Реферати українською » Финансовые науки » Інвестиційна діяльність


Реферат Інвестиційна діяльність

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Контрольна робота

>Інвестування


>Зміст

 

>Вступ

1.Інвестиційна діяльність таїїсуб’єкти

2.Інвестиційна діяльність в Україні

>Висновки

>Література


>Вступ

>Дослідження проблемінвестуванняекономікизавждизнаходилося вцентріувагиекономічної науки. Це обумовлене тім, щоінвестиціїторкають самглибинніосновигосподарськоїдіяльності,визначаючи процесекономічного зростанню вцілому. Усучаснихумовах смердотівиступаютьнайважливішимзасобом забезпечення уміввиходузісформованоїекономічноїкризи,структурнихзрушень у народномугосподарстві, забезпеченнятехнічногопрогресу,підвищенняякіснихпоказниківгосподарськоїдіяльності намікро- ймакрорівнях.Активізаціяінвестиційногопроцесує одним знайбільшдіючихмеханізмівсоціально-економічнихперетворень.

>Актуальним у даний годинуєпоглибленетеоретичнедослідженняринкових форм ймеханізмівінвестиційноїдіяльності намікро- ймакрорівнях.Важливоюпроблемоювиступаєтеоретичнеобґрунтуваннякритеріївефективностіінвестиційнихвитрат,взаємозв'язку йвзаємозумовленостікапітальнихвкладень йструктурнихзрушень векономіці,визначенняпріоритетів угалузевійструктуріінвестицій, атакожусерединіосновнихнародногосподарських сфер: основноговиробництва (>власневиробництва),виробничої йсоціальноїінфраструктур. Не меншезначеннямаєтакождослідженняджерел йзасобівформуванняінвестиційнихресурсів усучаснихумовахперехідноїекономіки в Україні.

>Сформовананині в Україніекономічнаситуаціязначноускладнюєінвестиційну діяльність:потрібнорозробка адекватногоринковимвідносинамінвестиційногомеханізму, щоорганічносполучитьформи приватного й державногоінвестування,оптимізаціївзаємозв'язківрізнихсуб'єктівінвестиційноїдіяльності, розробкивідповідноїзаконодавчо-нормативноїбази ііншіміри, щорегламентуютьінвестиційний процес, як нарівніокремоїфірми,компанії чигалузі, то й нарівні національноїекономіки вцілому.

>Ці запитанняєкорінними, смердотітіснозв'язані ізфундаментальнимисоціально-економічнимипроцесамирозвиткусуспільства, звирішеннямзавдань поподоланнюекономічноїкризи. Томудослідженнясучаснихособливостейінвестиційноїдіяльностірізнихгосподарськихсуб'єктівє одним ізосновнихпріоритетівекономічної науки.

>Інвестиції –цеосновнийінструментформуваннямікро- ймакроекономічнихпропорцій, щовизначаєтемпиекономічного зростанню.Регулюючийвпливсуспільства наформування й структурувикористанняінвестиційможездійснюватися лише шляхомвизначенняобґрунтованихекономічнихважелів йнормативів.Відтворення національноїекономіки України, якскладовоїчастинисвітовогогосподарства,ґрунтується наобов'язковомуобліку рядуважливихзагальнихзакономірностей у сферіінвестиційноїдіяльності, але й,водночас, воно тапороджуєновіістотніриси,обумовленізміноюекономічнихпріоритетів,розвиткомнаціональногоринку. Тому рухінвестицій варторозглядати як результатвзаємодіїцихчинників.

>Розробкаінвестицій йпріоритетівїхньоговикористанняможуть бутивикористані увикладанніекономічнихдисциплін. Угосподарськійпрактиціможуть бутивикористаніобґрунтованірекомендації поудосконалюваннюекономічногомеханізмуінвестиційноїдіяльності,визначеннякритеріївоптимізаціїспіввідношеннянагромадження йспоживання,пріоритетнихнапрямківвикористанняінвестиційногопотенціалу іін.


1.Інвестиційна діяльність таїїсуб’єкти

>Поняттяінвестиції практично вбудь-якому словникутрактується яквкладеннякапіталу вгалузіекономіки країни йзакордоном. Цевизначенняуточнюєтьсяцілимпоручінших, щозазначені в законах, як «Проінвестиційну діяльність», «Прооподатковуванняприбуткупідприємств», «Про режиміноземногоінвестування», «Прозовнішньоекономічну діяльність підприємства». Отже,зробимо короткийоглядданих зрозуміти повітчизняномузаконодавству.

>Інвестиції —усівидимайнових йінтелектуальнихцінностей, щовкладаються воб'єктипідприємницької ііншихвидівдіяльності, врезультатіякоїстворюєтьсяприбуток чидосягаєтьсясоціальнийефект (Закон України «Проінвестиційну діяльність», ст.1).

Не меншеважливевизначення, щоуточнюєсутністьінвестицій -цеінвестиційна діяльність.

>Інвестиційна діяльністьцесукупністьпрактичнихдійгромадян,юридичнихосіб й держави пореалізаціїінвестицій (Закон України “Проінвестиційну діяльність”, ст.2).

>Інвестиційна діяльністьможездійснюватися уформі:

-інвестування,здійснюваногогромадянами,недержавнимипідприємствами,господарськимиасоціаціями,об'єднаннями йсуспільствами, атакожсуспільними йрелігійнимиорганізаціями,іншимиюридичними особами,заснованими наколективнійвласності;

- державногоінвестування;

-іноземногоінвестування;

-спільногоінвестуваннязасобів йцінностейгромадянами йюридичними особами України ііноземних держав [10].

>Інвестиційна діяльністьреалізуєтьсязвичайно вправових формах, щовідповідають договорамипідряду накапітальнебудівництво,проектування,постачання іінше.Інвестуванняможевідбуватися шляхомпридбанняакційакціонерного товариства,вступу втовариство ізвкладеннямпаю.Інвестиціїможутьздійснюватися шляхомпридбання патентом чи правкористування поліцензійномудоговорі,придбанням товарний знак й т.д.

>Інвестиційнийдоговірвизначаєвзаємовідносинивласників чивласниківзасобів, вложенних воб'єктипідприємницькоїдіяльності,взаємодія впроцесіреалізаціїінвестиційного проекту, урозподіліприбутків віднаступноїексплуатації проекту, атакожвстановлює декларація прооб'єкт.

>Інвестор, якголовнафігураінвестиційного проекту,має право:

1)визначати напрями,об'єми, характер йефективністьінвестицій;

2)контролюватиїхнєцільовевикористання;володіти;

3)користуватися йрозпоряджатися результатамиінвестицій (>крімвипадківобговорених узаконодавстві);

4)передачічастинисвоїхповноваженьіншиморганізаціям.

>Інвесторвизначаєоб'ємиінвестиційзалучаючи дляїхньоїреалізації надоговірнійосновібудь-якихучасниківінвестиційноїдіяльності, у томучислі й шляхоморганізаціїконкурсів йторгів. Держава йпосадові особини помиляюсявтручатися вдоговірні ставленняучасниківінвестиційноїдіяльності понадсвоєюкомпетенцією.

Держававиступаєодночасно якінвестор й якініціаторінвестиційноїдіяльності длязадоволенняінтересівсуспільства.Державнерегулюванняінвестиційноюдіяльністюможевиступати уформі:

-державнихінвестиційнихпрограм;

- прямогокеруваннядержавнимиінвестиціями;

-податковійполітиці;

-наданняфінансовоїдопомоги нарозвиток окремихтериторій,галузей,виробництв;

-фінансової,кредитної,ціноутворювальної іамортизаційноїполітиці;

-антимонопольнійполітиці;

-приватизаціїоб'єктів державноївласності;

- контролю задотриманням норм йстандартів.

>Фінансуванняздійснюється зарахунокзасобів державного бюджету йпозабюджетнихджерела,тобто відсуб'єктів, щоберуть частку уреалізаціїцихпрограм.Джереломінвестиційможуть бути йкредитибанків поддержавнігарантії [2,10].

>Попереднійоб'ємдержавнихкапітальнихвкладеньвстановлюєтьсяМіністерствомекономіки йповідомляєтьсядержзамовникам. Напідставіпопередніхоб'ємів,розробляютьперелікоб'єктів зтехніко-економічнимобгрунтуванням йнеобхіднимирозрахунками.Затвердженийперелікєпідставою дляпроведенняторгівпідряду. Результатомпроведенняторгіввважаєтьсявисновокдержавнихконтрактів, у якіуточнюються усінеобхіднідані:вартість,терміни й т.д.

>Державнерегулюванняінвестиційноїдіяльностіполягає вгарантіях правсуб'єктів йзахистуінвестицій. Державагарантує,насамперед,стабільність прав, щодужеважливо придовгостроковихінвестиціях.Інвестиціїможуть бутиприпиненілише увипадкустихійних лихий,визнанняінвесторабанкрутом,надзвичайногоположення іекологічнихпорушень [2].

На школа, вартопомітити, щобільшістьгарантій,передбачених узаконі,носятьдекларативний характер,оскільки нерозробленімеханізмиїхньоїреалізації.

>Об'єктамиінвестиційноїдіяльностіможуть бути:

-зновустворювані ймодернізованіосновні іоборотнікошти у всіх сферах народногогосподарства;

-цільовігрошовівнески;

-цінніпапери;

-науково-технічнапродукція;

-інтелектуальні ціності;

-майнові права;

-іншісуб'єктивласності.

>Основнимисуб'єктамиінвестиційноїдіяльностіє:інвестори,замовники,виконавціробіт йкористувачіоб'єктів.Інвестори —суб'єктиінвестиційноїдіяльності, щоприймаютьрішення провкладеннявласних,позикових чипритягнутихмайнових йінтелектуальнихцінностей воб'єктиінвестування, котрізабезпечуютьїхнєцільовевикористання.Замовникомєсуб'єкт, щобезпосередньореалізує проект,якийздійснює для цого усінеобхідні дії вмежах правнаданихінвестором.Функціїзамовникаможездійснюватисамийінвестор.Користувачамиоб'єктівможуть бутибудь-якіюридичні йфізичні особини, атакождержавні ймуніципальні підприємства,іноземні держави йміжнародніорганізації, для якістворюєтьсяоб'єктінвестиційноїдіяльності йкористуванняякийзакріплено вдоговорі ізінвестором.

>Інвестори, за законом,можутьвиступати вролівкладників,кредиторів,покупців, атакожвиконуватифункціїбудь-якогоучасникаінвестиційноїдіяльності. Права у всіхінвесторів,незалежно відформивласності,рівне йрозміщенняінвестицій убудь-якіоб'єктиєїхнійневід'ємним правом, щоохороняється законом.

>Учасникиінвестиційноїдіяльності громадяни йюридичні особиниінших держав, щозабезпечуютьреалізаціюінвестицій яквиконавцізамовлень чи напідставідорученняінвестора [2].

2.Інвестиційна діяльність в Україні

>Економічнезростання країнизабезпечуєтьсякапіталовкладеннями нарівні 20-30% валовоговнутрішнього продукту (ВВП), щовважаєтьсяіндикаторомінвестиційної безпеки. УРосії,наприклад,індикаторінвестиційної безпекиприйнятий нарівні 25% [11]. У Україні,починаючи із 2006 р.,досягнутосуттєвого приростувнутрішніхкапіталовкладень (у 2006 р. – на 14,4%, у 2007 р. - на 17,2%),збільшенообсягзовнішніхінвестицій тощо.Проте,сумарнікапіталовкладення ізвнутрішніх йзовнішніхджерел у 2007 р. неперевищували 14,68% ВВП. При цьомувнутрішніреальніінвестиціїстановили 13,24%,зовнішні – 1,44% ВВП (табл. 2.1).


>Таблиця 2.1

>Показникирозвитку таінвестуванняекономіки України у 2003 - 2007роках*

>Показники 2003 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р.**
1. ВВП (уфактичнихцінах), млн. грн 93365 102593 130442 170070** 201927
2. >Темпизростання ВВП допопереднього року, % 97,0 98,1 99,8 105,9 109,1
3. >Капітальнівкладення (КВ, уфактичнихцінах), млн. грн 12401 13958 17552 23629 26744
4. >Темпизростання КВ допопереднього року, % 91,2 106,1 100,4 114,4 117,2
5. >Капітальнівкладення, у % ВВП 13,3 13,6 13,5 13,9 13,24
6. >Середньорічний курсгривні додолара 1,86 2,45 4,13 5,44 5,37
7. >РічнийприрістПІІ,млн.дол./млн.грн

625,4

1163

747,1

1830

471,1

1946

593,2***

3227

540,7***

2904

8. >Загальнийобсягінвестицій (кап.вкладення +річнийприрістПІІ),млн.грн./млн.дол.

13564

7292,4

15788

6444,1

19498

4721,1

26856

4936,8

29648

5521

9. >Загальнийобсягінвестицій у % ВВП 14,5 15,4 14,9 15,8 14,68

*Розраховано заданимиСтатистичногощорічника України за 2006рік />Держкомстат України; За ред.О.Г.Осауленка.-К.:Техніка,2007.-С.30, 31, 72, 197,287.

**БюлетеньНаціонального банку України № 2/2008. - З. 42, 116.

***БюлетеньДержкомстату України. ">Інвестиціїзовнішньоекономічноїдіяльності у 2007році", із сьомої.

>Якщоорієнтуватися наіндикаторінвестиційної безпеки,дефіцитінвестиційнихресурсів в Україніскладає якмінімум 5,32% ВВП.Обмеженістьінвестиційнихресурсіввикликаєнеобхідністьзалученняпрямихіноземнихінвестицій.Проте,світовийдосвідсвідчить, що для збільшеннярівняінвестування національноїекономікинеобхідно, впершучергу,використовувативнутрішнірезерви тамеханізмипідвищенняінвестиційноїактивності. Одним із такихрезервівєактивізаціяінвестиційноїдіяльності врегіонах.Аналізтериторіальноїструктуривнутрішніхінвестиційсвідчить пронерівномірність їхньогорозподілу тарізнудинаміку пороках урізнихрегіонах (табл. 2.2).


>Таблиця 2.2

>Територіальна структураінвестицій восновнийкапітал* (>відсотки)

>Регіон 1990 2000 2004 2005 2006 2007**
>Всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100
Крім 4,5 2,7 2,3 3,9 3,3 3,4
>Області
>Вінницька обл. 2,9 2,8 2,0 1,6 1,6 1,5
>Волинська обл. 1,6 1,2 1,3 1,4 1,2 1,8
>Дніпропетровська обл. 8,3 11,2 9,3 9,0 9,5 8,8
>Донецька обл. 9,6 12,6 12,8 13,0 12,3 12,0
>Житомирська обл. 3,1 3,0 1,4 1,2 1,1 1,0
>Закарпатська обл. 1,6 0,9 1,2 1,3 1,4 1,6
>Запорізька обл. 4,9 5,0 5,9 5,5 5,0 4,5
>Івано-Франківська обл. 2,2 3,9 1,9 1,9 2,6 2,8
>Київська обл. 4,4 4,8 4,4 3,8 4,0 4,1
>Кіровоградська обл. 2,8 1,8 1,4 1,2 1,1 1,2
>Луганська обл. 5,7 5,6 4,9 4,4 4,4 4,3
Львівска обл. 4,1 3,9 4,2 4,0 4,5 4,0
>Миколаївська обл. 3,0 2,7 2,4 1,9 1,9 1,9
>Одеська обл. 5,0 4,2 4,1 4,7 5,7 6,2
>Полтавська обл. 3,8 4,7 7,1 6,5 6,1 4,6
>Рівненська обл. 2,5 2,0 2,3 2,1 1,6 1,8
>Сумська обл. 3,0 2,3 2,3 2,5 2,5 3,0
>Тернопільська обл. 1,8 1,5 1,7 1,2 0,8 0,9
>Харківська обл. 6,1 4,5 5,9 4,8 5,8 6,1
>Херсонська обл. 2,6 1,8 1,4 1,1 1,2 1,0
>Хмельницька обл. 2,8 2,7 2,6 2,3 1,9 1,7
>Черкаська обл. 2,9 2,7 1,6 1,8 1,4 1,1
>Чернівецька обл. 1,3 1,0 0,8 0,7 0,6 0,7
>Чернігівська обл. 2,7 2,3 1,7 1,8 1,8 1,8
м.Київ 6,3 7,6 12,6 16,0 16,1 17,8
м .Севастополь 0,5 0,6 0,5 0,4 0,6 0,4

*>Розраховано заданими:Інвестиції табудівельна діяльність в Україні у 1990-2006 рр.Статистичнийзбірник />Держкомстат України.Київ.2007рік – >>С.39,40.

**>Розраховано заданимистатистичногобюлетеняДержкомстату України за 2007рік,с.85.


>Розподілінвестицій порегіонахзалежить відбагатьохфакторів.Інвестиційнупривабливостірегіонів можнаоцінювати поп’ятигрупахфакторів:економічнийрозвиток;ринковаінфраструктура;фінансоваінфраструктура;людськийкапітал;взаємодіяпідприємництва й влади.Останній чинниксвідчить пробажаннярегіональної владиспівробітничати ізінвесторами.Виявляється сталазворотна залежністьміжрозмірамиадміністративногоапарату іобсягамиінвестицій:області , щопосідають Перші двамісця закількістюдержавнихслужбовців на 1000чол. –Житомирська таКіровоградська –знаходяться наостанніхмісцях вінвестиційному рейтингу [7].Недостатньоуваги до цого годиниприділяєтьсяможливостямрайонної влади.Водночасєпозитивний прикладБроварського районуКиївськоїобласті,керівництвоякого із 2000 р. працює вмежахпрограмирозвитку ООН й насьогодні врайоністворено 50спільнихпідприємств.

>Найбільшіобсягикапіталовкладень (КВ) у2007р.освоєно у м.Києві (>частка узагальномуобсязі КВ -17,8%),Донецькій (12%) таДніпропетровській (8,8%) областях.Найменшіпоказникиосвоєння КВ були уЧернівецькій (0,7%) та тернопільській (0,9%) областях.Порівняннярегіональноїструктури КВ за 1990 та 2007 роктавказує назростаннячастки Києва (+11,5%),Донецької (+2,4%),Одеської (+1,2%) таПолтавської (+0,8%) областей.Падіннячастки КВспостерігалося практично по всіхрегіонахпереважносільськогосподарськоїспеціалізації:Житомирська (-2,1%),Черкаська (-1,8%),Кіровоградська таХерсонська (- 1,6%),Вінницька (-1,4%),Хмельницька (-1,1%)області та Крім (-1,1%).Падіння цогопоказникаспостерігалосятакож утакійпромисловійобласті якЛуганська (-1,3%).

>Основнимджереломреальнихінвестиційзалишаютьсявласнікоштипідприємств,хоча заостанні роктаїхнячастки взагальномуобсязі КВскоротилася (із 75,2% у 2003 р. до 66,3% - у 2007 р.).Часткадержавнихасигнуваньскоротилися із 8,4% до 6,4%,коштів населення із 8,1% до 5,1%.Зрослачасткакредитнихінвестиційнихресурсів (із 3,7% до 13,6%)внаслідокпокращання умівкредитування (>середня ставка по кредитизменшилася до 32% ).Зросла ічасткаіноземнихінвестицій (із 1,1% до 4,4%).

>Аналізрозподілу КВ у2007р. за видамидіяльностісвідчить, щопріоритетнадававсяпідприємствам транспорту та зв'язку (23%обсягу КВ),обробноїпромисловості (19,8%),операціям ізнерухомістю (15,1%),підприємствамдобувноїпромисловості (15,0). Уобробнійпромисловостіпріоритетнимищодоінвестицій булигосподарюючісуб’єктихарчовоїпромисловості та ізпереробкисільськогосподарськоїпродукції, удобувній - ізвидобуткуенергетичнихматеріалів (>вугілля,нафти та газу).

>Провіднінауковці ізпитаньрегіональногорозвиткунаполягають наствореннімакрорегіонів, якосновиутвореннятериторіально-виробничих систем. Цемаєсенс із точкизорупобудовикорпоративно-коопераційного каркасурегіональноїекономіки йможе бути позитивносприйнятоінвесторами.Взагалі,світовийекономічнийдосвідсвідчить провисокуефективністьдіяльності такзванихкластерів, котрієтериторіальнимоб’єднаннямвзаємопов’язанихпідприємств в однієї чидекількохрегіонів, у томучисліприкордонних.Кластеристворюютьагломераційнуекономіку йспрямовують свою діяльність навиробництвопродукціїсвітовогорівня.

>Кластернийаналіздозволяє,залежно відприродирегіонального кластера,виявитиможливостіствореннятериторіально-виробничих систем,мобілізуватикошти длярозвиткукластернихутворень (>технополісів,бізнес-парків,експортно-орієнтованих зон,ВЕЗ, ТПР),цілеспрямованоформуватиміжрегіональні таіншізовнішнізв’язки. Уцілому,кластернийпідхіддозволяє підвищитиконкурентоспроможністьекономікирегіонів тапривабливість їхні дляпортфельних йпрямихіноземнихінвестицій.

>Переважноюформоюсприйняттяпрямихінвестиційслідвважатистворенняспільнихпідприємств (СП).Прикладукраїнсько-російськогоінвестиційногоспівробітництвасвідчить про ті, що понад 75%всьогоросійськогоекспортуінвестицій в Українуздійснено уформі СП.Інвестиційнеспівробітництво втакійформімаєзначніпереваги:українськимпідприємствомзалучаютьсяматеріальні йфінансовіресурси, котрібезпосередньо непотребують оплати;об’єднуютьсяінтересипартнерів урозвиткувиробництва іосвоєнні новихринківзбуту;іноземнийінвесторвикористовуєдосвід йгосподарськізв’язкиукраїнського партнеравсередині країни, щозміцнюєвнутрішнійкоопераційний каркас українськоїекономіки.

>Важливим чинникомпідвищеннярегіональноїінвестиційноїактивностієформуванняінформаційноївідкритості йпривабливогоіміджурегіонів. У Українінедостатньоувагиприділяєтьсяроліінформації у забезпеченнюекономічногозростання.Водночас у світівідбувається сплескінформатизаціїбізнесу.Засобиінформації широковикористовуються дляосвоєннясвітовихдосягнень тапрезентаціївласнихпереваг.

Уумовахвзаємопроникненнясуспільно-економічних системслідвраховуватинеобхідність максимальноможливогозахопленняінформаційного, а разом ізцим йекономічногопростору.Швидке поширеннялокальних таглобальнихмережстворюєпринциповоновуякістьінформаційногообміну. Зацих умів Українінеобхідноактивізуватистворенняінформаційнихмереж дляінформаційноїпідтримкивітчизняногобізнесу і забезпечення йогоконкурентоспроможності.Сьогодні Україна, на шкода, нерепрезентованадостатньоюмірою вміжнароднихінформаційнихмережах (>відсутнісерверирегіонів, великихпідприємств, що недаєзмоги підгримувати їхньогоімідж за кордоном).

Уцілому жслідпідкреслити, що одну годинувиявляєтьсятенденція допереміщенняділовоїактивності ізтрадиційнихцентрівконцентраціїінвестицій напериферію,оскільки, із самогоцентрісклалася великаконкуренція, а ізіншого - врегіонахнакопиченопевнийдосвідсамостійногогосподарювання. Цедаєпідстави дляоптимістичнихоцінокекономічних й,зокрема,інвестиційних перспективрегіонів України.

>Залученнясвітовогокапіталу, а разом ізцимпередовихтехнологій йдосвіду менеджментунабуває великогозначення. Україназацікавлена удисперсномурозподіліпрямихіноземнихінвестицій (>ПІІ),проте,аналізсвідчить прозначнунерівномірність їхнірегіональногорозподілу (табл. 2.3).Якщо на свою душу населення Україниприпадає 89,9 дол.накопиченогообсягуПІІ, тоцейпоказник по м.Києву таКиївськійобластістановитьвідповідно 579 дол. та 195 дол.Водночас, намешканцівЧернівецької,Хмельницької,Вінницької таТернопільської областейприпадаєвідповідно по 11, 12, 16 та 20 дол.

>Таблиця 2.3

Структура прямогоіноземногоінвестування зарегіонами України*

>Регіони України >ПІІ на01.01.2008р. КВ на свою душу населення у2007р., (грн.)
>Обсяг (>млн.дол.) >Питома ваги (%) На душу населення (дол.)
>Всього у томучислі: 4406,2 100,0 89,9 544
містоКиїв 1522,0 34,5 579 1809
>Київська область 351,1 8,0 195 604
>Донецька область 334,8 7,6 69 658
>Дніпропетровська область 311,9 7,1 85 642
>Запорізька область 249,6 5,7 127 607
>Одеська область 236,0 5,4 95 670
Львівска область 168,4 3,8 63 395
>Харківська область 166,5 3,8 57 554
Крім 162,9 3,7 78 434
>Полтавська область 146,1 3,3 88 753
>Закарпатська область 107,5 2,4 84 343
>Черкаська область 85,3 1,9 60 202
>Миколаївська область 57,7 1,3 45 404
>Чернігівська область 54,0 1,2 43 393
>Сумська область 49,2 1,1 38 611
>Волинська область 48,9 1,1 47 448
>Рівненська область 47,9 1,1 41 420
>Івано-Франківська область 46,3 1,1 32 523
>Херсонська область 40,8 0,9 34 217
>Луганська область 39,3 0,9 15 443
>Житомирська область 38,1 0,9 27 199
>Кіровоградська область 34,4 0,8 30 281
>Вінницька область 28,1 0,6 16 222
>Тернопільська область 23,0 0,5 20 203
>Хмельницька область 18,0 0,4 12 309
місто Севастополь 15,5 0,4 41 313
>Чернівецька область 10,0 0,2 11 206

*Розраховано заданимиекспрес-інформаціїДержкомстату України №41 від 12.02.2008 р. ->С.3 тастатистичногобюлетеняДержкомстату України за 2007рік.-С.85.

>ПорівняннярегіональногорозподілунакопиченихПІІ ззагальноюрегіональноюструктурою КВ заостаннєдесятиріччясвідчить, щонайменшіобсягиПІІприпадають наобласті,частка які узагальномуобсязі КВєнайменшою (>це, як правило,аграрні реґіони).

>Цікавим ізогляду напричетність доколишньогоєдиногоекономічногопросторуєаналіз прямогоросійськогоінвестуваннярегіонів України (табл. 2.4).

>Таблиця 2.4

Структура прямогоросійськогоінвестування зарегіонами України*

>Регіони України >Російськіінвестиції (на 01.01)
>Всього із них підприємства, котрівипускаютьпродукцію
>Обсягтис.дол.США >Питома ваги (%) >Обсягтис.дол.США >Питома ваги (%)
>Всього у томучислі: 314305,1 100 175388,0 55,8
1.Полтавська область 134441,0 42,81 134185,9 99,9
2. Крім 81612,7 26,0 234,4 0,3
3. м.Київ 50683,5 16.1 31516,9 62.1
4. м. Севастополь 11986,6 3,8 50,0 0,4
5.Рівненська область 10656,2 3,4 142,0 1,3
6. Львівска область 3236,3 1,0 23,4 0,7
7.Закарпатська область 3148,2 1,0 697,2 22,2
8.Одеська область 3057,2 1.0 658,4 21,6
9.Дніпропетровська область 2975,7 1,0 809,0 26.8
10.Донецька область 2827,0 0,9 2407,3 8,5
11.Харківська область 2094,8 0,7 1151,7 52,4
12.Херсонська область 1144,6 0,3 0,0
13.Тернопільська область 1135,6 0,3 404,9 35,1
14.Житомирська область 1000,0 0,3 767,1 77,0
15.Запорізька область 895,8 0,3 619,6 69,2
16.Кіровоградська область 716,8 0,2 700,0 99,0
17.Сумська область 521,9 0,2 267,6 51.9
18.Київська область 468,5 0,2 105,2 21.3
19.Волинська область 400,0 0,2 89,7 22,5
20.Миколаївська область 372,5 0.2 69,5 18,9
21.Івано-Франківська область 231,2 0,07 211,7 92.0
22.Луганська область 151,5 0,05 145,5 96,0
23.Черкаська область 140,2 0,05 123,4 87,8
24.Чернігівська область 137,6 0,05 0,0
25.Чернівецька область 119,7 0,03 0,0
26.Вінницька область 114,1 0,03 0,0
27.Хмельницька область 36,5 0,01 7,7 21,1

*ЗаданимиспільногодослідженняДержкомстату України таНаціональногоінституту проблемміжнародної безпекиРНБОУ.

Узагальномуобсязінакопиченихросійськихінвестиційпереважають:Полтавська область (42,8%загальногообсягуінвестицій), Крім (26,0%),містаКиїв (16,1%) й Севастополь (3,8%),Рівненська область (3,4%).Регіональна структураросійськихінвестиційхарактеризуєтьсявисокимрівнемконцентрації: наПолтавську область, Крім та м.Київприпадає 88,7%всьогонакопиченогообсягуросійськихпрямихінвестицій. Урозвитокіншихрегіоніввкладенолише 11,3% цогообсягу.

>Часткаобсягунакопиченихпрямихросійськихінвестицій, щоприпадає наприкордонні ізРосією реґіони України,становила 31,6% від їхнізагальногообсягу,причому на Крім (разом із м. Севастополь)припадаємайже 94%всьогообсягуросійськихінвестицій уприкордонні реґіони.

>Найбільшачасткаросійськихінвестицій взагальномуобсязінакопиченихПІІмаємісце врегіонах, як м. Севастополь (71,8%), Крім (61,5%),Полтавська (64,6%) таРівненська (23,2%)області. Уіншихрегіонахцейпоказникколивався вмежах від 6,4% (>Тернопільська область) до 0,1% (>Черкаська область).

>Аналізпоказує, що у тихийрегіонах, деуспішнодіютьвільніекономічнізони (>ВЕЗ) та територїпріоритетногорозвитку (ТПР) процесзалучення якнаціонального, так ііноземногокапіталумає болеевисокудинаміку, ніж вцілому в Україні. Так,темпи приростуінвестицій успеціальних зонахпротягом 2004 - 2006 рр.становили усередньому 225%, аобсягзалученихінвестицій зацейперіодсклав 432 млн. дол., із якібіля217млн дол. -ПІІ (>цеблизько 12% від приростуПІІ упродовж трьох рокта) .

>Найбільшихрезультатівщодозапровадженняспеціального режимуінвестиційноїдіяльностідосягнуто уДонецькій,Закарпатській,Львівській областях та м.Харкові. Запідсумками 2006 р. тутзосередженоблизько 88%залучених доспеціальних зонінвестицій,створено тазбережено 54% (>23,2тис.)робочих місць,виробленоблизько 80%продукції.Ці жобласті на 01.01.2008 р.входять упершу десяткущодозалученняПІІ.Досягнутий уДонецькійобласті у2007р.прирістпромисловоїпродукціїмайже на 100%забезпеченозавдякивипускупродукції у межах закону проВЕЗ. Напідприємствах, щореалізуютьінвестиційніпроекти,спостерігаєтьсясоціальнастабільність, зарплата нимивдвічі вищий засередню пообласті,відсутнізатримки ізїївиплатою.

>Водночас, за результатамипроведеного у 2007 р.аналізу,спрямованістьінвестицій упріоритетнівидиекономічноїдіяльностіВЕЗ й ТПРреалізується нарівні 10-20%.Серед областей ізнайменшимипоказникамиреалізаціїпріоритетівВЕЗ й ТПР булиЛуганська (7,5%) таЖитомирська (12,3%) -аутсайдери узалученніПІІ.Певноюміроюцезумовленовідсутністю умісцевихорганів владистратегічнихпланівреалізаціїпріоритетнихнапряміврозвиткуВЕЗ й ТПР.Регіонипостійноініціюють запитаннящодоподальшогорозширенняпереліківпріоритетнихвидівдіяльності,виходячи ізнаявнихпропозиційінвесторів, а чи незістратегіїрозвиткурегіонів.

Велику роль узалученніінвестицій векономіку країнивідіграєприватизаційний процес й, впершучергу, "великаприватизація". За 6 роківконкурсноїприватизаціїпідприємствзагальнийобсягінвестицій,внесенихпокупцями врозвитокцихпідприємств,становив 1,88 млрд. грн. та 450,9 млн. дол..

Зпоглибленнямпроцесуприватизаціїзростав іобсягінвестиційнихнадходжень доприватизованихпідприємств,передбаченихумовамидоговорів ізінвесторами. У 2000 р.власникиприватизованихпідприємстввклали у яких 6,8 млн. грн. та 3,5млн.дол., у 1996 р. - 68,7 млн. грн. та 70,8 млн. дол., у 2003 р. - 109,3 млн. грн. та 108,4 млн. дол., у 2004 р. – 147,1 млн. грн. та 116,6 млн. дол., у 2005 р. – 399,9 млн. грн. та 78,3 млн. дол., у 2006 р. внесено 669,7 млн. грн. та 24,4 млн. дол. За 9місяців 2007 р.обсягінвестуваннясклав 484,6 млн. грн. й 47,8 млн. дол.

>Всьогоумовамидоговорів ізперіод 2000-2006 рр. передбаченевнесенняінвестицій назагальну суму (втрьох валютах)майже 3,7 млрд. грн., понад 1 млрд. дол. та 19,3 млн.євро.Найбільшівнескиспрямовані на підприємствачорної,кольоровоїметалургії,енергетичної йпаливноїпромисловості,машинобудування таметалообробки.Головнимнапрямамиєтехнічнепереозброєнняпідприємств,поповнення їхніобіговихкоштів,погашеннязаборгованості іззаробітної плати.

>Прикладомвдалоїприватизації заучастііноземногоінвестораєпридбання у 2006 р.голландськоюкомпанією "Даменшіппердс груп"суднобудівного підприємства "Океан" (78%акцій), яку входити у складпідприємствВЕЗ ">Миколаїв". Напідприємстві, яку із початку 90-х років практичнопростоювало,тепермайжекоженмісяцьзакладають судно.Бізнес-планом передбачене, щопідприємствомає будуватимайже 20судів нарік, щовиведе його улідерисуднобудування уЄвропі.

Уцілому жнакопичений векономіці УкраїниобсягПІІ (на 01.01.2008 р.вінстановитьлише 4406,2 млн. дол.) не можнавважатизадовільним. На душу населення України -цеблизько 90 дол., щоєнайменшимпоказникомсередкраїнЦСЄ. Дляпорівняння:цейпоказник на 01.01.2007 р. вБєларусіскладав 99 дол., уМолдові - 116 дол., вРосії –139 дол., вРумунії – 307 дол, уБолгарії – 374 дол., уЛатвії – 958 дол., уПольщі – 1047 дол., вЕстонії – 1643 дол.

>ЧистийприрістПІІ векономіку України у 2007 р.склав 531,2 млн. дол., що на 62 млн. дол. менше, ніж у 2006 р.Найбільшпривабливими дляіноземнихінвесторівєтакігалузі українськоїекономіки, якхарчовапромисловість тапереробкасільськогосподарськоїпродукції (18,1% віднакопиченогообсягуПІІ),оптоваторгівля (14,7%),хімічна танафтохімічнапромисловість,включаючивиробництво коксу тапродуктівнафтопереробки (9,4%),фінансова діяльність (8,2%),машинобудування (7,8%), транспорт (7%).Тобто,інвестиціїспрямовуютьсяпереважно угалузі зшвидким оборотомкапіталів.Часткаспрямованих уцігалузіПІІскладаєбіля 55%.

>Аналізпоказує, що усіпряміінвестиціївиробничогоспрямуваннявкладаються увиробництва, котрі належати до четвертого (>автомобілебудування,органічнахімія,переробканафти),третього (>електротехнічне таважкемашинобудування,неорганічнахімія) та іншого (>чорнаметалургія,вугільнапромисловість)технологічнихукладів.

>Найбільшимиінвестиційними донорами України за станом на 01.01.2008 р.лишалися США (16,6%накопиченогообсягуПІІ),Кіпр (10,8%),СполученеКоролівство (9,5%),Нідерланди (8,4%),Росія (6,7%),Німеччина (5,7%). яксвідчитьаналіз,часткаПІІ ізофшорних зонзаймає векономіці Україниблизько 22%всього їхніобсягу. З великоюдолеювірогідності можнастверджувати, щоцейпотікіноземнихінвестиціймаєукраїнськепоходження:раніше зрізних причин (дляухилення відсплатиподатків,відмиваннякоштівкримінальногопоходження) його було бвивезено замежі держави йтепервінповертається тому уже вякостііноземногоінвестиційного ресурсу.

>Однією ізголовних причиннизькогорівня прямогоіноземногоінвестування в Українієпоки щонесприятливий порівняно ізіншимикраїнамиінвестиційнийклімат. Донегативних рисінвестиційногоклімату насьогодніслідвіднести:

>відсутністьПодаткового, господарського таЦивільногокодексів України,прийняття якіневиправданозатягнулося;

>нестабільністьнаявноїнормативно-правовоїбази;

>неврегульованістькорпоративнихвідносин, щовиявляється,зокрема, унаявностіпроявівзневаги із боці менеджментупідприємств до правакціонерів (>використаннятіньовихмеханізмів уборотьбі за контроль надпідприємством;відчуженнявисоколіквідногомайна безвідомаакціонерів;укладаннясвідомозбитковихугод);

>непрозорість фондовогоринку таприватизаційнихпроцесів,небажання матірзайвихконкурентів урозподіліприбутку черезвідмову відемісіїціннихпаперів, щопризводить достагнаціївиробництва

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація