Реферати українською » Финансовые науки » Фінансова криза в Україні


Реферат Фінансова криза в Україні

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
йпожвавленняінвестиційноїдіяльності в стране.

>Криза –це реальнаможливість інеобхідністькардинальних реформ,здатних забезпечитиприскоренийкількісний таякіснийрозвитокекономіки умайбутньому. Ідумати процемайбутнєнеобхідно ужесьогодні.


СПИСОКВИКОРИСТАНОЇЛітературИ

 

1. Бекетов М.,Извольская І., Чорна І. Основні проблеми функціонування загальних фондів банківського управління і пайових інвестиційних фондів // Фінанси і кредиту. – 2008. – № 8 (296).

2. Василик Про. Д., Павлюк До. У.Державніфінанси України:Підручник. – До.:НІОС, 2002. - 608 з.

3.Кашин В.А. Світовий фінансову кризу: причини виникнення і наслідки // Фінанси: Монографія /Гл. ред. Ю.Г.Горнмас. – До.:НІСД №1. – 2009. – З. 14-19.

4. КейнсДж.М. Загальна теорія зайнятості, відсотка голосів і грошей. – М.:Гелиос АРВ, 2002. – 352 з. –Гл. 12, VI.

5. Міжнародний фонд (МВФ) (Internationalmonetaryfund (>IMF)).imf.org/

6.Монтес М. Ф., Попов У. У. «Азіатський вірус» чи «Голландська хвороба»? Теорія і закінчилася історія валютних криз у Росії інших країнах: Пер. з анг. – М.: Річ, 1999. — 136 з.

7.Національний банк України. >bank.gov.ua/

8.Ослунд А. Криза: причини наслідки. Незалежна інформація, і аналітика США. "WashingtonProfile". –washprofile.org/ru/node/8204.

9.Офіційний веб-сайт «>Державнийкомітет статистики України».ukrstat.gov.ua/

10.Рудий До. Фінансові кризи: теорія, історія, політика / До. У.Рудий. – М.: Нове знання, 2003. – 399 з.

11. Юрчишин У.Валютна політикакраїн ізперехідноюекономікою:Навч.посібник. – До.:Вид-воУАДУ, 2001. – 28 з.

12. The Bleyzer Foundation. >bleyzerfoundation.org/ru/


>ДОДАТКИ

 

>Додаток 1

 

>Зростання ВВП таголовніджерелазростання

>Показникисекторів українськоїекономіки

 


>Додаток 2

 

>Показники реального секторуекономіки України

 


>Додаток 3

 

Структураекспорту України за товарами за 2009 р.


>Додаток 4

 

>Валовийзовнішнійборг за секторамиекономіки, млрд. дол. за 2004-2009 рр.


>Додаток 5

 

>Обсягидепозитівкомерційнихбанків,місяць


>Додаток 6

 

>Темпи зростаннюобсягівкредитівкомерційнихбанків, % врічномуобчисленні, тачастка негативнокласифікованихкредитів, % відзагальногообсягукредитів.


>Додаток 7

>Чистіінтервенції НБУ тадинамікаобмінного курсу за 2008-2009 рр.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація