Реферат Бюджетний процес

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Бюджетний процес

 

План

>Вступ

I.Організаційніоснови бюджетногопроцесу

1.1.Економічнийзміст тапризначення бюджетногопроцесу

1.2.Особливостіформуваннямісцевихбюджетів вумовах самоврядування

1.3.Учасники бюджетногопроцесу та їхньогоповноваження

ІІ.АНАЛІЗСКЛАДУ ТАСТРУКТУРИДОХОДІВ ІВИДАТКІВ.

2.1. ХарактеристикадоходівДержавного бюджету, тавиконаннядоходноїчастини місцевого бюджетуКиївського районумістаОдеси.

2.2. ХарактеристикавидатківДержавного бюджету, тавиконаннявидатковоїчастини місцевого бюджетуКиївського районумістаОдеси.

2.3.Бюджетнийдефіцит, його заподій танаслідки

III.Шляхивдосконалення бюджетногопроцесу

3.1Вдосконалення бюджетногопроцесу

3.2Шляхи (>напрями)удосконаленняпоказниківбюджетів

>Висновки

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

 

Бюджет якявище вісторіїлюдськогосуспільстваз’явився порівняно недавно – вепохукапіталізму.Йогопоявапов’язана ізвідділеннямдержавнихфінансів монарха,обмеженням владиостаннього, переходом додемократичних засідокуправліннядержавним йсуспільнимжиттям. Бюджет в всіхкраїнах світуєосновоюдержавнихфінансів йосновним фондомгрошовихкоштів держави.

У Україніпоняття,зміст йфункції державного бюджетумають своїособливості,викликанісуспільними йекономічнимиперетвореннями в стране заостанні рокта.

>Згідно ст.1 Закону України «Пробюджетну систему України», бюджет –це планутворення йвикористанняфінансовихресурсів для забезпеченняфункцій, котріздійснюються органами державної влади України, органами владиАвтономноїРеспубліки Крім та органами місцевого самоврядування.

>Державний бюджет Україниєосновнимфінансовим планом. У Українііснує багатофінансовихпланівутворення йвикористанняпевнихфондівкоштів. Алі бюджетєосновним із них завеличиною, засуспільно-політичнимзначенням, заступенемвпливу наіншіфондикоштів.Крім того,Державний бюджет України ізабсолютноюбільшістю із нихоб’єднанийорганізаційно,тобтонадходженням чивитрачаннямпевнихгрошовихкоштів.

>Державний бюджет –встановлений законом напевнийперіодосновнийфінансовий план (>розпис)доходів йвидатківцентралізованого фондукоштів держави, необходимих дляздійсненняїїзавдань йфункцій. Уст.96Конституції Українивстановлено, щоДержавний бюджет України затверджуєтьсящорічноВерховноюРадою України наперіод із 1 января по 31грудня, а й заособливихобставин – наіншийперіод,тобто бюджетнийперіод в Українізбігається ізкалендарним фатальністю.Кожен бюджетскладається іздохідної йвидатковоїчастин.

I.Організаційніоснови бюджетногопроцесу

 

1.1.Економічнийзміст тапризначення бюджетногопроцесу

>Державний бюджетзаймаєпровіднемісце вбюджетнійсистемі України. І якбудь-який план,вінмає своїскладовічастини.Відповідно доглави 5 Бюджетного кодексу (далі – БК) можнавиділитидоходну йвидатковучастиниДержавного бюджету. [5]

>Дослідження проблемформуваннядоходноїчастиниДержавного бюджету Українивикликаєінтерес,насамперед босаме бюджетхарактеризуєрівеньекономічногорозвитку країни, йзавдяки правильномуздійсненню бюджетногопроцесузабезпечуєтьсяекономічна йсоціальнастабільність таналежнийжиттєвийрівень населення. Черездержавний бюджеторгани державноївиконавчої владиздійснюютьреалізацію державноївнутрішньої йзовнішньої політики,державнерегулювання йстимулюванняекономіки,фінансуваннясоціальної політики ізврахуваннямдовгостроковихінтересів країни.Збільшенняасигнувань із державного бюджетусприяєзростаннюсукупногопопиту векономіці й,відповідно,збільшеннювипускупродукції йзайнятості. [15]

>Норми, котрірегулюютьвідносини поформуваннюдоходноїчастини бюджету,відіграютьважливу роль усистемібюджетно-правових норм,оскількицівідносинивпливають як нафінансове забезпеченняфункційуправління, то й нарозвиток держави вцілому.Звернемоувагу наособливий характер зв'язку бюджетнихматеріальних йпроцесуальних норм порівняно ізцивільнимиматеріальними йцивільнимипроцесуальними нормами.Відмінністьполягаєпередусім до того, що в бюджетнихвідносинахберуть доля самі і тих жучасники,якимиєоргани тапосадові особини,наділенібюджетнимиповноваженнями (ст. 20 БК), а й уцивільних –самостійні ірізнісуб'єкти. Доучасниківформування державного бюджетувідносятьсяКабінет міністрів України,Міністерствофінансів України йВерховна Рада України, атакожрозпорядники бюджетнихкоштів.

>Стаття 2 БКдаєнаступневизначеннядоходів бюджету –цеусіподаткові,неподаткові таіншінадходження набезповоротнійоснові,справляння які передбаченезаконодавством України. Алі, на форумі нашу думку,цядефініція неповністювідображаєсутностіпоняття «>доходи бюджету». Зогляду на розробки,здійсненінаукою бюджетного права, можнадатинаступневизначення:доходи бюджету –цечастинафінансовихресурсів, щоопосередковуютьекономічнівідносини із приводуакумулювання Державоюгрошовихкоштів длястворенняцентралізованого копійчаного фонду, котрімають наметі забезпеченняреалізаціїдержавнихпрограм. [5]Правовінорми, щостосуються складу йформуваннядоходів державного бюджету,складаютьокремугрупу, але йрозглядаються в одномурозділі ізгрупоюправових норм, щорегулюютьвидатки бюджету. Тім самимпідкреслюєтьсяєдність йвзаємозалежністьміждоходною йвидатковоючастинами,тобтозбалансованість бюджету, щомає бутивраховано приформуваннікожної ізцихчастин.Необґрунтованірозбіжностіміжобсягамидоходів йвидатків,нехтуванняузгодженістю впроцесіформуваннякожної ізцихчастин бюджетупризводять до такихнегативнихявищ якрозбалансованість тадефіцит державного бюджету, у зв'язку ізчим немає оптимальноговпливу бюджету нарозвитокекономіки йсоціальноїсфери. [16]

>Розмаїттявидівдоходіввідображаєтьсязавдякибюджетнійкласифікації, котраздійснюється ізметоюпроведеннянеобхідногоаналізу врозрізідоходів та забезпеченнязагальнодержавної таміжнародноїпорівнянності бюджетнихпоказників.

>Бюджетним кодексом України (ст. 9)встановлена такакласифікаціядоходів бюджету: 1)податковінадходження; 2)неподатковінадходження; 3)доходи відоперацій ізкапіталом; 4)трансферти. Доподатковихнадходжень належатиобов'язковіплатежі,передбаченіподатковимзаконодавством України. [3]Перелікзагальнодержавних ймісцевихподатківзакріплений устаттях 13, 14 Закону України «Про системуоподаткування».Також дозаконодавства проподатки,збори таобов'язковіплатежі належатинормативніакти, щорегулюють порядоксправляння конкретного виду платежу,наприклад, Закон України «Про плату за землю»,ДекретиКабінету міністрів «Проподаток надоданувартість», «Проакцизнийзбір», «Проподаток наприбуток» таін.,Укази Президента тапостановиКабінету міністрів,підзаконнінормативніактиіншихорганів влади, котріуточнюють йдоповнюютьзаконодавчіприписи.

>Неподатковиминадходженнямивизнаються:доходи відвласності тапідприємницькоїдіяльності;адміністративнізбори таплатежі;надходження відштрафів тафінансовихсанкцій;іншінеподатковіплатежі.

>Виходячи ізнаведеноїкласифікаціїдоходів бюджету йвизначається складдоходівДержавного бюджету України.

СкладдоходівДержавного бюджетувключаєдоходи (завинятком тихий, що згіднозістаттями 64, 66 та 69 БКзакріплені замісцевими бюджетами), [5] котріотримуютьсявідповідно дозаконодавства проподатки,збори йобов'язковіплатежі та Закону України «Проосновисоціальноїзахищеностіінвалідів», а й запослуги, щонадаютьсябюджетнимиустановами, котріутримуються зарахунокДержавного бюджету України, таіншихвизначенихзаконодавствомджерел,включаючикошти від продажактивів, що належатидержаві чипідприємствам,установам таорганізаціям, атакожпроценти йдивіденди,нараховані начасткумайна, щоналежитьдержаві вмайнігосподарських товариств. До складудоходівДержавного бюджету Українитакожвходять:гранти йдарунки увартісномувиразі таміжбюджетнітрансферти ізмісцевихбюджетів.

>Маючиматеріальний характер,доходикласифікуються йсистематизуютьсяпереважно заекономічними йправовимиджерелами. Засоціально-економічнимиознакамидоходибюджетівподіляються надоходи: відгосподарськоїдіяльності; відвикористанняприроднихресурсів; відзовнішньоекономічноїдіяльності; відбанківськоїдіяльності; відреалізаціїдорогоціннихметалів ізДержавного фондудорогоціннихметалів йдорогоцінногокаміння;державнемито;митніплатежі;збори таіншінеподатковіплатежі;доходи відприватизації;доходи відприбуткугромадян тощо. [8]

За порядком таумовамизарахуваннядоходів уДержавний бюджет та вмісцевібюджети смердотіподіляються назакріплені йрегулюючі. Дозакріпленихвідносятьсядоходи, котрічиннимизаконодавчими актамивіднесені удоходнучастинупевногорівнябюджетноїсистемиповністю урозмірітериторіальногонадходження чи у твердофіксованомурозмірі (норматив), щовстановлюється натривалий рядків.Регулюючідоходи –цедоходи,надходження які унижчестоящібюджетивизначаютьсящорічноВерховноюРадою України чипредставницьким органом місцевого самоврядуваннявищогорівня призапровадженнісвоїхактів про бюджет. УсучаснихумовахДержавний бюджетможе матір якзакріплені йогокошти, то йпозичені. Заюридичними формамидоходиДержавного бюджетуподіляються наподаткові йнеподаткові. [10]

>Узагальнюючимджереломдоходів державного бюджету,рівно як ймісцевихбюджетів,єваловийвнутрішній продукт (далі – ВВП) країни.Зростання ВВПпризводить дозміцнення тастабілізаціїекономіки,розширеннявиробництва, збільшеннязайнятості,підвищенняжиттєвогорівня народу,заробітної платипрацівників,прибутківпідприємств таорганізацій,купівельноїспроможності населення, а,отже, до збільшенняподатковихнадходжень до державного ймісцевихбюджетів, допоповнення їхньогодоходноїчастини. Разом із тімзниженняномінальногообсягу ВВП тазростанняінфляціїпризводить дономінальногозменшеннянадходжень до бюджету. [10]

Системамобілізаціїдоходів до державного бюджетуможе якзавдатиімпульсекономічномузростанню, то йнавпакипригнітити його. Так,задіяна в Україні системамобілізаціїдоходів урозпорядження державивиявиласянеадекватноющодо умівперехідноїекономіки,створилазначніподатковінавантаження насуб’єктівгосподарювання,призвела до невиправданоговилученняобіговихкоштівпідприємств,виникненнядодатковоїпотреби вкредитних ресурсах.Значнідеформації танестабільністьвиявлено врозмірах ставокоподаткування, уметодологіївизначеннябази таперіодівоподаткування.Особливо негативновплинули нарезультатигосподарськоїдіяльностінарахування на фонд оплати роботи.Надмірнакількістьподатковихпільгзумовиланеобґрунтованийперерозподіл валовоговнутрішнього продукту,створиланеоднаковіекономічніумови длягосподарювання.Усецепризвело доствореннязначногонеофіційного сектораекономіки,ухилень відоподаткування,затримкиподатковихнадходжень. [13]

Насьогодніочевиднимє і ті, щостворенняефективноїсистемидоходів – справадужескладна.Насампередпотрібнанауковообґрунтована політикадоходів держави, Яка бвраховуваласучаснеекономічне становище в Україні, тихфункції, котріпокладені нанеїКонституцією вгалузіекономічного ісоціального життя. Безвсебічнопродуманої та концептуальновивіреної політикидоходівдержавіважкоздійснитиподаткову реформу. Томуосновними принципамипобудовисистемидоходів державиє:

•мобілізаціядоходів добюджетноїсистемизавдякивпровадженнюпрямихподатків,тобтоподатків, деоб'єктомоподаткуванняєдохідфізичної особини, земля,майно ікапітал;

•використаннянепрямихподатківлише уформіакцизів й ізметоюобмеженняспоживання окремихвидівтоварів,можливостейвиробника-монополіста водержаннінеобґрунтовановисокихдоходів, аоподаткуванняпредметіврозкоші,захистувласного виробника;

•застосування приоподаткуванніобґрунтованоїдиференціації ставокподатківзалежно від видудіяльності тарозміруодержуваногоприбутку чи прибутку;

•ліквідаціяподатковихпільг, котрісприяютьперерозподілудоходів,деформуютьвартісніпоказники векономіці ізнижуютьконкурентоспроможністьтоваровиробників.Пільгиможутьнадаватися напевний рядків й заумовивикористаннякоштів навизначені Державоюцілі;

•надходженняповинні бути ізбагатьохрізнихджерел –чимрізноманітнішіджерела, тімменшаймовірність того, що бюджетпостраждає віднесподіваногозниженнянадходжень зпогіршенням стану векономіці;

•зростаннявидатківпропорційнозізростаннямдоходів бюджету (>цегарантуватимезбалансованість бюджету забудь-якихекономічних умів удержаві);

•прогнозована істійка системанадходжень, що, на свійчергу,потребуєзастосуванняекономічновигіднихавтоматизованих системзбираннястатистичноїінформації,застосуванняобчислювальноїтехніки,сучаснихкомп'ютернихтехнологій,створенняавтоматизованихінформаційних баз йбанківданих.

>Необхіднотакожзапровадитичіткерозмежуванняподатків, щозараховуються до державного імісцевихбюджетів,розширити праваорганів місцевого самоврядування у сферіоподаткування. [13]

Отже, назавершення миможемоконстатувати, щодосвідрозвиткуекономіки вумовахринку вбагатьохзарубіжнихкраїнахпідтверджує, щостабільністьекономічногозростання іпідвищеннясуспільногодобробутупотребуютьпостійноговдосконаленняфінансовогомеханізму вкожній з йогоскладових.Економічноюнаукоюзавждиздійснювавсяпошукнайефективніших форм йметодівудосконаленняфінансовогомеханізму, й вбільшостінауковихджерелвін здобувшиназвусистеми державногомакроекономічногорегулювання.


1.2.Особливостіформуваннямісцевихбюджетів вумовах самоврядування

Для забезпечення потребтериторіальноїгромади в Українідіє система місцевого самоврядування.Відповідно в Україну «Промісцеве самоврядування»місцеве самоврядування –цегарантоване Державою право та реальназдатністьтериторіальноїгромади —жителів села чидобровільногооб’єднання усільську громадужителівкількохсіл, селища,міста –самостійно чи под відповідальністьорганів тапосадовихосіб місцевого самоврядуваннявирішувати запитання місцевогозначення вмежахКонституції й законів України. [3] Для забезпеченнятериторіальноїгромади всіманеобхіднимисоціально-пообутовими,культурними таіншимипослугамипередбачаєтьсянаявність бюджету місцевого самоврядуваннявідповідногорівня.

Бюджет місцевого самоврядування (>місцевий бюджет) – планутворення йвикористанняфінансовихресурсів, необходимих для забезпеченняфункцій таповноважень місцевого самоврядування. Усистеміадміністративно-територіальногоподілу України передбачененаявністьадміністративно-територіальниходиниць нарівнірайонів великімістах. Умістах ізрайоннимподілом зарішеннямтериторіальноїгромадиміста чиміської зарадивідповідно в Україну «Промісцеве самоврядування»можутьутворюватисярайонні вмісті заради. [3]Районні вмістах зарадиутворюють своївиконавчіоргани таобирають голову заради,якийодночасноє й головоюїївиконавчогокомітету.

У межахфінансування місцевого самоврядуваннярозглянемоособливостіпланування й порядкуфінансуваннявидатківбюджетіврайонів великих міст.Райони великих містфінансуються зарахунокрайоннихбюджетів.Районний бюджетпередбачає собою планутворення йвикористанняфінансовихресурсів, необходимих для забезпеченняспільнихінтересівтериторіальних громад районуміста,виконаннямісцевихпрограм,здійснення бюджетноговирівнювання тощо.

Порядокпланування,формування,виконання таподальшого контролю районного бюджетупередбаченийБюджетним кодексом України.Районний бюджет району умістівідповідно до Бюджетного кодексумістить всобінадходження йвитрати навиконанняповноваженьорганів місцевого самоврядування району умісті.Статтівитрат районного умісті бюджетуміста ізрайоннимподіломпередбачаютьсукупністьвидатків дляздійснення всімабюджетнимиустановами та організаціяпокладених нимифункцій.Цінадходження йвитратискладають Єдиний балансвідповідного бюджету. Складдоходів тавидатківбюджетіврайонів умістах (уразі їхністворення)визначаєтьсяміською радоювідповідно доповноважень,переданихрайонним умістахрадам.

>Міністерствофінансів України доводити раді МіністрівАвтономноїРеспубліки Крім,місцевимдержавнимадміністраціям тавиконавчим органамвідповідних радийособливостіскладаннярозрахунків допроектівбюджетів нанаступний бюджетнийперіод. Рада МіністрівАвтономноїРеспубліки Крім,місцевідержавніадміністрації тавиконавчіорганивідповідних радийзобов’язанінадаватинеобхіднуінформацію:Міністерствуфінансів України – дляпроведеннярозрахунківобсягівміжбюджетнихтрансфертів таіншихпоказників;Верховній раді України – дляперевіркидостовірностіцихрозрахунків. [5]

>Згідно ізтиповоюформою бюджетнихзапитів,визначеноюМіністерствомфінансів України, та ізурахуваннямособливостейскладанняпроектіврайоннихбюджетівмістамісцевіфінансовіоргани вособівідділеньДержавного казначейства Українирозробляють йдоводять доголовнихрозпорядників бюджетнихкоштівінструкції ізпідготовки бюджетнихзапитів.

>Головнірозпорядники бюджетнихкоштів вособі Заради народнихдепутатіввідповідного району великогомістаорганізують розробка бюджетнихзапитів дляподаннямісцевимфінансовим органам втерміни та порядку,встановленіцими органами.Головнірозпорядники бюджетнихкоштів несуть відповідальність засвоєчасність,достовірність тазмістподанихмісцевимфінансовим органам бюджетнихзапитів, котрімаютьмістити всюінформацію,необхідну дляаналізупоказників проекту місцевого бюджету, згідно ізвимогамимісцевихфінансовихорганів.

>РайоннівідділенняДержавного казначейства України набудь-якомуетапіскладання йрозглядупроектіврайоннихбюджетівпроводятьаналіз бюджетногозапиту,поданогоголовнимрозпорядником бюджетнихкоштів, із точкизору йоговідповідностіметі,пріоритетності, атакождієвості таефективностівикористання бюджетнихкоштів. Наосновірезультатіваналізукерівник місцевогофінансового органуприймаєрішення провключення бюджетногозапиту допропозиції проекту місцевого бюджету передподанням його нарозглядвідповідно раді МіністрівАвтономноїРеспубліки Крім,місцевимдержавнимадміністраціям тавиконавчим органамвідповідних радий.

>ПіслясхваленняКабінетом міністрів України проекту закону проДержавний бюджет УкраїниМіністерствофінансів України доводити раді МіністрівАвтономноїРеспубліки Крім,місцевимдержавнимадміністраціям тавиконавчим органамвідповідних радийрозрахункипрогнознихобсягівміжбюджетнихтрансфертів, методику їхньоговизначення таіншіпоказники,необхідні дляскладанняпроектівмісцевихбюджетів, атакожпропозиціїщодоформи проектурішення промісцевий бюджет (>типова формарішення).

Утижневийтермін послеухвалення закону проДержавний бюджет України навідповіднийрік в іншомучитанніКабінет міністрів України доводити раді МіністрівАвтономноїРеспубліки Крім,місцевимдержавнимадміністраціям тавиконавчим органамвідповідних радийположення тапоказникиміжбюджетнихвідносин (>обсягиміжбюджетнихтрансфертів длявідповіднихбюджетів йтекстові з статтею, щовизначаютьособливостіміжбюджетнихвідносин нанаступний бюджетнийперіод), котрі булипроголосованіВерховноюРадою України приприйнятті проекту закону проДержавний бюджет України в іншомучитанні.

Напідставіінформації,отриманоївідповідно дочастинп’ятої –восьмоїцієї з статтею, Рада МіністрівАвтономноїРеспубліки Крім,місцевідержавніадміністрації тавиконавчіорганивідповідних радийготуютьпроектирішень провідповіднімісцевібюджети. [3, 5]

Проектрішення прорайонний бюджет перед йогорозглядом насесіївідповідноїрайонної заради вмістісхвалюєтьсяРадою МіністрівАвтономноїРеспубліки Крім,місцевоюдержавноюадміністрацією чивиконавчим органомвідповідноїрайонної заради. Разом із нимнеобхідноподавати:

1)пояснювальну записку до проектурішення, котра виннамістити:

а)інформацію просоціально-економічний станвідповідного району у великомумісті й прогноз йогорозвитку нанаступний бюджетнийперіод, котріпокладено основою проекту районного бюджету;

б)оцінкунадходженьдоходів ізурахуваннямвтратдоходів урезультатінаданихвідповідноюрайонною радоюподатковихпільг;

в)пояснення доосновнихположень проектурішення прорайонний бюджетміста,включаючианалізпропонованихобсягіввидатківщодофункцій тапрограм.Обґрунтуваннявключаютьбюджетніпоказники запопередній,поточний,наступнийбюджетніперіоди врозрізікласифікаціївидатків бюджетувідповідного районуміста;

р)обґрунтуванняособливостейміж бюджетнихвзаємовідносин дляміських ізрайоннимподіломбюджетів танаданнясубвенцій навиконанняінвестиційнихпроектів;

2) прогнозпоказниківвідповідного районного бюджету заосновними видамидоходів,видатків тафінансування нанаступні трибюджетніперіоди;

3) проектпоказниківзведеного бюджетуміста ізрайоннимподілом;

4)показникивидатків,необхідні нанаступнібюджетніперіоди длязавершенняпроектів, щовраховані вбюджеті міст ізрайоннимподілом, заумови,якщореалізація проектутриває понад одного бюджетногоперіоду;

5)перелікінвестиційнихпрограм нанаступний бюджетнийперіод та нанаступні трибюджетніперіоди;

6)інформацію прохідвиконаннявідповідного бюджету употочному бюджетномуперіоді;

7)поясненняголовнихрозпорядників бюджетнихкоштів до проектувідповідного бюджету міст ізрайоннимподілом, щоподаються добюджетноїкомісіївідповідноїрайонної зарадиміста;

>Рішенням про бюджет міст ізрайоннимподіломвизначаються:

1)загальна сумадоходів йвидатків (ізрозподілом назагальний таспеціальнийфонди) бюджету міст ізрайоннимподілом, атакож ізрозподіломвидатків напоточні йкапітальні;

2)граничнийобсягрічногодефіциту (>профіциту) місцевого бюджетові унаступному бюджетномуперіоді йборгу місцевого самоврядування накінецьнаступного бюджетногоперіоду;

3)бюджетніпризначенняголовнимрозпорядникамкоштів забюджетноюкласифікацією;

4)доходи бюджету забюджетноюкласифікацією;

5)бюджетніпризначенняміжбюджетнихтрансфертів;

5-1)розміроборотноїкасовоїготівки бюджету міст ізрайоннимподілом;

6)додатковіположення, щорегламентують процесвиконання бюджету.

Заради народнихдепутатів міст ізрайоннимподілом призатвердженнірайоннихбюджетівповинніврахуватиобсягиміжбюджетнихтрансфертів таіншіположення,необхідні дляформуваннярайоннихбюджетів, що булизатвердженіВерховноюРадою України приприйнятті проекту закону проДержавний бюджет України у іншомучитанні.Бюджети міст ізрайоннимподіломзатверджуються непізніше ніж удвотижневийтермін послеофіційногоопублікування закону проДержавний бюджет України.Районні умістахбюджети нанаступний бюджетнийперіодзатверджуютьсявідповіднорішеннямирайонної вмісті заради непізніше ніж удвотижневийтермін послезатвердження районного чиміського (міст Києва й Севастополя,містареспубліканськогоАвтономноїРеспубліки Крім чиміста обласногозначення) бюджету. [4]

>Районна Рада народнихдепутатів міст ізрайоннимподіломзабезпечуєвиконаннявідповідногобюджетів району умісті.Місцевіфінансовіорганиздійснюютьзагальнуорганізацію тауправліннявиконаннямвідповідного районного бюджету,координують діяльністьучасників бюджетногопроцесу ізпитаньвиконання бюджету.Казначейськеобслуговування районного бюджету умістіздійснюєтьсятериторіальними органамиДержавного казначейства.Державне казначейство України Ведеоблік всіхнадходжень, що належати районному бюджету умісті, та заподанняморганівстягнення,погодженим ізвідповіднимифінансовими органами,здійснює Поверненнякоштів, що булипомилково чинадмірнозараховані доданого бюджету.

>Районний бюджетвиконується зарозписом,який затверджуєтьсякерівником місцевогофінансового органу. Дозатвердженнярозписукерівником місцевогофінансового органу затверджуєтьсятимчасовийрозпис навідповіднийперіод.Керівник місцевогофінансового органупротягом бюджетногоперіодузабезпечуєвідповідністьрозпису районного бюджетувстановленимбюджетнимпризначенням.Місцевийфінансовий орган упроцесівиконання бюджету району умісті за доходамиздійснюєпрогнозування тааналіздоходіввідповідного бюджету.Податки,збори (>обов’язковіплатежі) таіншідоходи районного умісті бюджетузараховуютьсябезпосередньо нарахуноквідповідного бюджету,відкритий втериторіальномуорганіДержавного казначейства України, й неможутьакумулюватися нарахункахорганівстягнення.Податки,збори (>обов’язковіплатежі) таіншідоходивизнаютьсязарахованими у дохід районного бюджету із моментузарахування нарахуноквідповідного бюджету,відкритий втериторіальномуорганіДержавного казначейства України. [4]

>Рішення провнесеннязмін дорішення прорайонний умісті бюджетухвалюєтьсявідповідною радою заподаннямофіційноговисновку місцевогофінансового органу прообсягвільногозалишку бюджетнихкоштів,перевиконання чинедовиконаннядоходноїчастинизагального фондувідповідного бюджету. Фактперевиконаннядоходноїчастинизагального фонду районного бюджетувизнається запідсумками Першого півріччя танаступнихзвітнихперіодів поточного бюджетногоперіоду напідставіофіційних з висновками місцевогофінансового органу заумовиперевищеннядоходівзагального фонду районного бюджету (безурахуванняміжбюджетнихтрансфертів),врахованих урозписі районного бюджету навідповіднийперіод, не менше ніж п'ятьвідсотків. Фактнедоотриманнядоходівзагального фонду районного умісті бюджетувизнається напідставіофіційних з висновками місцевогофінансового органу запідсумками квартальногозвіту принедоотриманнідоходівзагального фонду районного бюджету,врахованих урозписі районного бюджету навідповіднийперіод, більше, ніж на 15відсотків. [3]

>Післявведення вдію закону проДержавний бюджет України навідповіднийрік органам державної влади та їхньогопосадовим особамзабороняєтьсяприйматирішення, щопризводять довиникнення нових бюджетнихзобов’язаньрайонних великімістахбюджетів, котрі незабезпеченібюджетнимиасигнуваннями, безвизначенняджерелкоштів,виділених Державою длявиконанняцихзобов’язань.

>Якщо до початку нового бюджетногоперіоду неприйнятовідповіднерішення про бюджетміста ізрайоннимподіломмісцевідержавніадміністрації тавиконавчіорганивідповіднихрайонних радиймають правоздійснювативитрати ізвідповідного районного бюджетулише націлі, котрівизначені урішенні прорайонний бюджет напопередній бюджетнийперіод. При цьомущомісячнівидатки неможутьперевищувати 1/12обсягувидатків,визначенихрішеннямвідповідної заради про бюджет напопередній бюджетнийперіод. Доприйняттярішення прорайонний бюджет міст ізрайоннимподілом напоточний бюджетнийперіодпровадитикапітальнівидаткизабороняється.

Удоходибюджетіврайонів умістах ізрайоннимподіломзараховуються:

•податок наприбутокпідприємств йорганізацій всіх формвласності тапідпорядкування (>крімкомунальних) урозмірі,визначеномуРадою народнихдепутатіввищогорівня, та 100%податків наприбутокпідприємств йорганізаційкомунальноївласності цогорівня;

•податок іздоходівгромадян урозмірі,визначеномуРадою народнихдепутатіввищогорівня, але й не менше як 50%;

•місцевіподатки йзбори урозмірах,визначеномуРадою народнихдепутатівміста;

•частинадоходів відприватизаціїмайна, котравизначаєтьсяРадою народнихдепутатіввищогорівня;

•надходження відорендиціліснихмайновихкомплексів, щоперебувають укомунальнійвласності цогорівня;

•відрахування,дотації йсубвенції,отримані ізбюджетіввищогорівня;

•іншінадходження.

>Видиподатків таіншихплатежів, котріпідлягаютьзарахуванню до районного бюджетові умісті,встановлюютьсяміськоюРадою народнихдепутатіввідповідно в Україну,чинногозаконодавстваАвтономноїРеспубліки Крім йрішеньпредставницькихорганів владивищогорівня,прийнятих умежахїхньоїкомпетенції.

>Райони умістахможутьфінансуватися зарахунокбюджетіврозвитку, котрімаютьспецифічнепризначення танапрямлені на забезпеченнясоціальногорозвиткутериторіальноїгромади.

>Надходження до бюджетурозвитку районного бюджетуміставключає:

1)кошти відвідчуженнямайна, якузнаходиться укомунальнійвласності, до тогочислі від продаж земельніділянокнесільськогосподарськогопризначення;

2)надходження дивідентів,нарахованих наакції (>частки,паї)господарських товариств, щоє увласностівідповідноїтериторіальноїгромади;

3)кошти від Поверненняпозик, котрінадавалися ізвідповідного бюджету, тавідсотки,сплачені закористування ними;

4)кошти, котріпередаються ізіншоїчастини районного бюджету зарішеннямвідповідної заради;

5)субвенції ізіншихбюджетів навиконанняінвестиційнихпроектів. [3, 5]

У межахфінансування міст ізрайоннимрозподіломможливінадходження успеціальний фонд окремих бюджетнихустанов,організаційрайонів умістах.Надходження успеціальніфондиздійснюються зарахунокнаданняплатнихпослуг,видачуспеціальнихдовідок тощо. У межах окремих бюджетнихустанов таорганізаційрозробляються тазатверджуютьсякошторисидоходів тавитрат бюджетнихустанов таорганізацій.

У межах бюджетногофінансування міст ізрайоннимподіломпередбаченийфінансовий контролю за напрямами тацільовимвикористання бюджетнихкоштів,який проводитисяРахунковоюпалатою України,Державним казначейством України,Державноюподатковоюадміністрацією України,Міністерствамифінансів, статистики,юстиції України,Національним банком України тавідповіднимитериторіальнимипідрозділамиданихконтрольнихорганів.Нецільовевикористання бюджетнихкоштів міст ізрайоннимподілом,тобтовитрачання їхнього націлі, що невідповідаютьбюджетнимпризначенням,встановленимрішенням прорайонний бюджет,виділенимбюджетнимасигнуванням чикошторису,маєнаслідкомзменшенняасигнуваньрозпорядникам бюджетнихкоштів на сумукоштів, щовитрачені не було зацільовимпризначенням, йпритягненнявідповіднихпосадовихосіб додисциплінарної,адміністративної чикримінальноївідповідальності у порядку,визначеному законами України. Уразінецільовоговикористання бюджетнихкоштів,отриманих увиглядісубвенції,зазначенікоштипідлягаютьобов’язковомуповерненню довідповідного бюджету у порядку,визначеномуКабінетом міністрів України.Відповідніпосадові особинипритягаються довідповідальності згідно із законом. [3]

Таким чином,особливостіпланування й порядкуфінансуваннявидатківбюджетіврайонів великих міствизначаютьсязаконодавством України,зокрема Законом України «Промісцеве самоврядування», «ПроДержавний бюджет навідповіднийрік»,Бюджетним кодексом України таіншиминормативно-правовими актами. У межахпланування, розробки тазатвердження бюджетуміста ізрайоннимподіломвизначаютьсяосновніджерелаформуваннярайоннихбюджетів, напрями та з статтеювидатківвідповідно допогоджених бюджетнихзапитів бюджету міст ізрайоннимподілом.

1.3.Учасники бюджетногопроцесу та їхніповноваження

>Учасники бюджетногопроцесувизначеніБюджетним кодексом, депередбачені їхньогофункції,повноваження та відповідальність.Окреміповноваженняучасників бюджетногопроцесувизначеніКонституцією України таіншимиправовими актами.

>Розглянемонайбільшвагоміповноваженняосновнихучасників бюджетногопроцесу.

Президент України.

>Підписує Закон ПроДержавний бюджет України на (бюджетний)рік.

Уразінезгоди з Законом проДержавний бюджет,прийнятийВерховноюРадою,накладає вето.

Вносити вустановленомучиннимзаконодавством порядкузміни тадоповнення до державного бюджету.

Вносити нарозглядВерховної Зарадизаконопроекти, у томучислі впершочерговому порядку, котрістосуються бюджетногопроцесу.

>Видаєукази, котріможутьрегулюватиокреміпоточні запитання, щостосуються бюджетногопроцесу.

>Верховна Рада України.

>Розробляєпропозиції до проектуОсновнихнапрямівбюджетної політики нанаступний бюджетнийперіод ізконкретнихмакроекономічнихпоказників,визначених у Бюджетногокодексі.

>Приймаєпостанову просхвалення чивзяття довідомаОсновнихнапрямівбюджетної політики.

>Розглядає проект бюджетові утрьохчитаннях.

>Ухвалює Закон проДержавний бюджет України.

Вноситизміни йдоповнення до Закону проДержавний бюджет України.

>Розглядає таприймаєрішеннящодозвіту провиконання Закону проДержавний бюджет України.

>КомітетВерховної Заради ізпитань бюджету.

>Бере доля практично в всіхстадіях бюджетногопроцесу, асаме:

-розглядає й вноситипропозиціїстосовноОсновнихнапрямівбюджетної політики;

-бере доля впідготовці,розгляді,уточненні,узагальненніпропозицій,доповіданні на всіхтрьохчитаннях проекту Закону проДержавний бюджет при йогопроходженні уВерховній раді;

-розглядаєзвіт пропроведенітаємнівидатки;

-розглядаєситуації,пов'язані зперевиконаннямдохідноїчастиниДержавного бюджету;

-готуєспівдоповідь, ізякоювиступає Головакомітету, провиконанняДержавного бюджету України.


>Рахункова палата.

>Здійснюєзовнішній контроль та аудитфінансової тагосподарськоїдіяльності бюджетнихустанов участині контролю завикористаннямкоштівДержавного бюджету.

>Післязакінчення бюджетного рокуготуєвисновкищодовикористаннякоштівДержавного бюджету.

>Здійснює контролю надпроведенням таємнихвидатків.

>Готуєспівдоповідь, ізякоювиступає ГоловаРахунковоїпалати, — провиконанняДержавного бюджету.

>Кабінет міністрів України.

>Подає нарозглядВерховної Заради проектОсновнихнапрямівбюджетної політики нанаступний бюджетнийперіод.

>Розробляє проект Закону проДержавний бюджет.

>Доопрацьовує проект Закону проДержавний бюджет України после Першого та іншого вВерховній раді.

>Приймаєрішення провиділеннякоштів з резервного фондуДержавного бюджету.

>ЗабезпечуєвиконанняДержавного бюджету України.

>Подаєрічнийзвіт провиконанняДержавного бюджетуВерховній раді.

Доводити довідома Заради Міністрів АРК,місцевихдержавнихадміністрацій тавиконавчихорганіввідповідних радийположення тапоказникиміжбюджетнихвідносин (>обсягиміжбюджетнихтрансфертів,текстові з статтею).

>Міністерствофінансів.

>Погоджуєєдині правилабухгалтерськогообліку всіхфінансовихоперацій,активів йфінансовихзобов'язань.

>Розробляє й доводити доголовнихрозпорядників бюджетнихкоштівінструкціїщодопідготовки бюджетнихзапитів.

Проводитианаліз бюджетногозапиту,поданогоголовнимрозпорядником бюджетнихкоштів набудь-якійстадії бюджетногопроцесу.

>Визначаєосновніорганізаційно-методичні засади бюджетногопланування, котрівикористовуються дляпідготовки бюджетнихзапитів, йрозробляєпропозиціїщодо проектуДержавного бюджету.

Уперіодпідготовкипропозицій до проектуДержавного бюджетурозглядає тавживаєзаходівщодоусуненнярозбіжностей ізголовнимирозпорядниками бюджетнихкоштів.

>Подає проект Закону проДержавний бюджет України нарозглядКабінету міністрів України.

>Допрацьовує проектДержавного бюджету после Першого та іншого вВерховній раді України.

>Здійснюєзагальнуорганізацію тауправліннявиконаннямДержавного бюджету України,координує діяльністьучасників бюджетногопроцесу.

>Міністерство вособіМіністрафінансівзатверджує таконтролюєрозпис, заякимвиконуєтьсяДержавний бюджет України.

>Здійснюєпрогнозування тааналіздоходів бюджетупротягом поточного бюджетного року.

>Установлює фактперевиконаннядохідноїчастини бюджету.

Присуттєвомуневиконанні (более ніж 15 %)доходів бюджетуготуєпропозиції провнесеннязмін до Закону проДержавний бюджет.

>Здійснює контроль (разом ізРахунковоюпалатою) запроведенням таємнихвидатків.

Доводити довідома Заради Міністрів АРК,місцевихдержавнихадміністрацій тавиконавчихорганіввідповідних радийособливостіскладаннярозрахунків допроектівбюджетів нанаступний бюджетнийперіод.

>Забезпечуєопублікування проекту Закону проДержавний бюджет,даних провиконання Закону по кварталах й запідсумками року,показниківзведеного бюджету,іншоївідкритоїінформації провиконанняДержавного бюджету.


>Державне казначейство.

>Визначає (запогодженням зМіністерствомфінансів)єдині правилабухгалтерськогообліку всіхфінансовихоперацій,активівфінансовихзобов'язань держави.

>Здійснюєоперації ізкоштамиДержавного бюджету тамісцевихбюджетів.

>Здійснюєрозрахунково-касовеобслуговуваннярозпоряджень бюджетнихкоштів.

>Контролюєбюджетніповноваження призарахуванні,прийняттізобов'язань тапроведенніплатежів.

>Ведебухгалтерськийоблік таскладаєзвітність провиконанняДержавного тамісцевихбюджетів.

>Здійснюєбезспірнесписаннякоштів ізрахунків згідно із порядком,установленимБюджетним кодексом таіншимиюридичними актами.

>Розпорядники бюджетнихкоштів.

Напідставі планусвоєїдіяльностірозробляютьпроектикошторису табюджетнізапити

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація