Реферати українською » Финансовые науки » Показники рентабельності власного капіталу


Реферат Показники рентабельності власного капіталу

Зміст

Завдання №1

Завдання № 2

>Тестовое завдання

Список літератури


Завдання №1

Вартість активів організації 30 млн. крб. Вартість власного капіталу організації - 20 млн. крб. Загальна сума прибутку протягом року 3 млн. крб. У зв'язку з збільшенням обсягу діяльності організації слід збільшити суму активів до 40 млн. крб. Які джерела фінансування залучити при цьому - власні чи позикові?

Відомо, що кредит видається під 20%, розширення діяльності принесе додатково 2 млн. крб. прибутку. З чистий прибуток сплата дивідендів становить 40%. Для визначення джерела фінансування потрібно використовувати показники ціни, і рентабельності усього світу і власного капіталу організації.

Рішення

Показник рентабельності власного капіталу на даний момент залучення фінансових ресурсів становить 15% (3 млн.руб./20 млн.руб.*100). Загальна рентабельністьавансированного капіталу становить 10% (3 млн.руб./30 млн.руб.*100).

Для розширення обсягів діяльності підприємство може використовувати після виплати дивідендів 1,8 млн. крб. власні кошти - прибутку (3 млн. крб. – 3 млн. крб. *40%). При планованому приросту капіталу на 10 млн. крб. (40 млн. крб.- 30 млн. крб.) у тому числі 1,8 млн. забезпечені величиною чистий прибуток, підприємству потрібно домогтися рентабельності лише на рівні 24,39 %, (2 млн.руб./8,2 млн.руб.*100) тобто. збільшити цей показник на 9,39 %, що зі збереженням рівня витрат спричинить зростання цін на реалізовану продукцію (товари, послуги) на 9,39%.

Що стосується залучення позикових коштів у підприємства отримує відсутні кошти з допомогою ресурсів. Припустимо, що обсяг необхідного кредиту становить 10 млн. крб. Виплата відсотків за ставки 20% річних становитиме протягом року 2 млн. крб. (10*20/100). Якщо підприємство не вирішить знизити рентабельність, маючи на меті збільшення активів підприємства, це також вартості продукції (робіт, послуг) й призведе до його зростання на 20 % (2 млн.руб./10 млн.руб.*100). Відсоток приросту нижче на 4,39% проти першим варіантом, однак у тому випадку, стан фінансової стійкості з допомогою зниження частки власного капіталу загальної величині активів підприємства істотно зменшиться.

 

Завдання № 2

 

Обсяг реалізації цього року становить 400 млн. крб., прогнозований розмір реалізації наступного року період - 480 млн. крб. Дані звітного бухгалтерського балансу такі:

Актив Сума, млн. крб. >Пассив Сума, млн. крб.
Основні кошти 40 Статутний капітал 40
Запаси 60 Резервний фонд 10
Розрахунковий рахунок 20 >Спецфонди 4
Довгострокові кредити 26
Короткострокові кредити 40
Разом 120 Разом 120

У основі розрахунку прогнозного балансу лежить умова, що обсяг активів зростає пропорційно зростанню обсягу реалізації продукції.

Визначте в прогнозованому періоді додаткову потреба у фінансуванні (вважатимемо, що нерозподілена прибуток направляють у різних фондів). Норма дивіденда 40% від статутного капіталу, прибуток у обсязі продажів становить 4,3%. Складіть прогнозний баланс.

Рішення

З умови пропорційного зростання величини активів зростанню обсягу реалізації продукції, приріст сукупних активів становитиме (480 млн.руб.-400/400*100=20%) за абсолютним вираженні 24 млн. крб. (120 млн.руб.*20/100 = 24 млн. крб.). Отже величина активів в прогнозованому балансі дорівнює 144 млн. крб. (120 млн.руб.+24 млн. крб.). Статутний капітал залишається не змінювалась – 40 млн. крб. Прибуток за норми рентабельності обсягу продажів 4,3% становитиме (480*4,3%) 20,6 млн. крб. Після виплати дивідендів до розподілу залишається 4,6 млн. крб. прибутку (20,6 млн. крб. –40млн.руб.*40%). Припустимо, що вона розподіляється в пасиві пропорційно частці резервного фонду, й спецфонду. Отже, розміри даних фондів зросли відповідно на 3,3 млн. (4,6*10/14) і 1,3 млн. крб. (4,6*4/14) і дорівнювали 13,3 млн. крб. і 5,3 млн. крб.

>Составим баланс при допущенні, що обсяг основних засобів і залишку коштів у розрахунковий рахунок залишилися незмінними, в такий спосіб величина запасів зросла на 24 млн. крб. і становить 84 млн. крб. Розмір власного капіталу прогнозі становитиме 58,6 млн. крб. (40 млн.руб.+13,3 млн.руб.+5,3 млн. крб.), отже додаткова потреба у фінансуванні становитиме 19,4 млн. крб. (144 млн. крб. – 58,6 млн. крб. – 26 млн. крб. – 40 млн. крб.). Швидше за все це буде з допомогою поповнення короткострокових кредитів на 19,4 млн. крб.

Таблиця 1 Прогнозний підприємства

Актив Сума,млн.руб. >Пассив Сума,млн.руб.
Основні кошти 40 Статутний капітал 40
Запаси 84 Резервний фонд 13,3
Розрахунковий рахунок 20 >Спецфонди 5,3
Довгострокові кредити 26
Короткострокові кредити 59,4
Разом 144 Разом 144

>Тестовое завдання

1. Прискорення оборотності оборотних засобів наводить:

а) до вивільненню частини оборотних засобів

б) до залучення у виробництві додаткових оборотних засобів

не змінює стан оборотних активів

Відповідь: б) до залучення у виробництві додаткових оборотних засобів

Прискорення оборотності оборотних засобів веде до зменшення ланцюжка матеріали – продукція – реалізація - гроші й відповідно до зростання таких ланцюжків за певний період часу.

2. Фінансова стійкість — це

а) підтримку на необхідного рівня співвідношення власних і позикових коштів, частки власної родини та позикового капіталу його загальній сумі

б) рівновагу засобів і джерела фінансування діяльності організації

в) можливість погашення позикових коштів власними засобами на першу вимогу кредиторів

Відповідь: б) рівновагу засобів і джерела фінансування діяльності організації. Фінансова стійкість — певне стан рахунків організації, яке гарантуватиме його постійну платоспроможність. Знання граничних кордонів зміни джерел коштів на покриття вкладень капіталу основні фонди чи виробничі запаси дозволяє генерувати такі напрями господарських операцій, які ведуть поліпшити фінансового становища організації, до підвищення її стійкості.

3. Необхідна інформація до розрахунку річних амортизаційних відрахувань пропорційно обсягу продукції (робіт, послуг) - це

а) балансову вартість устаткування, обсяг продукції за всі терміни його корисного використання за технічними умовами, фактичний обсяги виробництва продукції протягом року

б) залишкова вартість устаткування за термінами його служби, термін корисного використання, фактичний обсяги виробництва продукції

в) співвідношення балансову вартість устаткування й гаданого обсягу продукції за конкретний рік

Відповідь: б) залишкова вартість устаткування за термінами його служби, термін корисного використання, фактичний обсяги виробництва продукції

4. Банк проти неї списувати кошти з рахунків організацій:

а, по власний розсуд

б) виходячи з розрахункових документів, виставлених банку одержувачем коштів

в) з розпорядження власників рахунків, крім випадків передбачених законодавством

Відповідь: в) з розпорядження власників рахунків, крім випадків передбачених законодавством. У основі безготівкових грошових розрахунків лежать такі принципи їх організації:

1 списання банками коштів із рахунків підприємств і закупівельних організацій основі їх розпоряджень в межах залишку коштів;

1 свобода господарюючих суб'єктів у виборі форм безготівкових розрахунків із закріпленням в господарських договорах,

1 вчинення господарюючими суб'єктами платежів до терміни, певні у, кредитних договорах, договорах страхування, колективних договорах з робітниками та представниками тощо. буд.;

5. Комерційним кредитом організації називається

а) будь-який позику кредитного установи

б) банківський кредит

в) кредит продавця продукції його покупцеві при відстрочку платежу за відвантажену продукцію.

Відповідь: в) кредит продавця продукції його покупцеві при відстрочку платежу за відвантажену продукцію. Комерційний кредит виникає безпосередньо з процесу виробництва та реалізації товарів, об'єкт кредитної угоди — товарний капітал. Базу появи комерційного кредиту становила різна тривалість виробництва та реалізації товарів в різних товаровиробників. Комерційний кредит сприяє реалізації товарів з урахуванням надання відстрочки платежу. Для оформлення комерційного кредиту використовується вексель — дебентура покупця перед постачальником.

6. Мінімальний величина статутного капіталу відкритого акціонерного товариства має становити:

протетисячекратной суми за мінімальну оплату праці, встановленої федеральним законом на дату реєстрації АТ;

б) щонайменшепятисоткратной суми за мінімальну оплату праці, встановленої федеральним законом на дату реєстрації АТ;

на такого жстократной суми за мінімальну оплату праці, встановленої федеральним законом на дату реєстрації АТ.

Відповідь: протетисячекратной суми за мінімальну оплату праці, встановленої федеральним законом на дату реєстрації АТ

7. Чинниками збільшення (зменшення) рентабельності основний капітал є:

а) зміни обсягу й структури основний капітал та розміру прибутку

б) зміни обсягу виробництва та реалізації продукції і на величини основний капітал

в) зміна витрат за виробництво продукції і на величини основний капітал

Відповідь: а) зміни обсягу й структури основний капітал та розміру прибутку. Рентабельність основний капітал розраховується як співвідношення величини основний капітал і величини прибутку.

8. Сума дебіторську заборгованість менше суми кредиторську заборгованість. Це створює умови для:

а) низького рівня коефіцієнта загальної ліквідності

б) наявність вільних грошей до обороті

в) забезпеченості запасів обігових коштів у власними джерелами фінансування

Відповідь: а) низького рівня коефіцієнта загальної ліквідності

9. Чи можлива ситуація, коли маса прибутку збільшується, а рентабельність капіталу зменшується?

а) так;

б) немає.

Відповідь: а) так. Якщо ж приріст величини капіталу випереджає приріст прибутку, рентабельність капіталу знижується.

>10.Банкротство - це:

а) фінансова неспроможність, визнана через суд знову;

б) фінансова неспроможність, визнана кредиторами;

в) нездатність відповідати вимогам кредиторів в встановлених термін.

Відповідь: а) фінансова неспроможність, визнана через суд знову. Факт банкрутства може визнаватися лише у в судовому порядку щодо всіх згаданих чинників і показників.


Список літератури

1. Бізнес-план. Методичні матеріали. /Р.Г.Маниловский,Л.С.Юлкина, Н.А. Колесникова. – М., 2002. – 254 з.

2. Ковальов О.П. «Фінансовий аналіз» / М.: фінанси і статистика, 2004 р.

3. Ковальов В.В. Фінанси: Підручник. – М.:ПБОЮЛ, 2001 р.

4. Ковальова А.М. Фінанси: Навчальний посібник. – 3-тє вид., перераб. ідоп. – М.: Фінанси істатистика,2003 р.

5.Колчина Н.В. Фінанси підприємств: Підручник для вузів. – М.:ЮНИТИ –ДАНА, 2001 р.

6. КорчагінаЛ.М. «Аналіз господарську діяльність підприємства» // Бухгалтерський облік –>2003г.-№10

7.РаицкийК.А. Економікапердприятия. – М.:ЮНИТИ, 2004.-260 з.

8. Фінансова стабілізація у Росії. М.: «Прогрес- Академія», 2004 рік

9. Фінанси. Грошове звернення. Кредит: підручник для вузів. Під ред. проф. Л.Дробозиной - М., Фінанси,ЮНИТИ,2004

10. Шеремет А.Д.,СайфулинР.С. «Методика фінансового аналізу» / М.:ИНФРА, 2003 р.


Схожі реферати:

Навігація