Реферати українською » Финансовые науки » Державний бюджет України


Реферат Державний бюджет України

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Зміст

>Вступ

>Розділ 1.Державний бюджет України якголовнийфінансовий план країни

1.1Сутність,принципиформуванняДержавного бюджету України

1.2ДоходиДержавного бюджету України та їхнікласифікація

1.3ДжерелаформуваннядоходівДержавного бюджету України

>Розділ 2. Структурадоходів державного бюджету України за 2008-2009 рокта

2.1ДинамікадоходівДержавного бюджету України за 2008-2009 рокта

2.2 СтанвиконанняДержавного бюджету України засічень-вересень 2009 року

>Розділ 3.Удосконаленнячинноїсистемидоходів державного бюджету України

3.1Покращеннячинноїподатковоїсистеми України

3.2Альтернативишляхинаповненнядоходноїчастини державного бюджету України

>Висновки

Списоклітератури

>Додаток А

>Додаток Б


>Вступ

>Державний бюджетпочинаєфункціонуватимайже ізвиникненням держави.Упершепояву бюджету та процес йогозатвердженняможемоспостерігати уВеликійБританії. Слово бюджетзапозичене ізанглійської (>budget), щоперекладається як ">шкіряниймішок, торба,гаманець".Наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.бюджетнівідносинифактичновирізнялися в окремихгалузях науки тапрактичноїдіяльності.

>Економічнийзміст бюджету та йоголанокрозкривається в процесівформування тарозподілугрошовихресурсів, котрі засвоєюсутністюдужерізноманітні іохоплюютьусірівні державногоуправління. Рух валовоговнутрішнього продукту на всіхстадіях - відстворення доспоживанняздійснюється задопомогоюгрошовихфондів. Томузалежно від того, яквідбувається процесмобілізації тавикористання бюджетнихкоштів, якцевпливає наформування вкінцевомупідсумкуфондівспоживання танагромадженнявизначається роль бюджетові ууправлінніекономікою. Узв’язку ізцимважливезначеннямаєпостійнеудосконаленнясистемимобілізаціїдоходів бюджету,кращевикористанняматеріальних,трудових йфінансовихресурсів.

>Будь-яка державаможевиконуватипритаманніїйфункціїлише занаявностівідповіднихкоштів. При цьомуіснуєпрямийзв'язокміжобсягомфункцій, котрівиконує держава, йобсягомкоштів:розширенняфункційпотребує збільшеннядоходів, йнавпаки, у томущобістотнозменшити потребу держави в коштах,необхіднопереглянутифункції, котрі вонавиконує.

>Кошти, котріцентралізує держава,акумулюютьсяпереважно вбюджеті. Бюджет якекономічнакатегоріяз'явивсянабагатопізніше, ніжтакіпоняття, якподатки чидоходи держави.Основною причиною йогопояви бувнеобхідністьпланування й контролю зазагальнодержавними доходами йвидатками.

>Основна позначкакурсової роботиполягає удослідженняособливостейформуваннядоходноїчастиниДержавного бюджету України.

Поставлено позначкаобумовиланеобхідністьвирішення рядувзаємопов’язанихзавдань:

>дослідититеоретичніосновиформуваннядоходівДержавного бюджету України;

>проаналізувати процесформуваннядоходівДержавного бюджету України заостанні рокта;

>напрацюватиможливішляхиоптимізаціїформуваннядоходноїчастиниДержавного бюджету України.

>Об’єктомдослідженнявиступаєдоходначастинаДержавного бюджету України.


>Розділ 1.Державний бюджет України якголовнийфінансовий план країни

 

1.1Сутність,принципиформуванняДержавного бюджету України

>Бюджетна системаскладається ізДержавного бюджету України,республіканського бюджетуАвтономноїРеспубліки Крім тамісцевихбюджетів.Сукупність всіхбюджетів, щовходять у складбюджетноїсистеми України,єзведеним бюджетом України.Зведений бюджет Українивикористовується дляаналізу йвизначення засідок державногорегулюванняекономічного йсоціальногорозвитку України. Бюджетбудується за принципамицілісності,повноти,достовірності,гласності,наочності йсамостійності всіхбюджетів, щовходять убюджетну систему України.

>Головнемісце убюджетнійсистемі УкраїнизаймаєДержавний бюджет.Державний бюджет -цезагальнодержавний фондкоштів, ізякогооргани державної владиотримуютькошти дляматеріальногоопосередкування свогофункціонування. Бюджет -целише формаутворення, планформуванняцентралізованого фондукоштів й йоговикористання. Це великийкошторис,розписдоходів йвидатків,який винен бутиузгоджений потермінахнадходження йвикористаннякоштів.Тобто бюджетбудь-якої держави -цеїїфінансовий план. Аліце непростофінансовий план. Цеїїосновнийфінансовий план,оскільки вдержавііснує багатофінансовихпланів, але йДержавний бюджетвідіграєкоординуючу роль повідношенню перед тим. Так,будь-якеміністерствомаєсвійфінансовий план (>кошторис), але йвінзалежить від бюджету, ізякогонадходятьасигнування, чи вньоговідраховуютьсяплатежі.

>Державний бюджет винензабезпечуватинеобхіднимикоштамифінансуваннязаходівекономічного тасоціальногорозвитку, щомаютьзагальнодержавнезначення, атакожміждержавнихвідносин.

>Крім того, черездержавний бюджетздійснюєтьсяперерозподілчастинифінансовихресурсівміжадміністративно-територіальнимиутвореннями України ізурахуваннямекономічного,соціального,екологічного, природного стану,необхідностівирівнюванняфінансового забезпечення

Дляуспішногофункціонуваннякожнійдержавінеобхіднозаплануватиможливеодержаннядоходів дляпокриттяпершочерговихвидатків.Можливостіпланування надалеку перспективуобмежені, тому, бюджетповинний бутипристосований допевногопроміжку години.Складанняперіодичного планудостатньоповного,доволічітко й правдивоскладеного,даєможливість навестирівновагудоходи йвидатки,зібратизапланованідоходи йефективнофінансувативитрати,необхідні длявиконаннязавдань, котріКонституцієюпокладені на державу.

Тому, проект бюджетущорічнообговорюється йприймаєтьсязаконодавчим органом -ВерховноюРадою України.

При цьому можнавиділититакіетапи:

>складання проекту бюджету;

>розгляд бюджету;

>затвердження бюджету;

>виконання бюджету;

>складання,розгляд йзатвердженнязвіту провиконання бюджету;

Позавершенніфінансового рокуповноважніпредставникивиконавчої владизвітують про свою діяльність помобілізаціїприбутків йздійсненнювитрат увідповідність ізприйнятими впопередньомуроці Законом проДержавний бюджет.

 

1.2ДоходиДержавного бюджету України та їхнікласифікація

Дляреалізаціїсвоїхфункцій держававідшукуєфінансовіресурси.Основнимджереломдоходів державиєваловийвнутрішній продукт,частинуякого вон йвикористовує. Причому,використовуєлише тучастину, котра переходити уїївласність безбудь-яких умів йобов’язків повідношенню доіншихосіб увиглядірізного видуплатежів.Самецячастина валовоговнутрішнього продукту йскладаєдержавнідоходи,якимиможутьрозпоряджатисяоргани державної влади.Доходи державного бюджету -поняття болеевужче, ніждоходи держави.

>ДоходиДержавного бюджету України -цечастинадоходів держави, котравикористовується дляфінансуваннявиконання органами державної владизагальнодержавнихфункцій, котрівизначеніКонституцією України.

У Україні, згідно ізБюджетним кодексом,доходи бюджетукласифікуються за такимирозділами:

>податковінадходження;

>неподатковінадходження;

>доходи відоперацій ізкапіталом;

>офіційнітрансферти.

>Податковінадходження:

>податок наприбутокпідприємств (>крімподатку наприбутокпідприємствкомунальноївласності,розстроченихподатковихзобов'язань Національноїакціонерноїкомпанії "НафтогазУкраїни" таїїпідприємств, атакожподатковоїзаборгованості).Займає прибутківзведеного бюджетуприблизно 14%.

>податок надоходифізичнихосіб (15% від прибуткуфізичної особини).

>внутрішніподатки: ПДВ (20%),акцизнийзбір, Платаліцензії напевнівидигосподарськоїдіяльності.

>податок навласність. До нихналежить:податок звласниківтранспортнихзасобів таіншихсамохідних машин ймеханізмів.

>платежі завикористанняприроднихресурсів.

>податки наміжнароднуторгівлю тазовнішніоперації (>ввізне йвивізнемито)

>іншіподатки.

>Неподатковінадходження:

>доходи відвласності тапідприємницькоїдіяльності (>надходження відперевищенняваловихдоходів надвидаткамиНаціонального банку України;надходження відгрошово-речових лотерей;рентна платутранспортуваннятрубопровідним транспортомтериторією України природного газу,нафти,аміаку, заперебуванняЧорноморського флотуРосії на територї України таін.)

>адміністративнізбори таплатежі,доходи віднекомерційного тапобічного продаж (платуутриманнядітей ушколах-інтернатах,державнемито,митнізбори, платунаданняпослугслужбоюдозвільноїсистемиорганіввнутрішніхсправ, Платаорендумайна, щоперебуває вдержавній чикомунальнійвласності)

>надходження відштрафів тафінансовихсанкцій;

>іншінеподатковінадходження (>надходженнякоштів відреалізаціїконфіскованогомайна,сумикредиторської тадепонентськоїзаборгованостіпідприємств, у якітермінпозовноїдавності проминувши,надходженнякоштів відреалізаціїнадлишковогомайнаЗбройних сил України.

>власнінадходження бюджетнихустанов (>доходи запідготовку,перепідготовкукадрів згідно ізукладеними договорами; Платамедичніпослуги,доходи відреалізаціїпродукціїнавчально-виробничихмайстерень,цехів,підприємств,доходи відконцертноїдіяльності,вхідна плата вмузеї, навиставки, платастудентів запроживання угуртожитку привищих йсередніхспеціальнихнавчальних заставах тощо)

>Доходи відоперацій ізкапіталом:

>надходження від продаж основногокапіталу (>кошти відреалізаціїбезгосподарного),майна, скарбів,надходженнякоштів відДержавного фондудорогоціннихметалів йдорогоцінногокаміння таін)

>надходження від продаждержавнихзапасівтоварів (>надходження відреалізаціїматеріальнихцінностей державного резерву йозброєнняматеріальнихцінностеймобілізаційного резерву)

>надходження від продажземлі танематеріальнихактивів (>надходження від продажземлі танематеріальнихактивів. Продажівземлянихділянокздійснюється згідно зЗемельним кодексом України.Передбачається що, 10%коштів від продаж земельніділянокнесільськогосподарськогопризначеннязараховується до державного бюджету, а 90% - довідповіднихбюджетівАвтономноїРеспубліки Крім, областей, міст Києва й Севастополя)

>Офіційнітрансферти:

відорганів державногоуправлінняіншихрівнів;

>із-за кордону;

ізнедержавнихджерел.

>Державніцільовіфонди:

Фонд дляздійсненнязаходівщодоліквідаціїнаслідківЧорнобильськоїкатастрофи тасоціальногозахисту населення;

>Пенсійний фонд України;

Фондсоціальногострахування України;

Фондсприяннязайнятості населення України;

>Державнийінноваційний фонд України;

Фондрозвиткупаливно-енергетичного комплексу;

>іншіфонди.

Таким чином, подсистемоюдоходівДержавного бюджету можнарозумітивзаємозв’язоквсієїсукупностідоходів таїїдиференціацію наокремігрупи.

 

1.3ДжерелаформуваннядоходівДержавного бюджету України

>Доходибюджетівстворюються зарахунокподатків відфізичних йюридичнихосіб,зборів таіншихобов’язковихплатежів,надходжень ізіншихджерел, щовстановленізаконодавством України.

>Згіднозі ст.11 Закону України “Пробюджетну систему України"доходиДержавного бюджету Україниформуються зарахунок:

>частиниподатку надобавленувартість, котравизначається Законом проДержавний бюджет України нанаступнийрік;

>частини акцизногозбору, котравизначається Законом проДержавний бюджет України нанаступнийрік;

>податку наприбутокпідприємств йорганізацій всіх формвласності (>крімкомунальної) йпідпорядкування урозмірі, щодорівнює 30відсоткам від ставки,передбаченоїзаконодавством длявідповідноїкатегоріїплатників;

>податку намайнопідприємств йорганізацій всіх формвласності йпідпорядкування урозмірі, щодорівнює 30відсоткам від ставки,передбаченоїзаконодавством України;

плати за землю, щодорівнює 30відсоткам від ставки,передбаченоїзаконодавством України;

>надходжень відзовнішньоекономічноїдіяльності;

>частинидоходів відприватизації державногомайна, щоперебуває взагальнодержавнійвласності, котравизначається Законом проДержавний бюджет України нанаступнийрік;

>надходжень відреалізації державногомайна, щоперебуває взагальнодержавнійвласності;

>орендної плати заорендумайнаціліснихмайновихкомплексів, щоперебувають узагальнодержавнійвласності;

>внесків доПенсійного фонду України;

>внесків до Фонду дляздійсненнязаходівщодоліквідаціїнаслідківЧорнобильськоїкатастрофи тасоціальногозахисту населення;

>внесків доДержавного фондусприяннязайнятості населення;

>внесків доіншихзагальнодержавнихцільовихфондів,створення які передбаченезаконодавством України;

>надходжень відвнутрішніхпозик;

>перевищеннядоходів надвидаткамиНаціонального банку України;

>повернутихдержавіпозик,процентів понаданих Державоюпозиках й кредитах;

дивідентів,одержаних відакцій таіншихціннихпаперів, що належатидержаві вакціонернихгосподарськихтовариствах,створених заучастюпідприємствзагальнодержавноївласності;

плати заспеціальневикористанняприроднихресурсів;

>іншихдоходів,встановленихзаконодавством України йвіднесених в Україну.


>Розділ 2. Структурадоходів державного бюджету України за 2008-2009 рокта

 

2.1ДинамікадоходівДержавного бюджету України за 2008-2009 рокта

якбачимо, із року врік,доходи державного бюджетузростали. То в 2009роцідоходиДержавного бюджетуповинні бути урозмірі 238.931.337,1 тис. грн, що на 6999370,4 тис. грн. більше, ніж у 2008році (231.931.966,7 тис. грн).Тобто,зростаютьтемпиномінального зростаннюдоходівДержавного бюджету України.

Уструктурідоходівбюджетів на 2008 та 2009 роктаосновненавантаження іззаповненнядохідноїчастини бюджетулягало наподатковінадходження - смердотіскладали 73,7% та 74,7% відзагальноїсумидоходіввідповідно.Тобто,відносна величинацієїскладовоїчастинидоході бюджету носилабільш-менш постійна характер.Крім того, структурабезпосередньоподатковихнадходженьзазнаєсуттєвихколивань з року врік.

>Далійдутьнеподатковінадходження. Тутзберігаєтьсятенденція дозростаннявагомоїчастиницихнадходжень узагальнійструктурідоходів державного бюджету (у 2008, 2009рокахвідповідно 20% та 20,4%). Алістабільністьвнутрішньоїструктуринеподатковихнадходженьзалишає бажатикращого. Не можна непривернутиувагу доколиваннячастининеподатковихнадходжень, якоїскладалидоходи відвласності тапідприємницькоїдіяльності (у 2008-2009рокахвідповідно 39,5% та 35%).Якщоврахувати, щоосновначасткацихдоходів -надходження відприватизаціїоб’єктів державногомайна, то можназробитивисновок, щостратегічнеплануванняприватизації проводитисянавмання.

>Динаміканадходжень доцільовихфондівтакож не малачітковизначеноїтенденції.Спостерігаєтьсязниженнячасткицихнадходжень у 2009році 0,17% порівняно із 2008 фатальністю 0,33% на 0,16%.

Отже,розглянутодинамікуструктуридоходівДержавного бюджетові у 2008-2009роках. Знаведеноговище можназробитинаступнівисновки:

Зараз неіснуєдовгостроковоїбюджетної політики.Здаєтьсятакевраження, що з року до бюджетуформується не так наосновіаналізумакроекономічнихпоказників національноїекономіки табудь-якихрозрахунків, але всутоемпіричнихпідставах.

>ОсновненавантаженнящодонаповненняДержавного бюджетові у 2008-2009рокахкоштамилягало наподатковінадходження. Причому такатенденціязберігається з року врік ізневеликимиколиваннями. Алі політикаформуванняподатковихнадходжень до державного бюджету не носитипостійного характеру.Тобтовнутрішня структурацихнадходжень неєпостійною й немаєяскравовираженихтенденцій.

>Відносновисокучасткунеподатковихнадходжень вструктурідоходів державного бюджету можнапояснити тім, що вумовахнестабільноїекономічноїситуації в стране державапрагне доотримання болеегарантованихдоходів упорівнянні ізподатками.

 

2.2 СтанвиконанняДержавного бюджету України засічень-вересень 2009 року

ЗаоприлюдненимиДержавним казначейством Україниданими, засічень-вересень 2009 року до державного бюджету (>загальний йспеціальнийфонди)мобілізованодоходів уобсязі 131 943,8 млн. грн. (ізурахуваннямвідшкодування ПДВ та безурахуваннявласнихнадходжень бюджетнихустанов), чи 102,7%плановихпоказників января -вересня 2009 року.

Усічні -вересні 2009 року дозагального фонду державного бюджетумобілізовано 107 416,1 млн. грн. (зурахуваннямвідшкодування ПДВ), чи 100,2відсотка допомісячногорозписудоходівзагального фондуДержавного бюджету України, доспеціального фонду державного бюджетумобілізовано 24 527,6 млн. грн. (безурахуваннявласнихнадходжень бюджетнихустанов), чи 114,9відсотка допомісячногорозписудоходівспеціального фондуДержавного бюджету України.

Увересні 2009 року дозагального таспеціальногофондів державного бюджетумобілізовано 10 942,2 млн. грн. (зурахуваннямвідшкодування ПДВ та безурахуваннявласнихнадходжень бюджетнихустанов), в т. год. дозагального фонду державного бюджетумобілізовано 8 852,7 млн. гривень. (табл. 2.1)

 

>Таблиця 2.1. >Довідка провиконання державного бюджету за доходами усічні-вересні 2009 року, млн. грн

  >Всього >Загальний фонд % >Спеціальний фонд %
Разомдоходів: 131 943,80 107 416,10 100,2 24 527,60 114,9

На тому годину, заданимиМіністерстваФінансів України усічні-вересні 2009 рокуДержавний бюджет Україниотримав 148916,9 млн. гривень.

>Податковінадходження в Україну зазвітнийперіодстановили 101816,2 млн. гривень.

>Неподатковінадходження до державного бюджетустановили 40624,1 млн. грн. гривень. (табл.. 2.2)

 

>Таблиця 2.2

>ПоказникивиконанняДержавного бюджету України засічень-вересень 2009 року

>Показники >Фактичневиконання млн. грн
>Доходи 148 916,90
>Податковінадходження 101 816, 20
>Неподатковінадходження 40 624,10
>Цільовіфонди 478,2
>Офіційнітрансферти 5 159,90

>Розділ 3.Удосконаленнячинноїсистемидоходів державного бюджету України

 

3.1Покращеннячинноїподатковоїсистеми України

>Вагомезначення увдосконаленнічинноїсистемидоходівДержавного бюджету Україниє покращаннячинноїподатковоїсистеми України.

>Економічнаситуація в странепевноюміроюзалежить від стануподатковоїсистеми. Характерстягненняподатківбезпосередньовпливає насоціальний стан населення,рівеньїхнього життя.

>Податкова реформа - справа нелегка.Податкиможуть бути якінструментамитворення, то й статі силоюруйнування,якщо необ’єднати вдинамічнійрівновазіекономічні,фіскальні,соціальні таетичніфакториоподаткування.

Нанинішньомуетапівідродження національноїекономікиназріла потреба вреформуванніподатковоїсистеми,створенняцілісногостабільного тараціональногоподатковогозаконодавства.

>Крім цого,требавідзначити, щозначнийвнесок урозбудову української державизробила йподаткова служба України.

>Саме 13 років томуколишній Президент УкраїниЛеонід Кучмавидав дваУкази: від 22серпня 1996 року "ПроутворенняДержавноїподатковоїадміністрації України тамісцевихдержавнихподатковихадміністрацій" та від 30жовтня 1996 року ">Питаннядержавнихподатковихадміністрацій", котріфактичновизначилиорганізаційну таструктурнуформиподатковоїслужби України.

>Діяльність державноїподатковоїслужбиспрямована на забезпеченнявиконання всімагромадянами,підприємствами,організаціямивстановленогоКонституцією таіншими законами Україниобов'язкузісплатиподатків йзборів.

>Жодна держава світу неможеіснувати безподатковоїсистеми,аджеподаткице платуцивілізацію. Томуслідусвідомитиголовне: як бі неназивалась служба, на якоїпокладенозбиранняподатків,головнеїї заподіяння забезпеченняекономічноїстабільності держави. Алі, на шкода, доподатковоїслужбизавжди й усіставляться ізнедовірою й незовсімприязно.Звичайно,ділитисязаробленимигрошима ізтими,хто цогопотребує,певним особам недужехочеться.Почасти йдеякіЗМІвисвітлюють діяльністьподатківців незовсімоб'єктивно.Податковіініціативикоментуються так однобоко, щоподаткова службавиглядає монстром,який лише ті іробить, щовідбираєзаробленігроші. Таким чиномформується негативнасуспільна думка.

>Протедержавнаподаткова службалишевиконуєфункції,визначенічиннимзаконодавством, йнесе заце відповідальність перед Державою.

>Озираючись у минуле,слідзазначити, щорозвитокподаткової політики в Українівимагає відподатковоїслужбичималихзусильщодоудосконалення узаконодавчому порядкумеханізмунарахування тасправлянняподатків.Протецізусиллянерідкозводилисянанівець черезбезсистемністьподаткової політики.Більшістьприйнятихпротягом цогоперіодузаконопроектів було бспрямовано не так навдосконаленняподатковоїсистеми, апереважно нарозв'язання проблемконкретнихгалузейекономіки чипромисловостірегіонів йнавітьконкретнихпідприємств.

До решти нелегковідбувалося йстановлення державноїподатковоїслужби.Щоденніперешкоди,нехтуваннядержавнимиінтересами із боці тихий,хтоуповноважений їхньогоотстоювати, - вісь щодоводилосядолати.

Україна якміцна держававживає багатозаходівщодостворенняпотужноїподатковоїсистеми, але йє рядважливих проблем котрі одну годинує невирішеними.

>Економічнезростання державизабезпечуютьтакі характеристикиподатковоїсистеми:

>загальнийрівеньоподаткування (для йогооцінкивикористовуєтьсяпоказникчасткидоходів сектора державногоуправління у ВВП країни,розрахований якспіввідношеннясумиподатків,обов'язковихплатежів у бюджет йвнесків пообов'язковомусоціальномустрахуванню до ВВП країни);

>нейтральністьоподаткування із точкизорувпливу нарозподілобмеженихнародногосподарськихресурсів як учасі, то йміжрізними секторамиекономіки;

>приведення увідповідністьдохідної тавидатноїчастинзведеного бюджету.

>Основними проблемами в сферіподаткової політикизалишаються:

>нестабільність танедосконалістьподатковогозаконодавства,відсутністьПодаткового кодексу;

>високийподатковийтиск;

>безсистемне таневиправданенаданняподатковихпільг тазвільнень відоподаткування, щозвужує базуоподаткування тапризводить донерівномірностіподатковогонавантаження тавикривленьструктуриекономіки;

>зростанняподатковогоборгу;

>невідповідність окремих нормдіючогоподатковогозаконодавствавимогамзаконодавстваЄС;

>неузгодженістьбухгалтерського йподатковогообліку;

>недосконалаподатковаамортизаційна політика;

>несвоєчасневідшкодування ПДВ із бюджетупоряд ізнаявністючисленнихвипадківбезпідставногодекларуванняплатниками довідшкодуваннявід'ємногозначенняподатку.

Ащобзмінити станподатковоїсистеминеобхідніструктурнізрушення вданій сфері.

>Середосновнихнапрямківреформуванняподатковоїсистемидоцільноназвати:

>зниженняподаткових ставок;

>спрощеннямеханізмуобчисленняподатків;

>стимулюваннярозвиткубізнесу тапідвищенняефективностівиробництва;

>посиленняоподаткуванняекологічношкідливих йнебезпечнихвиробництв.

>Вихідним пунктомреалізаціїзазначенихнапрямівреформуванняподатковоїсистеми всучаснихумовахєстворенняцілісного тастабільногоподатковогозаконодавства.

>Також,необхіднорозпочатимасштабнуподаткову реформу наосновізапровадження такихзаходів йпріоритетів:

>поступовогоскороченнякількостіподатків,зборів таобов’язковихплатежів,зниження ставокподатків йудосконалення предметаоподаткування;

>розширеннябазиоподаткування зарахуноксуттєвогозменшеннямасштабівухилення відсистемиподатків тауникненняоподаткування,ліквідаціїнеефективнихподатковихпільг;

>оподаткуваннянадприбутків, котріотримуютьфінансово-промисловігрупи ймонополісти відексплуатаціїкориснихкопалин таприроднихресурсів, державноївласності,недосконалих бюджетнихпільг йдотацій;

>приведення правилвизначеннядоходів йвидатківсуб’єктівгосподарювання увідповідність ззагальновизначеними принципамиєдиногобухгалтерськогообліку, наякомуґрунтуєтьсяфінансова,податкова,статистична таіншівидизвітності;

>гарантіїстабільностіподатковоїсистеми,створення умів дляпрямої діїподатковогозаконодавства.

>Вирішити завдання збільшеннядоходів держави не можналише шляхомадміністративноготиску, нестворивши при цьому дляпідприємствефективнихекономічнихстимулів длясплатиподатків.Вартоскоротитиподатковіпільги,однакцескорочення неповинне бутимеханічним.Одержанняподатковихпільгповиннезалежати відкорисності йважливості у тому чиіншого видудіяльності.

Великакількістьподатковихпільг когопідприємствозначаєвисокіподаткові ставки дляінших, щозмушуєостанніхховати своїдоходи ізметоюзбереженняконкурентноздатності.

 

3.2Альтернативишляхинаповненнядоходноїчастини державного бюджету України

Українавступає доетапу свогорозвитку,якийпотребуватимевідчутного збільшення абсолютногообсягу бюджетнихвидатків ізметоюфінансуванняцілейреалізаціїсоціальнихпрограм, державногобудівництва тасоціально-економічногорозвитку.Між тім,ця потреба не виннаототожнюватися ізможливістюзначного збільшенняпозичковогофінансування бюджету, особливо - ззовнішніхджерел.

>Збереженняможливостізвернутися доінструментівпозичковогофінансування увипадкудепресії тастагнаціївимагаєскористатисяперіодомекономічногозростання, якувідбувається подвпливомактивноїзовнішньоїкон’юнктури, ізпозитивним сальдо поточногорахункуплатіжного балансу тазростаннямнадходженняпрямихіноземнихінвестицій, длязменшенняобсягівзовнішньоїзаборгованості України.Відтак,враховуючитакож комплексмакроекономічних проблем тазагроз, котрісупроводжують процеспозичковогофінансуваннядержавнихвидатків,економічнастратегія державимає бутиспрямована напошук альтернатив такомуфінансуванню.

>Йдеться як пробезпосереднєнаповнення бюджету державизавдякипослідовнійполітиціоптимізаціїподатковогонавантаження тадетінізаціїекономіки, то й прозменшенняпотреби впрямих бюджетнихвидаткахвнаслідокдецентралізаціїфінансуваннявідповіднихзавдань. На нашу думку,пріоритетними напрямамитакої політикимають бути:

>оптимізаціяефективностіфінансуваннязавдань, котрі належати досферикомпетенції держави тамісцевої влади:житлово-комунальноїсфери,медичногообслуговування,інформаційного забезпечення тощо, шляхомзалучення доїхньогопідрядноговиконання натендернійосновіприватнихкомпаній тасуб’єктівпідприємництва;

>розвитокстраховихмеханізмівпенсійного забезпечення,медичногообслуговування,страховихпринципівфінансуванняотриманнявищої таспеціальноїосвіти тощо;

>заохоченнякомерційногокредитуваннясуб’єктівгосподарськоїдіяльності,насамперед, тихий, котрісьогодніобґрунтованоотримуютьдержавнуфінансовупідтримку увиглядіподаткових таіншихпільг,субсидій,дотацій тощо;

>заохоченнярозвиткумеханізміввипускукорпоративнихоблігацій,розрахованих як навнутрішній, то й назовнішній ринки;

>цілеспрямованийрозвитокінститутів таінструментів фондовогоринку, до тогочислі -підтримкапервинноїемісіїцільовихінвестиційнихціннихпаперів.

>Зважаючи наспецифічнепризначенняЗВР, їхнібезпосереднєспрямування нафінансування бюджетнихпрограм,безперечно,єнедоцільним.Між тім, смердотіможуть бутивикористані,по-перше, якгарантійний фонд длязалученняінвестиційнихкредитів,по-друге, як фонд длядовгостроковогорефінансуваннябанківськоїсистеми.

Уумовахіснуваннянадліквідностібанківськоїсистемислідзважати наможливістьінфляційнихнаслідківвикористаннякоштівЗВР. Цеобумовлюєважливістьдотримання умівжорсткоїінвестиційноїспрямованостіінвестицій,гарантованих зарахунокЗВР чинаданих зарахунокрефінансуваннябанків.Необхіднимипередумовамивключеннявідповіднихмеханізмівєринковий, а чи недержавно-бюрократичний характермеханізміврозподілуфінансовихкоштів,ефективна роботафінансовихінститутів,використаннядержавнихфінансовихактивів дляпідтримки таактивізації діїринковихмеханізмів.

>Слідзазначити, що заумовизбереженнязначного позитивного сальдозовнішньоторговельного балансустворені набазіЗВРгарантійніфондитакожвиконуватимутьфункціюстерилізаціївалютнихнадходжень, що дозволитизнятигостротунеобхідностістерилізаціїемісіїгрошовоїмасивнаслідоквикупувалюти.

>Важливимкроком,якийдозволив біпосилитимультиплікативнийефект відкоштів, котріакумулюютьсяфіскальнимизасобами,може статі продажівтимчасововільнихкоштів нарахункахголовнихрозпорядниківДержказначейства, наринкуміжбанківськихкредитів.

Доперешкод на шляхурозвиткуінститутумісцевихпозик в Україні належатиіснуваннязначнихмакрофінансовихризиків,обумовленихнепрозорістюфінансовихоперацій намісцевомурівні,труднощами,пов’язаними ізоцінкоюризикованостімісцевихінвестиційнихпроектів,відсутністюнавичокуправління проектами намісцевомурівні,слабкимзахистом правкредиторівщодо Повернення вложеннихкоштів (держава ненесевідповідальності зазобов’язаннямищодозапозичень домісцевихбюджетів).Високийрівеньризиківзначнопідвищуєвартістьмісцевихпозик, тім самимзменшуючиможливості їхнізастосування.

>Існуючазаконодавча базаєфрагментарною йнеповною, неміститьцілісноїсистемирегулюваннязапозиченьмісцевихорганів йвиконання їхнізобов’язань перед кредиторами.Діюча в Україні система нормативно-правовогорегулюваннямісцевихпозикврегульовуєтехнічні запитанняведенняреєструмісцевихзапозичень тазобов’язуємісцевіорганипогоджуватирозмірпозик ізМіністерствомфінансів України.Законодавчовстановлюються сумазапозичень, позначказапозичень йнапрямивикористаннякоштів,види забезпечення йспособизахисту правкредиторів.Між тім,законодавством практично неунормовано запитаннязахисту правкредиторів,наданнядержавнихгарантій замісцевимипозиками,інструментицільовоговикористаннязапозиченихкоштів,регламентаціюпредметівзастави йпроцедуриврегулюваннядефолтів.Відтакрозробкаефективного регулятивногомеханізмууправліннямісцевимизапозиченнями всещезалишається на порядкуденному.


>Висновки

>Державний бюджетєодною зголовнихланокфінансовоїсистеми. З йогодопомогою урядконцентрує усвоїх рукахзначнучастинунаціонального прибутку,перерозподіленогофінансовими методами. Уційланцізосереджуютьсянайкрупнішіприбутки йнайбільшважливі вполітичному іекономічномувідношеннівитрати. Бюджеттіснопов’язаний ізіншимиланкамифінансовоїсистеми,виступаєкоординуючим центром йнадаєїмнеобхіднудопомогу уформі бюджетнихдотацій,субсидій,гарантій,забезпечуючибільш-меншнормальнефункціонуванняіншихланокфінансовоїсистеми.

>Дослідження проблемформуваннядоходноїчастиниДержавного бюджету Українивикликаєінтерес,насамперед босаме бюджетхарактеризуєрівеньекономічногорозвитку країни, йзавдяки правильномуздійсненню бюджетногопроцесузабезпечуєтьсяекономічна йсоціальнастабільність таналежнийжиттєвийрівень населення.

Таким чином, вякості з висновками,резюмуємоосновніположеннякурсової роботи:

>Показники бюджетнихнадходжень 2009 рокуперевищуютьбюджетнінадходження 2008 року на 6999370,4 тис. грн.

>Податковінадходження в 2009році на 1% більше, ніж у 2008році.

>Неподатковінадходження у 2008-2009рокахвідповідно 20% та 20,4% востанні роктаз’явилась позитивнатенденція до збільшеннячасткизагального фонду йвідповідногозменшеннячасткиспеціального фонду як державного, то йзведеногобюджетів. бюджет на 2009рікмаєнайбільшийдефіцит.

>Враховуючи комплексмакроекономічних проблем тазагроз, котрісупроводжують процеспозичковогофінансуваннядержавнихвидатків,економічнастратегія державимає бутиспрямована напошукальтернативнихджерелпоповненнядоходноїчастини бюджету. Уякостітакоїальтернативиможутьвиступитизолотовалютнірезерви.Проте,зважаючи наспецифічнепризначеннязолотовалютнихрезервів, їхньогобезпосереднєспрямування нафінансування бюджетнихпрограм,безперечно,єнедоцільним.Між тім, смердотіможуть бутивикористані,по-перше, якгарантійний фонд длязалученняінвестиційнихкредитів,по-друге, як фонд длядовгостроковогорефінансуваннябанківськоїсистеми;

>Такождоходи бюджету 2009 року передбаченезбільшити зарахунокприватизації державноївласності,зростаннязовнішньоїзаборгованості країни, збільшенняподатковогонавантаження натрудовийдохід йзаробітну платуукраїнців.

>Загалом ж,державний бюджет України на 2009рікєнереальним увиконанні,необґрунтованим увикористанні,цілкомвідображаєполітичну кризові тахарактеризуєтьсязменшеннямсоціально-економічногозахистуукраїнців, бо йджерелаформування, й структурувикористання бюджету неспрямовано настратегічнийрозвиток країни.


Списоклітератури

1. Закон України "ПроДержавний бюджет України на 2009рік" від 26грудня 2008 року №835-VІ

2.Показникивиконання бюджету України засічень-вересень 2009 року /minfin.gov.ua

3.Довідка провиконання державного бюджету за доходами усічні-вересні 2009 року/treasury.gov.ua

4.Інформація про станвиконанняЗведеного йДержавногобюджетів України засічень-вересень 2009 року /minfin.gov.ua

5.Фінанси:Навч.Посіб. /О.П. Близнюк,Л.І.Лачкова,В.І.Оспіщев таін. / За ред.В.І.Оспіщева. - До.: Знання, 2006.

6. Закон України "ПроДержавний бюджет на 2008рік"rada.gov.ua

7. Базилевич В.Д.,БаластрикЛ.О.Державніфінанси:Навч.посібник / Зазаг. ред. Базилевича В.Д. - До.:Атіка, 2002. - 368 з.

8. Куровський С.Новішляхинаповненнядоходноїчастини державного бюджету України //Наукові роботиНДФІ. - 2004. - №1-2. -С.27-29.

9.Ісмаїлов Г.Б.Бюджетний процес танапрями йогоудосконалення //Фінанси України. - 2002. - № 8. -С.26-28.

10.Держбюджет якщощедрішим до АПК //Урядовийкур’єр. - 2005. - № 246. - 24грудня. -С.2.

11.Бюджетна політика України /ЖибертТ.В. //Фінанси України. - 2005. - № 8. -С.7 - 8.

12.Януль І.Є.Бюджетний процес в Україні танапрями йоговдосконалення //Фінанси України. - 2005. - № 9. -С.25 - 29.

13.ЮрійС.І.,БескидЙ.М.,Дем`янишин В. Г.Бюджетна система.Вишкілстудії. - До.:Таксон, 2002. - 256 з

14.ЮрійС.І.,БескидЙ.М.Бюджетна система України:Навчальнийпосібник. - До.:НІОС. 2000. - 400 з.

15.Суторміна В.М.,Федосов В.М., Андрущенко В.Л. Держава,податки,бізнес. - До.: Ли-бідь, 2002

16.Пасічник Ю.В.Бюджетна система України тазарубіжнихкраїн:Навч.посібник. - До.: Знання -Прес, 2002. - 495 з.

17.ПанкевичЛ.І. Бюджет -важливийінструментреалізації державної політики // Скарбниця. - 2002.

18.Опарін В.М., МалькоВ.І., Кондратюк С.Я.,КоломієцьГ.Б.Бюджетна система. - До.:КНЕУ, 2002. - 336 з

19.БатрименкоБ.Б. Проблемафінансуваннядефіциту державного бюджету України //Наукові роботиНДФІ. - 2004. - №1-2.

20.Закони України //uazakon.com

21.kmu.gov.ua

22. Кудряшов В.П.Фінанси. - Херсон:Олді-плюс, 2002. - 352 з.


>Додаток А

>ДоходиДержавного бюджету України за 2008рік, тис. грн

Код >Найменуванняпоказників згідно ізбюджетноюкласифікацією >Всього >Загальний фонд >Спеціальний фонд
  >Всьогодоходів: 231931966,7 180783209,8 51148756,9
40000000  >Офіційнітрансферти 7423199,1 7423199,1  
  Разомдоходів (безурахуванняміжбюджетнихтрансфертів): 224508767,6
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація