Реферати українською » Финансовые науки » Аналіз фінансового стану підпріємства на прікладі ВАТ "Галактон"


Реферат Аналіз фінансового стану підпріємства на прікладі ВАТ "Галактон"

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Аналізфінансового стану підприємства наприкладі ДП «>Галактон»


>Вступ

Усучаснихумовах переходу України доринковихвідносинпідвищуютьсявимоги доекономічноїпідготовкиспеціалістів. Цевимагає новихпідходів ворганізаціїаналітичної роботи в Україні вцілому та напідприємствахзокрема, впідвищеннірівняаналітичноїпідготовки.економічнихкадрів.

>Економічнийаналіз –це системаспеціальних знань длядослідженнязміни йрозвиткуекономічнихявищ у їхньоговзаємозв’язку тавзаємообумовленості, щовизначаютьсясуб’єктивними таоб’єктивними причинами ізметою забезпеченняцільовогоуправління ними.

>Економічнийаналіз –дисципліна,вивченняякоїдопомагаєсформуватинеобхідніпрофесійніякостіекономістіввищоїкваліфікації.Необхідністьаналітичних знань танавичокпояснюєтьсяпотребами практики, щовиникли вперіоддокорінноїзміни умівгосподарюванняпідприємств й переходу доринковихвідносин.

1. Мета й заподіяннявиконаннярозрахункової роботи >Виконаннярозрахункової роботи передбачене учбовим планом длястудентів 3-го курсу спец. 6.050106 «>Облік й аудит».Розрахункова роботаєсамостійнимдослідженням студента, щовиконується наосновіфінансовоїзвітності підприємства.Метоювиконаннярозрахункової роботиєпоглибленнятеоретичних знань студента ізданого курсу тавміння їхнізастосувати под годинувирішенняконкретнихзавдань, набазісамостійної роботи ізлітературнимиджерелами,нормативними документами,вміннязастосовувати студентамитеоретичні тапрактичнізнання ізпитаньорганізації та методикианалітичної роботи.Виконаннярозрахункової роботидопоможе студентамзакріпитиотримані налекціяхтеоретичнізнання йоволодітиосновнимиприйомамиекономічногоаналізудослідженнядіяльностіпідприємств.


1.Загальна характеристика підприємства

 

Завод було бзбудовано у 1961році, як КиївськийМіськмолзавод №2.Початковапереробнапотужність заводускладала 400 тонн молока на день. У 1981–85роках зарахунокреконструкції заводу, йогопотужності дозволилипереробляти 600 тонн молока на день. Уберезні 1995 року набазі молокозаводу було бзаснованоВідкритеАкціонернетовариство «>Галактон». Утравні 1997 рокуконтрольний пакетпридбала групапідприємців йпочалась новаісторіякомпанії, що дозволило забезпечитистратегічнеуправліннякомпанією.

Зсередини 1997 рокуГалактонпрямує згіднорозробленоїстратегіїрозвитку підприємства, якої можна розбити втричіетапи:

1етап (>травень 1997–1999рік)

–Збільшенняобсягіввиробництва,завантаженнявиробничихпотужностей йзменшеннясобівартостіпродукції

–Розширеннязонисировини заспеціальнорозробленоюпрограмою

–Створення нового бренду йпроникнення наринок

–Модернізація (>реконструкція)виробництва

2етап (2000–2001 рокта):

–Стабільна робота наринку йвиробництво беззбитків

–Реорганізація відділення продаж

–Автоматизаціяадміністрації табухгалтерськогообліку,основаного наєдинійінформаційнійсистемі

– Зарахунокзавершеннястадіїмодернізаціївиробництва,вийти нановийрівеньсучасноговиробництваунікальноїпродукції (>біо-лінія,йогурти) таукріпленняторгової марки

3етап (із 2002 р.):

–Закріплення заГалактоном статусулідера настратегічноважливих ринкахзбуту

>Галактонсьогодні –лідер національноїпромисловості, новатормолочноїгалузі,який працює засвітовими стандартами.Галактонстворив командувисококваліфікованихменеджерів, котріпідвищилиінтерес додіяльностікомпанії відпостачальниківсировини доспоживачів.Галактонвиробляєвисокоякіснупродукцію заприйнятнимицінами.

>Сьогодні ВАТ «>Галактон»переробляєбіля 200–350 тонн молока на день (>залежно від сезону).Йогопостачають более ніж 42господарства заумовамидовгостроковихконтрактів.Питаннязаготівлісировинивважається одним знайважливіших удіяльності підприємства, тому дляпідвищенняякостісировини, ВАТ «>Галактон»надаєреальнудопомогупостачальникамсировини:Фінансовадопомогагосподарствам:

•Наданокредитів (>лише всерпні 2000 року – 1 млн. 800 тис. грн.),оздоблюваннясільгоспвиробниківхолодильним йдоїльнимобладнанням. Закупівлісклали: 1998рік – 280.4 тис. грн., 1999рік – 378.7 тис. грн., 2000рік – 958.5 тис. грн. У 2000році введенотехнічнеудосконаленнядоїльногообладнання у ВАТ «>Брацлав» на суму 112 тис. грн.

•Організовано 22прямихпункти длязбирання молока від населення.Придбано 36холодильників,об'ємом 1–1.6тн. на суму 143.6 тис. дол. СШАфірми «>Альфа-Лаваль».

•Наданодопомогу позакупівлікормовоїбази (1999рік – 149 тис. грн, 2000рік – 662 тис. грн.)

•Придбанняпаливно-мастильнихматеріалів на суму 2 млн. 100 тис. грн. у 2000році.

•Спільно ізГоловнимселекційним Центром Українирозробленопрограму,спрямовану на покращаннягенетичного фонду зарахунокзастосуваннявисокоякісногопосівногоматеріалу.

•Наданнядопомоги у забезпеченнюмиючихзасобів.

>Якістьсировини йпродукціїретельноперевіряєвласналабораторія,спостерігаючи за всімафізико-хімічними,мікробіологічними йрадіологічнимипоказниками.


2.Аналізфінансового стану підприємства

 

2.1Структурно-динамічнийаналізкоштів підприємства заступенемліквідності

 

>Аналізфінансового стану підприємстваєнеобхідноюумовоюефективногоуправлінняформуванням,розміщенням тавикористаннямресурсів підприємства.

>Фінансовий станхарактеризуєтьсявеличиною, складом йструктуроюактивів,власногокапіталу йзобов’язань,відповідніспіввідношення якіобумовлюютьфінансовустійкість таплатоспроможність підприємства.

>Аналізфінансового стану мипочинаємо ізаналізуструктури йдинамікикоштів підприємства.Джереломінформації дляаналізуструктури тадинамікикоштів підприємстває форма №1 «Баланс».

>Підсумок застаттямиБалансуназиваютьвалютою балансу, котрасвідчить провартістьвсьогомайна, щоє врозпорядженні підприємства.

Дляпроведенняаналізуактивів підприємстварозраховуємоабсолютнівідхилення татемпи зростанню.Розрахунок проведено внаступнійтаблиці 2.1.

>Таблиця 2.1.Аналізструктури йдинаміки активу балансу

№п/п >Показники

На

вушко

року

На

>кінець

року

>Відхилення
+; – %
1 >Необоротніактиви,всього 48775,50 53849,60 -5074,10 90,58
– у% довалюти балансу, зокрема. 71,86 70,96 0,91 -
1.1. >Нематеріальніактиви 324,80 528,20 -203,40 61,49
– у% донеоборотнихактивів 0,67 0,98 -0,31 -
– у% довалюти балансу 0,48 0,70 -0,22 -
1.2. >Незавершенебудівництво 299,20 2960,40 -2661,20 10,11
– у% донеоборотнихактивів 0,61 5,50 -4,88 -
– у% довалюти балансу 0,44 3,90 -3,46 -
1.3. >Основнізасоби 43102,20 35794,40 7307,80 120,42
– у% донеоборотнихактивів 88,37 66,47 21,90 -
– у% довалюти балансу 63,51 47,16 16,34 -
1.4. >Довгостроковіфінансовіінвестиції 5049,50 14566,60 -9517,10 34,66
– у% донеоборотнихактивів 10,35 27,05 -16,70 -
– у% довалюти балансу 7,44 19,19 -11,75 -
2 >Оборотніактиви,всього 18721,80 19323,60 -601,80 96,89
– у% довалюти балансу, зокрема. 27,58 25,46 2,12 -
2.1. >Запаси 8050,60 6628,10 1422,50 121,46
– у% дооборотнихактивів 43,00 34,30 8,70 -
– у% довалюти балансу 11,86 8,73 3,13 -
2.2. >Дебіторськазаборгованість затовари, роботи,послуги 5264,50 8329,40 -3064,90 63,20
– у% дооборотнихактивів 28,12 43,10 -14,99 -
– у% довалюти балансу 7,76 10,98 -3,22 -
2.3. >Дебіторськазаборгованість зарозрахунками: 1508,70 2491,40 -982,70 60,56
– у% дооборотнихактивів 8,06 12,89 -4,83 -
– у% довалюти балансу 2,22 3,28 -1,06 -
2.3.1. >Дебіторськазаборгованість зарозрахунками із бюджетом 39,90 4,10 35,80 973,17
– у% додебіторськоїзаборгованості зарозрахунками 2,64 0,16 2,48 -
– у% довалюти балансу 0,06 0,01 0,05 -
2.3.2. >Дебіторськазаборгованість за видами авансами 1440,50 2003,10 -562,60 71,91
– у% додебіторськоїзаборгованості зарозрахунками 95,48 80,40 15,08 -
– у% довалюти балансу 2,12 2,64 -0,52 -
2.3.3. >Дебіторськазаборгованість звнутрішніхрозрахунків 28,30 484,20 -455,90 5,84
– у% додебіторськоїзаборгованості зарозрахунками 1,88 19,43 -17,56 -
– у% довалюти балансу 0,04 0,64 -0,60 -
2.4. >Іншапоточнадебіторськазаборгованість 3266,60 1034,70 2231,90 315,71
– у% дооборотнихактивів 17,45 5,35 12,09 -
– у% довалюти балансу 4,81 1,36 3,45 -
2.5. >Грошовікошти та їхньогоеквіваленти внаціональнійвалюті 631,10 835,00 -203,90 75,58
– у% дооборотнихактивів 3,37 4,32 -0,95 -
– у% довалюти балансу 0,93 1,10 -0,17 -
3 >Витратимайбутніхперіодів 373,70 2718,70 -2345,00 13,75
– у% довалюти балансу 0,55 3,58 -3,03 -
Валюта балансу 67871,20 75891,90 -8020,70 89,43

>Загальнакількістьнеоборотнихактивівмаєнегативнудинаміку дозменшення вкінці року на 9,42відсотковихпункти чи на 5074,1 тис. грн. Дотакоїситуаціїпризвелозниженнямасинематеріальнихактивів на 38,51відсотковихпункти,суминезавершеноговиробництва на 89,89відсотковихпункти тадовгостроковихфінансовихінвестицій на 65,34відсотковихпункти.Збільшеннясумиосновнихзасобів відбулося на 7307,8 тис. грн. чи на 20,42відсотковихпункти.Основнізасоби накінець рокузбільшились взагальнійчастцінеоборотнихактивів йтеперстановлять 88,37%(43102,2 тис. грн.), щоєбільшим започатковезначення на 21,9відсотковихпункти.

>Загальначастканеоборотнихактивів убалансізбільшилась на 0,91відсотковихпункти йстановить накінець року 71,86%.

>Часткаоборотнихактивів докінця рокузнизилась на 3,11відсотковихпункти чи на 601,8 тис. грн. Ценезначнадинаміку,хоча й негативна.Такаситуаціясклаласьвнаслідокзначногозниженнясумидебіторськоїзаборгованості затовари, роботи,послуги, якусклало 36,8відсотковихпункти чи 3064,9 тис. грн. йтеперстановить 28,12% всіхоборотнихактивів.Такожзначнознизилась сумадебіторськазаборгованість зарозрахунками.Різницяскладає 39,44відсотковихпункти чи 982,7 тис. грн.Збільшилась сумадебіторськоїзаборгованості до бюджету на 35,8 тис. грн. чи на 873,17відсотковихпункти.Такожзбільшилась сумаіншоїпоточноїдебіторськоїзаборгованості на 2231,9 тис. грн. чи на 215,71відсотковихпункти.

>Такожзменшиласьчасткагрошовихкоштів та їхніеквівалентів на 24,42відсотковихпункти йскладає 631,1 тис. грн.займає 3,37% відзагальноїсумиоборотнихкоштів.Такаситуаціяоцінюється негативно через ті, що,хоча сумашвидколіквіднихактивівзаймаєдуже малучастку,протецячастказнижується й приутриманніцієїтенденціїпротягомкількох роківможливедосягненнябанкрутствапідприємством.

>Окрім тогозбільшиласьчастказапасів на 21,46відсотковихпункти йтеперскладає 8050,6 тис. грн.Частказапасів узагальномучисліоборотнихактивівстановить 43%. Томунайменшіколивання усумізапасівбезпосередньовпливають на сумуоборотнихактивів.Загальначасткаоборотнихактивів убалансізбільшилась на 2,12відсотковихпункти йтеперзаймає 27,58%

>Витратимайбутніхперіодівзменшились до 373,7 тис. грн. чи на 86,25відсотковихпункти.ЧасткаВМП вактиві балансускладає 0,55%

>Проаналізувавшитаблицю 2.1.можемозробитивисновок про ті, що валюта балансузнизилась на 10,57відсотковихпункти йстановить 67871,2 тис. грн. Цеспричиненозниженнямсуминеоборотнихактивів на 9,42відсотковихпункти таоборотнихактивів на 3,11відсотковихпункти.Самеці з статтеюмаютьнайбільшийвплив на валюту балансу, бозаймаютьзначнічастки ввалюті балансу,відповідно: 71,86% та 27,58%.Витратимайбутніхперіодівмайже невпливають на валюту балансу бо їхнічастка вактиві балансувсього 0,55%. Тому йвпливмінімальний.

>Тепер наосновіданих балансупроводимоаналізструктури тадинамікикоштів (>активів) підприємства заступенемліквідності йзаповнюємотаблицю 2.2.

>Таблиця 2.2. >Структурно-динамічнийаналізкоштів (>активів) підприємства заступенемліквідності

>Показники Напоч. року Накін. року >Відхилення
сума, тис. грн. >питома ваги, % сума, тис. грн. >питома ваги, % засумою >Тр, % запитомоювагою
1.Вартістькоштів(майна), щоконтролюєпідприємство, у т.ч.: 73173,2 100,00 67497,5 100,00 -5675,70 92,24 0,00
1.1.Швидколіквідніактиви (сумагрошовихкоштів та їхньогоеквівалентів) 840,00 1,15 631,40 0,94 -208,60 75,17 -0,21
1.2.Середньоліквідніактиви (2розділ активу –грошовікошти та їхньогоеквіваленти) 18483,6 25,26 18090,4 26,80 -393,20 97,87 1,54
1.3.Активисповільненоїліквідності (1розділ активу) 53849,6 73,59 48775,7 72,26 -5073,90 90,58 -1,33
2.Витратимайбутніхперіодів 2718,70 100,00 373,70 100,00 -2345,00 13,75 0,00

якбачимо,вартістькоштів, щоконтролюєпідприємствозменшилась докінця року на 5675,7 тис. грн. чи на 7,76відсотковихпункти. Назменшеннязагальноївартостікоштіввплинулозменшеннявартостішвидколіквіднихактивів, щооцінюється негативно, на 24,83відсотковихпункти чи на 208,6 тис. грн.Загальначасткашвидколіквіднихактивівстановить на вушко й накінець року,відповідно 1,15 та 0,94% відзагальноїсумикоштів, щоконтролюєпідприємство.

>Такожслідвідмітитизменшеннясередньоліквіднихактивів на 393,2 тис. грн. (2,13відсотковихпункти).Ця сумазаймає взагальнійвартостікоштів, щоконтролюєпідприємство, на вушко року 25,26відсотковихпункти й вкінці 26,8відсотковихпункти.

Сумаактивівсповільненоїліквідності докінця рокузменшилась на 5073,9 тис. грн. чи на 9,42відсотковихпункти.Слідвідмітити, щочасткаактивівсповільненоїліквідності взагальнійвартостікоштівсклала на початку року 73,59% й вкінці року 72,26%

>Така великачасткаактивівсповільненоїліквідностієнегативнимявищем. Ос-кільки недаєзмогивільновикористовуватикошти підприємства.Можназробитивисновок про ті, що тричетвертімайна підприємствазосереджено внеоборотних активах,найбільше восновнихзасобах,довгостроковихфінансовихінвестиціях,нематеріальних активах танезавершеномубудівництві.Щодовитратмайбутніхперіодів, то докінця року їхні сумазменшилась на 2345 тис. грн. чи на 86,25відсотковихпункти.

>Графічнезображеннярозподілукоштів заліквідністю можнапобачити вдодатку У.

2.2Структурно-динамічнийаналіз >джерелкоштів підприємства

>Наступнимкрокоманалізуфінансового стану підприємстваєдослідженняструктури тадинамікиджерелформуваннякоштів заданимипасивуБалансу (>таблиця 2.3.).

>Таблиця 2.3.Аналізструктури йдинамікипасиву балансу

№п/п >Показники

На

вушко

року

На

>кінець

року

>Відхилення

Засумою

+; –

Темп

зростанню, %

1. >Власнийкапітал,всього 33836,20 35825,60 1989,40 105,88
– у% довалюти балансу, зокрема 44,58 52,78 8,20 -
11.1. >Статутнийкапітал 8788,20 8788,20 0,00 100,00
– у% довласногокапіталу 25,97 24,53 -1,44 -
– у% довалюти балансу 11,58 12,95 1,37 -
11.2. >Іншийдодатковийкапітал 18734,70 18728,20 -6,50 99,97
– у% довласногокапіталу 55,37 52,28 -3,09 -
– у% довалюти балансу 24,69 27,59 2,91 -
11.4. >Резервнийкапітал 392,40 496,00 103,60 126,40
– у% довласногокапіталу 1,16 1,38 0,22 -
– у% довалюти балансу 0,52 0,73 0,21 -
11.5. >Нерозподіленийприбуток (>непокритийзбиток) 5920,90 7820,70 1899,80 132,09
– у% довласногокапіталу 17,50 21,83 4,33 -
– у% довалюти балансу 7,80 11,52 3,72 -
2. >Забезпеченнянаступнихвитрат йплатежів 1329,70 1222,70 -107,00 91,95
– у% довалюти балансу 1,75 1,80 0,05 -
33. >Довгостроковізобов’язання,всього 5774,90 5032,00 -742,90 87,14
– у% довалюти балансу 7,61 7,41 -0,20 -
44. >Поточнізобов'язання,всього 34951,10 25790,90 -9160,20 73,79
– у% довалюти балансу 46,05 38,00 -8,05 -
44.1. >Короткостроковікредитибанків 8000,00 5650,00 -2350,00 70,63
– у% допоточнихзобов’язань 22,89 21,91 -0,98 -
– у% довалюти балансу 10,54 8,32 -2,22 -
44.2. >Векселівидані 564,00 282,10 -281,90 50,02
– у% допоточнихзобов’язань 1,61 1,09 -0,52 -
– у% довалюти балансу 0,74 0,42 -0,33 -
44.3. >Кредиторськазаборгованість затовари, роботи,послуги 13494,70 16899,90 3405,20 125,23
– у% допоточнихзобов’язань 38,61 65,53 26,92 -
– у% довалюти балансу 17,78 24,90 7,12 -
44.4. >Поточнізобов'язання зарозрахунками із бюджетом 529,70 876,00 346,30 165,38
– у% допоточнихзобов’язань 1,52 3,40 1,88 -
– у% довалюти балансу 0,70 1,29 0,59 -
44.5. >Поточнізобов'язання зарозрахункамизістрахування 107,90 169,80 61,90 157,37
– у% допоточнихзобов’язань 0,31 0,66 0,35 -
– у% довалюти балансу 0,14 0,25 0,11 -
44.6. >Поточнізобов'язання зарозрахунками із оплати роботи 173,40 474,40 301,00 273,59
– у% допоточнихзобов’язань 0,50 1,84 1,34 -
– у% довалюти балансу 0,23 0,70 0,47 -
44.7. >Поточнізобов’язання зарозрахунками ізучасниками 2,00 2,30 0,30 115,00
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація