Реферати українською » Финансовые науки » Податки та їх обчислення


Реферат Податки та їх обчислення

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Зміст.

Запровадження ………………………………………………………………... 3

ГлаваI.Теоретические основи бухгалтерського обліку податків…… 5

>1.Основние завдання й функції бухгалтерського податкового обліку…. 5

>2.Налоговий період. Податкова ставку й податкову базу……..… 6

>3.Налоговая декларація……………………………………………….. 12

>4.Нормативное регулювання бухгалтерського податкового обліку.... 13

>5.Краткая характеристика СПК їм. ЛенінаПорецкого районуЧувашской Республіки……………………………………………………… 19  

ГлаваII.Организация бухгалтерського обліку податків у СПК їм. ЛенінаПорецкого районуЧувашской Республіки…………………….... 24

>1.Налоги СПК їм. ЛенінаПорецкого районуЧувашской Республіки……………………………………………………………………... 24

>1.1.Транспортний податок………………………………………………… 24

>1.2.Земельний податок…………………………………………………..… 31

>1.3.Единий сільськогосподарський податок……………………………. 34

>2.Учетная політика……………………………………………………... 37

ГлаваIII.Совершенствование бухгалтерського і податкового обліку в СПК їм. ЛенінаПорецкого районуЧувашской Республіки…………... 44

Укладання………………………………………………………………. 48

Список використаної літератури………………………………….. 50

Додатка.

 


Запровадження.

 

Питання податків, зборів, мит оподаткування, податкового обліку завжди актуальні і мають невигубне диво. Податки збори є основним джерелом коштів у держави й у позабюджетні соціальні фонди.

Податки як економічна категорія висловлюють взаємовідносини органів структурі державної влади різних рівнів з юридичними і фізичними особами.

Податкова система покликана забезпечувати оптимальне функціонування держави, оскільки він грає важлива роль формуванні дохідної частини державного бюджету. Податкова система повинна створити умови для ефективної реалізації оборонної та соціально-економічної функцій держави. У цьому важливо забезпечити баланс прибутків і витрат державного бюджету.

Податкова система є складовою фінансово-кредитного механізму державного регулювання відтворювальних процесів як загалом країною, і за регіонами. У зв'язку з цим важливого значення надається податковий облік.

Податки є необхідним ланкою економічнихотношений у суспільстві з виникнення держави. Розвиток дослідницько-експериментальної і зміна форм державного будівництва завждисопровождаются перетворенням податкової системи. У сучасному цивілізованому суспільстві податки — основна форма доходів держави. Крім цієї суто фінансової функціїналоговий механізм використовується для економічного впливу держави щодо громадське виробництво, його динаміку і структуру, на стан науково-технічного прогресу.

У розвитку форм і методів стягування податків можнавиде лити три великих етапу. На початковому етапі знають розвитку з древнього світу на початок середньовіччя держава мало фінансового апарату визначення та збору податків. Воно визначало лише суму коштів, яку бажала отримати, а збір податків доручався місту чи громаді. Найчастішегосуларство вдавалася допомо щі відкупників. З другого краю етапі (XVI — початок ХІХ ст.) встра немає мережу державних установ, зокрема фінансових, і держави бере частина функцій він:устанавливает квоту оподаткування, спостерігає за процесом оподаткування, визначає цей процес більш-менш широкими рамками. Роль відкупників податків у цей період як і велика. І кінець, третій, сучасний, етап - держава бере до своєї ру кі всі функції встановлення й стягування податків, бо правила оподаткування встигли виробитися. Регіональні органи виконавчої влади, місцеві громади грають роль помічників держави, набуваючи той чи інший ступінь самостійності.

Податки ставляться до економічним важелів, з яких держава впливає на економіку. У разі даної економіки будь-яку державу широко використовує податкову політику ролі певного регулятора на запобігати негативним явищам ринку. Податки, як і весь податкову систему, є потужними інструментами управління економіки умовах ринку.

Застосування податків одна із економічних методів управління і забезпечення взаємозв'язку загальнодержавних інтересів влади з комерційними інтересами підприємців, підприємств, незалежно від відомчої підпорядкованості, форм власності і організаційно-правовою форми підприємства. З допомогою податків визначаються взаємовідносини підприємців, підприємств усіх форм власності з колишніми державними та місцевими бюджетами, з банками, ні з вищестоящими організаціями. З допомогою податків регулюється зовнішньоекономічна діяльність, включно із залученням іноземних інвестицій, формується госпрозрахунковий прибуток і прибуток підприємства.

У разі переходу відадминистративно-директивних методів управління до економічним різко зростають роль і значення податків як регулятора ринкової економіки, заохочення та розвитку пріоритетних галузей народного господарства. Через податки держава має проводити енергійну політику розвитку наукомістких виробництв та ліквідації збиткових підприємств.

Мета роботи: вивчення організації бухгалтерського обліку податків на конкретному підприємстві визначення напрями його вдосконалення. Мета курсової роботи формується завданнями:

>1.изучить теоретичні основи бухгалтерського обліку податків,

>2.рассмотреть діючу практику на об'єкті дослідження,

>3.дать коротку характеристику об'єкту дослідження,

>4.определить напрями вдосконалення бухгалтерського обліку на об'єкті дослідження.


Глава I. Теоретичні основи бухгалтерського обліку податків.

 

1. Основні завдання й функції бухгалтерського податкового обліку.

Основні завдання бухгалтерського податкового обліку:

--формування повною і достовірною інформації фінансового діяльності організації та її майновому становищі, необхідної внутрішнім і зовнішніх користувачам бухгалтерської податкової звітності,

--забезпечення інформацією, необхідної внутрішнім і зовнішніх користувачам бухгалтерської податкової звітності контролю над виконанням податкового законодавства Російської Федерації під час здійснення організацією господарських операцій та їх доцільністю, наявністю і рухом майна, і зобов'язанням, використанням матеріальних, трудових і відповідно до затвердженими нормами, нормативами і кошторисами,

--запобігання негативних результатів фінансової та господарську діяльність організації та виявлення внутрішньогосподарських резервів забезпечення її фінансової стійкості, поповнення державного бюджету.

За позитивного рішення з завдань податковий облік у створенні виконує такі функції:

інформаційну - дає інформацію, що використовується зовнішніми і внутрішніми користувачами. Вона реалізується шляхом податкових розрахунків з урахуванням безперервного фіксування і документування усіх господарських операцій, скоєних у створенні. І за першій же його необхідності то, можливо представлена зацікавленим особам, які цього;

контрольну -- усім стадіях бухгалтерського (фінансового) і бухгалтерського (податкового) обліку. Наприклад, для придбання тих матеріальних цінностей організація повинна проконтролювати: надійність постачальника, зміст договору поставки, рахунки, рахунки- фактури, реквізити документів, виділення у яких ПДВ, сам собою факт поставки, його відповідність умовам договору ЄС і рахунки, наступне рух тих матеріальних цінностей у створенні- надходження склад, зберігання складі, витрачання, реалізація набік, втрати, недостачі не більше і понад норм природного зменшення населення.

Первинні документи, які у бухгалтерію, перевіряються формою (повнота і правильність їх оформлення) і за змістом (законність документальних операцій, логічна ув'язка окремих показників).

Бухгалтерська податкова інформація є основним до виконання планів з поповненню бюджетів всіх рівнів, для внутрішнього і зовнішнього аудиту.

Забезпечення схоронності власності організації шляхом проведення інвентаризації:

--виявлення втрат перезимувало і нестач не більше і понад норм природного зменшення населення,

--встановлення винуватців,

--залучення до відповідальності,

--розробці організаційно- технічних заходів із їх усунення і наступному недопущення.

Аналітична функція у тому, що з іншими підрозділами працівники бухгалтерії здійснюють аналіз ефективності фінансово-господарську діяльність організації. За підсумками аналізу формулюються пропозиції щодо підвищення ефективності роботи організації у умовах часу й місця.

Планова (прогнозна) функція є основою податкового планування, вибору оптимальної альтернативи розвитку організації.


2. Податковий період. Податкова ставку й податкову базу.

У Податковий кодекс під податком розуміється обов'язковий, індивідуально безплатний платіж, стягуваний з громадських організацій і фізичних осіб, у вигляді відчуження їхніх на праві власності, господарського ведення чи оперативно керувати коштів у цілях фінансового забезпечення діяльності держави й (чи) муніципальних утворень.

Під збиранням розуміється обов'язковий внесок, стягуваний з громадських організацій і фізичних осіб, сплата якого одна із умов скоєння у сфері платників зборів державним органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами і посадовими особами юридично значимих дій, включно з наданням певних правий чи видачу дозволів (ліцензій).

Переважна більшість дохідної частини бюджету формується з допомогою податків і зборів.

Масштаб податку характеризується як фізичними, і вартісними параметрами. Він необхідний бухгалтерського обліку.

Одиниця оподаткування — одиниця виміру масштабу об'єкта оподаткування. Нею то, можливо:

карбованець оплати праці працівників,

карбованець виручки від продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг,

одиниця площі (акр, гектар, вартість квадратного метра, кубічний метр),

потужність двигуна в кінських силах,киловаттах тощо. буд.

Якщо ж бути точнішими у визначенні, це частина одиниці об'єкта як різниці між сумою об'єкту і відрахуваннями з її, відповідно до податковим законодавством.

З погляду податкового обліку виділяють поняття одиниці податкового обліку — об'єкти податкового обліку, інформацію про якої використовуються більше звітного (податкового) періоду.

Податковий період — період, протягом якого формується оподатковуваний база. Оподаткований база, отже, й абсолютна величина податку, підлягаючий сплаті, залежить від тривалості податкового періоду. Їм може бути як календарний рік, і інший період стосовно конкретним податках.

Якщоорганизация-налогоплательщик створено початку календарного року, то перший податкової період нею розпочнеться з дня її державною реєстрації остаточно.

Якщо організація створена грудні (із першого по 31 грудня), то цьому випадку нею першою податковою періодом стане період часу з державної реєстрації речових остаточно календарного року, наступного створення.

При ліквідації чи реорганізації організації останнім податковим періодом буде період з початку цього року по дня завершення процесу ліквідації чи реорганізації.

Для організацій, створених і ліквідованих чи реорганізованих протягом й того календарного року, податковий період триває від часу державної реєстрації речових досі ліквідації організації. Той самий підхід до визначення податкового періоду використовують у організаціях, створених і ліквідованих у грудні цього року. Їх податковий період дорівнює кількості календарних днів, протягом яких вона значилося на єдиній державний реєстр організацій.

Дані підходи до визначення податкового періоду не поширюються:

на організації, зі складу яких виділяються або яких приєднуються одна чи кілька організацій,

на податки, якими податковий період становить календарний потім місяць чи квартал.

У таких випадках величина податкового періоду узгоджується з певним податковим органом, у якому організація стоїть у ролі платника податків.

Поналогооблагаемому майну, набутому, реалізованого (відчуженому чи знищеному) ні з початку календарного періоду, податковий період визначається часом фактичного перебування майна в власності платника податків.

>Отчетними періодами платникам податків,исчисляющих щомісячні авансових платежів з фактично одержаного прибутку, зізнаються місяць, 2 місяці, 3 місяці та т. буд. до закінчення календарного року.

Платежі як щомісячних внесків, здійснювані організаціями протягом податкового періоду з наступним власним перерахунком за підсумками кварталу, називаються авансовими.

Кожен податок стягується за ставкою. Ставки податків і зборів, як було вище, є складовою податкової системи. Основою встановлення податкової ставки та незначною сумою стягнутого є податкову базу.

Ставка визначає частку, відсоток доходу, прибутків і іншого об'єкта оподаткування, яка має бути перераховано до бюджету. Інакше висловлюючись, ставка це норма на одиницю об'єкта оподаткування.

Ставки податків і зборів встановлюються Податковим кодексом Російської Федерації, законів і іншими нормативними документами. У цих документах встановлюються граничні ставки. У інструкціях до відповідним законам ставки конкретизуються. При встановленні ставок податків і зборів їх мають диференціювати з урахуванням реальні можливості платників податків — юридичних і фізичних осіб. Рівень її встановлюється залежно від об'єкта оподаткування.

Варіанти ставок може бути класифіковані, залежно від способу визначення податок, в такий спосіб:

твердий розмір за абсолютним вираженні,

відсоток до встановленої базі,

рівні.

У першому випадку розмір ставки податку, наприклад, їх може становити стільки-то мінімальних розмірів оплати праці, встановленої, законодавством, незалежно від величини оподатковуваної бази.

У другий випадок визначається ставка у відсотках або до величині доходу, або до вартості оподатковуваного майна, і т.д.

З іншого боку, ставки податків і зборів діляться на:

мінімальні (нижню межу податків і зборів),

середні (ставлення податок до спільної сумі оподаткованого доходу),

максимальні (наприклад, з податку вона становить %),

граничні (ставлення приросту податок та збору до приросту оподаткованого доходу) тощо. буд.

За принципом розрахунку все ставки податків і зборів може бути розбитий ми такі групи:

прогресивні,

пропорційні,

регресивні,

незмінна тощо. буд.

Розмір прогресивних ставок збільшується зі зростанням оподатковуваного бази з платоспроможності платників податків. Наприклад, податкові ставки з податку.

>Пропорциональние ставки податку не змінюються за зміни величини об'єкта оподаткування. Наприклад, податку з прибутку. Хоч би яка було безліч оподатковуваного прибутку, ставки податку залишається незмінною, — 30%. І чим більше оподатковуваний база, тим більше коштів сума стягнутого податку.

Що стосується регресивною ставки знижуючись у разі зростання оподатковуваного бази. У цьому, абсолютна сума податку зростає, а відносна падає.

Ставки податків і зборів встановлюються федеральними, республіканськими та місцевими органами влади. Конкретні ставки податків і зборів встановлюються більш більш-менш тривалий час. Принаймні вдосконалення податкового законодавства, зміни ринкової кон'юнктури, структурних зрушень на відтворювальних процесах розмір ставок змінюється у той чи інший бік.

Податкові ставки застосовуються до податкової базі. 

У разі становлення ринкових відносин різко зростає потреба у даних бухгалтерського обліку від різноманітних користувачів, яких який завжди збігаються.

>Пользователей даними бухгалтерського обліку можна розділити на великі групи з відношення до організації: зовнішні внутрішні.

До зовнішніх користувачам ставляться особи, безпосередньо чи опосередковано зацікавлені у ефективної роботи організацій. До перших віднести фактичних чи потенційних:

— власників (акціонерів) організації, вклали у ній трубку, насос,

— кредиторів, котрі прораховують можливість надання повернення кредиту на певних умов,

— постачальників, цікавляться рівнем платоспроможності організації, і покупців під час виборів діловими партнерами,

— працівників організації, котрі приймають рішення на роботу організації.

До побічно зацікавленим зовнішнім користувачам бухгалтерської інформації (звітності) ставляться:

біржі,                 

брокери і дилери, реалізують майно організації, або які допомагають йому придбати майно інші організації,

аудиторські фірми, на висновки яких орієнтуються зацікавлені особи,

юристи й консультанти,

кредитні організації,

З іншого боку, до зовнішніх користувачам ставляться:

органи виконавчої влади після ухвалення рішень про розміщення державних підприємств і муніципальних замовлень у створенні,

податкові, статистичні, митні інші органи,

суспільство загалом.

До внутрішнім користувачам можна віднести:

адміністративно-управлінський персонал,

менеджерів,

керівників і спеціалістів окремих підрозділів організації,

інших працівників організації та підрозділів.

Податкової базою визнається грошовий вираз прибутку,определяемой, зокрема:

— для російських організацій як доходи, зменшені наве личину вироблених витрат, визначених всоответствии зі справжньою главою;

— для іноземних організацій, здійснюють діяльність у Російської Федерації через постійні представництва, як улученние через ці постійні представництва доходи, зменшенийние на величину вироблених цими постійними представникствами витрати, визначених відповідно до справжньої главою;

— інших іноземних організацій — доходи, одержані від джерел у Російської Федерації.

Податкова база за прибутком, оподатковуваного за ставкою, відмінній від ставки, яка вказана у п. 1 ст. 284 таки Податкового

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація