Реферати українською » Финансовые науки » Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її Вплив на Фінансові результати підпріємства


Реферат Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її Вплив на Фінансові результати підпріємства

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>ВСТУП

Уумовахринковоїекономікиметоюгосподарськоїдіяльності підприємстваєотриманняприбутку та забезпеченнярезервів йогозростання.Стримуючим чинникомзростанняприбутку підприємстває системаоподаткування підприємства, щонараховує низкуподатків,зборів таобов’язковихплатежів, котрі всукупностісправляютьзначнийподатковийтиск напідприємство тавідповідновідбираютьзначнучастину йогоприбутку. якнаслідок,підприємствоможеприпинити свою діяльність черезнизькудохідність,спричиненусплатоюобов’язковихзборів йплатежів.

Таким чином,підприємствоповинневмітивизначативпливсистемиоподаткування на йогофінансовірезультати ізметоюзниженнярівняоподаткуваннязадляпідвищення чистогоприбутку таекономічногорозвитку підприємства.

>Саме тому,дослідженнявпливусистемиоподаткування підприємства нафінансовірезультати йогодіяльностієдоситьактуальними,оскількидаютьзмогувизначитиподатковустратегію підприємства ізметою йогоуспішноїдіяльності та збільшення чистогоприбутку, зарахунокспособівмінімізаціїподатковихплатежів.

>Метоюдослідженняєвиявленнярезервівзростанняфінансовихрезультатів підприємства при їхньогооподаткуванні.

Длядосягненнязаданої метидослідженняпотрібновирішити ряд такихзавдань:

-визначитисутністьфінансовихрезультатів підприємства;

-дослідитирізницюміжобліковим таподатковимприбутками;

-порівнятиформуванняфінансового результату підприємства тавизначенняоб’єктаоподаткування;

-з’ясувати складваловихдоходів йваловихвитрат привизначенніоб’єктаоподаткування заподатковимзаконодавством;

-вивчити складчинноїсистемиоподаткування підприємства в Україні;

-визначитивпливподатківсистемиоподаткування підприємства на йогофінансово-господарську діяльність;

-вимірятисукупнийвпливподатковихплатежів тавпливокремогоподатку нафінансовірезультати підприємства;

-віднайтиспособизниженняподатковоготиску напідприємство ізметоюпідвищення його чистогоприбутку.

>Об’єктомдослідженняєвиробничепідприємство, щозаймаєтьсявиробництвоммолочноїпродукції ВАТ «>Острозький молокозавод», а предметом –особливостісистемиоподаткування ВАТ «>Острозький молокозавод» таїївплив нафінансовірезультати підприємства.

Придослідженні роботивикористовувалисятакіметоди:

-аналітичний;

-статистичний;

-графічний;

-пошуковий;

-аналіз;

- методаналогії.


>ВСТУП

Уумовахринковоїекономікиметоюгосподарськоїдіяльності підприємстваєотриманняприбутку та забезпеченнярезервів йогозростання.Стримуючим чинникомзростанняприбутку підприємстває системаоподаткування підприємства, щонараховує низкуподатків,зборів таобов’язковихплатежів, котрі всукупностісправляютьзначнийподатковийтиск напідприємство тавідповідновідбираютьзначнучастину йогоприбутку. якнаслідок,підприємствоможеприпинити свою діяльність черезнизькудохідність,спричиненусплатоюобов’язковихзборів йплатежів.

Таким чином,підприємствоповинневмітивизначативпливсистемиоподаткування на йогофінансовірезультати ізметоюзниженнярівняоподаткуваннязадляпідвищення чистогоприбутку таекономічногорозвитку підприємства.

>Саме тому,дослідженнявпливусистемиоподаткування підприємства нафінансовірезультати йогодіяльностієдоситьактуальними,оскількидаютьзмогувизначитиподатковустратегію підприємства ізметою йогоуспішноїдіяльності та збільшення чистогоприбутку, зарахунокспособівмінімізаціїподатковихплатежів.

>Метоюдослідженняєвиявленнярезервівзростанняфінансовихрезультатів підприємства при їхньогооподаткуванні.

Длядосягненнязаданої метидослідженняпотрібновирішити ряд такихзавдань:

-визначитисутністьфінансовихрезультатів підприємства;

-дослідитирізницюміжобліковим таподатковимприбутками;

-порівнятиформуванняфінансового результату підприємства тавизначенняоб’єктаоподаткування;

-з’ясувати складваловихдоходів йваловихвитрат привизначенніоб’єктаоподаткування заподатковимзаконодавством;

-вивчити складчинноїсистемиоподаткування підприємства в Україні;

-визначитивпливподатківсистемиоподаткування підприємства на йогофінансово-господарську діяльність;

-вимірятисукупнийвпливподатковихплатежів тавпливокремогоподатку нафінансовірезультати підприємства;

-віднайтиспособизниженняподатковоготиску напідприємство ізметоюпідвищення його чистогоприбутку.

>Об’єктомдослідженняєвиробничепідприємство, щозаймаєтьсявиробництвоммолочноїпродукції ВАТ «>Острозький молокозавод», а предметом –особливостісистемиоподаткування ВАТ «>Острозький молокозавод» таїївплив нафінансовірезультати підприємства.

Придослідженні роботивикористовувалисятакіметоди:

-аналітичний;

-статистичний;

-графічний;

-пошуковий;

-аналіз;

- методаналогії.


>РОЗДІЛ 1

>ТЕОРЕТИЧНІОСНОВИДОСЛІДЖЕННЯВПЛИВУСИСТЕМИОПОДАТКУВАННЯПІДПРИЄМСТВА НАЙОГОФІНАНСОВІРЕЗУЛЬТАТИ

1.1Сутністьфінансовихрезультатів підприємства та порядок їхньоговизначення заподатковим йбухгалтерськимобліком

>Фінансовірезультати –церезультатигосподарськоїдіяльностіпідприємств (>установ,організацій) всіх формвласності вцілому чи окремихланок їхнього роботи,виражені вгрошовійформі.Визначають їхніпорівняннямсумивитрат ізодержаними доходами.Залежно відспіввідношеннявитрат йдоходівфінансовірезультатиможуть бути увиглядіприбутків чизбитків [31, з. 136].

>Згідно ізбухгалтерськимобліком напідприємствівикористовуютьсятакіпоказникифінансовихрезультатів:

1)валовийприбуток (>збиток) -різницяміж чистимо доходом йсобівартістюпродукції;

2)прибуток (>збиток) відопераційноїдіяльності -алгебраїчна сума валовогоприбутку (>збитку),іншогоопераційного прибутку,адміністративнихвитрат,витрат назбут таіншихопераційнихвитрат;

3)прибуток (>збиток) відзвичайноїдіяльності дооподаткування -алгебраїчна сумаприбутку (>збитку) відопераційноїдіяльності,доходів (>збитків) відучасті вкапіталі,фінансових таіншихдоходів (>витрат);

4)прибуток відзвичайноїдіяльності -різницяміжприбутком відзвичайноїдіяльності дооподаткування тасумоюнарахованихподатків ізприбутку;

5)збиток відзвичайноїдіяльності - сумазбитку дооподаткування тасумиподатку наприбуток;

6)чистийприбуток (>збиток) -алгебраїчна сумаприбутку (>збитку) відзвичайноїдіяльності,надзвичайнихдоходів,надзвичайнихвитрат таподатків ізнадзвичайногоприбутку.

>Вищеназваніпоказникиєскладовимиформуванняфінансовихрезультатів, що вкінцевомупідсумкуутворюютьчистийприбуток чизбиток підприємства (див.додаток А),формуванняякогорозпочинається ізотриманнядоходів відзвичайної танадзвичайноїдіяльностей тавирахуваннямвитрат, атакожподатків із них.

>Найбільшучастку увеличині чистогоприбутку підприємства, як правило,складає йоговаловийприбуток (>прибуток відреалізації), щоформується ізвиручки відреалізаціїпродукції (

>Прибуток підприємства відреалізаціїпродукції (>валовийприбуток)єпевноюнадбавкою виробника дособівартостіпродукції й якщоотриманий послереалізаціїцієїпродукції тавирахуванням ізнеїсобівартості йнепрямихподатків.

Закласичнимпідходом,прибуток підприємствавизначається якгрошовийвиразчастини чистого прибутку,якийстворюється напідприємствах,головним чином, зарахунокдодаткового продукту,створеногопрацівниками,зайнятими у сферіматеріальноговиробництва йвикористовується Державою тапідприємствами длярозвиткувиробництва й забезпеченнясоціальних потребсуспільства [31, з. 138].

>Слідзазначити, щоприбутоквиконує рядважливихфункцій:

-оцінювальнафункція -прибутокнайбільшповновідображаєефективністьвиробництва танадаєможливістьоцінитигосподарську діяльність підприємства;

-стимулюючафункція -прибутоксправляєстимулюючийвплив напідвищенняефективностіфінансово-господарськоїдіяльності підприємства;

-фіскальнафункція -прибутокєджереломформування бюджетнихресурсів йпозабюджетнихфондів.

Засвоєюприродоюприбутокзаймаєодне із центральних місць усистемівартіснихпоказників,пов'язаних ізгрошовими потоками,цінами,собівартістю, кредитами,оподаткуванням таіншимиекономічнимиважелями.

>Прибуток підприємства в Українівизначається забухгалтерськимобліком, щомає наметінаданнядостовірноїінформації профінансовий стан підприємства дляпотенційногоінвестора, та заподатковимобліком, щообчислюється з сутофіскальних йрегуляторнихцілей держави. Томуслідрозрізнятипоняттяоблікового йподаткового (>оподаткованого)прибутку підприємства.

>Обліковийприбуток (>збиток) - сумаприбутку (>збитку) дооподаткування,визначена вбухгалтерськомуобліку йвідображена узвіті профінансовірезультати зазвітнийперіод [9].Згідно ізположенням (стандартом)бухгалтерськогообліку 3 «>Звіт профінансовірезультати підприємства»прибутоквизначається як:

>ОбліковийПрибуток =Доходи –Витрати >пов’язані ізцими доходами       (1.1.)

 

>Податковийприбуток (>збиток) - сумаприбутку (>збитку),визначена заподатковимзаконодавствомоб'єктомоподаткування зазвітнийперіод [9].Згідно з законом України «Прооподаткуванняприбуткупідприємств»прибутокобчислюється як:

>Податковийприбуток =Скоригованіваловідоходи –валовівитрати –амортизація (1.2.)

>Податок наприбуток підприємстванараховується наподатковийприбуток. Удекларації ізподатку наприбуток підприємствачіткозазначаютьсяваловідоходи,валовівитрати таамортизаційнівідрахування, що вкінцевомупідсумкувизначаютьоб’єктоподаткування та сумуподатку наприбуток, сума цогоподаткунадалівираховуватиметься ізобліковогоприбутку підприємства.

>Формуванняобліковогоприбутку (див.додаток А)суттєвовідрізняється відвизначенняподатковогоприбутку (див.додаток Б), сумаякого нетотожнаобліковомуприбутку черезвідмінності увключеннях у складваловихдоходів йваловихвитрат тихий чиіншихдоходів йвитрат.

>Визначенняподатковогоприбутку (>об’єктаоподаткування) (див.додаток Б),регулюєтьсяподатковимзаконодавством,насамперед, зарахунокжорсткогорегламентування складуваловихдоходів йваловихвитрат

>Валовийдохід, заподатковимзаконодавством, -цезагальна сума прибуткуплатникаподатку від всіхвидівдіяльності,отриманого (>нарахованого)протягомзвітногоперіоду вгрошовій,матеріальній чинематеріальній формах як на територї України,її континентальномушельфі,виключній (>морській)економічнійзоні, то й заїї межами [2]. Складваловихдоходів привизначенніоб’єктаоподаткуваннярегулюється законом України «Прооподаткуванняприбуткупідприємств» йпередбачаєдоходи, щовключаються доваловихдоходів та тих, що невключаються у склад (див.додаток У).

>Валовівитративиробництва таобігу - сумабудь-якихвитратплатникаподатку угрошовій,матеріальній чинематеріальній формах,здійснюваних яккомпенсаціявартостітоварів (>робіт,послуг), котріпридбаваються (>виготовляються) такимплатникомподатку для їхньогоподальшоговикористання увласнійгосподарськійдіяльності [2]. Складваловихвитрат тавитрат, що невключаються у склад наведено удодатку Р.

Таким чиномприбуток якфінансовий результатдіяльності підприємстваєважливим атрибутом задля самого підприємства, щозаймаєтьсягосподарськоюдіяльністю наметіякоїєотриманняприбутку та забезпечення йогозростання, але й й для держави, щоєважливимелементомнаціонального прибутку, так якчастинаприбутку підприємстванадходить до бюджету увиглядіподатків,зборів таіншихобов’язковихплатежів дляфінансуваннясуспільних потреб, забезпечення Державоювиконаннясвоїхфункцій,здійсненнядержавнихінвестиційних,виробничих,науково-технічних йсоціальнихпрограм.

1.2Сутність та складсистемиоподаткуванняпідприємств в Україні

Системаоподаткування —цесукупністьподатків йзборів (>обов'язковихплатежів) добюджетіврізнихрівнів, атакож додержавнихцільовихфондів, щосправляються увстановленому законами України порядку [5].

>Податки –цеобов’язковіплатежі, котрізаконодавчовстановлюються Державою,сплачуютьсяюридичними тафізичними особами впроцесіперерозподілучасткивартості валовоговнутрішньогоприбутку іакумулюються вцентралізованихгрошових фондах дляфінансового забезпеченнявиконання Державоюпокладених нанеїфункцій [17, з. 20].

>Чинна системаоподаткування підприємства в Українівизначається длянього такимиосновними законами України як «Про системуоподаткування» (від 25червня 1991 р), «Прооподаткуванняприбутку підприємства» (від 28грудня 1994 р.), «Прозбір наобов'язковедержавнепенсійнестрахування» (від 26червня1997р.), «Пророзмірвнесків надеяківидизагальнообов’язкового державногосоціальногострахування» (від 11 января 2001 р.), ДекретомКабінету міністрів України «Промісцевіподатки йзбори» (від 20травня 1990 р.) таіншиминормативним актами.

>Відповідно додворівневоїсистемиоподаткуванняпідприємствосплачуєзагальнодержавніподатки йзбори тамісцевіподатки йзбори (див.додаток Д). У своючергу,загальнодержавніподатки заформоюоподаткуванняподіляються напрямі йнепряміподатки.

>Прямі (чиприбутково-майновіподатки) –цеподатки, щовстановлюютьсябезпосередньощодопідприємств, а їхнірозмір прямопропорційнозалежить відрезультатівфінансовоїдіяльності [22, з. 20]. До прями xподатківвідносять:

1)податок наприбуток –цеєподаток, щосплачуєтьсяпідприємствомзі свогоприбутку,одержаного відреалізаціїпродукції (>робіт,послуг),основнихфондів,нематеріальнихактивів,ціннихпаперів,валютнихцінностей,іншихвидівфінансовихресурсів таматеріальнихцінностей, атакож зприбутку відоренднихоперацій,роялті та відпозареалізаційнихоперацій. Насьогодні його ставкаскладає 25 % відприбуткувизначеноговідповідно доподатковогозаконодавства;

2) плату землю, щостягується увигляді земельногоподатку чиорендної плати йвстановлюєтьсязалежно відплощі йгрошовоїоцінкиземлі;

3)податок звласниківтранспортнихзасобівобчислюється напідставіданих прокількістьтранспортнихзасобів за станом на 1 января поточного року, ставкиякогодиференційованізалежно відпотужностідвигуна, виду транспортногозасобу, йогопризначення івикористання;

4)податок нанерухомемайно,законодавчихактівщодоякогопоки що неприйнято,протеєпередбаченим законом України “Про системуоподаткування”.

>Непряміподатки (чиподатки наспоживання) –податки, котрістягуються упроцесівитрачанняматеріальних благ,визначаютьсярозміромспоживання,включаються увигляді надбавки доціниреалізації товару ісплачуютьсяспоживачем [18, з. 130].Тобтоплатникомцихподатківєспоживач (особа, щопридбаває товар), тоді якпідприємствоєлишеюридичним їхніплатником, щовключає сумунепрямихподатків доцінипродукції,згодомвирахувавши ізвиручки відреалізаціїпродукції сумуцихподатків тасплатившиподатковим органам. Донепрямихподатківвідносять тривидиподатків йзборів:

1.Податок надоданувартість (ПДВ) –ценепрямийподаток, щоєчастиноюновоствореноївартості,утворюваної накожномуетапівиробництва чиобігу, сумаякого входити доціни продажтоварів (>робіт,послуг),котрусплачуєкінцевийспоживач [23, з. 17].

2.Акцизнийзбірпредставляє собоюнепрямийподаток наокремітовари (>продукцію),визначені законом якпідакцизні, котрівключаються доціницихтоварів (>продукції) [21, з. 160].Акцизнийзбірвстановлюється, як правило, надефіцитну йвисокорентабельнупродукцію ітовари,призначені для населення і держави, щоємонополією [18, з. 420].

3.Мито -це видмитного платежу, щостягується ізмитноївартостітоварів,переміщуваних черезмитний кордон держави (тихий, щовивозяться числідують транзитом) [18, з. 549].

>Наступнимиелементамисистемиоподаткування підприємства (див.додаток Д)єзагальнодержавні ймісцевізбори.

>Найбільшвагомими для підприємстваєзбір наобов’язковедержавнепенсійнестрахування тавнески назагальнообов’язковедержавнесоціальнестрахування, що зазарубіжноюлітературоювисокорозвинених держав,визначаються яксоціальніподатки на фонд оплати роботипрацівників підприємства.

>Збіробов’язковедержавнепенсійнестрахуваннястягується Державою ізметоюнакопиченнякоштів дляпенсійного забезпечення йвиплатидопомоги. Ставка цогозборувизначається законом України «Прозбіробов’язковедержавнепенсійнестрахування» (від 26червня1997р.), що насьогодні длязвичайнихвиробничихпідприємствскладає 33,2 % відвитрат на оплату роботипрацівників підприємства тадиференціюєтьсязалежно відкількостіпрацівників-інвалідів напідприємстві (див.додаток Є).

>Внески назагальнообов’язковедержавнесоціальнестрахуванняпередбачаютьзбори до такихфондів державногосоціальногострахування:

1. Фондсоціальногострахування у зв'язку ізтимчасовоювтратоюпрацездатності тавитратами,зумовленимипохованням.Внескиакумулюються Державоюкоштів длявиплатидопомоги ізтимчасовоїнепрацездатності, привагітності йпологах, принародженнідитини,організації санаторно-курортноголікування йвідпочинкупрацівників таїхніхдітей,ветеранів таінвалідів тощо.Розмірвнесківвстановлюються законом України «Пророзмірвнесків надеяківидизагальнообов’язкового державногосоціальногострахування» (від 11 января 2001 р.), що насьогодні длязвичайнихпідприємствскладають 1,4 % від фонду оплати роботипрацівників йможезмінюватись длядеякихпідприємств (див.додаток Ж).

2. Фондсоціальногострахування навипадокбезробіття,внески доякогоздійснюютьсяголовним чином дляфінансуваннявитрат,пов’язаних ззабезпеченнямзайнятості населення.Розмірвнесківвстановлюютьсяпопередньозгаданим законом України й насьогодніскладають 1,6 % відвитрат на оплату роботипрацівників длязвичайнихпідприємств (див.додаток Ж).

3. Фондсоціальногострахування віднещаснихвипадків навиробництві тапрофесійногозахворювання.Розміривнесків до цого фондурегулюються законом України «Простраховітарифи назагальнообов'язковедержавнесоціальнестрахування віднещасноговипадку навиробництві тапрофесійногозахворювання, котріспричинили втрачупрацездатності» (від 22 лютого 2001 р), щоскладають 0,2-13,5 % від фонду оплати роботизалежно від класупрофесійногоризикувиробництва тагалузіекономіки підприємства.

Заекономічнимзмістомподатки –цефінансовівідносиниміж Державою йплатникамиподатків ізпримусовоговідчуженнячастинизновуствореноївартості ізметоюформуванняцентралізованихфондівгрошовихресурсів, необходимих длявиконання Державоюсвоїхфункцій [22, з. 12].

Отже, системаоподаткуванняпідприємств в Україні представленасукупністюподатків йзборів (>обов’язковихплатежів) добюджетів та додержавнихцільовихфондів,сплата якіздійснюється за такимиосновними принципами накористьпідприємств якстимулюванняпідприємницькоївиробничої таінвестиційноїактивності (шляхомвведеннямпільг наоподаткуванняприбуткупідприємств,спрямованого нарозвитоквиробництва);стимулюваннянауково-технічногопрогресу,технологічногооновленнявиробництва,виходувітчизняноготоваровиробника насвітовийриноквисокотехнологічноїпродукції тощо.

1.3Впливсистемиоподаткуванняпідприємств на їхньогофінансово-господарську діяльність

>Впливсистемиоподаткування підприємства на йогофінансово-господарську діяльністьрозкривається черезтакіосновніфункціїподатків:

1)фіскальнафункція –реалізується черезформуванняматеріальноїбази длявиконання Державоюпоставлених перед неюфункцій;

2)розподільчафункція,завдякиякійзабезпечуєтьсярозподілвартіснихпропорційміжплатникамиподатків й Державою;

 3)регулюючафункція -реалізується черезвпливподатків нарізністоронидіяльностісуб'єктівгосподарювання.Саме задопомогоюцієїфункціїподатків державарегулюєпроцесивиробництва таспоживаннясуспільства [14, з. 20].

Упроцесіреалізаціїрегулюючоїфункціїподатківвиявляєтьсяїївплив натакіпоказникифінансово-господарськоїдіяльностіпідприємств яксобівартістьпродукції,прибуток відреалізації,валовийприбуток,обсягреалізаціїпродукції,виручка відреалізаціїпродукції,чистийприбуток,швидкістьобертанняоборотнихкоштів,платоспроможність,фінансовастійкість,іммобілізаціяоборотнихкоштів,обсяготриманихкредитів (див. рис. 1.2.).>Рис. 1.2.Впливподатків нафінансово-господарську діяльність підприємства

>Коректнийрівеньвпливусистемиоподаткування нафінансово-господарську діяльність підприємствавідповідно доекономічного циклуекономікивсередині країнизалежить відправильностівизначенняоб’єктаоподаткування,джерелсплатиподатків,установленнярозмірів ставокподатків й методики їхнірозрахунку,установленнятермінівсплатиподатків,наданняподатковихпільг тазастосуванняштрафнихсанкцій.

>Сукупнийвпливсплачуванихпідприємствомподатків на йогофінансовірезультатипоказуєподатковенавантаження (>тягар).

>Податковийтягар –міра,ступінь,рівеньекономічнихобмежень,створюванихвідрахуваннямкоштів насплатуподатків,відволіканням їхні відіншихможливихнапряміввикористання [33].

>Економічнийзмістподатковогонавантаження напідприємство можнавизначити якчасткупідприємницького прибутку, Якавилучається Державою усуб’єктапідприємництва системоюподатків тазборів добюджетіврізногорівня, чи,іншими словами,ступіньвпливусистемиоподаткування нафінансовірезультатидіяльності підприємства [27].

>Визначитиподатковийтягар напідприємствонамагаютьсязробити рядсучаснихекономістів, одним із такихобчисленьєпитома ваги всіхподатковихплатежів запевний годину (>фінансовийрік) увеличині валового прибуткуплатникаподатку [12].

>Податковіоргани Українизапропонуваливизначенняподатковогонавантаження напідприємство ізметоюплануванняподатковихперевірок.Вона описано наНаказі № 441 «ПрозатвердженняМетодичнихрекомендаційщодо порядкускладанняплану-графікаперевіроксуб’єктівгосподарювання тавзаємодіїміжструктурнимипідрозділами при їхніпроведенні».Згідно із неюпропонуєтьсятакеобчисленняподатковогонавантаження ізподатку наприбуток намікрорівні,використовуючиданіподатковоїдекларації ізподатку наприбуток підприємства:

>Показникподатковогонавантаження = >Податок наприбуток * 100 %

                                                                        >Валовийдохід (1.3.)

При цьому, підприємства, в якіподатковенавантаженнянижче 1 % задодатногооб’єктаоподаткування заподатковимзаконодавствомвключатимуться до тихийпідприємств, котрімінімізуютьподатковізобов’язання привизначенніподатку наприбуток.Відповідноцеєпідставою дляздійсненняподатковоїперевірки та вподальшому зацимипідприємствамипроводитиметьсяпильнийподатковийнагляд.

>Податковенавантаження ізподатку наприбутокможезмінюватися нелише подвпливомзміни ставки цогоподатку, але й й подвпливомзміни складуваловихдоходів йваловихвитрат, щорегламентуютьсяподатковими органами.

>Визначаючиваловідоходи державамаєможливістьістотноскоротити чизбільшитиподатковенавантаженнянавіть беззміни ставкиоподаткування,наслідком чогоєзменшення чистогоприбутку.Такожциммеханізмом державаможесприятивиборунапрямувкладеннякоштів, забезпечитисправедливеоподаткування тощо.

>Щодоваловихвитрат, то, присуттєвомурозширенню їхнього складупідприємствоможе не матірподатковогозобов'язання ізподатку наприбуток. разом із тім, задопомогоювключення окремихвитрат довалових державаможестимулювати підприємства доздійсненняпевного видудіяльності:включеннявитрат ізсоціальногострахуванняєсприяннямстановленнюцихвидівстрахування,забезпеченнюможливостейпідприємствустворюватиконкурентніумови роботи задопомогоюформуваннявідповідногосоціального пакету тощо.

Длявизначеннявпливусистемиоподаткування нафінансовірезультати підприємства вартозастосовуватифінансовий йподатковийаналіз наосновіфінансової (>бухгалтерської) йподатковоїзвітності. Для цогопроводятьекспрес-аналіз наосновідекларації ізподатку наприбуток йдекларації ізподатку надоданувартіть (див.додаток З), щодаютьзмогудослідити рядважливихпоказниківвпливусистемиоподаткування нафінансовірезультати підприємства.

>Податки йзбори (>обов’язковіплатежі),сплачуваніпідприємствомслідкласифікувати заоб’єктаминарахування йджерелами їхнісплати (див.додаток До) длявиявленнястадіїгосподарськоїдіяльності підприємства наякій смердотісправляються, щоєдоситьважливим длякоректногофінансово-податковогоаналізу.

>Підприємство неєфактичнимплатникомнепрямихподатків,сплата якіперекладається наспоживачів,протеціподатки черезмеханізмціноутвореннявпливаютьпризводять дозгортанняпотенційнихобсягіввиробництва таскороченнясукупнихпотенційноможливихприбутківпідприємств. разом із тім,податок надоданувартістьєефективним регуляторомвиробництва, щоорієнтуєпідприємцівзбільшуватиприбуток не було зарахунок зростаннюцін, стільки зарахунокпідвищенняефективностівиробництва й збільшення обороту.

Отже,усіподатковіплатежі, щоскладають системуоподаткування підприємства,незалежно відстадіїгосподарськоїдіяльності підприємства наякій смердотіздійснюються, вкінцевомурезультатізменшуютьрозмір чистогоприбутку підприємства й йогоможливостіформування зарахунок цогоджерелавласнихфінансовихресурсів,спрямованих нарозвитоквиробництва. Томукожнепідприємствоповинне активновикористовуватизаконніможливостімінімізаціїподатковихзобов’язань ізметою забезпеченнятемпіввласногоекономічногорозвитку.


>РОЗДІЛ 2

>ОЦІНКАВПЛИВУСИСТЕМИОПОДАТКУВАННЯПІДПРИЄМСТВА НАФІНАНСОВІРЕЗУЛЬТАТИЙОГОДІЯЛЬНОСТІ

2.1Фінансовийаналіз всистеміоподаткування ВАТ «>Острозький молокозавод» за 2006-2008 рокта

>Насамперед, длядослідженняоцінкивпливуподатків нафінансовірезультати підприємстванеобхідно провестиекспрес-аналізцихрезультатів наосновіподатковихдекларацій ізподатку наприбуток та ізподатку надоданувартістьперіодом три рокта дляпростеженнядинамікипоказників цогоаналізу.

Отже,розглянемоаналітичнутаблицюекспрес-аналізуфінансовихрезультатів ВАТ «>Острозький молокозавод» наосновіподатковихдекларацій (див.додаток Л).

>Коефіцієнтрентабельностідіяльності ВАТ «>Острозький молокозавод»протягом 2006-2008 роківмавдоситьнизькізначення: усередньому смердотіскладали 0,04 ймайжезалишалися на одномурівні,проте ізтенденцією дозниження. Цезначенняозначає, що на 1 грн.скоригованихваловихвитратприпадаєлише 4 коп. валовогоприбутку. У 2007році порівняно із 2006 фатальністюцейкоефіцієнтзнизився на 2,3 %, що було бспричиненевнаслідокперевищення темпу приростускоригованихваловихвитрат, щосклав 36,18 % над темпом приросту валовогоприбутку – 32,91 %. У 2008році відбулосянаступнезниженнякоефіцієнта на 6,5 %,зумовлене тім, щоскоригованіваловівитратисуттєвозросли порівняно із 2007 фатальністю на 9,31 %, тоді якваловийприбутокзріслише на 1,89 %.Такатенденціяєнегативною длядосліджуваного підприємства,оскількисвідчить прозниженняефективностізатраченихкоштів навиробництвопродукції.

>Коефіцієнтрентабельності продажпротягомдосліджуваногоперіодузагаломмавтенденцію до збільшення йпоказував, що на 1 грн.доходів від продажпродукції припадало 13, 12 й 15 коп.відповідно у 2006, 2007 й 2008роках.Суттєвезростання у 2008році на 21,11 % порівняно із 2007 фатальністю було бзумовленезначнимзростанняприбутку відреалізації на 32,15 %, тоді яквиручка від продажзрославсього на 9,12%,причомувитрати напридбаннятоварівзрослилише на 5,85 %.Такатенденція для підприємстваєпозитивною,аджехарактеризуєефективністьопераційноїдіяльності,зростаннярентабельностіякої для підприємстваєключовимзавданням.

>Коефіцієнтзарплатомісткостіпродукціїпоказує, що на 1 грн.реалізованоїпродукціїприпадає 5,8, 5,3 й 6,5 коп.витрат на оплату роботивідповідно у 2006-2008роках.Зростання цогокоефіцієнта на 23,22 % у 2008році порівняно ізпопереднім, було бсупроводженезізначнимзростаннямвиплат на оплату роботи на 34,45 %, але йзростаннямдоходів від продаждоволінижчими темпами: на 9,12 %. Неслід говорити, щозростаннязарплатомісткостіє однозначнонегативнимявищем,протекожнепідприємствозацікавлене уїїзниженні, що дозволитизнизитиціну напродукцію чиотримуватинадприбутки.

>Коефіцієнтподатковоготискупоказує, щопротягом 2006-2008 років на 1 грн. валовогоприбутку ВАТ «>Острозький молокозавод»припадає 24-25 коп.сплаченихобов’язковихплатежів (>окрімнарахувань назаробітну плату). У 2008році порівняно із 2007 фатальністю відбулосязростанняподатковоготиску на 2,89 %,оскількиваловийприбутокзріслише на 1,89 %, тоді яксплаченіобов’язковіподатки (>платежі) – 4,84%.Зростанняподатковоготиску негативновпливає нафінансовий результат ВАТ «>Острозький молокозавод»,оскількисвідчить провилученнябільшоїчасткиприбутку підприємства. Привизначенніподатковоготискувключаєтьсятакож ПДВ, але йоскільки сума ПДВ досплати до бюджету за 2006-2008 рокта маланезначнівеличинисклавши 246, 91, й 5 грн. (див.додаток Л), томунадалі не варторозглядативплив цогоподатку нафінансовірезультатидосліджуваного підприємства.

>Коефіцієнтподаткомісткості оплати роботипоказує, що на 1 грн.нарахованоїзаробітної платипротягом 2006-2008 років припадало 19, 21 й 16 коп.сплаченихобов’язковихплатежіввідповідно (безврахуваннянарахувань на фонд оплати роботи).Суттєвезниженнякоефіцієнта у 2008роцізумовленезначнимзростанням фонду оплати роботи на 34,45 %, тоді якнарахованіобов’язковіплатежізрослименшими темпами, але в 4,84 %.

>Щодокоефіцієнтаефективностіоподаткування, товінєоберненимпоказником доподатковоготиску йпоказує, що на 1 грн.сплаченихпідприємствомобов’язковихподатків йплатежівприпадаєблизько 4 грн. валовогоприбутку підприємства за 2006-2008 рокта.

>Вартозосередитиувагу накоефіцієнтовіподатковоготиску,оскількивінєключовимпоказником, щохарактеризуєвпливподатків нафінансовірезультати підприємства. Привизначеннікоефіцієнтаподатковоготиску (див.додаток Л) за межі не буливрахованінарахування на фонд оплати роботи,тобтостраховівнески (>збори), томусліддослідитикоефіцієнтиподатковоготиску напідприємство зврахуванням та безврахуваннястраховихвнесків (>зборів) на фонд оплати роботи.

>Таблиця 2.1.

>Показникикоефіцієнтівподатковоготиску на ВАТ «>Острозький молокозавод» за 2006-2008 рокта

 >Показники 2006 2007 2008 >Абсолютневідхилення, тис. грн. >Відносневідхилення, %
2007- 2006 2008- 2007 2007/ 2006 2008/ 2007
>Валовийприбуток 1047,92 1392,75 1419,13 344,83 26,38 32,91 1,89
>Нарахованіобов’язковіплатежі (безврахуваннястраховихвнесків (>зборів) 256,33 336,21 352,48 79,88 16,27 31,16 4,84
>Нарахованіобов’язковіплатежі (ізврахуваннямстраховихвнесків (>зборів) 747,81 938,75 1159,99 190,94 221,24 25,53 23,57
Доподатковоготиску (безврахуваннястраховихвнесків (>зборів) 0,2446 0,2414 0,2484 -0,0032 0,0070 -1,31 2,89
Доподатковоготиску (зврахуваннямстраховихвнесків (>зборів) 0,7136 0,6740 0,8174 -0,0396 0,1434 -5,55 21,27

 

Отже,враховуючистраховівнески (>збори) привизначеннікоефіцієнтаподатковоготиску (див. табл. 2.1), можнавизначитисукупнийвпливнарахованихподатків. Таким чином,нарахованіподатки,збори (>обов’язковіплатежі),страховівнески (>збори)вилучили 71,36 % валовогоприбутку підприємства у 2006році, 67,40% – у 2007році й 81,74 % у 2008році.Такізначеннясправляютьдоситьзначнийвплив нафінансовірезультати підприємства.

>Коефіцієнтподатковоготиску, що невраховуєстраховихвнесків (>зборів) у 2008році порівняно із 2007 фатальністюзріс на 2,89 %, тоді як ізврахуваннястраховихвнесків (>зборів)вінзріс у цьому жроці на 21,27 %.Такезначневідхиленнятемпів приростуцихпоказниківподатковоготискуспричинене тім, щокоефіцієнтподатковоготиску безстраховихнарахувань невключаєсуттєвихнарощень на фонд оплати роботи підприємства, щолягаєдодатковимтягарем напідприємство.

Таким чином, системаоподаткування ВАТ «>Острозький молокозавод»доситьсуттєвовпливає нафінансовірезультати йогодіяльності.Податковийтиск напідприємство, щохарактеризуєсукупнийвпливподатків на йогофінансовірезультати,мавдоситьвисокізначення (усередньомускладав 73,5 % валовогоприбутку підприємства) тамаєтенденцію дозростання. Цесвідчить про збільшенняподатків, щовилучаються ізкоштів підприємства до бюджету тапозабюджетнихфондів тавідповідно прозниженняфінансового результату підприємства.


2.2Оцінкавпливу всіхсплаченихподатків таобов’язковихплатежів ВАТ «>Острозький молокозавод» на йогофінансовірезультати за 2006-2008 рокта

Ос-кільки приекспрес-аналізіфінансовихрезультатів наосновіподатковихдекларацій невраховувалисьстраховізбори (>внески) дозагальноїсуминарахованихобов’язковихплатежів, томунадалівключатимемо їхнього донарахованихподатків,адже смердотісплачуються із валового прибутку підприємства тавизначимочастки окремихвидівподатків (див. рис. 2.1.), що дозволитиоцінитирівеньвпливу шкірного із них як нафінансовірезультати ВАТ «>Острозький молокозавод».

>Рис. 2.1.Частка окремихвидівсплаченихподатків ВАТ «>Острозький молокозавод» узагальній їхньогосумі за 2006-2008 рокта

Таким чином, узагальнійсуміподатковихплатежів,сплачених ВАТ «>Острозький молокозавод»,страховізбори (>внески)займаютьнайбільшучастку, щоскладали 64-70 % відсумисплаченихподатків за 2006-2008 рокта. Розмірподатку наприбутокскладаєблизькотретиниструктурисплаченихподатків, щонадалівимагає детальноговивченнявпливу цогоподатку напідприємстві.Податки,збори (>обов’язковіплатежі)займаютьнайменшічастки уструктурісплаченихподатків – від 2,5 до 4,2 %.

Отже,слідоцінити детально склад й структурусплачуванихподатківдосліджуванимпідприємством длявивченняїхньоговпливу (див.додаток М). Таким чином, ВАТ «>Острозький молокозавод»сплачуєстраховівнески дотрьохфондівсоціальногострахування йстраховийзбір напенсійнестрахування, величинаякогоєнайбільшоюсередстраховихвнесків (>зборів) тазаймає 59, 58 й 63 % відзагальноїсумисплаченихпідприємствомподатків за 2006-2008 роктавідповідно.

>Податки,збори (>обов’язковіплатежі) уструктурісплаченихподатків у 2006роціскладалинезначнучастку - 4,19

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація