадходження ПДВ не так навиконаннясвоїхзобов'язань ізвідшкодуванняподатку, але вфінансуваннявидатків.

>Крімпроблемибюджетноїзаборгованості із ПДВ,залишаєтьсягострою і проблеманизькоїфіскальноїефективностіподатку. Дочинників, щовпливають нафіскальнуефективністьподатку, можнавіднести:рівеньподаткової ставки; сальдоекспортно-імпортнихоперацій,здатнезвужувати чирозширюватиподаткову базу;обсягподатковихпільг; сумунедоїмки, щобезпосередньовпливає на величинуподатковихнадходжень.

2.Ефективністьвикористання ПДВ в Україні

>Податком надоданувартість,якийєуніверсальним акцизом,оподатковуєтьсяприрістцінивиробу упроцесі йоговиробництва чидоробки надціну, заякоюматеріали чипослуги, котрівикористовувалися привиготовленні такого товару, булипридбані уфірм-постачальників. Отже,різницяміжвиручкою івартістюзакупівель відпостачальниківвважається «>доданоювартістю», котра ієоб'єктомоподаткування.Тобтооподатковуєтьсялишеновостворенавартість –заробітна плата,внески насоціальнестрахування,підприємницькийприбуток.Вартозазначити, щовирахування ізприбутку підприємства сутоформальне,боподаток входити уцінутоварів (>робіт,послуг) й таким чиномперекладається накінцевогоспоживачатоварів,який йєфактичнимплатником цогоподатку.

>Поширеневикористання ПДВпов'язане ізнизкоюпереваг, котрістимулюють як державу, то йплатника.По-перше,оподаткуваннявитратбільшоюміроювигідне йдержаві, йплатнику, ніжоподаткуваннядоходів.По-друге,оскількибезпосереднімоб'єктомподаткувиступаютьвитрати, торізкопосилюєтьсязацікавленість узростаннідоходів.По-третє, від ПДВзначноскладнішеухилятися й,отже, із нимпов'язано меншепорушень.

>Якщо вбільшостікраїнрозвиток форм акцизногооподаткуваннявідбувавсяпоступово, наосновіісторичноговдосконаленняспецифічних (>акцизи) тауніверсальних (>податок із продаж;податок із обороту; ПДВ)акцизів, то Україні система непрямогооподаткуванняформуваласяінакше.Вирішальнийвплив наїїстановленнязробилиспецифічніекономічні,соціальні йполітичніумови, котрісклалися вколишньому СРСР.

Доречі,вченізауважували, що длязапровадження ПДВ в Україніповиннііснувати нелишетехнічні, а іекономічніпередумови.Спираючись надосвідзахіднихкраїн (>нагадаємо, що «>винахід» цогоподатку уФранції в 40-хрокахзавершився йогоприйняттям лишенаприкінці 50-х, послеліквідаціїгострогоринковогодефіциту івідмінинормуванняпродукціїмасовогопопиту), смердотізверталиувагу тих, що ПДВ можнавводити уподаткову системулише до тогоразі,якщоекономіка державирозвиваєтьсястабільно, бюджетвідноснозбалансований, атемпиінфляціїнезначні. Однакфінансовіоргани країнивбачали в ПДВ лишефіскальнийінструмент,який вумовахнестабільного інеефективноговиробництва таінфляціїможе забезпечитизначнінадходження до бюджету.

>Багато проблем,пов'язаних з ПДВ. було бспричинено тім, що непроводиласядужеважлива длярозуміння непрямогооподаткуваннярізницяміжособою, котрафактичносплачуєподаток (>носіємподатку), йособою-платником, наякогопокладаєтьсяподатковезобов'язаннящодо йогосплати.Іноді наційпідставіроблятьвисновок аби уплатникаподатку надоданувартістьчастинаоб'єктаоподаткування (>заробітна плата йприбуток)підпадає подподвійнеоподаткування, асаме: ПДВ,податок наприбуток йприбутковийподаток. Однакякщо дваостанніхсплачуютьсявиробником, то ПДВ незменшуєкоштів підприємства йсплачуєтьсяспоживачем заціноютовару4.

>Враховуючивищесказане, у ст. 1 Закону України «Проподаток надоданувартість» від 3.04.97 року №>168/97-ВРвизначено, щоплатникомподаткує особа, котразобов'язаназдійснюватиутримання йвнесення до бюджетуподатку, щосплачуєтьсяпокупцем, чи особа, котра ввозити (>пересилає)товари намитнутериторію України. З 1993 року ізнормативнихактівзникаєгроміздка форма ст. 2, котравизначалаплатника іназивалакатегоріїюридичнихосіб –платниківподатків: підприємства таорганізації, щомають статусюридичнихосіб;повні товариства,індивідуальніприватні підприємства,філії й т.д. (Закон України «Про ПДВ» від

20.12.91 року). Декрет КМУ «Проподаток надобавленувартість»виділяє якплатниківсуб'єктівпідприємницькоїдіяльності, щоперебувають на територї України,іноземнихюридичнихосіб йгромадян, котріздійснюють від свогоіменівиробництво ііншупідприємницьку діяльність на територї України (ст. 2). У цьому ж нормативномуактізникаєкількісний ценз дляфізичнихосібобсягуреалізаціїтоварів, щовідносить його доплатників ПДВ.

Законом України від 3.04.97 року №>168/97-ВР було бвстановленоновийпідхід привизначеннікатегорійплатниківподатків,якийнадавможливістьохопити всіхпотенційнихплатників ПДВ.Законодавством,зокрема, передбачене, що відоподаткування ПДВзвільняються підприємства за умів, щообсягоподатковуванихоперацій вони заостанні 12календарнихмісяців неперевищує 600неоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян.Водночасзазначені підприємстваможутьдобровільнозареєструватися якплатникиподатку ізогляду напереваги, котрі смердоті при цьомуматимуть.

>Відповідно до нормсправляння ПДВ на територї Україницим закономзапроваджено спе-ціальнуреєстраціюплатників ПДВ удержавнійподатковійадміністрації замісцем їхньогознаходження дляотриманнясвідоцтва прореєстрацію якплатника таіндивідуальногоподаткового номериплатника ПДВ, що даломожливістьстворитиєдину базуданихплатниківподатку.

Системапільг ізподатку надоданувартістьдужерухлива ймаєдосить великийперелік.Особливопоказовадинаміказмінисистемипільг заостанні рокта. Так, приприйняттіДекрету КМУ «Проподаток надобавленувартість» від 26.12.92 рокувідповідальнимипрацівникамизверталасяувага на двавзаємопов'язанихкроки:зниження ставки ПДВ із 28% до 20% йзначнескороченняпільг.Останнєпояснювалосянеобхідністювідшкодуватискорочення ставки ПДВ на 8% й було бдоволіпереконливим5. Та через тримісяці послеприйняття ЗУ «ПроДержавний бюджет України на 1993рік», ставку 28%поновили, аперелікупільгніякихзмін не було б. Таким чином, заперший квартал 1993 року бувзначнозбільшенийподатковийтиск ПДВ, але йприховано.

>Механізмзвільнення від цогоподаткупередбачає дваспособи:

І.Звільненнятоварів (>робіт,послуг) із правомврахування торбподатку, що булисплаченіпостачальникам (>нульова ставкаподатку). У цьомуразі весьподаток ізвикористаних навиготовлення товарусировини,матеріалів,комплектуючих,пального й т.д.приймається чи назменшення торбподатку, щовирахувані завласноюреалізацією, чивідшкодовуютьсяподатковимиінспекціями наосновінаданихрозрахунків.Ранішвнесенісумиподатку, щовходять уціну товару,якийпоставляється,зараховуються досплатимайбутніхплатежів чивідшкодовуються із бюджету зарахунокзагальнихнадходжень цогоподаткуподатковимиінспекціями принаданніпідприємствамивідповіднихпідтверджень.

II.Звільнення відподатку безнадання прававирахуваннясплаченогопостачальникамподатку. При цьомусумиподаткустаютьчинникомвитратвиробництва (>робіт,послуг). Утакийспосіб відподаткузвільняютьсяоперації із продажтоварів (>робіт,послуг) згідно ізвизначенимпереліком.Усіперераховані вньомуоперації із продажтоварівзвільняються без прававирахуваннявхідногоподатку,тобтоподатку,якийсплачений своїмпостачальникам запридбанітоварно-матеріальніресурси.

>Перелікпільг знормативнихактів (>декретів, законів України),по-перше,досить великий;по-друге,дужерухливий, але й його можназгрупувати у тригрупизвільнень.

>Перша групазвільненьохоплюєоперації із продажтоварів (>робіт,послуг)спеціальногоспрямування:операції із продажвітчизнянихпродуктівдитячогохарчування; продажівтоварівспеціальногопризначення дляінвалідів; продажівлікарськихзасобів йвиробівмедичногопризначення; продажівпутівок насанаторно-курортнелікування тавідпочинокдітей;наданняпослугдержавними службамизайнятості України таін. (ст. 5 Закону України від 3.04.97 року №>І68/97-ВР).

>Вартозазначити, щоця групапільгдоволімобільна.Наприклад, згідно із Указом Президента України від 12.08.95 року №750/95 «Пропільги пооподаткуваннюдобровільнихпожертвюридичних йфізичнихосіб» непідлягаютьоподаткуваннюкошти,матеріальні ціності йнематеріальніактиви, котріпоступають безоплатно увиглядідобровільнихпожертвюридичним йфізичним особам,метоюдіяльності які неєотриманняприбутку йдоходи якіформуютьсялише зарахунокдобровільнихпожертв,членськихвнесків, бюджетнихасигнувань дляздійсненнястатутноїдіяльності. Припередачі,реалізації,обмініотриманого таким чином товаруцимиорганізаціями ПДВнараховується узагальному порядку.

Однак Закон України від 16.11.95 року №>432/95-ВР «Продеякі запитанняоподаткуванняпідакцизнихтоварів» із 1.01.96 рокускасовуєусіпільги, наданіізаконодавчими актами України із приводусплатиакцизнихзборів, атакож ПДВ приввезенні (>пересиланні) намитнутериторію Українипідакцизнихтоварів дляподальшоїреалізації йвласногоспоживання. Тому із 1 января 1996 рокупідакцизнітовари, котрінадходятьнеприбутковиморганізаціям,підлягаютьоподаткуванню ПДВ под годинупроведеннямитних процедур вобов'язковому порядку.

З цого приводу вЗаконі України «Про ПДВ» від 3.04.97 року №>168/97-ВР в п. 5.1 ст. 5доповнено, щотовари, котріотримані якблагодійнадопомогапідлягаютьмаркуванню, а наданіі якблагодійнадопомогапослуги івиконані роботипідлягають контролю зацільовимрозподіломтакоїдопомоги,відповідно до правил, котрівстановлюютьсяКабінетом міністрів України.

>Суттєвимдоповненнямє ті, щомаркованітовари,отримані ізметоюнаданняблагодійноїдопомоги, щопродаються закошти чиіншівидикомпенсації,та/абовиручка,отримана затакий продажів,підлягаютьвилученню унедобросовісногопродавця йконфіскуються вдохід держави вустановленому порядку.

>Такожслідзазначити, що зацим Законом непідлягаютьзвільненню відоподаткуванняоперації ізнаданняблагодійноїдопомоги увиглядітоварів (>робіт,послуг), щооподатковуютьсяакцизнимзбором,ціннихпаперів,нематеріальнихактивів йтоварів (>робіт,послуг),призначених длявикористання упідприємницькійдіяльності,перелік яківизначаєтьсяКабінетом міністрів України.

Друга групазвільнень –цеоперації із продажтоварів (>робіт,послуг)визначенимикатегоріямиплатників й длявизначенихкатегорійплатників: із продажтоварів (>робіт,послуг)власноговиробництва, щозаснованівсеукраїнськимигромадськимиорганізаціямиінвалідів; ізвиконанняробіт зарахуноккоштівінвесторів ізбудівництважитла длявійськовослужбовців,ветераніввійни тачленівсімейвійськовослужбовців, щозагинули под годинувиконанняслужбових обовязків, таін. (ст. 5 Закону України від 3.04.97 року №>168/97-ВР).

>Багатосуперечностей було бщодозастосуванняпільг ізоподаткування ПДВнауково-дослідних йдослідно-конструкторськихробіт.Повнезвільнення від ПДВзастосовуєтьсялишещодо тихийробіт, котріфінансуються зарахунок державного бюджету. Це було б передбачене п. «й» ст. 5Декрету КМУ «Проподаток надобавленувартість» від 26.12.93 року. діяцієїпільги бувпідтверджена й Законом України «Проподаток надобавленувартість», й «Проакцизнийзбір» від 19.11.93 року, йроз'ясненнями влистіГДПА України від 11.05.93 року. При цьомутребавраховувати, щозвільненняпоширюється на роботи, котріздійснюються зарахунок державного бюджету; заумовиобов'язковоїщорічної державноїреєстрації;обов'язковомунаданніінформаційних карт провиконанняетапу йзакінченняробіт.Якщо роботавиконуєтьсяупродовж двох чи понад років, то тут дляотримання права напільгудоситьлише державноїреєстраціїцієї роботи на початкуїївиконання.Замовником заугодами навиконання такихробітможевиступати організація чипідприємствобудь-якоїформивласності,котримвиділенівідповіднікошти іздержбюджету натакіцілі.

УЗаконі України від 3.04.97 року №>168/97-ВР згідно зпп. 3.2.9. ст. Зоперації із оплативартостіфундаментальнихдосліджень,науково-дослідних тадослідно-конструкторськихробіт, щоздійснюються зарахунокДержавного бюджету України,взагалі неєоб'єктомоподаткування ПДВ.

>Третюгрупузвільненьстановлятьопераціїщодоздійсненнязовнішньоекономічноїдіяльності: із продажтоварів (>робіт,послуг),передбачених длявласних потребдипломатичнихпредставництв,консульськихустановіноземних держав йпредставництвміжнароднихорганізацій в Україні; ізувезення (>пересилання) намитнутериторію Українитоварів (>робіт,послуг), до якізастосовуютьсявищевказаніпільги, таін. (ст. 5 Закону України від 3.04.97 року №>168/97-ВР).

Колистосується практикинаданняпільгзісплати ПДВ, топитома вагиостанніхперевищує 80% відїхньогозагальногообсягу.Таке становищеспотворює самуідеюзапровадження ПДВ якподатку начастинуновоствореноївартості накожномуетапівиробництватоварів,виконанняробіт,наданняпослуг, щонадходять до бюджету после їхніреалізації.

>Сліднаголосити,оскільки ПДВє одним зосновнихджерелдоходівДержавного бюджету України, то,збільшуючищорічно сумупільг із ПДВ, урядспричиняєзменшеннядоходів бюджету та держави вцілому. Так, сумапільг із ПДВ за 9місяців 2000 рокустановила 26,6 млрд. грн., чи 81,4% відзагальногообсягупільг, що у 5,8 разуперевищило сумуфактичнихнадходжень з цогоподатку (4,6 млрд. грн.).Уся сумапільг бувнадана зарахунок державного бюджету. На малюнкузображенографічнийаналіз торбнадходжень танаданихпільг із ПДВ заперіод із 1998 до 2000 року (заданими ДПА України).

>Порівняно із 1999 фатальністюобсягнадходженьзісплати ПДВ до бюджету у 2000роцідещозменшився (на 6%),однакобсягинаданихпільгзросли в 1,2 разу.

>Єпідставистверджувати, що,оцінюючиефективністьнаданняподатковихпільг,доцільнопов'язуватиїхнісуми нелише ізреальнимивтратами бюджету, а і ізосновнимимакроекономічнимипоказникамирозвитку держави.Питання про ставки ПДВ неменшрухливе, ніж проблемапільг. З моментузаконодавчогозакріплення ПДВ в Українівикористовувалисядві ставки: 28% й 22%.Перша ставказастосовувалася принарахуванніподатку восновнихвипадках, друга – приреалізаціїтоварів (>робіт,послуг) зарегульованимицінами і тарифами. Декрет КМУ «Проподаток надобавленувартість» від 26.12.92 рокузнижує ставкуподатку на 20%. Алі лише втричімісяці,оскільки Закон України «ПроДержавний бюджет України на 1993рік»поновлює в дії ставку у 28%. І усе ж таки докінця 1994 року Україна переходити до ПДВ в $ 20%.

ПДВзі ставками 28% й 22%з'явився в Україні 1992-гороці.Мабуть,головнамотиваціярішення бувпов'язана ізреалізацієюсамефіскальноїфункціїподатку,тобтоформуваннямзначноїчастини бюджетнихнадходжень. За основу ставок ПДВ буливзяті дванепрямихподатки, щоіснували в1991році –податок із обороту йподаток із продаж. Таким чином, сумунадходжень додохідноїчастини бюджету, якої смердотізабезпечували в1991році, й винен бувгарантувати ПДВзі ставками 28% й 22%.

>Закріплення в нормативномуакті ставки у 20%передбачає й ставку в 16,67%.Фактичнойдеться про одну ставку, лише вонвикористовувалася нарізнихстадіяхнарахуванняподатку.

>Перша із нихєосновною йпоширюється наобороти, щообчислені зацінами, котрі немають ПДВ.Якщо жвикористовуютьсяціни дотарифи, котрімістять ПДВ, тозастосовуєтьсяінша ставка – 16,67%, котраєпохідною від ставки 20%.

Дляобчислення ПДВ Законом України від 3.04.97 року №>168/97-ВРвстановленодві ставкиподатку – урозмірі 20% та «>нульову».

>Прийнятий порядокоподаткування ПДВ заєдиноюставкою,розмірякоїзалишивсянезмінним порівнянозіставкою,визначеноючиннимранішезаконодавствомщодо ПДВ,робитьцейподатокнейтральнимвідноснобільшостігалузейекономіки,тобто недискримінуєжоднугалузь та ненадаєжодній з нихпереваг.

Отже,світовийдосвід тааналізфункціонуванняподатковоїсистеми в Україніпереконує, щонайефективнішеекономічніреформиупроваджуються тоді, коли до їхнівирішенняпідходять комплексно. Уподатковій сфері,зокрема внепрямомуоподаткуванні,такийпідхідпередбачаєнасампередрозширенняподатковоїбази,істотнезменшенняподаткових ставок,скасуваннябільшостіподатковихпільг.Зменшенняподаткових ставок безрозширеннябазиоподаткування недастьбажанихрезультатів й незабезпечитьпотрібноїполітичноїпідтримки реформподатковогозаконодавства, алишеактивізуєопіропонентів, котрівтрачають своївигоди.

3.Змінищодо ПДВ

>Статтею 76 призастосуванніположень Закону №168 введенотакітерміни:

>Власнівиробничіпотреби –оприбуткування товару якосновнихзасобів тавиробничихзапасів безнаступноїреалізації ізвикористанням увласномувиробничомуоброті вході нормальногоопераційного циклу навласнихвиробничихпотужностях.

>Прямі домов – домовкупівлі–продажу,міни, поставки таіншіцивільно–правові домовміж нерезидентом та резидентом, котріпередбачають передачу прававласності натовари іукладаються резидентом –кінцевимспоживачем безучастіпосередника.

Базаоподаткування ПДВоперацій із поставкитоварів (>робіт,послуг) неможе бутинижчою, ніжфактичнівитрати на їхньоговиготовлення (>придбання),тобто ненижчою відсобівартості (>купівельноївартості).До складудоговірної (>контрактної)вартостідодаткововключаютьтакожсумивідсотків, щосплачуються (>нараховуються) за договорами товарного кредиту (>товарноїпозики,розстрочки).

>Звільняються відоподаткування ПДВ:

–операції ізввезення природного газу намитнутериторію Українивідповідно дозовнішньоекономічнихконтрактів,укладених навиконанняміжнароднихдоговорів України;

–науково–дослідні тадослідницько–конструкторські роботи, котрівиконують укра-їнські підприємства зарахуноккредитнихкоштів,залучених подгарантії уряду України дляфінансуванняміжнародного проекту «>Циклон-4».

>Зупиненодіюпунктів закону №168 (п. 31 та п. 34 ст. 73):

– 4.1 ст. 4щодовизначеннябазиоподаткування;

– 5.8–5.10 ст. 5 (>стосовнопідтримкиолімпійського,параолімпійського руху та спорту);

>Першереченняпп. 7.3.6. Узвязку ізцимдатоювиникненняподатковихзобовязань ізПВД приввезені (>імпортуванні)товарівє датаподаннямитноїдекларації (а чи не датаоформлення)іззазначенням унійсумиподатку, щопідлягаєсплаті (ст. 9 Закону №2285);

8.7 вчастиніздійсненняекспортноговідшкодування ПДВ урахунокплатежів із акцизногозбору.

>Подовженодію таких норм ст. 9:

11.15 ст. 11 Закону №168 до 1 января 2006 р. заопераціями ізнаданняпослуг,повязаних зперевезенням (>переміщенням)пасажирів йвантажів транзитом черезтериторію йпорти України запереліком, щозатверджуєКабінет міністрів України;

Порядокподатковогооблікузовнішньоекономічного бартеру.

>Спеціальнірежими ст. 9:

Незастосовуєтьсяособливий порядоксправляння ПДВ,встановлений Законом України «Проспеціальний режимінвестиційної таінноваційноїдіяльностітехнологічнихпарків», уразіввезення намитнутериторію Україниобладнання такомплектуючих,аналогічних тім, щовиробляютьвітчизняні підприємства, а й уразіввезеннясировини завинятком,якийвизначаєтьсяПерелікомКабінету міністрів України.Розгляд тасхвалення (>затвердження) новихінвестиційних таінноваційнихпроектів утехнологічних паркахздійснюєКабінет міністрів України заподанням Національноїакадемії наук У країни.

>Зміни,внесені до закону №168 із 1 января 2005 р:

Незастосовуватимуться правиладіючихспеціальнихрежимів,установленихпп. 6.2.6 ст. 6,пп. 11.21 й 11.29 ст. 11 Закону №168 узвязку ззакінченнямтерміну дії.

Закон №168доповнено ст. 8відповідно в Україну №>1878–ІV від 24.06.2004 р. (введеноновийспеціальний режимоподаткування ПДВ у сферісільського,лісовогогосподарства,рибальства, ізобробки чипереробкивиробленої нимипродукції,крімпідакцизної, атакож ізнаданнясупутніхпослуг).

>Перехід наспеціальний режим неєобвязковим,проте нимможескористатисябудь–якаюридична чифізична особа, котраздійснюєпідприємницьку діяльність по тихий видах, котрі наведено в ст. 8 Закону №168.Слідврахувати, щопевнийпереліквидівдіяльності, щопідпадають поддію ст. 8,Кабінет міністрів Українище невизначив.

>Спеціальний режимоподаткування ПДВпередбачаєзастосування таких ставок:

– уперіод із 1 января 2007 р. – 10% дооперацій із продаж (поставки)сільськогосподарськоїпродукції тапродуктівпереробки,виготовлених звласноїсільськогосподарськоїсировини.;

– уперіод із 1 января 2007 р. – 6% дооперацій із продаж (поставки)товарівлісовогогосподарства тарибальства,супутнихїмпослуг й 9% – дооперацій із продаж (поставки)товарівсільськогогосподарства йсупутнихїмпослуг.

>Статусуплатників зспеціальним режимомоподаткуванняможуть набутисільськогосподарські підприємства, в якіобсягоподатковуванихоперацій із поставкитоварів (>послуг), що неєсільгосппродукцією,протягомбудь-якогоперіоду ізостанніх 12календарнихмісяців не виненперевищувати 610200 грн. (>сюди не входити продажівактивів, що буливключені довідповідноїгрупиосновнихфондів йексплуатувалисярік й понад).Якщообсягдосягне более як 61200 грн.,слід перейти назагальний режимоподаткування ПДВ ізмісяця,якийнастає за тім, уякомудосягнутоперевищення.

>Требаврахувати, щоплатникподатку новогоспеціального режиму неможеотриматибюджетневідшкодування чивключити доваловихвитратсумиперевищеннявхідного ПДВ,обчисленого заставкою 20% надподатковимизобовязаннями,обчисленими занижчоюставкою.Щодозастосуванняспеціального режиму бачено лист ДПА України від 10.11.2004 р.

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація