Реферат Гроші

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Вступ

>Суспільствопройшло великий шляхрозвитку, й напевному йогоетапівиниклотакеунікальнеявище, якгроші.Теперїмналежитьвизначальнемісце векономіці.Вонивиступають якїїсудинна система, щозабезпечуєобігдоходів йвитратсуб`єктівринку,життєздатністькожної з структур.

Роль грошейнеможливопререоцінити,босамедієздатнагрошова системасприяєефективномувикористаннюресурсів,стійкомузростаннювиробництва, йогозбалансованості. Інавпаки,деформованагрошова системаможе бутиголовною причиноюрозбалансованостівиробничихпроцесів,різкихколиваньрівняцін йзайнятості,порушеннярівновагивсієїекономічноїсистеми країни.

>Грошовівідносиниєнайскладнішимелементомринку.Вонимають широкорозгалужену,багатоступінчасту структуру,реалізуються не так на одному, але вдекількохрівнях.

>Грошієунікальноюособливістюринковоїекономіки, Якаполягає до того, щокожен зїїструктурнихелементіводягнений вєдину,спільну для всіх,функціональну форму.Такоюунікальноюформоюєгрошоваоболонка, котраогортає усіклітинисистемивиробничихвідносин.

Укінцевомурахункустабільністьнашої країнитакожнапрямузалежить відстабільностівітчизняноївалюти.Їїжиттєвий шляхнабагатокоротший порівняно ізрозвиток грошей всвітовомумаштабі. Іцезумовлюєще понад проблем.Грошова політика Українимаєбудуватись на засідкахцивілізованості,доцільності,обгрунтованості,ефективності.

>Актуальністьпроблемиусвідомлювали іздавніхчасів.Розробцігрошовоїтеоріїприсвятили своїзусиллятаківчені:Макконелл До. йБрю З.,Фішер З., Гальчинський О.С.,втіленнямгрошово-кредитної політикизаймались: Гетьман В.П., Ющенка В.А. 

>Завданнями роботиєдослідженняісторіївиникнення грошей,розвитку формвартості,визначеннясутності грошей,аналізфункцій грошей та їхньоговзаємозв'язку,грошовоїсистеми таїїелементів,визначеннязначеннястійкості грошей таметодівїїдосягнення.

1.РОЗВИТОК ФОРМВАРТОСТІ ІВИНИКНЕННЯГРОШЕЙ

1.1.Еволюція формвартості

>Грошінастількиміцноувійшли до нашогоповсякденне життя, що ми небачимо у якихнічогонезвичного. Аміж тімцеодне ізнайчудовішихвинаходівлюдини. Уживійприроді їхні аналогу незнайти. Уся структура Сучасноїекономікизумовленаіснуванням грошей.

>Грошівиниклистихійно, багатотисяч років тому.Вонивиділились з товарного світу якособливий товар, що ставшинадтоваром, якзагальнийеквівалент, що ставшипосередником у товарномуобміні.Тобто відбулося, як процепишутьісторики,роздвоєння товарного світу товару йгроші. Цероздвоєння стало Законом товарноговиробництва,товарно-грошовихвідносин, котрііснують йдіють у всіхсуспільно-економічнихформаціях. (19,с.6)

>Гроші –цеісторичнакатегорія, Якарозвивається накожномуетапі товарноговиробництва йнаповнюєтьсяновимзмістом, якуускладнюється ззміноювиробництва. (20,с.16)

>Походження грошейвідноситься до 7 - 8 тис. дон.е. (10,с.66)Історично вякості грошейвикористовувалисьрізніматеріальніносії. Аліщобслужити вякості грошей, предметмав пройтиодневипробування:отриматизагальневизнання якзасібобміну.Тобтогрошівизнаються самимсуспільством: все, що сус-пільствовизнає вякостізасобуобігу йєгрошима.

>Важливимвідкриттям вдослідженніприроди грошейє їхньоготоварнепоходження.Розвитокобмінупроходив шляхомзмінинаступних формвартості (малий. 1).

>Малюнок 1.Еволюція формвартості та формобміну.


1. >Проста, чивипадкова, формавартостівідповідала цьомуранньому ступеняобмінуміж громадами, коливінмаввипадковий характер: один товарвиражав своювартість в іншомутоварі,якиййомупротиставлявся.

Упримітивномусуспільстві,переважавнатуральнийобмін,тобто один товаробмінювавсябезпосередньо наінший (>Т-Т). Акткупівлі буводночасно й актом продаж.Пропорціївстановлювались взалежності відобставин, того,наскільки буввиражена потреба впродукті тільки в, танаскількиваживнадлишок дляінших. 

>Еквівалентна формавартостімає рядособливостей:

·споживчавартістьтовару-еквіваленту служитиформоюпроявусвоєїпротилежності –вартості товару;

· конкретнапраця, котрає втоварі-еквіваленті, служитиформоюпроявусвоєїпротилежності –абстрактної роботи;

·приватнапраця, Яка витрачена навиробництвотовару-еквівалента, служитиформоюпроявусвоєїпротилежності –безпосередньосуспільної роботи. (10,с.67)

2. >Повна, чирозгорнута, формавартостіпов'язана ізрозвиткомобміну,викликаногопершим великимподіломсуспільної роботи –виділеннямскотарства таземлеробських племен. У зв'язку ізцим вобмінвключаютьсячисленніпредметисуспільної роботи, атакож товар,якийзнаходиться ввідноснійформівартості,протистоїтьчисельностітоварів-еквівалентів.Суттєвийнедолікданоїформивартостіє до того, що в зв'язку із великоючисельністютоварів-еквівалентіввартість шкірного товару неотримуєзакінченоговираження. (10,с.67)

3. >Всезагальна формавартості.Подальшийрозвиток товарноговиробництва таобмінупривів довиділення із товарного світу окремихтоварів, котріграють намісцевих ринках рольголовнихпредметівобміну. Ценайбільшходовіпродукти, на котрі можнаобміняти усііншітовари.Цітоваринабуваютьособливий статус,починаютьграти рользагальногоеквівалента,причомуцей статусвстановлюєтьсязагальноюзгодою, а чи ненав'язуєтьсязовні.Актикупівлі й продаж уже неспівпадають, арозділяються впросторі йчасі.Історикизнайшлисвідчення про ті, що урізнихнародів світу роль грошейвідігравалинайрізноманітнішітовари:сіль,тканина,міднібраслети,золотийпісок, худорба,раковини йнавітьсушенариба. У слав'янце було бхутро.Цікаво, щолатинськийкорінь слова ">капітал" скидатися від ">capital"- худорба.

Отже,особливістьцієїформивартостіполягає до того, що рольвсезагальногоеквівалентазакріпилась по товар, й за годинуїїпоперемінновиконувалирізнітовари. (10,с.67)

4. >Грошова формавартостіхарактеризуєтьсявиділенням врезультатіподальшогообміну одного товару в ролівсезагальногоеквівалента.

>Вимогамміжнародноїторгівлі невідповідалирізноманітнімісцевіеквіваленти. Урезультатівиділився один –визнаний всіма народами –всезагальнийеквівалент:гроші.Розвиток ремесел й особливо плавкиметалівдещоспростилисправу. Рольпосередників вобмінізакріпляється зазлиткамиметалів.Спочаткуце булимідь, бронза,залізо.Ціобмінніеквівалентирозширяють сферу дії йстабілізуються,перетворюючись тім самим вгроші всучасномурозумінні.Обмінздійснюється уже поформулі Т- Р -Т.

Длявиконанняролі грошейнайбільшпідійшло золото –благородний метав, щомаєвисокузбереженість. Золотомає йіншіякості,необхідні длявсезагальногоеквівалента:подільність,портативність (>завдякивеликійпитомійвазі золотапотрібно було бменша впорівнянні,наприклад, ізміддю),наявність вдостатнійкількості дляобміну (болееблагородний метав – платиназустрічається вприродірідше),великувартість (>добування одногограму золотавимагаєбільшихзусиль).

Таким чином,гроші –особливий товар,якийєєдинимвсезагальнимеквівалентом. Зпоявою грошей всетоварнегосподарствоперейшло вякісноновий стан.Товарний світлорозколовся на дваполюси: на одномузосередилась всясукупністьспоживчихвартостей, але віншому –гроші, щовиражаютьсумарнувартість всіхтоварів. Так як самгрошієзагальновизнанимвтіленнямвартості, то смердотівиступають свого родуеталоном-вимірювачемвартості всіхтоварів,тобтоміриломвитратсуспільної роботи.Іншими словами,грошістаютьбезпосереднімвиразникомсуспільнихвідносинміж людьми. Усіценадає грошамтакувеликусуспільну силу.

Отже,історичногрошівиділились ззагального світутоварів й самспочатку були й товаром, йспецифічним товаром –грошима.

1.2.Види грошей та їхнірозвиток

>Розвитоквидів грошей проходититакіетапи:

1)поява грошей ізвиконанням їхніфункційвипадковими товарами;

2)закріплення за золотомролівсезагальногоеквіваленту;

3)перехід допаперових йкредитних грошей;

4)поступовевитісненняготівкових грошей ізобігу.

>Гроші всвоємурозвиткувиступали в двох видах:реальнігроші та знакивартості (>замінникиреальних грошей).

>Реальнігроші –цегроші, у якіномінальнавартість (>позначена нимивартість)відповідаєреальнійвартість,тобтовартостіметалу, зякого смердотівиготовлені.Металічнігрошімаютьрізну форму:спочаткуштучні,потімвагові.Монету болеепізньогоетапурозвитку малавстановлені закономвідмінніознаки (>зовнішнійвигляді,ваговийвміст).Найбільшзручною дляобігувиявилась кругла формамонети (менше замовчувалася).Вважається, щоготівковігроші вдавнинуз'явились уКитаї: Першімонети булизастосовані якзасіб платежу в VII ст. дон.е. вдавньомуЛідійському царств. (19,с.6)Близько 4 тис. років тому вАссиріїпочаликарбуватимонети із золота. (1,с.142)

>Металевігрошівикористовувались й на територїКиївськоїРусі. У IX – XI ст. вобігу булипереважносрібні ічастковозолотімонети, щовитіснилихутрокуниць,білки таіншихтварин, котрівиконували до цого рольобмінногоеквівалента.Однією ізпершихкарбованих монетКиївськоїРусі булигривні –срібнізлиткимасою впівфунта. (6,с.142)

>Назва "гривня" скидатися відназвиметалевоїприкраси, Яка носилася нашиї. Гривня, якгроші,має двазначення.Перше: гривня – кун (>грошоваодиницяКиївськоїРусі).Назвайде відхутракуниці, якувикористовувалось уторгівлі слав'ян із сходом. Друга: в XII ст. гривня –злиткисрібла.Найбільшогопоширеннядістали брускивагою 200 р. З годиноютермін "гривня"розповсюдився начастину ">карбованця", "рубля".Частиноюостаннього ставши ">гривеник" –десятикопійковачастина 100-копійчаногокарбованця-рубля. ">Гривеник"випускався із 1710 року всріблі (вагиблизька 2,8 р.) 83проби. У XVIII – XIX ст. тачаси послереволюції 1917 року аж до 1931 року карбувалися10-копійчанімонетиепізодично ізміді,срібла,нікелю. (19,с.6)

  Термін ">карбованець" іде від ">карб", тихий самиходнозначнихросійських зрозуміти "карбованець" –рубати. ">Карб" –це карб,насічка, карбування. яксвідчатьдані,терміни ">карб" – ">карбованець"з'явились разом ізнеобхідністюподілугривні начастки длязручностей копійчаногорозрахунків. Золотігроші – ">червонці"з`явились вРосії із 1718 року. (19,с.7)

>Тривалий одну годину наобігувикористовувалисяповноціннімонети,реальнийзміст яківідповідавїхнійномінальнійвартості.Вважалося, щоемісія монет, котрімаютьномінальнувартістьменшу, ніжїхнійметалевийзміст,є обманом населення.Скарбниці окремихкраїн помиляюсяотримуватиприбуток відвипуску монет. Зацих умівгрошоваодиниця могла бути масштабомцін наосновівласноговаговоговиміру.Власненазвибагатьохгрошовиходиниць окремихкраїнєпохідними відмасиїхньогометалевогозмісту. (1,с.142)

Здругоїполовини XIX ст. становищезмінилося. Уобігуз'явилисярозміннімонети,номінальнавартість якізначноперевищувалаїхнюваговувартість.Емісія таких монет сталаприбутковоюсправою.Цейприбутокприсвоювавсяскарбницями чицентральними банками, щоздійснювалигрошовуемісію.Прикладівтакоїемісіїє багато. В частности, вАнгліїсрібна монетапенні в 1300 р.важила 22 р, а 1364 р. –лише 12. УФранції ізоднаковоїкількостісрібла в 1309 р.карбувалося 2ліври, а 1720 р. – 98. (1,с.143)

 Длябагатьохкраїн, дефункціонувалитоварнігроші,характерним було бвикористаннясистемибіметалевогообігу –одноразової (>паралельної)емісіїзолотих йсрібних монет. Держававстановлювалафіксованіпропорціїміжїхніминомінальнимизначеннями, котрівідповідно дозміниемісійнихвитрат годину від годиникоригувалися.

>Обігповноцінних грошей, коли смердотіспівпадають ізтоварноюформою,по-перше,дужедорогий,по-друге,добуванняметалів невстигає рістпотребиекономіки взасобахобігу.Проте всамійприроді грошейзакладеновирішенняцієїпроблеми. Праворуч до того, щогроші яквсезагальнийеквівалентвикористовуютьсяідеально.Виступаючипосередником приобмінітоварів вонграютьмиттєву роль.Саме наційосновістворюютьсяпередумови дляпоявизнаківвартості. Таким чином, сам процесобігуметалічних грошей в мірувідхилення їхнього відномінальногозмістувизначивповнийвідрив грошей відтоварноїформи йїїповнезникнення.

>Паперовігрошіє знаками,представникамиповноцінних грошей.Історичнопаперовігрошівиникли ізметалевогообігусрібних чизолотих монет.Об'єктивнаможливістьобігузамісниківдійсних грошейвиникла ізособливостейфункцій грошей якзасобуобігу, дегрошієпосередником вобмінітоварів.Перетворенняможливості вдійсністьявляє собоютривалийісторичний процес,якийоб'єднуєнаступніетапи:

1етап –стирання монет, врезультаті чогоповноцінна монетаперетворюється звартості;

2етап –створенняпорчіметалевих монетдержаноювладою,тобтозниженняякості монет ізметоюотримання прибутку у скарбницю;

3етап –випускказначейськихпаперових грошей ізпримусовим курсом ізметоюотриманняемісійного прибутку.

>Вважають, щовпершепаперовігрошіпочаливикористовуватися вКитаїще у VIII ст.Первинно ввиглядідодатковихзасобівобмінувиступилирозписки проприйняття товару назберігання, просплатуподатків,видачу кредиту. УРосіїпаперовігроші (>асигнації) буливведені в 1769 р. Усучаснийперіодпаперовігроші ввиглядіказначейськихбілетівзбереглисьлише удесятерокраїнах (США,Італії,Індії,Індонезії таін.). (7, з. 68)

УЄвропіпаперовігрошіз'явилисязначнопізніше. УФранціїемісія їхнірозпочалася із 1783 р.Наприкінці XVIII ст.банкнотнийобіг бувзапочаткований уВеликійБританії. Правоемісіїпаперових грошей було бнаданоВіденському банкуще в 1762 р.Спочаткувипуск їхнімавепізодичний характер, та із 1771 р.емісійний процеспаперових грошейпочаввідбуватись нарегулярнійоснові.Емісіяпаперових грошей уПівнічнійАмериціпочалаздійснюватисянаприкінці XVII ст. (1,с.143)

УРосіїпаперовігрошіз'явилися вперіодцарюванняКатериниIІ в 1769 р.Спочатку смердотівільнорозмінювалися насрібнігроші,замінюючи вобігугроміздкіміднімонети. У 1774 р. було бемітованоасигнаціймайже на 18 млн.рублів,значначастина якізапроваджувалася вобігзамістьрозписокскарбничихустанов. (1,с.144)

>Сутністьпаперових грошей (>казначейськихбілетів)полягає до того, щоце –грошові знаки, котрівипускаються для бюджетногодефіциту тазвичайно нерозмінні на метав, але йнаділені Державоюпримусовим курсом.Тобто,особливістьпаперових грошей до того, що смердоті, немаючисамостійноївартості,приймаютьпредставницькувартість вобігу тавиконують ролькупівельного таплатіжногозасобу.

>Емітентамипаперових грошейє чидержавне казначейство, чицентральні банки. Упершомувипадку держава прямовикористовуєвипуск грошей дляпокриттясвоїхвитрат. У іншомувипадку вонцеробитьопосередковано:центральний банквипускаєнерозміннібанкноти танадає їхнього впозикудержаві, якунаправляє їхнього на своїбюджетнівитрати.Різницяміжномінальноювартістювипущенихпаперових грошей тавартістю їхнівипуску (>витрати на папір тадрукування)утворюєемісійний дохід,якийявляєтьсязначнимелементомдержавнихдоходів. (10,с.69)

>Появарозмінних на золото йсріблопаперових грошей, щозапроваджувалися вобіг силою держави йспиралися наїї авторитет, не бувчимосьаномальним. Цецілкомприроднийісторично-прогресивний процесрозвитку грошей,пов'язаний ізрозширенняммасштабів товарногообміну таринковихвідносин.Розмінніпаперовігроші не вносилиістотнихзмін упринципифункціонуваннягрошовихвідносин.Більше того, смердотіспрощувалигрошовийобіг,надаючийомубільшоїгнучкості. (1,с.144)

>Новіякіснімоменти всистемігрошовихвідносинпочалиформуватися ізпоявою вобігунерозмінних на золото чисріблопаперових грошей.Спочаткуприпиненняобмінузнаківвартості нареальні (>товарні)грошірозглядалось яканомальнеявище, яквиняток ізіснуючої практики,викликанийособливими (>надзвичайними)політичними чиекономічнимиявищами вжитті держави.Наприклад, уВеликійБританіїприпиненняобміну банкнот на золото із 1797 по 1821 рр. було бвикликаненаполеонівськимивійнами йфінансування їхні зарахунокнадмірноїемісіїпаперових грошей. УРосіїобмінасигнацій на золото було бприпинено у 1854 р. у зв'язку ізКримськоювійною.Відновитиобмінвдалосялише в 1895-1897 рр. наосновіпроведеннягрошовоїреформи, авторомякої бувцарськийміністрфінансівС.Ю.Вітте. (1,с.144)

>Повнийвідхід відконвертованості (>обміну)паперових грошей на золотовідбувсязначнопізніше.БільшачастинакраїнЗаходуприпинилитакийобмін у рокта ">великоїдепресії" –економічноїкризи 1929-1933 рр. й в Перші послекризові рокта. якнаслідокзв'язокнаціональнихпаперовихгрошовиходиниць із золотомздійснювавсяопосередковано – черезфункціональніструктурисвітових грошей. Однак ізсередини 70-х роківконвертованостіпаперових грошей на золотоповністюприпинилися й нарівніміжнароднихвалютнихвідносин.Благородний метав бувповністювитіснений ізсферигрошовихвідносин. Золотовтратилогрошовіфункціїцей процесдіставназву >демонетизації золота.Воноперетворилося назвичайний товар. (1,с.144)

>Саме наційосновівідбувсяостаточнийперехід доепохипаперових грошей.Грошівтратили своювнутрішнювартість, щобезпосередньовтілювалося у монетарномутоварі якносієвігрошовихвідносин.Сутність грошей,їхнювнутрішню природупочалиуособлювати всобіпаперові, а чи нетоварнігроші.Паперовігроші перестали бути знакомвартості монетарного товару. (1,с.145)

>Розширеннякомерційного табанківського кредиту вгосподарстві вумовах, колитоварнівідносиниприйняливсеоб'ємний характер, привело доти, щовсезагальним товаромконтрактівстають >кредитнігроші, котрі належати донайвищоїсферисуспільно-економічногопроцесу такеруютьсяіншими законами.

>Безпосередня форма товарногообігуТ-Г-Т,тобтоперетворення товару вгроші тазворотнеперетворення грошей в товар. Дляобігутоварів із їхнісередовищавиділяєтьсяспецифічний товар,наділенийгрошовимифункціями. Уумовахрозвиткукапіталістичноговиробництва, коливсюди ужестає необіг товару, аобігкапіталу,останнійвиділяє з свогосередовищачастинукапіталу,якійпридаєтьсягрошовафункція.

При простому товарномувиробництвіобігвідділено відвиробництва, йтоваризнаходятьсуспільневизнаннялишезавдякиперетворенню їхні вгроші. Закапіталістичноговиробництва, якухарактеризуєтьсяформулоюГ-Т-Г,обіг –лише один ізмоментіввиробництва.Товару вданомувипадку немаєнеобхідностіотримуватисуспільневизнання лише черезгроші.Вінзнаходить його в самомупроцесівиробництва,виступаючи яккапітал,якийєсуспільнимвідношенням.Грошівиражають тутсуспільнийзв'язок,якийсклавсяперш ніж смердотіпочалипрацювати. (10,с.69)

Помірірозвиткуобігугрошова формастає все болеемиттєвою.Одночаснотовари всі убільшому ступеняотримуютьсуспільневизнання не скільки черезгроші, стількибезпосередньо впроцесівиробництва. Томуробочий годину,який у якихполягає уже впроцесівиробництвапочинаєвиступати якзагальнонеобхідне, врезультаті чоготовариможутьспіввідношуватись один із одним уже на цьому ступеня, а чи не послепопереднього їхньогозрівнювання до копійчаного товару вобігу. Таким чином,кредитнігрошівиникають тоді, коликапіталоволодіває самимвиробництвом тапридаєйомузовсіміншу, ніжраніше,змінену таспецифічну форму.Вонивиростають не ізобігу, яктовар-гроші вдокапіталістичнійформації, а ізвиробництва, із кругообігукапіталу.

Ос-кількиосновнимоб'єктомміновихвідносин закапіталізмустає не товар яктакий, атоварнийкапітал, то роль грошейвиконує негрошовийкапітал. Таким чином, негрошівиступають вформі копійчаногокапіталу, агрошовийкапітал – вформікредитних грошей.

>Кредитнігрошіпройшлинаступнуеволюцію:

· вексель,

· банкнота,

· чек,

·електроннігроші такредитнікартки. (10,с.70)

Вексель –цеборговезобов'язання, щодає правовласнику позакінченнітермінувимагати відборжникасплативказаноїсуми. Вексельпоступовонабувавстандартизованоїформи та,маючиздатністьпередаватисьіншійособі,приймаєдеякіриси грошей йрозповсюджується вякостіплатіжноїформи вобігу.

Докінця XIVстоліттявиникла банкнота якрізновидкредитних грошей, а, посуті вексель набанкіра.Емісія банкнотспочаткуздійснюваласьбудь-яким банком, але йпоступовозакріпилась за Державою.Банкнота від векселівідрізняється:

· построковості – вексельпредставляє собоютерміновеборговезобов'язання, банкнота –безтерміновеборговезобов'язання;

· погарантії – вексельвипускається вобігокремимпідприємцем тамаєіндивідуальнугарантію; банкнотавипускається втеперішній годинуцентральним банком тамаєдержавнугарантію. (10,с.71)

У XVI-XVIIстоліттівиникаютьбезготівковірозрахунки.З`являється й нова формакредитних грошей – чек якписьмовий наказвласникарахунку банкувиплатити чи перевестивласникові чекавказану суму. Це –різновид векселі,якийвкладниквиписує накомерційний чицентральний банк.

>Вперше чекивиникли вАнглії в 1683 р.Економічна природа чекаскладається до того, щовін,по-перше, служитизасобомотриманняготівкових грошей в банку;по-друге,виступаєзасобомобігу та платежу; по третє,єзброєюбезготівковихрозрахунків. (10,с.72)

>Бурхливийрозвиток чекового обороту,зростанняоперацій поінкасаціїчеків породилихронічну нестачубанківського персоналу та збільшеннябанківського персоналу та збільшеннявитрат наобробкучеків. Так було в США впіслявоєннийперіодкількістьчеківпідвищуваласящорічно на майже 7 – 8%, авитрати по їхніобробціперевищували11млрд. дол. врік.

У50-і роктапочавсяпошук болееекономічних форм платежу,якийзначнопосилився в60-70-і рокта черезвпровадження вбанківську сферудосягненьнауково-технічногопрогресу.Вперше в 1959 р.Бенк оф. Америкаввів вдіюповністюавтоматизовануелектронну установку дляодробкичеків таведенняпоточнихрахунків.Потім було бвпровадження болеесучаснихпоколіньЕОМ, що дозволилопідключити доЕОМбагатьохабонентів задопомогоюдистанційнихпристроїв –виноснихпультів-терміналів.

>Механізація таавтоматизаціябанківськихоперацій,перехід до широкоговикористанняЕОМсприялопояві новихметодівпогашення чипередачіборгу задопомогоювикористанняелектронних грошей. НабазівпровадженняЕОМ вбанківськусправувиникламожливістьзаміничеківкредитнимикартками. Це –засіброзрахунків, якузамінюєготівковігроші та чеки, атакождозволяєвласникуотримати в банкукороткостроковупозику.Кредитнакарткавикористовується вроздрібнійторгівлі та сферіпослуг. Усучасний годинувикористовується в основномучотиривидикредитнихкартки:банківські,торгові,картки дляпридбання бензину,картки для оплати туризму тарозважальнихзаходів. Алінайбільшпоширеним виглядомєторговікартки. (10,с.73)

У Україні 30.12.1996 рокуПравлінняНаціонального банку УкраїнизатвердилоПоложення про порядокздійсненнябухгалтерськихоперацій ізбанківськимиплатіжнимикартками національноїсистеми.Головнепризначеннябанківськихпластиковихкарток Національноїсистемимасовихелектроннихплатежів – статіпосередникомміжпідприємствами танаселенням припереході намасовібезготівковіелектронніплатежі затовари тапослуги.(5,с.31)


2.СУТНІСТЬГРОШЕЙ,ЇХГОЛОВНІФУНКЦІЇ

 

2.1.Сутність грошей та їхні рольекономіці

 

>Дуже давно одинмудрець сказавши, щогроші –це дорога, поякій кошеня колесоторгівлі.Іншийпорівнявгроші ізуніверсальною мовою, наякійрозмовляють в світіторгівлі. Уекономічнійлітературі немаєєдиноговизначення грошей.Найчастішезустрічаютьсятакі:

·гроші –це ті, щороблитьгроші. Усі, щовиконуєфункції грошей, йєгрошима (>Макконелл До. йБрю З.);

·гроші –загальновизнанийзасіб платежу,якийприймається вобмін натовари йпослуги, атакож присплатіборгів (>Фішер З.);

·гроші –особливий товар,який служитивсезагальнимеквівалентом (>Дзюбик З.,Ривак Про.). (2,с.11)

>Цівизначення, яквважаєКоровський А.,витікають зісторичного аспектупояви грошей.Він справедливо утверждает, щогрошіслужатьзасобом длявиміру тавираження йоговартості.Продавецьвстановлює суму грошей, якоївінхочеотримати занього, апокупецьназиває суму, якоївінможевіддати занього. Таким чиномвартістьтоваріввиражається вгрошовійформі. (6,с.12)

>Гроші –цеособливий товар чизагальновизнанийматеріальнийносій, щовиконує рольвсезагальногоеквіваленту впроцесіобмінутоварів наринку.Йогопояваліквідувала багатонедоліків, котріпритаманніповній,розвернутійформівартості.Перш навідпала потреба вбагатократномуобміні зазарадиодержаннянеобхідного товару. (6,с.12)

>Необхідність грошейпо-перше,пов'язана ізтоварнимвиробництвом, рухомтоварів йпотребою взагальномуеквівалентномупосереднику.По-друге, товар йгроші сталиневід'ємними один від одного (>споживчавартість).По-третє,виникає потреба вузагальненніобсягутоварних мас йзбалансування ізкількістю грошей.По-четверте,складання балансу (>товарних удержаві,міжнароднихрозрахунків,доходів йвидатків,бухгалтерськихбюджетів)неможливі безнаявностігрошовоїсистеми.(19,с.7)

     Грошамналежитьвизначальнемісце вринковійекономіці.Вонивиступають якїїсудинна система, щозабезпечуєобігдоходів йвитратсуб`єктівринку,життєздатністькожної з структур.Дієздатнагрошова системасприяєефективномувикористаннюресурсів,стійкомузростаннювиробництва, йогозбалансованості.Водночасгрошівиконуютьважливуінформативну роль.Їх можнаназвати "мовоюринку".Адже всястатистична.Комерційна.Виробничаінформаціястосовнопроцесів, щовідбуваються вринковійекономіці,подається черезвартісніпоказники у їхнігрошовомувираженні.

>Грошовівідносиниєнайскладнішимелементомринку.Вонимають широкорозгалужену,багатоступінчасту структуру,реалізуються не так на одному, але вдекількохрівнях.

>Гроші –доситьнестійкий й чи ненайуразливішийелементринковоїекономіки.Деформованагрошова системаможе бутиголовною причиноюрозбалансованостівиробничихпроцесів,різкихколиваньрівняцін йзайнятості,порушеннярівновагивсієїекономічноїсистеми країни.

     Грошієунікальноюособливістюринковоїекономіки, Якаполягає до того, щокожен зїїструктурнихелементіводягнений вєдину,спільну для всіх,функціональну форму.Такоюунікальноюформоюєгрошоваоболонка, Якаогортає усіклітинисистемивиробничихвідносин.

Зурахуваннямцієїобставинигрошіпостають якекономічна ланка, котрамаєзовнішні (>поверхневі)ознакивсього комплексуфункціональнихзв'язків, щорозвиваються упроцесісуспільноговідтворенняматеріальних йдуховних благ, їхньоговиробництва,обміну,розподілу йспоживання. Зіншого боці,грошіявляють собоювідносносамостійну структурнорозгалужену систему, щорозвивається завласноюлогікою.

>Сутність грошейполягає до того щоце –специфічнийтоварний вид, ізнатуральноюформоюякогозростаєтьсясуспільнафункціявсезагальногоеквівалента.Сутність грошейвиражається вєдностітрьохвластивостей:

·всезагальноюобмінюваністю;

·кристалізацієюміновоївартості;

·матеріалізацієювсезагальногоробочого години. (10,с.67).

Задопомогою грошейвирішуютьсяпротиріччяміжспоживчоювартістю йвартістю товару,міжконкретною йабсолютноюпрацею втоваро-еквівалентномуобміні. (19,с.6)Споживчавартість грошейначебтоподвоюється (>адже смердотікрімвласноїспоживчоївартості,здатнізадовольнитибудь-яку), авартість грошейєабсолютною (>аджегрошіздатніобмінюватись товару). Незосереджуючи всобіскільки-небудь ціності,грошіслужатьміриломвартості всіхоточуючих нас промов ймаютьздатністьперетворюватись вбудь-яку із них.

Отже,гроші, котрівиникли по вирішеннюпротиріччя товару, неє вибачимотехнічнимзасобомобігу, авідображаютьглибокісуспільнівідносини.Вониєісторичноюкатегорією, Якарозвивається засвоїми законами йнабуваєвласних рис впроцесірозвитку.

 

2.2.Функції грошей           

 

>Визначеннясутності грошей й,виходячи із цого,фундаментальних основїхньогорозвиткустановитьбазовийрівеньмонетарноїтеорії. Утеорії грошейіснує багаторізнихпоглядів із цого запитання.Домінуючимєсутоемпіричнийпідхід до запитання, щорозглядається.Сутність грошей якекономічноїкатегоріївиявляється, як правило, наосновізмістуфункцій, котрівиражаютьвнутрішню основу,зміст грошей. (1,с.145)

>Грошівиконуютьтакіфункції:міривартості,засобуобігу,засобу платежу,засобунакопичення йзбереження тасвітових грошей.

1.Функція грошей якміривартості та масштабуцін.Гроші яквсезагальнийеквівалентвимірюютьвартість всіхтоварів. Алі негрошіроблятьтовариспівставними, акількістьзатраченоїсуспільствомнеобхідної роботи;співставлення їхньоговартостіможливе, так як самгроші неюволодіють. (10,с.74)

>Формоюпроявувартостієціна товару. Алівартість товару для того,щобперетворитиміновівідносини вможливістькількіснихоцінок задопомогою грошей. Настадіїформуваннятоварнихвідносингрошівідігравали рользасобу,якийприрівнює до грошейіншітовари,зробивши їхніспівставними непросто якпродуктилюдської роботи, а якчастини одного й того ж копійчаногоматеріалу. Унаслідок цоготовари сталивідноситись один до самогопостійнійпропорції,тобтовиник масштабцін. (10,с.74) Масштабцін –цезасібвираженнявартості вгрошовиходиницях, котрібазуються нафіксованійдержавнійваговійкількості копійчаногометалу водиниці. При товарномувиробництвігрошіповиннізабезпечуватиобмінюваністьтоварів не так нанаціональному, але всвітовомуринку. (6, з. 17)

З масштабомцінпов'язаніпоняття ">девальвація" й ">ревальвація"грошовиходиниць.Девальвація –цеофіційнезменшення, аревальвація – збільшення золотоговміступевноїгрошовоїодиниці. (1,с.146)

>Міжгрошами якміроювартості тагрошами як масштабомцінмаєтьсясуттєварізниця.Гроші якміравартостівідносяться до всіхіншихтоварів,виникаютьстихійно,змінюються взалежності відкількостісуспільної роботи,затраченого навиробництво копійчаного товару.Гроші як масштабцінвстановлюються Державою тавиступають якфіксованаваговакількістьметалу, якузмінюєтьсязішвидкістю цого метала.Спочаткуваговакількість золотаспівпадала із масштабомцін. (20,с.18)

Приобігунерозмінюванихкредитних грошеймеханізм діїфункціїміривартостізмінився.Товари все понадотримуютьсуспільневизнання не скільки черезгроші, стількибезпосередньо впроцесівиробництва. Ос-кільки годину, щоміститься у яких уже впроцесівиробництвапочинаєвиступати впевніймірі яксуспільнонеобхідний,товаристаютьздатнимиспіввідноситися один до одного уже наційсходинці, а чи не послепопередньогоприрівнювання їхні до копійчаного товару вобігу, як було б напершочерговихетапах товарноговиробництва. (10,с.74)Тобтофункціяміривартостіповноюміроювиконуватись неможе через ті, щокредитнігрошінаділеніпредставницькоювартістю.

Таким чином, присучаснихкредитних грошах, нерозмінних на золото,ціна товарузнаходитьсвійвираз над одномуспецифічномугрошовомутоварі, а всіхінших товарах,нагадуючирозгорнуту формувартості. (20, с.20)

2.Функція грошей якзасобуобігу.Особливістюфункціїтакожє ті, щоїївиконують якреальні чиготівковігроші то й знакивартості –паперові такредитнігроші.

>Функціязасобуобігуневіддільна відфункціїміривартості. Усвоїйвзаємодії смердотіконстатуютьгроші якінструментвираженняціни таобмінутоварів.Органічнодоповнюючи одна одну, смердотіреалізуютьподвійну природу грошей –їхнєпризначеннявиконувати у товарному світі рользагальноговартісногоеквівалента йводночас бутитехнічнимзасобомобмінутоварів.

>Функціональнаєдністьміривартості ізасобуобігувідображаєсутністьнайпростішої,елементарноїформи грошей, щосформувалася нанайбільшранніхетапахстановленнятоварно-грошовогообігу. Цеперіод, колиз'явилисягроші,гроші-товар, котрібезпосередньообслуговувалитоварнийобіг. (1,с.147)

Аліпотрібнозвернутиувагу напротилежностіцих двохфункцій.Гроші вонивиражаютьрізнігранігрошовихвідносин, що нелишеорганічнопоєднаніміж собою, а ізаперечують одна одну.Йдеться вісь про що.Якщо дляномінальноїоцінки товаругроші уфункціїміривартостіможутьреалізувати собіідеально (>ціну товару, щопропонуєтьсяринку, можнавстановити, надкишенінавітьзнеціненоїгривні), тоздійсненнякругообігуТ-Г-Тмають бутиреальнігроші.Функціязасобуобігупередбачаєфізичну (>готівкову чибезготівкову)наявністьвідповідноїкількості грошей.

>Суттєвоювідмінністюфункцій, щорозглядаються,є й ті, що упершій із нихгроші саммають бутибезпосереднімвтіленнямвартості.Лише реальноіснуючийзгустоквартостіможе бутиїїеталоном.Стосовно ж грошей якзасобуобігупрямоїпотреби у такомувтіленні впроцесіїхньоїреалізації немає.Саме наційосновісформуваласяможливістьзапровадження вобігнетоварних (>паперових) форм грошей. (1,с.148)

3.Функція грошей якзасобу платежу.Вонавиникла в зв'язку ізрозвиткомкредитнихвідносин вкапіталістичномугосподарстві. (10,с.78) При цьомупереміщення грошей несупроводжуєтьсяодночаснимпереміщеннямтоварів. Уційфункціїгрошівикористовуються при:

·виплатізаробітної платиробочим таслужбовцям;

·оплатіфінансовихзобов'язань;

·купівлі та продажціннихпаперів (>Г-Г);

·здійсненнікредитнихоперацій;

· продажтоварів в кредит,необхідністьякогопов'язана ізнеоднаковимиумовамивиробництва тареалізаціїтоварів,різноютривалістю їхньоговиробництва таобігу,сезонним характеромвиробництва. (19,с.8)

4.Функція грошей якзасібнакопичення йзаощадження.

>Грошітимчасовонакопичуються длявикористання їхнього наспеціальніцілі:новікапіталовкладення,розширенняпідприємств йорганізацій,технічноїреконструкції йоновленнявиробництва,іншіцілі. Уційфункціїгрошівиступають уформізагальногонакопичення (>засобіввиробництва,цінностей,золотихзапасів,валютнихзасобів). (19,с.8)

 >Гроші вційфункціїстихійнорегулюютьгрошовийобіг.Постійнеколиваннярозмірів товарноговиробництва,цін натоварипотребуєнеперервноїзмінигрошовоїмаси. Ісамеприплив тавідплив копійчаногометалуєєдинимможливим шляхомрозширення тазвуженняоб'ємуфункціонуючоїгрошовоїмаси,завдякичомугрошініколи

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація