Реферати українською » Финансовые науки » Кон'юнктура інвестіційного Ринку


Реферат Кон'юнктура інвестіційного Ринку

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Зміст

1.Методидослідженнякон’юнктуриінвестиційногоринку

2.Датиобґрунтованівідповіді на запитання

3.Задачі

Списоквикористаноїлітератури


1. >Методидослідженнякон’юнктуриінвестиційногоринку

Рівеньактивностіінвестиційногоринку врозрізі окремих йоговидів йсегментів,співвідношення окремих йогоелементів –об’ємпопиту йпропозиції,рівняцін наокреміінвестиційнітовари,інструменти йпослуги –визначаються шляхомвивчення йогокон’юнктури.

>Кон’юнктураінвестиційногоринкупредставляє собою формупроявусистемифакторів (умів), котріхарактеризують станпопиту,пропозиції,цін йконкуренції наринку вцілому, окремих його видах й сегментах.

>Динамікакон’юнктуриінвестиційногоринкухарактеризуютьсяпостійнимиколиваннями окремих йогоелементів. Характер всіх формколиванькон’юнктуривідображаютьрізнііндикаториінвестиційногоринку.

>Індикаториінвестиційногоринкупредставляють собоюагрегованііндексидинамікипоточнихринковихцін, котрівідображають станкон’юнктури урозрізі окремих йоговидів йсегментів.Найбільш широко система такихіндикаторів представлена на фондовогоринкукраїн ізрозвинутоюринковоюекономікою.

>Використанняінвестиційнихіндексівзасновано наперевіреномубагаторазоводопущенні, щоколиванняцін наакціїдекількохдесятківпровіднихкомпанійвідповідаютьколиваннямцін на усііншіакції,коливанням йзмінам упопиті тапропозиціїціннихпаперів на фондовогоринку вцілому.Кожнийіндексмаєнаступні характеристики: списокіндексу (>набіракцій –представників); методусереднення;види ваг докурсовихвартостейакцій, котрівходять до спискуіндексу;базиснезначенняіндексу;статистична база, наосновіякоїздійснюєтьсярозрахунокпоказника.

>Інвестиційнііндексивиконують триосновніфункції:

>Діагностичну;

>Індикативну;

>Спекулятивну.

>Піддіагностичноюфункцієюрозумієтьсяздатністьсистемиіндексівхарактеризувати стан йдинамікурозвитку як національноїекономіки, то й окремихїїскладових.Виконанняіндексамиіндикативноїфункціїпередбачає, щонаявністьоб’єктивноїоцінкиціновоїситуації на фондовогоринкудає точкувідліку дляоцінкиповодження великихінвестиційнихфондів, окремихінвесторів,портфельнихменеджерів.Спекулятивнафункціяінвестиційнихіндексівполягає уздатностімиттєвореагувати назміну широкого колаявищекономічного,політичного йсоціального характеру.

>Рис. 1.Класифікаціяінвестиційнихіндексів

Усвоємувикористаннііндексимаютьдеякіобмеження.

>Індексипоказують лишекількіснізміни,тобтооцінюютьсумарнувартістьскладовихїхніхчастин. Однак смердоті невідображаютьякіснихаспектів,тобто непоказують причин, що відстоюватизмінамицін.Наприклад,індекспоказує, щоціни вцілому впали, але й непояснює,чомуцевідбулося.

>Індекси нерозкриваютьглибинутенденцій, щовідбуваються узмініціни товару.

>Індексимають потребу вперіодичнихкоректуванняхкомпонентів.

>Індексами можнаманіпулювати.Звідси,необхідно бутипостійнонапоготові,щоб непотрапити набіржовіманіпуляції ізіндексами.

У годину українах ізринковоюекономікоюфункціонують понад 200фондовібіржі.Практичнокожна із нихмаєвласну системуінвестиційнихіндексів.

У США регулярнопублікуютьсядані по 20індексам, уЄвропі – по 25, уЯпонії – по 3.Мають своїіндексибіржі вЛатинськійАмериці,Азії.Найбільшепоширення у світі здобулиіндекси,розроблені США. Цепов’язано із тім, щоденний оборот лишеНью-Йоркськоїфондовоїбіржі (NYSE)складає половинусвітового оборотуціннихпаперів.

>Основнііндекси, щорозраховуються США:

>індекс Доу-Джонса (DowJonesAverage);

>зведенийіндексНью-Йоркськоїфондовоїбіржі (NYSE CompositeIndex);

>індексиАмериканськоїфондовоїбіржі (>АМЕХMarket ValueIndex);

НаціональноїАсоціаціїдилерів ізціннихпаперів (NASDAQIndex);

>індекси «>Велью ЛайнЕверідж» (VLA);

«>Вілшир 5000» (>Wilshire 5000 –EqualityIndex);

«>СтендардендПурз 500» (S&P 500);

>індексигрупи «Рассел» (>Russel).

>Найбільшпопулярні ізіндексів:промисловасередня Доу-Джонса йголовнийринковийіндекс (>ММІ).

>Майже усііндекси, завинятком «Доу-Джонса» й «>Велью Лайн»,єсередньоарифметичнимизваженими. Длярозрахункусередньоарифметичногозваженогоіндексувикористовуєтьсянаступна формула:

>Розглянемо приклад:

>Акція Курс в дол. >Кількістьвипущенихакцій >Ринковавартість
31грудня 2004 р.
А 10 500000 5000000
Б 15 1500000 22500000
У 20 1000000 20000000
Разом X 3000000 47500000
31грудня 2005 р.
А 15 1000000 15000000
Б 12 3000000 36000000
У 20 1500000 30000000
Разом X 5500000 81000000

>Найвідомішимєіндекс Доу-Джонса,якийвідображаєціни наакції 30найбільшихкомпаній світу, щоміцнозатвердилися насвітовомуринку.

 

>Таблиця 2.Фондовііндекси та їхньогорозрахункова база

>Назваіндексу >Країна >Кількістьакцій >Видиакцій та базарозрахунку >Значення на 2.07.1996
DowJonesIndustrialAverage (>DJIA) США 3 >Акціїведучихпромисловихкорпорацій 5720,38
>КомпозитнийіндексНью-Йоркськоїфондовоїбіржі (New YorkStockExchange CompositeIndex) США >2128(1994г.) >ВсіакціїНью-Йоркськоїфондовоїбіржі База: 1965 р. = 50 361,01
Standard &Poor’s 500Index (S&P 500) США 400 >Акціїпромисловихкомпаній 673,61
20 >Акціїтранспортнихкомпаній
40 >Акціїфінансовихкомпаній
40 >Акціїкомунальнихкомпаній База: 1941-1943 рр. = 10
>КомпозитнийіндексНасдак (NASDAQ CompositeIndex) США 4013 База: 1971 р. = 100 1191,5
Financial TimesActuariesAllShareIndex (>FTA) >Великобританія 660 >Обліковіакції
>КомпозитнийіндексТоронтськоїфондовоїбіржі (>TSE 300) Канада 300 База: 1977 р. = 1000 5061,46
>ІндексТокійськоїфондовоїбіржі (>ТОРІХ) >Японія 1235 База: 1968 р.= 100 1699,43
>Загальнийіндекс (>SBF – 250) >Франція 250 База: 1990 р. = 1000 1232,86
>Загальнийіндекснімецькихакцій(DAX) ФРН 30 База: 1987 р. = 1000 2572,25
>Індекс «>Ханг-Сенг» Гонконг 33 - 11084,43
>Індексміланськоїфондовоїбіржі (>МІВ) >Італія 320 База: 1975 р. = 1000 9138,0

>Ідеярозрахункуналежить головномуредакторові газети «>Уолл-стріт» Чарльзу Доу,котрий у 1884роцізапропонувавузагальнюючийіндекс,розрахований якарифметична сумакурсів 12різнихакцій,ділена на 12.Згодоміндексмодифікували й сталирозраховувати за 30акціяминайбільшихкомпаній, на котрі припадати до 30 %денного оборотуфондовоїбіржі. У число 30компаній, заакціями якірозраховуєтьсяіндекс,входять: «Дженералелектрик», «>Юніонкарбайд», «>Вульфорт», «Стандартойл офКаліфорнія», «Дюпон», «>ЕлайдКорпорейшин», «>Епел’юмінем», «>Компані оф. Америка», «Америкенбрендз», «Америкенкен», «Америкен телефоненд телеграф (АТТ)», «>Бетмхенстіл», «>Істмен кодак», «>Ексон», «ДженералФудз», «>Гудіер», «>Інко», «>Інтернешнлбізнесмешінз», «>Інтернешнлхарвестер», «>Інтернешнлпейперс», «ДжонсМенвил», «>Мерк», «>Мінесотамайнінгендман’юфектурінг», «>Оуенс-Імігнойс», «Проктеренд Гембл», «>СіерсРоебек», «>Тексако», «Юнайтедтехнолоджіс».

>Інвестиційнііндексизмінюються подвпливомвеликоїкількостіфакторів:

>стійкостіекономічної й політичний;

>інфляційнихпроцесів;

>величинипозичковоговідсотка;

>розміріввиплачуванихвідсотків за внесками йдивідендами по акціях;

>ступеняризикувкладень;

>розвиткумережіфінансово-кредитнихустанов,їхньоїнадійності;

>можливостейвкладеннякоштів й т.д.

>Усіперерахованііндексизастосовуються вмаркетинговихдослідженнях, прианалізірозвиткубіржовоїторгівлі,оцінки стану йперспективирозвиткугалузейпромисловості й т.д. Алі дляорганізаціїбіржовоїторгівлінеобхіднорозраховуватикасовий курсакцій (>поточний курс), напідставіякого йвідбуваєтьсяторгівля.

Порядок йоговизначеннятакий:

>застосовуються заявки накупівлю-продаж ізрізнимиумовами;

>відбуваєтьсяугрупованняфондовихцінностей.

ЗатвердженнямМелора Стуруа, СШАєбіржовііндикатори, які ві наджодномупідручнику поекономіці іфінансам. Честьвідкриття одного із такихіндикаторівналежить вибачимоприбиральницямуолл-стритівських контор.Його сутьполягає внаступному:чимдовшінедокурки, тімкращейдуть справ набіржі,чимкоротшенедокурки, тім гірше. З переходом України доформуваннявласного фондовогоринку стализ’являтися йвласніфондовііндекси.

Одним ізперших буврозробленийL-індекс газета «>Фінансова Україна».Індексрозраховуєтьсящотижня яксередньоарифметичнезначення приросту (>зниження)цін купівліакцій.Базоюрозрахункуіндексуприйнято 2травня 1994 р.Вінобчислюється заформулою:

Іншимфондовиміндексом України можнавважатиDD-індекс.Данийіндексрозроблений агентством «Гроші Донбасу». НапочатковомуетапіDD-індекс бувіндикаторомдинамікикурсів 10ціннихпаперів у м.Донецьку.Розраховуєтьсявін яккоріньn-гоступеня іздобуткуіндексівзміникурсів купівлі йціннихпаперів.Базова дата 25жовтня 1994 р.Індексрозраховуєтьсящотижня.Третійіндекс «>Комекс-Брок»розроблений АТ «>Комекс-Брок».Данийіндексрозраховується напідставіцін продаж заформулою:

>ЧетвертийіндексWOOD – 15публікований із 1997 р.газетою «>Бізнес».Данийіндексзаснований наметодології,розробленійміжнародноюфінансовоюкорпорацією дляринків, щорозвиваються. Данаметодологіядозволяєвідображати усізміни, котрівідбуваються наринку, у т.ч.злиття йпоглинаннякомпаній,банкрутства,включення новихкомпаній у базуіндексу.

Формуларозрахункуіндексу:

>Первіснезначенняіндексузафіксовано в останній моментпершої йогопублікації нарівні 1000 (13.06.1997 р.), а до 09.07.1997 воно тавиросло до 1191 пункту.

>Публікаціяіндексуздійснюєтьсящотижня напідставірезультатівзакінченняробочого дняПозабіржовоїфондовоїторговоїсистеми вп’ятницю 17.00.

>П’ятийіндексКАС-20.Офіційно данийіндексрозраховується із 01.01.1997 р.Вінпризначений дляпортфельнихінвесторів, котрівкладають своїкоштирівномірно вакціїдекількохкомпаній.

>Головний принципрозрахункуКАС-20 –повнотавідображення фондовогоринку Україниакціями великихпідприємствведучихгалузей.

>Прогнозуваннякон’юнктуриінвестиційногоринкуздійснюється всучаснихумовахдвомаосновнимигрупамиметодів – «>технічним» (як його аналогвикористовуютьсятерміни «>прикладний» чи «>трендовий») й «>фундаментальним» (як його аналогвикористовуєтьсятермін «>факторний»).

За всіхчасів людинамагалисязнайтишляхипередбаченнязмінивартостіціннихпаперів ізметою забезпеченнянадійного прибутку. Коливизначаєкурси валют? Чи можна немаючибагаторічногодосвіду роботи зтвердими валютамидіставатиприбуток відоперацій $ ? $, $->-$ й т.д.?

>Якщо Вімаєте консультанта ізміністерствафінансів США чивхожі вНью-Йоркськийінститутфінансів, далі можна нечитати. Однак,якщоінформаційніможливості понадскромні, й Віпротехочетешвидковвійти увалютні ринки, Вам необійтися безтехнічногоаналізу,осягнувшиякий Ві легкозможетеоперуватитехнічнимипоказниками,використовуючитакідодатки, як MS Excel,MetaStock,CQGGraphics, ReutersGraphics,RTA й т.д.

>Технічнийаналізґрунтується на простомузатвердженні: “>Усе у світіповторюється”, йякщокурси валютнайближчим годиноюзміняться, то цьому будутьпередувати характернаознака,установити котрі можна задопомогоюаналізупопередньоїісторії рухукурсів.Досвідченідилерирокамивиробляють своїкритерії прогнозукурсів йприйняттярішень про купівлю чи продажіввалюти (>операціїобмінуоднієївалюти наіншу).Досвіддилерівпідсумовано увеликійкількостілітератури,видаваної за рубежем, але йважкодоступної в Україні.

>Кожний ізметодівтехнічногоаналізуміститьдеяке числопараметрів (>довжинааналізованогоісторичногоперіоду,припустимевідхилення курсу відсередньоїтенденції, щосвідчить пронастаннязмін наринку...).Ціпараметри, як йефективність роботи шкірного ізметодів,залежать відкон’юнктуриринку.Вибіроптимальнихзначень такихпараметрів –типове заподіяннякомп’ютерноїоптимізації.Прикладамивикористовуванихметодівможутьслужити:розбіжністьпоточнихсередніх (>MovingAverageConvergence-Divergence),індексколиванняцін (>UltimateOscillator),альфа-бета метод (>Alpha-BetaTrend), методБоуллінжера (>BollingerBands),покажчикзмінитенденцій (>KeyReversal) йінші.

>Істотним длятехнічногоаналізує ті, щовінмаєсправубільшоюмірою ізринком, ніж з самим продуктом.Технічномуаналітикові непотрібнаінформація проприбутоккомпанії.Деякінавітьговорять, що смердоті немаютьпотреби узнаннінайменування продукту длязастосуваннясвоїхметодів.

>Діаграмиєпершоюасоціацією,пов’язаною ізтехнічниманалізом.Діаграмицін сталисинонімомтехнічногоаналізу. Це незовсімвірно.Діаграми –цеспосібподанняданих,якийвикористовується яктехнічнимианалітиками, то йфундаменталістами.Розходженняскладаєтьсялише втім, для чогоцігрупивикористаютьдіаграми.Діаграми для фундаментальногоаналітикає способомствореннявізуальноїкартинизміниціни товару, атехнічнийаналітик іде далі.Вінінтерпретує процесзміницін длявизначення старих структур йдає прогноззміницін умайбутньому.Віншукаєхарактернірівніцін, щоозначаєпідтримку чиопір.

>Існуєкількавидівдіаграм котрівикористаються длятехнічногоаналізу. Уданомуприкладі усідіаграмипоказуютьзміни по днях.Вибірінтервалівдіаграмвільний.Всітипидіаграмможутьпоказуватищоденну,щотижневу,щогодинну інавітьщохвилиннуінформацію.

>Діаграмиєзасобаминаочногоподанняданих йполегшуютьвиконанняпорівнянь,виявленнязакономірностей йтенденційданих.Наприклад,замістьаналізудекількохстовпців чисел нааркуші можна,глянувши надіаграму,довідатися,падають чиростутьобсягипродажів по кварталах чи як дійснаобсягипродажівспіввідносяться зпланованими.

У Microsoft Excelдіаграму можнастворити наокремомулисті чипомістити яквпровадженийоб’єкт на лист зданими.Крім того,діаграму можнаопублікувати навеб-сторінці.Щобстворитидіаграму,необхідноспочатку запровадити длянеїдані налисті.Після цого,виділившицідані, вартоскористатисямайстромдіаграм дляпокроковогоствореннядіаграми, приякомувибираютьсяїї тип йрізніпараметри.Абовикористайте длястворенняосновноїдіаграми панельінструментівДіаграма, щозгодом можна якщозмінити.

>Щобактивізувати менюДіаграма,виберітьдіаграму. У менюДіаграмавиберіть команду Типдіаграми.Виконайте одну ізнаступнихдій.

>Оберітьстандартний типдіаграми

>Відкрийте вкладкуСтандартні івиберітьубудований типдіаграми длявикористання зазамовчуванням.

>Виберіть командуЗробитистандартною інатисніть кнопку Так.

>Натисніть кнопкуOK.

як мибачимо,діаграмиєосновнимизасобамитехнічниханалітиків.Вонивикористовуютьдіаграми длявиявленнявідхилень,структуриданих, щоповторюється, чи длявиявлення між, у якіціна якщовтримуватися ізпевноюймовірністю.Вонивикористовуютьцюінформацію дляприйняттярішень про годину купівлі чи продаж.

>Лінійнідіаграмизвичайновикористаються,якщо доступна і винна бути представленаінформаціялише про однуціну.Звичайнодіаграми такого типувикористаються дляпідсумовуваннящоденноїдинамікицін чифіксованихцін.

>Ціни, щоспостерігаютьсяпротягом дня,з’єднуються,утворюючилінію:

>Рис. 2.Прикладлінійноїдіаграми

>Стовпчиковідиаграми (>гістограми).Такадіаграмаскладається, як процесвідчить саманазва, ізгоризонтальнихстовпчиків.Стовпчиковідіаграмивключають понадінформації, ніжзвичайнілінійнідіаграми.Вонивикористовуються дляподанняінформації із более ніжоднієїціни. Вибачимо прикладомможе бутиінформація пророзвиток двохцін заодиницю години.Наприклад,комбінаціявідкриття –закриття чивисока –низькаціна.Стовпчиковіграфікиможутьнадавати дочотирьохвидівінформації зціни.Даний прикладпоказуєграфіквисока/низька/закрита.

>Рис. 3.Прикладстовпчиковоїдіаграми


Самстовпчикпоказуємежівисокої інизькоїцін,тобто,найвищацінапротягом дняз’єднана ізнайнижчоюціною протягом дня.Оцінкаправоручстовпчикапоказуєцінузакриття на деньпроведенняторгів.Якщоцінавідкриттятакожвідома, то вона якщозазначеналіворучстовпчика.

>Примітка:буваютьдні, колириноквідкривається понайвищій чинайнижчійціні дня. Такихвипадках,оцінкацінизакриття переноситивідповідновгорі чи внизустовпчика.Брущатідіаграми.Якщоєінформація з усімчотирьохцінам водиницю години, смердотіможуть бутипредставлені чи увиглядістовпчиковоїдіаграми, чи увиглядібрущатоїдіаграми.Назва “>брущатадіаграма” скидатися відформистовпчика.Вонивиглядають яксвічі.Важливовизнати, щобрущатідіаграмивключають не понадінформації, ніжвідповідністовпчиковідіаграми.Багатохто ізаналітиків як йранішевіддаєперевагубрущатимдіаграмам,оскільки смердотілегшечитаються.

>Біржовадіаграма. Microsoft Excelпропонуєчотиривидиспеціальнихбіржовихдіаграм.Перша,найпростіша,відображаєнабориданих ізтрьохзначень (>найнижчий курс,найвищий курс,ціназакриття). Друга – ізчотирьох (курсвідкриття,найвищий курс,найнижчий курс, курсзакриття).Третявраховуєіншічотирипараметри (>об’єм,найвищий курс,найнижчий курс, курсзакриття). І,нарешті,четвертавідображаєдані ізп’ятипозицій (>об’єм, курсвідкриття,найвищий курс,найнижчий курс, курсзакриття).

>Рис. 4.Прикладбрущатоїдіаграми


>Рис. 5.Прикладбіржовоїдіаграми (1 тип)

>Рис. 5.Прикладбіржовоїдіаграми (2 тип)

>Тенденційнийграфікозначає, щоцінарозвиваєтьсявідповідно дозагальноїтенденції.Післявизначеннятенденціярозвитку,нагору –униз, чиубік можнаприймативідповіднерішення.Якщолініятенденціїобривається,тобто,цінацінногопапераперетинаєлініютенденції внизу (притенденції допідвищення) чивгорі (притенденції дозниження), тоговорять, щотенденціязупинилася і не можнаочікуватирозвиткуціницінногопапера впервісному напрямі.Тренд –загальнийнапрямокзміниринку.

>Трендзалежить відтривалостітимчасовогоінтервалу наякомувінбудується.Розрізняють тренднагору (>bullish), трендуниз (>bearish) йгоризонтальнийтренди. Припобудові тренду, длянаочностірекомендуємовикористатисвічі (однасвічка запроміжок годиниtбудується поhi(t) – максимальнаціна запроміжок годиниt,low(t) –мінімальнаціна,open(t) –першаціна,close(t) –останняціна, при цьомуopen/closeутворятьпрямокутникбілихкольорів чичорного,залежно від того, Якацінавище – open чиclose) чибари (>high(t),low(t),close(t)), якграфік курсу.Уздовж трендузавжди можна провестидвілінії, щообмежуютьколиванняцін у рамках трендузверху ізнизу. Увипадкуяскравовираженоговисхідного чиспадного тренду смердоті, як правило,розташовуютьсямайже паралельно.Лінія,розташованаправоручзветьсялінією тренду, арозташованаліворуч –лінією каналу. Увипадку горизонтального трендулініїможуть бути якпаралельними, то йрозташованими подкутом друг до друга.

>Лінії трендудозволяютьграфічновідображатитенденціїданих йпрогнозуватиїхніподальшізміни.Подібнийаналізназиваєтьсятакожрегресійниманалізом.Використовуючирегресійнийаналіз, можнапродовжитилінію трендудіаграмі замежіреальнихданих дляпророкуваннямайбутніхзначень.

У рамках Microsoft Excelможливествореннялінійнихданих безвикористаннядіаграми.Щобстворитидані, щовідповідаютьлінійним йекспонентнимлініям,використайте автозаповнення чи однузістатистичнихфункцій, таких якРІСТ() чиТЕНДЕНЦІЯ().

>Існуєшістьрізнихвидівліній тренду, котріможуть бутидодані надіаграму Microsoft Excel.Спосіб вартовибиратизалежно від типуданих.

>Лінійнаапроксимація –це прямалінія, щощонайкращеописуєнабірданих.Воназастосовується внайпростішихвипадках, коликрапкиданихрозташованіблизько допрямої.Говорячиінакшекажучи,лінійнаапроксимаціягарна длявеличини, щозбільшується чиспадає ізпостійноюшвидкістю.

>Логарифмічнаапроксимаціякорисна дляописувеличини, щоспочаткушвидко зростанні чиспадає, апотімпоступовостабілізується.Логарифмічнаапроксимаціявикористає якнегативні, то йпозитивнівеличини.

>Поліноміальнаапроксимаціявикористовується дляопису величин, щопопереміннозростають йспадають.Вонакорисна,наприклад, дляаналізу великого наборуданих пронестабільну величину. Рівеньполіномавизначаєтьсякількістюекстремумів (>максимумів ймінімумів)кривої.Поліном іншогоступеняможеописати лише один максимум чимінімум.Поліномтретьогоступенямає один чи дваекстремуми.Поліном четвертогоступеняможе матір не понадтрьохекстремумів.

>Ступеневаапроксимаціякорисна дляопису монотоннозростаючої чи монотонноспадаючоївеличини.

>Експонентнаапроксимаціякорисна до тоговипадку,якщошвидкістьзміниданихбезупиннозростає.

>Лінія трендунайбільшоюмірою наближається допредставленого надіаграмізалежності,якщозначенняR-квадрат (число від 0 до 1, якувідображаєблизькістьзначеньлінії тренду дофактичнихданих.Вонотакожназивається квадратомзмішаноїкореляції)дорівнює чиблизько до 1. Приапроксимаціїданих задопомогоюлінії трендузначенняR-квадратрозраховуєтьсяавтоматично.Отриманий результат можнавивести надіаграмі.

Упроцесіграфічноговивченняпоточноїдинамікипоказників, щоспостерігаються, методамитехнічногоаналізуставлятьсянаступніосновнізадачі:

1.Визначити характертенденційпоказника, щовивчається.

2.Визначити «точкизламу»тенденції.Підточкоюзламутенденціїрозуміютьмаксимальні чимінімальнізначенняаналізованогопоказника, после якітенденціязмінюється напротилежну. Крапкизламуринку «>биків»визначаються по максимальномурівнюцін у короткомуперіоді, в годину як точкизламу «>ведмежого»ринку –відповідно помінімальномурівнюцін у короткомуперіоді. У рамкахдовгостроковоїтенденції систематочокзламудоповнюється іпіковими (>максимальними ймінімальними)рівнямицін.

Скульптура, щозображуєбійбика іведмедя,перебуває в Нью-Йорку передбудинкомбіржі

3.Визначитирівніпідтримки та опорупоказника, щоспостерігається.Рівеньпідтримкипредставляє собоюпобудовану награфікулініюз’єднання всіхмінімальнихзначеньпоказника повідповідним точкамзламу, арівень опору –аналогічнулінію,побудовану помаксимальним йогозначенням.

4.Визначити частоту й характеррозривівпоказника, щоспостерігається. Утеоріїтехнічногоаналізувиділяютьрізнівидирозривів (>прискорюючий,уповільнюючий,випереджуючий,острівний,кінцевий тощо),кожен із якідозволяєвизначитинапрями іступіньінтенсивностізмінитенденціїпоказника.Висновкитехнічногоаналізувикористовуються задлядослідженняпоточноїкон’юнктуриінвестиційногоринку, але й і дляїїпрогнозування.Прогнознийапараттехнічногоаналізубазується на окремихтеоріях,серед якінайбільше поширення здобули:теорія Доу,теоріяхвильЕліота,теоріяковзаючоїсередньої тадеякіінші.

У системметодівдослідженнякон’юнктуриінвестиційногоринкунайбільшнадійнимметодичнимапаратомволодієфундаментальнийаналіз,хоча йогоскладність йвідносновисокавартістьпроведеннясуттєвостримують сферу йогозастосування.Результати фундаментальногоаналізуєголовноюумовою забезпеченнявисокогоступеняефективностіінвестиційногоринку (в годину якрезультатитехнічногоаналізуможуть забезпечитиефективністьінвестиційногоринкулише вслабкомуступені).Діапазондослідженьінвестиційногоринку наосновіметодів фундаментальногоаналізунайбільш широкий.Основниминапрямами такогодослідженняє:

>аналіз йпрогнозуваннякон’юнктуриінвестиційногоринку вцілому узв’язку ззагальноекономічнимрозвитком країни;

>аналіз йпрогнозуваннякон’юнктури окремихвидів йсегментівінвестиційногоринку;

>аналіз таоцінка перспективінвестиційноїпривабливості окремихгалузейекономіки;

>аналіз йоцінка перспективінвестиційноїпривабливості окремихрегіонів країни;

>аналіз йпрогнозуванняінвестиційноїпозиціїпідприємств;

>порівняльнийаналізінвестиційнихякостей окремихреальнихпроектівфінансовихінструментів тавідповіднепрогнозуваннядинамікирівняцін ними.

>Фундаментальнийаналіззаснований надослідженні окремихфакторів, щовпливають надинамікупоказників, щовивчаються, йвизначенніможливоїзміницихфакторів умайбутньомуперіоді. Упроцесіпрогнозуваннякон’юнктуриінвестиційногоринку наоснові фундаментальногоаналізувикористовуютьсянаступніосновніметоди:

1. Методпрогнозування «>згори-донизу»передбачаєздійсненняпрогнознихрозрахунків у напрямі відзагального до конкретного. Упроцесіздійснення такихпрогнознихрозрахунківспочаткуоцінюєтьсяможлива змінупараметрівзагальноекономічногорозвитку країни;потімпрогнозуютьсяосновніпараметримайбутньогорозвитку окремихелементівінвестиційногоринку вцілому; после цогопрогнозуєтьсякон’юнктура окремихвидівінвестиційнихринків;потімздійснюється прогнозкон’юнктури окремихсегментівінвестиційногоринку, щоцікавлять йогоучасника; назавершальнійстадіїпрогнознихрозрахунківвизначаютьсявірогідніпараметри обороту наринкуконкретнихвидівінвестиційнихтоварів таінструментів.

2. Методпрогнозування «>знизу-догори»передбачаєздійсненняпрогнознихрозрахунків узворотнійпослідовності. Кількістьрівнівпрогнозуваннявизначає при цьому саманалітиквиходячи ізпоставлених проти нього завдань.

3.Імовірнісний методпрогнозуванняздійснюється вумовахнедостатностівихідноїінформації, особливотієї, котрахарактеризуємайбутнюдинамікумакроекономічнихфакторів. У цьомувипадкупрогнозування окремихпоказниківкон’юнктуриінвестиційногоринку на всіх йогорівнях носитибагатоваріантний характер удіапазоні відоптимістичної допесимістичноїоцінкиможливогорозвитку окремихфакторнихпоказників.

4. Методеконометричногомоделюванняпрогнозованихпоказниківкон’юнктуриінвестиційногоринку чи окремихінвестиційнихтоварів таінструментівзаснований напобудовііндивідуальнихеконометричних (>економіко-математичних) моделей, як правило,багатофакторних.

5. Методмоделюванняінвестиційних йфінансовихкоефіцієнтіввикористовується, в основному, дляпрогнозуванняпоказниківрозвитку окремихучасниківінвестиційногоринку. Система такихкоефіцієнтівдозволяєоцінитирентабельність,фінансовустійкість,платоспроможність таіншісторонимайбутньоїінвестиційноїдіяльності конкретного підприємства.

6. Методоб’єктно-орієнтованогомоделювання (чи методпобудовиелектроннихтаблиць)ґрунтується нарозкладанні окремихпрогнозованихінтегральнихпоказників на низку окремих їхнізначень привикористаннікомп’ютернихелектроннихтаблиць.Використання упоєднанні методичногоапарату фундаментального йтехнічногоаналізустворюєпередумови дляздійсненнянадійнихпрогнозівкон’юнктуриінвестиційногоринку нарізних йогорівнях.

2.Датиобґрунтованівідповіді на запитання

Учомуполягаєсутністьпорівняльногофінансовогоаналізу?

>Порівняльнийфінансовийаналіз (>comparativefinancialanalysis; порівняльний фінансовий аналіз) - однаiз системфiнансовогоаналiзу, щоѓрунтується наспiвставленнiпоказникiвмiж собою; упроцесiвикористанняданоїсистемианалiзурозраховуютьсярозмiриабсолютних івiдноснихвiдхиленьпорiвнюванихпоказникiв,зокрема вуправлiннiприбуткомпоширенiнаступнiвидипорiвняльногоїїаналiзу: 1)порiвняльнийаналiзпоказникiврiвняоперацiйногоприбутку,доходiв і витратданогопiдприємства івiдповiднихсередньогалузевихпоказникiв; 2)порiвняльнийаналiзцихпоказникiв наданомупiдприємствi і напiдприємствах-конкурентах; 3)порiвняльнийаналiзпоказникiврiвняприбутку,доходiв і витрат окремихцентрiввiдповiдальностiпiдприємства.

>Порівняльнийаналізфінансовихпоказників,зокрема такихузагальнювальних, якприбутковість йризик, ізаналогічнимипоказникамидіяльностііншихбанків, зсереднімизначеннями вбанківськійсистемі вцілому чи загрупоюбанків чи ізнайліпшимипоказникамигалузідаєзмогу банкусформуватиадекватнусамооцінку тавизначитистратегічніорієнтирифінансовоїдіяльності.Результатикількісногоаналізудаютьзмогуотримативідповіді наосновнізапитаннястратегічногоуправління:позиція банкунині й його бажанамайбутняпозиція. У такомуразівідповідіформулюють уконкретнихчисловихзначенняхфінансовихпоказників.

>Якікоефіцієнтиоцінкиплатоспроможності підприємства Вамвідомі?

>Фінансовікоефіцієнти, щохарактеризуютьспроможність підприємствавчаснорозраховуватися засвоїмифінансовимизобов’язаннямизалежно від стануліквідності йогоактивів.Серед них:

-коефіцієнтабсолютноїплатоспроможності («>кислотний тест») – ставленнясумигрошовихактивів такороткотерміновихфінансовихвкладень підприємства досуминевідкладних (>терміном до одногомісяця)фінансовихзобов’язань.Характеризуєрівень забезпеченняневідкладних (>першочергових)фінансовихзобов’язань підприємстванаявнимиплатіжнимизасобами напевну дату;

>коефіцієнтпроміжноїплатоспроможності – ставленнясумигрошовихактивів,короткотерміновихфінансовихвкладеньідебіторськоїзаборгованості всіхвидів досуми всіхкороткотермінових(поточних)фінансовихзобов’язань підприємства.Характеризуєрівень забезпеченнякороткотермінових (>поточних)фінансовихзабов’язань підприємства йоговисоколіквідними активами (>середній запевнийтермін чи напевну дату);

 >коефіцієнтпоточноїплатоспроможності – ставленнясуми всіхоборотнихактивів підприємства до йогокороткотермінових (>поточних)фінансовихзобов’язань.Характеризуєрівень забезпеченнякороткотермінових (>поточних)фінансовихзобов’язань підприємства йогопоточними (>оборотними) активами (запевнийтермін чи наконкретну дату);

>загальнийкоефіцієнтспіввідношеннядебіторської такредиторськоїзаборгованостей (запевнийтермін чинаконкретну дату);

>коефіцієнтспіввідношеннядебіторської такредиторськоїзаборгованостей запродукцію,товари, роботи чипослугищодокомерційнихоперацій (запевнийтермін чинаконкретну дату).

>Перелічітьосновніетапиформування політикиуправління запасами напідприємстві.

>Політикауправління запасамипредставляє собоючастинузагальноїполдітикиуправлінняоборотними активами, котраполягає воптимізаціїзагальногорозміру йструктуризапасівтоварно-матеріальнихцінностей,мінімізаціївитрат по їхніобслуговуванню та забезпеченнюефективного контролю за їхні рухом.

>Етапиформування політикиуправління запасами:

>Аналіззапасівтоваро-матеріальнихцінностей упопередньомуроці.

>Визначенняцілейформуваннязапасів.

>Оптимізаціярозміруосновних группоточнихактивів.

>Оптимізаціязагальноїсумизапасівтоваро-матеріальнихцінностей, котрівключаються в складоборотнихактивів.

>Побудоваефективних систем контролю за рухомзапасів напідприємстві.

>Реальневідображення уфінансовомуоблікузапасівтоваро-матеріальнихцінностей вумовахінфляції.


3. >Задачі

>Підприємствомаєнаступнібалансовідані накінецьзвітногоперіоду (>тис.грн.):

>Оборотніактиви 12000
до тогочислі:
а)запаси 7000
із нихвитратимайбутніхперіодів 100
б)дебіторськазаборгованість,платежі заякоюочікуютьсяпротягом 12місяців 3000
р) ПДВ запридбанимицінностями (>належить дооборотнихактивів) 40
буд)грошовікошти йкраткосрочніфінансовівкладення 960
>Короткостроковізобов’язання 6700
до тогочислі:
а)короткостроковікредити йпозики 1500
б)кредиторськазаборгованість 4500
в)заборгованістьучасникам посплаті прибутку 100

>Розрахуватитрадиційнікоефіцієнтиплатоспроможності йвизначити уточненькоефіцієнтзагальноїліквідності.

>Рішення:

>Коефіцієнтабсолютноїплатоспроможності («>кислотний тест») – ставленнясумигрошовихактивів такороткотерміновихфінансовихвкладень підприємства досуминевідкладних (>терміном до одногомісяця)фінансовихзобов’язань:

>Ка.л. = 960 / 6700 = 0,14

>Тобторівень забезпеченняневідкладних (>першочергових)фінансовихзобов’язань підприємстванаявнимиплатіжнимизасобами напевну датускладає 0,14.

>Коефіцієнтпроміжноїплатоспроможності – ставленнясумигрошовихактивів,короткотерміновихфінансовихвкладень йдебіторськоїзаборгованості всіхвидів досуми всіхкороткотермінових (>поточних)фінансовихзобов’язань підприємства:

>Кп.п. = (960 + 3000) / 6700 = 0,59

>Тобторівень забезпеченнякороткотермінових (>поточних)фінансовихзабов’язань підприємства йоговисоколіквідними активами (>середній запевнийтермін чи напевну дату)складає 0,59.

>Коефіцієнтпоточноїплатоспроможності – ставленнясуми всіхоборотнихактивів підприємства до йогокороткотермінових (>поточних)фінансовихзобов’язань:

>Кп.пл. = 12000 / 6700 = 1,8

>Тобторівень забезпеченнякороткотермінових (>поточних)фінансовихзобов’язань підприємства йогопоточними (>оборотними) активамидорівнює 1,8.

>Загальнийкоефіцієнтспіввідношеннядебіторської такредиторськоїзаборгованостей (запевнийтермін чинаконкретну дату):

Доспів.д.к. = 3000 / 4500 = 0,67.

>Уточненийкоефіцієнтліквідностіпоказує, котрачастинапоточнихзобов'язаньможе бути погашена не було зарахунокнаявнихзасобів, але й іочікуванихнадходжень:

Долікв.уточ = (>кошти +швидкореалізуєміцінніпапери +дебіторськазаборгованість) /

>короткостроковізобов'язання (результат IIIрозділупасивубалансу-нетто) = (960 + 3000) / 6700 = 0,59

Отже, 59%поточнихзобов'язаньможе бути погашена не було зарахунокнаявнихзасобів, але й іочікуванихнадходжень.

Банкприймаєдепозити: на 3місяці - заставкою 12%річних, на 6місяців - заставкою 14%річних й нарік - заставкою 16%річних.Визначитинайкращийваріантрозміщеннякоштів нарік ізурахуваннямможливогопереоформленнявкладів.

>Рішення:

>Розрахуємо суму прибутку замісяць відзалучення депозиту, прирізнихумовах.Наприклад,якщо сума депозитудорівнює 1000 грн., то:

призалученні на 3місяці - заставкою 12%річних (1000 * 12%) / 12 = 10 грн. – замісяць, а й за 3місяці – 10 * 3 = 30 грн.

Уразіпереоформлення через 3місяці:

1000 + 30 = 1030 грн.

(1030 * 12%) / 12 = 10,3 грн. – замісяць, а й за 3місяці – 10,3 * 3 = 30,9 грн.

>Наступнепереоформлення черезще на 3місяці:

1030 + 30,9 = 1060,9 грн.

(1060,9 * 12%) / 12 = 10,6 грн. – замісяць, а й за 3місяці – 10,6 * 3 = 31,8 грн.

>Наступнепереоформлення черезще на 3місяці:

1060,9 + 31,8 = 1092,7 грн.

(1092,7 * 12%) / 12 = 10,9 грн. – замісяць, а й за 3місяці – 10,9 * 3 = 32,8 грн.

Зарік = 30 + 30,9 + 31,8 + 32,8 = 125,5 грн.

призалученні на 6місяців - заставкою 14%річних

(1000 * 14%) / 12 = 11,67 грн. – замісяць, а й за 6місяці – 11,67 * 3 = 70,02 грн.

Уразіпереоформлення через 6місяців:

1000 + 70,02 = 1070,02 грн.

(1070,02 * 14%) / 12 = 12,5 грн. – замісяць, а й за 6місяців – 12,5 * 6 =

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація