Реферати українською » Финансовые науки » Проблеми боротьбі з відміванням "брудних грошей"


Реферат Проблеми боротьбі з відміванням "брудних грошей"

>Проблемиборотьби ізвідмиванням "грязних грошей"

>Процесвідмивання „грязних” грошейєкатастрофою для правопорядку йекономіки як нанаціональному, то й назагальносвітовомурівні.Вінзгубновпливає назагальнусоціально-економічнуситуацію,завдаєвідчутнихморальнихзбитківкредитнимустановам,підриваєдовірудобропоряднихвкладників.

Колійдеться протіньовуекономіку,слідзважити не так наїї „>сіру"складову, але й і „>чорну", -кримінальну.Відмитікримінальнікоштисприяютькриміналізації ">сірого” секторатіньовоїекономіки,стимулюютьрозвитокнаркобізнесу,торгівлюзброєю,торгівлю людьми,розвитокпроституції йконтрабанди.

>Перетвореннякримінальнихгрошовихкоштів налегальнімаєдоситьдавнюісторію.Більшістьдослідниківвважає, щопершимидовелося матірсправу зцієюпроблемою СШАпротягом20-тих -30-тих років зачасів, так званого, „сухого закону", колиМейєрЛанскі, щовідкрив у 1932 р.банківськийрахунок уШвейцарії,упершездійснивофіційновстановлений актпересилання „грязних” грошей за кордон.

>Утімще у 1728 р. граф Меншиков буввідправлений узаслання Петром II йпозбавленийусього свогомайна,набутоговнаслідокбезперервного йнеобмеженогохабарництва, таще 13 млн.рублів, з яких 9 млн.знаходилисясаме у трилітрові банки.Вочевидьісторіямістить багатоще болеедавніхприкладів цогоявища.

>Протягомминулих років зускладненнямвідносин у сферіекономіки,появою новихвидів йспособівекономічноїдіяльності,певнимизмінами узаконодавчомурегулюваннііснуючихфінансових тагосподарськихвідносинзмінилисятакож йформизлочинноїповедінки.

>Наприкінці 80-х роківбільшістьрозвинутих держав світупочалиактивізуватиспільну діяльністьщодоналагодженняефективної йдійовоїсистемиборотьби з, такзваним, ”>відмиванням” „грязних”капіталів.Наразімайжеусіцивілізовані країни світувизнаютьефективну систему правовогорегулюванняважливимзасобомпротидії „>відмиванню"кримінальнихкоштів,боротьби ізорганізованоюзлочинністю йпротистоянняподальшійкриміналізаціїекономічноїсистеми держави.

У Українісьогоднісклалисяоб’єктивніекономічніумови для активноговідмиваннягрошовихкоштів.Незаконнийобігнаркотиків, незаконнапідприємницька діяльність,торгівлязброєю та людьми,підпільнийгральнийбізнес -це далеко ще неповнийпереліквидівзлочинноїдіяльності, щоприносятьзначнідоходи, котрізлочинціпрагнутьлегалізувати, а томучислі і черезбанківську систему.

>Останнім годиною в Українізначногопоширеннянабулостворення тавикористанняфіктивнихпідприємств дляприховуванняприбутків відоподаткування,конвертуваннякоштів.Посадові особинифінансово-кредитних табанківськихустановсприяютьзростаннюзловживань ізфінансовими ресурсами,спрямовуютьгрошові потоки наобслуговуванняугод черезфіктивніструктури,безпосередньоберуть доля ввідмиванні "грязних"коштів,відтокуцінностей за кордон, й, якнаслідок,своїмидіямистворюютьумовинестабільності векономіці держави.

У Україні узв’язку ізнаступом “>тіньових"економічнихвідносинвикрадені чививеденіз-підоподаткуваннякошти урізніспособифінансовихмахінацій у сферібезготівковогоплатіжного оборотубезпосередньообмінюються наготівку черезконвертаційніфіктивніфірми й банки.Тобто, незаконноздобутібезготівковігроші, що уженаявні убанківськійсистемі,фактичновилучаються ізбанківського обороту йвводяться до “>тіньового”готівковогообігу.Специфіка “>відмивання"незаконнихкоштів в Україніполягає ввведеннізлочиннихдоходів долегітимноїсферикапіталообороту, а,навпаки, - в їхнівилученні ізлегітимноїсфери увиглядіготівки, щоєджереломфункціонування “>тіньового” сектораекономіки. Уумовах глобалізацію “>тіньової"економіки в Українівилученнякоштів ізлегітимного обороту як ізметоюухилення відоподаткування, то й їхньогорозкрадання, длябагатьохорганізованихзлочиннихугруповань сталопрофесійним виглядом “>підприємницької”діяльності.Сформованомережуфіктивнихконвертаційнихфірм, щофункціонують уміжзвітнийподатковийперіод тапостійнооновлюються,напрацьовуються численнісхемиконвертаціїбезготівковихкоштів уготівку (практично,самеце йєпроцесом “>відмивання”),встановлюютьсянеобхідніконтакти у трилітрові банки, що сталицентральноюланкою утехнологічномуланцюгусаме такого виду “>відмивання"коштів (>переміщення незаконноздобутихбезготівковихкоштів до “>тіньового” секторуекономіки, але й уже увиглядіготівки унаціональнійвалюті чи увільноконвертованійіноземнійвалюті (>ВКВ) чи убезготівковійВКВ), коливкраденікоштивідправляються за кордон системою лоро - (>конвертаційних)рахунків.

>Подолання такихкризовихявищ векономічній сферінашої країнинеможливе безурахуванняміжнародногодосвідуборотьбиправоохороннихорганівкраїн світу ізвідмиваннямкоштів,отриманихзлочинним шляхом. Зметоюнаданнядопомогиправоохоронним органамзарубіжнихкраїн упротидії цьому видузлочинностіспеціальнимпідрозділом поборотьбі ізвідмиванням грошей (FATF),створенимучасниками ">великоїсімки" у 1989році,розробленірекомендації, котріє свого родуміжнародними стандартами дляборотьби ізвідмиванням грошей,отриманихнезаконним шляхом.

>Відмитігрошідаютьорганізованійзлочинностінеабиякіпереваги влегальнійконкуренції:дозволяютьпропонуватинадзвичайновисокіціни на торгах іаукціонах;спираючись нанеоподаткованінакопичення, матірнеобмежений доступ докредитів таможливістьодержуватищебільшийнеоподаткованийкапітал через своїзакордонні банки.Інвестуваннявідмитих грошей улегальні підприємствадозволяє легальноповертативідмитийкапітал йзабезпечуєневичерпнеджерело ">чистих" грошей напокриттяповсякденнихвитрат.

>Прийомів ">відмивання"коштів скільки, стільки їхньогоздатнийвинайтилюдськийрозум.Проте їхньогорозмаїття -це не более ніжваріації однією і ту саму тему.Незліченніфінансовіманіпуляціїмаютьзагальніхарактерніриси. У основудіяльності всіхзлочиннихорганізаційпокладено один й тієї ж принцип знезначними посутізмінами.Спочатку, як правило,грошівводяться до національноїфінансовоїсистеми, апотімпереказуються за кордон, депочинаютьциркулювати убанківських тафінансових системахіншихкраїн.Наступнаоперація -це Поверненнякоштів набатьківщину увиглядіпереказу чиперерахуваннягрошових торб зарізнимиблагопристойнимипідставами.

Предмет ">відмивання"є максимальнорозширеним йвизначається задопомогоютерміна ">успадковані ціності",тобто всіхможливихмайновихвигод, у томучислівалюти, грошей,ціннихпаперів,майнових прав,металів,дорогоціннихкаменів,рухомого йнерухомогомайна тощо.Причому под „>успадкованістю"мається наувазісамеперехідцінностей від одноговласника доіншого,якщо сам ціності,спосіб переходу,іншіобставини, за яківідбувається змінувласника чиволодільця,єзлочинним чипов’язаним ззлочином.

>Легалізація незаконноотриманихкоштівздійснюється укілька фаз (>стадій).Найпоширенішоює, так кликана, ">трифазна" модельвідмивання грошей. Длянеїєхарактерними тристадії (триетапи)процесулегалізаціїзлочиннихдоходів:розміщення,розшарування.інтеграція.

Напершійстадіївідбуваєтьсяпопереднєвідмивання грязних грошей. Убанківськомусекторіїїпроявомє дії,спрямовані науникненняобов’язкової убагатьохкраїнахідентифікаціїклієнтів. Уєвропейських державахсамецястадіявважаєтьсянайкритичнішою.

>Основніформипершоїстадіїпроцесувідмивання грязних грошейтакі:

>шахрайство звикористаннямпідставнихосіб тафірм:

>обмін банкнотневеликоїномінальноївартості набанкнотибільшихноміналів:

>підкуп чизалякуваннябанківського персоналу,відповідального заздійсненняідентифікаціїклієнтів:

>підробкадокументів зметоюприховуваннясправжньогоджерелапоходження грошей чи їхнімісцезнаходження:

>смерфінг -переказгрошовихкоштів убанківські чеки,облігації,цінніпапери напред’явника тощо (при цьомукупівляздійснюється надещоменшу суму, ніж та, заякоїідентифікаціяклієнтаєнеобхідною);

>структуринг -здійсненняплатежівневеликими сумами однією й тієї жбанківськийрахунок:

>використанняпідприємствзізначнимготівковимобігом, долегальноївиручки якідодаютьбруднігроші:

>створеннявласнихфіктивнихпідприємств, якідекларуютьбруднігроші яклегальнувиручку.

Метадругоїстадіїпроцесувідмивання грошей (>стадіїрозшарування) -відокремленнязлочиннихдоходів відджерела їхньогопоходження шляхомпроведення низькіфінансовихоперацій, урезультаті якіобриваєтьсяланцюжокслідів йзабезпечуєтьсяанонімністьмайновихцінностей.

>Операціїдругоїстадіїмають, як правило,міжнародний характер. Для їхніздійснення широковикористовуютьсяпідставні особини тафірми, котрівиставляютьфіктивнірахунки як основу дляздійсненнягрошовихпереказів.

>Характерним дляцієїстадіїпроцесувідмивання грошейєтакожпридбанняціннихпаперів навторинномуринку (>щобприховатипервиннеджерелопоходженнякоштів, їхнікупівля та продажівздійснюються ззалученнямброкерів чидилерівброкерськоїфірми).

>Найважливішим методомрозшаруваннясьогоднієелектроннийпереказкоштів.Правоохоронні таподатковіорганибагатьохкраїнзанепокоєніпроблемоюелектроннихплатежів, котрі можнавиконуватианонімно й набудь-яківідстані, щостворюєідеальніумови дляуникненнясплатиподатків,вимивання грошей таіншоїзлочинноїдіяльності.

>Нині упроведенніопераційдругоїстадіївелику рольвідіграютьофшорнізони та країни зм’якимподатковим режимом йслаборозвинутоюсистемоюфінансового контролю.Грошіпереказуються нарахункиофшорнихфірм напідставіфіктивнихекспортно-імпортнихконтрактів, як правило, ззавищенимицінами.

>Третьоюстадієюєінтеграція.Грошінабувають нового, легальногоджерелапоходження таінвестуються улегальнуекономіку.Відмитікошти, як правило,інвестуються у підприємства, котрі уподальшомуможуть бутивикористані укримінальнійдіяльності.

>Вартозазначити, що,якщо фактувідмивання грошей не було бвиявлено наетапахрозміщення тарозшарування, то, натретійстадіївідрізнити тавідокремитизлочиннідоходи від законноотриманихнадзвичайно складно.

як жпротистояти цьомуявищу? Українах з великимдосвідомборотьбипротивідмивання грошейнайбільшізусилляспрямовуються не так напошук йарештпорушників, стільки для контролювання занезаконнимифінансовими потоками знаступною їхньогоконфіскацією.Пріоритетнадаєтьсяпозбавленнюзлочиннихорганізаційфінансовоїбази, щозрештою „>перекриваєїмкисень” й,відповідно,сприяєоздоровленнюекономіки.

>Виявленняфактівлегалізаціїзлочиннихприбутківпочинається звизначення, такзваних,підозрілихоперацій.

Усвітовійпрактиціпідозрілоювважаєтьсяоперація, Якамаєводночасдвіознаки:кількісну (>обсягздійснюваноїоперації) йякісну.Ниніграничнийобсягздійснюваноїоперації, зперевищеннямякогокредитна організаціяєзобов’язаноюповідомлятивідповіднийнаглядовий орган про угоду, СШАстановить 5 тис.доларів, у >Швеції таФінляндії -еквівалент 15 тис.доларів, аРосії - 20 тис.доларів.

>Якіснимизаконодавстворізнихкраїнвважаєознаки, щопідтверджуютьпротиправнуспрямованістьдійклієнта банку, асаме:

>внесення великих торб нарахунокготівкою;

>прагнення бутиприсутнім лише привідкриттірахунку йпризначеннядовіренихосіб зпитаньуправліннякоштами нарахунках,абиуникнутиподальшихособистихконтактів зопераціоністами;

>вимога безобґрунтованих причинвідкритикількарахунків зрізнимипочатковими номерами;

>наданнясвідомоперекрученихвідомостей про собі чи таких,достовірність якінеможливоперевірити;

>проходження зарахункамикоштів, котрізначноперевищуютьреальніфінансовіможливостіклієнта убізнесі;

>багаторазовенарахуваннякоштів нарахунок >протягом днярізними особами;

>проведення вінтересахтретіхосібоперацій в особливо великихрозмірах,зокрема,обмінчималих торб грошей.

Проблемаборотьби ізлегалізацієюдоходів,одержанихзлочинним чинезаконним шляхом, длявітчизняногозаконодавстваєдостатньоновою, котравиникла на початку 90-х років. На тому годину наЗаході воназнайома давно, але йсуттєвозвернутаувага на цю проблемулишенаприкінці 60-х років ХХстоліття. Основивказаноїпроблеми лежати,звичайно, влібералізаціїекономіки.Командно-адміністративнаекономіка СРСРоб’єктивно не дозволяла перейтиційтемі врозрядпроблеми.Сьогодніборотьба ізлегалізацієюзлочиннихдоходів перестала бутисправоюоднієї держави чинавітьгрупи держав.Ниніце одна зглобальних проблем, котрі стояти перед

>людством.Жодна держава у світі неспроможнавирішититаку проблему насамоті.Парадоксальністьситуаціїполягає до того, що сила тазаможність держави, в цьомувипадку,є тім чинником,який недаєдосягти позитивного результату,боодночасносаме смердотінадають, із точкизору доступу досучаснихтехнологій,воістинуфантастичніможливості.

>Необхідно матір наувазі, щоцю проблемубільшістькраїнрозумієпо-різному. Праворуч до того, щовеликіпромисловорозвинені країнипостійноговорять заофшорнуполітикуострівних тамалих держав. При цьому смердотііноді вдостатньоімперативнійформівимагають ">наведення порядку" в зонах ">податкового раю".Водночасвказані державидаютьзрозумітипромисловорозвиненимкраїнам, що впитанняхвивозукапіталузісвоїхкраїнтреба самимрозібратися, а чи невтручатися у справінших держав.

Насьогодніситуація, вдеякомурозумінні,тупикова: ">великі" країни неможуть наведення порядку у собі, томухочуть наведення порядку вофшорних зонах, аостанні, у своючергу, недають цогозробити. Без розробки блокунаднаціональних,міжнародних норм зцієїситуації невийти.

>Ще одинпринциповий момент -відмивання грошей яксоціальний процес й якзлочин неможе не бутипов’язане із такимисоціальнимиявищами йзлочинами, яккорупція таорганізованазлочинність.Ціобставиниповинніобов’язкововраховуватися под годинузаконотворчої тазаконопроектноїдіяльності. При цьомуйдеться як пронаціональнезаконодавство, то й пронаднаціональне.

>Реаліїсучасного годинитакі, щоефективнопротистоятилегалізаціїзлочиннихдоходівможливо лише через комплексзаконодавчихзаходів. Матінадію лише нанормикримінального права неправильно,навітьякщо йогоможливостіще невичерпано докінця.Великіможливостімаютьнормибанківського, бюджетного,цивільного,адміністративного таіншихгалузей права.Важливі, але й несистематизованізаборони, котріпаралізують діяльністьгосподарюючих структур,можуть принести неменшу шкоду, ніжпротиправні діїконкретнихпосадовихосіб та окремихгромадян.Пошук міжміжзабороною тадозволом,міжпокаранням тазаохоченням -це проблема, надякоюнеобхіднопрацювати унайближчий годину.Крім цого, ужесьогодні

виннайтипідготовка довиникненняпринципово нових формвідмиваннягрошовихкоштів, котріпов’язані зширокомасштабнимвикористаннямсучаснихкомунікаційнихтехнологій (…>Інтернет тощо), щоможутьзацікавитишвидкимпередаваннямінформації под годину скоєнняшахрайськихправочинів. Алі скоронастанетехнологічнийпрорив: якщостворенавіртуальнадійсність, задопомогоюякої й вякій будутьвідбуватися дії, що неперевірити й невимірятидіючими вкримінальнійюстиціїприйомами й методами якщонеможливим.

>Комп’ютернаекономіка, щошвидкорозвивається,вимагаєпринципово новихрішень.Навітьбезготівковийрозрахунок,якийпоки щоєдостатньоефективнимбар’єром на шляхузлочинноїлегалізаціїгрошовихкоштів, стані абсолютнобезпорадним таможе бути одним згвинтиків узлочинномумеханізмі.

>Міжнародне сус-пільстворозглядаєпротидіюлегалізаціїнезаконнихдоходів як один зефективнихзаходівборотьби ізорганізованоюзлочинністю йвідноситьлегалізаціюдоходів дозлочинівміжнародного характеру.Конвенція ЗарадиЄвропи провідмивання,виявлення,вилучення таконфіскаціюдоходів,одержаних відзлочинноїдіяльності, у 1990роцінаказує державамвстановлюватиюридичну відповідальність заспотворенняджерелапоходженнянезаконнихдоходів таспонуканняпроникнення їхнього векономіку. Аліслідвраховувати, щозаконодавство всіх державмає норму, згідно ізякоюнеобхідновилучати вкримінально-процесуальному порядкукошти віднезаконноїдіяльності вдохідцієї держави. Реально дійовогомеханізму,якийдозволяв біпередаватиконфіскованемайно чичастину йогоіншим державам ужодній зрозвиненихкраїн немає.Сьогодні у світідіютьглобальніправовісистемиофшорнихкорпорацій, котрімаютькілька

>ступенівзахисту відрозкриття:банківську тафінансовутаємницю,корпоративнутаємницю із правом адвокатаїїнерозголошення,офшорнікомплекси іздовірчоювласністю, котрідають праводовіренійособізмінюватимісцереєстраціїкапіталу принайменшійзагрозі.

>Ключовимиелементами вційсистемізлочинноїдіяльностієофшорнізони табанківськатаємниця.Взяття їхні подправовийміжнародний контроль -ценевідкладне заподіяннясучасності.

Метабудь-якоїопераціїщодовідмиваннякоштіввідображається до того,щобвизнати наживу відпротиправноїдіяльності залегальнідоходи іодержатиможливістьвикористатитакігроші безпідозри управоохороннихорганів та нерозкриваючиджерел їхньогоотримання.

>Найчастішеодержанізлочинцямидоходи невикористовуються в легальномуобігу, томукримінальні справ судамипризупиняються. Насучасномуетапірозвиткулідериорганізованихзлочинних структурдокладаютьзусилля дляпроникнення воргани державної влади як нарегіональному, то й на державномурівнях.Такуможливістьнадаєїм характерсучаснихвиборчихтехнологій, щодозволяють за окремихфінансовихможливостяхзначнозбільшитишанси конкретного кандидата навступ у "коридор влади".Однією зперешкод на шляхувступупредставниківорганізованоїзлочинності до влади подвиглядомвибраних народом,єможливість контролюджерелформуванняфондівкоштів навиборчукампанію.Визначнемісце в цьомурозуміннінабуває йкримінально-правовазаборонавказаного компоненту впроцесілегалізаціїдоходів,одержанихнезаконним шляхом. ">Відмивання" такихдоходівєдужерозгалуженим танебезпечним виглядомзлочинів у сферіекономічноїдіяльності,оскількитаке кримінальнеявище не лишепідриваєзаконний йчеснийбізнес, але й ірозбещуєполітичніінститути таєкориснимсередовищемкорупції.Суттєвоюнеобхідністю у сферіборотьбизізлочинністюєнаукове забезпеченняпроцесівприйняття Державою комплексного закону,який бірегулював сферупротидіїлегалізаціїдоходів,одержанихнезаконним шляхом, ззастосуванням нормрізнихгалузей права,передусімфінансового,податкового, валютного,банківського,кримінального,кримінально-процесуального такримінально-виконавчого, атакожвраховувавміжнароднийдосвід.Розміризагроз безпекисуспільства із боцівказаногокримінальногоявищавизначаєважливістьпріоритетногоформуванняюридичнихінструментів, котрі дозволятисвоєчасно йдостовірнопростежитиситуацію, Яказмінюється у сферілегалізаціїнезаконнихдоходів, та адекватно нанеїреагувати. Одним з такихінструментівє системакримінально правового такримінологічногомоніторингу,невід’ємначастинаякого -цеефективна методикаюридичногомоделювання окремихелементів нормативногорегулювання вцій сфері.


>Література

1.Науково-практичнийкоментарКримінального кодексу України від 05.04. 2001 року / За ред.М.І. Мельника,М.І.Хавронюка. - До.:Каннон, О.С. До., 2002. - 1104 з.

2.Відмивання грошей:кримінально-правовакваліфікація,запобіганнязлочинності,законодавство таміжнароднийдосвід:Навчальнийпосібник / АзаровМ.Я., ЯрошенкоФ.О., МельникП.В. Жвалюк В.Р. -Ірпінь, Національнаакадемія ДПС України, 2004.

3.Л.М. Частка. Проблемасьогодення -боротьба ізлегалізацією “грязних" грошей. “>Боротьба ізорганізованоюзлочинністю йкорупцією (>теорія й практика) ” 9’2004.

4.Дондик Н.Я.Проблемиборотьби ізвідмиваннямгрошовихкоштів чиіншогомайно,одержаногонезаконним шляхом //ВісникЗапорізькогоюридичногоінституту. - 2009. - № 1. -Стр 46-52.


Схожі реферати:

Навігація