Реферати українською » Финансовые науки » Адміністративно-юрісдікційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби


Реферат Адміністративно-юрісдікційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби

>НАЦІОНАЛЬНАЮРИДИЧНААКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

>іменіЯРОСЛАВАМУДРОГО


>МАРТИНОВСЬКИЙВОЛОДИМИРВОЛОДИМИРОВИЧ


>УДК 342.951:351.77


«>Адміністративно-юрисдикційна діяльністьорганів

>санітарно-епідеміологічноїслужби»


>Спеціальність 12.00.07 –адміністративне право й процес;

>фінансове право;інформаційне право


>АВТОРЕФЕРАТ

>дисертації наздобуттянаукового

>ступеня кандидатаюридичних наук


>Харків – 2008


>Загальна характеристика роботи

 

>Актуальність тимидослідження. >Реалізаціяправовоїреформи в Україніпередбачаєтрансформацію надемократичних засідках всіхосновнихдержавно-правовихінститутів,запровадження новихпринципівздійснення державної влади,вдосконаленнядіяльностіорганів, котрі за своїмпризначеннямповиннізабезпечуватиналежніумовиіснуваннялюдини всуспільстві, у томучислі іпов’язані ізохороноюїїздоров’я. Нема законституційномурівнісереднайвищихсоціальнихцінностейвизнаєтьсяздоров’ялюдини.

>Втілення в життязазначенихконституційнихположеньзначноюмірою обумовлененалежнимрівнемфункціонуваннясистемидержавнихорганів, діяльність якіспрямована на забезпеченнясанітарно-епідеміологічногоблагополуччя населення.Середчисленнихнапрямківдіяльностіцихорганів одним зпріоритетнихвиступаєреалізаціяадміністративно-юрисдикційнихповноважень, щопевноюміроюускладнюєтьсянаявністю низькіфакторів.По-перше,цепевнанедосконалістьзаконодавчоїбазидіяльностіорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби, у томучислі іпроцесуальнихаспектівпритягнення доадміністративноївідповідальності.По-друге,значнийобсягпрофілактичної таорганізаційноїдіяльності позабезпеченнюсанітарно-епідеміологічногоблагополуччя населенняфактичнозвужуєможливостісутоюрисдикційноїдіяльності,надаєпевноюміроюїйдругорядного характеру.По-третє,труднощі управозастосовчійпрактиціорганівсанітарно-епідеміологічноїслужбиобумовленінедостатньоююридичноюкваліфікацієюпрацівниківцихорганів.Такий стансправістотновпливає направозастосовчу діяльність увідповідній сферівідносин,створюєпроблеми удіяльностісуб’єктівадміністративноїюрисдикції, негативновпливає наступіньзахищеності прав й свободосіб, котріпритягуються доадміністративноївідповідальності. Зогляду нацевиникаєнагальнанеобхідністьнауковогоосмисленняпитаньреалізації органамисанітарно-епідеміологічногонаглядуюрисдикційнихповноважень йвизначенняпріоритетнихнапрямківвдосконалення цоговажливого напрямі їхнідіяльності.

>Слідтакожзазначити, що увітчизнянійюридичнійлітературі проблемамадміністративно-юрисдикційноїдіяльностіорганівсанітарно-епідеміологічноїслужбиприділяється малоуваги та смердотієщенедостатньодослідженими. Зогляду наце,необхідністьпосиленнязахисту прав, свобод йзаконнихінтересівгромадян таіншихсуб’єктіввідповіднихправовідносин,боротьби ізпорушеннямисанітарногозаконодавства,вдосконаленнязастосування ізцієюметоюадміністративно-попереджувальнихзаходів,заходівадміністративногоприпиненняобумовлюєактуальністьданоїпроблеми іпотребуєглибокого тавсебічногодослідження широкого колапитаньадміністративно-юрисдикційноїдіяльностіорганівсанітарно-епідеміологічногонагляду.

>Зв'язок роботи ізнауковимипрограмами, планами, темами.Дисертаціявиконана згідно ізкомплексноюцільовоюпрограмою "Правалюдини тапроблемистановленняорганізації йфункціонуванняорганів державної влади й місцевого самоврядування в Україні" (номер державноїреєстрації 0186.0.070865), котрарозробляється вНаціональнійюридичнійакадемії Україниімені Ярослав Мудрий. Темадисертаційногодослідженнязатвердженавченою радою Національноїюридичноїакадемії Україниімені Ярослав Мудрий (протокол №5 від 20грудня 2002 р.).

Мета та заподіяннядисертаційногодослідження. Мета >дисертаційногодослідженняполягає до того,щоб наосновіаналізучинногозаконодавства України та практики йогореалізаціївизначитисутність,підстави таособливостіадміністративно-юрисдикційноїдіяльностіорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби, атакожшляхиїївдосконалення.

>Виходячи ізпоставленої мети,основнуувагудисертантзосередив навирішенні такихосновнихзавдань:

–проаналізуватистановлення тасучаснеположенняорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби в Україні, їхнімісце всистеміорганіввиконавчої влади;

–розкритипоняття,зміст й напряминаглядової таконтрольноїдіяльностіорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби, їхніспіввідношення;

–охарактеризуватизмістзагальнообов’язкових правил у сферісанітарного таепідемічногоблагополуччя населення;

–з’ясуватисутністьповноваженьсанітарно-епідеміологічноїслужби таособливості їхніадміністративно-юрисдикційноїдіяльності;

–охарактеризуватиокреміадміністративно-юрисдикційніпровадження вдіяльностіорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби;

–сформулюватирекомендаціїщодополіпшення практичногоздійсненнявідповіднимипосадовими особамиорганівсанітарно-епідеміологічноїслужбиадміністративно-юрисдикційноїдіяльності;

–визначити напрямивдосконалення правовогорегулюванняадміністративно-юрисдикційноїдіяльностіорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби.

>Об'єктомдослідженняє >суспільнівідносини, котрівиникають у сферіадміністративно-юрисдикційноїдіяльностіорганівсанітарно-епідеміологічноїслужбищодо забезпечення прав й свободлюдини наохоронуздоров’я табезпечне для життя іздоров'ядовкілля.

Предметдослідженнястановлятьтеоретико-методологічні таправові засадиадміністративно-юрисдикційноїдіяльностіорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби,їїпідстави тапроцедури.

>Методидослідження.Методологічноюосновоюдисертаціїєсукупністьметодів йприйомівнауковогопізнання.Їхзастосуванняспрямовуєтьсясистемнимпідходом, щодаєможливістьдосліджуватипроблеми вєдності їхнісоціальногозмісту таюридичноїформи,здійснитикомплекснийаналізадміністративно-юрисдикційноїдіяльностіорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби. Уроботівикористанодіалектичний,структурно-функціональний,історико-правовий,порівняльно-правовий,системно-структурний таіншіметоди. Наосновідіалектичного методупізнаннярозглянутоособливостіадміністративно-юрисдикційноїдіяльностіорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби всучаснихумовах йпринципиїїздійснення. Придослідженнівиникнення істановленняорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби в Українізастосовувавсяісторико-правовий метод.Структурно-функціональний методвикористовувався привиявленніхарактернихознакадміністративно-юрисдикційнихпровадженьдіяльностіорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби. Приз’ясуваннісистеми такихпроваджень,проведенні їхнікласифікаціїзастосовувавсясистемно-структурний,статистичний,порівняльно-правовий йструктурно-логічний метод.Вонивикористовувалися привизначенніпоняттяадміністративно-юрисдикційноїдіяльності,розробцімеханізму,напрямківудосконаленнятеоретико-правових засідок й практики йогоздійснення. Упроцесівиконаннядисертаційногодослідження проведеноаналізнауковоїлітератури танормативнихактів, котрівідносяться до тимидослідження, щодаєможливість говорити про йогооб’єктивність таобґрунтованість, атакожвикористанорезультатипопередніхрозробок йпублікацій автора.

>Науково-теоретичнепідґрунтядисертаційногодослідженнясклализагальнотеоретичні танаукові роботифахівців угалузіадміністративного права В.Б.Авер’янова, О.Х.Андрійко,Г.В. Атаманчука, О.М. Бандурки,Д.М.Бахраха,Ю.П.Битяка, В.В.Богуцького, Г.П.Бондаренка,І.І.Веремеєнка,І.А. Галагана, В.М.Гаращука,І.П.Голосніченко, В.М.Горшеньова,Є.В.Додіна, Л. В. Коваля,Ю.М. Козлова, Т.А.Коломоєць,В.К. Колпакова, В. Г.Перепелюка, О.В.Петришина, В.Ф.Сіренка,І.С.Студенікіної, Ю.О. Тихомирова, М.М.Тищенка,І.Б.Шахова, Ю. С.Шемшученка, О.П.Шергіна,Є.В.Шоріної таін.

>Нормативною базоюдисертаціїєКонституція України,чиннізаконодавчі таіншінормативно-правовіакти держави, котрірегулюютьадміністративно-юрисдикційну діяльністьорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби.Дисертантзвертавсятакож допублікаційпубліцистичного характеру, в якірозглядалися запитаннядіяльностіорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби.Емпіричну базудослідженнястановлятьстатистичніматеріалищододіяльностівідповіднихпосадовихосіб йфактичніданістосовнопрактичноїдіяльностіорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби тощо.

>Наукова новизнаодержанихрезультатівполягає до того, щодисертаціяє одним зперших увітчизнянійправовійнауцікомплекснимдослідженням,присвяченим проблемахадміністративно-юрисдикційноїдіяльностіорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби. Урезультатіпроведеногодослідження вдисертаціїсформульовано низку новихнауковихположень й з висновками,запропонованихособистоздобувачем, асаме:

Уперше:

–визначеносутність,зміст таособливостіадміністративно-юрисдикційноїдіяльностіорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби;

–з’ясованофактори, котрівпливають наефективністьадміністративно-юрисдикційноїдіяльностіорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби;

–сформульованопропозиціїщодовдосконаленняадміністративно-юрисдикційноїдіяльностіорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби та окремихорганізаційно-правовихаспектівреалізації їхніфункцій;

–запропонованізміни тадоповнення дочинногозаконодавства.

>Удосконалено:

–існуючі подивисящодопідстав йзмістуадміністративно-юрисдикційноїдіяльностіорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби якскладової їхньогодіяльності позабезпеченнюсанітарно-епідемічногоблагополуччя населення;

–обґрунтуваннявидівадміністративно-юрисдикційнихпроваджень, котріздійснюються органамисанітарно-епідеміологічноїслужби,зокрема,провадження позастосуваннюадміністративно-попереджувальнихзаходів,заходівадміністративногоприпинення,провадження посправах проадміністративнеправопорушення у сфері забезпеченнясанітарно-епідемічногоблагополуччя населення.

>Дісталиподальшогорозвитку:

–визначеннязмісту танапрямківадміністративно-юрисдикційноїдіяльностіорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби;

–дослідження характеристики тазмістузагальнообов’язкових правил у сферісанітарного іепідемічногоблагополуччя населення;

–шляхирозв’язань проблем практичногозастосування тавиконання органамисанітарно-епідеміологічноїслужбиадміністративнихстягнень.

>Практичнезначенняодержанихрезультатівполягає до того, що смердотістановлять якзагальнотеоретичне, то йпрактичнезначення науціадміністративного права:

– у сферінауково-дослідноїдіяльності –основнівисновкидослідженняможуть бутивикористані дляподальшої розробки проблемадміністративно-юрисдикційноїдіяльностіорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби;

– управотворчості –результатидослідження будутьсприятивдосконаленню правовогорегулюванняадміністративно-юрисдикційноїдіяльностіорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби та їхніпосадовихосіб;

– управозастосовчійдіяльності –використанняодержанихрезультатів дозволитиполіпшитипрактичну діяльністьпосадовихосіборганівсанітарно-епідеміологічноїслужбищодоздійсненняадміністративно-юрисдикційнихповноважень;

– унавчальномупроцесі –матеріалидисертаціїможутьвикористовуватися привикладаннідисциплін ">адміністративне право", ">адміністративна відповідальність", припідготовціметодичних йнавчальнихпосібників, атакожвідповіднихрозділівпідручників длявищихнавчальнихзакладів.

>Апробаціярезультатівдослідження.Дисертаціяобговорювалась зарозділами й вцілому назасіданняхкафедриадміністративного права Національноїюридичноїакадемії Україниімені Ярослав Мудрий.

>Результатидисертаційногодослідженнядоповідались на ХІІміжвузівськоїстудентськоїнауковоїконференції “Наука й вищийосвіта” (м.Запоріжжя, 2004 р.),міжнароднійнауково-практичнійконференції “>Проблемиудосконалення правовогорегулювання місцевого самоврядування в Україні” (м.Харків, 2004 р.),науково-практичнійконференціїмолодихвчених йздобувачів “>Конституція України – основапобудовиправової держави йгромадськогосуспільства” (м.Харків, 2006 р.),науково-практичнійконференції “>Проблеми правового забезпеченнямедичноїдіяльності в Україні” (м.Харків, 2006 р.).

>Публікації.Основніположення тависновкидисертаційногодослідженнявикладені у семипублікаціях автора. Три з статтеюопубліковані уфаховихюридичнихвиданнях,визначених ВАК України.

Структурадисертації.Відповідно до мети,завдань, предмета йлогікидослідженнядисертаціяскладаєтьсязівступу, двохрозділів, щомістятьвісімпідрозділів, з висновками, спискувикористанихджерел й двохдодатків.Загальнийобсягдисертаціїстановить 201сторінку. Списоквикористанихджерелскладається з 204назв на 19сторінках.


>Основнийзміст роботи

У >Вступі >даєтьсязагальна характеристика роботи,обґрунтовуєтьсяактуальність тимидисертаційногодослідження,визначаються його позначка таосновні заподіяння,об’єкт й предмет,методологічнаосновна,розкриваєтьсянаукова новизна,формулюютьсятеоретичне тапрактичнезначенняосновнихположеньдисертації,ступінь їхніапробації.

>Розділперший “>Правоверегулюваннядіяльностіорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби в Україні” >складається ізчотирьохпідрозділів йприсвяченийдослідженню статусуорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби,поняттю таособливостямконтрольно-наглядовоїдіяльностіорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби, атакожзагальнійхарактеристиціюрисдикційноїдіяльності.

Упідрозділі 1.1. “>Становлення тасучасний стансистемиорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби в Україні” >зазначено, щозародження санітарної справ в нашійдержаві якокремого напрямімедицинисягаєсвоїмикоренями у ХІХ ст.Ще вРосійськійімперії, у складякої того годину входила і Україна, у 1866 р., ізметоюприпиненняепідемій,Московський генерал-губернаторзасновуєтимчасовий “>Комітетохорони народногоздоров'я”. Однак однимзісправжніхзасновниківміської санітарноїорганізації справедливо можнавважатиФ.Ф.Эрисмана. За йогоініціативою іособистоюучастю у 1891 р. бувстворенапершаміськасанітарнастанція приГігієнічномуінститутіМосковськогоуніверситету.

>Оглядрозвиткусанітарно-епідеміологічноїслужби в Українідаєпідставивіділитип’ятьетапівїїрозвитку:

–дореволюційний –зародженнясанітарно-епідеміологічноїслужби;

– 1918-1932 рр. –створеннясанітарнихорганізацій таустанов,формування ізміцненнясанітарнихорганів якобов'язковихланокохорониздоров'я;

– 1933-1949 рр. –створення державної санітарноїінспекції,посиленнядержавнихконтрольнихфункцій йдиференціаціясанітарно-епідеміологічної роботи;

– 1950-1990 рр. –утворення єдиноїкомплексноїсанітарно-епідеміологічноїслужби іпосиленняїїролі вплануванні такоординаціїпрофілактичної роботи;проведення державної санітарноїдіяльності у межахєдностіпопереджувального і поточногосанітарногонагляду;розвитокматеріально-технічноїбази, до тогочислібудівництво йреконструкціяприміщень всіхрайонних йміськихсанітарно-епідемічнихстанцій;

– із 1991 р. –створеннязаконодавчоїбази дляфункціонуванняустанов державноїсанітарно-епідеміологічноїслужби тацентрівсанепіднагляду;переорієнтаціясанітарно-епідеміологічноїслужби напроведеннясанітарногонагляду заоб'єктамизовнішньогосередовища,пошук причин йфакторів, щовизначають станздоров'я, у томучислізахворюваність населення узв’язку із проблемамиекології,епідеміології,захворювань;освоєння новихметодів роботи всистеміінформаційної іправовоїзабезпеченості населеннящодосанітарного таепідеміологічного стану всуспільстві.

Насьогодні діяльність в сфері забезпеченнясанітарного таепідемічногоблагополуччя населенняздійснюють:Головнесанітарно-епідеміологічнеуправління МОЗ України;управління ізмедичних проблемаварії наЧорнобильській АЕС МОЗ України;Кримськасанітарно-епідеміологічнастанція;обласні,міські,районні,районні умістахсанітарно-епідеміологічністанції,дезінфекційністанції;центральнісанітарно-епідеміологічністанції назалізничному,повітряному, водноготранспорті,санітарно-епідеміологічністанції назалізницях, атакожстанціїбасейнів йпортів;відповідніустанови,заклади,з’єднання,частини йпідрозділи державноїсанітарно-епідеміологічноїслужбиМіноборони, МВС,Держкомкордон,Служби безпеки України.

Уостанні роктаспостерігаєтьсяпокращання роботиорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби,органів йустановохорониздоров'я по вирішенню проблемекологічноїепідеміологіїзахворювань,проводятьсядослідження запрограмоюсоціально-гігієнічногомоніторингу,вдосконалюютьсялабораторнібази,відбуваєтьсяосвоєння новихметодів роботи всистеміінформаційної йправовоїзабезпеченості населення.Створюєтьсянормативна йзаконодавча база дляфункціонуванняустанов державноїсанітарно-епідеміологічноїслужби.

Усучаснихумовахпоряд ізіншими напрямамидіяльності,визначеними вЗаконі України „Про забезпеченнясанітарного таепідеміологічногоблагополуччя населення”,органисанітарно-епідеміологічноїслужбиздійснюють діяльність,пов’язану ізрозглядомсправ проадміністративніправопорушення.Цейнапрямокє одним знайбільшважливіших, тапевноюміроюорієнтований на забезпеченняефективностівідповідноїдіяльностіорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби.

Упідрозділі 1.2. “>Загальна характеристикафункційорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби” проводитисяаналізфункційорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби,дається їхньогокласифікація,досліджуються їхнівзаємозв’язки йвзаємозалежність.Особливаувагаприділяєтьсяаналізуконтрольноїфункції, узв’язку ізчимрозглядаютьсяокремітеоретичніаспекти, котрі, на думку автора,маютьвизначальнезначення дляосмислення проблемреалізаціїфункційорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби. В частности,цеторкаєтьсявизначенняспіввідношення зрозуміти контролю танагляду.

Наосновіаналізу зрозуміти “контроль” та “>нагляд”, автором доводитися, щовідсутність єдиної думирізнихвченихщодоспіввідношення зрозуміти “контроль” та “>нагляд”пояснюєтьсярізноманітністюкритеріїв, котрієосновоюрозмежуванняцих зрозуміти.

Усіцедаєзмогузробитивисновок про ті, що діяльністьорганівсанітарно-епідеміологічноїслужбиорганічнопоєднує всобіелементи якконтрольної, то йнаглядовоїдіяльності.

Упідрозділізазначається, щореалізаціяконтрольно-наглядовихповноважень органамисанітарно-епідеміологічноїслужбибезпосередньопов’язана ізпроведеннямсанітарно-епідеміологічнихрозслідувань, при цьомупідкреслюється, що їхньогоправоверегулювання незнайшло своговідображення вчинномузаконодавстві України.Ця діяльністьвключає у собізбирання,аналіз таобробленняінформації,прийняттярішення тадоведення його до адресата, контролю надвиконаннямрішень. Дляповного тавсебічноговиконанняпрацівникамиорганівсанітарно-епідеміологічноїслужбисвоїхобов’язківнеобхідно,щобце запитання було б нормативноврегульовано. Так,чітковизначений порядокпроведеннясанітарних-епідеміологічнихрозслідувань,спрямованих навстановлення причин та уміввиникнення і поширенняінфекційниххвороб,професійнихзахворювань,масовихінфекційнихзахворювань йрадіаційнихуражень людей,значноюміроюсприяв біефективності такого родудіяльності.

Упідрозділі 1.3. “>Адміністративнаюрисдикція органівсанітарно-епідеміологічноїслужби”розглянутопоняттяюрисдикції,їїсутність йособливості.

>Адміністративно-юрисдикційна діяльністьвизначається як діяльністьуповноважених тихорганів (>посадовихосіб) повиявленнюправопорушень та їхніфіксації,розгляду тавирішеннюадміністративно-правовихспорів.Досліджуєтьсяправовий статуссуб’єктаадміністративно-юрисдикційноїдіяльності.Зазначається, щосередсуб’єктівадміністративноїюрисдикціїокремемісцезаймаютьорганисанітарно-епідеміологічноїслужби України якрізновидорганіввиконавчої влади, щопокликанівиконуватифункції у сферіправоохоронноїдіяльності держави, у томучисліпопередження,припиненняпротиправнихпроявів йпритягнення довідповідальності заадміністративніправопорушення в сфері забезпеченнясанітарного таепідемічногоблагополуччя населення.Особливеположенняорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби яксуб’єктівадміністративноїюрисдикціїобумовлює їхньогодоситьширокіповноваженнящодозастосуванняадміністративнихстягнень йскладенняпротоколів проадміністративніправопорушення.

>Підкреслюється, щооднією ізособливостейадміністративно-юрисдикційноїдіяльностієспецифікаправопорушень в сфері забезпеченнясанітарного таепідемічногоблагополуччя населення, що на свійчергуобумовлюєнеобхідністьвикористаннявідповіднихпрофесійних знаньпрацівникамиорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби привиявленіпорушень тавирішенніпитань пропритягнення доадміністративноївідповідальності.Поряд ізцимспеціалізаціядозволяє болееякісно тадиференційованопідходити допланування таорганізаціїцієїдіяльності в окремихпідрозділахорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби,деталізуватианалітичну тапрофілактичну роботу,підвищуватиефективністьборотьби ізрізнимиадміністративнимиправопорушеннями.

>Адміністративнаюрисдикціяорганівсанітарно-епідеміологічноїслужбимаєвідмінності в порядкувирішенняадміністративнихсправ, щосвідчить прорізнобічністьпроцесуальноїформи цого видудіяльності.Юрисдикційний процес органівсанітарно-епідеміологічноїслужбимаєособливості,пов’язані із йогоправовоюрегламентацією,обсягомповноваженьпосадовихосіб, порядкомрозглядусправ, порядкомоскарження.Підкреслюється, щоздійсненняюрисдикційнихповноважень органівсанітарно-епідеміологічноїслужби, їхньогоефективністьперебувають упрямійзалежності від правильногозастосуванняпосадовими особамисанітарно-епідеміологічноїслужби нормматеріального тапроцесуального права.Першочерговезначення дляздійсненняпосадовими особамиорганівсанітарно-епідеміологічноїслужбиюрисдикційноїдіяльностімаєрівень їхніпрофесійноїпідготовки, у томучислі іможливостівикористаннясучаснихтехнічнихзасобів йвідповіднихекспертнихтехнологій, щозначноюміроюсприяєформуваннюналежноїдоказовоїбази посправах, котрівіднесенізаконодавцем допідвідомчостіцихорганів.

Упідрозділі 1.4. “>Загальнообов’язкові правила йнорми у сферісанітарного таепідемічногоблагополуччя населення”даєтьсязагальна характеристикадіючихсанітарних правил й норм. Насьогодні, уцій сферідієдвадцятьшістьсанітарних правил й норм, котрізастосовуються практично у всіх сферахжиттєдіяльності.

>Визначаєтьсячіткатенденція до збільшення после 1995 р.загальноїкількостіприйнятихнаказівМіністерстваохорониздоров’я України, котрістосуютьсясанітарного таепідемічногоблагополуччя населення.Слідзазначити, щоданінормативніактирегулюютьнайактуальніші таситуаційніпроблеми уданій сфері. Алі при цьому великакількістьпідзаконнихактівпевноюміроюускладнюєправозастосовчу практикуорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби, до тогочислі йтакийїїнапрямок якадміністративно-юрисдикційну діяльність. Зіншого боці негативновпливає нарівень знаньгромадян йпосадовихосіб провідповіднівимогизаконодавця вцій сфері.

>Аналізцихнормативно-правовихактівдаєможливістьдійти довисновку, щопріоритетними напрямами правовогорегулювання у сфері забезпеченнясанітарного таепідемічногоблагополуччя населенняє:

–запобіганнязниженнюзахворюваності населення, особливо наінфекції,небезпечні тасоціальнозначущіхвороби;

–ефективнаохоронанавколишньогосередовища;

–удосконаленнядіяльностіорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби;

–розвиток йвпровадженняінформаційнихтехнологій.

Таким чином, за роктанезалежності вдержавісформованонормативно-правову базудіяльностіорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби, котра уцілому,відповідаєсучаснимпотребам,характеризуєтьсядостатньовисокимрівнемсистематизації йєпідґрунтям дляреалізації державної санітарної політики. Алі при цьомуналежнефункціонуванняорганівсанітарно-епідеміологічноїслужбивимагаєпевногооновлення тавдосконаленнянормативно-правовоїбазивідповідно доосновнихнапряміврозвиткусоціальної політики держави у сфері забезпеченнясанітарного таепідемічногоблагополуччя населення,наближення його досвітовихстандартів.

>Розділдругий “>Особливостіадміністративно-юрисдикційноїдіяльностіорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби в окремихадміністративнихпровадженнях”міститьчотирипідрозділи, в якідосліджуютьсяокреміаспектиздійсненняадміністративно-юрисдикційнихповноважень органамисанітарно-епідеміологічноїслужби, атакожвизначаютьсяшляхиудосконаленняцієїдіяльності.

У >підрозділі 2.1. “>Загальна характеристикаповноваженьорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби” >зазначається, що МОЗ України та йогоорганинаділенірізноманітнимиповноваженнямиміжвідомчого характеру, що обумовленескладністюпоставлених їхпитань йзавдань.Особливийінтересявляютьміжвідомчіповноваженнящодоздійснення державногосанітарно-епідеміологічногонагляду.Саме смердотідозволяють МОЗ України та його органам,зокрема, органамсанітарно-епідеміологічноїслужби,здійснюватиміжгалузевеуправліннящодо забезпеченнясанітарно-епідемічногоблагополуччя населення та державногосанітарногонагляду.

>Юридично-владний характерданихповноваженьвиявляється до того, що МОЗ України,органи таустановиохорониздоров'ядіють відімені та вінтересахусієї держави. Упроцесіреалізаціїданихповноваженьміжоб'єктами йсуб'єктами державногосанітарно-епідеміологічногонаглядувиникаютьадміністративно-правовівідносини.Відсутністьміж нимиорганізаційноїпідпорядкованостівказує наспецифічніособливостіцихвідносин. Уданомувипадкумаємісцепідпорядкованістьпіднаглядового характеру.Здійснюючиданіповноваження,органисанітарно-епідеміологічноїслужбизастосовуютьстосовнооб'єктіввизначеніпримусові заходьвпливу.

>Аналізуючинаведені точкизору, автор досягативисновку, щоміжвідомчіповноваженняподіляються надвіосновнігрупи:

–повноваженнящодо правовогорегулюваннявідповіднихсторіндіяльностіорганізаційно-непідлеглихоб'єктівуправління;

–повноваження із контролю йнагляду зацієюдіяльністю.

>Середіншихповноваженьорганівсанітарно-епідеміологічноїслужбивиділяютьсяповноваження, котрібезпосередньовідносяться доадміністративно-юрисдикційноїдіяльностіцихорганів,зокрема:

–виявлення таприпиненняправопорушень у сферісанітарногозаконодавства;

–залучення довідповідальностівиннихосіб йвиконанняпокарання.

Зогляду нацевизначаєтьсямісце і рольадміністративноїюрисдикційнихповноважень взагальнійсистеміповноваженьорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби в Україні.

Упідрозділі 2.2. “>Видиадміністративнихпроваджень удіяльностіорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби”виділяєтьсятаківидиадміністративнихпровадженьщодоорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби:провадження усправах проадміністративніправопорушення (>накладення тастягненняштрафів);застосуванняадміністративно-попереджувальнихзаходів;дисциплінарнепровадження;застосуваннязаходівадміністративногоприпинення (>обмеження,тимчасовазаборона,заборона,припинення,зупинення,припиненняінвестиційноїдіяльності, атакожпримусовоговилучення ізреалізаціїпредметів);провадження заскаргамигромадян;провадженнящодовнесенняподання провідстороненняосіб від роботи чиіншоїдіяльності;дозвільнепровадження;провадження ізпроведення державноїсанітарно-гігієнічноїекспертизи;застосуванняфінансовихсанкцій;атестаційнепровадження;провадження ізнормування.

>Зазначається, що доадміністративно-юрисдикційнихпроваджень можнавіднести:провадження усправах проадміністративніправопорушення (>накладення тастягненняштрафів),провадження позастосуваннюзаходівадміністративногоприпинення,провадження поскаргахгромадян,дисциплінарнепровадження.Звертаєтьсяувага настадійністьпроваджень, щослідвраховувати при їхньогохарактеристиці тааналізу.

>Розглядаються запитаннящодо болеедетальної характеристики такогопровадження, якпровадження заскаргамигромадян,дисциплінарнепровадження.

>Поряд зцим, упідрозділіакцентуєтьсяувага наособливостяхздійсненняпровадження позастосуваннюадміністративно-попереджувальнихзаходів.Підкреслюється, щохочацепровадження неюрисдикційного характеру, але й йогоздійсненнямаєпершочерговезначення вроботіорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби позабезпеченнюсанітарно-епідемічногоблагополуччя населення,значноюміроюобумовлюєефективність такого роду роботи, прямовпливає надинамікуправопорушень уцій сфері.

Упідрозділі 2.3. “>Діяльністьорганівсанітарно-епідеміологічноїслужбищодоприпиненняпорушеньсанітарногозаконодавства” >підкреслюється, що ефективноговиконання головного заподіяння, якустоїть перед органамисанітарно-епідеміологічноїслужби,значноюміроюобумовлененаявністюможливостіприпиненняпорушеньсанітарногозаконодавства, у томучисліпорушеньсанітарно-гігієнічних йсанітарно-протиепідемічних правил й норм.

>Зазначається, щосанітарно-епідеміологічна службанаділені широким коломповноваженьміжвідомчого характерущодоприпиненняданихпорушень.Вониреалізуються шляхомзастосуванняадміністративнихзаходів,підставою для якієвиявлене,таке щопочалося, читаке, щотриваєпорушеннясанітарно-гігієнічних йсанітарно-протиепідемічних правил й норм. До такого родузаходіввідноситьсяобмеження,тимчасовазаборона,заборона,припинення,зупинення,припиненняінвестиційноїдіяльності, атакожпримусовевилучення ізреалізаціїпредметів.Акцентуєтьсяувага назначущостізастосуваннязаходівадміністративногоприпинення органамисанітарно-епідеміологічноїслужби.Детальнийаналізправовихзаходівприпиненняпорушеньсанітарногозаконодавства та практики їхнізастосуваннядозволивсформулювати рядпропозицій, котрінаправлені наудосконалення правовогорегулювання вцій сфері. В частности,обґрунтовуєтьсядоцільністьвикористання органамисанітарно-епідеміологічноїслужби такого заходженню, яквилучення ізреалізаціїнебезпечних дляздоров’япродуктівхарчування,хімічних йрадіоактивнихречовин,біологічнихматеріалів,досліджується його правова природа.

Упідрозділі 2.4. “>Адміністративно-юрисдикційна діяльністьорганівсанітарно-епідеміологічноїслужбищодозастосуванняадміністративнихстягнень запорушеннясанітарногозаконодавства” авторомохарактеризованіспецифічніособливостіадміністративно-юрисдикційноїдіяльностіорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби позастосуваннюадміністративнихстягнень. З семивидівадміністративнихстягнень,зазначених у ст. 24КУпАП,органисанітарно-епідеміологічноїслужбиправомочнізастосовуватиодне – штраф. Уцілому, процедуранакладення тастягненняштрафів органамисанітарно-епідеміологічноїслужбимаєпевніособливості тамістить триосновністадії (>порушення справ,розгляд справ тавинесенняпостанови,виконанняцієїпостанови) та однуальтернативну (>оскарженняпостанови пронакладенняадміністративногостягнення).Також,розглядається запитаннящодочіткоговизначенняскладівправопорушень у сфері забезпеченнясанітарно-епідемічногоблагополуччя населення,аналізуютьсяповноваженняорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби,пов’язані ізініціацієюпровадженнясправ проадміністративніправопорушення та ізрозглядомсправ посуті йприйняттявідповіднихпостанов. Для цого автором провадженьаналіздіючогоКУпАП таіснуючихпроектів нового Кодексу проадміністративніправопорушення.

На думку автора, робота над проектомКУпАПщодоправопорушень у сферісанітарногозаконодавства виннапроводитись ізурахуваннямнаступнихконцептуальнихмоментів.По-перше,цечіткевизначенняперелікуадміністративнихправопорушень, котріможутьрозглядатиорганисанітарно-епідеміологічноїслужби.По-друге,чіткевизначеннякомпетенціїщодоскладанняпротоколів проадміністративніправопорушенняпосадовими особамиорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби.По-третє,урахуваннядоцільностей йможливостейскладанняпротоколів пропорушеннясанітарногозаконодавствапредставникамиіншихдержавнихорганів.По-четверте,оскількисанітарнимзаконодавствомохоплюєтьсядуже великакількістьпитань,пов’язаних іззабезпеченнямсанітарного таепідемічногоблагополуччя населення йце,певною, годиноюзначноюмірою,ускладнюєправозастосовчу діяльністьорганів держави таслугує чинникомздійсненняправопорушень із боцігромадян, котрі вдостатніймірі необізнані ізіснуючими правилами та нормами. При цьомуважливимпитаннямєчіткеформулюванняскладіввідповіднихправопорушень уКУпАП.Зазначається, що привиділенні окремихскладів уцій сферіслідособливуувагуприділяти тім з них, котрімаютьнайбільшважливезначення для забезпеченнясанітарного таепідемічногоблагополуччя населення.Акцентуєтьсяувага нанеобхідностіпосиленнявідповідальності запорушення правилповодження ізвідходами, котрієнебезпечними дляздоров’я людей.

 


>Висновки

Удисертаціїздійсненотеоретичнеузагальнення йновевирішеннянаукового заподіяння, якуполягає удослідженні проблемадміністративно-юрисдикційноїдіяльностіорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби,шляхівоптимізації такого родудіяльності тапідвищенняїїефективності.Головниминауковими тапрактичними результатамиєнаведенінижчевисновки:

1.Органисанітарно-епідеміологічноїслужбивиступаютьважливимисуб’єктамиздійсненняадміністративноїюрисдикції, щозумовленоспецифікоюфункцій, котріпокладені ними,особливостямизастосуваннязаходівадміністративногоприпинення,накладенняадміністративнихстягнень йміжгалузевим характеромздійсненняповноважень.

2.Здійсненняадміністративно-юрисдикційнихфункційє одним зважливихнапрямківдіяльностіорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби.Ціорганинаділені широким коломповноважень, у рамках які смердотіреалізуютьналежнеїм правощодовирішенняадміністративнихсправ.Акцентуєтьсяувага на бобільшістьсправ проадміністративніправопорушення, котріпідвідомчі органамсанітарно-епідеміологічноїслужби, –цепорушеннясанітарно-гігієнічних,санітарно-протиепідемічних правил й норм. Томудоведення усправах проадміністративніправопорушення, щоздійснюється органамисанітарно-епідеміологічноїслужби,спрямованеголовним чином навстановленняфактичнихобставинсправ пропорушеннясанітарно-гігієнічних,санітарно-протиепідемічних правил й норм.Аналізвищезазначенихособливостейадміністративно-юрисдикційноїдіяльностіорганівсанітарно-епідеміологічноїслужбидозволяєзробитивисновок, що смердотівзаємозалежні та, як правило, саміособливостієпохідними відінших.

3.Надвідомчіповноваженняорганівсанітарно-епідеміологічноїслужбиподіляються надвіосновнігрупи:

–повноваження із правовогорегулюваннявідповіднихсторіндіяльностіорганізаційно-непідлеглихоб'єктівуправління;

–повноваження із контролю йнагляду зацієюдіяльністю.

Останні прямопов’язанізіздійсненнямадміністративно-юрисдикційноїдіяльності.

4.Виділенівидиадміністративно-юрисдикційнихпровадженьщодоорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби, асаме:дисциплінарнепровадження,застосуваннязаходівадміністративногоприпинення,провадження заскаргамигромадян,адміністративнепровадження позастосуваннюадміністративнихстягнень.

5.Недостатняефективністьадміністративно-юрисдикційноїдіяльностіорганівсанітарно-епідеміологічноїслужбипевноюміроюзумовлюєтьсянаявністюрозбіжностей у нормативномурегулюванні окремихаспектівзастосуваннявідповіднихзаходів. В частности,цестосуєтьсяпевноїнеузгодженості правовогорегулюваннязастосування такого роду заходженню, якзупинення чиприпиненняінвестиційноїдіяльності. Зогляду наце,чіткий порядокреалізації цого заходженнюпотрібензнайтисвоєвідображення в “>Інструкції про порядокзастосуваннядержавноюсанітарно-епідеміологічноюслужбою Україниадміністративно-запобіжнихзаходів (>обмеження,тимчасовазаборона,заборона,припинення,зупинення)”

6. Дляефективногоздійснення державногосанітарногонаглядуорганисанітарно-епідеміологічноїслужбинеобхіднонаділитидодатковимиповноваженнямищодоприпиненняправопорушень у сферісанітарногозаконодавства. До такихповноважень вартовіднести правопорушувати запитання передоб'єктамисанітарногонагляду проприпинення таскасуванняактівуправління, що невідповідаютьвимогамсанітарно-гігієнічних йсанітарно-протиепідемічних правил й норм.Виявившиподібний акт,органисанітарно-епідеміологічноїслужбиповинні матірпевніправовіможливостіщодопорушення запитання про йогоскасування чиприпинення.

7.Відносноможливостіскладатипротоколи проадміністративніправопорушення авторомпідкреслюєтьсядоцільністьнадатипосадовим особаморганівсанітарно-епідеміологічноїслужби правоскладатипротоколи проправопорушення,передбаченого ст. 212-3КУпАП „>Порушення права наінформацію”, увипадках, коли мовайде проінформацію,пов’язану іззабезпеченнямсанітарно-епідемічногоблагополуччя населення.Поряд зцим,обґрунтовуєтьсядоцільністьдоповненняКУпАПстаттею 44-2 „>Ухилення відмедичногообстеженняосіб, котрієносіяминебезпечнихінфекцій” танадання правапосадовим особаморганівсанітарно-епідеміологічноїслужбискладатипротоколи тавиноситирішення поній. Зурахуваннямнеобхідностікоординаціїзусиль поборотьбі іззабрудненнямтериторійнаселенихпунктівпобутовимивідходамиобґрунтовуєтьсяпропозиція проможливістьскладанняпротоколів про такого родуправопорушеньтакож йдільничнимиуповноваженимиміліції.

8.Дисертантомпропонуєтьсядоповнити ст. 82КУпАПчастиноюдругою, вякийслідзакріпити відповідальність запорушення правилскладування,зберігання,розміщення,транспортування,утилізації,ліквідації тавикористаннянебезпечнихвідходів. При цьому,повинні бутипередбачені болеежорстокісанкції запорушенняцих норм.Відповіднідоповненняможуть бутивнесені та вінші з статтеюКУпАП. Так, до ст. 82-1КУпАПдодатичастину другу –порушення правилведенняпервинногообліку таздійснення контролю заопераціямиповодження ізнебезпечнимивідходами чинеподання чиподаннязвітностіщодоутворення,використання,знешкодження тавидаленнянебезпечнихвідходів зпорушеннямвстановленихстроків, а так саме порядкуподаннятакоїзвітності; до ст. 82-2КУпАПдодатичастину другу –виробництвопродукції ізнебезпечнихвідходів чи із їхньоговикористанням безвідповідноїнормативно-технічної татехнологічноїдокументації,погодженої вустановленому порядку; до ст. 82-4КУпАПдодатичастину другу –змішування чизахороненнянебезпечнихвідходів, дляутилізації які в Українііснуєвідповіднатехнологія, безспеціальногодозволуспеціальноуповноваженого органувиконавчої влади угалузіохоронинавколишнього природногосередовища; до ст. 82-5КУпАПдодатичастину другу – передачанебезпечнихвідходів зпорушеннямустановлених правил назберігання,оброблення чивидаленняпідприємствам чиорганізаціям, що немаютьвідповідногодозволу напроведенняцихоперацій; до ст. 82-6КУпАПдодатичастину другу –порушеннявстановлених правил й режимуексплуатації установок йвиробництв ізоброблення іутилізаціїнебезпечнихвідходів.

9.Обґрунтовуєтьсядоцільністьвведення доКУпАП такого складуадміністративногоправопорушення, як „>Ухилення відпроведеннясанітарно-епідемічного контролю”, тапропонуєтьсяавторськаредакціяцієї з статтею – „>Непредставлення навимогупосадовихосіборганівсанітарно-епідеміологічноїслужбипродукції дляздійсненняїїсанітарно-епідемічного контролюпредставникамипідприємств всіх формвласності, щоїївиготовляють чиреалізують, атакожздійсненняіншихдій, щосвідчать проухилення відпроведеннясанітарно-епідемічного контролю”.

10.Сформульованіпропозиціїщодопосиленняможливостейорганівсанітарно-епідеміологічноїслужбивідносно забезпеченнясанітарного стану натериторіях, щобезпосередньоприлягають доспоруд, в якірозташовані тафункціонуютьсуб’єктипідприємницькоїдіяльності.Списокопублікованихпраць затемоюдисертації:

 

1.Мартиновський В.В. Історіярозвиткусанітарно-епідеміологічноїслужби в Україні//Проблемизаконності:Респ.міжвідом. наук.зб. /Відп. ред.В.Я.Тацій. –Харків:Нац.юрид.акад. України, 2004. –Вип. 68. – З. 186-190.

>Мартиновський В.В.Принципиадміністративноїюрисдикції та їхньогозастосування вдіяльностіорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби в Україні//Проблемизаконності:Респ.міжвідом. наук.зб. /Відп. ред.В.Я.Тацій. –Харків:Нац.юрид.акад. України, 2005. –Вип. 73. – З. 196-202.

2.Мартиновський В.В.Нормативно-правоверегулювання порядкунакладенняштрафів органамисанітарно-епідеміологічноїслужби//Державнебудівництво тамісцеве самоврядування: Зб. наук.праць. –Вип. 9. –Харків:Науково-досліднийінститут державногобудівництва та місцевого самоврядування. АПрН України, 2005. – З. 166-173.

3.Мартиновський В.В. До запитання проісторіюрозвиткусанітарно-епідеміологічноїслужби в Україні// Наука й вищийосвіта:Тезидоповідейучасників ХІІміжвуз.студ. наук. цук., м.Запоріжжя, 20травня 2004 р.: У 2 год. – Ч. 2 /Гуманітарнийуніверситет “>Запорізькийінститут державного тамуніципальногоуправління”;студентське наук.тов-во –Запоріжжя: ГУ “>ЗІДМУ”, 2004.– З. 37-38.

4.Мартиновський В.В. До запитання проудосконаленняпрофесійноїпідготовкипрацівниківорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби України//Проблемиудосконалення правовогорегулювання місцевого самоврядування в Україні:МатеріалиМіжнародноїнауково-практичноїконференції 25травня 2004 р. / За ред. проф.Ю.П.Битяка. – Х.:Інститут державногобудівництва та місцевого самоврядування АПрН України, 2004. – З. 298-300.

5.Мартиновський В.В.Питання про порядокзастосуванняфінансовихсанкцій органамисанітарно-епідеміологічноїслужби//Конституція України – основапобудовиправової держави йгромадянськогосуспільства:Тезидоповідей танауковихповідомленьучасниківвсеукраїнськоїнауково-практичноїконференціїмолодихвчених таздобувачів (26-27червня 2006 р.) / Зазаг. ред.М.І. Панова. – Х.:Нац.юрид.акад.України,2006. – З. 315-320.

6.Мартиновський В.В.Щодо запитання просучасний стансанітарногозаконодавства всучаснийперіод//Проблеми правового забезпеченнямедичноїдіяльності в Україні:Матеріалинауково-практичноїконференції 26жовтня 2006 р. /Відповідальні завипуск Кубрак О.В., Черкасова А.О.,БеденкоО.А.,Єгорова В.О. – Х.:Харківськамедичнаакадеміяпіслядипломноїосвіти, 2006 – З. 25-26).>Анотації

 

>Мартиновський В.В.Адміністративно-юрисдикційна діяльністьорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби. -Рукопис.

>Дисертація наздобуттянауковогоступеня кандидатаюридичних наук заспеціальністю 12.00.07 –адміністративне право й процес;фінансове право;інформаційне право. – Національнаюридичнаакадемія Україниімені Ярослав Мудрий. –Харків, 2008.

>Дисертаціюприсвячено комплексномуаналізузмісту тавизначеннюсутностіадміністративно-юрисдикційноїдіяльностіорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби. Уроботінаведенірезультатидослідження, щостосуються правовогорегулюванняадміністративно-юрисдикційноїдіяльностіорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби.

>Адміністративно-юрисдикційну діяльністьорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби можнавизначити як діяльністьцихорганів чи їхньогопосадовихосіб повиявленнюправопорушень, їхніфіксації,розгляду тавирішеннюадміністративнихсправ.

Уроботінаведеніознакицієїдіяльності,розглянутий статусорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби,визначеніпринципи, напрями,форми тапроаналізованіокреміадміністративно-юрисдикційніпровадження.Приділеноувагудіяльностіорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби попопередженню таприпиненнюпорушень у сферісанітарногозаконодавства, порядкунакладення тастягненняштрафів, атакож порядкузастосуванняфінансовихсанкцій.Акцентуєтьсяувага на яких складахадміністративнихправопорушень, заякимиорганисанітарно-епідеміологічноїслужбимають правоскладатипротоколи, тарозглядати івиноситирішення із них.

>Сформульованіпропозиціїщодовдосконаленняадміністративно-юрисдикційноїдіяльностіорганівсанітарно-епідеміологічноїслужби.Обґрунтовано рядпропозиційщодозмін йдоповнень в Україну проадміністративніправопорушення, атакож до низькіпідзаконнихнормативнихактів.

>Ключові слова:санітарно-епідеміологічна служба,санітарнийнагляд,адміністративно-юрисдикційна діяльність, контроль,нагляд,повноваження,провадження,санітарнезаконодавство, штраф.


Схожі реферати:

Навігація